Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รวมเด็กสังคม 65

รวมเด็กสังคม 65

Published by Thiparphon Phumpho, 2022-07-19 07:09:45

Description: หนังสือรวมรายชื่อสมาชิกและอาจารย์สาขาสังคมศึกษา ปี 2565

Keywords: สาขาสังคม,มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,นักศึกษา 2565

Search

Read the Text Version

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผศ.ดร.ชนม์ธนัช สุวรรณ อาจารย์เนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ห้อง 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

\"อย่าพึ่งท้อแท้ ในสิ่งที่ยังไม่ได้พยายาม\" นางสาวกรพินธ์ มูลรัตน์ ชื่อเล่นกิ๊ฟ รหัส 65181100301

\"อ่อนโยน แต่อย่าอ่อนแอ\" นางสาวกานต์สินี เก่งกุญชร ชื่อเล่น กานต์ รหัส 65181100302

\"ความพยามครั้งที่100 ดีกว่าท้อถอยก่อนจะทำ\" นาย เกรียงศักดิ์ จีนะ ชื่อเล่น ต้าร์ รหัส 65181100303

\"เมื่อไม่มีสิ่งที่ชอบ ก็ต้องชอบในสิ่งที่มี\" นาย จิรายุทธ์ สินดี ชื่อเล่น เอิ๊ก รหัส 65181100304

\"ไปให้สุดแล้ว หยุดที่คำว่าสำเร็จ \" นางสาวจิราลักษณ์ มีเบญจรงค์ ชื่อเล่น หน่อย รหัส 65181100305

\"ถ้ามัวแต่เดินตามรอยเท้าของผู้อื่น แล้วเรามีรอยเท้าเป็นของเราไหม\" นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์ธารากุล ชื่อเล่น ดา รหัส65181100306

\"ถ้าไม่มีการก้าวขาข้างใดข้างหนึ่งออกไป ก็จะไม่มีขาอีกข้างที่จะก้าวต่อไปในอนาคต\" นางสาว ณัชชา คำลือ ชื่อเล่น วิว รหัส 65181100307

\"พยายามทำวันข้างหน้าให้ดีที่สุด \" นางสาว ณัฐชยา ประพฤติชอบ ชื่อเล่น นิก รหัส 65181100308

\"ท้อไม่ได้ พ่อแม่รออยู่ \" นางสาวณัฐณิชา วงษ์วริศกุลชัย ชื่อเล่น มายมี่ รหัส 65181100309

\"อดีตคือบทเรียน อนาคตคือบททดสอบ\" นางสาวดวงใจ ชนะมงคลกุล ชื่อเล่น ดาว รหัส 65181100310

\"มนุษย์เราเติบโตด้วย การเรียนรู้ ไม่ใช่อายุ \" นางสาว ทัศนีย์ แตงคง ชื่อเล่น เอิน รหัส 65181100311

\"ไม่มีความสำเร็จใดได้มา โดยที่ไม่มีความพยายามและความอดทน\" นางสาวทิพย์อาภรณ์ พุ่มโพธิ์ ชื่อเล่น แพรว รหัส 65181100312

\"ไม่สูงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน\" นาย นนทกร กองเเก้ว ชื่อเล่น เต้ย รหัส65181100313

\"ทุกปัญหามักมีทางออกเสมอ จงสู้ด้วยใจและศรัทธา \" นางสาว นิจจารีย์ รินเสน ชื่อเล่น ออย รหัส 65181100314

\"เรียนอาจเหนื่อย เเต่.. คนส่งเราเรียนเหนื่อยกว่า\" นางสาว นีรภา ฟองสุจันทร์ ชื่อเล่นไอซ์ สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100315

\"ความพยายามอยู่ไหน ความสำเร็จอยู่นั้น\" นางสาวพรณิชฌา ควรคงตระกูล ชื่อเล่น จีจี้ รหัส 65181100316

\"ความสุขจะเกิดขึ้นทันที แค่เราปล่อยวางอดีต แล้วหยุดกังวนถึงอนาคต \" นางสาวพรนภา สายคำ ชื่อเล่น กิ๊ฟ สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100317

\"อย่าอ้อนขอ ให้ไขว่ขว้ามา แล้วเราจะได้ในสิ่งที่ต้องการ\" นายภัทธนันต์ ผลเทิ้ม ชื่อเล่น : ฟุก รหัส : 65181100319

\"ถนนแต่ละสายมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน\" นางสาวโยษิตา ชื่นสิน ชื่อเล่น : ตังค์ รหัส : 65181100320

\"บางสิ่งเราก็ไม่ควรจำ...ถ้ามันทำให้ใจเจ็บ แต่บางสิ่งเราก็ควรจะเก็บ.. ถ้ามันเป็นความเจ็บที่น่าจำ \" นายวาริชาต เรือนปัญญา ชื่อเล่นเมฆ รหัส 65181100321

\"เส้นชัย ไม่ได้วิ่งเข้ามาหาเรา เราต่างหากต้องวิ่งเข้าหามัน \" นายสมชาย แซ่ย่าง ชื่อเล่นชาย รหัสนักศึกษา 65181100322

\"วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตก็คือ การสร้างมันขึ้นมาเอง \" นางสาว สิริกัญญา มังกะละ ชื่อเล่น เจน รหัส 65181100323

\"ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด\" นางสาว สุทธิพร ทัศนสัมพันธ์ ชื่อเล่นสุ รหัส65181100324

\"เราไม่ได้เติบโตขึ้นหากทุกสิ่งที่เจอ นั้นเป็นเรื่องง่าย แต่จะเติบโตขึ้น เมื่อเราเผชิญหน้ากับความท้าทาย\" น.ส.สุริยา ศรีบุญดีสกุล ชื่อเล่น ลาร์ รหัส 65181100325

\"งานไม่ทำ จำแต่คำคม\" นายอชิตพล มั่นเจริญ ชื่อเล่น:บูม รหัสประจำตัว 65181100326

\"เหนื่อยก็พักผ่อน พักแล้วก็ทำต่อก่อนที่จะสายไป\" นาย อธิยุต วิเวกวนารมณ์ ชื่อเล่น ชิดา รหัส 65181100327

\"ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมา เพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต\" นาย อนุชา วงศ์ชัยเจริญ ชื่อเล่น นุ รหัส65181100328

\"ชีวิตคนเราสั้น จงทำในสิ่งที่ชอบ และรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ เพราะอดีตกับปัจจุบันห่างกันแค่วินาทีเดียว\" นายณัฐวุฒิ พิงคสัน ชื่อเล่น ด้า รหัส 65181100329


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook