Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Monochrome Nature Travel Magazine

Monochrome Nature Travel Magazine

Published by aomwarinad11, 2021-11-13 10:49:29

Description: Monochrome Nature Travel Magazine

Search

Read the Text Version

EXPLORE 10ASEAN COUNTRIES

1. เมียนมาร์ ม ห า เ จ ดี ย์ ช เ ว ด า ก อ ง เจดีย์ชเวดากอง แลนด์มาร์กสำคัญของเมียนมาร์ ตั้งอยู่ที่เมือง ย่างกุ้ง เมืองหลวงเก่า โดดเด่นด้วยเจดีย์ใหญ่สีทองอร่าม เป็น สถานที่สำคัญทางพระพุ ทธศาสนา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาว เ มี ย น ม า ร์ เ ล ย ก็ ว่ า ไ ด้

2. สปป. ลาว วังเวียง วังเวียง เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองลาว เพราะเต็มไปด้วยหุบเขา ถ้ำ สายน้ำ และผืนป่าอันอุ ดมสมบูรณ์ นัก ท่องเที่ยวจะได้สัมผัสธรรมชาติในรูปแบบการผจญภัยต่าง ๆ อ ย่ า ง ใ ก ล้ ชิ ด

3. กัมพู ชา อั ง ก อ ร์ วั ด อังกอร์วัด คือสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างในปี พ.ศ.1650 ในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมัน ที่ 2 ตัวเทวสถานถือเป็น ที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรคลาสสิก และได้กลายมาเป็น สัญลักษณ์ของประเทศกัมพู ชา โดยปรากฏในธงชาติ และเป็นจุ ด ท่องเที่ยวหลักของประเทศ ตลอดจนได้รับลงทะเบียนเป็นมรดก โลกภายใต้ชื่อ นครวัด-นครธม

4. เวียดนาม ฮาลอง เบย์ สถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ มีชื่อเสียงโด่ง ดังไปทั่วโลก นอกจากจะได้ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์อันสุดยอดแล้ว คุณจะได้พบกับกิจกรรมผจญภัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปีนหน้าผา หรือพายเรือคายัค

5. มาเลเซีย ซาบาห์ ซาบาห์เป็นหนึ่งในสองรัฐของมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว ตั้งอยู่ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขา สูง และมีทรัพยากรทางทะเลที่สวยงามและสมบูรณ์มาก โดยมีโก ตาคินาบาลู เป็นเมืองหลวงของรัฐ

6. สิงคโปร์ มารีนา เบย์ แซนด์ มารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมระดับ 5 ดาว ได้ชื่อว่าอลังการที่สุดใน สิงคโปร์ จำนวนห้องพักกว่า 2500 ห้อง ในความสูง 57 ชั้น โดยมี จุ ดเด่นอยู่บนชั้นดาดฟ้า SKYPARK ที่มีสระว่ายน้ำไร้ขอบ ยาวถึง 150 เมตร และใกล้ๆ กันมี ไนท์คลับ สุดฮิป ไว้ให้บริการด้วย ซึ่ง นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว จ ะ ไ ด้ ส นุ ก พ ร้ อ ม กั บ ช ม วิ ว ทั้ ง เ มื อ ง ใ น ย า ม ค่ำ คื น

7. บรูไน มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน มัสยิดอันเก่าแก่ ตั้งอยู่ใจกลางกรุง บันดาร์เสรีเบกาวัน มัสยิดหลังนี้ออกแบบและดำเนินการสร้างโดย สุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟัดดินที่ 3 พระราชบิดาของสุลต่านองค์ ปัจจุ บัน โดยสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1958 พระองค์ทรงได้รับการ ยกย่องว่าเป็นสถาปนิกสมัยใหม่ของบรูไน มัสยิดนี้มีความวิจิตร งดงามจนได้ชื่อว่า “มินิ ทัชมาฮาล”

8. ฟิลิปปินส์ ช็ อ ค โ ก แ ล ต ฮิ ล ส์ ช็อคโกแลตฮิลส์ ตั้งอยู่บนเกาะโบฮอล ทางตอนใต้ของกรุงมะนิลา คือเนินเขาลูกย่อม ๆ ทรงกรวยคว่ำ ที่มีลักษณะค่อนข้างสมมาตร เรียงกันเป็นบริเวณกว้าง ครอบคลุมพื้ นที่กว่า 50 ตาราง กิโลเมตร คาดว่ามีจำนวน 1,260 ถึง 1,776 ลูก ความสูงโดยเฉลี่ย ของเนินเหล่านี้อยู่ที่ 30-50 เมตร เป็นภาพที่แสนมหัศจรรย์

9. อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ ภูเขาไฟโบรโม่ ได้ชื่อว่าเป็นอัญมณีบนมงกุฎของชวาตะวันออก อี ก ทั้ ง ที่ นี่ ยั ง ถู ก จั ด อั น ดั บ ใ ห้ เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น สิ่ ง ม หั ศ จ ร ร ย์ ข อ ง เ อ เ ชี ย ตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย โดยภูเขาไฟโบรโม่คือหนึ่งในภูเขาไฟที่ ยังดับไม่สนิทจาภูเขาไฟทั้งหมดประมาณ 400 ลูกของอินโดนีเซีย ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 2,392 เมตร ซึ่งเคยเกิดระเบิด มาแล้วถึง 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ มันยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 1 ใน 10 แห่งอินโดนีเซียที่นักท่อง เ ที่ ย ว ไ ม่ ค ว ร พ ล า ด อี ก ด้ ว ย

10. ไทย วั ด พ ร ะ แ ก้ ว ที่รู้จักกันดีในนาม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ้าจุ ฬาโลกมหาราช เป็นที่ ประดิษฐานของพระแก้วมรกต ได้รับความนิยมจากนักเที่ยวทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยแลนมาร์คที่นักท่อง เที่ยวนิยมกันมากเป็นพิเศษคือ เหล่ายักษ์ที่เฝ้าประตูต่างๆ อยู่ รอบวัดนั่นเอง

WE TRAVEL NOT TO ESCAPE LIFE. BUT FOR LIFE NOT TO ESCAPE US.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook