Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รายชื่อพนง.พบแพทย์_22112565

รายชื่อพนง.พบแพทย์_22112565

Published by weerapornbeebah, 2022-11-18 09:11:30

Description: รายชื่อพนง.พบแพทย์_22112565

Search

Read the Text Version

รำยชอื พนกั งำนบรษิ ทั ฮติ ำชิ เอลลเิ วเตอร์ (ประเทศไทย) จำกดั พบแพทย์ ณ สำนกั งำนบรษิ ทั (ออ่ นนชุ 55/1) วนั ท่ี 22 พฤศจกิ ำยน 2565 เวลำ 8.30 - 12.00 น. LAB รหสั พนง. คำนำหนำ้ ชอื นำมสกลุ ฝ่ ำย 1 621109 นาย กติ สิ ร ปณุ ณะหติ านนท์ ฝ่ ายบรหิ ารระดับสงู 3 331104 นางสาว ปรยี ป์ วณี ญา ศริ สิ มั พันธ์ ฝ่ ายบรหิ ารระดับสงู 4 591069 นางสาว ชัชรยี ์ ตน้ สา ฝ่ ายจดั การธรุ กจิ และงานธรุ การ 5 591082 นางสาว เพ็ญนภา เฟื่ องสาคร ฝ่ ายจัดการธรุ กจิ และงานธรุ การ 10 480013 นาย ยศวรศิ ลม้ิ เมธาพันธ์ ฝ่ ายขาย 372 631028 นาง อญั ชลพี ร วงษ์รักษ์ ฝ่ ายขาย 373 641013 นาย สริ วชิ ญ์ ภักดสี งั ข์ ฝ่ ายขาย 14 591052 นางสาว ประไพพมิ พ์ เนตรโนนไทย ฝ่ ายขาย 195 591080 นาย ปกพงศ์ อจั ฉราพรเพ็ญ ฝ่ ายขาย 196 321054 นาย ประเชญิ นลิ ดา ฝ่ ายขาย 197 490070 นาย สรุ ฉัตร ตรมี าศสมบรู ณ์ ฝ่ ายขาย 198 601102 นาย ศรัณยู สดุ สวาท ฝ่ ายขาย 13 591033 นาย ทานลู กองสาร์ ฝ่ ายขาย 7 530069 นางสาว จติ พสิ ทุ ธ์ิ เป่ี ยมสขุ ธนอนันต์ ฝ่ ายขายโครงการพเิ ศษและการตลาด 8 560138 นางสาว อรวรรณ ขวัญเพ็ง ฝ่ ายขายโครงการพเิ ศษและการตลาด 9 601064 นางสาว ชลธชิ า องั ศวุ จิ ติ รกลุ ฝ่ ายขายโครงการพเิ ศษและการตลาด 371 621125 นาย ศกั รนิ ทร์ สทุ ธวิ ัฒนกาจร ฝ่ ายขายโครงการพเิ ศษและการตลาด 33 353026 นาย สกุ ฤษฏ์ิ ดษิ ฐสี ฝ่ ายออกแบบวศิ วกรรม 34 441018 นาย อาทติ ย์ ศรอี ศั วนิ ฝ่ ายออกแบบวศิ วกรรม 35 341154 นางสาว วมิ ลภกั ตร์ วรรณวจิ ติ ร ฝ่ ายออกแบบวศิ วกรรม 36 560132 นาย ปวรศิ ตะ๊ ตอ้ งใจ ฝ่ ายออกแบบวศิ วกรรม 37 581018 นาย พรี ธชั อปุ ถัมภกานนท์ ฝ่ ายออกแบบวศิ วกรรม 38 581060 นางสาว ธนภรณ์ เสมา ฝ่ ายออกแบบวศิ วกรรม 200 591027 นาย ธนวตั จนั ทรฉายะ ฝ่ ายออกแบบวศิ วกรรม 201 591055 นาย ปราศรัย รัตนมงคล ฝ่ ายออกแบบวศิ วกรรม 202 591089 นาย ศริ พิ งษ์ จันทกลั ยากลู ฝ่ ายออกแบบวศิ วกรรม 203 601017 นางสาว ภรณี ไชยลงั กา ฝ่ ายออกแบบวศิ วกรรม 204 601022 นางสาว ลัลนา ศกั ดเ์ิ กตุ ฝ่ ายออกแบบวศิ วกรรม 374 621023 นางสาว นัชชา กติ ตณิ รงคก์ ลุ ฝ่ ายออกแบบวศิ วกรรม 375 621122 นาย รัฐศาสตร์ ตดุ ถนี นท์ ฝ่ ายออกแบบวศิ วกรรม 376 631024 นาย จตพุ ล ยนั ตะพันธ์ ฝ่ ายออกแบบวศิ วกรรม 377 641028 นางสาว จริ าพร ขนั อาษา ฝ่ ายออกแบบวศิ วกรรม 39 631012 นาย อสิ ระ ชนุ นะวรรณ์ ฝ่ าย Social Innovation Business 40 631026 นาย อนุชา อนันตเ์ บญจพล ฝ่ าย Social Innovation Business 41 341132 นาย ชริ าวธุ สขุ ะ ฝ่ ายตดิ ตัง้ และประสานงาน 1 380 601054 นางสาว นลนิ ศรอี นุ่ ดี ฝ่ ายตดิ ตัง้ และประสานงาน 1 395 621033 นางสาว สดุ ารัตน์ บตุ รชว่ ง ฝ่ ายตดิ ตัง้ และประสานงาน 1 64 311050 นาง ศรจี ติ จนั ทรเ์ พ็ญศรี ฝ่ ายตดิ ตัง้ และประสานงาน 2 378 641025 นาย นเรศ มศี ลิ ปวกิ กยั ฝ่ ายตดิ ตัง้ และประสานงาน 2 53 550067 นาย นลิ ปัทม์ นลี ะไพจติ ร ฝ่ ายตดิ ตัง้ และประสานงาน 1 47 381371 นาย พงษ์ธร กรมไธสง ฝ่ ายตดิ ตัง้ และประสานงาน 1 48 500005 นาย ฐานันดร น่วมแกว้ ฝ่ ายตดิ ตัง้ และประสานงาน 1 207 540073 นาย วรยทุ ธ ศรศี ักดา ฝ่ ายตดิ ตัง้ และประสานงาน 1 214 581040 นาย โอฬาร วฒุ ชิ าญ ฝ่ ายตดิ ตัง้ และประสานงาน 1 400 341153 นาย นรศิ จนั ทรเ์ จรญิ กจิ ฝ่ ายตดิ ตัง้ และประสานงาน 2


LAB รหสั พนง. คำนำหนำ้ ชอื นำมสกลุ ฝ่ ำย 65 321055 นาย ปรญิ ญา สบื สขุ ฝ่ ายตดิ ตัง้ และประสานงาน 2 403 570077 นางสาว สรุ างค์ คาแหง ฝ่ ายตดิ ตัง้ และประสานงาน 2 404 570240 นาย Sat Ko Ko ฝ่ ายตดิ ตัง้ และประสานงาน 2 405 570241 นาย ภัทรเทพ เทวกลุ ณ อยธุ ยา ฝ่ ายตดิ ตัง้ และประสานงาน 2 406 581041 นาย ประพัฒนพ์ ล ทพิ ยเ์ นตรมงคล ฝ่ ายตดิ ตัง้ และประสานงาน 2 407 581049 นางสาว ฐติ มิ า ทองนอ้ ย ฝ่ ายตดิ ตัง้ และประสานงาน 2 66 321069 นาง ศันสนยี ์ เกษมเปรมฤดี ฝ่ ายตดิ ตัง้ และประสานงาน 2 68 421009 นางสาว กญั ทมิ า พันทวี ฝ่ ายบรกิ ารและขายอะไหล่ 70 560110 นางสาว อภญิ ญา วทิ ยว์ ัฒนานนท์ ฝ่ ายบรกิ ารและขายอะไหล่ 240 581034 นางสาว วาสนา ศรเดช ฝ่ ายบรกิ ารและขายอะไหล่ 422 601074 นางสาว กาญจนา แกว้ พงษ์ ฝ่ ายบรกิ ารและขายอะไหล่ 73 441029 นาย ทรงวธุ นอ้ ยหวา้ ฝ่ ายบรกิ ารและขายอะไหล่ 74 500096 นาย ธนสาร สอนพาที ฝ่ ายบรกิ ารและขายอะไหล่ 75 611039 นางสาว ชวี าพร ศรสี ขุ วฒั น์ ฝ่ ายบรกิ ารและขายอะไหล่ 76 341158 นาย สเุ ทพ ภวู รัตนาววิ ธิ ฝ่ ายบรกิ ารและขายอะไหล่ 77 441011 นาย เกรยี งไกร มแี สง ฝ่ ายบรกิ ารและขายอะไหล่ 78 631014 นาย กฤษณพงศ์ โรยมณี ฝ่ ายบรกิ ารและขายอะไหล่ 423 461007 นาย ณัฐธญั ยพงศ์ เฮงประเสรฐิ ฝ่ ายบรกิ ารและขายอะไหล่ 1 242 591023 นาย ณัฐวฒุ ิ สขุ สมกจิ ฝ่ ายบรกิ ารและขายอะไหล่ 1 238 351224 นาย จเร รังษิโย ฝ่ ายบรกิ ารและขายอะไหล่ 2 306 461018 นาย นภสนิ ธุ์ ทองธากรณ์ ฝ่ ายบรกิ ารและขายอะไหล่ 2 484 411001 นาย ภญิ โญ เดชเกดิ ฝ่ ายบรกิ ารและขายอะไหล่ 2 309 351183 นาย วสวุ ัฒน์ พนชิ เรอื งไกร ฝ่ ายบรกิ ารและขายอะไหล่ 2 337 421018 นาย สนั ติ เจยี ศริ พิ ร ฝ่ ายวศิ วกรรม 338 490029 นางสาว ชัญญญ์ านก์ ลุ แดงดี ฝ่ ายวศิ วกรรม 173 341149 นาย สรุ ชยั ตาปนานนท์ ฝ่ ายวศิ วกรรม 346 591017 นาย ศกั รนิ ทร์ วาเด็ง ฝ่ ายวศิ วกรรม 517 601056 นาย อานนท์ อนิ ทยกั ษ์ ฝ่ ายวศิ วกรรม 529 631009 นาย ธนภัทร ลัคนากาล ฝ่ ายวศิ วกรรม 349 611060 นาย ปวาฬ ศรชี มภู ฝ่ ายวศิ วกรรม 350 621021 นางสาว เฉลมิ วรรณ เชอ้ื สขุ ฝ่ ายวศิ วกรรม 351 621087 นาย ฐติ วิ สั ส์ คเู มอื ง ฝ่ ายวศิ วกรรม 23 311043 นาง ดวงสมร โชตจิ ารไุ ชยา ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 24 311045 นาง สาลี คมขา ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 25 323014 นาย ธนู เจยี ประดับ ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 26 331103 นางสาว รอบอี ะฮ์ หนูรักษ์ ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 27 341164 นางสาว ศริ นิ ทรท์ พิ ย์ เกตมุ ณี ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 28 371289 นางสาว ธัญชนก มหี ลา้ ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 29 371302 นางสาว วนั ปิยะ ไพบลู ยส์ ขุ สนั ติ ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 30 381362 นาง วัชรภี รณ์ ทาสที อง ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 31 540076 นาง ลัดดา จวิ ะรังสนิ ี ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 32 540083 นางสาว นริ ัชฎา โคตรพันธ์ ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 178 601051 นางสาว ยพุ า แซย่ งุ ้ ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 179 560129 นาย ฉันทช์ นะ พละโชติ ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 180 591091 นางสาว ปิยะดา ป๋ ยุ ภงู า ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 181 601067 นางสาว ไพจติ ร ขาคม ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 182 611002 นาย ธรี ภทั ร แซอ่ ง้ึ ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 183 611062 นางสาว ณัฐธดิ า ทองคาดี ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 184 611075 นางสาว สริ นิ าถ อยุ วรรณัง ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ


185 611120 นางสาว ปิ ยพร สขุ ศรี ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 186 621016 นาย ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 352 341146 นาย ยทุ ธศลิ ป์ วาวไิ ล ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 353 570251 นางสาว ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 354 591049 นาย ปรญิ ญา อภัยสเุ ทพพร ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 355 611089 นาย ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 356 621008 นางสาว อธศิ นันท์ จนั ทรน์ าม ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 357 621085 นาย ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 358 621121 นางสาว สพุ ร ตรมี าศสมบรู ณ์ ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 359 641009 นางสาว ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 360 641029 นางสาว สธุ เิ กยี รติ เดน่ วทัญญู ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ 361 641032 นาย ฝ่ ายบัญชแี ละการเงนิ สนุ สิ า พาเพยี ร ฝ่ ายบรหิ ารและทรัพยากรบคุ คล 15 621106 นาย ฝ่ ายบรหิ ารและทรัพยากรบคุ คล 17 323013 นาย บัญชา ยาอดุ ฝ่ ายบรหิ ารและทรัพยากรบคุ คล 18 351226 นางสาว ฝ่ ายบรหิ ารและทรัพยากรบคุ คล 19 363030 นาย สรุ ยี ร์ ัตน์ อารยะสมสกลุ ฝ่ ายบรหิ ารและทรัพยากรบคุ คล 20 373033 นาง ฝ่ ายบรหิ ารและทรัพยากรบคุ คล 21 393051 นางสาว บษุ ยา รนิ จันทร์ ฝ่ ายบรหิ ารและทรัพยากรบคุ คล 187 530026 นาย 188 540021 นาย ภทั ราพร รวดเร็ว ฝ่ ายบรหิ ารและทรัพยากรบคุ คล 189 540085 นางสาว ฝ่ ายบรหิ ารและทรัพยากรบคุ คล 190 550033 นางสาว มานพ พทุ ธกร ฝ่ ายบรหิ ารและทรัพยากรบคุ คล 191 591016 นาย ฝ่ ายบรหิ ารและทรัพยากรบคุ คล 192 611010 นางสาว ภาณุพงศ์ สมศักดจ์ิ ริ กจิ ฝ่ ายบรหิ ารและทรัพยากรบคุ คล 193 611024 นางสาว ฝ่ ายบรหิ ารและทรัพยากรบคุ คล 194 611035 นางสาว อานาจ ตันศริ ิ ฝ่ ายบรหิ ารและทรัพยากรบคุ คล 362 611044 นาย ฝ่ ายบรหิ ารและทรัพยากรบคุ คล 363 611074 นาย อนุสร พัฒนะราช ฝ่ ายบรหิ ารและทรัพยากรบคุ คล 364 621018 นางสาว ฝ่ ายบรหิ ารและทรัพยากรบคุ คล 365 621031 นาย ทัชชกร วรนวิ ัฒน์ ฝ่ ายบรหิ ารและทรัพยากรบคุ คล 366 621113 นาย 367 631013 นาย กลั ยกร ดษิ ฐสี ฝ่ ายบรหิ ารและทรัพยากรบคุ คล 368 641027 นาย ฝ่ ายบรหิ ารและทรัพยากรบคุ คล พมิ ใจ เกยี รตบิ ัณฑติ ฝ่ ายบรหิ ารและทรัพยากรบคุ คล นรา สายชล ศริ ิ นเิ รยี งรัมย์ พัชรี เบญจรงคพันธ์ ศรสี ดุ า พวงแกว้ วทิ ติ วทิ ยาพพิ ัฒน์ สวุ รรษา ตอ้ อาษา วรี พร เลาะเนาะ ชนดิ าภา แกว้ เขยี ว อภสิ ทิ ธ์ิ สกุ จิ วมิ ล จตรุ ภทั ร กจิ รัตนา พชิ ามญชุ์ วรรณภกั ด์ิ ปฏณิ ญา หวังเจรญิ ชยั สวัสดม์ิ งคล เมอื งโคตร เรงิ ชัย ผวิ ผอ่ ง กฤตนิ นาคสวสั ด์ิ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook