Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 1_2_3_4_6_7_merged

1_2_3_4_6_7_merged

Published by naraa8131, 2022-11-09 05:26:46

Description: 1_2_3_4_6_7_merged

Search

Read the Text Version

ЭЦЭГЭХЧҮҮДЭДЗОРИУЛСАНАЮУЛГҮЙНЗӨВЛӨМЖ Сонорсэрэмжтэйбайхыгхичээ Бидэнддэлгэцдээрээсхаржбайгаа зүйлээбодитой,зөвгэдэгтитгэх хүнийтөрөлхийнзөнбайдаг.Хэрэв таныхүүхэднууцаппашиглажбайж магадгүйгэжтасанаазовнижбайгаа болутсыгньшалгаххэрэгтэй. Төхөөрөмждээрххайлтынфункцийг ашиглан‘secret’,‘hidden’,‘photovault’ гэхмэттүлхүүрүгсийгбичижхайж болно.iOSдээрнүүрхуудсандээр даржхайлтынталбарыгнээжболно. Хэрэвхайлтаараппгарчирэн‘Open гэсэнбичиггарчирвэлтуспрограмыг суулгасанбайнагэсэнүг. Хэрэв`Get’гэсэнбичиггарчирвэлтус апп-ыгсуулгаагүйбайнагэсэнүг. Андройдтөхөөрөмждээртааппцэсрүү орж,дэлгэцийндээдхэсэгтбайрлах хайлтынмөрийгашиглажболно. ‘Секстинг’-ийнаюулынталаарярилц “Секстинг”ямараюул,хоруршигтай,насандхүрээгүйхүүхдийнзургийгхадгалах, бусдадтараахньхуульбусболохтухайхүүхэддээойлгуулаарай.Хүүхэдтэйгээ эерэг,найрсагбайдлаарярихыгхичээж,тэднийгонлайнорчиндзөвхүнбайж, өөртөөэзэнбайх,бусадхүмүүстюуилгээжбайгаагаамэдэж,хянадагбайхыг хэлж,зөвлөөрэй.Тэдэндүргэлжсонголтбайдаггэдгийг,өчүүхэнчгэсэнтаагүй мэдрэмжтөрүүлсэнболямарчзүйлдүгүйгэжхэлжбайхыгсануулаарай


Нууцапп Сүүлийнүедхүүхдүүдийндундүндсэн зорилгооөнгөлөндалдалсанапп-уудих түгээмэлашиглагдаж,байна.Иймтөрлийнгар утасныпрограм,апп-ууд2016оноосихээхэн дэлгэрэхболсон.Ердийннэгаппмэтхарагддаг боловчхувийнзураг,видеоруунэвтрэхнууц гарцболдогзурагнуудаг‘нууц’апп-уудын талаархүүхдүүдуламбүрмэддэгболсоор байна. Энэтөрлийнпрограмньхэрэглэгчдэдээнууц кодоорхамгаалагдсанаппдоторзураг,видео, тэмдэглэлээнуухболомжийголгодог.Хамгийн түгээмэлхэрэглэгддэгдалдапп-уудыннэгбол ‘хуурамчтоонымашин’аппбөгөөд,үүнтэйижил төрлийнөөролонаппбайдаг. Секстингбуюуцахим зурвасаарилрэхбэлгийн хүчирхийллийгнуужбайж болзошгүйЗалуус,хүүхдүүд ихэнхдээ“секстинг\" төрлийнзургийгилгээх эсхүлхүлээнавахдаа“нууц” апп-ыгашигладаг.


.Энэноцтойасуудалялангуяа оюутан,сурагчдындундихээхэн газаравчбайгаабөгөөд хэрэглэгчдийннасуламбүр залуужижбайна.“Секстинг”нь аюултайтөдийгүйбаганасныхүүхэд оролцсонлболхуульбусүйлдэлд тооцогддоггэмтхэргийншинжтэй үйлдэлюм.Иймдхүүхэд, залуучуудад“секстинг”төрлийн зургуудыгхадгалахэсхүлилгээхнь гэмтхэрэггэдгийгсайтаройлгуулах хэрэгтэй. Хуурамч/төөрөгдүүлсэннууцүг Хамгийннайдвартайзаримапп-уудадтөөрөгдүүлэх функцийгдавхарнууцлалболгонтохируулахболомжтой байдаг.Өөрөөрхэлбэл,аппньхэрэглэгчидхуурамчнууц үгбэлдэжөгөхбөгөөдүүнийгньхэннэгэнашиглахүед хэрэглэгчийнсонгосонконтентэсхүлзүгээрэнгийн зургуудагуулсантөөрөгдүүлэхфолдер(хавтас)руу чиглүүлдэг.Харинжинхэнэнууцүгньаппдоторхнууц фолдертнэвтрэхболомжийголгодог.


Эцэгэхийнхяналтныгаднаүлдэх Эдгээрапп-уудньтусгайланхүүхдэд зориулагдсанбайдаггүйхэдийч4-өөс дээшнасныбүххүмүүсашиглах боломжтойбайдаг.Барагбүхнасныхан ашиглахболомжтойбайдагтулэнэ төрлийнапп-ыг“эцэг,эхийнхяналт” автоматаарблоклохболомжгүйгэсэнүг юм. Хувийннууцлалынэрсдэл Хэрэвтахүүхдээийм“нууц”төрлийнаппашиглажбайгааг мэдэжбайвалашиглахбодлого/болзол,нөхцлийнжижиг хэвлэмэлхуудсыгуншижугапп-ыгхөгжүүлэгчнь төхөөрөмжидхадгалагдсаналиваазурагруунэвтрэхэрхгүй байнаууүгүйюугэдгийгзаавалбаталгаажуулаххэрэгтэй. Хэрэвзурагнуудньүүлэнсантайхолбогдсонболаппэрсдэлд орсон,хакердуулсантохиолдолдхадгалагдсанзургууд бусдынгарторохаюултай. Appleгэхмэтонлайнплатформуудэдгээр апп-уудыгпрограмхангамжийндэлгүүрээсээ олонудаахасажбайсан.Гэвчэнэтөрлийн апп-ыгхүмүүсөргөнхэрэглэдэг,таталтихтэй байдаг,аппхөгжүүлэгчдэдашигтайбайдагтул иймапп,програмуудыгуламбүрнэмэгдэж,апп сторуудадтавигдсаарбайна.


АппашиглалтыгхянаХэрэвтаныхүүхдийнiOSтөхөөрөмж таныAppleIDданстайхолбогдсонболтазөвхөн өөрийнхөөмэддэгпрограм,апп-ыгтатажавахнууцүг тохируулахболомжтой.Энэньтаныхүүхэдапптатажавах гэжоролдохбүрттанынууцүгшаардлагатайболногэсэн үгюм. ХэрэвтахүүхдийнхээAppleID-днэвтрэхэрхгүй болапп-ыгнууцкодгүйгээрустгажболно. Ингэснээраппдээрхадгалагдсаналиваазургийг устгахбөгөөдпрограмыгдахинтатажавсанч сэргээхболомжгүйболно. Давхардсанапп-уудынжинхэнээсэхийглавла Барагбүхзөөврийнтөхөөрөмжүүдтэмдэглэл, тоонымашингэхмэтурьдчилансуулгасан програмтайбайхтулэхнийанхааруулахтэмдэг болэдгээрапп-уудынхуулбарыгхайжолохявдал


Суурилагдсан‘нуугдсан’функцбайгаа эсэхийгшалгаIphone-дүйлдвэрээс суулгасанNotesпрограмындоторх тэмдэглэлийгтүгжихболомжтойбайдаг. Хэрэглэгчидзургийгтэмдэглэлийн файлдбуулгаж,Touch/FaceIDболон нууцүгашиглантүгжихболомжтой. НэмждурдахадiOSдээрхэрэглэгчид Photosаппдоторх‘Нуугдсан’(hidden)хавтас руузурагшилжүүлэхболомжтой.Зургийг далдхавтасруузөөмөгцтухайнзураг‘All Photos’хавтсаасхасагдана.Энэхавтсыг олохынтулд‘Photos’апп-ыгнээгээддоош гүйлгэн‘Нуугдсан’дээрдарна. Хэрэглэгчидапп-аанүүрхуудсан дээрэээсвэлхоёр,гуравдахь хуудсандээрнууж,нэмжхавтас үүсгэжболно.Хэрэвта хүүхдийнхээтөхөөрөмждээр хавтасүүссэнийгхарвал нуугдсанаппбайгааэсэхийг хуудасбүрээршалгаарай.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook