Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Colorful Geometric Teen Magazine Cover

Colorful Geometric Teen Magazine Cover

Published by Bosser MT, 2021-09-14 08:16:26

Description: Colorful Geometric Teen Magazine Cover

Search

Read the Text Version

Portfolio สามเณรอำพล นันใจ AMPON NANJAI WUTMUANG CHUM WITTAYA SCHOOL

คำนำ PREFACE แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)นี้ ข้าพเจ้าจัดทำขึ้นเพื่อ เป็นตัวแทนนำเสนอเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ทักษะ ความรู้ความสามารถ เเละ ความสนใจพิเศษรวมทั้งเกียรติบัติตลอดจนพัฒนา การทางด้านต่างๆของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมผลงานฉบับนี้จะทำให้ ทุกท่านที่อ่านได้เห็นถึงคุณค่าเเละความสามารถ โดยรวมของข้าพเจ้า ขอขอบคุณคุณครูซึ่งเป็นผู้ให้คำเเนะนำ ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน เเละข้อมูลต่างๆ ในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับนี้ให้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีเเละขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณเเม่ ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสาร เเละข้อเเนะนำหลายประการจนทำให้เเฟ้มสะสม ผลงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้จัดทำ ส.ณ. อำพล นันใจ

CสาOรบัNญ TANT PART PROFILE 01 ประวัติส่วนตัว PART 02 EDUCATIONAL ประวัติการศึกษา PART ACTIVIES 03 กิจกรรมที่เข้าร่วม P A R T CERTIFICATE 04 ประกาศนียบัตร

ประวัติส่วนตัว Profile ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ อำพล นามสกุล นันใจ ชื่อเล่น บอส ส่วนตัว ช่องทางการติดต่อ ชื่อ สามเณรอำพล นันใจ ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 0863474316 โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา [email protected] ตำบล ป่าสัก อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา ครอบครัว บิดา : นายเสกสรร นันใจ อาชีพ รับจ้างทั่วไป มารดา : นางออน นันใจ อาชีพ รับจ้างทั่วไป ที่อยู่เดิม บ้านเลขที่13 หมู่ที่ 4 ซอย 5 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ที่อยู่ปั จจุบัน วัดป่าสัก บ้านเลขที่90 หมู่ที่4 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

Eucattional ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Activities กิจกรรมที่เข้าร่วม ภาพถ่ายผลงานการดำเนินกิจกรรม ภาพถ่ายผลการดำเนินการ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 บรรยายภาพ สถานที่ โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตำบลป่าสัก อำเภอภูซางจังหวัดพะเยา [ลงชื่อ]............ ..................... [ลงชื่อ]................................ [ลงชื่อ] [ครูที่ปรึกษา]

Activities กิจกรรมที่เข้าร่วม ภาพถ่ายผลงานการดำเนินกิจกรรม ภาพถ่ายผลการดำเนินการ กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในชุมชน บรรยายภาพ สถานที่ อุทธยานแห่งชาติภูซาง [ลงชื่อ]................................ [ลงชื่อ]............ ..................... [ครูที่ปรึกษา] [ลงชื่อ]

Activities กิจกรรมที่เข้าร่วม ภาพถ่ายผลงานการดำเนินกิจกรรม ภาพถ่ายผลการดำเนินการ ในโครงการปฏิบัติธรรม ธุดงค์ธรรมยาตรา เพื่อเผยแผ่ศาสนา ประจำปี 2563 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ล้นเกล้าร.9 ในระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 63 บรรยายภาพ สถานที่ วัดทุ่งติ้ว วัดม่วงชุม วัดทุ่งกล้วย วัดหล่าย วัดป่าฮ้อม [ลงชื่อ]................................ [ลงชื่อ]............ ..................... [ครูที่ปรึกษา] [ลงชื่อ]

Activities กิจกรรมที่เข้าร่วม ภาพถ่ายผลงานการดำเนินกิจกรรม ภาพถ่ายผลการดำเนินการ โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้กิจกรรมทัศนศึกษา บรรยายภาพ สถานที่ วัดร่องเสือเต้น จังหวัด เชียงราย วันที่11 เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2561 [ลงชื่อ]............ ..................... [ลงชื่อ]................................ [ลงชื่อ] [ครูที่ปรึกษา]

Activities กิจกรรมที่เข้าร่วม ภาพถ่ายผลงานการดำเนินกิจกรรม ภาพถ่ายผลการดำเนินการ กิจกรรมวันแม่เเห่งชาติ ตอบแทนผู้มีพระคุณของโรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา บรรยายภาพ สถานที่ โรงเรียนวัดม่วงชุม ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2560 [ลงชื่อ]............ ..................... [ลงชื่อ]................................ [ลงชื่อ] [ครูที่ปรึกษา]

Activities กิจกรรมที่เข้าร่วม ภาพถ่ายผลงานการดำเนินกิจกรรม ภาพถ่ายผลการดำเนินการ กิจกรรมเรียนรู้นอกทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 บรรยายภาพ สถานที่ ไร่เชิญตะวัน และวัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย [ลงชื่อ]............ ..................... [ลงชื่อ]................................ [ลงชื่อ] [ครูที่ปรึกษา]

Activities กิจกรรมที่เข้าร่วม ภาพถ่ายผลงานการดำเนินกิจกรรม ภาพถ่ายผลการดำเนินการ กิจกรรมถวายเทียนพรรษาของโรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา บรรยายภาพ สถานที่ โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัด พะเยา วันที่5 กรกฎาคม 2560 [ลงชื่อ]............ ..................... [ลงชื่อ]................................ [ลงชื่อ] [ครูที่ปรึกษา]

Certificate เกียรติบัตรที่ได้รับ เกียรติบัตรร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย ณ โรงเรียนวัด ม่วงชุมวิทยา วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

Certificate เกียรติบัตรที่ได้รับ เข้าอบรมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนปี 2559 ณ วัดสถาน ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมตอบปั ญหาเนื่ องในวันวิสาขบูชา ณ โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา

Certificate เกียรติบัตรที่ได้รับ ใบประกาศนียบัตรสอบได้นักธรรมชั้นโท ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ใบประกาศนียบัตรสอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2562

Certificate เกียรติบัตรที่ได้รับ เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย อาทิเช่น จับคู่สำนวนไทย เปิดพจนานุกรม ศึกคำราชาศัพท์ ณ โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เกียรติบัตรการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรศาสนปฏิบัติในโครงการ ปฏิบัติธรรมธุดงค์รุกขมลประจำปีของโรงเรยนวัดม่วงชุมประจำปี 2559 และ ปี 2560

Certificate เกียรติบัตรที่ได้รับ ร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ โรงเรียนพระ ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญ ตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ใบเกียรติบัตรได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแต่งกลอนแปด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

Certificate เกียรติบัตรที่ได้รับ ได้เข้ารับการอบรมจบหลักสูตรโครงการบรรพชาและเยาวชน ภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย หน่วยอบรม วัดสถาน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 12 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2559


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook