Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore อีบุ๊คเรื่อง…ซอฟต์เเวร์20604-20641

อีบุ๊คเรื่อง…ซอฟต์เเวร์20604-20641

Published by apisara chumbua, 2022-11-17 09:18:01

Description: ebookเรื่องซอฟต์เเวร์ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรุ้วิชาวิทยาการคำนวณเเละมัลติมีเดีย เสนอ ครูสุนทร ปานบุษราตัม และ ครูเอกศักดิื คล้ายพันธ์

Search

Read the Text Version

อีบคุ เรื่อง… ซอฟตเ เวร โดย เดก็ หญงิ อภิสรา ชมุ บัว 20604 เด็กหญิงณชั จชิ า สงกรานต 20641


ซอฟตแวร (software) หมายถงึ ชดุ คําส่งั หรอื โปรแกรมท่ใี ชส ั่งงานให คอมพิวเตอรทํางาน ซอฟตแ วรจึงหมายถงึ ลาํ ดบั ขนั้ ตอนการทาํ งานท่เี ขยี น ขน้ึ ดว ยคาํ สั่งของคอมพวิ เตอร คําส่ังเหลานเ้ี รียงกันเปน โปรแกรม คอมพิวเตอร จากทีท่ ราบมาแลว วาคอมพวิ เตอรทํางานตามคาํ ส่งั การทํา งานพนื้ ฐานเปนเพยี งการกระทาํ กบั ขอมลู ที่เปนตวั เลขฐานสอง ซงึ่ ใชแทน ขอ มลู ที่เปนตัวเลข ตวั อักษร รูปภาพ หรอื แมแตเปน เสยี งพดู กไ็ ด โปรแกรมคอมพวิ เตอรท่ใี ชสัง่ งานคอมพวิ เตอรจ งึ เปน ซอฟตแวร เพราะเปน ลําดับข้ันตอนการทาํ งานของคอมพวิ เตอร คอมพิวเตอรเ ครือ่ งหน่ึงทาํ งาน แตกตา งกนั ไดม ากมายดว ยซอฟตแ วรท ี่แตกตางกนั ซอฟตแวรจึงหมายรวม ถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรทกุ ประเภททท่ี าํ ใหค อมพวิ เตอรทาํ งานได การท่เี ราเหน็ คอมพิวเตอรทํางานใหก บั เราไดมากมาย


ประเภทของซอฟตแวร ในบรรดาซอฟตแวรหรือโปรแกรมคอมพวิ เตอรท่มี ีผพู ัฒนาข้ึนเพ่ือใชง านกับคอมพิวเตอรม ีมากมาย ซอฟตแวรเ หลาน้ีอาจไดรับการพฒั นาโดยผูใชง านเอง หรือผูพ ัฒนาระบบ หรือผูผลิตจาํ หนาย หากแบงแยก ชนิดของซอฟตแวรตามสภาพการทํางาน พอแบง แยกซอฟตแ วรไดเปน 2 ประเภท คือ 1.ซอฟตแ วรระบบ (system software) และ 2.ซอฟตแวรป ระยุกต (application software)


1. ซอฟตแ วรระบบ (System Software) เปนโปรแกรมหรือชุด คําส่งั ทเ่ี ขยี นข้นึ เพอื่ ควบคุมการทาํ งานของเครอ่ื งคอมพวิ เตอรให ประสานกัน และควบคุมลําดบั ข้นั ตอนการทํางานของอุปกรณต าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร ซอฟตแ วรร ะบบทนี่ ิยมแพรหลาย ไดแ ก DOS, UNIX, WINDOWS, SUN, OS/2, NET WARE เปนตน โปรแกรมระบบปฏบิ ัติการ (Operating Systems : OS) หรอื Supervisory Programs หรือ Monitors Programs เปน โปรแกรมที่สําคญั ทส่ี ดุ อกี ประการหนงึ่ และมคี วามสลบั ซับซอนมาก ชวยใหคอมพวิ เตอรส ามารถควบคมุ (Control) การปฏิบัติงานของ เคร่อื งไดเองโดยอัตโนมตั ิ และดูแลตรวจตราทกุ ๆ การทาํ งานของฮา รด แวรใ นระบบคอมพวิ เตอร นบั ต้ังแตเปด เคร่อื งจนกระท่งั ปดเครอ่ื ง ทําหนา ทเี่ ปน ตัวกลางเช่ือมระหวา งซอฟตแวรกับฮารดแวร


2. ซอฟตแ วรป ระยกุ ต เปนซอฟตแวรท ใ่ี ชก ับงานดานตาง ๆ ตามความตองการของผูใช ท่ี สามารถนํามาใชประโยชนไดโ ดยตรง ปจ จบุ ันมผี ูพฒั นาซอฟตแ วรใชงานทางดานตาง ๆ ออก จาํ หนายมาก การประยกุ ตง านคอมพวิ เตอรจึงกวา งขวางและแพรหลาย เราอาจแบงซอฟตแวร ประยุกตออกเปนสองกลุมคือ ซอฟตแ วรส าํ เร็จ และซอฟตแวรทีพ่ ฒั นาข้นึ ใชงานเฉพาะ ซอฟตแ วร สําเรจ็ ในปจ จุบันมมี ากมาย เชน ซอฟตแวรประมวลคาํ ซอฟตแวรต ารางทาํ งาน ฯลฯ


ประเภทของซอฟตแ วร 1.Commercial ware 2.Shareware 3.Adware 4.Freeware 5.Open-Source Software


ซอฟตแวรร ะบบ คือซอฟตแวรท ีบ่ ริษัทผผู ลิตสรางขึน้ มาเพอ่ื ใชจ ดั การกับระบบ หนา ท่กี ารทํางานของ ซอฟตแวรระบบคือดําเนินงานพน้ื ฐานตา ง ๆ ของ ระบบคอมพวิ เตอร เชน รบั ขอมูลจากแผงแปน อักขระ แลว แปลความหมายใหคอมพิวเตอรเขาใจ นาํ ขอ มลู ไปแสดงผลบนจอภาพหรอื นาํ ออกไปยังเครื่องพิมพ จัดการขอมูลในระบบแฟมขอ มูลบนหนว ยความจํา รอง


ซอฟตแ วรระบบชวยในการทาํ งาน ซอฟตแ วรระบบ คอื ซอฟตแวรที่ชวยในการจัดการระบบคอมพิวเตอรจ ัดการอุปกรณรับเขาและสง ออก การรับขอมลู จากแผงแปนอกั ขระการแสดงผลบนจอภาพการนําขอ มูลออกไปพมิ พย งั เครือ่ งพิมพก าร จดั เกบ็ ขอมูลเปนแฟมการเรียกคน ขอ มลู การส่ือสารขอ มลู ในระบบเครือขา ยคอมพิวเตอร รวมท้ังการ ประสานงานกบั ซอฟตแ วรป ระยุกตซอฟตแ วรระบบจงึ หมายถงึ ซอฟตแ วรท ี่ทาํ หนาทีค่ วบคุมการทาํ งานของ คอมพิวเตอรใหค อมพวิ เตอรและอปุ กรณต อ พว งตางๆทํางานรว มกนั อยา งมปี ระสทิ ธภิ าพซอฟตแ วรระบบท่ี รจู ักกันดีคอื ระบบปฏิบตั กิ าร(operating System) เชน เอ็มเอสดอส ยูนกิ ซ โอเอสทู วนิ โดวส ลินกุ ซ เปนตน


ระบบปฏิบัตกิ าร ระบบปฏบิ ัติการ (Operating System :OS) เปนซอฟตแวรที่เอาไวใ ชส ําหรบั ควบคุมและประสานงาน ระหวา งอุปกรณภายในคอมพวิ เตอรทงั้ หมด ต้งั แตซ ีพยี ู หนว ยความจาํ ไปจนถึงสว นนาํ เขา และสง ออก


หนา ที่ของระบบปฏบิ ัติการ 1.การจองและการกาํ หนดการใชทรัพยากรคอมพวิ เตอร 2.การจดั ตารางงาน 3.การติดตามผลของระบบ 4.การทํางานหลายโปรแกรมพรอ มกัน 5.การจัดแบงเวลา 6.การประมวลผลหลายชดุ พรอ มกัน


ลกั ษณะงานของผใู ชคอมพวิ เตอร เชน การจัดพิมพร ายงาน การนาํ เสนอ เปนตน 1) ซอฟตแ วรประมวลคํา(word processing software) เปน ซอฟตแ วรป ระยุกตใ ชส าํ หรับการพิมพเ อกสาร สามารถแกไ ข เพิม่ แทรก ลบ และจัดรปู แบบเอกสารไดอยางดี เอกสารทพ่ี มิ พไวจ ัดเปน แฟมขอ มลู เรยี กมาพมิ พหรือแกไ ขใหมไ ด การพิมพออกทางเคร่อื งพิมพก ็มีรปู แบบตัวอกั ษรใหเลือกหลายรปู แบบ เอกสารจึงดเู รยี บรอยสวยงาม ปจจุบันมกี ารเพม่ิ ขดี ความ สามารถของซอฟตแวรป ระมวลคําอกี มากมาย ซอฟตแ วรป ระมวลคาํ ทีน่ ิยมอยใู นปจ จุบัน เชน วินสเ วริ ด จฬุ าจารกึ โลตสั เอมโิ ปร


2)ซอฟตแ วรตารางทํางาน (spread sheet software) เปนซอฟตแวรท ีช่ วยในการคิดคํานวณ การทํา งานของซอฟตแวรตารางทํางาน ใชหลักการเสมือนมีโตะทํางานท่มี กี ระดาษขนาดใหญวางไว มีเคร่ืองมอื คลาย ปากกา ยางลบ และเคร่อื งคํานวณเตรียมไวใหเ สรจ็ บนกระดาษมชี องใหใสตัวเลข ขอ ความหรือสูตร สามารถ สั่งใหค าํ นวณตามสูตรหรือเงื่อนไขทีก่ ําหนด ผใู ชซ อฟตแ วรตารางทํางานสามารถประยุกตใชง านประมวลผล ตัวเลขอน่ื ๆ ไดก วา งขวาง ซอฟตแ วรต าราง


3)ซอฟตแ วรจ ัดการฐานขอมลู (data base management software) การใชค อมพิวเตอรอยางหนง่ึ คือการ ใชเก็บขอ มลู และจดั การกับขอมลู ท่ีจดั เกบ็ ในคอมพวิ เตอร จึงจําเปน ตองมซี อฟตแ วรจ ดั การขอมลู การรวบรวม ขอมลู หลาย ๆ เรือ่ งทเ่ี กี่ยวขอ งกนั ไวใ นคอมพวิ เตอร เรากเ็ รยี กวาฐานขอมูล ซอฟตแ วรจัดการฐานขอมลู จงึ หมายถึง ซอฟตแ วรท่ีชว ยในการเก็บ การเรียกคน มาใชงาน การทาํ รายงาน การสรุปผลจากขอ มูล ซอฟตแวรจัดการฐาน ขอ มูลท่นี ยิ มใช เชน เอกเซส ดีเบส พาราด็อก ฟอกเบส


4)ซอฟตแวรนําเสนอ (presentation software) เปนซอฟตแวรท ีใ่ ชสาํ หรับนาํ เสนอ ขอ มูล การแสดงผลตองสามารถดึงดดู ความสนใจ ซอฟตแวรเหลา นจ้ี งึ เปนซอฟตแ วรที่ นอกจากสามารถแสดงขอ ความในลักษณะทจ่ี ะสื่อความหมายไดง ายแลวจะตอ งสรา ง แผนภูมิ กราฟ และรูปภาพได ตวั อยางของซอฟตแ วรน ําเสนอ เชน เพาเวอรพอยต โลตสั ฟรีแลนซ ฮารวารดกราฟก


5)ซอฟตแ วรจัดการดานกราฟก และมัลติมเี ดยี ซอฟตแวรจ ดั การดา นกราฟกเปน ซอฟตแวรที่ทาํ หนา ที่ เหมอื นกระดานหรือสมุดวาดเขียนทีผ่ ูใชส ามารถสรา งภาพเขยี นได และมีอุปกรณทีช่ ว ยในการวาดรูป เชน ปากกาชวยวาดลายเสน พกู นั ระบายสี และยางลบชว ยลบลายเสน หรอื สีที่ไมต องการไดน อกจากน้สี ามารถนาํ แฟมขอมลู ทเี่ ปนรูปภาพทถ่ี า ยโดยใชกลองถา ยรูปดจิ ิตอลมาแกไ ขตกแตง ได โดยซอฟตแวรจ ะมเี ครอื่ งมือท่ี สามารถปรับเปลี่ยนความเขมของแสง ปรบั เปล่ียนความแตกตางของสวี ตั ถใุ นภาพ และสามารถตัดแปะ องคป ระกอบของภาพหลาย ๆ ภาพ มาสรางเปน ภาพใหมไดเ หมอื นการสรางศลิ ปะ นอกจากนี้ยงั สามารถ เปลีย่ นลักษณะของภาพ ลักษณะของสีใหม พี ื้นสแี บบตาง ๆ ได ซอฟตแ วรจ ัดการดา นกราฟก ทเ่ี ปน ทนี่ ิยม เชน โปร


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook