Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) - ผอ.สุริยา สมโชค (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) - ผอ.สุริยา สมโชค (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)

Published by Narumon Phowiang, 2021-10-09 06:36:40

Description: แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) - ผอ.สุริยา สมโชค (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)

Search

Read the Text Version

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรบั ขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา ตำแหนง่ ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการพเิ ศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 1 สำนกั งานเขตพน้ื ที่การศกึ ษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

แบบข้อตกลงในการพฒั นางาน (PA) สำหรบั ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา ตำแหนง่ ผู้บรหิ ารสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการพเิ ศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 PA 1/บส แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศกึ ษา วิทยฐานะชำนาญการพเิ ศษ (ทุกสงั กัด) ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันท่ี 1 เดอื น ตลุ าคม พ.ศ. 2564 ถงึ วนั ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ........................................................................................... ผจู้ ดั ทำข้อตกลง ชื่อ นายสุริยา นามสกลุ สมโชค ตำแหนง่ ผบู้ ริหารสถานศกึ ษา วทิ ยฐานะชำนาญการพเิ ศษ สถานศึกษา โรงเรยี นบา้ นหลวงหัวสวย สงั กดั สำนกั งานเขตพ้ืนทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาอุดรธานี เขต 1 รับเงนิ เดอื นในอนั ดบั คศ.3 อัตราเงินเดือน 63,280 บาท ประเภทของสถานศึกษา  สถานศึกษาทีจ่ ดั การศกึ ษาขนั้ พ้นื ฐาน  ระดบั ปฐมวยั  ระดบั ประถมศกึ ษา  ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน้  ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย  การจดั การศึกษาพิเศษ (ไม่มรี ะดบั ชน้ั )  สถานศึกษาท่จี ัดการศกึ ษาอาชวี ศึกษา  ประกาศนียบตั รวชิ าชพี  ประกาศนยี บตั รวิชาชพี ชั้นสูง  การฝึกอบรมวิชาชพี ตามหลักสูตรวชิ าชพี ระยะสั้น  สถานศึกษาทีจ่ ดั การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั  การจดั การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน  การจดั การศึกษานอกระบบตามหลกั สูตรประกาศนียบตั รวชิ าชพี  การจดั การศกึ ษาตอ่ เน่ือง ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพฒั นางาน ตำแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษาวทิ ยฐานะ ชำนาญการพเิ ศษ ซึง่ เป็นตำแหนง่ และวิทยฐานะทด่ี ำรงอยู่ในปัจจุบนั กับผ้บู ังคับบญั ชา ไวด้ งั ตอ่ ไปนี้ โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 2 สำนกั งานเขตพ้นื ที่การศกึ ษาประถมศึกษาอดุ รธานี เขต 1

แบบข้อตกลงในการพฒั นางาน (PA) สำหรบั ข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา ตำแหนง่ ผบู้ รหิ ารสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการพเิ ศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนท่ี 1 ขอ้ ตกลงในการพฒั นางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ภาระงาน จะมภี าระงานด้านการบริหารวิชาการและความเปน็ ผนู้ ำทางวชิ าการ ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธ์นวัตกรรม ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย และดา้ นการพฒั นาตนเองและวชิ าชีพ เปน็ ไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  เตม็ เวลา  ไมเ่ ตม็ เวลา เนอ่ื งจา............................................................................................................. โดยภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ จะมีการปฏิบัติการสอนไม่ต่ำกว่า 13 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่ต่ำกว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ และรองผู้อำนวยการ สถานศึกษา ไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์) โดยมีการปฏิบัติการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสถานศกึ ษาอย่างใดอยา่ งหนงึ่ หรอื หลายอยา่ ง ดงั น้ี  ปฏิบัติการสอนประจำวิชา จำนวน.............ชว่ั โมง/สปั ดาห์  ปฏิบัตกิ ารสอนรว่ มกบั ครูประจำช้นั /ประจำวิชา จำนวน............. ชว่ั โมง/สัปดาห์  สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนรว่ มกบั ครูในกิจกรรมเปดิ ชัน้ เรียน จำนวน.....5........ ชวั่ โมง/สัปดาห์  เปน็ ผ้นู ำกจิ กรรมแลกเปลีย่ นเรยี นร้ใู นชุมชนการเรยี นรทู้ างวชิ าชพี (PLC) ของโรงเรยี น จำนวน.....3........ ชว่ั โมง/สปั ดาห์  นเิ ทศการสอนเพ่ือเปน็ พี่เล้ยี งการจดั กจิ กรรมการเรยี นรใู้ ห้กับครู จำนวน......5....... ชวั่ โมง/สัปดาห์  จดั กิจกรรมเสริมการเรียนร้แู ละอบรมบม่ นสิ ัยผเู้ รียน จำนวน.....2........ ชั่วโมง/สปั ดาห์ โรงเรียนบา้ นหลวงหัวสวย 3 สำนกั งานเขตพ้ืนที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาอุดรธานี เขต 1

แบบข้อตกลงในการพฒั นางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง่ ผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา วิทยฐานะ ชำนาญการพเิ ศษ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 2. งานท่จี ะปฏบิ ตั ติ ามมาตรฐานตำแหนง่ ผ้บู รหิ ารสถานศกึ ษา งาน (Tasks) ตัวช้วี ดั (Indicators) ผลลพั ธ์ (Outcomes) ที่จะเกดิ ขน้ึ กับผู้เรียน ครู ลกั ษณะงานที่ปฏิบัติ ท่จี ะดำเนนิ การพฒั นา ของงานตามขอ้ ตกลง และสถานศกึ ษาที่แสดงให้ ตามมาตรฐานตำแหนง่ ตามข้อตกลงใน 1 รอบ ทคี่ าดหวงั ใหเ้ กดิ ขึน้ เห็นถงึ การเปลยี่ นแปลงไป กบั ผู้เรยี น ครู และ ในทางทีด่ ีขึน้ หรอื มกี าร การประเมิน สถานศกึ ษา พัฒนามากข้ึนหรือ ผลสมั ฤทธ์ิสูงข้นึ 1. ด้านการบริหารวชิ าการและ 1.1 จัดทำแผนพัฒนา โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ผู้เรียนร้อยละ 90 ผ่านการ ความเป็นผนู้ ำทางวิชาการ คุณภาพการศึกษาของ มีแผนพัฒนาคุณภาพการ ประเมินตามหลักสูตรสถาน ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึงการ สถานศึกษาที่สอดคล้อง ศึกษา ที่สามารถพัฒนา ศึกษา วางแผนพัฒนามาตรฐานการเรยี นรู้ของผู้เรียน กับนโยบายของกระทรวง ผู้เรียน ให้เป็นคนดีมีความรู้ การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ศึกษาธิการ สำนักงาน ตามทห่ี ลกั สูตร สามารถนำ ครูรอ้ ยละ 90 มแี ผนการจัด การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น คณะกรรมการการศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น ผู้เรียนเป็นสำคัญและการปฏิบัติการสอน ขั้นพื้นฐานและสำนักงาน พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำ สำคัญ การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหรือการนำ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถม วันได้ ครูมีความสามารถใน โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ การนิเทศ กำกับ ศกึ ษาอุดรธานี เขต 1 โดย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี ม ี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนรู้ของครู คำนึงถึงบริบทของสถาน เน้นผู้เรีย นเป็นส ำ คั ญ ประสิทธิภาพและ ในสถานศึกษา และมีการประกันคุณภาพ ศึกษา และความต้องการ การนำสื่อ นวัตกรรมและ ประสิทธิผลจากสำนักงาน การศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษา จำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่ เทคโนโลยีทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถม วิเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา เก่ยี วข้อง มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ศึกษา อุด รธ านี เขต 1 การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ สถานศึกษา มีการบริหาร สูงกว่ารอ้ ยละ 80 จัดการงานทั้ง 4 ฝ่าย ได้ การศึกษาของสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสทิ ธิผล 1.2 จัดทำ พัฒนาและ โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ ปรับปรุงหลักสูตรสถาน มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี 80 มีความพึงพอใจกับ ศึกษา ให้มีความทันสมัย สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรง ห ล ั ก ส ู ต ร ส ถ า น ศ ึ ก ษ า สอดคล้องกับความต้อง กับความต้องการของผู้เรียน โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย การของผ้เู รยี นและท้องถ่ิน และท้องถน่ิ และจัดทำรายงานประเมิน ผลการใช้หลักสูตรจากผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำผล มาปรับปรุงพัฒนาหลัก สตู รต่อไป โรงเรียนบ้านหลวงหวั สวย 4 สำนกั งานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศกึ ษาอุดรธานี เขต 1

แบบข้อตกลงในการพฒั นางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง่ ผู้บริหารสถานศกึ ษา วิทยฐานะ ชำนาญการพเิ ศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชีว้ ดั (Indicators) ลกั ษณะงานทปี่ ฏบิ ัติ งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ทีจ่ ะเกดิ ข้นึ กบั ผเู้ รยี น ครู ตามมาตรฐานตำแหน่ง ทจ่ี ะดำเนนิ การพัฒนา ของงานตามขอ้ ตกลง และสถานศกึ ษาทแี่ สดงให้ ตามขอ้ ตกลงใน 1 รอบ ทคี่ าดหวังใหเ้ กดิ ขึน้ เหน็ ถึงการเปลยี่ นแปลงไป การประเมิน กบั ผเู้ รยี น ครู และ ในทางท่ีดขี ึ้นหรือมีการ สถานศึกษา พฒั นามากขึ้นหรือ ผลสัมฤทธิ์สูงข้นึ 1.3 มีการนิเทศ กำกับ ครู จัดการเรียนรู้ที่เน้น ค รู ร ้ อ ย ล ะ 90 จ ั ด ท ำ ติดตามการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นสำคัญมีการ รายงานการวเิ คราะหผ์ ูเ้ รียน ของครู ให้เน้นผู้เรียนเป็น วิเคราะห์ผู้เรียน การออก สำคัญ ให ้ครูได ้มีการ แบบ กิจกรรมการเรียนรู้ ค รู ร ้ อ ย ล ะ 90 จ ั ด ท ำ วิเคราะห์ผู้เรียน การ การเลือกสื่อ และแหล่ง แผนการการกิจกรรมการ ออกแบบกิจกรรมการ เรียนรู้ เครื่องมือ วัดผล เรียนรู้ และบันทกึ หลงั แผน เรียนรู้ การเลือกสื่อ และ ประเมินผล จัดกระบวนการ ค รู ร้อย ละ 90 จัด ทำ แหล่งเรียนรู้ เครื่องมือ เรียนรู้ตามแผนพัฒนา รายงานการใช้สื่อ การใช้ วัดผลประเมินผล จัด คุณภาพการศึกษา เคร่ืองมือวัดผลประเมนิ ผล กระบวนการเรียนรู้ตาม แผนพัฒนาคุณภาพการ ศกึ ษา 1.4 ดำเนินการส่งเสริม ครู มีการพัฒนาหรือการนำ ค รู ร ้ อ ย ล ะ 90 จ ั ด ท ำ สนับสนุน ให้ครูมีการ ส ื ่ อ น ว ั ต ก ร ร ม แ ล ะ รายงานการใช้/พัฒนาสื่อ พัฒนาหรือการน ำ ส่ือ เทคโนโลยีทางการศึกษามา นวัตกรรม และเทคโนโลยี นวัตกรรม และเทคโนโลยี ใช้ในการจดั การเรยี นรู้ ทางการศึกษา ทางการศึกษามาใช้ในการ จดั การเรยี นรู้ 1.5 ดำเนินการการนิเทศ โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ครู ร้อยละ 100 ได้รับการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล มีแผนการดำเนินการนิเทศ นิเทศจากผู้อำนวยการและ การจัดการเรียนรู้ของครู การศึกษา นำผลการนิเทศไปพัฒนา/ ในสถานศึกษา และจัด ปรบั ปรุงการจัดการเรยี นรู้ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย SAR เพื่อเป็นการประกัน มีคุณภาพตามมาตรฐานการ มีคะแนนการประเมนิ ตนเอง คุณภาพการศึกษาภายใน จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของสถานศึกษา SAR โดย และภายนอกสถานศกึ ษา และระดับการศึกษาขั้น รวมอยู่ในระดับ ยอดเย่ยี ม พื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 5 สำนกั งานเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาอุดรธานี เขต 1

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรบั ข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา ตำแหนง่ ผบู้ ริหารสถานศกึ ษา วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ตวั ชวี้ ัด (Indicators) ลกั ษณะงานที่ปฏบิ ัติ งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ทจี่ ะเกิดขึ้นกบั ผู้เรยี น ครู ตามมาตรฐานตำแหนง่ ทีจ่ ะดำเนนิ การพัฒนา ของงานตามข้อตกลง และสถานศกึ ษาทแ่ี สดงให้ ตามข้อตกลงใน 1 รอบ ท่ีคาดหวงั ให้เกิดขนึ้ เหน็ ถงึ การเปลี่ยนแปลงไป กบั ผู้เรยี น ครู และ ในทางท่ีดขี ึ้นหรือมีการ การประเมิน สถานศึกษา พัฒนามากข้ึนหรือ ผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน 1.6 ดำเนินการรวมกลุ่ม นกั เรยี นได้รบั การพัฒนาการ ครูทุกคนและผู้อำนวยการ ชุมชน การพ ัฒนาทาง เรียนรู้จากการรวมกลุ่ม สถานศึกษามีรายงานการ ว ิชาชีพ ครู (PLC) เพื่ อ ชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพ แก้ปัญหาผู้เรียนผ่านชุมชน แ ก้ป ัญ ห าการจัดการ ครู (PLC) การพัฒนาทางวิชาชีพครู เรียนรู้ของผู้เรียน และ (PLC) จดั ทำวิจยั ในชัน้ เรยี น 2. ดา้ นการบรหิ ารจัดการสถานศกึ ษา 2.1 ดำเนินการจัดทำค่มู ือ โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย การบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านงาน การบริหารจัดการสถาน มีคู่มือการบริหารจัดการ มีผลการประเมินประสิทธิ ว ิ ช า ก า ร ด ้ า น ก า ร บ ร ิ ห า ร ง า น บ ุ ค ค ล ศ ึ ก ษ า ใ ห ้ เ ป ็ น ไ ป ต า ม สถานศึกษาทั้ง 4 ฝ่าย และ ภาพและประสิทธิผลการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป ให้เป็นไป ก ฎ ห ม า ย ร ะ เ บ ี ย บ มี ค ำ ส ั ่ ง ม อ บ ห ม า ย ง า น บริหารจัดการสถานศึกษา ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต้น ข้อบังคับ นโยบาย และ บริหารจัดการสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่ สังกัด นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขต ตามหลักบริหารกิจการ ตามหลักบริหารกิจการ การศึกษาประถมศึกษา พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 บ้านเมืองที่ดี และมีการ บา้ นเมอื งทีด่ ี อุดรธานี เขต 1 สูงกว่า และการดำเนินการตามหลักบริหารกิจการ จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน ร้อยละ 80 บ้านเมืองที่ดี การบริหารกิจการผู้เรียน บริหารจัดการสถานศึกษา และการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน การจัดระบบ ด้านงานวิชาการ ด้านการ ดูแลช่วยเหลอื ผูเ้ รยี น บริหารงานบุคคล ด้าน งบประมาณ ด้านบริหาร ทั่วไปให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ตาม หลักบริหารกิจการบ้าน เมืองทดี่ ี 2.2 ด ำ เ น ิ น ก า ร ก า ร ผู้เรียนได้รบั การสง่ เสริมและ ผู้เรียน ร้อยละ 90 ได้รับ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน พัฒนา โดยมีสภานักเรียน การพฒั นาตามศกั ยภาพ จัดตั้งสภานักเรียน และ เป็นแกนนำในการดำเนิน สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง การ และมีเครือข่ายผู้ปก และจัดกิจกรรมช่วยเหลือ ครองที่ให้การสนับสนุนทาง ผูเ้ รยี น การศกึ ษา โรงเรียนบา้ นหลวงหวั สวย 6 สำนกั งานเขตพื้นท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษาอุดรธานี เขต 1

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา ตำแหนง่ ผบู้ รหิ ารสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชว้ี ดั (Indicators) ลกั ษณะงานท่ีปฏิบตั ิ งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ท่ีจะเกดิ ขนึ้ กับผู้เรียน ครู ตามมาตรฐานตำแหนง่ ทจ่ี ะดำเนินการพฒั นา ของงานตามข้อตกลง และสถานศกึ ษาท่แี สดงให้ ตามข้อตกลงใน 1 รอบ ท่ีคาดหวงั ให้เกดิ ขนึ้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไป กบั ผ้เู รยี น ครู และ ในทางท่ดี ขี ้ึนหรือมกี าร การประเมิน สถานศกึ ษา พัฒนามากขึ้นหรือ ผลสมั ฤทธิ์สูงขึน้ 2.3 ดำเนินการตามระบบ ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ตามระบบดูแลช่วยเหลือ ช่วยเหลือตามระบบดูแล ขนั้ ตอน สรา้ งโอกาส ความ นกั เรียน 5 ข้ันตอน ช่วยเหลือนักเรียน 5 เสมอภาค และลดความ ขั้นตอน เหล่อื มลำ้ ทางการศกึ ษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง 3.1 จัดทำแผนพัฒนา โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย เชิงกลยทุ ธแ์ ละนวตั กรรม คุณภาพการศึกษา กำหนด มีแผนพัฒนาคุณภาพการ มีผลการประเมิน ประสิทธิ การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ การใช้ นโยบาย กลยุทธ์ การ ศึกษาที่สามารถพัฒน า ภาพและประสิทธิผลจาก เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร และ บริหารบริหารจัดการ ผู้เรียน ให้เป็นคนดีมีความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การ การนำไปปฏิบัติ การบริหารการเปลี่ยนแปลง สถานศึกษา ตามที่หลักสูตร สามารถนำ ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี และนวัตกรรมในสถานศึกษา เพื่อพัฒนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เขต 1 สูงกวา่ รอ้ ยละ 80 สถานศกึ ษา เพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ 3.2 จัดทำรูปแบบการ โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย น ว ั ต ก ร ร ม ท ี ่ จ ั ด ท ำ ขึ้ น พัฒนานวัตกรรมการ มีนวัตกรรมการพัฒนาการ สามารถแก้ปัญหาและการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ และเผยแพร่ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และเผยแพร่ให้แก่สถาน ให้แก่สถานศึกษาใกลเ้ คียง ของผู้เรียนได้ และสามารถ ศกึ ษาใกลเ้ คียงปรับเปลี่ยน เผยแพร่ให้แก่สถานศึกษา ใกล้เคียงได้ 4. ดา้ นการบริหารงานชมุ ชนและ 4.1 จัดตั้งเครือข่ายผู้ร่วม โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย เครอื ขา่ ย พ ั ฒ น า โ ร ง เ ร ี ย น เ พ่ื อ มีเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนา มีการประชุมผู้ปกครองและ การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพ่ือพฒั นา พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน ประชุมคณะกรรมการการ การเรยี นรู้ การจดั ระบบการใหบ้ ริการใน และเสริมสร้างคุณธรรม สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม้ สถานศึกษา จริยธรรม ช่วยเหลือและ น้อยกวา่ 1 ครง้ั /ภาคเรียน พัฒนาคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของผู้เรยี น 4.2 ดำเนินการระดม โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ทรัพยากรเพือ่ การศึกษา ได้รับการสนับสนุนด้าน ได้รับการสนับด้านงบประ ให้บริการด้านวิชาการแก่ งบประมาณจากเครือข่ายผู้ มาณจากองค์กรภายนอกไม่ ชมุ ชน และงานจิตอาสา ร่วมพฒั นาโรงเรียน นอ้ ยกวา่ 5 โครงการ/ปี เพื่อสร้างเครือข่ายในการ พัฒนาคณุ ภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 7 สำนกั งานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอดุ รธานี เขต 1

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง่ ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ตวั ช้วี ัด (Indicators) ลกั ษณะงานทป่ี ฏิบตั ิ งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ทจ่ี ะเกดิ ข้นึ กบั ผ้เู รียน ครู ตามมาตรฐานตำแหนง่ ที่จะดำเนนิ การพฒั นา ของงานตามขอ้ ตกลง และสถานศึกษาท่ีแสดงให้ ตามขอ้ ตกลงใน 1 รอบ ทคี่ าดหวังใหเ้ กดิ ขึ้น เหน็ ถึงการเปล่ยี นแปลงไป 5. ด้านการพฒั นาตนเองและวิชาชีพ การประเมิน กบั ผเู้ รยี น ครู และ ในทางทดี่ ขี ึ้นหรือมกี าร การพฒั นาตนเองและวิชาชพี การนำ สถานศึกษา พฒั นามากขึน้ หรือ ความรู้ ทักษะ ที่ได้จากการพฒั นาตนเองและ วิชาชีพ มาใชใ้ นการพัฒนาการบริหารจดั การ ผลสัมฤทธิส์ ูงขึน้ สถานศึกษา ที่ส่งผลตอ่ คุณภาพผเู้ รียน ครู และสถานศกึ ษา 2.3 ดำเนินการตามระบบ ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ ผ้เู รยี นรอ้ ยละ 90 ไดร้ บั การ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ตามระบบดูแลช่วยเหลือ ช่วยเหลือตามระบบดูแล ข้นั ตอน สรา้ งโอกาส ความ นกั เรียน 5 ข้ันตอน ช่วยเหลือนักเรียน 5 เสมอภาค และลดความ ขั้นตอน เหลอื่ มลำ้ ทางการศึกษา 5.1 เข้ารับอบรมและ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา พฒั นาตนเองและวชิ าชีพ ได้รับการพัฒนาตนเองและ ได้รับการพัฒนาตนเองและ เป็นประจำและต่อเนื่อง วิชาชีพ สามารถนำความรู้ วิชาชีพ สามารถนำความรู้ และเป็นผู้นำในการสร้าง ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนา ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนา ชุมชนการเรียนรู้ทาง ตนเองและวิชาชีพ มาใช้ใน ตนเองและวิชาชีพไม่น้อย วิชาชพี ครู (PLC) การพัฒนาการบริหารจัด กวา่ 20 ชงั่ โมง/ปี การสถานศกึ ษา 5.2 จัดทำนวัตกรรมการ โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย น ว ั ต ก ร ร ม ท ี ่ จ ั ด ท ำ ขึ้ น พัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีนวัตกรรมการพัฒนาการ สามารถแก้ปัญหาและการ และเผยแพร่ให้แก่สถาน จัดการเรียนรู้ และเผยแพร่ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ศึกษาใกล้เคียง และ ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียง ของผู้เรียนได้ และสามารถ สามารถให้คำปรึกษากับ ได้ เผยแพร่ให้แก่สถานศึกษา ผู้อื่นได้ ใกลเ้ คยี งได้ โรงเรียนบา้ นหลวงหวั สวย 8 สำนกั งานเขตพ้นื ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาอดุ รธานี เขต 1

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรบั ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง่ ผบู้ ริหารสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนท่ี 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเดน็ ทา้ ทายในการพฒั นาคุณภาพผเู้ รียน ครู และ สถานศกึ ษา ประเดน็ ทา้ ทาย เรื่อง กลยทุ ธก์ ารบรหิ ารจัดการเพอ่ื เสริมสร้างชมุ ชนการเรียนรทู้ างวชิ าชีพครู (PLC) โรงเรียน บา้ นหลวงหวั สวย 1. สภาพปัญหาการบรหิ ารจัดการสถานศึกษาและคณุ ภาพการศึกษาของสถานศกึ ษา การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีชีวีติของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึงจำเป็นต้อง พฒั นา ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงที่เกดิ ข้ึนนด้ี ้วย เดมิ การศกึ ษามุ่งเน้นใหผ้ ู้เรียนมีทักษะเพียงอ่านออกเขียนได้ เท่านั้น แต่สำหรับในศตวรรษที่ 21 ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการปฏิบัติ และการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน กล่าวคือ จะไม่เป็นเพียงผู้รับ (Passive Learning) อีกต่อไป แต่ผู้เรียนตองฝึกการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) โดยมีครูเป็น “โค้ช” ที่คอยออกแบบการเรียนรู้เพื่อช่วย ผู้เรียนให้บรรลุผลได้ประการสำคัญ คือ ครูในศตวรรษที่ 21 จะตองไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้” แต่ต้องแสวงหาความรู้ ไปพรอมๆ กันกับผู้เรียนในขณะเดียวกัน ดังนั้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่ การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้แต่ต้องให้นักเรียนเป็น ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอำนวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) ของนักเรียนสิ่งที่เป็น ตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้คือชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (Professional Learning Communities : PLC) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของครูเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาหน้าที่ของครูแต่ละคนนั่นเอง (คมู่ อื ประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC, สำนกั พฒั นาครูและบุคลากรการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน สพฐ., 2563) จากเหตุผลดังกล่าว ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอดุ รธานี เขต 1 มีความต้องการในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวชิ าชพี ครู (PLC) ให้ประสบผลสำเร็จ จึงมีความสนใจที่จะสร้างรูปแบบการบริหาร เรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือ เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชน การเรยี นรทู้ างวชิ าชีพครู ใหม้ คี ุณภาพและได้มาตรฐาน 2. วิธกี ารดำเนินการใหบ้ รรลุผล 2.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง วชิ าชพี ครู (PLC) โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 2.2 สร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพครู (PLC) โรงเรียนบ้าน หลวงหัวสวย ทีเ่ หมาะสม 2.3 ทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพือ่ เสริมสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพครู (PLC) โรงเรียน บ้านหลวงหัวสวย 2.4 ประเมินผลที่ได้จากกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย โรงเรียนบา้ นหลวงหวั สวย 9 สำนกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาอุดรธานี เขต 1

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา ตำแหนง่ ผบู้ ริหารสถานศกึ ษา วิทยฐานะ ชำนาญการพเิ ศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3. ผลลัพธก์ ารพัฒนาทคี่ าดหวัง 3.1 เชิงปริมาณ ผเู้ รยี นในปีการศึกษา 2564 มผี ลสมั ฤทธ์ทิ างการเรยี นในรายวชิ าต่าง ๆ สงู ข้ึนร้อยละ 3 จากปี การศกึ ษา 2563 3.2 เชิงคณุ ภาพ โรงเรยี นบ้านหลวงหวั สวย ไดก้ ลยทุ ธก์ ารบรหิ ารจัดการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) สำหรบั เป็นแนวทางให้ผบู้ ริหารใชใ้ นการส่งเสริมใหค้ รูนำชมุ ชนการเรยี นรทู้ างวชิ าชีพครู ลงช่ือ ( นายสุริยา สมโชค ) ตำแหนง่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงหวั สวย ผจู้ ดั ทำข้อตกลงในการพฒั นางาน 1 ตลุ าคม 2564 ความเหน็ ของผบู้ งั คับบัญชา  เหน็ ชอบให้เปน็ ขอ้ ตกลงในการพฒั นางาน  ไมเ่ หน็ ชอบใหเ้ ป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมขี ้อเสนอแนะเพื่อนำไปแกไ้ ข และเสนอ เพ่ือพจิ ารณาอกี คร้งั ดงั นี้ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ลงชื่อ ( นายพรชยั โพคนั โย ) ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการสำนกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาอดุ รธานี เขต 1 ................/.............../................... โรงเรียนบา้ นหลวงหวั สวย 10 สำนกั งานเขตพน้ื ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาอดุ รธานี เขต 1

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรบั ขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง่ ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 11 สำนกั งานเขตพน้ื ที่การศกึ ษาประถมศึกษาอดุ รธานี เขต 1


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook