Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Fall Vibes Stickers for Marketing by Slidesgo

Fall Vibes Stickers for Marketing by Slidesgo

Published by Laopoung Saingoen, 2021-09-21 07:55:53

Description: Fall Vibes Stickers for Marketing by Slidesgo

Search

Read the Text Version

10 จงั หวดั ไม่ควรพลาด In Thailand

จงั หวดั สโุ ขทยั อทุ ยานสุโขทัย อีกหนึ่งราชธานีเก่าของไทยที่เพื่อนๆทุกคนหา้ มพลาดน่ันก็คือ จงั หวดั สโุ ขทัยค่ะ สโุ ขทัยนั้นมีความสาคญั ทางประวตั ิศาสตรม์ าต้งั แต่อดีตจนปัจจุบนั และการ ท่องเทย่ี วทโ่ี ดดเดน่ เลยก็คอื การท่องเทย่ี วเชงิ ประวตั ศิ าสตรแ์ ละวฒั นธรรม คนไทยไปก็เหมอื น ไดย้ อ้ นอดตี ต่างชาติไปก็เหมือนไปเรยี นรูอ้ ดตี ของไทย แต่ยงั ไม่หมดเพียงแค่นีน้ ะคะ เพราะ จงั หวดั สโุ ขทยั เน่ีย ยงั มสี ถานทท่ี ่องเทยี่ วทางธรรมชาตอิ ยา่ งอุทยานแห่งชาตริ ามคาแหง ทปี่ ่ า เขายงั คงความอดุ มสมบรู ณไ์ ว ้ เรยี กไดว้ า่ เป็ นอกี หน่ึงจงั หวดั ทม่ี เี สน่หม์ ากมายเลยทเี ดยี

จงั หวดั น่าน วดั ภูมนิ ทร์ น่าน เป็ นจงั หวดั หน่ึงในประเทศไทย ตงั้ อยทู่ างทศิ ตะวนั ออกสดุ ของภาคเหนือ เป็ นทตี่ งั้ ของเมอื งทส่ี าคญั ในอดตี เชน่ เวยี งวรนคร เวยี งศรี ษะเกษ เวยี งภเู พยี งแชแ่ หง้ อกี ทงั้ ยงั เป็ นแหลง่ ตน้ นา้ ของแม่นา้ น่าน

แพ500ไร่ จงั หวดั สรุ าษฎรธ์ านี สุราษฎรธ์ านี มกั จะเรยี กกนั ดว้ ยชอื่ สน้ั ๆ ว่า สุราษฎรฯ์ ใชอ้ กั ษรย่อ สฎ เป็ น จงั หวดั ในภาคใตต้ อนบน มพี นื้ ทข่ี นาดใหญท่ ส่ี ุดในภาคใต ้ และเป็ นอนั ดบั 6 ของประเทศไทย และมี ประชากรหนาแน่ นอนั ดบั 59 ของประเทศ นับเป็ นจงั หวดั หน่ึงที่มีประวตั ิศาสตรย์ าวนาน มี หลกั ฐานทงั้ ประวตั ศิ าสตรแ์ ละโบราณคดเี กา่ แก่จงั หวดั เชยี งใหม่ ดอยสุเทพ เชยี งใหม่เป็ นเมืองทลี่ อ้ มรอบดว้ ยภูเขา ตง้ั อยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศไทย ก่อตงั้ ขึน้ ในปี พ.ศ.1839 ในฐานะเมืองหลวงของอาณาจกั ร ลา้ นนาซงึ่ เป็ นรฐั อสิ ระจนถงึ ปี พ.ศ. 2101 บรเิ วณเขตเมอื งเกา่ ของเชยี งใหม่ยงั คงมี ซากกาแพงเมอื งและคูเมอื งโบราณทใี่ นอดตี เคยเป็ นศูนยก์ ลางทางวฒั นธรรมและ ศาสนา และยงั เป็ นทตี่ งั้ ของวดั ทางพุทธศาสนาทกี่ อ่ สรา้ งอย่างประณีตงดงามนับ รอ้ ยๆ แห่ง รวมถงึ วดั พระสงิ หท์ สี่ รา้ งขนึ้ ในศตวรรษที่ 14 และวดั เจดยี ห์ ลวงทสี่ รา้ ง ขนึ้ ในศตวรรษที่ 15 ซงึ่ ประดบั ประดาดว้ ยรูปป้ันพญานาค

จงั หวดั แม่ฮ่องสอน ท่งุ ดอกบวั ตอง แม่ฮ่องสอนเป็ นจงั หวดั ทีอ่ ยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ไทย มีประชากรบางเบา แต่มีความโดดเด่นในหลายลกั ษณะ โดยเฉพาะภูมิ ประเทศ ความหลากหลายความวฒั นธรรม และความหลากหลายของชาตพิ นั ธุ ์ ชนเผา่ ตา่ งๆ ไดอ้ กี สมญานามวา่ “เมอื งสามหมอก” เพราะวา่ มหี มอกปกคลมุ ทงั้ 3ฤดเู ลย เพื่อนๆจะไดเ้ จอทอ้ งไร่ ทอ้ งทะเลหมอก และขนุ เขา มีอากาศท่หี นาว เย็น สถานท่ดี งั ทห่ี ลายๆคนรูจ้ กั และไดร้ บั ความนิยมมากทสี่ ุด น่ันก็คอื อาเภอ ปายหรือเมืองปาย หรือปางอุ๋ งที่เป็ นหน่ึ งโครงการในพระราชดาริของ พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยู่หวั รชั กาลที่ 9 โดยพระองคม์ ีพระประสงคท์ จี่ ะฟื้นฟู สภาพป่ าและระบบนิเวศใหก้ ลบั มาอุดมสมบูรณอ์ ีกครงั้ ปางอุ๋งเลยกลายเป็ น สถานทที่ อ่ งเทย่ี วทสี่ วยงามและโรแมนตกิ มากๆ

จงั หวดั กรงุ เทพมหานคร วดั พระแก้ว เราจะขาดเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครไปไดอ้ ย่างไรล่ะค่ะ เมืองแ ห่ง ศูนยก์ ลางการปกครอง เศรษฐกจิ และวฒั นธรรม เมอื งทนี่ ักท่องเทย่ี วต่างชาตหิ ลายๆ คนตอ้ งมาถงึ เป็ นทแ่ี รกและไดส้ มั ผสั กบั วถิ ชี วี ติ วฒั นธรรม อาหาร และกจิ กรรมตา่ งๆ ที่ มใี หเ้ ลอื กหลากหลาย อกี ทง้ั ยงั รวมไปถงึ สถานทที่ ่องเทยี่ ว ศาสนสถานทสี่ วยงามไม่แพ ้ เมืองใดในโลก สมกบั คาขวญั ที่มีว่า “กรุงเทพฯ ดุจเทพสรา้ ง เมืองศูนยก์ ลางการ ปกครอง วดั วงั งามเรอื งรอง เมอื งหลวงของประเทศไทย” ถือว่าเป็ นอีกหนึ่ง Dream Destination ของคนท่วั โลกทจ่ี ะตอ้ งมาทก่ี รงุ เทพฯ ใหไ้ ดซ้ กั ครงั้ ในชวี ติ เลยคะ่

พระนครศรอี ยุธยา อุทยานพระนครศรีอยุธยา พระนครศรอี ยุธยา เป็ นจงั หวัดหนึ่งในภาคกลางและเป็ นเขตเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมทสี่ าคญั โดยมีผลติ ภณั ฑม์ วลรวมของจงั หวดั มีมูลค่าสูงเป็ นอนั ดบั 3 ของ ประเทศ และมปี ระวตั ศิ าสตรค์ วามเป็ นมาทย่ี าวนาน เคยมชี อ่ื เสยี งในฐานะเป็ นแหล่งปลูก ขา้ วทส่ี าคญั จงั หวดั พระนครศรอี ยธุ ยาเป็ นจงั หวดั ทไ่ี ม่มอี าเภอเมอื ง

กาญจนบรุ ี สะพานขา้ มแม่นา้ แคว กาญจนบุรี เป็ นจงั หวดั หน่ึงทต่ี งั้ อยู่ในภาคตะวนั ตกของประเทศ ไทย มพี นื้ ทที่ ง้ั หมดประมาณ 19,473 ตารางกโิ ลเมตร มพี นื้ ทใี่ หญ่เป็ น อนั ดบั 3 ของประเทศ รองจากจงั หวดั นครราชสมี า และจงั หวดั เชยี งใหม่ แ ล ะ มี พื้น ที่ ใ ห ญ่ ที่ สุ ดใ น ภ า ค ต ะ วัน ต ก มี ร ะ ย ะ ท า ง ห่ า ง จ า ก กรงุ เทพมหานครประมาณ 129 กโิ ลเมตร มชี ายแดนตดิ ต่อกบั ประเทศ พม่าระยะทางประมาณ 370

จงั หวดั บรุ รี มั ย ์ ปราสาทหินพรมรงุ้ สนามบรุ รี ัมย์ยูไนเต็ด บุรรี มั ย ์ เป็ นจงั หวดั หนึ่งในภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือตอนลา่ ง มจี านวนประชากร มากเป็ นอนั ดบั ท่ี 5 และมพี นื้ ทกี่ วา้ งเป็ นอนั ดบั ที่ 17 ของประเทศไทย จงั หวดั บุรรี มั ยเ์ ป็ น ที่ตงั้ ของโบราณสถานสาคญั สมยั อารยธรรมขอมอย่างพนมรุง้ และเมืองต่า และใน ปัจจบุ นั เป็ นทต่ี ง้ั ของศนู ยก์ ฬี าขนาดใหญ่ ซงึ่ ประกอบดว้ ยสโมสรฟุตบอล, สนามแข่งรถ และคา่ ยมวย


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook