Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore หนังสือรวมผลการดำเนินงาน 2561

หนังสือรวมผลการดำเนินงาน 2561

Published by TheLegal.Affairs2562, 2019-02-28 07:44:17

Description: การรวบรวมผลการดำเนินงานของสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Keywords: สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,สำนักกฎหมาย

Search

Read the Text Version

FamilyLegal Affairs @The Thai Parliament ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2561 Activity Interview Office PM2.5 Syndromeสำนักกฎหมำย สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร

CONTENT รวบรวมผลการปฏบิ ตั ิงาน ของสานกั กฎหมาย Interview ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 3 ผูอ้ ำนวยกำรสำนกั กฎหมำย 29 การสวมใสผ่ ้าไทย แนวทางการปฏบิ ัตงิ าน 31 ดาวเรอื งหนึ่งตน้ เพ่ือลน้ เกล้า ของสานักกฎหมาย 33 พธิ ถี วายผ้าพระกฐนิ พระราชทาน ปี 2560 35 ข้ึนปใี หม่ 2561 กับบา้ นเดก็ อ่อนพญาไท 27 41 อนุ่ ไอรัก คลายความหนาว 51 กีฬาสานสมั พันธ์ ผบู้ ังคบั บัญชำกลุ่มงำนบรหิ ำรทัว่ ไป 53 วนั สถาปนา 86 ปี รัฐสภาไทย 55 บันทึกภาพความทรงจารัฐสภาไทย การใช้เวลาว่างให้เกดิ ประโยชน์ 65 จิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” การฝึกสติ และการพัฒนาตนเอง 67 พิธีทาบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล 57 ผูบ้ งั คับบัญชำกล่มุ งำนกฎหมำย 1 เนื่องในโอกาสวนั เฉลมิ พระชนมพรรษา ทากิจกรรม CSR อยา่ งไร? สมเดจ็ พระเจา้ อยู่หัว 66 พรรษา ให้สุขใจท้งั ผู้ให้และผูร้ ับ 69 วนั แม่ 12 สิงหาคม 2561 71 งานเกษยี ณอายรุ าชการ ประจาปี 2561 Project 45 กฬี าสานสัมพนั ธ์ 25 ใจจดอยู่กับการพับ 7347 วันสถาปนา 86 ปี รัฐสภาไทย สตจิ บั ดมู ือเคลื่อนไหว Accomplishment 39 การเตรยี มความพร้อม 40Health หอ้ งหน่วยเฉพาะกิจ ดแู ลตวั เอง สูอ่ าคารรัฐสภาช่ัวคราว ให้ห่างไกล 43 การพฒั นาการยกร่างกฎหมาย จากออฟฟิศซินโดรม ของบคุ ลากรอืน่ ๆ ท่เี ก่ียวข้อง กับกระบวนการยกร่างกฎหมาย ฝนุ่ พิษอันตรายแค่ไหน? 47 ครอบครัวสขุ สันต์ วันสงกรานต์ และตอ้ งดูแลตัวเองอย่างไร? สานักกฎหมาย 2561 หา้ มพลาด !!! 59 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ (CSR) 2561 81 Introduce 5 สานักกฎหมาย 7 กลมุ่ งานบรหิ ารทั่วไป 9 กลุ่มงานกฎหมาย 1 11 กลุ่มงานกฎหมาย 2 13 กลุ่มงานกฎหมาย 3 15 กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 17 นิติกร/วิทยากรสานักกฎหมาย เค้าทาอะไรกัน? 19 บทความวิทยุทาอยา่ งไร? 20 หนา้ ท่กี ลุม่ งานบริหารทัว่ ไป 21 คูม่ อื แนวทางการยกร่างกฎหมาย 23 คมู่ อื การเขียนบทความวชิ าการ

FamilyLegal Affairs EDITOR @The Thai Parliament การเริ่มตน้ ส่ิงใหม่ ๆ สำนักกฎหมำย สามารถทาไดเ้ สมอ สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร หากจะกล่าวถึงการวางแผนการใช้ชีวิตต่าง ๆ ในช่วงปีใหม่ เช่ือว่าหลาย ๆ คนคงจะมีแผนการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแผนการ Advising Editor จัดการเงิน การดาเนินชีวิต หรือแม้กระท่ังการพัฒนาตนเอง ซง่ึ แตล่ ะคนก็จะมีความแตกตา่ งกันออกไปตามแต่ความเหมาะสม ผอู้ านวยการสานักกฎหมาย (นายจักรพนั ธ์ จันทรเจรญิ ) สาหรับสานักกฎหมายในปี 2561 ท่ีผ่านมาพวกเราได้มี ผู้บงั คับบัญชากลุ่มงานบรหิ ารทั่วไป การเรียนรู้และพัฒนา ผ่านการทากิจกรรมต่าง ๆ ภายในและ (นางสาวลักษณาวดี แกว้ มณี) ภายนอกสานักฯ ตลอดทั้งปี เราได้ทาการเก็บรวบรวมผลการ ผู้บังคบั บัญชากลุ่มงานกฎหมาย 1 ปฏิบัติงานและกิจกรรมของสานักกฎหมาย ประจาปีงบประมาณ (นายสัณห์ชยั สินธวุ งษ์) พ.ศ. 2561 โดยจัดทาออกมาเป็นหนังสือฉบับน้ี ซึ่งเราได้คิดค้น ผูบ้ ังคบั บัญชากลุ่มงานกฎหมาย 2 และเรมิ่ ต้นทาสง่ิ ใหม่ ๆ ผ่านการนาเสนอเน้ือหาในรูปแบบทเ่ี รยี บงา่ ย ไม่ซับซ้อน และไมน่ ่าเบอ่ื ยิ่งไปกว่านั้นเรายังได้รวบรวมบทความท่ีมี (นางภทั ริดา สคุ ุณณี) สาระน่ารู้ อาทิ การทากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ข้อคิดในการทางาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย 3 รวมไปถึงได้สอดแทรกเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ตลอดท้ังเล่ม ซึ่งถอื เป็นการเปลย่ี นแปลงการรวบรวมผลงานแบบเดมิ ไปอย่างส้นิ เชงิ (นายกิตติพศ กาเหนิดฤทธ)์ิ ผ้บู ังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนากฎหมาย หนังสือเล่มนี้เป็นผลดีและมีคุณค่าต่อสานักกฎหมาย เป็นที่แน่นอนอยู่แล้ว และทางเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น (นายกุลพล วชั รกาฬ) ประโยชน์แกผ่ อู้ ่านทกุ ท่านเช่นกนั Editor สวัสดีคะ่ นางสาววลยั พร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กลุม่ งานบริหารทว่ั ไป นางสาวชนิกา ราชรกั ษ์ สานกั กฎหมาย สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร นางสาวรวิวรรณ เขยี ววิชยั Supporter ข้าราชการสานกั กฎหมาย

Interview word : Chanika Radcharuk Inspiration for your work “เราทุกคนมศี ักยภาพ อยทู่ ี่ว่าเราจะดงึ มนั ออกมาใชไ้ ดอ้ ยา่ งไร และท่ีสาคัญจะต้อง พัฒนาปรับปรงุ สง่ิ ท่มี ีให้ดขี ้ึน อย่เู สมอ” ผอู้ านวยการสานกั กฎหมาย (นายจักรพันธ์ จันทรเจรญิ ) Family3 Legal Affairs @The Thai Parliament

ถ้าจะกล่าวถึง “สานักกฎหมาย” ทุกคนคงต้องนึกถึง แนวทางในการปฏบิ ตั ิงานของ ปี 2562 หัวเรือใหญ่หรือผู้อานวยการสานักกฎหมายของเรา “ด้วยควำมท่ีเรำเป็นสำนักกฎหมำย เรอ่ื งทีจ่ ำเป็นและสำคัญ น่ันก็คือนายจักรพันธ์ จันทรเจริญ หรือพี่โจ้ และ กับเรำที่สุดก็คือ กำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงตรงไปตรงมำด้วย ในวันนี้พ่ีโจ้ได้ให้เกียรติมาบอกเล่าในเร่ืองราวของ ควำมถูกต้องตำมกฎระเบียบที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งผมจะเน้น การดาเนินงานท่ีผ่านมาของสานักกฎหมายว่าเป็น ในเรื่องนี้มำโดยตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ และถึงแม้ว่ำ อย่างไรบ้าง และมาพูดคุยแนะนาเกี่ยวกับแนวทาง ผลกำรปฏิบัติงำนท่ีผ่ำนมำของเรำจะอยู่ในระดับที่ดีแล้ว ในการปฏิบัติงาน ถ้าพร้อมแลว้ เรามาติดตามบทสมั ภาษณ์ แต่ในปี 2562 หรือปีต่อ ๆ ไปเรำก็ยังต้องพัฒนำตนเอง ไปพรอ้ ม ๆ กนั ได้เลยค่ะ และปรับปรุงในส่วนของข้อผิดพลำดอยู่เร่ือย ๆ เพรำะสิ่ง ที่ผมคิดอยู่ตลอดเวลำก็คือ เราทุกคนมีศักยภาพ อยู่ที่ว่า ผลการปฏบิ ตั งิ านของสานักกฎหมายทีผ่ ่านมา เราจะดึงมันออกมาใช้ได้อย่างไร และที่สาคัญจะต้องพัฒนา “สำหรับตัวผมมองว่ำกำรดำเนินงำนท่ีผ่ำนมำของสำนัก ปรบั ปรงุ สิ่งทม่ี ใี ห้ดีขึ้นอยเู่ สมอ” กฎหมำยเป็นที่น่ำพึงพอใจมำก เพรำะไม่ว่ำจะเป็นงำน ในภำรกิจหลัก งำนที่ได้รับมอบหมำย หรือกิจกรรมต่ำง ๆ ฝากอะไรสกั นดิ ถงึ ผ้ทู ี่ไดอ้ ่านหนังสือเลม่ นี้ ท่ีเรำได้จัดขึ้นหรือท่ีเรำได้ไปเข้ำร่วม ทุกอย่ำงสำเร็จลุล่วง “สำหรับผู้อ่ำนทุกท่ำนที่ได้ทำงำนอยู่ภำยในสำนักงำน ไปด้วยดี ต้องขอชื่นชมพ่ี ๆ เพอื่ น ๆ น้อง ๆ สำนักกฎหมำย เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรหรือท่ีอื่น ๆ ผมขอเป็น ทุกคนท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีได้เป็นอย่ำงดี ร่วมมือร่วมใจกัน กำลังใจให้ทุกคนมีควำมเจริญก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำน ในกำรทำงำนทุกอย่ำง มีควำมสำมัคคี และมีมนุษย์สัมพันธ์ และขอให้ทุกคนพร้อมที่จะพัฒนำตนเอง อย่ำย่อท้อ ที่ดีต่อกนั เลยทำให้ผลงำนออกมำดี โดยสว่ นตัวผมรู้สกึ ดีใจ เพรำะกำรท่ีเรำลงมือทำอะไรบำงอย่ำงมันเป็นไปไม่ได้ และภูมใิ จมำก ๆ ครบั ” ที่จะสำเร็จภำยในวันสองวัน แต่เรำต้องทำอย่ำงต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ทุกอย่ำงไม่มีรูปแบบตำยตัว เรำควรจะศึกษำ และทำควำมเข้ำใจกับส่ิงที่เรำกำลังทำอยู่ และเลือกวิธี ที่ง่ำยและเหมำะสมกับเรำ เพ่ือให้ตัวเรำเองก้ำวไปข้ำงหน้ำ ได้อย่ำงม่ันคงไม่สะดุดล้มกลำงทำงซะก่อน เรำได้จัดทำ หนังสือเล่มน้ีขึ้นมำเพ่ือเป็นกำรรวบรวมผลงำนในรอบ 1 ปี ของสำนักกฎหมำย ซึ่งไดแ้ ตกต่ำงออกไปจำกกำรรวบรวม ผลงำนในรูปแบบเดิมมำก เพรำะเรำไม่ได้นำเสนอในแบบ วิชำกำร แต่เรำเน้นเน้ือหำที่เข้ำใจง่ำยเป็นหลัก ผมหวังว่ำ หนังสือเล่มนี้จะทำให้ทุกคนได้รู้จักสำนักกฎหมำยมำกข้ึน และเป็นประโยชน์ตอ่ ผู้อ่ำนทุกทำ่ นครับ” เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ ท่ีผู้อานวยการสานักกฎหมาย ได้มาพูดคุยกันผ่านเร่ืองราวการทางาน ซึ่งอาจจะทาให้ ผอู้ า่ นได้รับประโยชนไ์ มม่ ากกน็ ้อย แนวทางไหนเหมาะสม กบั ท่านใดกส็ ามารถนาไปปรบั ใชก้ นั ได้นะคะ 4 Legal AffairsFamily @The Thai Parliament

Family สำนักกฎหมำย วสิ ัยทศั น์ สำนกั กฎหมำย เปน็ หน่วยงานทมี่ ีขีดสมรรถนะสงู ในการให้บรกิ าร เพ่อื สนบั สนนุ ภารกิจดา้ นนิติบัญญตั ิ ด้านการควบคุมการบรหิ ารราชการแผน่ ดนิ และด้านนิติการของสานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร พันธกิจของสำนกั กฎหมำย 1. สนับสนนุ งานบรกิ ารดา้ นนิตบิ ญั ญตั ิ ดา้ นการควบคมุ การบริหารราชการแผ่นดิน และด้านนิติการของสานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธผิ ล 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากรได้รับการเรยี นรู้พฒั นาอยา่ งต่อเนอื่ ง 5 Legal Affairs @The Thai Parliament

Family Work Quotes “ในการทางานตอ้ งไมม่ วี นั ท่ีหยุดพัฒนาตนเอง เพราะการไมห่ ยดุ น่ิง จะทาให้เรากา้ วไปขา้ งหนา้ ไดอ้ ยา่ งมน่ั คง” ผู้อานวยการสานกั กฎหมาย (นายจักรพันธ์ จนั ทรเจรญิ ) สำนกั กฎหมำย มอี ำนำจหน้ำท่ี ดงั นี้ 1. จัดทาร่างกฎหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ตามความต้องการให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธกิ าร สว่ นราชการและประชาชน 2. ศกึ ษา วเิ คราะห์เกี่ยวกบั กฎหมายเพ่อื ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ แก้ไขปรบั ปรงุ หรือยกเลกิ กฎหมาย 3. ศกึ ษา วเิ คราะหร์ ่างกฎหมายท่ีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพอ่ื ประกอบการพิจารณาให้กบั สมาชกิ สภาผู้แทนราษฎร 4. ติดตามและประสานการจัดทาร่างกฎหมายในขั้นพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ท่ีประชุมวุฒิสภา ที่ประชุม รัฐสภา และท่ีประชุมคณะกรรมาธกิ าร 5. ศกึ ษา วิเคราะห์กฎหมายท่ใี ช้บังคับ เพือ่ เสนอปรบั ปรงุ หรือให้มีกฎหมายใหม่ เพื่อประโยชน์ในการพฒั นาเศรษฐกจิ สังคม หรือการบริหารประเทศ 6. วินิจฉัย ให้คาปรึกษา เสนอความเห็น แนะนา ตอบข้อหารือเก่ียวกับกฎหมาย ประกาศ คาสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ เก่ยี วกับอานาจหนา้ ท่ขี องสานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส่วนราชการในสังกดั 7. ตรวจพิจารณายกร่างระเบียบ ข้อบังคับ และสัญญา รวมท้ังตรวจสอบความสมบูรณ์ของนิติกรรมต่าง ๆ ของสานักงาน เลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร 8. ดาเนินการเกี่ยวกับคดีความทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง ตลอดจนประสานงานกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และผูท้ ่เี กยี่ วข้องในการดาเนนิ คดีความทงั้ ปวงของสานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร 9. ดาเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าท่ี การสอบหาข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย และการสอบสวนอนื่ 10. ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายในบริบทของสภาพสังคมท่ีเป็นอยู่และวิเคราะห์แนวทางท่ีเหมาะสมในการมีกฎหมายเพื่อแก้ไข ปัญหาของสังคม 11. ศึกษา วเิ คราะห์ และรวบรวมข้อมูลอันเปน็ ประโยชนใ์ นการตรวจสอบ และพฒั นากฎหมาย 12. จดั ทาคาแปรญตั ติร่างพระราชบญั ญัติให้กบั สมาชกิ สภาผแู้ ทนราษฎร 13. ดาเนนิ การร่างญตั ติ กระทูถ้ าม คาอภิปราย และหนงั สอื ตดิ ตอ่ ส่วนราชการให้กบั สมาชิกสภาผ้แู ทนราษฎร 14. ปฏิบตั งิ านใหค้ าปรึกษาทางกฎหมายแกค่ ณะกรรมาธิการตามที่ถูกร้องขอ 15. ปฏบิ ัตงิ านอนื่ ทไ่ี ดร้ ับมอบหมาย ติดต่อ สานกั กฎหมาย อาคารทปิ โก้ ชนั้ 16 โทร. 02-3573100 ต่อ 3122-25 โทรสาร 02-3573100 ต่อ 3127 6 Legal Affairs @The Thai Parliament

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 7 Legal AffairsFamily @The Thai Parliament

Family Work Quotes การลงมอื ทาอยา่ งไม่หยุดย้ัง จะทาให้เราประสบความสาเรจ็ อย่างย่ังยืน และนอกจากเราจะประสบความสาเร็จแลว้ ส่งิ ทเี่ ราต้องมีตดิ ตัวกค็ ือความดี ดง่ั คาที่กลา่ วไวว้ า่ “จะเก่งจะแกร่งอยา่ งไรกไ็ ร้คา่ ถ้าไมท่ าดี” ผบู้ งั คับบัญชำกลมุ่ งำนบรหิ ำรท่ัวไป (นำงสำวลกั ษณำวดี แกว้ มณี) อำนำจหน้ำที่ กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป สำนักกฎหมำย 1. ดำเนนิ กำรเกยี่ วกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของสำนัก 2. ดำเนนิ กำรเกย่ี วกบั งำนพสั ดุ ครภุ ณั ฑ์ กำรเงนิ และงบประมำณของสำนกั 3. ดำเนนิ กำรเกีย่ วกบั งำนทะเบียนและข้อมูลดำ้ นบุคคลของสำนัก 4. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนงำนและงบประมำณรวมถึงกำรประสำนงำนด้ำนแผน รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน และกำรใช้จ่ำยงบประมำณและสถิติของสำนัก 5. อำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกำรใหบ้ ริกำรแก่สมำชกิ รฐั สภำ หน่วยงำน และบคุ คลท่เี กีย่ วข้อง 6. ดำเนินกำรรำ่ งหนังสือรำชกำรใหก้ ับสมำชิกรัฐสภำ 7. ดำเนินกำรวำงระบบกำรจัดเก็บและจัดทำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรร่ำงกฎหมำย ญัตติ กระทู้ถำมท่ีได้ดำเนินกำรให้กับ สมำชิกรัฐสภำเพ่ือสบื คน้ และอ้ำงองิ 8. ดำเนนิ งำนเลขำนุกำรและงำนประชมุ ของสำนัก 9. ดำเนินกำรเกยี่ วกบั กำรจัดทำและเผยแพรเ่ อกสำรและผลงำนของสำนัก 10. ปฏิบตั ิงำนอ่นื ที่ไดร้ ับมอบหมำย ติดตอ่ กลมุ่ งำนบริหำรท่ัวไป อำคำรทิปโก้ ชั้น 16 โทร. 02-3573100 ตอ่ 3125 โทรสำร 02-3573100 ต่อ 3122 8 Legal Affairs @The Thai Parliament

กลมุ่ งานกฎหมาย 1 9 Legal AffairsFamily @The Thai Parliament

Work Quotes “...เคารพพ่ี ใหเ้ กียรติเพอ่ื น คอยเตอื นนอ้ ง รกั พวกพ้อง สามัคคี มเี หตุผล รว่ มทุกข์สุข ทุกท่ีหมาย คลา้ ยญาตติ น ความสขุ ล้น เกิดขน้ึ ได้ ในการงาน ไม่ลาเอียง เที่ยงธรรม น้อมนาจิต ทุกความคดิ เปดิ ใจรบั สมัครสมาน รถู้ อ่ มตน เปน็ คนสู้ ไมอ่ ูง้ าน ไมห่ กั หาญ ปัน่ ไมตรี มีให้กนั ไมฆ่ า่ นอ้ ง ไมฟ่ อ้ งนาย ไม่ขายเพ่ือน ไมบ่ ดิ เบือน ความเปน็ จริง ทกุ ส่ิงสรรค์ ติเตยี นได้ ไมโ่ กรธ อาฆาตกนั ไม่แก้ตวั โดยหนั ไปโทษใคร ไมล่ แุ ก่ โทสะ พาวิกฤต ทุกปญั หา ร่วมกนั คิด ชว่ ยแกไ้ ข มเี มตตา กรณุ า อยูใ่ นใจ ท้ังน้อยใหญ่ จะนอบนอ้ ม พร้อมศรัทธา...” ผบู้ งั คับบัญชำกลมุ่ งำนกฎหมำย 1 (นำยสณั ห์ชยั สนิ ธุวงษ)์ อำนำจหนำ้ ที่ กลมุ่ งำนกฎหมำย 1 สำนกั กฎหมำย 1. จัดทำร่ำงกฎหมำยด้ำนเศรษฐกิจ ตำมควำมต้องกำรให้กับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร คณะกรรมำธิกำร ส่วนรำชกำร และประชำชน 2. ศึกษำ วเิ ครำะห์ร่ำงกฎหมำยท่เี สนอตอ่ สภำผู้แทนรำษฎรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 3. ติดตำมและประสำนงำนกำรยกร่ำงกฎหมำยในข้ันพิจำรณำของที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ท่ีประชุมวุฒิสภำ ที่ประชุม รัฐสภำ และทป่ี ระชุมคณะกรรมำธกิ ำร 4. ดำเนนิ กำรยกรำ่ งญตั ติ กระท้ถู ำมและคำแปรญัตตริ ่ำงพระรำชบัญญตั ิให้กบั สมำชิกสภำผแู้ ทนรำษฎร 5. วินิจฉัย ให้คำปรึกษำ เสนอควำมเห็น แนะนำ ตอบข้อหำรือเกี่ยวกับกฎหมำย ประกำศ คำส่ัง ระเบียบ และข้อบังคับ เก่ยี วกบั งำนในอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร และส่วนรำชกำรในสงั กัด 6. ตรวจพิจำรณำยกร่ำงระเบียบ ข้อบังคับ และสัญญำ รวมทั้งตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของนิติกรรมต่ำง ๆ ของสำนักงำน เลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร 7. ดำเนินกำรเกี่ยวกับคดีควำมท้ังแพ่ง คดีอำญำ และคดีปกครอง ตลอดจน ประสำนงำนกับพนักงำนสอบสวน พนักงำนอัยกำร และผทู้ เ่ี กยี่ วข้องในกำรดำเนนิ คดีควำมทง้ั ปวงของสำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร 8. ดำเนินกำรตำมกฎหมำยเก่ียวกับกำรกระทำละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ กำรสอบหำข้อเท็จจริง กำรสอบสวนทำงวินัย และกำรสอบสวนอ่นื 9. เสนอควำมเห็นทำงกฎหมำยในเรื่องข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรโดยทั่วไปของรัฐสภำ สภำผู้แทนรำษฎร และสำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร 10. ปฏิบตั งิ ำนใหค้ ำปรึกษำทำงกฎหมำยแกค่ ณะกรรมำธกิ ำรตำมท่ีถูกร้องขอ 11. ปฏบิ ัติงำนอน่ื ทไี่ ดร้ ับมอบหมำย ติดตอ่ กลมุ่ งำนกฎหมำย 1 อำคำรทปิ โก้ ชน้ั 16 โทร. 02-3573100 ตอ่ 3131 โทรสำร 02-3573100 ตอ่ 3126 10 Family Legal Affairs @The Thai Parliament

กลมุ่ งานกฎหมาย 2 11 Family Legal Affairs @The Thai Parliament

Work Quotes “ยดื มั่นในสง่ิ ท่ถี ูกต้อง ปฏิบัตติ ามกฎกตกิ าอย่างเคร่งครดั ” ผู้บงั คับบัญชำกลมุ่ งำนกฎหมำย 2 (นำงภทั รดิ ำ สุคณุ ณี) อำนำจหน้ำที่ กล่มุ งำนกฎหมำย 2 สำนกั กฎหมำย 1. จัดทำร่ำงกฎหมำยด้ำนสังคม ตำมควำมต้องกำรให้กับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร คณะกรรมำธิกำร ส่วนรำชกำร และประชำชน 2. ศึกษำ วิเครำะหร์ ่ำงกฎหมำยทเี่ สนอตอ่ สภำผแู้ ทนรำษฎรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของสมำชิกสภำผ้แู ทนรำษฎร 3. ติดตำมและประสำนงำนกำรยกร่ำงกฎหมำยในข้ันพิจำรณำของที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ที่ประชุมวุฒิสภำ ที่ประชุม รฐั สภำ และทีป่ ระชุมคณะกรรมำธกิ ำร 4. ดำเนนิ กำรยกรำ่ งญตั ติ กระทถู้ ำมและคำแปรญัตติร่ำงพระรำชบญั ญัตใิ หก้ ับสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎร 5. วินิจฉัย ให้คำปรึกษำ เสนอควำมเห็น แนะนำ ตอบข้อหำรือเก่ียวกับกฎหมำย ประกำศ คำส่ัง ระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวกับงำนในอำนำจหน้ำทีข่ องสำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร และสว่ นรำชกำรในสังกัด 6. ตรวจพิจำรณำยกร่ำงระเบียบ ข้อบังคับ และสัญญำ รวมท้ังตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของนิติกรรมต่ำง ๆ ของสำนักงำน เลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร 7. ดำเนินกำรเกี่ยวกับคดีควำมท้ังแพ่ง คดีอำญำ และคดีปกครอง ตลอดจนประสำนงำนกับพนักงำนสอบสวน พนักงำนอัยกำร และผู้ทเ่ี กีย่ วข้องในกำรดำเนนิ คดคี วำมทงั้ ปวงของสำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร 8. ดำเนินกำรตำมกฎหมำยเก่ียวกับกำรกระทำละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ กำรสอบหำข้อเท็จจริง กำรสอบสวนทำงวินัย และกำรสอบสวนอืน่ 9. เสนอควำมเห็นทำงกฎหมำยในเรื่องข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรโดยท่ัวไปของรัฐสภำ สภำผู้แทนรำษฎร และสำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร 10. ปฏิบตั งิ ำนใหค้ ำปรึกษำทำงกฎหมำยแก่คณะกรรมำธกิ ำรตำมท่ีถกู ร้องขอ 11. ปฏบิ ตั งิ ำนอ่ืนทไี่ ดร้ ับมอบหมำย ติดต่อ กลมุ่ งำนกฎหมำย 2 อำคำรทปิ โก้ ช้นั 16 โทร. 02-3573100 ตอ่ 3128 โทรสำร 02-3573100 ต่อ 3122 12 Family Legal Affairs @The Thai Parliament

กลมุ่ งานกฎหมาย 3 13 Family Legal Affairs @The Thai Parliament

Work Quotes “การปฏบิ ัตงิ านดา้ นกฎหมายนั้น จะกอ่ ให้เกิดผลสัมฤทธแิ์ ละกอ่ ใหเ้ กิดประโยชน์สงู สุด แกร่ าชการได้ ก็ตอ่ เม่ือผปู้ ฏบิ ตั ริ าชการขบั เคลอ่ื นงานในหน้าที่ ด้วยพื้นฐานของความซ่ือตรงและโดยปราศจากอคติ” ผบู้ ังคบั บัญชำกลมุ่ งำนกฎหมำย 3 (นำยกิตติพศ กำเหนิดฤทธ)์ิ อำนำจหน้ำที่ กลมุ่ งำนกฎหมำย 3 สำนักกฎหมำย 1. จัดทำร่ำงกฎหมำยด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ตำมควำมต้องกำรให้กับ สมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎร คณะกรรมำธิกำร สว่ นรำชกำรและประชำชน 2. ศกึ ษำ วิเครำะห์รำ่ งกฎหมำยทเ่ี สนอต่อสภำผู้แทนรำษฎรเพ่อื ประกอบกำรพจิ ำรณำของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 3. ติดตำมและประสำนงำนกำรยกร่ำงกฎหมำยในข้ันพิจำรณำของที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ที่ประชุมวุฒิสภำ ท่ีประชุม รฐั สภำ และท่ปี ระชมุ คณะกรรมำธิกำร 4. ดำเนนิ กำรยกร่ำงญตั ติ กระท้ถู ำมและคำแปรญตั ตริ ่ำงพระรำชบัญญตั ิใหก้ ับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 5. วินิจฉัย ให้คำปรึกษำ เสนอควำมเห็น แนะนำ ตอบข้อหำรือเกี่ยวกับกฎหมำย ประกำศ คำส่ัง ระเบียบและข้อบังคับ เกย่ี วกับงำนในอำนำจหน้ำทข่ี องสำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร และสว่ นรำชกำรในสงั กดั 6. ตรวจพิจำรณำยกร่ำงระเบียบ ข้อบังคับ และสัญญำ รวมท้ังตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของนิติกรรมต่ำง ๆ ของสำนักงำน เลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร 7. ดำเนินกำรเกี่ยวกับคดีควำมท้ังแพ่ง คดีอำญำ และคดีปกครอง ตลอดจน ประสำนงำนกับพนักงำนสอบสวน พนักงำนอัยกำร และผู้ทเี่ กย่ี วข้องในกำรดำเนนิ คดีควำมทัง้ ปวงของสำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร 8. ดำเนินกำรตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรกระทำละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ กำรสอบหำข้อเท็จจริง กำรสอบสวนทำงวินัย และกำรสอบสวนอ่ืน 9. เสนอควำมเห็นทำงกฎหมำยในเร่ืองข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรโดยท่ัวไปของรัฐสภำ สภำผู้แทนรำษฎร และสำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร 10. ปฏบิ ตั ิงำนใหค้ ำปรกึ ษำทำงกฎหมำยแกค่ ณะกรรมำธกิ ำรตำมที่ถูกร้องขอ 11. ปฏิบตั ิงำนอื่นที่ไดร้ บั มอบหมำย ตดิ ต่อ กลุ่มงำนกฎหมำย 3 อำคำรทปิ โก้ ชน้ั 16 โทร. 02-3573100 ตอ่ 3124 โทรสำร 02-3573100 ต่อ 3122 14 Family Legal Affairs @The Thai Parliament

กล่มุ งานพฒั นากฎหมาย 15 Family Legal Affairs @The Thai Parliament

Work Quotes “เรียนร้งู าน ตงั้ ใจ และพฒั นางานให้ดีทีส่ ดุ ” ผูบ้ งั คบั บญั ชากลมุ่ งานพัฒนากฎหมาย (นายกลุ พล วชั รกาฬ) อำนำจหนำ้ ท่ี กลมุ่ งำนพัฒนำกฎหมำย สำนกั กฎหมำย 1. ศึกษา รวบรวม หลักการและเหตุผลในการเสนอแก้ไขกฎหมายในช้ันกระทรวง ทบวง กรม คณะกรรมการกฤษฎีกา สภาผ้แู ทนราษฎร กรรมาธิการ อนกุ รรมาธิการ กรรมาธิการร่วมกนั และสานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร 2. ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อเสนอปรับปรุงหรือให้มกี ฎหมายใหม่เพื่อประโยชน์ในการพฒั นาเศรษฐกิจ สังคม หรอื การบรหิ ารประเทศ 3. ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายในบริบทของสภาพสังคมท่ีเป็นอยู่ และวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการมีกฎหมายเพื่อแก้ไข ปัญหาของสงั คม 4. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชนใ์ นการตรวจสอบ และพัฒนากฎหมาย 5. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบ เป็นข้อมูลในการรา่ งกฎหมาย 6. ศึกษา วิเคราะห์ในลักษณะท่ีเป็นสหวิทยาการในประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อประกอบ เปน็ ขอ้ มูลในการร่างกฎหมาย 7. ดาเนินการยกรา่ งกฎหมายแมแ่ บบ เพอื่ ให้สมาชกิ สภาผแู้ ทนราษฎรได้ใช้ในการเสนอกฎหมายต่อสภาผ้แู ทนราษฎร 8. ปฏิบัติงานอน่ื ทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย ตดิ ตอ่ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย อาคารทปิ โก้ ชัน้ 16 โทร. 02-3573100 ตอ่ 3130 โทรสาร 02-3573100 ต่อ 3122 16 Family Legal Affairs @The Thai Parliament

INTRODUCE สมัชญ์ สมบตั พิ ำนชิ หนา้ ท่เี ก่ียวกับ นติ ิกรชานาญการพิเศษ สานกั กฎหมาย วงงานรฐั สภา หนา้ ท่เี กี่ยวกบั งานนติ กิ ารทัว่ ไป เสนอความเห็นทางกฎหมาย การใหบ้ ริการแก่ คณะกรรมการสอบสวน สมาชิกสภาผ้แู ทนราษฎร ขอ้ เทจ็ จริง/คณะกรรมการ และประชาชน สอบสวนทางวินยั ในการปฏิบัติหน้าท่ีในการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนท่ี 2 เป็นหน้าท่ีเกี่ยวกับงานนิติการทั่วไป มีความจาเป็นที่จะต้องกาหนดกรอบอานาจหน้าท่ีของ ในสานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ งานตรวจ แตล่ ะตาแหนง่ ให้ชัดเจนเพ่ือให้การทางานเปน็ ไปอย่างราบร่ืน ความสมบูรณ์ในนิติกรรมสัญญา จดั หาพัสดุและการเสนอ บทบาทของ “นิติกร” ก็เช่นกัน เพราะนอกจากจะต้อง ความเห็นทางกฎหมายเก่ียวกับการบริหารสัญญาพัสดุ ยึดถือในเร่ืองของความถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาแล้ว การเสนอความเห็นทางกฎหมายในส่วนท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย พวกเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ผมในฐานะ กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่ใช้บังคับภายในสานักงานฯ นิติกรประจาสานักกฎหมายจะขอบอกเล่าเกี่ยวกับอานาจ การดาเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง รวมไปถึง หน้าท่ีทีพ่ วกเราได้รับมอบหมายใหท้ ุกท่านได้ทราบกันครับ การทาหน้าที่เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการสอบสวน ขอ้ เท็จจรงิ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย สำนักกฎหมำยมีนิติกรปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละกลุ่มงาน รวมท้ังส้ิน 4 กลุ่มงาน ซ่ึงหน้าท่ีหลักของพวกเราก็จะมี ในกำรปฏิบัติงำนในแต่ละข้ันตอนพวกเราดาเนินการ ความคลา้ ยคลึงกัน โดยจะแบ่งเป็นสองสว่ นครับ ตามกฎระเบียบท่ีบังคับใช้อย่างเคร่งครัด และเน้นย้า ที่ความถูกต้องอยู่เสมอ โดยปฏิบัติงานกันอย่างเต็ม ส่วนที่ 1 หน้าที่เก่ียวกับวงงานรัฐสภา ซ่ึงถือเป็น ความสามารถทมี่ อี ยู่ ภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติราชการในสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ การยกร่างกฎหมายตามความต้องการขอ ง ก่อนจะลำกนั ไป หากทา่ นใดมีข้อสงสัยเกย่ี วกับกฎหมาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชน รวมถึง ต่าง ๆ พวกเรายินดีให้คาปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ การตอบข้อหารือทางกฎหมายให้แก่สมาชิกฯ และ อย่างเต็มทค่ี รับ คณะกรรมาธกิ าร 17

INTRODUCE ชยพล ธานวี ัฒน์ วิทยากรชานาญการพิเศษ สานกั กฎหมาย ยกร่างกระทู้ แตกต่างจากกลุ่มงานอื่น ๆ อยู่บ้าง น่ันคือการจัดทา คาถาม ญัตติ รวบรวมกฎหมายประจาปีเพื่อเผยแพร่ภายในสานักงาน คาอภิปราย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและผู้ท่ีสนใจให้ได้ศึกษา และน าไป ใช้ป ระโยชน์ กัน ใน ช่วงท่ีมีการประชุม ให้บรกิ าร บทความ สภาผู้แทนราษฎร สานักกฎหมายจะมีห้องหน่วยเฉพาะกิจ แก่สมาชิกฯ ทางวชิ าการ เพ่ือให้บริการแก่สมาชิกฯ ซึ่งวิทยากรก็จะทาหน้าท่ี ดา้ นกฎหมาย สนับสนุนงานในดา้ นต่าง ๆ ตามที่ได้กลา่ วมาแลว้ ข้างต้น พฒั นาเวบ็ ไซต์ นอกจากน้ี ยังมีหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านวิชาการ สานักกฎหมาย เพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ เช่น การทางานวิจัย หรืองานวิชาการด้านกฎหมาย และอีกหน่ึงภารกิจ ผมในฐานะท่ีเป็นวิทยากรประจาสานักกฎหมายมาเป็น ที่สาคัญ คอื การจัดทาบทความทางวิชาการด้านกฎหมาย ระยะเวลานาน (อาจจะไม่นานเท่าพ่ี ๆ และเพ่ือน ๆ เพ่ือเผยแพร่ในรายการ เจตนารมณ์กฎหมาย ทางสถานี หลาย ๆ ท่านนะครับ) แต่ก็ได้เรียนรู้การทางานภายใน วิทยุกระจายเสียงรัฐสภา 87.5 เมกะเฮิร์ทซ์ ออกอากาศ สานักฯ มามากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นการทางาน ทุกวันพุธเวลา 18.30 - 19.00 น. โดยจะมีวิทยากรแต่ละ ในหน้าที่ การได้รับแต่งต้ังให้เป็นคณะทางานต่าง ๆ กลุ่มงานหมนุ เวยี นกนั มาใหค้ วามร้ทู กุ สัปดาห์ หรือการทางานตามท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งการทางาน ก็มีทั้งความยากง่ายแตกต่างกันไป ผมจะขอเป็นตัวแทน การปฏิบัติงาน ในคณ ะทางาน ท่ีผู้อานวยการ ของสานักฯ มาอธิบายอานาจหน้าท่ีของวิทยากร ส า นั ก ก ฎ ห ม า ย แ ต่ งตั้ ง ขึ้ น ถื อ เป็ น อี ก ห น่ึ ง งา น ท่ี ส าคั ญ สานักกฎหมายแบบง่าย ๆ ใหผ้ ู้อา่ นทกุ ท่านไดท้ ราบวา่ ..... เพราะโดยส่วนใหญ่วิทยากรจะเปน็ ผู้ขบั เคล่ือนการทางาน ของคณ ะทางานเหล่าน้ีตามอานาจหน้าท่ีที่ได้รับ วทิ ยากรสานกั กฎหมายเค้าทาอะไรกนั บา้ ง ? มอบหมาย ซ่ึงจะมีความแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น สานักกฎหมายมีวทิ ยากรประจากลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน การจัดทารายงานตามตัวช้ีวัดของสานักงานฯ การพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ของสานักกฎหมาย การจัดทา คือ กลุ่มงานกฎหมาย 1 กลุ่มงานกฎหมาย 2 กลุ่มงาน โครงการเพ่ือสังคมในรูปแบบของการทา CSR เป็นต้น กฎหมาย 3 และกลมุ่ งานพฒั นากฎหมาย แบ่งเปน็ กลุ่มละ อย่างไรก็ตาม วิทยากรสานักกฎหมายก็ยังมีโอกาส 4 คน รวมแล้วมีทั้งสิ้น 16 คน หน้าท่ีหลัก ๆ ท่ีได้รับ ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าไปเป็นคณ ะกรรมการหรือ มอบหมาย คือ การยกร่างกระทู้ถาม ญัตติ คาอภิปราย คณะอนุกรรมการต่าง ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ และหนังสือติดต่อราชการให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มความสามารถ โดยวิทยากรของกลุ่มงานพัฒนากฎหมายจะมีหน้าท่ี เพ่ือให้บรรลผุ ลสัมฤทธต์ิ ามท่ีตั้งไว้ ก่อนจากกันขอฝากทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ สานักกฎหมายท่ีได้ทาการปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีข้อมูล เก่ียวกับกฎหมายท่ีเป็นประโยชน์ งานด้านวิชาการ และวงงานรัฐสภา โดยสามารถเข้าไปหาความรู้กันได้ท่ี www.parliament.go.th/elaw พวกเรายินดีรับคาติชม เพ่ือนาไปปรับปรุงใหด้ ขี ้ึนต่อไปครบั 18

INTRODUCE การเขียนและเผยแพร่บทความวิชาการด้านกฎหมาย บทความวิชาการด้านกฎหมาย หมายถึง บทความวิชาการ ที่มุ่งนาเสนอเนื้อหาสาระด้านกฎหมาย ประกอบด้วย พงษศ์ ักดิ์ ปัตถา ความรู้ ข้อเท็จจริง และมุมมองทรรศนะใหม่ ๆ ในด้าน กฎหมาย และแทรกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไว้ วิทยากรชานาญการ สานักกฎหมาย จั ด ท า ขึ้ น เพ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง าน ข อ งส ม า ชิ ก สภาผู้แทนราษฎร บุคคลในวงงานรัฐสภา และบุคคล ข้ันตอนการทางาน ผู้สนใจท่ัวไป สานักกฎหมายดาเนินการเผยแพร่บทความ วิชาการด้านกฎหมายผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ รายการ 1. พิจารณาเลือกหัวข้อบทความ โดยพิจารณา “เจตนารมณ์กฎหมาย” สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ว่าตนเองมีความสนใจเร่ืองใดและมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เวบ็ ไซตแ์ ละเพจของสานักกฎหมาย ในเรื่องใด จากนั้นพิจารณาเลือกหัวข้อกฎหมายท่ีมีความ น่าสนใจหรือกฎหมายที่เป็นประเด็นทางสังคมหรือเป็น กฎหมายใหม่ 2. ค้นคว้าและรวบรวมเน้ือหาท่ีเก่ียวข้อง ค้นคว้า และรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับกระบวนการยกร่าง กฎหมาย เนื้อหาสาระของกฎหมาย จากแหล่งสืบค้นภายใน สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เช่น ห้องสมดุ รัฐสภา เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมของ คณะกรรมาธิการ 3. ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ทาความ ประโยชน์ท่ไี ด้รับ เข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมาย ศึกษาบทบัญญัติต่าง ๆ สมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ บุคคลในวงงานรัฐสภา ให้เข้าใจ รวมทงั้ ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายอน่ื ๆ สามารถนาความรู้เกี่ยวจากบทความวิชาการด้านกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง และวิเคราะห์กับสถานการณ์ปัจจุบันว่า ไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติได้อย่าง กฎหมายมีผลอย่างไร มีประเด็นใดน่าสนใจ จากนั้น มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงต่อยอด จึงสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือได้สาระสาคัญและสิ่งท่ีคิดว่าควร สาหรับการจัดทาเอกสารวิชาการตอ่ ไปได้ และสาหรับบุคคล นามาเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน 4. จัดวางโครงสร้างบทความ ประกอบด้วย ช่อื เรื่อง ผู้สนใจท่ัวไปที่ไดร้ บั ฟังรายการเจตนารมณ์กฎหมาย สามารถ นาความรู้ท่ีไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน บทนา เน้ือหา บทวิเคราะห์ และบทสรุป จัดทาบทความ วิชาการด้านกฎหมายโดยคานึงถึงหลักการเขียนบทความ และการประกอบอาชพี ได้ ที่ดีและถูกต้อง เช่น เนื้อหาสาระ การสะกดคา การใช้ภาษา บทสรปุ ท่เี ข้าใจง่าย บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร ด้ า น ก ฎ ห ม า ย ข อ งส า นั ก ก ฎ ห ม า ย 5. เผยแพร่บทความวิชาการ เมื่อผู้บังคับบัญชา สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นบทความ เห็นชอบและอนุญาตให้เผยแพร่บทความแล้ว ดาเนินการ วิชาการท่ีมุ่งนาเสนอเนื้อหาสาระด้านกฎหมาย จัดทาข้ึน นาเข้าสู่เว็บไซต์ และเพจของสานักกฎหมาย และบันทึกเทป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บคุ คลในวงงานรัฐสภา และผสู้ นใจท่ัวไป ดาเนนิ การเผยแพร่ รายการ “เจตนารมณ์กฎหมาย” ทางสถานีวิทยุกระจายเสยี ง รฐั สภา ผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ รายการเจตนารมณ์กฎหมาย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM87.50MHzทุกวนั พุธ เวลา 18.30 น. เว็บไซต์ www.parliament.go.th/elaw และเพจ 19ของสานกั กฎหมาย www.facebook.com/legaloflaw

กัญชลิการ์ เทยี นเถ่ือน INTRODUCE เจา้ พนักงานธรุ การอาวุโส สานักกฎหมาย ส ำ นั ก ก ฎ ห ม ำ ย มี ห น้ ำ ท่ี โ ด ย เฉ พ ำ ะ ก ลุ่ ม ง ำ น บ ริ ห ำ ร ทั่ ว ไ ป คุณสมบัติที่ดีของผู้ให้บริกำรท่ีดี แ ล ะ ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ เก่ี ย ว กั บ ง ำ น มีกรอบภำรกิจกำรให้บริกำร ณ ห้องหน่วย มีคุณภำพ อันเป็นคุณลักษณะเด่น ด้ำนนิติบัญญัติ ได้แก่ กำรร่ำงกฎหมำย เฉพำะกิจ ดงั นี้ ของกลุ่มงำนบรหิ ำรท่ัวไป คอื แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำย ปรับปรุงหรือ ยกเลิกกฎหมำย ศึกษำวิเครำะห์เก่ียวกับ  อำนวยควำมสะดวกให้กับ  ให้บริกำรอย่ำงเสมอภำค กฎหมำยให้กับสมำชิกสภำผ้แู ทนรำษฎร ผมู้ ำขอใช้บรกิ ำร และเต็มใจใหค้ วำมช่วยเหลือ กำรร่ำงกระทู้ถำม กำรร่ำงญั ตติ กำรร่ำงคำอภิปรำย กำรค้นกฎหมำย  รับงำนจำกสมำชิกสภำผู้แทน  มีกิริยำวำจำสุภำพอ่อนโยน และกำรร่ำงหนังสือติดต่อสว่ นรำชกำร รำษฎร นิติกร วิทยำกร และบุคคล ตอ่ ผู้มำใชบ้ ริกำร รวมทั้งกำรปฏิบัติงำนด้ำนนิติกำร อื่น ๆ ท่มี ำขอใชบ้ ริกำร ได้แก่ กำรตรวจร่ำงสัญญำ กำรดำเนินงำน  มี ค ว ำ ม ร อ บ รู้ ถู ก ต้ อ ง เก่ียวกับคดี สอบสวน เสนอควำมเห็น  ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ และรวดเรว็ ทัง้ น้ีงำนดงั กลำ่ วจะบรรลตุ ำมวัตถุประสงค์ ทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้ต้องได้รับกำรสนับสนุนงำนจำก เพือ่ สำมำรถตดิ ตำมตรวจสอบสืบคน้ ได้  มคี วำมกระตือรือร้น กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป ซ่ึงทำหน้ำที่ เปน็ หน่วยธุรกำรกลำงของสำนกั กฎหมำย  พิมพ์หนังสือรำชกำร พร้อม  มที ศั นคติต่อกำรบริกำรท่ดี ี กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไปมีหน้ำท่ีในกำร ท้ั ง ต ร ว จ ท ำ น ง ำ น พิ ม พ์ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวย ตำมแบบฟอร์มท่กี ำหนด  มี ส ติ ใน ก ำรแ ก้ ไข ปั ญ ห ำ ควำมสะดวกให้กำรดำเนินงำนของ และสำมำรถควบคุมอำรมณไ์ ด้ นิติกร วิทยำกร สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  ควบคุม ดูแลพัสดุครุภัณฑ์ และบคุ คลทเ่ี กี่ยวขอ้ งในวงงำนรัฐสภำ ใน ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น ให้ มี ส ภ ำ พ ค ง ท น กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป เป็นกลุ่มงำน พร้อมใชง้ ำน ท่มี หี นำ้ ทีใ่ นกำรสนบั สนนุ กำรปฏิบตั ิงำน ห้องหน่วยเฉพำะกิจเป็นห้อง แก่ข้ำรำชกำรในสำนักกฎหมำย ซง่ึ ถือเป็น ปฏิบัติงำนของสำนักกฎหมำยเพ่ือให้  ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส ำ น ง ำ น กั บ ฟันเฟืองส่วนหน่ึงของเคร่ืองจักรภำยใน บริกำร และอำนวยควำมสะดวกให้กับ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้กำร สำนักกฎหมำยที่จะช่วยให้สำมำรถ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และบุคคล ดำเนนิ งำนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขับเคล่ือนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ ท่ีเกี่ยวข้องในวงงำนรัฐสภำ โดยมี หลักของสำนักให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนบริกำรจำแนก ขององคก์ รไดเ้ ปน็ อย่ำงดี ตำมสำยงำน คือ นิติกร วิทยำกร เจ้ำพนักงำนธุรกำร และเจ้ำหน้ำที่ บันทึกข้อมูลเป็นผู้ให้กำรบริกำรงำน ด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรค้นคว้ำหำ ขอ้ มูลให้กับผมู้ ำขอใช้บรกิ ำร 20

INTRODUCE เรอ่ื ง/Ketkanok Khemtrong คมู่ ือการยกร่างกฎหมาย (ฉบบั ปรบั ปรงุ ) พ.ศ. 2561 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือเบื้องต้นในกำรปฏิบัติงำนยกร่ำงกฎหมำย และตรวจพิจำรณำโครงสร้ำงและรูปแบบ ของร่ำงกฎหมำยตำมภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย รวมถึงเป็นคลังควำมรู้สำคัญในกำรศึกษำถึงกระบวนกำร ข้ันตอน วิธีกำร และเทคนคิ ในกำรให้บรกิ ำรยกร่ำงกฎหมำย เพือ่ ควำมพร้อมในกำรปฏบิ ตั ิงำนอย่ำงมปี ระสทิ ธิภำพ 21

ขน้ั ตอนการดาเนินงาน บทสรุป 1. ทบทวนคู่มือแนวทางการยกร่างกฎหมาย (ฉบับเดิม) คู่มือการยกร่างกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2561 เพื่อใหท้ ราบวา่ สมควรตอ้ งปรบั ปรุงในเรอื่ งใดบ้าง ประกอบดว้ ยเนือ้ หาหลกั 3 สว่ น ไดแ้ ก่ 2. ศึกษาหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายในปัจจุบัน 1. องคค์ วามรู้ในการยกรา่ งกฎหมาย 2. หลกั เกณฑ์ในการยกรา่ งกฎหมาย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มติคณะรัฐมนตรี) 3. เทคนคิ และขอ้ พึงระวงั ในการใหบ้ ริการยกรา่ งกฎหมาย เพ่ือความเข้าใจทถ่ี กู ต้องตรงกับสถานการณ์ปัจจบุ ัน โดยไดท้ าการปรับปรงุ เน้ือหาจากคู่มอื แนวทางการยกรา่ ง 3. จัดทาคู่มือการยกร่างกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง) กฎหมาย (ฉบับเดิม) พ.ศ. 2551 ให้มีโครงสร้างเนื้อหา พ.ศ. 2561 โดยทาการปรับปรุงเน้ือหาในส่วนขององค์ ที่ชัดเจน สะดวกต่อการค้นคว้าและนาไปใช้ยิ่งข้ึน ทั้งในส่วน ความรู้ หลกั การ ทฤษฎีในการยกร่างกฎหมายทีอ่ ยู่ในคมู่ ือ ของหลักการเบ้ืองต้นในการยกร่างกฎหมายตลอดจน ฉบับเดิมให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใน โครงสร้างและรูปแบบของกฎหมายประเภทต่าง ๆ ปัจจุบัน และจัดเรียงลาดับโครงสร้างเนื้อหาในคู่มือให้มี นอกจากนี้ ยังทาการปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคล้องกับ ความชัดเจน สะดวกต่อการค้นหาและนาไปใช้ พร้อมท้ัง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาร่างกฎหมายใน เพิ่มเติมตัวอย่างประกอบการยกร่างกฎหมายในแต่ละ ปจั จุบัน โดยเฉพาะอย่างย่งิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ส่วนประกอบคาอธิบายเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ดี ไทยฉบับปัจจุบัน ซ่ึงได้กาหนดแนวทางการจัดทาร่าง ยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ยังได้เพ่ิมเติมเนื้อหาในส่วนที่เก่ียวกับ กฎหมายไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 77 อีกท้ังได้เพ่ิมเติม เทคนิคและข้อพึงระวังในการให้บริการยกร่างกฎหมาย เน้ือหาในส่วนของกฎหมายลาดับรองท่ีใช้ในวงงานรัฐสภา ซง่ึ เป็นเทคนิคท่ีได้รบั จากประสบการณ์การปฏิบตั ิงานของ ตลอดจนเทคนิคและข้อพึงระวังในการให้บริการยกร่าง นติ ิกรสานักกฎหมาย เพ่ือใหค้ ู่มือมีความครบถ้วนสมบูรณ์ กฎหมายเพ่ือให้นิติกรผู้ทาหน้าที่จัดทาร่างกฎหมายมี สามารถนาไปใช้เป็นเคร่ืองมือเบ้ืองต้นในการให้บริการ องค์ความรู้ที่ครบถ้วนและสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ ยกรา่ งกฎหมายอย่างมปี ระสิทธภิ าพ ภารกิจทไ่ี ด้รบั มอบหมายอยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ ประโยชนท์ ่ีจะได้รับจากหนงั สือเลม่ นี้ ปัจจุบันได้จัดพิมพ์คู่มือฯ จานวน 150 เล่ม เพ่ือ 1. นิติกรสานักกฎหมายซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ เผยแพร่แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสานักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร รวมถึงได้เผยแพร่คู่มือฯ บนส่ือ จัดทาร่างกฎหมายตามความต้องการของสมาชิกสภาผู้แทน อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าและ ราษฎร มีคู่มอื การยกร่างกฎหมายเป็นเครอื่ งมือและแหล่ง ดาวน์โหลดข้อมูลผ่านเว็บไซต์สานักกฎหมาย สานักงาน ความรู้สาคัญในการศึกษาค้นคว้าเพื่อเตรียมความพร้อม เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (www.parliament.go.th/elaw) ในการดาเนินงานยกร่างกฎหมายและตรวจพิจารณา ระบบอินทราเนต็ และบนหนา้ เพจ (facebook) สานกั กฎหมาย รา่ งกฎหมายตามอานาจหน้าทีไ่ ดอ้ ยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร 2. บุคลากรในสานักกฎหมายรวมถึงบุคคลในวงงาน รัฐสภามีคู่มือการยกร่างกฎหมายเป็นคลังความรู้สาคัญ ท่ีสามารถใช้ในการศึกษาถึงหลักเกณฑ์ แนวทาง และ ข้นั ตอนในการยกร่างกฎหมาย ตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถเข้าใจกระบวนการยกร่าง กฎหมายซึ่งเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของการปฏิบัติงาน ด้านนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร และสามารถปฏิบัติ หน้าที่ของตนในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติได้อย่าง มปี ระสทิ ธภิ าพ ตวั แทนจากคณะทางานปรบั ปรุงคู่มือแนวทางการยกร่างกฎหมาย 22

INTRODUCE เรอื่ ง/ Wanwanach Sawangchang การจดั ทาคูม่ อื การเขยี นบทความวชิ าการดา้ นกฎหมาย ด้วยสำนักกฎหมำยเป็นหน่วยงำนท่ีมีอำนำจหน้ำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ วิเครำะห์เกี่ยวกับกฎหมำย เพ่ือเสนอ ปรับปรุงหรือให้มีกฎหมำยใหม่ เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม หรือกำรบริหำรประเทศ ศึกษำวิเครำะห์ กฎหมำยในบริบทของสภำพสังคมท่ีเป็นอยู่และวิเครำะห์แนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรมีกฎหมำยเพ่ือแก้ไขปัญหำของสังคม ตลอดจนศกึ ษำวิเครำะห์และรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในกำรตรวจสอบ และพัฒนำกฎหมำย 23

ตวั แทนจากคณะทางานจัดทาค่มู ือการเขยี นบทความวิชาการ ผู้เขียนนามากล่ันกรอง เรียบเรียงเขียนขึ้นใหม่อย่าง และการเผยแพร่ผลงานวิชาการของสานกั กฎหมาย ต่อเนื่องกัน โดยเนื้อหาสาระของบทความทางวิชาการ ด้านกฎหมายท่ีนาเสนอน้ัน มีพ้ืนฐานอยู่ในสาขาวิชา ท้ังน้ี เพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าว สานักกฎหมาย กฎหมาย ซ่ึงประกอบด้วยความรู้ ข้อเท็จจริง หรือมุมมอง จึงได้ดาเนินการจัดทาบทความทางวิชาการ เพื่อใช้ ทรรศนะใหม่ ๆ ในดา้ นกฎหมายท่ผี ้เู ขียนค้นคว้า วิเคราะห์ ประโยชน์ในวงงานรัฐสภาและเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจ ได้มา และแทรกความคิดเห็น ข้อเสนอของผู้เขียนไว้ ทั่วไป และเพ่ือให้การจัดทาบทความทางวิชาการและ ประกอบด้วย รวมท้ังหมายถึงงานเขียนเก่ียวกับกฎหมาย ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง ส า นั ก ก ฎ ห ม า ย ซึ่งมีการกาหนดประเด็นท่ีชัดเจน มีการวิเคราะห์ประเด็น ดังกล่าว มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้ ตามหลักวิชาการด้านกฎหมาย และมีการสรุปประเด็น แ ต่ ง ต้ั ง ค ณ ะ ท า ง า น จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร เ ขี ย น บ ท ค ว า ม โดยเป็นการนาความรู้จากแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ทางวิชาการและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ ด้านกฎหมายมาสังเคราะห์ประกอบกับการให้ทัศนะ สานักกฎหมาย ประกอบด้วยคณะทางาน จานวน 21 คน ทางวชิ าการตามความเหน็ ของตน มีผบู้ งั คับบัญชาทกุ กลุ่มงานเป็นที่ปรกึ ษา และมีข้าราชการ ตาแหน่งวิทยากรของสานักกฎหมายทุกคนเปน็ คณะทางาน 2. การจดั ทาค่มู ือฯ และการเผยแพร่ โดยคณะทางานมีอานาจหนา้ ที่ ดงั นี้ ค ณ ะ ท า ง า น จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร เ ขี ย น บ ท ค ว า ม 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเขียน ทางวิชาการและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ บทความทางวิชาการ และการเผยแพรผ่ ลงานทางวิชาการ ส า นั ก ก ฎ ห ม า ย ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ ก า ห น ด ทางสถานีวิทยกุ ระจายเสยี งรฐั สภา และทางเว็บไซต์ ระยะเวลาการดาเนินงานการจัดทาคู่มือ โดยเริ่ม ดาเนินการ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 จนแล้วเสร็จ 2. จัดทาคู่มือการทาบทความวิชาการและการเผยแพร่ เป็นต้นฉบับในเดือนมิถุนายน 2561 จากนั้นได้จัดพิมพ์ ผลงานวิชาการของสานักกฎมาย จานวน 150 เล่ม เพื่อเผยแพร่แก่ผู้บริหารและหน่วยงาน ตา่ ง ๆ ภายในสานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร 3. จัดพิมพ์และเผยแพร่คู่มือการทาบทความวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานวิชาการของสานักกฎมายในแบบ นอกจากนี้ สานักกฎหมายยังได้เผยแพร่คู่มือ รปู เล่มและทางเว็บไซต์ของสานกั กฎหมาย ดังกล่าวเป็นองค์ความรู้ของสานักกฎหมาย ผ่านเว็บไซต์ ของสานกั กฎหมาย (https://www.parliament.go.th/elaw/) การดาเนินงาน และเว็บเพจของสานักกฎหมาย สานักงานเลขาธิการ 1. การกาหนดคานิยาม ของบทความทางวิชาการ สภาผู้แทนราษฎร โดยมีผู้สนใจเปิดอ่านเป็นจานวนมาก ปรากฏข้อมลู ดังน้ี ด้านกฎหมาย คณะทางานฯ ได้กาหนดนิยามคาว่า บทความ - จ าน ว น กา รเ ปิด อ่ าน แล ะก าร ดา ว น์ โ ห ล ด (download) ผ่านทาง เว็บไซต์ของสานักกฎหมาย ทางวิชาการด้านกฎหมาย หมายถึง งานเขียนที่ผู้เขียน ( https://www.parliament.go.th/elaw/) จ า น ว น มุ่งนาเสนอเน้ือหาสาระของกฎหมาย ซึ่งได้จากการศึกษา 7,539 ครั้ง (ข้อมูลตั้งแต่ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2561 – ค้นคว้าเอกสารทางวิชาการด้านกฎหมายต่าง ๆ แล้ว 13 กมุ ภาพันธ์ 2562) - จานวนการเปิดอ่านผ่านทางเว็บเพจของสานัก กฎหมาย สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีจานวน การกดถกู ใจ (like) จานวน 329 ครั้ง และการกดแชร์ (share) จานวน 652 ครั้ง (ข้อมูลตั้งแต่ วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 – 13 กมุ ภาพนั ธ์ 2562) 24

Project เรือ่ ง/Raviwan Khiewwichai “การสรา้ งสรรค”์ “การมสี ติ” “การช่วยเหลอื ซึ่งกันและกนั ” โครงการสง่ เสรมิ คุณธรรมจรยิ ธรรม เพอ่ื พฒั นาคุณภาพชวี ิต “ใจจดอยกู่ บั การพับ สติจบั ดมู อื เคลอ่ื นไหว” จากแนวคิดเล็ก ๆ ของผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารท่ัวไป ท่ีต้องการสร้างการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย มุ่ ง สู่ แ น ว ท า ง ก า ร ฝึ ก ส ม า ธิ แ ล ะ ส ติ ปั ญ ญ า ใ ห้ พ ร้ อ ม ในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน พร้อมลุยทุกสถานการณ์ ในทุก ๆ วัน กิจกรรม “ใจจดอยู่กับการพับ สติจับดูมือ เคลื่อนไหว” จึงได้ดาเนินการข้ึนภายใต้การดูแลของ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจาสานักกฎหมาย ซึ่งจัดเป็น กิจกรรมที่เหมาะสาหรับทุกเพศ ทุกวัย และยังเป็นการใช้ เวลาว่างใหเ้ ป็นประโยชนอ์ กี ดว้ ย กิจกรรม “ใจจดอยู่กับการพับ สติจับดูมือเคลื่อนไหว” คือ การพับเหรียญโปรยทาน เพ่ือใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา เช่น งานอุปสมบท งานมงคลสมรส งานศพ เป็นต้น โ ด ย กิ จ ก ร ร ม ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ข้ า ร า ช ก า ร สานักกฎหมายได้ทากิจกรรมร่วมกัน และเป็นการฝึกสมาธิ ในปัจจุบัน เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “การมีสติ” เป็นสิ่งจาเป็นในการทางาน และการใช้ชีวิตประจาวัน สติ เพ่ิมการเรียนรู้ การมีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงได้ใช้ ซ่ึงการฝึกพับเหรียญโปรยทาน เป็นอีกหน่ึงทางเลือก ในการฝึกสมาธิ ทาให้ผู้ฝึกมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งท่ีทา และ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และที่สาคัญเป็นการส่งเสริม เปน็ การฝกึ สติให้อย่ใู นปจั จบุ นั ขณะ จติ สานกึ ในดา้ น “การให”้ โดยไมห่ วงั สง่ิ ตอบแทน 25 Family Legal Affairs @The Thai Parliament

ในส่วนของการดาเนินโครงการน้ัน กลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นผู้ดาเนิน 26 Family Legal Affairs โครงการหลัก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้อานวยการสานักกฎหมาย @The Thai Parliament ผู้บังคับบัญชาทุกกลุ่มงาน และข้าราชการสานักกฎหมาย ช่วงเวลาในการ ดาเนินโครงการ คือ ทุกวันพุธ เวลา 08.00 – 08.30 นาฬิกา และ เวลา 12.00 – 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสานักกฎหมาย อาคารทิปโก้ ช้ัน 16 โดยได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และวิทยากรในการให้ความรู้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการ และได้เปิดรับบริจาคปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธา พร้อมทาการ ส่งมอบเหรียญโปรยทานที่พับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กับผู้ที่ต้องการนาไปใช้ ในพธิ กี รรมทางศาสนาต่าง ๆ โดยคิดเพยี งค่าใช้จา่ ยตามจริงเทา่ นนั้ Did You Know ในเทศกาลงานต่าง ๆ จะใช้สรี ิบบิ้นทแ่ี ตกต่างกันไปตามความเหมาะสม วนั น้ี สานักกฎหมายขอนาเสนอเกรด็ ความรู้ในการใชส้ ีริบบนิ้ เล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับ เพือ่ น ๆ เพื่อนาไปใชใ้ นงานต่าง ๆ คะ่ - งานอุปสมบท สีริบบิ้นท่ีนิยมใช้ส่วนมาก คือ สีเหลือง สีทอง สีส้ม หรือ รบิ บนิ้ ที่มีสีสนั สดใส สามารถเลือกไดต้ ามความชอบ - งานมงคลสมรส ส่วนใหญ่จะใช้เป็นสีที่เย็นตา คือ สีชมพู สีแดง สีฟ้า หรือสอี ่ืน ๆ ตามความชอบของเจ้าบา่ วและเจ้าสาว - งานศพ โดยส่วนมากจะเลือกใชเ้ ปน็ สีขาว หรือสดี า เพอื่ ความสุภาพ

Interview Word : Raviwan Khiewwichai “การเรียนรทู้ ่ีดี เร่ิมตน้ จากการลงมือทา สรา้ งความคิดต่อยอด จากส่งิ ท่ีดธู รรมดา และหยบิ มนั ข้นึ มาทาให้ เกิดประโยชน”์ ดร.ลักษณาวดี แก้วมณี หรือ พี่ดวง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารทั่วไป และเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม “ใจจดอยู่กับการพับ สติจับดูมือเคล่ือนไหว” ซ่ึ ง ถื อ ว่ า เป็ น กิ จ ก ร ร ม ท่ี ดี แ ล ะ ยั ง เป็ น กิ จ ก ร ร ม ที่ เกิ ด ขึ้ น ใ ห ม่ ภ า ย ใ น สานักกฎหมาย กิจกรรมน้ีจะมีจุดเร่ิมต้นและแนวคิดในการดาเนินการ อยา่ งไร “พด่ี วง” พรอ้ มทจ่ี ะมาเล่าสู่กนั ฟังแลว้ คะ่ แรงบนั ดาลใจในการรเิ รมิ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ในการดาเนนิ กจิ กรรม “ใจจดอยกู่ ับการพบั สตจิ ับดูมอื เคลือ่ นไหว” “จริง ๆ กิจกรรมน้ีได้สอดคล้องกับการดาเนินการของ “ จ า ก ก า ร ที่ ไ ด้ ศึ ก ษ า เก่ี ย ว กั บ ด้ า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ค ณ ะ ท า ง า น ร ณ ร ง ค์ ส่ ง เส ริ ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ป ร ะ ม ว ล และได้เรียนฝึกสมาธิ ก็มีแนวคิดว่าในสังคมปัจจุบัน จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปรง่ ใส สานักกฎหมาย การใช้ชีวิตอย่างมีสติและสมาธิเป็นเรื่องที่จาเป็นมาก น่ันก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหน่ึง และอีกส่วนหนึ่งก็คือ เราก็เลยเริ่มมองหากิจกรรมท่ีจะมาช่วยส่งเสริมตรงน้ี อยากให้ข้าราชการสานักกฎหมายได้มีโอกาสฝึกสติ และพอดีว่าเคยเห็นน้อง ๆ ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป และสมาธิจากกจิ กรรมงา่ ย ๆ ซึ่งสามารถเรียนรู้กันได้แบบ ได้ใช้เวลาว่างจากการทางานน่ังพับเหรียญโปรยทาน เพื่อนสอนเพ่ือน พี่สอนน้อง ทาให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี เพ่ือส่งมอบให้กับผู้ท่ีจะนาไปใช้ในงานบุญต่าง ๆ เราก็เลย ระหว่างกันในการทางาน และยังนาประโยชน์ที่ได้รับ คิดว่ากิจกรรมพับเหรียญโปรยทานน่ีแหละที่น่าจะตอบ ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ และลึก ๆ แล้วก็คิดว่า โจทก์ได้มากท่ีสุด และมองว่าการเรียนรู้ท่ีดีเร่ิมต้นจาก กิจกรรมนี้จะช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การลงมือทา สร้างความคิดต่อยอดจากส่ิงที่ดูธรรมดา เพราะเชอื่ วา่ เวลาที่คนเรามีสติและสมาธิผลการทางานที่ดี และหยบิ มนั ขึ้นมาทาใหเ้ กดิ ประโยชน์” กจ็ ะตามมาเอง” 27

ผลตอบรับจากการดาเนินกจิ กรรรม ฝากอะไรถึงผู้อ่านสักหนอ่ ย “จากการติดตามผลจากน้อง ๆ ที่เป็นผู้ดาเนินกิจกรรม “หนังสือเล่มน้ีน่าจะออกประมาณต้น ๆ ปี 2562 ซึ่งก็ถือว่า ก็มีกระแสว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะคะ เพราะกิจกรรมน้ี เป็นปีใหม่แล้วเนอะ ก็อยากให้ทุกคนท่ีมีความตั้งใจจะทา ทาให้ข้าราชการสานักกฎหมายทุกคนได้มีส่วนร่วม อะไรสักอย่างหน่ึง ให้คิดและลงมือทาทันทีเพราะอย่างท่ี บางคนกไ็ ด้เข้ามาฝึกการพับเหรียญโปรยทานเพ่ือฝึกสมาธิ เรารู้กันว่าเวลาไม่เคยคอยใครสักคน เพราะฉะน้ันพี่เลย หรือบางคนท่ีไม่มีเวลาก็จะช่วยกันบริจาคปัจจัยเพื่อใช้ อยากให้ทุกคนทาไม่ว่าสิง่ นน้ั จะยากแค่ไหน ทาไม่ว่าสิ่งน้ัน ในการทากิจกรรม และยังได้รับการตอบรับที่ดีจากสานัก จะสาเร็จหรือไม่ เพราะการได้ลงมือทาจะทาให้เรา อื่น ๆ ด้วย เชน่ การสั่งซื้อเหรียญโปรยทานที่พบั แล้วไปใช้ มี ป ร ะ ส บ ก า รณ์ ใน ก า รตั ด สิ น ใจ แ ล ะ ได้ เรี ย น รู้ ในการประกอบพิธีทางศาสนาต่าง ๆ ในราคาที่เหมาะสม ในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น อีกเรื่องหน่ึงท่ีอยากฝากไว้ก็คือ และหากท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียด เพื่อน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ สามารถติดตามกิจกรรมท่ีมี เพ่ิมเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักกฎหมายค่ะ ประโยชน์ รวมถึงสาระน่ารู้เก่ียวกับกฎหมายได้ที่ “เพจ แอบโฆษณานิดนึง (ยม้ิ )” สานักกฎหมาย สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” และติดตามกิจกรรมพับเหรียญโปรยทานได้ท่ี “กลุ่มคณะ ประโยชนท์ ไี่ ด้รบั จากกจิ กรรม จรยิ ธรรมฯ สานักกฎหมาย” ค่ะ” “อย่างที่บอกไปข้างต้นเลยว่า ผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะมีโอกาสได้ฝึกสตแิ ละสมาธิ ได้รว่ มทาบุญเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี และหากใครที่เคร่งเครียดจากการทางานอย่างหนักหน่วง มาก ๆ เลยใช่ม้ัยคะ เพราะได้รับประโยชน์มากมาย มาเป็นเวลานาน การได้มาพับเหรียญโปรยทานก็จะ หลายอย่างกันเลยทีเดียว เพ่ือน ๆ ก็อย่าลืมใช้เวลาว่าง ช่วยให้ความเครียดลดลงได้ในระดับหนึ่ง เป็นการสร้าง ให้ เป็ น ป ร ะ โย ช น์ แ ล ะ ห า เว ล า ใ น ก า ร พั ฒ น า ตั ว เอ ง ความสัมพันธ์ท่ีดีในการทางาน ทุกคนได้ใกลช้ ิดกันมากขึ้น อยู่เสมอด้วยนะคะ ได้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และท่ีสาคัญเลยก็คือการท่ีเรา ไดม้ าใชเ้ วลาวา่ งให้เกดิ ประโยชน์ด้วย” แนวคิดในการตอ่ ยอดกจิ กรรม “อนาคตคิดว่าเราก็จะเริ่มจากส่ิงง่าย ๆ ไปก่อน อย่างเช่น การฝึกทาลวดลายใหม่ ๆ และทาการประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้น จริง ๆ ก็มีแนวคิดว่าอยากจะนาเหรียญท่ีพับ เสร็จแล้วไปบริจาคให้กับงานอุปสมบทหมู่ หรือบริจาค ให้กับผู้ท่ีต้องการนาไปใช้ ซ่ึงอาจจะมีกาหนดว่าเราจะ บริจาคเดือนละเท่าไหร่ แต่อันนี้ต้องขอปรึกษากับน้อง ๆ คณะทางานก่อนนะว่าจะสามารถทาได้มากน้อยแค่ไหน เพราะเราตอ้ งอิงคนทางานเปน็ หลักดว้ ย” 28

Activity เรอื่ ง/Raviwan Khiewwichai การสวมใส่ ผ้าไทยหรือผา้ พื้นเมอื ง @ สำนักกฎหมำย วัฒนธรรมไทยเป็นส่ิงท่สี ืบทอดกันมาอยา่ งช้านาน และถูกกาหนดข้ึน เพ่ือนามาใช้เป็นแนวทางเดียวกันในการดาเนินชีวิต ซ่ึงแต่ละท้องถ่ิน ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ท้ังในด้านการแต่งกาย ด้านอาหาร และ ด้านภาษา วัฒนธรรมไทยในด้านการแต่งกาย คนไทยมีเอกลักษณ์ในด้าน การแต่งกายมาตั้งแต่สมัยอดีต โดยรูปแบบของผ้าไทยก็จะมีท้ังผ้าไหม และผ้าทอมือต่าง ๆ ผู้หญิงอาจจะนิยมสวมใส่ผ้าถุง แต่ถ้าเป็นผู้ชาย คงหนไี ม่พน้ ผ้าขาวมา้ ซงึ่ นยิ มใชม้ าตงั้ แตส่ มยั โบราณจนถึงปจั จุบัน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สานกั กฎหมายขอเป็นส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่ง ในการร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้านการแต่งกายจาเป็นต้อง โดยได้จัดกิจกรรมภายใต้ช่ือ “สานักกฎหมาย ร่วมใจอนุรักษ์ความเป็นไทย แตง่ กายชดุ ผ้าไทย อาศัยความร่วมมือจากคนไทย ทุกวันศุกร์” เป็นการรณรงค์ให้ข้าราชการ ภายในสานักพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ทุกคน โดยช่วยกันรณรงค์ ทุกวันศุกร์ ซ่ึงตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทยท่ีมีมาอย่างยาวนาน ส่งเสริม และสร้างทัศนคติที่ดี การใส่ผ้าไทยนี้ยังเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดย่อมภายในท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ ในการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ชุมชน และเป็นกาลังหลักในการสานต่อ วัฒนธรรมอกี ดว้ ย หรือผ้าพ้ืนเมือง 29 Family Legal Affairs @The Thai Parliament

การจัดกิจกรรมดังกล่าว สานัก กฎหมายได้มกี ารจับและมอบรางวัล ให้กบั ผู้ที่ร่วมแต่งกายดว้ ยชุดผ้าไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจ จากข้าราชการภายในสานักเป็น อย่างมาก เพราะช่วยสร้างสีสัน เพ่มิ ความสนุกสนาน และสร้างเสียง หัวเราะให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ท า ใ ห้ ไ ด้ รั บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร สวมใส่ชุดผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมือง มากขึ้น Did You Know เชื่อว่าหลาย ๆ คนอาจมีความกังวลในเรื่องของการแต่งผ้าไทย ยังไงให้ดูดี วันนส้ี านกั กฎหมายก็จะมาแนะนาเคล็ดลับเลก็ ๆ นอ้ ย ๆ ใหเ้ พอ่ื น ๆ ได้ลองนาไปปรบั ใช้กนั นะคะ - คนที่มีรูปร่างอวบ เจ้าเน้ือหน่อย ๆ ไม่ควรใส่ชุดผ้าไทยท่ีมี ลวดลายขนาดใหญเ่ กนิ ไป เพราะจะทาให้ดูรปู ร่างใหญ่ข้นึ - คนท่ีมรี ูปร่างสูง เหมาะกบั ผา้ ไทยท่ีมลี วดลายทางขวาง แนวขวาง ของลายผา้ จะชว่ ยพรางตาใหด้ รู ูปรา่ งเตยี้ ลง - คนท่ีมีรูปร่างเต้ีย เหมาะกับผ้าไทยท่ีมีลายทางยาว เพราะ แนวทางยาวหรือแนวด่ิงของลวดลายจะช่วยพรางตาให้ดูรูปร่าง สูงขน้ึ 30 Family Legal Affairs @The Thai Parliament

“คกำำพรท่อำสงอำนน” เมอ่ื มโี อกาสและมงี านทา ควรเตม็ ใจทา โดยไมจ่ าเป็นตอ้ งตงั้ ขอ้ แม้ หรอื เงอ่ื นไขอนั ใด ไวใ้ หเ้ ป็นเคร่อื งกดี ขวาง คนทท่ี างานไดจ้ รงิ ๆ นนั้ ไมว่ า่ จะจบั งานสง่ิ ใด ยอ่ มทาไดเ้ สมอ ถา้ ยงิ่ มคี วามเอาใจใส่ มีความขยนั และมีความซือ่ สตั ย์ สจุ ริต กย็ ิง่ จะช่วยให้ประสบผลสาเรจ็ ในงานทีท่ าสงู ข้ึน พระบรมราโชวาทในพธิ พี ระราชทานปรญิ ญาบตั ร วทิ ยาลยั เทคโนโลยแี ละอาชวี ศกึ ษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐ 31

Activity ดาวเรืองหน่ึงต้นเพอื่ ล้นเกล้า “ดอกดาวเรอื ง” ถอื เป็น ดอกไม้ เร่ือง/ chanika Radcharuk ประจาพระองค์ ในเดือนตุลาคม 2560 เป็นเดือนแห่งประวัติศาสตร์ของ “สีเหลือง” ยังเป็นสี ประเทศไทย หล่อหลอมดวงใจคนไทยทุกดวงเพื่อส่งเสด็จ ประจาวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย ดว้ ยดอก “ดาวเรือง” เพื่อถวายพ่อหลวงของประชาชนชาวไทย ในฐานะพสกนิกรของพระองค์ท่าน สานักกฎหมายได้เข้าร่วม ในปี พ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จ เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ “ดาวเรืองหนึ่งต้นเพื่อล้นเกล้า” ของ พระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงนาเมลด็ พันธ์ุ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และได้มอบดอกดาวเรือง ดอกดาวเรืองมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อนาไปประดับตกแต่งบริเวณรัฐสภา ในช่วงพระราชพิธี เหตุเพราะทรงโปรดสีสันท่ีสวยงามของดอกไม้ ถวายพระเพลิงพระบรมศ พ เป็นการแสดงออกถึงความ ชนิดน้ี เป็นต้นท่ีปลูกง่าย โตไว คงทนแข็งแรง จงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จ ไม่ค่อยมีโรคและแมลงมารบกวน ระยะเวลา พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยดอกดาวเรืองจะออก ในการผลิตดอกก็ใช้เวลาปลูกเพียง 45 –60 วัน ดอกบานสะพร่ังพร้อมกันท่ัวประเทศ ระหว่าง วันที่ 20 – 31 เทา่ น้นั ก็จะได้ดอกดาวเรืองทบ่ี านสะพรัง่ น่าชนื่ ชม ตุลาคม 2560 พระองค์จึงทรงโปรดให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทดลองปลูกและขยายพันธ์ุเพื่อแจกจ่ายให้กับ ประชาชนนาไปปลูกเพอ่ื ความสวยงามและยังเป็น การสรา้ งรายไดใ้ ห้กับเกษตรกรอีกด้วย 32

Activity พธิ ีถวายผา้ พระกฐนิ พระราชทาน ปี 2560 เรือง/chanika Radcharuk การถวายผ้าพระกฐิน ถอื เป็น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ที่สาคญั ขำ้ รำชกำรสำนักกฎหมำยได้ ประเพณีที่สำคัญของพุทธศำสนิกชน เข้ำร่วมถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ชำวไทยอย่ำงหน่ึง นิยมทำกันต้ังแต่ ประจำปี 2560 ของสำนักงำนเลขำธิกำร วันแรม 1 คำ เดือนสิบเอ็ด ไปจนถึง สภำผู้แทนรำษฎร ไปถอดถวำยแด่พระสงฆ์ วันขึ้น 15 คำ เดือน 12 หรือจำกัน จำพรรษำ เมือ่ วนั ท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 งำ่ ย ๆ ว่ำตงั้ แตว่ นั ตักบำตรเทโวจนถึง ณ วัดมหรรณพำรำมวรวิหำร เสำชิงช้ำ วันลอยกระทงน่ันเอง และในช่วง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี ระยะเวลำน้ีของทุก ๆ ปี หน่วยงำน นำยสรศักดิ์ เพยี รเวช เลขำธกิ ำรสภำ รำชกำรต่ำง ๆ จะขอพระรำชทำน ผู้แทนรำษฎร พร้อมด้วยข้ำรำชกำร ผำ้ พระกฐินไปถวำยตำมวัดหลวงต่ำง ๆ พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงของ ท่ีนอกเหนือไปจำกวัดสำคัญ 16 วัด สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ท่ี พ ร ะ เ จ้ ำ แ ผ่ น ดิ น เ ส ด็ จ พ ร ะ ร ำ ช และประชำชนผู้มีจิตศรัทธำเข้ำร่วม ด ำ เ นิ น ไ ป ถ ว ำ ย ผ้ ำ พ ร ะ ก ฐิ น ด้ ว ย ในพิธีดงั กล่ำว พระองค์เองเปน็ ประจำ 33

ในการถวายผ้าพระกฐินน้ีพุทธศาสนิกชน ท่ัวไปเช่ือกันว่า “การทาบุญทอดกฐินเป็น กุศลแรง เพราะเป็นกาลทาน ทาได้เพียง ปีละครั้ง และต้องทาในกาหนดเวลาหนึ่งเดือน ตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้” ดังนั้น อานิสงส์หรือผลดีจึงมีหลายประการ คือ ได้สงเคราะห์พระสงฆ์ผู้จาพรรษาให้ได้ ผ้านุ่งห่มใหม่ และได้ช่ือว่า การทานุบารุง พระพุทธศาสนาสร้างกุศลจิตแก่ผู้ทาบุญ เพราะทาด้วยความเล่ือมใส อีกทั้งการทอดกฐิน ยังก่อใหเ้ กิดความสามคั คี เปน็ กำรร่วมมือกัน ทำคุณงำมควำมดี หำกกำรถวำยกฐินนั้น มี ส่ ว น ใ น ก ำ ร บูรณปฏิสังขรณ์วัดวำอำรำม ก็จะได้ชื่อว่ำมีส่วนช่วยรักษำศำสนสถำน และศำสนวัตถุให้ยั่งยืนต่อไป สมกับเป็น กำรทำบญุ ปลี ะครั้งทมี่ คี ณุ ค่ำ อานสิ งส์ของการร่วมทาบญุ ทอดกฐิน 1. ทำให้เป็นผู้ม่งั คั่งมที รพั ยส์ ินมำก และประสบควำมสำเร็จในหนำ้ ทีก่ ำรงำนไดโ้ ดยงำ่ ย 2. ทำใหเ้ ป็นผ้มู จี ติ ใจแช่มชนื่ บริสทุ ธ์แิ ละผ่องใสอยเู่ สมอ 3 .ทำใหเ้ ปน็ ผมู้ จี ติ ใจตั้งมั่น เป็นสมำธิและเข้ำถงึ ธรรมไดโ้ ดยงำ่ ย 4. ไดช้ ่อื วำ่ เป็นผ้สู ำมำรถใชท้ รพั ยส์ มบตั ิใหเ้ กิดเปน็ บุญกศุ ลตดิ ตัวไปในภพเบ้อื งหนำ้ ไดอ้ ยำ่ งเตม็ ที่ 5. ทำให้เป็นคนรปู งำม ผวิ พรรณงำม เปน็ ที่รักของคนท่ัวไป 6. ทำให้เปน็ ผ้มู ีชื่อเสยี ง เกียรตคิ ณุ น่ำยกยอ่ งสรรเสรญิ เปน็ ทต่ี ั้งแหง่ ศรทั ธำนำ่ เคำรพนับถือ ทมี่ ำ : https://www.sanook.com/horoscoup/106137 34

Activity : เรื่อง/Chanika Radcharuk ข้ึนปีใหม่ 2561 กับบ้านเด็กอ่อนพญาไท ในปัจจุบันปัญหาเด็กถูกทอดท้ิงและเด็กกาพร้า สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จึงเปรียบเสมือนบ้าน ท่ีขาดการดูแลนับว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องได้รับ หลังท่ีสองให้เด็กหลาย ๆ คน ได้พักพิงและเพราะ การแก้ไขโดยเร็วที่สุด เด็กท่ีถูกทอดทิ้งในปัจจุบัน การเล้ียงดูเด็กคนหน่ึงให้เติบโตอยู่ในสังคม ไม่ใช่เรื่องง่าย พบว่าเกิดจากการต้ังครรภ์ไม่พร้อม พ่อแม่ท่ีเป็น ซึ่งปัญหาหลัก ๆ จะอยู่ในเร่ืองของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ วั ย รุ่ น มี เ พ ศ สั ม พั น ธ์ ใ น วั ย เ รี ย น เ ป็ น ส่ ว น ใ ห ญ่ ท่ตี ามมาอยา่ งต่อเนอ่ื ง โดยเฉพาะนักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบ และกลุ่มวัยรุ่น ทีต่ ดิ ยาเสพตดิ การรว่ มทาบุญ บริจาคสิ่งของ และการเลย้ี งอาหาร ให้กับน้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์ถือเป็นการส่งมอบ การขาดความรักความอบอุน่ จากสถาบนั ครอบครัว ความสุขท่ีเรียกได้ว่า สุขใจท้ังผู้ให้และผู้รับ และเป็น ยังถือเป็นปัญหาลาดับแรกท่ีต้องให้ความสาคัญ การสร้างโอกาสให้กับน้อง ๆ ในบ้านหลังที่สองได้มี และในอนาคตสถานการณ์เด็กถูกทอดทิ้งจะรุนแรง ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และได้รับ ความอบอุ่น ข้ึนอย่างแน่นอน หากเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นจาก จากผู้ให้ที่ไม่เคยพบหน้ากัน ซ่ึงทาให้เราได้รู้ซึ้งถึง การไดร้ ับความรักอย่างฉาบฉวยโดยไม่รจู้ ักรากฐาน คาวา่ “การให้ย่ิงใหญเ่ สมอ” ของความรักท่ีแท้จริง เด็กจึงต้องตกอยู่ในสภาพ ของเด็กกาพร้า ได้รับการเล้ียงดูอยู่ในสถาน สงเคราะหอ์ ยา่ งถาวร 35

ข้ึนปีใหม่ ปี 2561 กับบ้านเด็กอ่อนพญาไท “เนอ่ื งในโอกาสข้ึนปใี หม่ ปี 2561” ของครอบครัวกฎหมาย เร่ิมต้นด้วย การจัดกิจกรรมดี ๆ ที่อยากให้ทุกคนได้มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ กิ จ ก ร ร ม ท่ีแบง่ ปันความสุขใหก้ ับผู้อน่ื ด้วยเหตุผลน้ี ผู้อานวยการสานัก กฎหมาย (นายจักรพันธ์ จันทรเจริญ) พ ร้ อ ม ด้ ว ย ข้ า ร า ช ก า ร ส า นั ก ก ฎ ห ม า ย ไดร้ ว่ มกันจดั กจิ กรรมขึ้นปใี หม่ ปี พ.ศ. 2561 เ ม่ื อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 1 9 ม ก ร า ค ม 2 5 6 1 ด้วยการเลี้ยงขนม และร่วมบริจาคเงิน ส่ิงของที่จาเป็นให้กับสถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนพญาไท อาเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี ถือเป็นการส่งมอบความสุข ให้กับสังคม เป็นกิจกรรมท่ีดีท่ีข้าราชการ สานักกฎหมายทุกคนจะไดร้ ่วมทาบุญเพื่อ เป็นการแบ่งปันความรัก ความอบอุ่น ให้กับเด็ก ๆ ในสถานสงเคราะห์ใ น ช่วงเวลาพเิ ศษนดี้ ว้ ย ...ความดีเล็กๆ เหล่านี้สามารถ รวมเป็น “พลังแห่งการแบ่งปัน” ท่ีทาให้ทกุ คนมีความสุขได้... 36

ขึ้นปีใหม่ ปี 2561 กับบ้านเด็กอ่อนพญาไท อะไรคือส่ิงจำเป็นสาหรับน้อง ๆ ? นับว่าเป็นภาพกิจกรรมอันน่าประทับใจเพราะ ทุกท่านสามารถร่วมบริจาคส่ิงของและ ทุกคนต่างพร้อมหน้าพร้อมตากันมาร่วมกิจกรรม ของใช้จาเป็น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภค ในครง้ั น้ี เปน็ การร่วมทาความดีเพื่อตอบแทนสังคม บริโภค เช่น ข้าวสาร นมผง นมกล่องยูเอชที และยังเป็นการสร้างความสามัคคีภายในสานกั กฎหมาย เส้ือผ้า รองเท้า ขนม ของเล่น ยารักษาโรค อกี ดว้ ย หวังเป็นอยา่ งยิ่งว่ากจิ กรรมดี ๆ แบบน้ีจะเกิดข้ึน แพมเพิร์ส เป็นตน้ อีกครัง้ ในโอกาสต่อไป... ส ถ า น ส ง เ ค ร า ะ ห์ เ ด็ ก อ่ อ น พ ญ า ไ ท ร้จู ักกับสถานสงเคราะห์เดก็ อ่อนพญาไท เปดิ ทุกวนั ไมม่ วี นั หยุดราชการ โดยสามารถ ส ถ า น ส ง เ ค ร า ะ ห์ เ ด็ ก อ่ อ น พ ญ า ไ ท เ ป็ น แวะเวียนไปร่วมทากิจกรรม เพ่ือส่งมอบ ความสุขและความสนุกสนานให้กับน้อง ๆ สถานสงเคราะห์ของเด็กกาพร้าทั้งชาย – หญิง เพราะถึงแม้มันจะเป็นสิ่งเล็ก ๆ แต่ถ้ารวม อายุแรกเกิดถึง 6 ขวบ ท่ีถูกทิ้งในสาธารณะ สิ่งเล็ก ๆ เหล่านี้ไปเรื่อย ๆ ทุกวันจาก ท้ังหลังคลอดท่ีโรงพยาบาล เร่ร่อน พลัดหลง หลาย ๆ คน หลาย ๆ หมู่คณะ เราก็เชื่อว่า ถกู ทารุณกรรมและประสบปัญหาทางสงั คมต่าง ๆ มันจะสามารถหล่อหลอมให้เด็กเหล่าน้ี เตบิ โตไปเปน็ ผูใ้ หญ่ที่ดีได้ในอนาคต 37

ขึ้นปีใหม่ ปี 2561 กับบ้านเด็กอ่อนพญาไท ชอ่ งทางในการตดิ ตอ่ สถานสงเคราะหบ์ ้านเด็กอ่อนพญาไท Trick Box : 7 วธิ ีบอกรกั ลูก ผา่ นพฤตกิ รรมทพ่ี อ่ แม่ สถานสงเคราะหเ์ ดก็ ออ่ นพญาไท ควรทาในแบบง่าย ๆ เลขท่ี 78/24 หมู่ 1 ถนนภมู เิ วท ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวดั นนทบรุ ี รหสั ไปรษณีย์ 11120 การเล้ียงลูกสาหรับหลายคนอาจจะเป็นเรื่องง่าย โทรศพั ท์หมายเลข 0 2584 7255 แต่คุณพ่อคุณแม่บางคนที่เข้าใจลูกก็ย่อมเล้ียงลูกได้ง่ายดายข้ึน โทรสารหมายเลข 0 2584 7255 ต่อ 109 และการท่ีเราจะให้ลูกรบั รู้ว่าเรารักเขาแค่ไหนก็ทาได้ไม่ยากเช่นกัน เรากม็ ี 7 วิธีบอกรกั ลูกงา่ ยๆ มาฝากกันค่ะ Email : [email protected] 1. ใหเ้ วลาอยู่กับเขาบา้ ง คุณพ่อคุณแมม่ กั ไมค่ ่อยมีเวลาเลี้ยงลูก หรือให้ความสนใจลูกมากเท่าใดนัก และน่ีก็ย่ิงทาให้ความสัมพันธ์ ระหว่างพ่อแม่ลูกห่างเหินกันไป ทาให้เขารู้สึกว่าคุณไม่รักเขา เหมือนเดิม ดังนั้น ในวันหยุดก็ควรพักงานและหันมาอยู่กับเขาให้ มากๆ ดีกว่า อาจจะหากิจกรรมสนุกๆ เช่น จัดปาร์ตี้เล็กๆ ไปเท่ียว สวนสนุก หรอื พาไปซือ้ ของเล่นทีเ่ ขาอยากได้กไ็ ด้ 2. ฟังทุกเรื่องที่ลูกเล่าให้ฟังเมื่อลูกน้อยไปเจออะไรมาใน ระหว่างวนั กม็ ักจะนามาเล่าให้พ่อแม่ฟังอยเู่ สมอ แม้วา่ จะไมใ่ ช่เร่ือง ท่ีมีสาระก็ตามแต่การที่พ่อและแม่ตั้งใจฟังเขาเล่าเร่ืองราวและให้ การตอบรับลูกบา้ ง มนั จะทาให้เขาสัมผสั ได้วา่ พ่อแมใ่ หค้ วามสนใจ และรกั เขาอย่างจรงิ ใจน่นั เอง 3. บอกรักลูกบ่อย ๆ น่ีคือวิธีท่ีง่าย ท่ีจะทาให้ลูกรับรู้ว่าพ่อแม่ รกั เขา นัน่ คอื การหม่ันบอกรกั ลกู อยบู่ อ่ ย ๆ รบั รองคะ่ ว่าคาพดู นี้จะ ทาให้เจ้าตวั นอ้ ยอบอนุ่ หวั ใจและมคี วามสขุ อยา่ งมากแน่นอน 4. ให้ความสนในใจชีวิตประจาวันของลูก หลังจากท่ีลูกกลบั มา จากโรงเรียน ลูกอาจจะมีเรื่องราวมากมายที่ทาให้เหน่ือย หนักใจ หรืออ่อนล้ากลับมา พ่อและแม่ควรถามไถ่ความเป็นไปในชีวิตของ เขาบ้าง อาจจะเป็นเรื่องของการเรียน เร่ืองของเพ่ือน ๆ เรื่องราว รอบ ๆ ตัว หรือเรื่องราวในอนาคตท่ีเขาอยากจะเป็นเพื่อเป็น แรงกระต้นุ ให้เขารสู้ ึกดีและมีพลังกบั มัน 5. กอดและหอมลูกอยู่เสมอ นอกจากการบอกรักแล้วภาษากาย ที่แสดงถึงความรักอีกอย่างหน่ึงก็คือ การกอดและหอมเขาทุกคร้ัง ที่มีโอกาสน่ันเอง เป็นอีกวิธีท่ีทาง่ายได้ผลและจะทาให้ลูก ๆ หัวใจ พองโต รู้สกึ ถึงความอบอุ่นไมน่ อ้ ยเลยคะ่ 6. มอบคาชื่นชมเมื่อเขาทาดี พ่อและแม่ทุกคนอยากเห็นลูก เป็นเดก็ ดี เป็นเด็กน่ารกั วา่ นอนสอนงา่ ย ด้ังนัน้ เมอ่ื ลูกทาเร่อื งดี ๆ ทาตัวน่ารักก็ควรหม่ันช่ืนชมเขาอยู่เสมอ เพื่อให้เขารู้สึกมีพลังใจ ในการทาสง่ิ ดี ๆ น้ันมากขน้ึ ค่ะ 7. สร้างบรรยากาศให้เขาย้ิมได้เสมอ บรรยากาศในครอบครัว จะเอ้ืออานวยให้ลูกมีความสุขได้ก็ต้องขึ้นอยู่ท่ีพ่อและแม่หมั่นหา เรื่องราวมาทาให้ลูกยิ้ม หัวเราะอยู่บ่อย ๆ มีของขวัญ หรือ ทาเซอร์ไพรส์ให้เขาบ้าง บรรยากาศท่ีดีก็ย่อมทาให้ลูกอารมณ์ดี สดใสและเป็นเดก็ ดี เลี้ยงงา่ ยไดแ้ นน่ อน ไม่ยากเลยใช่มั้ยค่ะ กับวิธีบอกรักลูก ทาให้ลูกสามารถสัมผัสได้ ถึงความรัก ความอบอุ่นจากคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างง่ายดาย ลองนา ไปทาตามกันดูนะคะ่ บอกเลยวา่ เขาจะเปน็ เดก็ ดีทีเ่ ลยี้ งงา่ ย ไมเ่ กเร และรักคณุ พอ่ คณุ แม่มากข้นึ เชน่ กัน ท่มี า : https://www.sanook.com/women/80873/ 38

Project เรอ่ื ง/Raviwan Khiewwichai กำรอภิปรำยในโครงกำรพฒั นำบคุ ลำกร และเพ่ิมประสทิ ธิภำพสำนกั กฎหมำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เรอ่ื ง กำรเตรียมควำมพร้อมหอ้ งหน่วยเฉพำะกิจ สู่อำคำรรฐั สภำช่วั ครำว วนั ที่ 25 มกรำคม 2561 วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ เพื่อกาหนด ปญั หำและอปุ สรรคทีพ่ บเจอบ่อยคร้ังภายในห้องหนว่ ย แนวทางในการขนย้ายครภุ ัณฑ์ท่อี ยูใ่ นห้องหน่วยเฉพาะกิจ เฉพาะกิจ คือ สถานที่ไม่เอ้ืออานวยต่อการให้บริการแก่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย สมาชิกฯ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่เพียงพอ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานในส่วนของการให้บริการแก่ ต่อการใชง้ าน สมาชิกรัฐสภาเปน็ ไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธภิ าพ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป จึงได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าว โดยทุกกลุ่มงานได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการอภิปราย พร้อมท้ังสารวจครุภัณฑ์ จานวนบุคลากรทจี่ าเป็นตอ้ งนาไปยัง ในประเด็นปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ อาคารรัฐสภาช่ัวคราว รวมถึงพื้นท่ีใช้สอย และทาการจัดส่ง พร้อมชแี้ จงความคืบหน้าในการเคลื่อนย้ายวัสดอุ ุปกรณ์ ข้อมูลให้กับคณะอนุกรรมการดาเนินการเคล่ือนย้ายบุคลากร และครุภัณฑ์ท่ีอยู่ภายในบริเวณรัฐสภา สรุปรายละเอียด ได้ดังน้ี วัสดอุ ุปกรณ์ฯ เพือ่ ดาเนนิ การต่อไป สำนักกฎหมำยได้ทาการเคล่ือนย้ายวัสดุอุปกรณ์ และครภุ ัณฑ์จากห้องหน่วยเฉพาะกิจ สานักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน มายังสานักกฎหมาย อาคารทิปโก้ ชั้น 16 เรียบร้อยแล้ว โดยทุกขั้นตอน ได้มีการวางแผนอย่างรอบคอบและชัดเจน เพ่ือให้ การดาเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม รวดเร็ว และ คานึงถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับครุภัณฑ์ที่ทา การขนย้ายเป็นหลกั

Health Today การทางานในปัจจุบันก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได้มากมาย ในการขนย้ายครุภัณฑ์ถ้ายกสิ่งของไม่ถูกวิธีก็อาจจะทาให้ เกิดอาการบาดเจ็บได้ และโรคฮิตที่พบได้บ่อยของชาวออฟฟิศก็คงหนีไม่พ้นโรค ออฟฟิศซินโดรม (office syndrome) เน่ืองจากลักษณะงานท่ีต้องน่ังหน้าคอมพิวเตอร์หรือทางานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้าๆ ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน จนอาจส่งผลให้เกิดโรคเก่ียวกับระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ ระบบการย่อยอาหารและการดูดซึม ระบบหวั ใจและหลอดเลือด ระบบฮอร์โมน นยั นต์ าและการมองเห็น สังเกต 3 อาการ ท่ีเป็นสัญญาณเตือนเส่ียงป่วย Office syndrome ด้วยโรคออฟฟิศซินโดรม ที่เป็นสัญญาณเตือนและ พบไดบ้ อ่ ย คอื วิธีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม 1. ปวดหลังเรื้อรังจากการอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ในขณะทางาน คือ วันละ 8 ชั่วโมง โดยเฉพาะการน่ังหลังค่อม ทาให้ 1. ปรับความสูงของเก้าอ้ีและโต๊ะให้เหมาะสม นั่งสบาย กล้ามเนื้อต้นคอ สะบัก เม่ือย เกร็งอยู่ตลอดเวลาทาให้ 2. หากใช้คอมพิวเตอร์ ก่ึงกลางของจอควรอยู่ในระดับ กระบังลมขยายไม่เต็มท่ี สมองได้รับออกซิจนไม่เต็มท่ี สายตา การพิมพง์ านแป้นคยี ์บอร์ดควรอยู่ในระดบั ข้อศอก ทาใหง้ ่วงนอน ศักยภาพในการทางานไม่เต็มร้อย ข้อมือใช้เม้าส์โดยพักข้อศอกบนท่ีรองแขน และสามารถ 2. ไมเกรนหรือปวดศรีษะเรอ้ื รัง ความเครียด การพักผ่อน เคลือ่ นไหวได้แบบไม่จากัดพนื้ ที่ ไม่เพียงพอ แสงแดด ความร้อน และการขาดฮอร์โมน 3. ขณะนั่งทางาน ควรนั่งหลังชิดขอบด้านในของเก้าอ้ี บางชนดิ เปน็ ปัจจยั กอ่ ใหเ้ กดิ โรคน้ีไดเ้ ช่นกัน กระพริบตาบ่อย ๆ พักสายาจากจอคอมพิวเตอร์ทุก ๆ 3. มือชา เอ็นอักเสบ นิ้วล็อค การอักเสบของปลอกหุ้ม 10 นาที เปลี่ยนท่าการทางานทุก 20 นาที ยึดเหยียด เอ็นข้อมือ เส้นเอ็น น้ิวมือพบมากข้ึน เกิดจากการใช้ กลา้ มเน้อื มือและแขนทุก 1 ชั่วโมง คอมพิวเตอร์ การจับเม้าส์ในท่าเดิมนานๆ ทาให้กล้ามเนื้อ กดทับเส้นประสาทและเส้นเอ็นจนอักเสบ เกิดพังพืด หากเร่ิมรู้สึกเมื่อยล้า ควรพักจากการทางาน ยึดจบั บริเวณน้ันเป็นจานวนมาก ทาใหป้ วดปลายประสาท เพื่อผ่อนคลายร่างกายและสมอง เช่น ลุกขึ้นยืดเส้น นว้ิ ล็อค หรอื ข้อมือลอ็ คได้ ยืดสาย เดินไปสูดอากาศด้านนอกบ้าง ไม่ควรน่ังทางาน ติดกันนานเกินไป และหม่ันออกกาลังกาย เพ่ือยืด หากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาการจะรุนแรง กล้ามเน้ือ จะช่วยทาให้รู้สึกผ่อนคลายและป้องกันโรค จนถึงขั้นหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือหมอนรองกระดูก ท่ีจะเกีย่ วกับการทางานได้อีกดว้ ย ทับเส้นประสาทได้ และอาการออฟฟิศซินโดรม ยงั รวมไป ถึงกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ เน่ืองจาก ทม่ี าข้อมลู การอยู่ในที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เคร่ืองปรับอากาศ http://www.thaihealth.or.th ไม่สะอาด รวมไปถึงสารเคมีจากหมึกของเคร่ืองถ่ายเอกสาร เครื่องแฟกซ์ และเครื่องพิมพ์เอกสาร ซึ่งวนเวียน กรมอนามัย/สสส. อยู่ภายในห้องทางานอีกด้วย ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน ทางานไดอ้ ยา่ งมีความสุขท้ังรา่ งกายและจติ ใจ จงึ ควรใส่ใจ จัดการสถานที่ทางานให้เอ้ือต่อสุขภาพของคนทางาน ด้วยการแบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสม จัดเก็บวัสดุ อปุ กรณใ์ หเ้ ป็นระเบยี บ 40

Activity เรอื่ ง/Raviwan Khiewwichai เม่ือลมหนาวพัดผ่านมา เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านอาจจะ ภาพถ่ายบริเวณงาน “อนุ่ ไอรกั คลายความหนาว” นึกถึงสถานท่ีท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเดินทางข้ึนเหนือเพ่ือไปสัมผัสอากาศหนาว งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เป็นงานที่ เย็นยะเยือกบนยอดดอย หรือว่าจะไปล่องทะเล คนทุกยุคทุกสมัย สามารถเพลิดเพลิน แถวภาคใต้ให้ฉ่าปอด แต่ส่าหรับชาวเมืองกรงงแล้ว ไปด้วยกันได้อย่างสนุกสนาน ได้ศึกษา ที่พลาดไม่ได้ก็เห็นจะเป็นงาน “อ่งนไอรัก คลาย ประวัติศาสตร์ของชาติ และที่สาคัญยังช่วย ความหนาว” ซ่ึงเป็นงานท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระตุ้นจิตสานึกในการร่วมอนุรักษ์และ มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรงณา ส่งเสรมิ ศิลปวฒั นธรรมไทยใหค้ งอยูส่ บื ไป โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานในพระองค์ฯ จัดงานขึ้น เพ่ือพระราชทานความสงขให้กบั ประชาชน บรรยากาศภายในงาน “อ่นุ ไอรกั คลายความหนาว” 41 Family ภาพถา่ ยบรเิ วณงาน “อนุ่ ไอรกั คลายความหนาว” บรรยากาศภายในงาน “อุน่ ไอรัก คลายความหนาว” Legal Affairs โดยบรรยากาศภายในงานหนุ่มสาวจะร่วม @The Thai Parliament แต่งกายย้อนยุคสมัย ร. 5 บริเวณงาน ตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิด และเรือนไม้ ท่ีสร้างขึ้นทุกจุดจาลอง ทาให้มองดูสวยงาม นา่ ไปเท่ียวชมเปน็ อย่างย่งิ

ด้วยเหตผุ ลท้ังหมดทั้งมวลทก่ี ล่าวมา สานกั กฎหมาย ภาพถ่ายบรเิ วณหน้าพระทนี่ ั่งอนันตสมาคม จึงไม่รอช้าท่ีจะตบเท้าเข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” พร้อมแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค อย่างสวยงาม ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00–12.00 นาฬิกา เพ่ือเป็นการส่งเสริม ค่ า นิ ย ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร ท่ี ดี ต า ม ป ร ะ ม ว ล จริยธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการสร้าง ความสามคั คภี ายในสานกั กฎหมายอกี ด้วย ภาพถา่ ยบริเวณงาน “อนุ่ ไอรัก คลายความหนาว” ภาพถา่ ยบริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 ภาพถา่ ยบรเิ วณงาน “อุ่นไอรกั คลายความหนาว” ภาพถา่ ยบริเวณหอ้ งประชมุ ชน้ั 2 อาคารรฐั สภา 1 Trick Box : การทอ่ งเทีย่ วตามฤดูกาลของประเทศไทย  ฤดูหนาวสามารถออกไปท่องเท่ียวแถบภาคเหนือหรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะนอกจากจะได้สัมผัสกับ ลมหนาวแล้วยังทาให้มองเห็นทะเลหมอกได้อย่างสวยงาม อีกดว้ ย  ฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะกับการออกไปล่องทะเลมาก ๆ เพราะลมเยน็ ๆ จะชว่ ยทาให้รสู้ ึกผ่อนคลายได้  ฤดูฝน เป็นฤดูที่หาสถานท่ีท่องเที่ยวได้ค่อนข้างยากพอสมควร เพราะต้องคานึงถึงความปลอดภัยในหลาย ๆ ด้าน แต่ถ้า ต้องการออกไปเปิดหูเปิดตาบ้าง ก็สามารถไปท่องเที่ยว ในสถานท่ีท่ีปลอดภัยได้ เช่น ไหว้พระตามวัดวาอารามต่าง ๆ นาขั้นบันไดบ้านป่าบงเปียง จ.เชียงใหม่ อาเภอแม่ลาน้อย จ.แมฮ่ อ่ งสอน เปน็ ต้น อย่าลมื !!! เชค็ สภาพอากาศก่อนเดนิ ทางไปทอ่ งเทีย่ ว เพื่อความปลอดภัยนะคะ ภาพถา่ ยบรเิ วณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี 7 42 Family Legal Affairs @The Thai Parliament

Project เร่ือง/chanika Radcharuk โครงการสมั มนาเชงิ วชิ าการ กล่าวเปดิ การสมั มนาโดย ใ น ฐ า น ะ ที่ ส า นั ก ก ฎ ห ม า ย เ ป็ น ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการ รองเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร (นางบุษกร อัมพรประภา) หน่วยงานหน่ึงในสังกัดสานักงาน ย ก ร่ า ง ก ฎ ห ม า ย ก็ มี ค ว า ม จ า เ ป็ น เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่มี ท่ีจะต้องมีความรอบรู้ และมีทักษะ 43 ห น้ า ที่ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ง า น ท่ีดีเช่นเดียวกัน การยกร่างกฎหมาย ด้านนิตบิ ญั ญัติให้กับสมาชกิ สภาผู้แทน ที่ดีต้องอาศัยความรู้ทางกฎหมาย ราษฎร สมาชิกรฐั สภาและบุคคลอ่ืน ๆ อ ัน เ ป ็น ส า ร ะ ข อ ง ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ท่เี กยี่ วข้องในวงงานรฐั สภา จงึ จาเป็น หลักนิติธรรม รวมถึงความรู้ความ ที่บุคลากรในสานักกฎหมายจะต้องมี ชานาญและประสบการณ์มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ได้รับการพัฒนา การเขียน มีความสามารถในการ ให้มีความคดิ ริเรม่ิ สร้างสรรค์ มีทกั ษะ วิเคราะห์ และสามารถจัดวาง และความชานาญงานในการปฏิบัติงาน โครงสร้างทางความคิดได้ เพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ย ก ร ะ ดั บ ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี ขีดสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาลและ ค ว า ม ผ า สุ ก ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น นอกจากบุคคลากรในสานกั กฎหมาย จะต้องมีความเป็นมืออาชีพในการ ยกร่างกฎหมายแลว้ บุคลากรในสานกั อน่ื ๆ

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาการยกร่างกฎหมายของบุคลากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยกร่างกฎหมาย เทคนคิ การร่างกฎหมายเพอื่ สนบั สนนุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม ด้วยเหตุผลนี้ เพื่อให้บุคลากรใน ในการสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งน้ี บทบญั ญตั ขิ องรฐั ธรรมนญู แห่งราชอาณาจกั รไทย บรรยายโดย สานักกฎหมายและบุคลากรอื่น ๆ ท่ีมี วิ ท ย า ก ร ท่ี ใ ห้ เ กี ย ร ติ ม า บ ร ร ย า ย นายจีรพงศ์ วัฒนะรัตน์ ที่ปรกึ ษาดา้ นกฎหมาย ความเกี่ยวข้องกับกระบวนการยกร่าง ความรใู้ นหวั ขอ้ ตา่ งๆ ได้แก่ กฎ หมาย มีคว ามรู้ คว ามเข้าใจ ความร้ทู ว่ั ไปเกีย่ วกับการยกรา่ งกฎหมายตามบริบทมาตรา ๗๗ ในกระบวนการยกร่างกฎหมายที่ดี การบรรยายเร่ือง เทคนิค ของรัฐธรรมนญู แหง่ ราชอาณาจักรไทย บรรยายโดย สานักกฎหมาย จึงได้จัดโครงการ ก า ร ร่ า ง ก ฎ ห ม า ย เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รฐั อมฤต กรรมาธิการร่างรฐั ธรรมนญู สั ม ม น า เ ชิ ง วิ ช า ก า ร ก า ร พั ฒ น า สมาชิกสภ าผู้แทนราษฎ รตาม และคณบดคี ณะนติ ิศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์ การยกร่างกฎหมายของบุคลาก ร บ ท บั ญ ญั ติ ข อ ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ สานักกฎหมายและบุคลากรอื่น ๆ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย โ ด ย ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร ย ก ร่ า ง นายจีรพงศ์ วัฒนะรัตน์ ท่ีปรึกษา ก ฎ ห ม า ย เ พื ่อ ใ ห ้ผู ้ป ฏ ิบ ัต ิง า น มี ด้านกฎหมาย สานักงานเลขาธิการ องค์ความรู้ มีความรอบรู้ มีทักษะที่ดี สภาผู้แทนราษฎร มีความเป็นมืออาชีพในการยกร่าง กฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพการ การบรรยายเรื่อง ความร้ทู ั่วไป ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ก า ร ย ก ร่ า ง ก ฎ ห ม า ย เกี่ยวกับการยกร่างกฎหมายตาม ส นั บ ส นุ น ก ร ะ บ ว น ก า ร นิ ติ บั ญ ญั ติ บริบทมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ข อ ง ส ถ า บั น ท่ี ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ใ น ก า ร แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย โ ด ย ตรากฎหมาย และเพิ่มองค์ความรู้ใน ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก ร ร ม า ธิ ก า ร ร่ า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ กระบวนการยกร่างกฎหมายให้กับ แ ล ะ ค ณ บ ดี ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์ ผู้เขา้ รว่ มการสัมมนาให้มากยง่ิ ขน้ึ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ การบรรยายเร่ือง การเตรียม ความพร้อมของระบบสารสนเทศ เ พื่ อ ร อ ง รั บ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ราชอาณาจักรไทยโดย นางสาวสิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์ (ผู้อานว ยการ ส า นั ก สารสนเทศ) การ เ ตรียมค ว ามพร้อมของร ะ บ บ ส าร ส น เ ท ศ เ พ่ือ รองรับ รัฐธรรมนญู แห่งราชอาณาจกั รไทยโดย นางสาวสติ าวีร์ ธีรวริ ฬุ ห์ (ผอู้ านวยการสานักสารสนเทศ) 44

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาการยกร่างกฎหมายของบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการยกร่างกฎหมาย การสั มมนาเชิ งวิ ชาการจั ดขึ้ นใน วันพฤหัสบดีท่ี 1 5 มี น า ค ม 2 5 6 1 ณ หอ้ งประชมุ คณะกรรมาธิการ 213 – 216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 และระหว่าง วันศกุ รท์ ่ี 16 – วนั เสาร์ท่ี 17 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา คือ บุคลากรสานกั กฎหมายและบุคลากรจาก สานกั อ่ืน ๆ รวมทง้ั หมด จานวน 100 คน ผลสรุปที่ได้จากการจัดโครงการ สัมมนาในคร้ังน้ีทาให้บุคลากรใน สานักกฎหมาย และสานักอ่ืน ๆ มี องค์ความรู้ มีความรอบรู้และมี ทักษะท่ีดี มีความเป็นมืออาชีพใน การยกร่างและมีประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานในการยกร่างกฎหมาย เพ่ือสนับสนุ นกระบว นการนิติ บัญญัติของสถาบันที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ก า ร ต ร า ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ไ ด้ รั บ อ ง ค์ ความรมู้ ากย่ิงข้ึน นำเสนอผลรำยงำนกล่มุ เก่ียวกบั กำจัดทำร่ำงกฎหมำยเพ่ือสนับสนุนสมำชกิ สภำผ้แู ทนรำษฎร ตำมบทบัญญตั ขิ องรฐั ธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกั รไทย 45

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาการยกร่างกฎหมายของบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการยกร่างกฎหมาย ท่มี าขอ้ มลู https:www.facebook.com/legaloflaw/?ref=bookmarks 46

Project เรอื่ ง/walaiporn palakawong เทศกาลสงกรานต์ สานักกฎหมาย Songkran festival 47


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook