Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore งานกลุ่ม2 Bruner

งานกลุ่ม2 Bruner

Published by wewalktogether, 2022-11-12 08:22:45

Description: งานกลุ่ม2 Bruner

Search

Read the Text Version

รายชื่อสมาชิก 1.นางสาวป)ยนชุ พรมอินทร4 65109650009 2.นายพงศภัค โควานิชเจรญิ 65109650010 3.นายคุณาสิน เชาวว4 จิ กั ษณ4 65109650011 4.นายจรัสฝน พลู ะคร 65109650012 5.นางสาวสดุ ารตั น4 แวยโู ซะO 65109650013 6.นายกฤตพจน4 จันทนุปาน 65109650014 7.นางสาวปานวาด คงทอง 65109650016 ทฤษฎกี ารเรยี นร5ูของบรูเนอร9 (Jerome S. Bruner) 1) แนวคดิ ของทฤษฎี ทฤษฎีของบรูเนอร4 มีความเชื่อวXา “การเรียนรูZเป[นกระบวนการทางสังคมที่ผูZเรียนจะตZองลงมือปฏิบัติและ สามารถสรZางองค4ความรูZดZวยตัวเอง โดยมีพื้นฐานอยูXบนประสบการณ4เดิม” และมีความเชื่อขัดแยZงกับความเช่ือ ของเพียเจต4 ซึ่งเพียเจต4มองเห็นพัฒนาทางสมองของเด็ก จะพัฒนาตามชXวงอายุ แตXบรูเนอร4มองเห็นวXาพัฒนาการ ทางสมองของเด็ก ไมXคำนึงถึงชXวงอายุ แตXจะพัฒนาตั้งแตXแรกเกิดและตXอเนื่องไปตลอดชีวิต โดยสิ่งแวดลZอมเป[น ปhจจัยสำคัญที่อาจทำใหZพัฒนาการทางสมองของเด็กชZาหรือรวดเร็วไดZ ซึ่งการเรียนรูZเกิดขึ้นเมื่อผูZเรียนไดZมี ปฏิสัมพันธ4กันกับสิ่งแวดลZอมซึ่งไปสูXการคZนพบและการแกZปhญหาเรียกวXาการเรียนรูZโดยคZนพบ (Discovery Approach) โดยการเรียนรูZแบบนี้จะชXวยใหZเกิดการคZนพบเนื่องจากผูZเรียนมีความอยากรูZอยากเห็นซึ่งจะเป[น แรงผลกั ดันท่ีทำใหสZ ำรวจสิง่ แวดลอZ มและทำใหZเกดิ การเรยี นรูZโดยการคนZ พบ 2) หลักการสำคัญ บรูเนอร4ไดZเสนอวXาในการจัดการศึกษานั้น ควรที่จะไดZคำนึงถึงทฤษฎีพัฒนาการ วXาเป[นตัวเชื่อมระหวXาง ทฤษฎีความรูZ และ ทฤษฎีการสอน ซึ่งหมายความวXา ทฤษฎีพัฒนาการ จะเป[นตัวกำหนดเนื้อหา และวิธีการสอน ในการที่จะนำเนื้อหาใดมาสอนเด็กนั้น ควรจะไดZพิจารณาดูวXาในขณะนั้นเด็กมีพัฒนาการอยูXในระดับใด มี ความสามารถเพียงใด แลZวก็ปรับเนื้อหาใหZสอดคลZองกับความสามารถของเด็กที่จะเรียน หรือที่จะรับรูZไดZ โดยใชZ วิธีการใหZเหมาะสมกับเด็กในวัยนั้น ดังนั้นก็สามารถสอนใหZเด็กเกิดความพรZอมไดZโดยไมXตZองรอ ตามที่บรูเนอร4ไดZ กลXาววXา “เราจะสามารถสอนวิชาใด ๆ ก็ไดZอยXางมีประสิทธิภาพโดยใชZวิธีการที่เหมาะสมใหZกับเด็กคนใดคนหนึ่งใน ระดับอายุใด ก็ไดZ” ซึ่งความพรZอมในที่นี้ของบรูเนอร4หมายถึงความสามารถที่เด็กจะเรียนทักษะอยXางงXาย ๆ ไดZกXอน ซง่ึ ทักษะนีเ้ ป[นพน้ื ฐานของทักษะท่ียากตอX ไป บรูเนอร4มองเห็นวXาในการจัดการศึกษานั้น ควรที่จะทำใหZเนื้อหาวิชามีความตXอเนื่องกัน ถZาเราทราบวXา เนื้อหาวิชาใดเป[นสิ่งจำเป[นที่เด็กจะตZองเรียน หรือจะตZองใชZเมื่อตอนโต ก็ใหZรีบนำเนื้อหาวิชานั้นมาสอนใหZกับเด็ก


ตั้งแตXเขายังเล็ก ๆ โดยที่ปรับเนื้อหาวิชานั้นใหZเหมาะสมกับความสามารถในการคิด หรือการรับรูZของเด็ก หรือใชZ ภาษาที่เด็กจะเขZาใจไดZ ดังนั้นก็จะสามารถนำเนื้อหาวิชาใด ๆ มาสอนกับเด็กในระดับอายุเทXาไรก็ไดZ ถZารูZจักใชZ วธิ กี ารทีเ่ หมาะสม 3) ลำดบั ขัน้ ของทฤษฎี ลำดับชั้นการเรยี นรZูของบรเู นอร4 1.การเรียนรZเู ปน[ กระบวนการทางสงั คม 2.หลังจากรับรูจZ งึ ลงมือปฏิบัติ 3.สามารถสรZางองคค4 วามรูZไดZดZวยตนเอง 4.แลZวจึงกลายมาเปน[ ประสบการณท4 ี่มาเติมเตม็ โดยแบXงเป[นชวX งอายุ ขนั้ 1 การเรียนรูZดวZ ยการกระทำ (Enactive representation) อายแุ รกเกิด-2 ป• -เด็กรบั รูZไดZจากการสมั ผสั จับ ดงึ ข้นั 2 การเรยี นรูดZ วZ ยการลองและจนิ ตนาการ (Iconic representation ) อายุ 5-8 ป• - เด็กสามารถถาX ยทอดประสบการณท4 ีส่ มั ผัสไดแZ ละสามารถเรยี นรูภZ าพแทนการสัมผสั ไดZ ข้ัน 3 การเรยี นรโูZ ดยการใชZสญั ลกั ษณ4 (Symbolic representation) เป[นการพัฒนาการขั้นสูงสดุ - เปน[ การพฒั นาสูงสดุ โดยเดก็ เรมิ่ มกี ารคิดวิเคราะห4


4) การประยกุ ตใ9 ช5ทฤษฎีในการเรียนการสอน ข้ัน 1 การเรยี นรดูZ Zวยการกระทำ การนำไปประยุกต4ใชZ เชXน การสัมผสั การเคล่ือนไหว เป[นตZน การเรยี นรZู ในขนั้ นม้ี ีความสมั พนั ธ4โดยตรงกับความสามารถดZานการเคล่อื นไหว การเตนZ รำ และการใชรZ Xางกายหรอื สวX นตXาง ๆ ของรXางกายในการแสดงออกซึง่ ความรขูZ องตน ขั้น 2 การเรยี นรZูดวZ ยการลองและจนิ ตนาการ การนำไปประยกุ ต4ใชZ เชนX เด็กจะเรยี นรZูผXานการมองรูปภาพ หรือตวั แบบ เดก็ เริ่มพัฒนาวธิ ีการจำโดยการใชZจินตนาการมากขึ้น ความเขาZ ใจสิ่งตXาง ๆ รอบตัวของเด็กจะข้นึ อยูX กับการรบั รูZโดยการใชปZ ระสาทสมั ผสั มากกวาX การใชZภาษา เชXน เสียงดงั ความสวาX ง เปน[ ตนZ การเรียนรใูZ นข้นั นม้ี ี ความสมั พนั ธ4โดยตรงกบั การเรยี นหรอื การแสดงออกผXานงานศลิ ปะซ่งึ ตZองใชสZ ายตาและมติ สิ มั พันธ4


ข้นั 3 การเรยี นรูZโดยการใชZสญั ลักษณ4 การนำไปประยุกต4ใชZ เชXน ภาษาพดู ภาษาเขียน และการจดั ลำดบั รวมตลอดถึงสิง่ ตXาง ๆ ทเ่ี ป[นนามธรรมซึง่ จะชXวยใหเZ ด็กเขาZ ใจขZอมูลตXาง ๆ ที่ซับซZอนมากข้ึน การเรียนรใZู นระบบ โรงเรียนโดยสวX นใหญแX ละการประเมินผลจะใหคZ วามสำคญั กบั การเรียนรูใZ นขั้นนี้มากกวXาขน้ั อื่น ๆ ขZางตZน


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook