Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 295024_ศาสตร์พระราชา-font

295024_ศาสตร์พระราชา-font

Published by greenbaigon2, 2020-04-30 09:11:57

Description: 295024_ศาสตร์พระราชา-font

Search

Read the Text Version

ศาสตรพระราชา ศาสตรแหง คุณคา เพ่ือการทํางานและการดาํ รงชีวติ อยา งมีคุณภาพ

ศาสตรพ ระราชา หมายถึง องคความรทู รี่ วบรวมจาก แนวพระราชดําริและมวลประสบการณใน พระบาทสมเดจ็ พระเจาอยูหวั รัชกาลท่ี ๙ ที่ไดจากการทรงปฏิบตั ิจนเห็นผล ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย ซ่ึงพระองคไ ดท รงนาํ มาเผยแพร สปู ระชาชนไทยเพื่อเปน แนวทาง ในการทาํ งานและการดาํ รงชวี ิต

สารบัญ ศาสตรพ ระราชา โปรดคลกิ รายการท่ตี องการ ศกึ ษาขอ มูลเปน ระบบ ทําใหง า ย การพงึ่ ตนเอง ระเบดิ จากขางใน การมีสว นรวม พออยพู อกนิ แกปญหาทีจ่ ดุ เลก็ ยึดประโยชนส ว นรวม เศรษฐกิจพอเพยี ง ทําตามลําดับขนั้ บริการรวมทจ่ี ดุ เดียว ซอื่ สตั ยสุจรติ จริงใจตอ กัน ภมู ิสงั คม ใชธ รรมชาติชวยธรรมชาติ ทาํ งานอยางมคี วามสุข องคร วม ใชอ ธรรมปราบอธรรม ความเพียร ไมต ิดตาํ รา ปลูกปาในใจคน รู รกั สามัคคี ประหยดั เรียบงา ย ขาดทนุ คอื กาํ ไร

ศึกษาขอ มลู อยา งเปน ระบบ เมอื่ จะเริม่ ทาํ งานใด ตอ งศกึ ษาขอมลู ทงั้ หมด ใหค รบทุกมติ ิ อยาดูเพียง ตวั เลขหรือเอกสาร ใหใชการสอบถามบคุ คล ทีเ่ กยี่ วขอ งเพม่ิ เติมดวย เพ่ือใหไ ดข อ มลู ทีค่ รบถวน

ระเบดิ จากขา งใน การเร่มิ งานใด ๆ ควรสรา ง ความตองการและมุงม่ัน ใหเกิดขึ้นในใจของ ผูเกีย่ วของเสยี กอ น ใหเขาเขา ใจและอยากทํา ไมใ ชทําเพราะถูกส่งั ใหท ํา เพราะคนที่ไมเขาใจ ก็อาจจะไมทาํ ก็เปนได

แกปญ หาทจี่ ุดเลก็ การแกไ ขปญหา ใหม องภาพรวมกอน แตการลงมอื แกไข ใหแ กจ ากจดุ เลก็ ทลี ะจุด หากแกปญ หาใหญก อ น อาจตอ งใชทรพั ยากรมาก จนไมอาจแกได

ทาํ ตามลาํ ดบั ข้ัน เริ่มทําในสง่ิ จําเปน กอ น เสร็จแลว กท็ าํ สง่ิ ทจ่ี าํ เปน ถัดไป ทาํ ดว ยความรอบคอบ งานทุกสงิ่ กจ็ ะ สําเร็จโดยงา ย

ภมู สิ ังคม การไปทาํ งานในที่ใด ตอ งเขา ใจภูมิประเทศ และสภาพสงั คมวิทยา ของท่ีนั้นใหดเี สยี กอ น แตล ะแหงไมเหมือนกัน เราไมอ าจนําวธิ ีเดียว ไปใชก ับทกุ พ้นื ท่ีได

องคร วม การทาํ งานตอ งมอง สง่ิ ที่เกีย่ วของใหค รบ ทุกส่ิงลวนเชอื่ มโยงกนั ไมควรมองแยกสวน ควรมองใหค รบทง้ั ระบบ ทัง้ คน เครื่องมอื ส่งิ แวดลอ ม และวัฒนธรรมองคก ร

ไมติดตาํ รา ควรทาํ งานอยางยืดหยุน ตามสภาพและสถานการณ ไมย ดึ ติดตําราจนเกนิ ไป การยดึ ตดิ ทฤษฎมี ากเกนิ ไป จะทาํ ใหเ ราทาํ อะไรไมไ ดเลย เพราะบางคร้ังเรากต็ อง โอนออ นใหแ กธรรมชาติ สงิ่ แวดลอมและจิตวทิ ยาดวย

ประหยดั เรยี บงา ย ไดป ระโยชนสูงสดุ การทาํ งานควรยึดหลกั เรยี บงาย ประหยัด สามารถทาํ เองได วัสดหุ าไดในทองถ่นิ ไมต องลงทนุ สูง หรือ ใชเ ทคโนโลยซี ับซอ น

ทําใหงา ย การคิดคน แกไข ดัดแปลง ควรทาํ ใหง า ยไมยงุ ยากซับซอ น แตต องสอดคลองกบั บริบท หรอื ระบบนเิ วศโดยรวม ใชหลักทางสายกลาง ไมใ หล าํ บากตวั เองและผอู ่ืน

การมีสว นรว ม รบั ฟง ความเหน็ และคาํ วพิ ากษ ของผรู วมงานอยางหนักแนน และชาญฉลาด ระดมสมอง เพ่ือใหท กุ คนมีสวนรวม และ รสู กึ เปนเจา ของในงานนัน้ ความรวมมือก็จะตามมาเอง

ยึดประโยชนสว นรวม การทาํ งานทุกอยาง ถือประโยชนสว นรวมเปน สําคัญ เพราะเมื่อสว นรวมอยูได สว นตัวกจ็ ะมีสวนรวม ใหอาศยั ไดเชน กัน

บรกิ ารรวมทจ่ี ดุ เดยี ว ทรงมพี ระราชดาํ ริมากวา 20 ป ใหศูนยศ กึ ษาการพัฒนา จดั บรกิ ารรวมที่จุดเดยี ว (One Stop Service) โดยใชก ารรู รกั สามคั คี และการรว มมือรว มแรง ดวยการลดชอ งวางระหวา ง หนว ยงานที่เกยี่ วขอ ง

ใชธ รรมชาตชิ วยธรรมชาติ การแกป ญหาธรรมชาติ ควรใหธ รรมชาติ จดั การตวั มันเอง เชน การปลูกปา โดยไมตองปลกู ปลอยใหธ รรมชาติ ชว ยฟน ฟูกนั เอง

ใชอ ธรรมปราบอธรรม เราสามารถใชกฏธรรมชาติ แกปญหาความผิดปกติ ของธรรมชาตไิ ด เชน การบําบดั นํ้าเนาเสีย โดยใชผกั ตบชวา ใหด ดู ซึมสิง่ สกปรก ที่ปนเปอ นในนํา้

ปลกู ปา ในใจคน การทํางานตองเรมิ่ ท่ใี จกอน เพราะถาใจไมรกั ก็ไมส ําเร็จ ตอ งปลกู จติ สาํ นกึ ของคนกอน ตอ งใหเ หน็ คุณคาและประโยชน ในสิง่ ท่ีทาํ เชน การปลกู ปา กค็ วรตอ งปลกู ปาในใจคนกอ น

ขาดทนุ คือกาํ ไร การใหแ ละเสยี สละ เปน การกระทาํ อนั มผี ลเปน กาํ ไร คือ ความอยูดมี ีสุข ของประชาชน

การพ่ึงตนเอง การพัฒนาสังคม ตอ งทําใหประชาชน “พ่งึ ตนเองได” ในหลวงจงึ ไมไ ด หาปลาใหเรา แตท รงสอนใหเ รา จับปลาใหเ ปน ดวยตัวของเราเอง

พออยูพอกนิ หากตองการขยบั ขยาย หรือพฒั นาตวั เองให กาวหนา มากยงิ่ ขึ้น เรากค็ วรเริม่ ตน อยา ง “พออยูพ อกนิ ” ใหไ ดเสียกอ น

เศรษฐกิจพอเพียง การดาํ เนนิ ชีวติ ไปบน “ทางสายกลาง” จะสามารถดาํ รงอยูได อยางมัน่ คงและย่ังยนื ภายใตกระแสโลกาภิวตั น และ การเปล่ยี นแปลงตางๆ

ซ่อื สัตยส จุ รติ จริงใจตอ กนั ผูม คี วามสุจริตและบรสิ ทุ ธใ์ิ จ แมจะมคี วามรนู อย กย็ อมทาํ ประโยชน ใหแกส ว นรวมไดมากกวา ผทู ีม่ ีความรูมาก แตไมสจุ รติ ไมบรสิ ทุ ธใ์ิ จ

ทํางานอยา งมีความสขุ ทาํ งานตองมีความสุขดว ย ถาไมมีความสุขเราจะแพ แตถามีความสุขเราจะชนะ สนกุ กับการทํางาน ถอื วาเราชนะแลว

ความเพียร การทํางานบางเร่ือง อาจไมไ ดมคี วามพรอ ม จึงตอ งอาศยั ความอดทน และความมงุ มัน่ ต้ังใจ ดังเชนพระราชนิพนธ “พระมหาชนก”

รู รัก สามคั คี รู คอื รูปญหา และวธิ ีแกปญหานน้ั รัก คอื มีความรกั ทจี่ ะแกไขปญหานั้น สามคั คี คือการรวมมอื รว มใจแกป ญหา


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook