Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore จดหมายข่าว กศน. ONIE Newsletter

จดหมายข่าว กศน. ONIE Newsletter

Published by นูรีซัน ลากอ, 2021-05-24 03:10:39

Description: จดหมายข่าว กศน. ONIE Newsletter
ปีที่ 5 ฉบับที่ 3/2564

Search

Read the Text Version

จดหมายข่าว กศน. ONIE NEWSLETTER ปที ี่ 5 ฉบับที่ 3/2564 โทร. 0-2282-2868 www.nfe.go.th/pr

จดหมายขา่ ว กศน. บรรณาธิการทป่ี รึกษา ณัฐกฤตา สว่างยง่ิ กาญจณา ทรพั ย์ประดษิ ฐ์ ONIE NEWSLETTER ปที ี่ 5 ฉบับท่ี 3/2564 วรัท พฤกษาทวีกลุ ชมพูนท สงั ข์พชิ ยั โทร. 0-2282-2868 สรุ พงษ์ ทองเนียม www.nfe.go.th/pr บรรณาธิการ นภสั สรณ์ ธนพิ ฒั นว์ รเมธ นพนันท์ สงิ หเสนี สำ� นักงาน กศน. ตรีนุช สุขสเุ ดช นนั ทน์ ลิน ประเสรฐิ สงั ข์ วดิ า เทพลกั ษณ์ สำ� นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ กองบรรณาธกิ าร กระทรวงศกึ ษาธกิ าร พิสจู น์อักษร สรอ้ ยทิพย์ อจุ วาท ี มณฑา อยูห่ ลำ� ณัฐมน ไทยประสิทธ์ิเจรญิ วชั รีวรรณ กันเดช สรุ พงษ์ ทองเนยี ม เออื้ มพร สเุ มธาวฒั นะ นภัสสรณ์ ธนพิ ฒั นว์ รเมธ โยฑนิ สมโนนนท์ นพนันท์ สิงหเสนี นิลรัตน์ มาเจริญ วิดา เทพลักษณ์ สนุ ีย์ เพชรสัมฤทธ์ิ สชิ ล เชยสมบตั ิ ศิลปกรรม ณัฐมน ไทยประสิทธ์ิเจรญิ กมลทพิ ย์ ชว่ ยแกว้ สรุ พงษ์ ทองเนยี ม พฐั สฐิ พสิฐภสั ณ์ ไตรภัทร ย้ิมแก้ว ETDAILTKO’SR บก.แถลง ตรนี ุช สขุ สุเดช สวสั ดคี ะ่ พน่ี อ้ งชาว กศน.ทเี่ คารพรกั ทกุ ทา่ น ในหว้ งเวลานก้ี บั เมอ่ื ปที ี่ บรรณาธกิ าร ผา่ นมาชา่ งละมา้ ยคลา้ ยกนั เหลอื เกนิ (อกี แลว้ หรอื ) คอื เปน็ การทำ� งานในหว้ ง เวลาทมี่ กี ารแพรร่ ะบาดของไวรสั โคโรนา่ 2019 (COVID - 19) กบั มาตรการ Work from home “อยบู่ า้ น หยดุ เชอ้ื เพอื่ ชาต”ิ ซงึ่ การแพรร่ ะบาดของไวรสั โคโรนา่ 2019 (COVID - 19) ระลอกใหมน่ ้ี รนุ แรงและมอี ตั ราผตู้ ดิ เชอ้ื ทเี่ พมิ่ ขึ้นอย่างรวดเร็ว มากกว่าครั้งก่อน อาจเนื่องจากผู้ติดเช้ือท่ีไม่แสดงอาการ การตรวจพบเช้ือในบางรายอาจต้องตรวจซ�้ำหลายครั้งจึงพบว่าติดเชื้อ โดยเฉพาะในรั้วกระทรวงศึกษาธิการเองก็มีบุคลากรติดเชื้อที่อยู่ระหว่าง การรกั ษาตวั และทกี่ กั ตวั รอดอู าการอกี หลายคน จากพษิ โควดิ -19 ปนี ก้ี ระทรวง ศกึ ษาธกิ ารกต็ อ้ งเลอื่ นการเปดิ เทอม1/2564เปน็ 1มถิ นุ ายน2564อกี แลว้ คะ่ ทา่ น ดว้ ยความหว่ งใยยงิ่ บก.พแ่ี ดงขอใหพ้ นี่ อ้ งชาว กศน.ทรี่ กั ทกุ ทา่ นระวงั ดแู ลรกั ษา สขุ ภาพและปฏบิ ตั ติ นตามแนวทางการปอ้ งกนั โรคตดิ เชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019 กนั ดว้ ยนะคะ ขอใหพ้ น่ี อ้ ง บคุ ลากรและผบู้ รหิ ารทกุ ทา่ นปลอดภยั หา่ งไกลจาก โควดิ -19 ขอสง่ กำ� ลงั ใจมายงั ทกุ ๆทา่ นดว้ ยคะ่ จดหมายขา่ วฉบบั ท่ี 3 / 2564 จะเปน็ กจิ กรรมทอี่ ยใู่ นชว่ งเดอื นเมษายน ถึง 15 พฤษภาคม ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ปีน้ีกระทรวง ศึกษาธิการงดการรดน�้ำด�ำหัวผู้บริหารและผู้อาวุโสเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ภายในเลม่ นยี้ งั มกี จิ กรรมสำ� คญั ทน่ี า่ สนใจหลากหลาย ขอเชญิ ทกุ ทา่ นตดิ ตาม กนั เลยนะคะ

เพลง “คอื กศน.” Intro G..D / Em..D / C..D.. / G... Em…E / Am..D / G..D. / G.. คำ� รอ้ ง / ทำ� นอง วรทั พฤกษาทวกี ลุ * สายใยผกู พGนั เกย่ี วกอ้ ยกDนั ฉนั พกี่ บั นEอ้ mง จบั มDอื กนั รว่ มประคCอง หว้ ยคลองหนDอง ปา่ เขาเราไGป กEศmน. อยทู่Eว่ั ทกุ ถน่ิ แดนไAทmย พนี่ Dอ้ งประชาหนา้ ใGส ไดช้ น่ื Aใจm ครู กศDน. บนดอยปา่ เGขา เกาะทะเDล เหนอื ใตอ้ อกEตmก ในเมDอื งเจรญิ ในคCกุ เรากบ็ Dกุ ถงึ คา่ ยทหGาร ดว้ ยใจมงุ่ Eมmน่ั ตอ่ เตมิ ฝEนั พน่ี อ้ งนำ� Aพmา แบง่ ปDนั กบั ขา้ วกบั ปGลา สขุ นกั หDนาถน่ิ ทองของไทGย หมดแรงเมอ่ื ยลCา้ เสอื้ ผDา้ เหมน็ เหงอื่ โทรมกEาmย เสรจ็ กจิ มอบหมCาย ยงั ยม้ิ ไDด้ ดว้ ยความสดชGน่ื สเพนยี กุ งสเEนพDmาอ่ื นปรคะนชสาำ�ยรม้ิ าชCญEน่ื ดกAว้ ศmยนง.านเพหอื่ ยปดั Aวยmงนื ประชDา จากดนิ สดู่ Gาว พรา่ งพรDาว ดว้ ยแรงศรทั Eธmา ปณธิ DานของเราแรงกCลา้ ใหป้ ระชDาพน้ ความลำ� เคGญ็ อา่ นออกเขยี นEไmด้ มวี ชิ Eาทำ� มาหาAกmนิ พนี่ อD้ งแดนไทยทวั่ ถGน่ิ มสี ขุ ยDงิ่ คอื กศGน. ONIE NEWSLETTER 3

จดหมาย ่ขาว กศน. ส่งเสรมิ การอา่ น สบื สานพระราชปณธิ านแหง่ “เจ้าฟา้ นักอ่านของไทย” สมเด็จพระกนษิ ฐา ธริ าชเจา้ กรมสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสุดา ฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปลูกฝังให้พระราชโอรสพระราชธิดา ทรงรักการอ่านหนังสือตั้งแต่พระชนม์เพียง 6 -7 พรรษา หรือกล่าวได้ว่าต้ังแต่ทรงเริ่มอ่านหนังสือออก ทรงใช้วิธีหัดให้ทรง อา่ นหนังสอื วรรณคดไี ทยหลายเรื่อง เช่น พระอภยั มณี อเิ หนา รามเกียรติ์ เปน็ ต้น จนทรงท่องจ�ำกลอนไดห้ ลายบท นอกจากนี้ ยังทรงซ้ือหนังสืออื่น ๆ มาทรงอ่าน แล้วทรงเล่าพระราชทานพระราชโอรสพระราชธิดา เป็นต้นว่า หนังสือนิทานส�ำหรับเด็ก ประวตั ศิ าสตร์ ภมู ศิ าสตร์ ประวตั บิ คุ คลสำ� คญั พทุ ธศาสนา เรอ่ื งเกยี่ วกบั ศลิ ปวฒั นธรรมทง้ั ของไทยและตา่ งประเทศ หนงั สอื พมิ พ์ ทรงสอนให้ทรงจดและทรงทอ่ งคำ� ศัพท์ และทรงจัดหาครูผู้ทรงคณุ วุฒิมาถวายพระอกั ษรวชิ าต่าง ๆ ด้วยเหตุน้ี จึงทำ� ให้สมเดจ็ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ ทรงมีพ้ืนความรู้ทางวิชาการด้านอักษรศาสตร์ดีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมอื่ ทรงเจรญิ พระชันษา นอกจากจะทรงศกึ ษาในชั้นเรียนปกตแิ ล้ว ยงั ทรงปรึกษาขอค�ำแนะน�ำจากผทู้ รงคณุ วฒุ ิอยูเ่ สมอ และ ทรงศึกษาคน้ ควา้ ดว้ ยพระองค์เองดว้ ยเชน่ เม่ือเสด็จพระราชดำ� เนินเยือนสถานที่ตา่ ง ๆ กจ็ ะทรงศกึ ษาประวัติความเป็นมา ชวี ติ ความเป็นอยู่ ศลิ ปวฒั นธรรม ประเพณี ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของสถานท่ีเหล่าน้นั ด้านการอ่านน้นั ทำ� ให้พระองคท์ รง เช่ียวชาญทางด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดี และศิลปะไทย เม่ือทรงจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พระองค์พอรู้แน่ว่าอย่างไรก็คง ไมไ่ ดเ้ รยี นแผนกวทิ ยาศาสตร์ จงึ พยายามหดั เรยี นภาษาบาลี อา่ นเขยี นอกั ษรขอมจากพระปรชี าทางภาษาศาสตรข์ องพระองคท์ า่ น พระองค์ทรงให้ความส�ำคัญกับการอ่านและการส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน ดังทรงพระราชทานพระราชด�ำรัส เม่ือวันที่ 12 มกราคม 2533 ณ มหาวทิ ยาลัยสโุ ขทยั ธรรมาธิราช ความตอนหน่ึง วา่ “การรหู้ นงั สอื เป็นความจ�ำเปน็ สำ� หรบั ทกุ ๆ ชาติที่ กำ� ลังพฒั นา ตลอดจนเป็นกจิ กรรมท่ีจะตอ้ งร่วมมอื กนั สง่ เสริมใหบ้ รรลผุ ลใหไ้ ด้ ถา้ ปราศจากพนื้ ฐาน การรู้หนงั สือของประชาชน ในประเทศแล้ว ความพยายามในการด�ำเนินการพัฒนาย่อมไร้ผลการรู้หนังสือเป็นส่วนหน่ึงของวิธีการที่จะน�ำไปสู่จุดหมาย อนั สงู สดุ นนั่ กค็ อื ทำ� ใหม้ นษุ ยชาตเิ กดิ ความสมบรู ณพ์ นู สขุ เชน่ วา่ นไ้ี มใ่ ชเ่ รอ่ื งงา่ ยเลย และเปน็ เรอ่ื งทค่ี มุ้ คา่ มาก หากพวกเราทกุ ฝา่ ยจะ ร่วมแรงรว่ มใจกนั เพียรพยายามไปสจู่ ดุ หมายนี้” 4

ดว้ ยวนั ที่ 2 เมษายน ของทกุ ปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเดจ็ พระกนิษฐาธริ าชเจ้า กรมสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ ซึ่งต่อมาคณะ รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก�ำหนดให้การ อ่านเป็นวาระแห่งชาติ และก�ำหนดวัน ดังกล่าวเป็น “วันรักการอ่าน” เมื่อปี พ.ศ. 2552 อีกท้ังยังก�ำหนดให้มีคณะ กรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้าง สงั คมแหง่ การเรยี นรตู้ ลอดชวี ิต อนั เป็น กลไกขับเคล่ือนการส่งเสริมการอ่านให้ เกิดเป็นรูปธรรม เพ่ือให้คนไทยได้รับ การพฒั นาความสามารถในการอา่ นและ การรู้หนังสืออย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง เพื่อสนองพระราชด�ำริ และพระราชปณิธานแห่งเจ้าฟ้านักอ่านของไทย ส�ำนักงาน กศน. ไดด้ ำ� เนนิ การสง่ เสรมิ การอา่ นแกป่ ระชาชนทกุ ชว่ งวยั ใหค้ นไทยไดร้ บั การพฒั นาความสามารถดา้ นการอา่ น และมนี สิ ยั รกั การอา่ น มากขน้ึ มาและ ไดร้ บั พระมหากรณุ าธคิ ณุ จากสมเดจ็ พระกนษิ ฐาธริ าชเจา้ กรมสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ า ฯ เสดจ็ พระราชดำ� เนนิ ทรงเปิด ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” แห่งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 นับจนถึงปัจจุบัน รวมถึง 105 แห่ง นอกจากน้ี ส�ำนกั งาน กศน. ยังมหี อ้ งสมดุ ประชาชนในระดับจงั หวัด ระดับอ�ำเภอ ให้บรกิ ารประชาชนท่ัวประเทศ รวมทั้งหมด 920 แห่ง เน่ืองในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ส�ำนักงาน กศน.ไดจ้ ัดกิจกรรมเทิดพระเกยี รตแิ ละร่วมเฉลมิ ฉลองโอกาสดงั กลา่ ว ณ ห้องสมดุ ประชาชนและส�ำนักงาน กศน. จงั หวดั ทกุ แหง่ ทวั่ ประเทศ กจิ กรรมสำ� คญั ในปนี ค้ี อื กจิ กรรมลงนามถวายพระพร Online นทิ รรศการพระราชกรณยี กจิ สมภพสมเดจ็ พระกนษิ ฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ ระบาดของไวรัสโควิด -19 ให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ ทกุ ชว่ งดว้ ยกิจกรรมสง่ เสรมิ การอ่าน Online เชน่ กจิ กรรมเรียนร้สู มนุ ไพรไทย กิจกรรมส่งหนังสอื ถึงบา้ นดา้ นโควดิ ฯลฯ โดย สถาบันส่งเสรมิ และพฒั นานวัตกรรมการเรยี นรู้ ส�ำนักงาน กศน. ONIE NEWSLETTER 5

จดหมาย ่ขาว กศน. ศูนย์การศกึ ษานอกโรงเรียนกาญจนาภเิ ษก (วิทยาลยั ในวัง) จัดพิธีไหว้ครู ประจำ� ปี 2564 “สืบสานงานชา่ งศลิ ป์ไทย เทดิ พระเกียรติสมเด็จพระกนษิ ฐาธริ าชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรตั นราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร”ี นางพัสสรณ์สิริ สุขเสง่ียม รองผู้อ�ำนวยการศูนย์การ ศกึ ษานอกโรงเรยี นกาญจนาภเิ ษก (วทิ ยาลยั ในวงั ) นำ� บคุ ลากร คณะวิทยากร และนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจ�ำปี 2564 ภายใตโ้ ครงการสบื สานงานชา่ งศลิ ปไ์ ทย เทดิ พระเกยี รติ สมเดจ็ พระกนษิ ฐาธริ าชเจา้ กรมสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการร่วมสืบสาน ส่งเสริม และ อนรุ กั ษง์ านพธิ ไี หวค้ รชู า่ ง ซง่ึ เปน็ พธิ กี รรมอนั ทรงคณุ คา่ แสดง ถึงความเคารพ ศรัทธาครูบาอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนความรู้ งานศลิ ปะไทยโบราณชา่ งสบิ หมแู่ ละศลิ ปวฒั นธรรมไทย และเนอ่ื งใน โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การศกึ ษานอกโรงเรียนกาญจนาภเิ ษก (วิทยาลยั ในวงั ) ต.ศาลายา อ.พทุ ธมณฑล จ.นครปฐม 6

กศน. รวมพลังภาคี ร่วมสร้างสขุ ภาวะ ของผ้สู งู อายุในชุมชน ผ่านงานคลงั ปญั ญาผู้สงู อายุ สำ� นกั งาน กศน. รว่ มมอื กบั สำ� นกั งานพฒั นาวทิ ยาศาสตร์ ÅÓ»Ò§ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและ พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) จัดประชุมช้ีแจงแนวทาง Í´Ø Ã¸Ò¹Õ Ê¡Å¹¤Ã การดำ� เนนิ งานคลงั ปญั ญาผสู้ งู อายุ ภายใตห้ ลกั การสรา้ งความรว่ มมอื กับภาคีเครือข่าย (Good Partnership) ให้แก่ ส�ำนักงาน กศน. ÊÃкÃØ Õ จงั หวดั 8 แหง่ ผา่ นระบบ ZOOM เมอื่ วนั ท่ี 30 มนี าคม 2564 โดยมี ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã รฐั มนตรชี ว่ ยวา่ การกระทรวงศกึ ษาธกิ าร (ดร. กนกวรรณ วลิ าวลั ย)์ เปน็ ประธาน ¾§Ñ §Ò ¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª ความร่วมมอื ของทั้ง 3 หน่วยงาน ในการพัฒนาระบบงาน ¾Ñ·Å§Ø คลังปัญญา เริ่มมาต้ังแต่ปี 2560 ได้ด�ำเนินการทดลอง คร้ังแรก ทอ่ี ำ� เภอเกาะคา จงั หวดั ลำ� ปาง มภี าครี ะดบั พน้ื ทท่ี เ่ี ขา้ รว่ ม คอื กศน. พน้ื ทเ่ี ปา้ หมาย อำ� เภอเกาะคา และสำ� นกั งานสาธารณสขุ อำ� เภอเกาะคา หลงั จากนน้ั ได้ขยายไปทดลองที่ อำ� เภอตะก่ัวทงุ่ จังหวดั พงั งา อ�ำเภอทา่ ศาลา สำ� นักงาน กศน. จังหวัด อำ� เภอ/เขต ต�ำบล/แขวง จังหวัดนครศรีธรรมราช อ�ำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 169 อันน�ำมาสู่การลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการ 1. กรุงเทพมหานคร 50 100 ความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ” 2. ลำ� ปาง 13 125 เม่อื วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 3. สกลนคร 18 156 หลังจากการทดลองและลงนามความร่วมมือเม่ือวันท่ี 4. อดุ รธานี 20 111 1 พฤษภาคม 2563 ทั้ง 3 หน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนา แนวทาง 5. สระบรุ ี 13 169 การด�ำเนินงานคลังปัญญาผู้สูงอายุกับเครือข่าย กศน. ใน 5 พ้ืนท่ี 6. นครศรีธรรมราช 23 48 ได้แก่ ล�ำปาง สกลนคร สระบุรี พังงา นครศรีธรรมราช พัฒนา 7. พังงา 8 65 เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย “คลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อรวมพลังภาคี 8. พทั ลงุ 11 943 และสร้างชุมชนสุขภาวะ” และน�ำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของ 156 กระทรวงศึกษาธิการ มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวม (ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์) เป็นประธานรับฟังและเห็นชอบกับ ขอ้ เสนอเชงิ นโยบาย เมอ่ื วนั ที่ 13 พฤศจกิ ายน 2563 ณ หอ้ งราชวลั ลภ 200 คนทำ� ให้ตอ้ งจัดระบบการเขา้ ประชมุ เปน็ 2 รอบ โดยรอบแรก ONIE NEWSLETTER อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ จากข้อเสนอเชิงนโยบาย 7 จงั หวดั 106 อำ� เภอ รอบที่ 2 กทม. 50 เขต ทง้ั ผจู้ ดั และผ้เู ขา้ รว่ ม ดังกล่าวน�ำมาสู่การวางแผน การด�ำเนินงานคลังปัญญาผู้สูงอายุ ประชมุ ไดเ้ รยี นรแู้ ละมพี ลงั ทจี่ ะขบั เคลอ่ื นงาน ไดเ้ หน็ ความตง้ั ใจของ ในปี 2564 จำ� นวน 8 จงั หวัด 156 อำ� เภอ/เขต 943 ต�ำบล/แขวง ทมี กศน. แตล่ ะจังหวดั ทจ่ี ะพฒั นาระบบขอ้ มลู และนำ� คลังปัญญา ที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพ่ือขับเคล่ือนและ ไปใช้ประโยชน์เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ส่งเสริม ยกระดับงานคลังปัญญาผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ภมู ปิ ญั ญาสกู่ ารจดั การเรยี นรชู้ มุ ชน ตลอดจนสง่ เสรมิ การจดั กจิ กรรม นำ� ทมี โดย คณุ ทศั นยี ์ ญาณะ จาก มสพช. อาจารยว์ าสนา โกสยี ว์ ฒั นา การเรยี นรู้ พฒั นาครู กศน. พฒั นาชมุ ชน และบคุ ลากรท่ีเกยี่ วขอ้ ง จากสำ� นกั งานกศน.ทมี กศน.8จงั หวดั (กทม.ลำ� ปางอดุ รธานีสกลนคร ในระบบตอ่ ไป สระบรุ ี นครศรธี รรมราช พงั งา พทั ลุง) และ ดร. กมลพรรณ พันพึ่ง จาก สวทช. โดย ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร. กนกวรรณ กล่มุ เป้าหมายพเิ ศษ (ศกพ.) วลิ าวลั ย์ ไดร้ ว่ มพดู คยุ อยา่ งเปน็ กนั เอง ชน่ื ชมและ เสรมิ พลงั ผปู้ ฏบิ ตั ิ งาน การประชุมวันนี้มีพลังและสีสันมาก ผู้เข้าร่วมประชุมเกือบ 7

มารูจ้ กั และสร้าง QR Code กนั ดีกวา่ การด�ำเนินงานของกลุม่ /ศนู ย์ส่วนกลาง สถานศึกษาข้ึนตรงในสังกัดส�ำนักงาน กศน. โดยส่วนใหญใ่ นการจดั ประชุม วาระการประชมุ เอกสารประกอบการประชมุ การตอบรบั การประชมุ การรายงานผล การสอ่ื สารประชาสมั พนั ธข์ า่ วสารตา่ ง ๆ จะสร้างไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่าน QR Code ได้ โดยทุกท่านสามารถอ่านข้อมูลผ่านการสแกน จากรหสั ควิ อาร์ ทสี่ ามารถเขา้ ถงึ เรยี กใชไ้ ดท้ กุ ท่ี ทกุ เวลา จงึ ทำ� ใหห้ ลายทา่ นไดร้ จู้ กั และคนุ้ เคยกบั รหสั ควิ อาร์ หรอื ควิ อารโ์ คด้ ภาษาองั กฤษ เรยี กวา่ QR Code ย่อมาจาก Quick Response Code หมายถงึ การตอบสนองอยา่ งรวดเร็ว เป็นบาร์โค้ด แบบเมตริกซ์ (Matrix Codes) หรอื บาร์โคด้ สองมิติ ประกอบด้วยโมดูลสดี �ำ (จุดสเี่ หล่ียม) จดั อยูใ่ นตารางสเ่ี หลี่ยมบนพื้นท่ี สีขาว ท่มี ตี ้นกำ� เนิดจากประเทศญ่ีป่นุ ถูกคิดค้นขึ้นเมอ่ื ปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) โดยบริษทั Denso-Wave ซึง่ เป็นบรษิ ัท ในเครือ Toyota คณุ สมบัติของ QR Code คือ เปน็ สัญลักษณแ์ ทนขอ้ มลู ตา่ ง ๆ ทม่ี ีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เม่ือนำ� กลอ้ ง ของโทรศพั ท์มอื ถอื สแกน QR Code กจ็ ะท�ำการลงิ กเ์ ขา้ สเู่ ว็บเพจที่ QR Code นน้ั ๆ บนั ทกึ ข้อมูลอตั โนมัติ เรามาดกู ันว่า วธิ ีการสร้างรหสั คิวอาร์ QR Code น้ี ทำ� อย่างไร มาเรยี นรกู้ นั เลยค่ะ วิธกี ารสรา้ งเอกสารบนคลาวด์ แอป Google 1. ทำ� การลงชื่อเข้าสูร่ ะบบบัญชี Google Account เพ่ือ Drive ไดรฟ์ เข้าใชบ้ รกิ ารของ Google ไดรฟข์ องฉัน 2. เมอ่ื ลงชอื่ เขา้ สรู่ ะบบเรยี บรอ้ ยแลว้ ใหเ้ ลอื่ นเมาสไ์ ปคลกิ เลือกท่ี แอป Google -->>และเลอ่ื นเมาสไ์ ปคลิกที่ -->> Drive อปั โหลดไฟล์ (ไดรฟ)์ เพ่ือไปยัง Google Drive ตามภาพ 3. สรา้ งเอกสารบนคลาวดผ์ ่าน Google Drive โดยเลื่อน เมาสไ์ ปคลกิ ที่ -->> ไดรฟ์ของฉนั และเลอ่ื นเมาส์ไปคลกิ -->> ท่ี รายการอปั โหลดไฟล์/File upload หรืออัปโหลดโฟลเดอร/์ Fold- er upload ในที่น้ีขอเลือกอัปโหลดไฟล์ เลือกไฟล์ที่เราต้องการ เมอ่ื อัปโหลดเสรจ็ แลว้ ไฟล์น้ีจะเกบ็ ไวบ้ นคลาวด์ ตามภาพ 4. หลงั จากทีอ่ ัปโหลดไฟล์ไปไวใ้ นแหล่งเกบ็ ไฟล์ขอ้ มลู บน คลาวดเ์ รยี บรอ้ ยแลว้ ใหเ้ ลอื่ นเมาสไ์ ปคลกิ ขวาทไี่ ฟล์ หรอื โฟลเดอร์ ท่ีเราตอ้ งการจะแชร์ จะมรี ายการขึ้นมาให้เราเลอื ก -->>คลกิ เลือก รบั ลงิ ก์/รบั ลงิ กท์ ี่สามารถแชรไ์ ด้/ Get shareable link ตามภาพ ไฟล์ทีเ่ ราตอ้ งการ รบั ลงิ ก์ 8 จดหมาย ่ขาว กศน. คดั ลอกลิงก์

นำ� URL ท่คี ัดลอกไว้ไปวางในสว่ นของเวบ็ ไซต์ วิธีการสร้าง QR Code สรา้ งรหัส 5. ต่อมาเปิดเว็บสร้าง QR Code : ในที่น้ีขอเข้าเว็บ การสรา้ ง QR Code ฟรที ี่ https://th.qr-code-generator.com/ 6. น�ำ URL ท่ีคดั ลอกไวไ้ ปวางในส่วนของเวบ็ ไชต์ (URL) แลว้ เลื่อนเมาสไ์ ปคลกิ ที่ -->> สรา้ งรหสั QR /CREATE QR CODE เมอ่ื สร้างรหัสเรียบรอ้ ยแล้ว จะปรากฏ QR Code ทางมมุ ขวาบน ทกุ ทา่ นสามารถเลอื กรปู แบบของกรอบ/FRAME COLOR LOGO ได้ตามตอ้ งการ แลว้ เลือ่ นเมาสไ์ ปที่-->> คลกิ ท่ดี าวนโ์ หลด JPG/DOWNLOAD JPG โปรแกรมจะท�ำการสรา้ ง OR Code ให้ เป็นรูปทส่ี ามารถคัดลอกภาพน�ำไปใช้ ในฉบบั หนา้ โปรดตดิ ตามหวั ขอ้ การสรา้ งความรคู้ วามเขา้ ใจ เก่ียวกับระบบ Cloud Storage ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล คอมพวิ เตอรแ์ บบดิจิตอลทเ่ี รียกวา่ Logical Pool กนั นะคะ เขยี นโดย ณชั ชารยี ์ โรจนบ์ ณุ ยฤทธ์ิ กล่มุ ยทุ ธศาสตรแ์ ละแผนงานส�ำนักงาน กศน. ดาวนโ์ หลด QR Code QR Code ท่ีเสรจ็ สิน้ ONIE NEWSLETTER 9

การอบรมเชงิ ปฏิบัตกิ าร เรื่อง STEAM in Action: COVID-19 สกนากุ รกับรเะกบมแาลดะกจิ CกรOรมVวทิ IยDาศ-า1ส9ตรแ์ ละวิทยาการค�ำนวณผ่านปรากฏการณ์ ศูนย์วิทยาศาสตรเ์ พ่อื การศึกษารงั สิต จัดการอบรมเชิงปฏบิ ตั กิ าร เรื่อง STEAM in Action: COVID-19 สนุกกับเกมและกิจกรรมวิทยาศาสตร์และวิทยาการค�ำนวณผ่านปรากฏการณ์การระบาด COVID-19 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ให้กับข้าราชการครู นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา นักวิชาการศึกษา ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาท่ัวประเทศ จ�ำนวน 66 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเชื้อไวรัสชนิดต่าง ๆ และมีความรู้ความเข้าใจปรากฏการณ์การระบาด ของโรค COVID-19 โดยผ่านกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เกมและกิจกรรม Unplugged ในวิทยาการ ค�ำนวณเกีย่ วกับปรากฏการณ์ส�ำคัญของการแพรร่ ะบาดโควิด -19 ซ่งึ เปน็ กจิ กรรมที่สนกุ สนานและเขา้ ใจไดง้ ่าย โดยได้เชิญอาจารย์ฤทัย นางฤทัย จงสฤษด์ิ ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายวิชาการหลักสูตรและส่ือ การเรียนรู้ ส�ำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นวิทยากร ซึ่งในการจัดอบรมได้จัด กจิ กรรมทส่ี นกุ สนาน ตน่ื เตน้ ผา่ นแนวคดิ ในกระบวนการ STEM Edcuation และมรี ปู แบบทหี่ ลากหลาย ดงั น้ี CORONA • แฟนพันธ์ุแท้ จรงิ หรือไมจ่ ริง นักสืบไวรสั วายรา้ ย • สร้างโมเดลส่วนประกอบสำ� คัญไวรัสผ่านแกว้ น้ำ� ใส VIRUS • ใครใหญก่ วา่ กนั ร้จู กั ขนาดของไวรัสผ่านกจิ กรรมการเรียงลำ� ดับ (Sorting) • ไวรสั เข้าไปในปอดไดอ้ ยา่ งไร ผา่ นซองแผ่นใสและกระดาษทึบ • กลไกไวรสั ท�ำลายปอด • สบูช่ ว่ ยลดเช้อื โรคได้อยา่ งไร • แอลกอฮอลท์ �ำลายไวรสั ไดอ้ ย่างไร • ท�ำไมเราต้องป้องกันการแพรก่ ารไอ การจาม • สนุกกบั การทดสอบหน้ากากหลากหลายแบบ ในการอบรมครง้ั นี้ ผเู้ ขา้ รบั การอบรมสามารถนำ� ความรทู้ ไี่ ดร้ บั ไปจดั กจิ กรรมใหก้ บั นกั เรยี น นกั ศกึ ษาและ ผสู้ นใจ จากเหตกุ ารณ์ COVID-19 ทกุ คนตอ้ งเรยี นรทู้ จ่ี ะปรบั ตวั และใชว้ ถิ ชี วี ติ รปู แบบใหม่ สรา้ งความตระหนกั และประเมนิ ตนเองอยเู่ สมอเพอ่ื ปอ้ งกนั ตนเองไมใ่ หต้ ดิ เชอ้ื COVID-19 และ ลดการแพรเ่ ชอ้ื ใหก้ บั ผอู้ นื่ ได้ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพอื่ การศึกษา รงั สิต จดหมาย ่ขาว กศน. 10

“ธนาคารหมกึ หว้ากอ” ฟน้ื ฟแู ละอนุรกั ษ์ทรพั ยากรหมึกในท้องถ่ิน “ไข่หมกึ ” ทรพั ยากรท่ีเหลอื ท้งิ จากการทำ� ประมง แนน่ อนว่า ONIE NEWSLETTER ไม่ใช่ ไขห่ มกึ ท่เี รารับประทานตามทอ้ งตลาด แตเ่ ป็นไข่ท่ภี ายในมตี วั อ่อน ของหมึกในธรรมชาติ แม่หมึกจะท�ำการวางไข่หมึก ไว้ตามแนวปะการัง โขดหินตา่ งๆ หรอื แมก้ ระทั้ง ลอบ หรือ อวน ซ่งึ เป็นเครื่องมอื ทางประมง ทน่ี ยิ มใช้ ชาวประมงจงึ มกั จะปลดเอาไขห่ มกึ ทไี่ มต่ อ้ งการและมกั จะตดิ มา กบั เครือ่ งมือทางประมงนน้ั ท้ิงไป ทำ� ให้ไขห่ มึกเหล่านัน้ มักจะหมดโอกาส ในการเจริญเตบิ โต อทุ ยานวทิ ยาศาสตรพ์ ระจอมเกลา้ ณ หวา้ กอ จงั หวดั ประจวบครี ขี นั ธ์ ไดเ้ ลง็ เหน็ ความสำ� คญั ของทรพั ยากรหมกึ และตอ้ งการฟน้ื ฟทู รพั ยากรหมกึ ภายในท้องถน่ิ จงึ ได้จัดตัง้ “ธนาคารหมกึ หวา้ กอ” เพือ่ รบั บริจาคไข่หมึก ที่ตดิ มากบั เครอ่ื งมือทางประมงของชาวประมงในท้องถนิ่ มาทำ� การเพาะ ฟักและปล่อยคืนสู่ทะเล ต้ังแต่ปี พ.ศ 2561 ได้รับไข่หมึกเข้าธนาคาร ท้ังหมด 5 ชนิด ได้แก่ หมึกกระดองก้นไหม้ หมึกกระดองลายเสือ หมกึ หอม หมึกกลว้ ย และหมกึ สาย และไดป้ ล่อยลูกหมกึ กลบั คืนสู่ทะเล ไปแลว้ รวม 500,000 ตวั “ขั้นตอนเพาะฟักไขห่ มกึ ” จนสามารถฟักเป็นตวั ได้ ต้อง มีการดูแลและจัดการไข่หมึกเพื่อเพิ่มอัตราการฟักและอัตรารอด เช่น การคัดไข่เสยี การตัดขว้ั ไข่หมึก เพอ่ื ลดการตดิ เช้อื ราจากขัว้ ไข่หมกึ และ การเปลีย่ นถา่ ยน�ำ้ เป็นประจำ� ทุกวัน ปจั จบุ นั “ธนาคารหมกึ หวา้ กอ” ยงั ไดท้ ำ� การศกึ ษาวจิ ยั เพอื่ การอนรุ กั ษท์ รพั ยากรหมกึ เชน่ การศกึ ษาวงจรชวี ติ ของหมกึ แตล่ ะสายพนั ธ์ุ เชน่ หมกึ กระดองกน้ ไหม้ ตงั้ แตฟ่ กั ออกมาจากไข่ ดแู ลอนบุ าลจนกลายเปน็ พอ่ แมพ่ นั ธว์ุ างไขค่ รบวงจร และยงั ไดจ้ ดั ทำ� คมู่ อื ธนาคารหมกึ เพอ่ื เผยแพร่ ไปยงั ผทู้ สี่ นใจทง้ั บคุ ลากรภาครฐั และประชาชนทวั่ ไป นอกจากนธ้ี นาคาร หมกึ หวา้ กอยงั เปดิ เปน็ แหลง่ เรยี นรแู้ กป่ ระชาชนทกุ กลมุ่ เปา้ หมาย และเปน็ แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต นักศึกษาในสาขาทางด้านประมง เพาะเลย้ี งสตั วน์ ำ�้ และวทิ ยาศาสตรท์ างทะเลอกี ดว้ ย น.ส.อภิรดี ปานนิล นกั วิชาการศกึ ษา พพิ ิธภณั ฑส์ ัตวน์ ้ำ� หวา้ กอ อทุ ยานวทิ ยาศาสตรพ์ ระจอมเกลา้ ณ หวา้ กอ จงั หวดั ประจวบครี ขี นั ธ์ 11

จดหมาย ่ขาว กศน. จสาำ� กนสกั ว่งนานขอกงศพน.ืชกกทญัม.ชจาัดแฝกึลอะบกรัญมวชทิ ยงากทรีไ่ หดลร้ ับกั กสาูตรรยโภกชเวนน้ าจกาากร การเปน็ ยาเสพตดิ ร่นุ ที่ 1 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมฝึกวิทยากรหลักสูตรโภชนาการ จากสว่ นของพชื กญั ชาและกญั ชงทไ่ี ดร้ บั การยกเวน้ จากการเปน็ ยาเสพตดิ รนุ่ ที่1 ณ หอ้ งประชุมบางเดชะ ภมู ิภเู บศร ศูนย์การเรียนรูส้ มนุ ไพรและภูมปิ ัญญา สขุ ภาพ อำ� เภอเมอื ง จงั หวัดปราจนี บุรี ซ่งึ ส�ำนกั งาน กศน. โดย ส�ำนกั งาน กศน.กทม. ไดร้ ว่ มมอื กบั โรงพยาบาลเจา้ พระยาอภยั ภเู บศร พฒั นาหลกั สตู ร “โภชนาการจากสว่ นของพชื กญั ชาและกญั ชงทไี่ ดร้ บั การยกเวน้ จากการเปน็ ยาเสพตดิ ” เพอื่ ใหก้ ลมุ่ เปา้ หมายประชาชนไดร้ บั การเรยี นรทู้ ส่ี อดคลอ้ งกบั การเปลี่ยนแปลง ท้ังด้านการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต และ การพัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมประชาชน ในการเรยี นรแู้ ละเขา้ ใจกญั ชา มที กั ษะในอาชพี โดยใชส้ ว่ นของพชื กญั ชาและ กญั ชงทไี่ ดร้ บั การยกเวน้ จากการเปน็ ยาเสพตดิ มาใชใ้ นการประกอบอาหาร อย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะและถูกต้องตามกฎหมาย น�ำมาสู่หลักสูตร การฝกึ อบรมวทิ ยากรครง้ั น้ี เพอ่ื จะไดน้ ำ� ความรไู้ ปถา่ ยทอดใหก้ บั ประชาชน ให้สามารถน�ำไปประกอบอาชีพได้จริง สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและ การสรา้ งรายไดข้ องประชาชน เปน็ ประโยชนต์ อ่ สงั คมและประเทศชาตติ อ่ ไป นางรุ่งอรณุ ไสยโสภณ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านสง่ เสรมิ มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน ส�ำนักงาน กศน. กล่าววา่ ตามที่ กระทรวงสาธารณสขุ และกระทรวงศกึ ษาธกิ าร ไดล้ งนามบนั ทกึ ขอ้ ตกลงความรว่ มมอื ถา่ ยทอดองคค์ วามรดู้ า้ นโภชนาการจากสว่ น ของพืชกญั ชาและกญั ชงทีไ่ ด้รบั การยกเว้นจากการเปน็ ยาเสพติด เมื่อวนั ท่ี 20 มกราคม 2564 นน้ั ส�ำนกั งาน กศน. ไดร้ บั มอบ หมายจากกระทรวงศกึ ษาธิการใหข้ ับเคล่ือนและจัดท�ำหลกั สตู ร “โภชนาการจากส่วนของพืชกญั ชาและกัญชงที่ได้รับการยกเวน้ จากการเปน็ ยาเสพตดิ ” และหลกั สตู ร “การอบรมวทิ ยากรหลกั สตู รโภชนาการจากสว่ นของพชื กญั ชาและกญั ชงทไ่ี ดร้ บั การยกเวน้ จากการเป็นยาเสพติด” ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยั ภูเบศร โดยไดม้ อบหมายให้สำ� นักงาน กศน.กทม. จดั ท�ำโครงการฝึก อบรมวทิ ยากรหลกั สตู รโภชนาการจากส่วนของพชื กัญชาและกัญชงทไ่ี ดร้ ับการยกเวน้ จากการเปน็ ยาเสพตดิ เพ่อื ให้เปน็ วทิ ยากร และแกนน�ำทีจ่ ะขยายผลสปู่ ระชาชนเพอ่ื นำ� ไปสู่การประกอบอาชีพ โดยรนุ่ ที่ 1 ดำ� เนนิ การระหวา่ งวันที่ 31 มนี าคม - 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชมุ บางเดชะ ภมู ภิ ูเบศร ศูนย์การเรยี นรูส้ มนุ ไพรและภูมิปญั ญาสุขภาพ ส�ำหรับกลมุ่ เป้าหมายการอบรมครง้ั นี้ ได้แก่ ครู กศน. วิสาหกิจชมุ ชนและประชาชนทสี่ นใจ จากจังหวดั ในพนื้ ที่ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื ภาคตะวันออก และภาคใต้ จ�ำนวนทั้งสิ้น 120 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ โรงพยาบาล เจา้ พระยาอภยั ภเู บศร เออ้ื เฟอ้ื เรอื่ งสถานทแ่ี ละบคุ ลากร อกี ทงั้ ไดร้ บั เกยี รตจิ ากวทิ ยากรผทู้ รงคณุ วฒุ ทิ จ่ี ะมาใหค้ วามรใู้ นเรอ่ื งของ หลกั สตู ร ความรพู้ นื้ ฐานเกยี่ วกบั กญั ชาและกญั ชง สขุ ลกั ษณะพนื้ ฐานเกยี่ วกบั การประกอบกจิ การอาหาร รวมทงั้ กฎหมายเกยี่ วกบั การใชก้ ัญชาและกัญชง และการขอรบั อนุญาตการปลกู กัญชาและกญั ชงส�ำหรบั เกษตรกรอีกดว้ ย 12

4. ปลอกหมอน 5. ถงั ขยะ ONIE NEWSLETTER ผา ปทู นี่ อน ควรซกั ทำความสะอาด ผสมน้ำยาฟอกขาว 1.3 ชอ นโตะ อยา งนอ ยสัปดาหล ะ 1 ครัง้ ตอ นำ้ 1 ลติ รใชแ ปรงหรอื ฟองนำ้ ขดั ใหส ะอาด ลางนำ้ เปลา 2. แปนพมิ พ แลวผงึ่ แดดใหแหงสนิท ใชแปรงปด เศษฝนุ ในซอก แลว เชด็ ทีละปมุ 3. เมาส จากนน้ั ใชผ าลา งน้ำใหส ะอาด ใหนำแบตเตอรอ่ี อก หรือสำลีกา นชบุ น้ำหมาดๆ ใชผ า นุมหรอื สำลีกาน แลวเชด็ อีกครัง้ ชบุ น้ำผสมสบู เช็ดพนื้ ผวิ ภายนอกเมาส 1. ชันวางรองเทา ลา งทำความสะอาด 5จดุ พ้ืนรองเทา และชั้นวางรองเทา ที่ไมค วรมองขา ม หยดุ โควิด-19 ทมี่ า : สำนกั งานกองทนุ สนับสนนุ การสรา งเสรมิ สขุ ภาพ (สสส ) 13


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook