Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore JQ Red

JQ Red

Published by kotanarat, 2022-11-14 17:58:28

Description: JQ Red

Search

Read the Text Version

บริษัทฯ มีความเชีย่ วชาญและชำ� นาญในด้านงาน Wallpaper , Fabric , Floor , Built In และฟสิ ์มกรองแสงทุกประเภท รวมถึงงานตกแต่งภายในด้านอื่นๆ พร้อมทีมงานติดตั้งโดย ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในแต่ละชิ้นงานให้เหมาะสมกับสินค้าที่ลูกค้าได้เลือก ทั้งก่อนและ หลงั การขาย (Pre and Post – Sales Service) Wallpaper จ�ำหน่าย Fabric งานผ้าม่านมีสินค้าหลากหลาย ทั้งบริการออกแบบ วอลเปเปอร์ติดผนัง ช้ันน�ำจาก ตัดเย็บ ติดตั้งและท�ำผ้าม่านให้กับ Project โรงแรม ซ่ึงจะมีทั้งแบบ ยุโรป อเมริกา และเอเซีย ส่ง กันแสง (blackout) ม่านธรรมดา (Dimout) และม่านโปร่งแสง ตรงจากโรงงานน�ำเข้าจากต่าง (Sunscreen) อีกท้ังเรามีสินค้าตกแต่งภายในท่ีส�ำคัญ เช่นม่านม้วน ประเทศ มากกวา่ 10,000 ลาย และ มา่ นปรบั แสง มู่ลี่ สกายไลท์ ผา้ บุเฟอรน์ เิ จอร์ หนังบุ ฉากกน้ั หอ้ งรวมถึง ผลติ สินคา้ ใหก้ บั Project โรงแรม อุปกรณเ์ สริมอ่นื ๆ แบบครบวงจร (One Stop Service) มามากมาย


Reference Sites • Project Millennium Hilton Bangkok (klongsan) • Project Marriott Bangkok Sukhumvit 53 • Project Sofitel Bangkok Sukhumvit 21 • Project Seacon Bangkae • Project Moon Loft Condo • Project MK Restaurant • Project คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนี ครินทรวโิ รฒ (รงั สติ -นครนายก) • Project โรงงาน บริษทั ตั้งเซ๊ียะปงิ จ�ำกดั จ.ชลบรุ ี ฯลฯ Floor พื้นกระเบอ้ื งยาง SPC คลก๊ิ ล็อคและปกู าว ลามิเนต พรมปพู ้ืน ทั้งพรมม้วนและพรมแผ่น กระเบ้ืองยางSPC วัสดุคุณภาพท่ีคงทนแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน 10 ปี ไม่มีปัญหาเรื่องการหดตัว ด้วยการติดตั้ง แบบคลิ๊กล๊อค ให้พื้ นสวยอยู่คู่คุณไปอีกนาน นอกจากไม่มีส่วนผสมของไม้ ใหป้ ลวกข้นึ แล้ว ยังกนั น�ำ้ กนั ไฟ และ ทนตอ่ แรงกระแทกด้วย ฟิ ส์มกรองแสงอาคาร ทางบรษิ ทั ฯ เปน็ ตวั แทนในการจำ� หนา่ ยฟสิ ม์ V-Kool ทั้งฟสิ ม์ กรองแสงอาคาร ฟสิ ์มฝ้า รวมถงึ ฟสิ ์มรถยนต์ การพั ฒนาผลิตภัณฑ์และบุคลากรบริษัทฯ เข้าใจถึงความส�ำคัญของ การวจิ ยั และการพัฒนาผลติ ภณั ฑเ์ พื่อใหส้ อดคลอ้ งกบั ความตอ้ งการของตลาด และการขยายตัวของธุรกิจในประเทศไทยจึงได้เพ่ิ มงบประมาณในการพั ฒนา ผลิตภัณฑ์ ให้มปี ระสิทธิภาพดยี งิ่ ขน้ึ


รายละเอียดคณุ ลักษณะเฉพาะ 1 งานมา่ นมว้ น Sunscreen 1% ระบบโซด่ งึ (Roller Blind) คุณสมบัติผา้ ม่านม้วน รหสั AFS ผ้ามา่ นชนดิ Sunscreen ผลติ จากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 22% เคลอื บด้วยพีวีซี 78% ค่าการสอ่ งผ่านของแสง 1% และป้องกันรังสี UV ไมน่ ้อยกวา่ 99% น้�ำหนักไม่นอ้ ยกวา่ 690 กรัมต่อตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. มคี ุณสมบัติป้องกนั ไฟลาม ตามมาตรฐาน NFPA 701-2015 TM#2 มคี ุณสมบัติป้องกนั ความช้นื และเช้อื รา ตามมาตรฐาน ASTM-G21 ความคงทนของสี ตามมาตรฐาน ISO 105 B02 ไรส้ ารตะกั่ว ตามมาตรฐาน 16CFL1303 (สหรฐั อเมรกิ า) มีใบรบั รอง Green guard Gold สามารถทำ� ความสะอาดด้วยเครอ่ื งดดู ฝุ่น ฟองนำ้� และน้ำ� สบอู่ อ่ นๆได้


2 งานม่านม้วน Blackout ระบบโซด่ ึง (Roller Blind) คณุ สมบตั ผิ ้าม่านม้วน รหสั AFB ผ้ามา่ นชนดิ Blackout ผลติ จากเสน้ ใยโพลเี อสเตอร์ 100% ค่าการสอ่ งผา่ นของแสง ป้องกนั แสงผา่ น ๑๐๐% และป้องกนั UV ๑๐๐% น�ำ้ หนกั ไมน่ อ้ ยกว่า 510 กรมั ตอ่ ตารางเมตร มีคณุ สมบัติปอ้ งกันไฟลาม ตามมาตรฐาน NFPA 701-2015 TM#2 มีคณุ สมบตั ิปอ้ งกันความช้นื และเชือ้ รา ตามมาตรฐาน ASTM-G21 ความคงทนของสี ตามมาตรฐาน ISO 105 B02 ไร้สารตะกัว่ ตามมาตรฐาน 16CFL1303 (สหรัฐอเมรกิ า) มีใบรบั รอง Green guard Gold สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครอ่ื งดูดฝุ่น ฟองน้ำ� และนำ้� สบู่อ่อนๆได้


คุณสมบัตริ างมา่ นมว้ น ท่อมา่ นมว้ นทำ� จากอลมู ิเนียมขนาดไมต่ ำ่� กว่า Ø 38 มม. ความหนาไม่ต�ำ่ กวา่ 1.3 มม. ท่อมา่ นมว้ นมรี อ่ งยาวตลอดสำ� หรับทรงสอดผา้ ทำ� ให้ผา้ ตดิ แน่น ไมห่ ลุดออกจากราง สามารถเปลย่ี นใบม่านได้โดยไมต่ ้องเปล่ียนทั้งชุดขาจบั ชดุ หวั รอก (Clutch Unit Set) ท�ำจากพลาสตกิ P.O.M. ขนาด Ø 70 มม. ดงึ ไดโ้ ดย สะดวกและเบาแรง ขาจบั (Brackt Set) ผลิตจากเหล็กเคลือบสีฝุ่น ความหนาไม่ต�ำ่ กว่า 1.5 มม. มคี วาม แขง็ แรงสามารถติดต้งั ไดท้ ั้งแบบ Ceiting Mouth และ Wall Mouth โดยยึดตดิ ที่หัว และท้ายรางพรอ้ มฝาครอบพลาสตกิ รางลา่ ง (Bottom Tube) ท�ำจากอลูมเิ นยี มเคลือบสฝี ุ่น ขนาดภายนอก Ø 21 มม. ชุดม่านม้วน ปรับขน้ึ -ลงได้โดยใช้ระบบโซไ่ ขป่ ลา (Bead Chain) ผลิตจากพลาสตกิ P.O.M. ซ่งึ มีความเหนียวทนสงู ขนาดเม็ดโซ่ประมาณ 4.4 มม. และมีระยะหา่ งของ เม็ดโซ่ประมาณ 6 มม.


คณุ สมบัตมิ า่ นระบบมอเตอรไ์ ฟฟา้ แกนม้วนเปน็ ชนดิ อลมู ิเนยี มทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศนู ยก์ ลาง 65 มม. หนา 2.6 มม. พร้อมเพลาท้ายแกน เปน็ ชนดิ อลูมเิ นยี มสอดในตลับลูกปนื เพิ่มความน่มุ นวลในการใชง้ าน แขง็ แรง และ ทนทาน รางล่างถว่ งมา่ น ทำ� จากอลมู ิเนยี มเคลือบสีฝุ่น ขนาดเสน้ ผา่ ศูนย์กลาง 21 มม. หนา 1.5 มม. อปุ กรณข์ าจบั ขาจับยึดอปุ กรณ์มอเตอร์และแกนม้วนผ้าเปน็ ชนิดเหลก็ พ่นสฝี ุ่น ขนาดกว้าง 110 สงู 120 หนา 4.5 มม.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook