Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore หน่วยที่-4-ธุรกรรมการเงินดิจิทัล-fintech

หน่วยที่-4-ธุรกรรมการเงินดิจิทัล-fintech

Published by 100 ระวีวรรณ บุระทอน, 2021-07-02 15:44:24

Description: หน่วยที่-4-ธุรกรรมการเงินดิจิทัล-fintech

Search

Read the Text Version

หน่วยท่ี 4 ธุรกรรมการเงินดจิ ิทลั (fintech)

ความนา การดาเนินการเกีย่ วกบั ธุรกรรมทางการเงินในชวี ติ ประจาวนั บางคนอาจ ไม่ทราบวา่ กจิ กรรมท่ีเกย่ี วกบั การเงนิ ต่างๆ นน้ั เรยี กวา่ ธุรกรรมการเงนิ ดจิ ิทลั (Fintech) ซงึ่ จะมรี ูปแบบตา่ งๆ เชน่ การกดบตั ร ATM การใชบ้ ตั ร เครดติ การโอนเงินออนไลน์ การชาระคา่ ใชจ้ า่ ยตา่ ง ๆ ดว้ ยระบบออนไลน์ ทงั้ น้ใี นปัจจุบนั ธุรกรรมการเงนิ ดจิ ิทลั ไดข้ ยายวงกวา้ งมากย่งิ ข้ึน ไมใ่ ชเ่ พียง แคร่ ะดบั ภูมภิ าค แตเ่ ป็นระดบั โลกที่มกี ารพฒั นาการใชร้ ะบบออนไลน์

ความหมายของ (Fintech) Fintech (Financial Technology) คือ กลมุ่ ธุรกิจทปี่ ระยกุ ตใ์ ช้ เทคโนโลยีเขา้ มาทาใหก้ ารบรกิ ารทเ่ี กีย่ วขอ้ งกบั การเงินและการลงทุนมี ประสิทธิภาพมากยิ่งข้นึ เชน่ การทาธุรกรรมรบั -จ่าย-โอนเงนิ ออนไลนข์ อง ธนาคาร หรอื การวเิ คราะหข์ อ้ มลู หนุ้ เพื่อชว่ ยการตดั สนิ ใจของนกั ลงทุน โดย บรกิ ารเหล่าน้มี กั จะอย่ใู นรูปแบบของบริการออนไลนแ์ ทบทง้ั ส้ิน

วิวฒั นาการของธุรกรรมการเงนิ ดจิ ทิ ลั (Fintech) • แมว้ า่ การเติบโตของสตารท์ อพั FINTECH จะมีอตั ราการเตบิ โตแบบกา้ วกระโดดแตห่ าก พิจารณาววิ ฒั นาการดา้ นเทคโนโลยที างการเงนิ จะเห็นวา่ FINTECH ไมไ่ ดเ้ ป็นเร่ืองใหมแ่ ต่ อย่างใด ตามงานศึกษาของ ARNER , JANOS BARBERIS , AND ROSS P.BUCKLEY ไดแ้ บง่ ยคุ สมยั ขอ FINTECH ออกเป็น 3 ชว่ ง • โดย FINTECH 1.0 เป็นยุคหลงั สงครามโลกท่รี ะบบการเงินของประเทศต่างๆ เร่ิมมีการ เชอื่ มโยงถึงกนั ดว้ ยระบบแอนะล็อก • ขณะที่ FINTECH 2.0 เป็นยคุ ดิจทิ ลั ท่มี กี ารนาคอมพิวเตอรแ์ ละอินเทอรเ์ นต็ เขา้ มาใช้ • ในปัจจบุ นั กาลงั อยใู่ นยุค FINTECH 3.0 (ตงั้ แต่ปี พ.ศ.2551-ปัจจุบนั ) ชว่ งหลงั วกิ ฤติ SUBPRIME ทาใหภ้ าคการเงนิ หนั มาใชเ้ ทคโนโลยมี ากข้นึ หลากหลายภาคธุรกิจเร่มิ มกี าร ปรบั ตวั สถาบนั การเงินหลายแห่งนาเทคโนโลยีมาใชท้ ดแทนมนุษยเ์ พื่อลดตน้ ทุน เชน่ ROBO- ADVISOR มาชว่ ยนกั ลงทุนรายยอ่ ยวางแผนการลงทุนแบบอตั โนมตั ิ

ประเภทของธุรกรรมการเงนิ ดจิ ทิ ลั Fintech BANKING TECHNOLOGY LENDING TECHNOLOGY CRYPTOCURRENCY การนาเทคโนโลยีมาใชก้ บั ระบบ เทคโนโลยีเพื่อการขอสนิ เช่อื กยู้ มื เงนิ สกุลดิจิทลั หรือเทคโนโลยี บลอ็ ก ธนาคาร ของเพียร์ พาวเวอร์ เชน PAYMENT TECHNOLOGY APPLICATION REGULATION TECHNOLOGY PROGRAMING INTERFACE ระบบการจ่ายเงินทดี่ าเนนิ การดว้ ย (API DATA) นอกจากใชเ้ พื่อเขา้ ถึงบรกิ ารทางการเงนิ แลว้ ยงั เทคโนโลยี fintech ใชเ้ พ่ือตรวจสอบและป้ องกนั การเขา้ ถึงบรกิ ารที่ ทาหนา้ ท่ีเป็สะพานเชื่อมตอ่ ระหว่างผใู้ ช้ ไมถ่ ูกตอ้ ง กบั แฟลตฟอรม์

ประโยชนข์ องธุรกรรมการเงนิ ดจิ ทิ ลั บุคคลทวั่ ไป สถาบนั การเงนิ ไดป้ ระโยชน์ในลกั ษณะการขยายโอกาสการเขา้ ถงึ บรกิ าร ใชป้ ระโยชนโ์ ดยการนา API DATA มาใช้ หรอื ทางการเงนิ (financial inclusion) ทีท่ าใหค้ นไมม่ บี ญั ชี ตรวจสอบความปลอดภยั ดว้ ย Regtech รวมถงึ สงิ่ ทงี่ า่ ย ธนาคารสามารถใชจ้ า่ ย ทาธุรกรรม ขอสนิ เชือ่ ดว้ ย และเป็ นประโยชนท์ ่สี ดุ คอื การสรา้ งระบบธนาคารยอ่ ยๆ ตนเองได้

ผใู้ หบ้ รกิ าร E-commerce นกั ลงทุน ใชป้ ระโยชนไ์ ดท้ ง้ั รปู แบบของ Payment หรอื การ Fintech เอ้อื ตอ่ การลงทุนทงั้ ในรูปแบบตลาด เชอ่ื มตอ่ APT DATA และ Banking Technology Cryptocurrency , Insurtech และ Lending เพราะเป็ นการขายออนไลนท์ เี่ กิดการใชจ้ า่ ยข้ึน Technology ถอื เป็ นโอกาสสาหรบั นกั ลงทุนที่ อยากลองลงทุนในรปู แบบใหม่

ผลกระทบของ Fintech ทมี่ ีต่อธนาคารและอุตสาหกรรมอน่ื ธนาคารหรอื สถาบนั หา้ งสรรพสนิ คา้ การเงนิ เม่อื มีการซ้อื ขายออนไลนแ์ บบครบขนั้ ตอนในแพลตฟอรม์ Fintech มหี ลายประเภทเพ่อื ตอบสนองความตอ้ งการในการ เกิดข้นึ ดว้ ยความช่วยเหลอื จาก Fintech การซ้อื ขายสนิ คา้ ตอ้ ง บรหิ ารจดการเงิน แตไ่ ม่มีแหลง่ ใดรบั ฝากเงินเหมอื นธนาคารทา เดนิ ทางออกไปเพื่อคน้ หา จงึ มีความจาเป็ นลดลง ประเทศไทยมี การไดร้ บั เงินสดจากเทคโนโลยที างการเงินเป็ นไปไดย้ าก เหน็ อตั ราการใชจ้ า่ ยออนไลน์สงู สุดในเอเชีย หา้ งสรรพสนิ คา้ จงึ เป็ น ตวั เลขแต่ไม่เหน็ ตวั เงินจรงิ ๆ จนกวา่ จะมีการแลกเปลี่ยนผ่าน สว่ นหนึง่ ท่อี าจไดร้ บั ผลกระทบ ทางสถาบนั ทางการเงิน

เทคโนโลยที างการเงนิ (FINANCIAL TECHNOLOGY) หรือฟิ นเทค (FINTECH) เป็นหนง่ึ ในทศิ ทางการพฒั นาระบบ การเงินทธี่ นาคารแหง่ ประเทศไทยใหค้ วามสาคญั โดยมุ่งให้ เกิดการนาเทคโนโลยมี าสนบั สนุนและสง่ เสรมิ การพฒั นา นวตั กรรมทางการเงนิ ทหี่ ลากหลายรวมถึงผลกั ดนั ใหเ้ กดิ ระบบ นเิ วศ (ECOSYSTEM) ทเี่ อ้อื ต่อการประยกุ ตใ์ ชเ้ ทคโนโลยใี น การพฒั นาบริการทางการเงินอยา่ งเป็นรปู ธรรมในหลายมิติ เพื่อตอบสนองความตอ้ งการของผใู้ ชบ้ ริการไดด้ ีข้นึ เพมิ่ ความ สะดวกรวดเรว็ คา่ ใชจ้ า่ ยถกู ลง ปลอดภยั และมกี ารบรหิ าร ความเสย่ี งทเ่ี หมาะสม มกี ารดาเนนิ การหลายดา้ น ไดแ้ ก่

1) การสนบั สนนุ การสรา้ งนวตั กรรมทางการเงินผา่ นกลไก Regulatory Sandbox ทเ่ี อ้อื ใหผ้ บู้ รการทางการเงนิ ทงั้ สถาบนั ทางการเงินและไมใ่ ชส่ ถาบนั ทางการเงิน สามารถพฒั นาบริการดว้ ย เทคโนโลยสี มยั ใหมแ่ ละใหบ้ ริการไดร้ วดเร็วข้นึ ตวั อยา่ ง 1.1 การนาเทคโนโลยบี ล็อกเชน (Blockchain) มาใชใ้ นการโอนเงนิ ทช่ี ่วยใหก้ ารโอนเงนิ ระหวา่ งประเทสรวดเรว็ มากข้นึ ตน้ ทนุ ตา่ ลง และใชใ้ นการใหบ้ ริการหนงั สอื คา้ ประกนั ทชี่ ่วยใหส้ ถาบนั ทางการเงินออกหนงั สอื คา้ ประกนั ใหแ้ กห่ น่วยงานต่างๆ ดว้ ยเอกสารอลิ ็กทอนกิ สค์ รบวงจร 1.2 การนาเทคโนโลยี Biometrics เช่น การสแกนหนา้ หรอื ลายน้วิ มือ มาใชใ้ นการพิสจู นแื ละยนื ยนั ตวั ตน ลูกคา้ เพอื่ เพิม่ ความปลอดภยั และความเชอื่ มน่ั ในการบรกิ ารทางการเงิน และำานวยความสะดวกแก่ลกู คา้ ใชก้ าร ใชบ้ รกิ ารผา่ นชง่ ทางออนไลน์

2) การสง่ เสริมความร่วมมือในการพฒั นานวตั กรรมทางการเงนิ โดยเฉพาะทมี่ ีลกั ษณะเป็นโครงสรา้ งพ้นื ฐาน รองรบั การพฒั นาตอ่ ยอดบริการในอนาคตอยา่ งรวดเรว็ ทสี่ าคญั ไดแ้ ก่ 2.1 การจดั ตง้ั Thailand Blockchain Community Initiative ซ่ึงเป็นความร่วมมอื ของภาคการเงนิ และภาคธุรกิจ เพ่ือแลกเปล่ยี นองคค์ วามรเู้ ก่ียวกบั เทคโนโลยบี ล็อกเชน 2.2 การพฒั นา National Digital Identity (NDID) เป็นโครงสรา้ งพ้นื ฐานสาหรบั การพสิ ูจนแ์ ละยนื ตนั ตวั ตนใน รปู แบบดิจทิ ลั โดยใชห้ ลกั การตรวจสอบยนื ยนั ขอ้ มูลกบั หนว่ ยงานทเ่ี ชอ่ื ถอื ได้หรือผใู้ หบ้ ริการทเี่ คยรูจ้ กั ตวั ตนของผขู้ อ ใชบ้ ริการรายนน้ั แลว้ ผา่ นกระบวนการแลกเปลี่ยนขอ้ มูลระหวา่ งหนว่ ยงานทป่ี ลอดภยั จะช่วยสนบั สนุนใหล้ ูกคา้ ทา ธุรกรรมทางการเงนิ ไดส้ ะดวกมากข้นึ

2.3 การพฒั นาและการสง่ เสรมิ การใชม้ าตรฐาน QR Code เพ่อื การชาระเงินทช่ี ่วยเพิ่มทางเลอื กในการ ชาระเงินใหส้ ะดวกรวดเร็วมากข้นึ ผา่ นโทรศพั ทเ์ คลอื่ นที่ (Mobile Payment) ซงึ่ มกี ารใชง้ านอยา่ ง กวา้ งขวางทวั่ ประเทศ รองรบั การชาระเงนิ ไดห้ ลากหลาย 2.4 การพฒั นาระบบตน้ แบบของการใชเ้ ทคโนโลยบี ลอ็ กเชน หรือDistributed Ledger Technology (DLT) ในระบบการเงินเพ่ือสรา้ งระบบนิเวศใหผ้ เู้ กีย่ วขอ้ งไดเ้ รยี นรเู้ ทคโนโลยใี นเชงิ ลกึ และประเมนิ ความ เหมาะสมในการนาไปใชจ้ ริง

3. การสง่ เสริมองคค์ วามรดู้ า้ น Fintech แก่ผเู้ กย่ี วขอ้ ง ทง้ั สถาบนั การเงิน หน่วยงานภาครฐั และ ภาคธุรกิจ ผา่ นกจิ กรรมต่าง ๆ เช่น Bangkok Fintech Fair เพื่อสง่ เสริมการพฒั นานวดั กรรมทางการเงินและ เผยแพร่ ความรดู้ า้ น Fintech ผา่ นการสมั มนาแลกเปล่ียน ความคิดเหน็ ของวทิ ยากร ผมู้ ปี ระสบการณ์สงู จาก ทงั้ ใน ประเทศและต่างประเทศและการจดั แสดงนวตั กรรม ทางการเงนิ การจดั งาน Blockchain the Series @ BOT เพ่อื เผยแพร่องคค์ วามรูเ้ ก่ียวกบั การประยกุ ตใ์ ช้ ทคโนโลยบี ลอ็ กเชน (Blockchain) ในบริการทางการเงนิ การสง่ เสริมและพฒั นา Fintech ตามขา้ งตน้ ธนาคารแหง่ ประเทศไทยม่งุ หวงั ใหภ้ าคการเงินไทย กา้ วทนั การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี และใชโ้ อกาสจากความกา้ วหนา้ ของเทคโนโลยี ในการยกระดบั บรกิ าร และการ ชาระเงินทมี่ ีประสทิ ธภิ าพ ตอบสนองความตอ้ งการของลูกคา้ กลุ่มตา่ ง ๆ และเป็นสว่ นสาคญั ในการสนบั สนนุ การใชช้ ีวติ ประจาวนั ของปรชาชน

Fintech ในปี ค.ศ. 2019 จะไปในทิศทางแหง่ อนาคต ดงั น้ี 1. AI CALL CENTER 2. ธนาคารดจิ ทิ ลั ววิ ฒั นาการ AI ทใ่ี ชเ้ สยี งผชู้ ว่ ยมาแลว้ จาก ในอนาคตจะไดพ้ บธนาคารทางเลอื กบนโลก GOOGLE APPLICATION หรอื เสยี งผชู้ ว่ ยใน ออนไลนผ์ า่ นทางเว็บไซตแ์ ละแอปพลเิ คชนั มากข้นึ ในปี การอา่ นหนงั สอื ตอ่ ไปน้จี ะไดเ้ หน็ ววิ ฒั นาการ AI หนา้ จากสถติ พิ บวา่ ประชากรโลกมสี มารต์ โฟน 65% เสยี งผชู้ ่วยในระบบ CALL CENTER ของ ธนาคาร เพือ่ ใหก้ ารโทรศพั ทต์ ิดตอ่ ธนาคารง่าย (ขอ้ มลู จาก ADOBOMAGAZINE) และมแี นวโนม้ เพิ่มข้ึน ทาใหล้ กู คา้ สามารถใชง้ านแอปพลเิ คชนั ธนาคาร และมปี ระสทิ ธภิ าพมากข้นึ ผา่ นมอื ถอื ไดท้ ุกท่ี ควบคมุ ไดเ้ พียงปลายน้ิวสมั ผสั ผา่ น แอปพลเิ คชนั่

3) Biometric 4) Cloud และ Quantum Computing ความทา้ ทายหนง่ึ ของ Fintech คือ การ ระบบ Cloud และ Quantum Computing จะ รบั มือกบั การถกู โจมตใี นโลกของไซเบอรแ์ ละเรอ่ื ง เปรยี บเหมือนผชู้ ว่ ยใหม่ของสถาบนั การเงนิ ระบบ Cloud จะทาใหธ้ นาคารพฒั นา ปรบั ปรุงแอปพลเิ คชนั ความปลอดภยั ภาคการเงนิ จงึ ใหค้ วามสาคญั กบั ตลอดจนการใหบ้ รกิ ารออนไลนไ์ ดร้ วดเรว็ ข้นึ เรอ่ื งน้ีเป็ นลาดบั ตน้ ๆ เทคโนโลยี Biometric จงึ ถกู นามาใชเ้ พ่อื ลดการฉอ้ โกง นอกจากน้ี การใช้ Biometric เพือ่ พสิ จู นต์ วั ตนยงั ทาไดร้ วดเรว็ และ ไม่ตอ้ งจา รหสั ผา่ นใหย้ งุ่ ยากอกี ตอ่ ไป การ ตรวจสอบขอ้ มลู Biometric เช่น การจดจาเสยี ง ใบหนา้ หรอื ลายน้วิ มอื

ผลสาเรจ็ ของธุรกรรมการเงนิ ดจิ ทิ ลั ใชง้ านงา่ ย แกไ้ ขปัญหาไดต้ รงจดุ การเดนิ ทางหรือการใชบ้ กิ ารตา่ งๆ มี ความซบั ซอ้ นมากยิง่ ข้นึ ลกู คา้ จึงมอง สง่ิ ทต่ี อ้ งคานงึ ถึง คอื ตอ้ งทราบว่า หาบรกิ ารท่ีใชง้ านไดง้ ่าย ลกู คา้ มีปัญหาอะไร แลว้ เสนอวธิ ีการ แกไ้ ขอยา่ งสรา้ งสรรค์ ลูกคา้ เขา้ ถงึ การบริการไดง้ ่าย มีความปลอดภยั ลูกคา้ สามารถเขา้ ถึงบรกิ ารไดง้ ่าย เขา้ ใชง้ านจากท่ใี ดกไ็ ดเ้ ปรียบเสมอื นจบั เอา ความปลอดภยั ในการใชบ้ รกิ ารย่อม บรกิ ารหนา้ รา้ นใสใ่ นมอื ของลกู คา้ เป็นปัจจยั พ้ืนฐานสาคญั ทร่ี ะบบจะตอ้ ง มี ในการรกั ษาขอ้ มูลลูกคา้

ตรงกบั ความตอ้ งการของ มีระบบรองรบั ท่ีมปี ระสทิ ธิภาพ กลุ่มเป้ าหมาย ระบบจะตอ้ งมคี วามสามารถในการ เชน่ หากกลมุ่ ลกู คา้ เป็นนกั วิเคราะห์ ตี นาเสนอขอ้ มลู อย่างถูกตอ้ ง รวดเรว็ เสน้ ราคาหนุ้ การใชบ้ ริการผา่ นเว็บไซต์ บนเครื่องคอมพิวเตอรจ์ ะเหมาะสมกว่า บนโทรศพั ทม์ ือถือ ตอบสนองความตอ้ งการของตลาด ไดอ้ ยา่ งรวดเร็ว การบริการทดี่ คี วรปรบั ตวั ใหท้ นั กบั สถานการณ์ เพื่อรกั ษากลุ่มลกู คา้

1 ) OMISE มีมลู คา่ การระดมทนุ Fintech Startup 8) BITKUB มมี ูลคา่ การระดมทนุ ทง้ั หมด 45 ลา้ นเหรียญสหรฐั ซึ่งทาง 4 ) JITTA มมี ลู คา่ การระดมทนุ ทง้ั หมด 2 ลา้ นเหรียญสหรฐั ซึง่ OMISE พฒั นาและดาเนินการโซลูชนั ทง้ั หมด 6.5 ลา้ นเหรียญสหรฐั ซึ่ง BITKUB เป็ นสนิ ทรพั ยด์ จิ ทิ ลั และ รบั ชาระเงินออนไลนแ์ ละออฟไลนม์ ี JITTA เป็ นโซลูชนั การลงทุนท่ีมี แพลตฟอรม์ แลกเปลี่ยน คา่ ธรรมเนียมราคาถกู และยงั ใหก้ าร จุดประสงค์ เพื่อลดความซบั ซอ้ นของการ ยอมรบั การชา เครือขา่ ย SOCIAL วเิ คราะหท์ างการเงินสาหรบั นกั ลงทุน CRYPTOCURENCY มบี ล็อกเชน MEDIA ได้ ทง้ั น้ีทาง OMISE ยงั ระดม 5 ) T2P DEEP PCCKET มีมูลคา่ (BLOCKCHAIN) และ ทุนอีก 25 ลา้ นดอลลารส์ หรฐั จาก ICO การระดมทุนทง้ั หมด 4.1 ลา้ นเหรียญ CRYPTOCURRENCY เป็ นธุรกจิ หลกั 2) 2C2P มมี ลู คา่ การระดมทุน สหรฐั โดย T2P DEEP POCKET เป็ น ผใู้ หบ้ ริการ E-WALLET ในประเทศไทย 9) MONEY TABLE มมี ลู คา่ การ ทง้ั หมด 18 ลา้ นเหรียญสหรฐั ซ่ึงทาง 2C2P คอื ผใู้ หบ้ ริการโซลูซนั การชาระ 6) FINNOMENA มีมลู คก่ ารระดม ระดมทนุ ทงั้ หมด 1.5 ลา้ นเหรียญสหรฐั เงินทส่ี ว่ นใหญช่ ว่ ยใหร้ า้ นคา้ E- ซงึ่ MONEY TABLE เป็ นแพลตฟอรม์ ทนุ ทงั้ หมด 3.2 ลา้ นเหรียญสหรฐั โดย ที่ตอ้ งการ ลดความซบั ซอ้ นของพนกั งาน COMMERCE รบั ชาระเงินออนไลนไ์ ด้ FINNOMENA เป็ นผใู้ หข้ อ้ มูลและ สะดวก คาแนะนาการลงทุน 10) FLOWACCOUNT มมี ูลคา่ 3) RABBIT INTERNET 7) CLAIM DI มมี ูลคา่ การระดมทุน การระดมทนุ ทงั้ หมด 1.2 ลา้ นเหรียญ (RABBIT FINANCE) มมี ลู คา่ การ สหรฐั ซึง่ FLOWACCOUNT เป็ น ทงั้ หมด 2 ลา้ นเหรียญสหรฐั ซึ่งแอป ระดมทุนทงั้ หมด 9.1 ลา้ นเหรียญสหรฐั พลิเคชนั CLAIM DI สรา้ งมา เพ่ือความ ซอฟตแ์ วรท์ าบญั ชี บนเวบ็ ไซด์ โดย ซ่งึ ทาง RABBI เป็ นบริษทั ที่อยหู่ ลงั สะดวกในดา้ นการเรียกรอ้ งคา่ เสยี หาย ระหวา่ งผขู้ บั ข่ีและบริษทั ประกนั ภยั ใหบ้ ริการบญั ชีในขนั้ ตอนตา่ ง ๆ เชน่ การ บา้ นของ RABBIT FINANCE ออกใบแจง้ หน้ี การตดิ ตามคา่ ใชจ้ า่ ย

จดั ทาโดย นางสาวขวญั กมล ศรมี ่วง รหสั 079 นางสาวบุษยมาส พุ่มมนั่ รหสั 090 นางสาวพนิตตา อนิ ทสุวรรณ์ รหสั 092 นางสาวพิมพช์ นก แสนสี รหสั 095 นางสาวเพชรรตั น์ จรสั รหสั 097 นางสาวระววี รรณ บุระทอน รหสั 100


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook