Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Presentation UF UV RO

Presentation UF UV RO

Published by ukkaporn.v, 2022-11-09 08:42:55

Description: Presentation UF UV RO

Search

Read the Text Version

2 ความร้เู ร่อื งผลติ ภณั ฑ์ มาตรฐานระบบการผลติ ISO9001 : 2015


UF Alkaline 2 มาตรฐานระบบการผลติ ISO9001 : 2015


ระบบกรอง UF หรือ อลั ตราฟลิ เทรชนั่ เปน็ ระบบการกรองที่ให้นา้ ไหล ผา่ นเส้นใยสังเคราะห์ มีลกั ษณะคลา้ ยกบั สายเบ็ดตกปลา โดยที่เส้นใยสังเคราะหน์ ีจะขด เปน็ วงอย่ใู นกระบอกไสก้ รองจ้านวนหลายพันเสน้ มีรูพรุนอยู่รอบๆเสน้ ใย โดยขนาดของรู พรนุ ประมาณ 0.01 ไมครอน ซึ่งมคี วามละเอยี ดค่อนขา้ งสูง สามารถดักจับสิง่ สกปรก ตะกอนในนา้ ไดม้ าก และเชือแบคทีเรยี ทีป่ ะปนมากบั นา้ ดม่ื ไดด้ ี แถมยงั หลงเหลือแรธ่ าตุที่ มีประโยชน์ต่อร่างกายไวอ้ กี ด้วย


UF Alkaline UF Membrane ไสก้ รอง UF เมมเบรน ย่อมาจาก อลั ตราฟิลเตชน่ั เป็นไส้กรองท่ีมีความละเอียดสงู โดยไมต่ อ้ งใช้ไฟฟ้า ความละเอียดการกรองสงู ถงึ 0.01 ไมครอน สามารถกรอง เชอื โรค แบคทีเรีย ได้ ยังคงแรธ่ าตทุ ีเ่ ปน็ ประโยชน์ต่อรา่ งกาย


UF Alkaline สามารถล้าง ท้าความสะอาด เพื่อก้าจดั ส่งิ สกปรกเกาะติด ที่ผวิ ไดง้ ่าย ผลิตจากวัสดุสงั เคราะห์ PVDF (PolyVinyliDene Fluoride : โพลไิ วนิลลิดีน ฟลอู อไรด์)สามารถทนแรงดันไดส้ ูงมคี วาม ยดื หยุ่น / เหนยี ว ไมฉ่ กี ขาดง่าย


คุณสมบตั ขิ องเครื่องของ UF Alkaline ระบบ UF (Ultra Filtration) สามารถกรองเชือ โรค แบคทีเรยี และสารปนเป้อื นในน้าทม่ี ี ความละเอียดการกรองสูงถึง 0.01 ไมครอน ตวั เครื่องเปน็ นา้ อลั คาไลน์ ทีม่ ีแรธ่ าตุ และเปน็ ดา่ งอ่อนๆและ ออกแบบใหส้ ามารถ Flush ล้างไสก้ รอง UF Membrane ได้


คณุ สมบัติของเครอ่ื งของ UF Alkaline ไมม่ นี า้ ทิง ไมใ่ ช้ระบบไฟฟา้ อตั ราการไหลนา้ สูง จงึ ไม่จา้ เปน็ ต้องมีแท็งกเ์ ก็บ


สว่ นประกอบของไส้กรองเครื่อง UF Alkaline มาตรฐานระบบการผลติ ISO9001 : 2015


คุณสมบัติไส้กรองของ UF Alkaline ระบบการกรองท่ีมปี ระสิทธิภาพ 9 ขันตอน 1 23 4 ไส้กรองที่ 1 : ชดุ ไส้กรองพรฟี ิลเตอร์ (Pre-Filter) ไส้กรองท่ี 2 : ชนั กรองคาร์บอน I(Activated Carbon I) : เคดเี อฟ 55 (KDF-55) : ชันกรองหินแรอ่ ลั คาไลน์ I(Alkaline Mineral Stone) ไส้กรองที่ 3 : ชันกรองคารบ์ อน II (Activated Carbon II) UF + SIAC : ชันกรองคารบ์ อนเคลือบเงนิ (Silver Impregnated Activated Carbon SIAC I) : ชนั กรองหินแร่อลั คาไลน์ II (Alkaline Mineral Stone) ไสก้ รองท่ี 4 : ไสก้ รองยูเอฟ เมมเบรน (UF Membrane) : ชันกรองคาร์บอนเคลือบเงิน (Silver Impregnated Activated Carbon SIAC II)


1 ไสก้ รอง พรีฟิลเตอร์ (PRE-FILTER) - ชว่ ยเพิ่มประสทิ ธภิ าพการกรอง - สามารถถอดลา้ งทา้ ความสะอาดไดง้ า่ ย - ชว่ ยดักตะกอนก่อนเข้าสเู่ ครือ่ งกรองน้า


สารกรองคาร์บอน 2 ชันสารกรองคาร์บอน 1 (ACTIVATED CARBON I) (Granular Activated Carbon) 3 ชันสารกรองคารบ์ อน 2 (ACTIVATED CARBON ll) ได้รับมาตรฐาน NSF/ANSI 61 - สารกรองคารบ์ อนท่มี คี ณุ ภาพสูงน้าเขา้ จากตา่ งประเทศ (ยโุ รป) - ความสามารถในการดูดซบั สงู - ช่วยกรองรส กลิ่น สี คลอรีน โลหะหนัก สารอนิ ทรยี ์ และสาร ตกคา้ งต่างๆ ทปี่ นเป้ือนมากับนา้ ดบิ


2 ชันสารกรอง เคดีเอฟ - 55 (KDF 55) - สารกรองคุณภาพสูง มาตรฐานการรับรองจาก NSF ประเทศอเมริกา - ช่วยกรองสารเคมี คลอรนี โลหะหนัก ลดการเกิดตะกรนั ในนา้ และแบคทเี รยี - ชว่ ยยืดอายขุ องสารกรองอนื่ ๆ


- เพิ่มแรธ่ าตทุ ่เี ป็นประโยชน์ตอ่ ร่างกาย - ปรับสภาพนา้ เปน็ น้าดา่ ง PH 8.0-8.5(น้าอลั คาไลน)์ ซึ่งจะชว่ ยปรบั สมดลุ ภายในร่างกาย และยังต้านอนุมลู อสิ ระปอ้ งกนั การเกิดโรคต่างๆ มากมาย 2 ชันกรองหนิ แรอ่ ลั คาไลน์ (ALKALINE MINERAL STONE I ) 3 ชันกรองหินแรอ่ ลั คาไลน์ (ALKALINE MINERAL STONE II )


ได้รับอนุสิทธิบตั รเรื่อง กรรมวธิ ีการผลิตสารกรองนา้ ด่ืม Mg Ca - ยบั ยง้ั การเจรญิ เตบิ โตของเชอ้ื แบคทเี รีย - เพิม่ แรธ่ าตแุ คลเซยี ม (Ca) แมกนเี ซียม (Mg)


3 ชนั สารกรองคารบ์ อนเคลอื บเงนิ (SILVER IMPREGNATED ACTIVATED CARBON I ) ชนั สารกรองคาร์บอนเคลอื บเงิน 4 (SILVER IMPREGNATED ACTIVATED CARBON II ) - สารกรองคารบ์ อนเคลือบเงนิ คุณภาพสงู นา้ เขา้ จากตา่ งประเทศ - ชว่ ยกรองสารปนเป้ือน รส กลน่ิ สี ทีป่ นเปอื้ นมากับน้า - ยงั ช่วยก้าจดั เชือโรค ตา่ งๆ ในน้า


4 ไสก้ รอง ULTRAFILTATION : UF Membrame UF Membrane - ท้าหน้าท่ีดักจับสารปนเปื้อน แบคทีเรีย สารอินทรีย์ขนาดจิ๋ว คอลลอยด์ โปรตีน แบคทีเรีย โดยไม่ก้าจัดแร่ธาตุท่ีมีประโยชน์ ความละเอียด 0.01 ไมครอน - ผลติ จากวสั ดุผลติ จากวัสดโุ พลไี วนลิ ลิดนี ฟลูออไรด(์ PVDF) สามารถทน แรงดนั ไดส้ ูง


วธิ กี ารฟลชั วาลว์ เครือ่ ง UF Alkaline มาตรฐานระบบการผลิต ISO9001 : 2015


วธิ กี ารฟลัชวาลว์ เครื่อง UF Alkaline


ขอ้ มลู ทางเทคนคิ เครือ่ ง UF Alkaline มาตรฐานระบบการผลิต ISO9001 : 2015


 อัตราการกรองน้า : 90 ลิตรตอ่ ชั่วโมง  วัสดุตัวเครื่องท้าจาก พลาสตกิ ABS  ขนาด : 33.5 x 15.5 x 47 cm.  น้าหนัก : 9 กโิ ลกรัม  แรงดันนา้ ทเ่ี หมาะสม : ไมเ่ กนิ 2.5 kg/cm2  สภาพน้าทเี่ หมาะสม : นา้ ประปา น้ากร่อย (TDS ไมเ่ กิน 260 ppm) นา้ บาดาลทผี่ า่ นการบ้าบดั เบอื งตน้  สภาพน้าทเ่ี หมาะสม : นา้ ประปา(TDS ไม่เกนิ 260 ppm)  นา้ ตอ้ งใส ไม่ขุน่ มาตรฐานระบบการผลติ ISO9001 : 2015


ไมใ่ ชร้ ะบบไฟฟา้ KEYWORD ผอ่ นเพยี งวันละ 33 บาท/วัน มคี วามละเอียดในการกรองถงึ 0.01 ไมครอน สามารถฟลัชล้างได้ด้วยตนเอง มาตรฐานระบบการผลติ ISO9001 : 2015


UV Alkaline 2 มาตรฐานระบบการผลติ ISO9001 : 2015


จดุ เดน่ ของเครอ่ื ง UV Alkaline • เป็นการกรองระบบแบบฆ่าเชือโรค 3 ชนั ( ซลิ เวอร์ +KDF55 + UV ) • แรงดันน้าต่า้ กส็ ามารถใชเ้ คร่ืองกรองได้ • อัตราการไหลของเปน็ การกรองทเ่ี ร็ว • เพ่ิมแรธ่ าตใุ นน้า พรอ้ มปรบั สภาพนา้ ให้เป็นด่างออ่ นๆ • แสง UV สามารถฆ่าเชอื โรค แบคทีเรยี จุลนิ ทรีย์ ไวรัส ไดท้ กุ ชนดิ • มาพร้อมด้วยสวทิ ชไ์ ฟปิด – เปิด หลอด UV ทีถ่ กู ออกแบบรองรบั การใชง้ านและ ผ่านการทดสอบมาแลว้ จา้ นวน 1,000,000 ครัง โดยท่ีสวิทชไ์ มม่ ีการเสียหาย • สวิทชป์ ดิ - เปิด คุณภาพแบบ Premium วัสดทุ า้ มาจากสแตนเลส มาพร้อมกับไฟ แสดงสถานะ งา่ ยตอ่ การใช้งาน อีกทงั ยังมีระบบปอ้ งกันนา้ ระดับ IP65


เราจะเห็น แสงแดด ท่สี อ่ งผา่ นใต้นา้ ทะเล ก็เปรยี บเสมือน แสง UV ทฆี่ า่ เชือ่ โรคในน้าด่มื


แสง UV = สามารถฆา่ เชอื โรค แสง UV = สามารถท้าใหร้ ะคายเคอื งแกผ่ วิ หนงั ได้


การทางานของแสง UV ในการฆา่ เชื้อโรคในนา้ PURE PURE


ขอ้ ดีของแสง UV ฆา่ เชื้อโรคได้อย่างไร ? ขอ้ ดี ของเเสง UV สามารถฆ่าเช้ือโรคในนา้ ด่มื ได้ แสง UV มขี ้อดที ี่เหนอื กว่าคลอรีน คือ ไมท่ า้ ให้เกิดรส กลน่ิ ไม่ สรา้ งสารตกคา้ งในนา้ ดม่ื แสง UV สามารถฆ่าเชื้อโรค แบคทเี รีย จุลนิ ทรีย์ ไวรัส ได้ทกุ ชนิดโดยไม่ สนใจขนาด / ชนิดของเชื้อโรค


สว่ นประกอบของไส้กรองเครื่อง UV Alkaline มาตรฐานระบบการผลติ ISO9001 : 2015


คณุ สมบตั ิไส้กรองของ UV Alkaline ระบบการกรองที่มปี ระสทิ ธิภาพ 9 ขน้ั ตอน 12 3 4 ไส้กรองท่ี 1 : ชุดไสก้ รองพรีฟลิ เตอร์ (Pre-Filter) ไส้กรองท่ี 2 : ชัน้ กรองคาร์บอน I(Activated Carbon I) : เคดเี อฟ 55 (KDF-55) : ชั้นกรองหินแร่อลั คาไลน์ I(Alkaline Mineral Stone) ไสก้ รองที่ 3 : ชัน้ กรองคารบ์ อน II (Activated Carbon II) : ชั้นกรองคารบ์ อนเคลือบเงนิ (Silver Impregnated Activated Carbon SIAC I) : ชั้นกรองหินแรอ่ ัลคาไลน์ II (Alkaline Mineral Stone)  ไสก้ รองที่ 4 : ชนั้ กรองใยสงั เคราะห์ (PP) : ระบบฆ่าเชอ้ื ดว้ ยแสงยูวี (Ultra Violet)


1 ไสก้ รอง พรฟี ลิ เตอร์ (PRE-FILTER) - ช่วยกรองสารแขวนลอย สาหรา่ ย สนิมตะกอน ฝนุ่ และสิ่งปนเป้อื น ต่างๆก่อนเข้าสู่เครอ่ื งกรองน้า - ช่วยเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพในการกรอง - สามารถถอดล้างทา้ ความสะอาดได้งา่ ย


สารกรองคาร์บอน 2 ชัน้ สารกรองคาร์บอน 1 (ACTIVATED CARBON I) (Granular Activated Carbon) 3 ชั้นสารกรองคารบ์ อน 2 (ACTIVATED CARBON ll) ได้รบั มาตรฐาน NSF/ANSI 61 - สารกรองคารบ์ อนที่มคี ณุ ภาพสูงน้าเข้า จากตา่ งประเทศ (ยโุ รป) - ความสามารถในการดูดซับสูง - ช่วยกรองรส กลนิ่ สี คลอรีน โลหะหนัก สารอนิ ทรีย์ และสารตกคา้ งตา่ งๆ ที่ ปนเปื้อนมากบั น้าดิบ


2 ช้ันสารกรอง เคดเี อฟ - 55 (KDF 55) - สารกรองคณุ ภาพสูง มาตรฐานการรับรองจาก NSF ประเทศอเมริกา - ช่วยกรองสารเคมี คลอรนี โลหะหนัก ลดการเกิดตะกรนั ในน้า และแบคทเี รยี - ช่วยยืดอายขุ องสารกรองอ่ืนๆ


- เพิ่มแรธ่ าตุทีเ่ ป็นประโยชนต์ ่อรา่ งกาย - ปรบั สภาพน้าเป็นนา้ ด่าง PH 8.0-8.5(น้าอลั คาไลน์) ซึ่งจะ ชว่ ยปรบั สมดุล ภายในร่างกาย และยงั ตา้ นอนมุ ูลอิสระป้องกัน การเกิดโรคตา่ งๆ มากมาย 2 ช้ันกรองหนิ แรอ่ ัลคาไลน์ (ALKALINE MINERAL STONE I ) 3 ชั้นกรองหนิ แร่อลั คาไลน์ (ALKALINE MINERAL STONE II )


4 ช้ันกรองใยสงั เคราะหพ์ พี ี (PP) - ชว่ ยกรองตะกอน ฝนุ่ ขนาดเลก็ ท่อี าจหลุดออกมาได้ - เพ่อื ความสะอาดและบรสิ ุทธ์ิของน้าอัลคาไลน์ - เปน็ ขั้นตอนสุดทา้ ยทกี่ รองนา้ ดม่ื กอ่ นเข้าสรู่ า่ งกาย


4 ระบบฆา่ เช้ือด้วยแสงยวู ี (Ultra Violet) - ชว่ ยในการฆา่ เชือโรค แบคทเี รีย จลุ ินทรยี ์ เชอื ไวรัส ได้ อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพในขันตอนสดุ ทา้ ย - ท้าใหไ้ ด้ด่ืมน้าที่สะอาด ปลอดภยั สงู สุด และไม่มเี ชือโรคตกค้าง 6W


New UV Alkaline ชดุ บัลลาสต์ควบคมุ UV ได้มีการจัดตา้ แหน่งใหม่ เพื่อใหต้ วั เคร่อื งมีรปู ลกั ษณ์ สวยงามและสะดวกง่ายต่อใชง้ านมากย่งิ ขึ้น


New UV Alkaline เพ่มิ ความสวยงาม โดดเดน่ แบบมีระดับเชน่ คณุ ด้วยสวทิ ช์ ปดิ -เปดิ แบบ Premium มาพร้อมกบั ไฟ แสดงสถานะสเี ขียว มองเหน็ ชดั เจน ชุดอเิ ลค็ ทรอนิคส์ UV Control รูปแบบใหม่ ท่ที างผ้ผู ลิตได้มีการ ออกแบบให้ย้ายเขา้ มาในตัวเคร่ืองเพอ่ื เพมิ่ ความสวยงาม


เอกสารรบั รอง


เอกสารรบั รอง


เอกสารรับรอง ไดร้ ับการรบั รองจากสถาบันช้ันนา้ ไดแ้ ก่ สารกรองคารบ์ อน ได้รับมาตรฐานการรบั รองจาก NSF 61 สารกรอง KDF 55 ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก NSF 42,61 สารกรองใยสังเคราะห์ (PP) ไดร้ ับมาตรฐานการรับรองจาก NSF 42


การคา้ นวณค่าไฟฟา้ เครอ่ื ง UV Alkaline สูตร 1 จา้ นวนหน่วย = กา้ ลังไฟฟ1า้,0(0ว0ตั ต)์ x เวลาทใี่ ช้ (ชว่ั โมง) สตู ร 2 ค่าไฟฟา้ = จ้านวนหนว่ ย x ค่าไฟตอ่ หน่วย วธิ คี ้านวณไฟฟา้ แทนค่าลงในสตู ร 1 = (6 / 1,000) x 1 ช่ัวโมง = 0.006 แทนคา่ ลงในสูตร 2 = 0.006 x * 3 บาท /หนว่ ย = 0.018 บาท /ช่ัวโมง **ดงั นนั กรณบี า้ นพกั อาศัยทั่วไปเครื่องจะท้างานเฉลย่ี 24 ชั่วโมง/วนั = 0.018 บาท x 24 ชว่ั โมง = 0.432 บาท / วนั


ROMA Plus มาตรฐานระบบการผลติ ISO9001 : 2015


ไดร้ บั อนุสทิ ธบิ ตั รเรอื่ ง กรรมวธิ กี ารผลติ สาร กรองน้าดมื่ Mg Ca - ยบั ยงั้ การเจรญิ เตบิ โตของเชอื้ แบคทเี รยี


จุดเด่นของเครอ่ื ง ROMA Plus • เป็นระบบ รเี วอร์สออสโมซสี (Reverse Osmosis) • มคี วามละเอยี ดการกรองสงู สุดในปจั จุบนั ถงึ 0.0001 ไมครอน • สามารถกรอง เชอ้ื โรค แบคทีเรยี ไวรสั รวมท้งั สารละลายในนา้ ได้ • สามารถใชไ้ ดก้ ับ น้าประปา,นา้ กรอ่ ย,น้าบาดาล ที่ผา่ นการบา้ บัด • เพมิ่ แรธ่ าตใุ นน้า พรอ้ มปรบั สภาพน้า ให้มคี วามเปน็ ดา่ งอ่อนๆ


จุดเดน่ ของเครอ่ื ง ROMA Plus • เพม่ิ ระบบ “Smart Control” ควบคุมดว้ ยระบบสมองกลอัจฉริยะ • พรอ้ มหลอดไฟ LED หนา้ เครอ่ื งแสดงสถานการณ์ท้างาน • โหมดประหยัดพลังงาน (Stand By Mode)หลอด LED จะดับอตั โนมัติ เม่ือไมม่ กี าร ใช้งานเครื่อง 30 นาที • เพมิ่ ขนาดแท้งค์เก็บน้า เปน็ 3.2 แกลลอน หรอื ประมาณ 9-10 ลิตร • เคร่ืองสามารถทา้ งานท่แี รงดันน้าต้่าๆได้ ( เพยี ง 0.8 บาร์)


สว่ นประกอบของไส้กรองเครอ่ื ง ROMA Plus มาตรฐานระบบการผลติ ISO9001 : 2015


คุณสมบตั ิไสก้ รองของ ROMA Plus ระบบการกรองทม่ี ปี ระสทิ ธิภาพ 6 ขั้นตอน 3 2 1. PRE FILTER 4 5 6 2. ACTIVATED CARBON I 1 3. ACTIVATED CARBON II 4. Ro Membrane 50 GPD (NSF-58) 5. ALKALINE MINERAL STONE 6. POST CARBON


1 PRE-FILTER PP แบบรอ่ งลึก (ชนิดแข็ง)  ขอ้ ดี เซรามคิ และ PP แบบ ความละเอียด รอ่ งลกึ (ชนิดแข็ง) 5 ไมครอน คอื สามารถทาความ สะอาดลา้ งออกง่าย


2 AIC-12 3


2 3


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook