Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore microbit

microbit

Published by thanachai4906gkma, 2020-10-19 06:52:43

Description: microbit

Search

Read the Text Version

micro:bit  1 micro:bit  micro:bit Activity LabBook (C) Innovative Experiment Co.,Ltd.

2 micro:bit      micro:bit   สงวนลขิ สทิ ธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 หา มการลอกเลยี นไมว า สว นหนงึ่ สว นใดของหนงั สอื เลม นี้ นอกจากจะไดร บั อนุญาต ใครควรใชห นงั สือเลมนี้ 1. นก ั เรย ี น น สิ  ติ  น กั ศ กึ ษา และบค ุ คลทว ่ั ไปท ม่ี ค ี วามสนใจในการน าํ ไมโครคอนโทรลเลอร ไ ปประย กุ ตใ  ช ใ นการทดลอง เกย ี่ วกบ ั การทา ํ งานของระบบอต ั โนม ตั  ิ หรอ ื สนใจในการเร ยี นรแ ู ละทดลองไมโครคอนโทรลเลอร ใ นแนวทางใหม รวม ถ งึ สาระการเร ยี นร ู STEM ศ กึ ษา และวท ิ ยาการค าํ นวณหร อื  Computing 2. สถาบ นั การศก ึ ษาหรอ ื โรงเรย ี นท เ่ี ป ด การเรย ี นการสอนท ค่ี รอบคลม ุ สาระการเร ยี นรด ู  า น STEM ศ กึ ษาและว ทิ ยาการ คา ํ นวณ 3. วท ิ ยาล ยั และมหาว ทิ ยาล ยั  ทม ี่  กี ารเป ด การเร ยี นการสอนว ชิ าอ เิ ล ก็ ทรอน กิ สห  ร อื ภาคว ชิ าว ศิ วกรรมอเ ิ ลก ็ ทรอน กิ ส  และคอมพวิ  เตอร  4. คณาจารย ที ่ม คี วามต อ งการศึ กษา และเตร ยี มการเร ียนการสอนว ชิ าไมโครคอนโทรลเลอร  รวมถ ึงวท ิ ยาศาสตร  ประยุ กต ท่ีต  อ  งการบู รณาการความรท ู างอิ เล็ก  ทรอนิ กส -ไมโครคอนโทรลเลอร- การเขยี  นโปรแกรมคอมพิว  เตอร - การทดลองทางวท ิ ยาศาสตร  STEM ศ กึ ษาและวท ิ ยาการค ํานวณในระดบ ั ม ธั ยมศก ึ ษา อาช วี ศก ึ ษา และปรญ ิ ญาตร ี ดา ํ เน นิ การจ ดั พม ิ พ แ ละจ ําหน า ยโดย บรษิ ทั อนิ โนเวตฟี เอก็ เพอรเิ มนต จาํ กัด 108 ซ.สุ ขม ุ วท ิ  101/2 ถ.สขุ  ม ุ วท ิ  แขวงบางนา เขตบางนา กรุง  เทพฯ 10260 โทรศั พท  0-2747-7001-4 โทรสาร 0-2747-7005 รายละเอยี ดที่ปรากฏในหนงั สอื เลม นไ้ี ดผ านการตรวจทานอยา งละเอยี ดและถว นถี่ เพอ่ื ใหมคี วามสมบรู ณและ ถกู ตอ งมากทสี่ ดุ ภายใตเ งอ่ื นไขและเวลาทพ่ี งึ มกี อ นการจดั พมิ พเ ผยแพร ความเสยี หายอนั อาจเกดิ จากการนาํ ขอ มลู ในหนงั สอื เลม นไ้ี ปใช ทางบรษิ ทั อนิ โนเวตฟี เอก็ เพอรเิ มนต จํากดั มไิ ดม ภี าระในการรบั ผดิ ชอบแตป ระการใด ความผดิ พลาดคลาดเคลอื่ นทอี่ าจมแี ละไดร บั การจดั พมิ พเ ผยแพรอ อกไปนน้ั ทางบรษิ ทั ฯ จะพยายามชแ้ี จงและแกไ ข ในการจดั พมิ พค รง้ั ตอ ไป

micro:bit   3  micro:bit       micro:bit เปน  บอร ดไมโครคอนโทรลเลอรข  นาดเลก ็ ทไ ี่ ดร   บั การออกแบบเพ อื่ ใหเ  ยาวชนใช เปน  ฐานการเร ยี นรว ู ท ิ ยาการคา ํ นวณหรอ ื  computing เพอ ื่ พ ฒั นารากฐานทางด า นการเขย ี นโปรแกรมของ เยาวชนในยคุ  ใหม  ริ เริ่ มโครงการโดย BBC หร ือ British Broadcasting Corporation ของอั งกฤษ ซ่ึ ง มอบหมายให มหาวิ ทยาลั ย Lancaster ในอั งกฤษออกแบบบอร ด ไมโครคอนโทรลเลอร ที่ม  ี จ ุดเดน  ดา  นการเรี ยนรู  มี คณ ุ สมบตั  ทิ  างเทคนคิ  ทดี่  เ ี พ ียงพอ และราคาประหยด ั  โดยไดร  ั บการสน ับสนนุ  จาก เอกชนกวา   21 ราย ดา  นซ ีพ ียใ ู ช ช ิป ARM Cortex M0 ของ Nordic Semiconductor ทมี ่  ีบลู  ทูธ  ในตวั  ทา ํ งานร ว มก ับตวั  ตรวจจ บั ความเรง  และสนามแม เ หล ก็ จาก NXP/Freescale ท เี่ ชย ี่ วชาญและโดดเดน  เร ่ืองการว ัดเร ง  (Accelerometer) จ ึงนาํ  มาวั ดการสน ่ั  ความเอย ี ง และนา ํ มาทาํ  เขม็  ท ิศอิ เลก ็ ทรอนกิ  ส  ได  ม สี  ว นแสดงผลในตว ั เป น  LED 25 ดวง ทย ่ี ง ั ใชใ  นการวด ั แสงไดด  ว  ย มก ี ารใชเ  ทคนคิ  การวด ั อ ณุ หภูม   ิ ของซ พี  ียู มาใชว  ัด  อ ุณหภม ู  ิสภาพแวดล อม ดาวนโ  หลดโปรแกรมผา  นคอมพ ิวเตอร โ ดยใช การเชอ่ ื มตอ  กบั  พอรต   USB  หร ือใช งานแบบไร สายกบั  แอปพลเิ คชนั่  บนอ ุปกรณ แอนดรอยดแ  ละ iOS ผา  นบลทู  ธ ู ท งั้ ย งั สอ ่ื สารกนั  เองระหวา  ง micro:bit บอร ดอ นื่ ๆ ไดท   ง้ั แบบตว ั ตอ  ตว ั  หรื อแบบเปน  กลม ุ  เป น เครอ ื ขา  ย นอกจากนน ้ั  ยัง  มี ช องการเชื่ อมตอ  ที ่เร ียกว า GPIB (General Purpose Interface Bus) ช วย ให  micro:bit สามารถเชอ ื่ มตอ  ก บั อ ปุ กรณ ภายนอกได ห ลากหลายขน้ึ   ทาํ  ใหเ ปด  แนวค ดิ สร างสรรค ไ ด  มาก กอ  ใหเ  กด ิ จิ นตนาการและสร างก ิจกรรมแบบไร ขดี  จ ําก ัด การโค ด ก น็ บ ั ว า สด ุ ยอด ใช ก ารโค ด แบบต อ บล อ็ กท เี่ ด ก็ ค นุ เคย และสลบ ั ด เู ป น โคด  จาวาไดท  น ั ท ี ทง ั้ ยง ั รองรบ ั การเขย ี นโปรแกรมหรอ ื การโค ด ดว  ยภาษา Python ไดอ   กี ด ว ย นบ ั ว า เปน  เสน  ทางทน ี่ ก ั เรย ี น เรย ี นและเขย ี นโค ด ไดแ  นน  อน ทางด า น IDE หรอ ื ส ง่ิ แวดลอ  มส าํ หร บั การพ ฒั นาแบบเบ ด็ เสร จ็ ท าํ ไวด   มี าก ใช ง า  ย เร ยี นร เู ร ว็  การเข ยี นโค ด จ งึ ไม ม ข ี อ  ยง ุ ยาก ผ สู นใจสามารถทดลองเล น ออนไลน ไ ด จ าก microbit.org เหต ุผลส ําค ัญท ่ี BBC  ให ความสา ํ ค ัญกั บวิ ทยาการคาํ  นวณจนต องออกมาสร างโครงการ micro:bit และผลต ิ เพ อ่ื แจกแกเ  ยาวชนในสหราชอาณาจ กั รถ งึ  1 ลา  นบอร ด  ก เ็ น อ่ื งจาก BBC ตอ  งการ กระตน ุ ให น ก ั เร ียนและเยาวชนทว ่ั สหราชอาณาจ กั รห นั กลบ ั มาสนใจการเรย ี นร ดู  า นว ทิ ยาการคา ํ นวณ ดงั  ท่ ี BBC เคยประสบความสาํ  เร็ จกั บโครงการพั ฒนาคอมพ ิวเตอร ทชี่  ่ื อ BBC Micro ในป  ค.ศ. 1980 โดยในยค ุ นน ้ั นก ั เรย ี นในอ ังกฤษใช  BBC Micro ในการเร ียนรด ู า  นการเข ยี นโปรแกรมอยา  งท วั่ ถง ึ  ก อ ให  เกด ิ องค ความร ดู า  นวทิ  ยาการคอมพ ิวเตอร อย างมาก ทา ํ ใหเ กดิ  การพั ฒนาคนทางดา  นความค ิด เช ิง วท ิ ยาการคาํ  นวณอย า งมากมาย ท าํ ให อ ง ั กฤษมก ี  าํ ลง ั คนทพ ่ี  ฒั นาประเทศได เ ปน  อย า งดใ ี นเวลาตอ  มา

4 micro:bit    การเรี ยนร ู micro:bit  ไร ขด ี จํ ากด ั  การเขี ยนโค ดสง่ ั งานเริ่ มจากการสรา  งของเลน  ง ายๆ อาท ิ การเขยา  ใหเ  ปน  ลูก  เตา  อ ิเล ก็ ทรอนก ิ ส  การสร า งเกมงา  ยๆ อย างเปา  ย ง้ิ ฉ ุบในแบบท ค่ี นเล น เองกไ ็ ม อาจ คาดเดาว า จะออกกรรไกร  คอ  น  หร ือ  กระดาษ  การท ําเขม็  ทิศ  อ ิเลก็  ทรอนก ิ สอ  ย างงา  ย ดว  ยความ สามารถในการสอื ่ สารข อ มลู  แบบไร สายผา  นทางคลน ื่ วทิ  ยแ ุ ละบล ูทธ ู  ทาํ  ใหส  ร างก ิจกรรมเปน  กลม ุ ได  ทั้ งยั งต อก ับสมารต  โฟนหร ือแท็บ  เลต็  เพอ ่ื เขย ี นโปรแกรมหรื อส ั่งงานได  เกดิ  ช องทางในการพัฒ  นาให  สมาร ต โฟนเป น ต วั เช อื่ มต อ  micro:bit เข า กบ ั เครอ ื ขา  ยอิ นเทอร เ น ต็ เพ อ่ื สร า งกจ ิ กรรมตามแนวทาง IoT หรื อ Internet of Things ได  ในการเร ยี นร วู ท ิ ยาการสมย ั ใหม ข องนก ั เร ยี นควรเนน  การเร ยี นร จู ากรป ู ธรรมสน ู ามธรรม การใช  micro:bit  เปน  การเร ม่ิ ตน  จากรู ปธรรมและถา  ยทอดไปยง ั ผใ ู ชง  านตามจ ินตนาการ จ งึ ก อ ให เก ิดความ ประท บั ใจจากการไดล  งม อื ทา ํ  และไมเ  ป น การเข ยี นโปรแกรมส ง่ั งานเพย ี งอยา  งเด ยี วอย า งท เ่ี คยเป น มา micro:bit จง ึ เป น นวต ั กรรมทใ ี่ ช ใ นการเรย ี นรไ ู ดอ  ย า งด ี จ งึ ปรารถนาให บ ร ษิ  ทั หรอ ื เอกชนไทยทม ี่  ี ความสนใจสนบ ั สนน ุ การศ กึ ษา ได ม องเหน ็ อยา  ง BBC และมาร ว มกน ั ช น้ี  าํ การเรย ี นรด ู  า นว ทิ ยาการคา ํ นวณ ให เ ดก ็ และเยาวชนไทยเหมอ ื นอยา  งท ี่BBC ท าํ เรามารว มกนั พฒั นาและสง เสรมิ การเรยี นรวู ทิ ยาการคาํ นวณแกเ ยาวชนในวนั น้ี ซงึ่ จะเปน กาํ ลงั สาํ คญั ในการพฒั นาประเทศในอนาคต เพราะวทิ ยาการคาํ นวณจะชว ยใหเ ยาวชนมคี วามเขา ใจ รเู ทา ทนั และสามารถพฒั นาตอ ยอดเทคโนโลยไี ปในทางสรา งสรรค กอ ประโยชนต อ ตนเอง ครอบครวั สงั คม และประเทศในทายที่สดุ ชัยวฒั น ลม้ิ พรจติ รวิไล บรรณาธกิ าร ปล. ขอขอบพระคณุ ขอเขียนจาก Facebook ของ อ. ยนื ภูวรวรรณ ทเ่ี ปน ขอ มูลตั้งตน ของบทนาํ นี้

micro:bit  5       การนาํ  เสนอขอ  ม ลู เกย ่ี วกบ ั ขอ  ม ลู ทางเทคน คิ และเทคโนโลยใี นหน งั ส อื เลม  น ้ี เก ดิ จากความตอ  ง การท จ่ี ะอธ ิบายกระบวนการและหล ักการท ํางานของอุ ปกรณ ใ นภาพรวมดว  ยถ อ ยคํ าทง ี่ า  ยเพื่ อสร าง ความเข า ใจแก ผ  อู  า น ด งั นน ั้ การแปลคา ํ ศพ ั ท ท างเทคนค ิ หลายๆ คาํ  อาจไม ต รงตามข อ บญ ั ญต ั ข ิ องราช บณ ั ฑต ิ ยสถาน และมหี  ลายๆ คา ํ ทย่ ี  งั ไม ม ีการบญั  ญต ั อ ิ ย างเป นทางการ  คณะผเ ู ขย ี นจ ึงขออนญ ุ าต บญ ั ญต ั  ศิ  พั ท ข  น้ึ มาใช ใ นการอธบ ิ าย โดยมข ี อ  จา ํ กด ั เพอ ่ื อา  งอง ิ ในหน งั สอ ื เลม  นเ ้ี ท า นน ั้ สาเหตห ุ ลก ั ของขอ  ชีแ ้ จงนม้ี  าจากการรวบรวมข อมล ู ของอ ุปกรณ ในระบบสมองกลฝง  ตว ั และ เทคโนโลย หี นุ  ยนต ส าํ  หรั บการศ ึกษาเพอ ื่ นาํ  มาเร ยี บเร ยี งเปน  ภาษาไทยนน ั้ ท าํ ไดไ  มง   า ยนก ั  ทางคณะผ ู เข ยี นตอ  งทา ํ การรวบรวมและทดลองเพ อ่ื ให แ น ใ จวา   ความเข า ใจในกระบวนการท าํ งานตา  งๆ นน ั้ ม คี วาม คลาดเคล อ่ื นน อ ยทส ่ี  ดุ เม อื่ ตอ  งทา ํ การเรย ี บเร ยี งออกมาเป น ภาษาไทย ศ พั ทท  างเทคน คิ หลายคา ํ ม คี วามหมายท ที่  บั ซ อ น ก นั มาก การบ ญั ญ ตั ศ ิ พ ั ทจ  ง ึ เก ดิ จากการปฏบ ิ  ตั  จิ ร งิ รว  มก บั ความหมายทางภาษาศาสตร ด งั น นั้ หากมค ี วาม คลาดเคลอ ื่ นหร อื ผ ดิ พลาดเกด ิ ขน ้ึ  ทางคณะผ เู ข ยี นขอน อ มรบ ั และหากได ร  บั ค าํ อธบ ิ ายหร อื ชแ ี้ นะจากท า น ผ รู จ ู ะได ท าํ  การช แี้ จงและปร บั ปร งุ ข อ ผ ดิ พลาดทอ ี่ าจมเ ี หล า น นั้ โดยเร ว็ ท สี่  ดุ ทง ้ั น้ ีเพื่ อใหก  ารพฒ ั นาส่ือ  ทางวชิ  าการ โดยเฉพาะอยา  งยิ่ง  กบั  ความร ูของเทคโนโลย สี มั ยใหม  สามารถดาํ  เนนิ  ไปได อย างตอ  เนื่ อง ภายใตก  ารมสี  ว  นร ว มของผรู   ใู นทก ุ ภาคส วน

6 micro:bit      บทที่ 1 micro:bit บอรด ไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อการเรียนรูร ะดบั โลก...........................7 บทที่ 2 AX-microBIT+ บอรด ทดลองสาํ หรบั micro:bit..........................................................17 บทท่ี 3 การพฒั นาโปรแกรมสาํ หรบั micro:bit......................................................................25 บทท่ี 4 ตวั อยา งการตดิ ตอ อปุ กรณภ ายนอกของ micro:bit ผา นพอรต อนิ พตุ เอาตพ ตุ .....45

 micro:bit 7  micro:bit    เรอื่ งราวนเ้ี รม่ิ ตน มาจากโครงการ micro:bit ของ BBC (British Broadcasting Corporation : บรรษทั แพรภ าพกระจายเสยี งองั กฤษเปน องคก ารกระจายเสยี งสาธารณะของสหราชอาณาจกั รกอ ตง้ั เมอื่ ปพ.ศ. 2465) ทไี่ ดร ว มมอื กบั ทางบรษิ ทั ตา งๆ ในการสรา งบอรด ไมโครคอนโทรลเลอรเพอ่ื แจกนกั เรยี น ระดบั เกรด 7 เทยี บเทา กบั มธั ยมศกึ ษาปท ่ี 1 (ม.1) จาํ นวนกวา 1 ลา นบอรด แบบไมม เี งอื่ นไขใดๆ เพอื่ ใหนักเรียนใชหัดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เนื่องจากทาง BBC เชื่อวา ทักษะการเขียนโปรแกรม คอมพวิ เตอรห รือวิทยาการคํานวณ (computing) เปน ทกั ษะพน้ื ฐานสาํ หรบั ประชากรยคุ ใหม ดว ยจาํ นวนบอรด ทถ่ี กู ผลติ และแจกจา ยเปน จาํ นวนมาก ยอ มทาํ ใหม ผี สู นใจตดิ ตามเรอ่ื งราวของ micro:bitซงึ่ วา กนั วา มนั คอื บอรด ทส่ี นบั สนนุ การเรยี นรใู นแนวทางSTEMศกึ ษาและวทิ ยาการคาํ นวณท่ี นา จบั ตามองมากทส่ี ดุ 1.1 ความสามารถของฮารดแวร micro:bit ตัวบอรดมีขนาดเล็กเพียง 4 x 5 ซม. ประกอบดวยฮารด แวรต างๆ ดังนี้  ซพี ยี หู ลกั เบอร nRF51822 จาก Nordic Semiconductor เปน ไมโครคอนโทรลเลอร ARM Cortex-M0 32 บติ ความเรว็ 16MHz (สามารถลดความถลี่ งเหลอื 32kHz ในโหมดประหยดั พลงั งาน) มีหนวยความจําแฟลช 256 กิโลไบต แรม 16 กิโลไบต เปนไมโครคอนโทรลเลอรที่มีวงจรบลทูธ กาํ ลงั งานตาํ่ หรอื BLE (Bluetooth Low Energy) ในตวั  มีไมโครคอนโทรลเลอรเ บอร KL26Z จาก NXP/Freescale ซึ่งเปน ARM Cortex-M0+ ความเรว็ 48MHz ใชต ดิ ตอ กบั พอรต USB ของคอมพวิ เตอร โดยทาํ หนา ทเี่ ปน ตวั แปลงสญั ญาณพอรต USB เปนพอรตอนุกรม ใชในการดาวนโหลดโปรแกรม และสามารถดบี กั โปรแกรมไดด วย รวมทงั้ ยงั ทําหนา ที่เปน วงจรควบคมุ ไฟเลี้ยงคงที่ +3.3V สําหรบั เลี้ยงวงจรทงั้ หมดของ micro:bit  ตดิ ตง้ั ตวั ตรวจจบั และวดั คา สนามแมเ หลก็ เบอร MAG3110 ของ NXP/Freescale ใชเ ปน เขม็ ทิศหรอื ตัวตรวจจับโลหะได โดยตดิ ตอกบั ซีพยี หู ลักผานบัส I2C

8   micro:bit      รปู ท่ี 1-1 หนา ตาของ micro:bit บอรด ไมโครคอนโทรลเลอรเ พอ่ื เรยี นรกู ารเขยี นโปรแกรมทงั้ ดา นหนา (ภาพซา ย) และดา นหลงั (ภาพขวา)  ติดต้ังตัวตรวจจับความเรง 3 แกน เบอร MMA8652 ของ NXP/Freescale ใชตรวจจบั ความเรง ความเอยี ง ใชเปน อนิ พตุ ได เชน นาํ บอรด มาเขยา โดยติดตอกับซีพยี ูหลกั ผา นบัส I2C  ตัวแสดงผลเปน LED 25 ดวงตอ เปน เมตริกซขนาด 5 x 5 จดุ  ปมุ กด 3 ปุม เปนปุม RESET 1 ตัว และปมุ สาํ หรบั ผูใชงาน (USER) 2 ปมุ (สวติ ช A และ B)  ข้ัวตอแบตเตอรใ่ี ชไฟเลี้ยงไดทงั้ จากพอรต USB หรอื แบตเตอรี่ 2 กอนตออนกุ รมกนั  ระบบไฟเลยี้ งมี 2 ชดุ คอื +5V จากพอรต USB และ +3.3V ผา นวงจรควบคมุ ไฟเลย้ี ง คงที่บนบอรด ที่ไดจากการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอรเบอร KL26Z และยังใชไฟเลี้ยง +3V จากแบตเตอรผ่ี า นทางขว้ั ตอ แบตเตอร่ี JST 2 ขาไดด วย (ตองเลือกตออยา งใดอยางหน่งึ ระหวางการรบั ไฟเลี้ยง +5V จากพอรต USB หรอื จากแบตเตอรี่ภายนอก)

  micro:bit   9 รปู ที่ 1-2 การจดั ขาพอรต อนิ พตุ เอาตพ ตุ Edge connector ของ micro:bit การออกแบบตัวฮารดแวรทําไดดี มีดีไซนเปนของตัวเอง มีจุดเชื่อมตอพอรตอินพุตเอาตพุต 2 แบบคอื แบบเปน รทู ม่ี หี นา สมั ผสั ชบุ ทองนาํ ไฟฟา ได ขนาดเสน ผา นศนู ยก ลาง 4 มม. ใชป ากคบี หรอื ปล๊ักบานานาขนาด 4 มม. มาตอได และแบบแถบหนา สมั ผัส 80 ขา ชบุ ทองนาํ ไฟฟา (ดานหนาและ หลัง แตดานหลงั ปลอยลอยไวท ง้ั หมด) ดงั แสดงการจัดขาพอรต อนิ พตุ เอาตพ ตุ ของ micro:bit ในรปู ที่ 1-2 ตวั บอรด มสี ว นเอาตพ ตุ แสดงผลเปน แผง LED เมตรกิ ซข นาด 5 x 5 จดุ ใชแ สดงตวั อกั ษรหรอื สญั ลกั ษณไ ด สาํ หรบั เดก็ ผหู ญงิ สามารถนาํ ไปเยบ็ ซอ นในตกุ ตาหรอื กระเปา ผา ใหแ สดงผลเปน รปู ตา งๆ แลว เขยี นโปรแกรมเพมิ่ เตมิ ใหต รวจจบั การเขยา ตวั บอรด แลว ใหเ ปลยี่ นรปู ภาพ หรอื มตี วั อยา งใหเ ขยี น โปรแกรมเปน ลกู เตา อเิ ลก็ ทรอนกิ สท ใ่ี ชก ารเขยา เพอ่ื เปลย่ี นตวั เลข เปน ตน

10   micro:bit      รปู ท่ี 1-3 (ค) รปู ท่ี 1-3(ก) รปู ที่ 1-3(ข) รปู ที่ 1-3 บอรด เสรมิ เพื่อขยายพอรต อนิ พตุ เอาตพ ุตสาํ หรบั micro:bit สาํ หรบั ตอ วงจรทดลองเพม่ิ เตมิ (รปู ที่ 1-3 (ก)) , AX-microBIT+ บอรด อนิ พตุ เอาตพ ุตของ micro:bit ท่มี อี ปุ กรณต ดิ ตง้ั มาพรอ มใชง าน (รปู ที่ 1-3 (ข)) และบอรด ขบั มอเตอรเ พอื่ นาํ ไปสรา งหนุ ยนตอ ตั โนมตั ขิ นาดเลก็ ได (รปู ท่ี 1-3 (ค)) สว นของการเชอื่ มตอ กบั เครอื ขา ย micro:bit มวี งจรสอ่ื สารขอ มลู ไรส ายทใ่ี ชบ ลทู ธู กาํ ลงั งานตา่ํ หรอื BLE มาให สามารถจบั คกู บั อปุ กรณอ นื่ ๆ เชน สมารต โฟนและแทบ็ เลต็ หรอื จะจบั คกู บั บอรด micro:bit ของเพอื่ นๆ เขยี นโปรแกรมรบั สง ขอ มลู กนั ได สําหรับงานฮารดแวรท่ีตองการอินพุตเอาตพุตจํานวนมาก ก็มีบริษัทตางๆ ทําอุปกรณเสริม สําหรับ micro:bit ดงั รูปท่ี 1-3 รวมถึงบอรด AX-microBIT+ ของ inex จากประเทศไทยดว ย 1.2 ซอฟตแ วรส ําหรับพัฒนาโปรแกรมใหแก micro:bit ฮารด แวรด เี พยี งไร แตถ า ไมม ซี อฟตแ วรม าใชค วบคมุ กท็ าํ อะไรไมไ ด สาํ หรบั เดก็ เกรด 7 (ม.1) จะเขยี นโปรแกรมภาษา C อาจยากเกนิ ไป ทางโครงการ micro:bit จงึ แนะนําใหเขียนโปรแกรมแบบ กราฟกผานเว็บบราวเซอร ไมเนนการติดตั้งโปรแกรมใดๆ โดยตองลงทะเบียนกอน จึงใชงานได ผูพฒั นาโปรแกรมสามารถเลือกไดว า จะใชโคด เอดิเตอรต ัวใด ระหวาง Microsoft PXT Block Editor, Java Script Editor และ MicroPython ท่ีจาํ ลองการทาํ งานโปรแกรมทหี่ นา จอคอมพวิ เตอรไ ด หรอื ส่ังคอมไพลโ ปรแกรมใหไดไ ฟลภ าษาเคร่ืองเพ่ือนาํ ไปโปรแกรมลงบอรดได ในการคอมไพลโปรแกรม ตัวโคดเอดิเตอรจะแปลไฟลสคริปตเปนไฟลโปรแกรมภาษา C/ C++ เพอ่ื สง ไฟลภ าษา C/C++ นไ้ี ปยงั เวบ็ ไซต www.mbed.com เพอื่ ทาํ การคอมไพลใ หเ ปน ไฟลภ าษา เครอื่ ง ไดไ ฟลน ามสกลุ .hex สง กลบั มายงั คอมพวิ เตอร ยกเวน MicroPython ทท่ี าํ งานแบบอออฟไลน ได การดาวนโ หลดโปรแกรมเพยี งนําไฟลภ าษาเครื่องทไี่ ดน ้ไี ปเกบ็ ในไดรฟทเี่ ปนบอรด micro:bit

 micro:bit  11 รปู ท่ี 1-4 โคด เอดเิ ตอรแ บบกราฟก สาํ หรบั micro:bit ทชี่ อื่ Microsoft PXT Block Editor รปู ที่ 1-5 เอดเิ ตอรส าํ หรบั เขยี นโปรแกรมแบบ Java Script ที่ micro:bit รองรบั

12   micro:bit      รปู ท่ี 1-6 กา วไปอกี ขนั้ กบั การเขยี นโปรแกรมดว ยภาษา Python กบั MicroPython 1.2.1 Microsoft PXT Block Editor เปน เอดิเตอรแ บบกราฟกมีหนา ตาแสดงดงั รปู ที่ 1-4 ผูพัฒนาตองลากบลอ็ กมาวางตอกันให ทาํ งานตามที่ตองการ พรอ มกบั มีโปรแกรม Simulation สําหรบั จาํ ลองการทาํ งานของโปรแกรมดว ย 1.2.2 Java Script Editor เปน การเขยี นโคด ดว ย Java Script ซง่ึ ทาํ งานรว มกบั Block Editor ไดโ ดยสลบั ไปเปน เอดเิ ตอร แบบเท็กซ (text-based editor) สาํ หรับคนทเ่ี ขยี นโปรแกรมเกงข้ึนก็ทาํ ได มหี นาตาดงั รปู ท่ี 1-5 1.2.3 MicroPython เปน เอดเิ ตอรแ บบ text-based หรอื แบบตวั อกั ษรสาํ หรบั เขยี นโปรแกรมดว ยภาษา Python ลว นๆ ไมม บี ลอ็ กใดๆ ใหต อ เหมาะสาํ หรบั ฝก ทกั ษะการเขยี นโปรแกรมในขนั้ กา วหนา โดยมไี ลบรารสี าํ หรบั แสดงภาพออกที่ LED 5 x 5 จดุ ของบอรด micro:bit และมีไลบรารสี ําหรบั เลน ดนตรี

 micro:bit     13 รปู ที่ 1-7 www.microbit.org เวบ็ ไซตห ลกั ของโครงการ micro:bit รปู ที่ 1-8 เว็บเพจของ micro:bit developers สาํ หรบั ผทู ่ีสนใจพัฒนาฮารด แวรแ ละซอฟตแ วรเ พื่อใชก ับ micro:bit (http://tech.microbit.org/)

14   micro:bit      รปู ท่ี 1-8 ตวั อยา งโครงงานทน่ี าํ บอรด micro:bit ไปใชง าน ภาพประกอบจาก : https://www.kitronik.co.uk http://www.theinquirer.net http://www.bbc.co.uk รปู ท่ี1-9 ตวั อยา งการตอ วงจรทพี่ อรต ของบอรด micro:bit ใชส ายปากคบี ในการตอ วงจร (ภาพจาก http:// www.dezeen.com)

 micro:bit   15 1.3 Community ท่แี ข็งแกรงคอื จดุ แข็งทย่ี ่ังยืนของ micro:bit ดวยความรวมมืออยางกวางขวางและเปนรูปธรรมของผูพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ดานโปรแกรม ผลักดันให micro:bit เขาไปเปน อปุ กรณห ลกั พ้นื ฐานของเยาวชนในสหราชอาณาจักร เกดิ เปนชุมชนขนาดใหญท มี่ ีครู โปรแกรมเมอร เดก็ นักเรยี น และผูสนใจทั่วไป ทาํ ใหเกิดผลงานและ โครงงานตางๆ ท่ีนํา micro:bit ไปใชอ ยา งมากมาย รวมถึงมผี ูผลิตอุปกรณเสริม อปุ กรณตอพว งออก มาอยา งมากมาย มหี นงั สอื อเิ ลก็ ทรอนกิ สห รอื ebook ใหผ สู นใจไดอ า นเพอื่ ศกึ ษาและเรยี นรเู พอื่ ใชง าน micro:bit จาํ นวนมาก โดยเขา ไปท่ี www.microbit.org ซงึ่ เปน เวบ็ ไซตอ ยา งเปน ทางการของ micro:bit ในเวบ็ ไซต www.microbit.org เปน ศนู ยก ลางของการพฒั นาและใชง าน micro:bit โดยผสู นใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับขอมูลไดฟรี เมื่อตองการพฒั นาโปรแกรมก็ทาํ ไดงายๆ เพียงคลิกทห่ี ัวขอ Let’s code ก็จะเขาไปยังเว็บเพจสาํ หรบั สรางโปรแกรมควบคุม micro:bit แบบออนไลนไ ดท ันที สวนตัวอยางโครงงานและส่ิงประดิษฐตางๆ ดูไดจากหัวขอ Ideas หากตองการทราบถึงขอ มลู ทางเทคนิคของ micro:bit เลอื กหัวขอ Meet micro:bit สําหรบั นกั การศึกษา ครู อาจารยท ี่ตองการศึกษาหรือสบื คนสือ่ การเรียนการสอนที่เกย่ี วขอ ง กับ micro:bit ตองเลอื กหวั ขอ Teach เมอ่ื ไดร บั ขอ มลู มากเพยี งพอจนสนใจจะจดั ซอ้ื micro:bit มาใชง าน คลกิ เขา ไปในหวั ขอ Buy ซ่ึงจะพบตัวแทนจําหนายและรายชื่อของรานคาที่จําหนาย micro:bit ทั่วโลก สําหรับประเทศไทยมี ตวั แทนจาํ หนา ยหรอื reseller อยา งเปน ทางการ 2 ราย หนงึ่ ในนน้ั คอื บรษิ ทั อนิ โนเวตฟี เอก็ เพอรเิ มนต จาํ กดั หรอื INEX อกี รายหนงึ่ คอื บรษิ ทั วนี สั ซพั พลาย จาํ กดั ไมเ พยี งรองรบั ผสู นใจมอื ใหมทาง microbit.org ยงั มเี วบ็ เพจทใี่ หข อ มลู เชงิ ลกึ สาํ หรบั นกั พฒั นา ทั้งฮารด แวรแ ละซอฟตแวร เพือ่ นาํ ไปใชใ นการสรา งอปุ กรณเสริมหรอื ตอยอดท้ังความสามารถและ ประโยชนใ ชส อยแก micro:bit นน่ั คอื http://tech.microbit.org/ ดวยขอโดดเดนตามที่นําเสนอมาท้ังหมด ทําให micro:bit ไดรับความนิยมอยางสูงท่ัวโลก นบั เปน อกี ปรากฏการณหนึ่งท่ีสาํ คญั ตอ หนา ประวตั ิศาสตรของวงการระบบสมองกลฝง ตัว หลังจาก ทโ่ี ลกรจู ัก Arduino และใชงานมาอยางตอเน่ือง นบั จากนี้ micro:bit จะเปนอกี หนง่ึ ทางเลือกของการ เรียนรไู มโครคอนโทรลเลอรท ่ีใครๆ กเ็ ขาถงึ ได โดยไมจ ําเปน ตองเคยเขยี นโคด มากอน...

16   micro:bit     

 micro:bit   17   AX-microBIT+    micro:bit AX-microBIT+เปน  หนง ่ึ ในอ ปุ กรณ เ สรม ิ เพ อ่ื สน บั สน นุ การใช ง านมน ิ  บิ อร ด ไมโครคอนโทรลเลอร  เพ อื่ การเร ยี นร ูmicro:bit ตว ั แรกทพ ่ี ฒ ั นาและผล ติ ข นึ้ ในประเทศไทย โดยว ศิ วกรไทยจากบร ษิ  ทั  อ นิ โนเวตฟ ี เอ ก็ เพอร เิ มนต  จ าํ ก ดั  (www.inex.co.th) โดยบอร ด น ไี้ ด ร  บั การออกแบบมาเพ อ่ื ชว  ยอ าํ นวยความสะดวก ในการเรย ี นร แู ละใชง  าน micro:bit โดยเฉพาะอย า งยง ่ิ กบ ั การใชง  านพอรต  อน ิ พ ตุ เอาตพ   ตุ ของ micro:bit    รปู ท่ี 2-1 แสดงสว นประกอบของบอรด ทดลอง AX-microBIT+ พรอ มบอรด แปลงขาพอรต micro:bit

D1 +5V +Vm +3V K2 D3 SP1 micro:bit I/O 1N5819 IN IC1 OUT 1N4148 PIEZO K1 78R33 D2 DC input 1N5819 4.8-5.6V GND 40 1 C1 C2 LED1 R2 Q1 39 37 35 33 31 29 13 11 9 7 5 3 1 220/16V 0.1/50V ON 1k BC547 40 38 36 34 32 30 28 14 12 10 8 6 4 2 GND JP1 +3V PZ 0 Port-0 1 18   micro:bit       2 +5V +3V 3 0 4 5 6 7 1 8 9 10 11 12 2 13 14 15 16 19 20 GND K3 micro:bit I/O +3V R3 +5V +3V 150 VR1 10k +3V +Vm s+- s+- K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 0 1 8 12 16 19 20 SERVO1 SERVO2 AN0 AN0 SCL SDA รปู ที่ 2-2วงจรสมบรู ณข องบอรด ทดลองAX-microBIT+

 micro:bit  19 2.1 คณุ สมบัตขิ อง AX-microBIT+  ม ีคอนเนก็  เตอร  80 ขาสํ าหรบั  ติ ดต ั้ง micro:bit   ม จี  ดุ ตอ  ไฟเล ยี้ ง +5V เปน  แจก  อะแดปเตอร  พร อ มวงจรควบคม ุ ไฟเลย ้ี งคงท ่ี +3.3V และวงจร ป องกั นการต อไฟกลั บข้ ัว   มจี  ดุ  ต อพอร ตสํ าค ญั แบบ JST เพ่ ือต อกับ  อปุ  กรณ อ น ิ พต ุ เอาตพ  ต ุ ของ INEX   มจี   ดุ ต อเซอร โ วมอเตอร  2 ช อง ใช ง านรว  มกับ  ขาพอรต   8 และ 12 ของ micro:bit ใชแ  รงดนั  จากไฟเลย้ ี ง +5V มาเลย ้ี งเซอร โวมอเตอร  รองร ับเซอรโ  วมอเตอรข  นาดเล ็กท ่ีใช ไฟเลี้ย  ง 4.8 ถ ึง 6V  ม จี  ุดต อพอร ตทง ั้ หมดของ micro:bit เปน  แบบ IDC ตั วผแ ู ละต วั เม ยี  ท าํ ให ต  อสายเพอ ่ื ใช ง าน ก ับเบรดบอร ดได สะดวก    มี จุ ดต อช ุบทองขนาดรู  4  มม.  5  จุ ด  เพื ่อใช งานกั บสายปากค ีบได  ต อตรงมาจากขาพอร ต 0,1,2, +3V และ GND   ม สี วติ  ช กดติ ดปล อ ยดั บ 2 ต ัวต อมาจาก Button A และ B ของ micro:bit   มีต   ัวต านทานปรับ  คา  ไดส   ําหรบั  ทดลองอิ นพต ุ อะนาลอก สา ํ หรบ ั ปรับ  แรงดน ั  0 ถงึ   +3V    ผล ิตจากแผน  วงจรพม ิ พ  2 หนา  เพลตทร ูโฮล (PTH) พร อมชบุ  ทองทจี่   ดุ บ ัดกรี ทง้ ั หมด รู ปท ่ี 2-1 แสดงส วนประกอบของบอรด   AX-microBIT+ ส วนวงจรของบอรด  แสดงในร ปู ท ี่ 2-2 2.2 การใชง านเบื้องตน 2.2.1 ตดิ ตัง้ micro:bit น ํา micro:bit เสี ยบเข าท่ ีคอนเน ็กเตอร  80 ขาด านบน โดยหั นด านท ่ีเป น LED 5x5 จุ ดของ micro:bit ข้ึน  มา ดั งรูป  ท่ี 2-3 (ก) ตดิ ตัง้ แนวตงั้ (ข) ตดิ ตง้ั แนวนอน โดยใชบ อรด แปลงขา พอรต micro:bit รปู ท่ี2-3แสดงแนวทางการตดิ ตง้ั micro:bitเขา กบั บอรด AX-microBIT+เพอ่ื ใชง าน

20   micro:bit      2.2.2 การจา ยไฟเล้ยี ง ท าํ ได  2 ทางคื อ 1.ตอ ผา นพอรต microUSBของmicro:bitโดยต อ สายเข า ก บั จด ุ ต อ พอร ต  microUSB บน micro:bit และพอร ต  USB ของคอมพว ิ เตอร ห รอ ื เพาเวอรแ  บงก ห รอ ื อะแดปเตอร +5V ทม ่ี ช ี อ  งจา  ยไฟเปน  พอรต   USB เมอ ่ื มแ ี รงดนั   +5V เข า มา บน micro:bit มว ี งจรควบคม ุ ไฟเลย ้ี งคงท ่ี +3.3V แลว  สง  มายง ั ขา +3.3V เพือ่  มา เขา  ทบ ่ี อรด   AX-microBIT+ ด ว ย ท ่ี micro:bit ม ี LED แสดงสถานะไฟเล ย้ี งท เ่ี ขา  มาย งั  micro:bit ผา  นทาง พอร ต  USB ทบ ี่ อร ด  AX-microBIT+ ก็ ม ี LED ต ําแหนง   ON แสดงสถานะไฟเลย ้ี งของบอรด  2. ตอ แรงดนั ไฟฟา +5V ทแ่ี จก อะแอปเตอร โดยใชแ  หล ง จ า ยไฟหรอ ื อะแดปเตอร ท  มี่ ห ี  วั ต อ แบบ ปล กั๊ อะแดปเตอร ห ร อื ปล ก๊ั แบบบารเ  รล (barrell)  เส ยี บเขา  ท แี่ จก  อะแดปเตอร  แรงดน ั  +5V จะผ า นวงจร ควบคม ุ ไฟเล ย้ี งคงท ที่  ่ี+3.3V บนบอร ด  AX-microBIT+ ไดไ  ฟเลย ี้ ง +3.3V ผา  นไดโอดทท ่ี  าํ หนา  ท ป่ี  อ งกน ั แรงดน ั ย อ นกล บั จาก micro:bit เหล อื แรงดน ั  +3V เพอ ื่ เลย ้ี งวงจร LED ต าํ แหน ง  ON จะตด ิ สวา  งเพ อ่ื แสดง สถานะไฟเลย ้ี งของบอรด   AX-microBIT+ รปู ท่ี 2-4 แสดงตาํ แหนง ทเ่ี กย่ี วขอ งกบั ไฟเลยี้ งของบอรด AX-microBIT+

 micro:bit    21 2.3 การใชง านพอรต 0,1 และ 2 เม ือ่ น าํ  micro:bit มาเสยี  บเขา  ก ับคอนเน ็กเตอร  80 ขาของบอรด   AX-microBIT+ ทํ าใหจ   ดุ ต อ พอรต   4 มม. ของพอรต   0, 1, 2, +3V และ GND ถ กู บ งั  บอรด   AX-microBIT+ จ งึ เตร ยี มจ ุดต อร ู 4 มม. ของพอร ต  0, 1, 2, +3V และ GND ออกมาให ใช งานไดเ  หมอ ื นเด มิ  โดยจ ดุ ต อเหลา  นัน ้ เปน  แบบหนา  ส ัมผ ัสชบ ุ ทองและม รี  ขู นาด 4 มม. เพือ ่ ให ใช ไดก   ับสายปากคี บไดต  ามวต ั ถุ ประสงค ด ้ง ั เด ิม 2.3.1 การใชง านพอรต 0 ท ่ีพอร ต 0 ของ micro:bit เมอ ื่ ต อใชง  านกั บบอร ด AX-microBIT+ จะเล อื กใช ง านได  2 แบบ โดยใช สวติ  ช จ มั๊ เปอร  ดง ั น ้ี  PIEZO : เป น การเลื อกต อพอร ต 0 ของ micro:bit ก ับวงจรขบ ั เส ยี งออกลํ าโพงเปย  โซ  Port0 : เปน  การเลื อกต อพอร ต  0 ของ micro:bit กั บจ ุดต อพอร ตเพอื่  ใช งานอส ิ ระ โดยขา พอร ต 0 ของ micro:bit จะถกู  ตอ  ไปย งั  3 จุ ดค อื  จ ดุ ต อ 4 มม. (ตํ าแหนง   0), จ ุดต อ JST 3 ขา (0/AN0) และจ ดุ ต อ IDC ทั้ งต ัวผู และตั วเมยี      

22   micro:bit      2.3.2 การใชง านพอรต 1 บนบอรด   AX-microBIT+ จะต อขาพอร ต 1 ของ micro:bit เข าก ับจด ุ ต อ 4 มม. (ตํ าแหน ง 1), จ ุดต อ JST 3 ขา (1/AN1) และจด ุ ต อ IDC ทั ง้ ต ัวผ ูและตั วเมย ี 2.3.3 การใชง านพอรต 2 บนบอรด   AX-microBIT+ จะต อขาพอรต   2 ของ micro:bit เข าก ับจ ุดต อ 4 มม. (ตํ าแหนง   2), วงจรตั วตา  นทานปรั บค า ได  เพอ่ ื ปอ  นแรงดั น 0 ถึ ง +3V ส ําหรบั  ทดลองการแปลงสญั  ญาณอะนาลอก เป นดจิ  ติ  อลของ micro:bit และจ ดุ ต อ IDC ทง ้ั ต ัวผ ูและตั วเม ยี

 micro:bit    23 2.4 การใชงานสวติ ช A และ B ของ micro:bit เพอื ่ อา ํ นวยความสะดวกเพมิ ่ เติ มในการใช งานสวติ  ช A และ B ของ micro:bit หลง ั จากนํ ามา เส ยี บเข า กั บคอนเนก ็ เตอร  80 ขาบนบอรด   AX-microBIT+ ต ัวบอร ด ไดท  ํา  การเช ่ือมต อขาของสวต ิ ช  กดท้ั งสองตวั   (ซ่ง ึ ต อกบ ั ขาพอร ตของไมโครคอนโทรลเลอรภ  ายใน micro:bit) มาต อก ับสวต ิ ช กดต ดิ ปลอ  ยดบ ั ภายนอก และยั งต อมาทจี่   ุดต อ IDC ทั ง้ ตั วผ ูและตั วเมยี  ด วย (พอร ต 5 - สวติ  ช A และพอรต  11 - สวติ  ช  B) เพอ่ื  รองรั บการน าํ ส ญั ญาณของสวต ิ ช  A และ B ไปใช งานภายนอกได  2.5 การใชงานจดุ ตอ พอรต 4 มม. ของ micro:bit เพ ื่ออํ านวยความสะดวกเพ ิ่มเต ิมในการใช  งานจ ุดต อพอร ตแบบร ู 4 ม ิลลิ เมตรของ micro:bit หลั งจากนํ ามาเสี ยบเข ากั บคอนเน ็กเตอร  80 ขาบนบอร ด AX-microBIT+ ตั วบอรด  จึ งได เชื่ อมต อ จด ุ ต อ  4 มม. ทง ั้  5 จด ุ  (พอร ต  0, 1, 2, +3V และ GND) ออกมา  ผ ูใช งานสามารถใช สายปากคี บหน ีบเข าท่ี  หนา  สม ั ผ ัสของจ ดุ ต อพอรต   เพ ่ือนา ํ สัญ  ญาณเข าหรอ ื นํ าส ัญญาณออกไปใช งานได 

24   micro:bit      2.6 การใชง านจดุ ตอ เซอรโ วมอเตอร บอร ด AX-microBIT+ ได เตรี ยมจุด  ต อสํ าหรับ  ใช งานกั บเซอร โวมอเตอรไ  ว  2 ชอ  ง โดยใช งาน รว  มกับ  ขาพอรต   8 และ 12 ของ micro:bit สาํ  หรบั  ไฟเล ้ียงของเซอรโ  วมอเตอรไ  ดร  บ ั การต อ มาจากจุด  ต อ +Vin 5V ของบอร ด AX-microBIT+ ทํ าใหใ  ช งานไดโ  ดยไมต   องต อแหลง  จา  ยไฟภายนอกเพม ิ่ เติ ม สา ํ หร บั เซอรโ  วมอเตอร ท  แ่ี นะนา ํ ใหใ  ช ก บ ั บอร ด  AX-microBIT+ ค อื  เซอร โ วมอเตอร ข นาดเลก ็ จนถ ึงขนาดกลางทีใ่  ช ไฟเล ย้ี ง 4.8 ถงึ   6V อาท ิ MG90 (เฟอ  งโลหะ), DS3109 (ร นุ  9kg) และแบบปรบ ั แตง  หมุน  รอบ 360 องศา ท้ งั หมดมี จ าํ หนา  ยท ี่ www.inex.co.th 2.7 การใชงานจดุ ตอ พอรตแบบ IDC ของ micro:bit บอร ด  AX-microBIT+ ไดเ  ตรย ี มจ ดุ ต อ พอรต  ท งั้ หมดของ micro:bit มารวมไว ท ค ่ี อนเนก ็ เตอร IDC ท ง้ั แบบต วั ผ แู ละต วั เมย ี ท ดี่  า นล า งของบอรด   พม ิ พ ต า ํ แหนง  ขาพอร ต ให เ ห น็ ชด ั เจน ผใ ู ช ง านสามารถใชง  าน พอรต  ทง ้ั หมดของ micro:bit ในการเชอ ่ื มตอ  ก บั อป ุ กรณ ภ ายนอก โดยใช ส ายต อ วงจรเพ อ่ื เชอ ่ื มต อ ก บั วงจร ท ต่ี  อ ทดลองบนเบรดบอร ด  หร อื ใช ส าย IDC-1MM หรอ ื  IDC-1MF เพอ ่ื ต อ ไปย งั อ ปุ กรณภ  ายนอกกไ ็ ด 

  micro:bit    25    micro:bit การเรยี นรเู พอ่ื พฒั นาโปรแกรมใหก บั micro:bit ทาํ ไดง า ย โดยเครอื่ งมอื ทงั้ หมดทพ่ี ฒั นาขน้ึ นน้ั รองรับผูเรียนที่มีอายุตั้งแต 10 ปขึ้นไป เครื่องมือหลักๆ ที่นิยมใชในการพัฒนาโปรแกรมใหแก micro:bit คอื 1. JavaScript Blocks Editor หรอื Microsoft PXT Block Editor Microsoft PXT Block Editor เปนเคร่ืองมอื ทใี่ ชบล็อกคาํ สงั่ ในการพฒั นาโปรแกรมใหแก micro:bit เพียงลากและวางบล็อกตอกัน กําหนดคาพารามิเตอรท่เี หมาะสมสาํ หรับบางคําส่ัง ผูเรียน ก็จะสามารถโคดด้งิ หรอื เขยี นโปรแกรมกับ micro:bit ไดง ายๆ Microsoft PXT Block Editor เปนเวบ็ เบสแอปพลิเคชั่น (web-based application) จึงตองใชเวบ็ บราวเซอร อาทิ Chrome, Internet Explorer, Mozila Firefox ในการเขา ถงึ เวบ็ ไซตเพอ่ื ใชง านเครอ่ื งมอื น้ี โดยไปที่ https://makecode.microbit.org อยา งไรกต็ าม มวี ธิ กี ารทจี่ ะทาํ ใหใ ชง านเครอื่ งมอื นใ้ี นแบบออฟไลน (off-line) หรอื แบบไมต อ ง เชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต ซง่ึ จะไดกลาวถึงตอไป

26   micro:bit      นอกจากน้ันในเคร่ืองมอื เดียวกนั น้ี ผูเรียนหรอื ผูพฒั นาโปรแกรมสามารถเลือกใชภาษา Java ได โดยตัวซอฟตแวรร องรบั การสลบั ไปมาระหวา งกาเรขียนโปรแกรมหรือโคด ดวั ยบล็อกคาํ สั่งและ แบบเทก็ ซ (text-based) ดวยโปรแกรมภาษา Java 2. Python Editor ภาษา Python เปน อกี หนงึ่ ทางเลอื กทขี่ องการเขยี นโปรแกรมหรดื โคดใหแ ก micro:bit โดยใช Python Editor หากทํางานในแบบออนไลนต องไปที่ http://python.microbit.org/editor.html หากตองการทาํ งานแบบออฟไลน ตองดาวนโหลดโปรแกรมมาติดตั้งในคอมพิวเตอรจาก : https://codewith.mu

 micro:bit    27 3. แอปพลเิ คชนั่ ของอปุ กรณแ อนดรอยด และ iOS มีแอปพลิเคชั่นสําหรับพัฒนาโปรแกรมและสงโคดมายัง micro:bit เพื่อรันในแบบไรสาย ผา นบลทู ธู โดยใชอ ปุ กรณพ กพาสมยั ใหม ทงั้ สมารต โฟนและแทบ็ เลต็ โดยมที งั้ แอปพลเิ คชน่ั ทท่ี าํ งาน บนอปุ กรณอปุ กรณแอนดรอยด และ iOS (iPhone และ iPad) แตจนถึงขณะทจ่ี ัดทาํ เอกสารนี้แอปพลิ เคช่ันยังมีการทํางานท่ีไมเ สถยี ร ตองมีการปรบั ปรุงอยางตอเนอ่ื งอกี ระยะหนึ่ง ในเอกสารนี้ ผูจัดทาํ เลอื กใช Microsoft PXT Blocks Editor ในการพัฒนาโปรแกรมหรอื โคด และนับจากน้ีคณะผูจัดทาํ เอกสารจะเลือกใชคาํ วา โคด แทนคําวา โปรแกรม เพอ่ื ใหส อดคลอ งกับทศิ ทางของการเรยี นรดู า นวทิ ยาการคํานวณ (computing) สมัยใหม

28   micro:bit      3.1 เรมิ่ ตน พัฒนาโคด ดวย Microsoft PXT Block Editor โดยปกติการพัฒนาโคดใหแก micro:bit ดวย Microsoft PXT Block Editor จะกระทําแบบ ออนไลนหรอื เชอ่ื มตอ กบั เวบ็ ไซตข องMakeCodeผา นเครอื ขา ยอนิ เทอรเ นต็ ตลอดเวลาซงึ่ อาจมขี อ จาํ กดั ในกรณที ใี่ นพนื้ ทเี่ ดยี วกนั มกี ารเชอ่ื มตอ กบั เวบ็ ไซตเ ปน จาํ นวนมาก จนอาจทาํ ใหส ญั ญาณการเชอ่ื มตอ ของเครอื ขา ยไมด เี พยี งพอ หรอื ในกรณที ม่ี คี วามจาํ เปน ตอ งพฒั นาโคด ในแบบออฟไลน เนอ่ื งจากไมม ี สญั ญาณหรอื ไมส ามารถเชอื่ มตอ กบั เครอื ขา ยอนิ เทอรเ นต็ ได เพอื่ ใหเ กดิ ความสะดวกในการพฒั นาโคด ดว ย Microsoft PXT Block Editor จงึ ขอแนะนาํ การใชง านในแบบออฟไลน อยา งไรกต็ าม ขนั้ ตอนการ เตรยี มการนย้ี งั มคี วามจาํ เปน ตอ งเชอ่ื มตอ เครอื ขา ยอนิ เทอรเ นต็ ในครงั้ แรกเพยี งครงั้ เดยี ว 3.1.1 การเตรียมการเพื่อพัฒนาโคดดวย Microsoft PXT Block Editor ในแบบ ออฟไลน (1) เชอื่ มตอ คอมพวิ เตอรก บั เครอื ขา ยอนิ เทอรเ นต็ และไปยงั เวบ็ ไซตข อง MakeCode ที่ https:/ /makecode.microbit.org

  micro:bit     29 (2) เล่ือนเมนูคําสั่งทางซายไปยังหวั ขอ Advance แลวเลือก Add Package

30   micro:bit      (3) จะปรากฏหนา ตา งเลอื กดาวนโหลดแพก็ เกจของบลอ็ กคาํ สง่ั เพมิ่ เติมขน้ึ มา เลอื กทร่ี ายการ neopixel (4) รอสักครูหน่ึงเพ่ือดาวนโหลดแพ็กเกจของบล็อกคําส่ัง neopixel จากนั้นที่เมนูคําส่ังจะ ปรากฏหวั ขอ Neopixel การผนวกบลอ็ กคาํ สงั่ นเ้ี ขา มาเนอื่ งจากในตวั อยา งการทดลองในทนี่ จ้ี ะมกี าร ใชงานอุปกรณแสดงผลที่เรียกวา Neopixel ซ่ึงก็คือ LED 3 สี RGB ในแบบโปรแกรมได อนั จะได กลาวถึงตอไป

 micro:bit   31 (5) บนั ทกึ ตาํ แหนง ของเวบ็ ไซต MakeCode นไ้ี ว ดว ยการบกุ มารก (bookmark) โดยคลกิ เลอื ก ทเี่ ครอื่ งหมายจดจาํ บกุ มารก ของเวบ็ บราวเซอร จากรปู เปน Chrome จากนนั้ คลกิ ปมุ Done เพอ่ื ยนื ยนั หลงั จากน้ีหากตอ งการพฒั นาโคด ใหก บั micro:bit ในแบบออฟไลนก ท็ าํ ไดโดยเปด เวบ็ บราวเซอร และเลอื กบกุ มารก มายงั makecode.microbit.org ซงึ่ มตี าํ แหนง เปน https://makecode. microbit.org

32   micro:bit      3.1.2 การเตรยี มการ micro:bit เพือ่ พัฒนาโคด ในการพัฒนาโคดสําหรับ micro:bit กับคอมพิวเตอร มีข้ันตอนการเตรียมการในสวนของ micro:bit ดงั น้ี (1) เชื่อมตอ micro:bit กับพอรต USB ของคอมพวิ เตอรด วยสาย micro:USB ท่ีใชสําหรบั การ สอ่ื สารขอมลู (Data cable) LED สีเหลืองดา นหลัง micro:bit จะตดิ สวา ง (2) ที่คอมพิวเตอรจะรับรูการเชื่อมตอเขามาของอุปกรณใหม รอสักครู ระบบจะมองเห็น micro:bit เปน ไดรฟหนวยความจาํ เหมือนกับ USB แฟลชไดรฟ มชี ่อื วา MICROBIT (G:\\ หรอื อาจ เปนอักษรอื่นข้ึนกับคอมพิวเตอรแตละตัว)

  micro:bit   33 3.2 ตวั อยา งการพฒั นาโคด ดวย Microsoft PXT Block Editor ในรูปท่ี 3-1 เปน ไดอะแกรมแสดงขน้ั ตอนมาตรฐานของการพฒั นาโคดใหกับ micro:bit รปู ที่ 3-1 ขนั้ ตอนโดยสรปุ ของการพฒั นาโคด ใหแ ก micro:bit

34   micro:bit      3.2.1 ขน้ั ตอนการพฒั นาโคด (1) เขาสูโปรแกรม Microsoft PXT Block Editor (ในแบบออนไลนห รอื ออฟไลนก ็ได) เลอื ก ไปท่ี เมนู Project ทดี่ า นบนของหนา ตา งโปรแกรม หนา ตา งเลอื กสรา งไฟลโ ปรเจก็ ตใ หมห รอื เปด ไฟล ปรากฎขึ้นมา เลือกไปท่ี New Project (2) ทพ่ี น้ื ที่สรา งโคด จะมีบลอ็ กตั้งตน 2 ตัวปรากฏขึ้นมา น่นั คอื on start และ forever โดยที่ on start เปน บลอ็ กกาํ หนดใหค าํ สง่ั ทง้ั หมดทอี่ ยภู ายในบลอ็ กนท้ี าํ งานทนั ที เมอื่ มกี ารจา ย ไฟใหก บั micro:bit forever เปน บลอ็ กกาํ หนดใหค าํ สง่ั ทอี่ ยภู ายในบลอ็ กนวี้ นทาํ งานอยา งตอ เนอื่ งแบบไมร จู บ

 micro:bit    35 (3)ในตวั อยา งแรกของโคด ทเ่ี ขยี นไมใ ชบ ลอ็ กonstartจงึ ลากไปหาชอ งหวั ขอ คาํ สง่ั จะปรากฏรปู ถงั ขยะ ใหว างบลอ็ กไปทงิ้ ลงในถงั ขยะ ซง่ึ กค็ อื การลบบลอ็ กคาํ สง่ั ออกจากโคด (4) ไปทหี่ วั ขอ Basic เลอื กบล็อก show icon ที่เปน รปู หวั ใจดวงใหญม าวางในบลอ็ ก forever

36   micro:bit      (5) ไปทห่ี ัวขอ Basic อกี คร้งั เลือกบล็อก pause เพื่อกําหนดคาหนว งเวลามาวางตอจากบลอ็ ก show icon กําหนดคาเปน 100 นัน่ คอื เลอื กใหมีการหนว งเวลาหรอื กําหนดใหค ําสั่งกอนหนาทํางาน นาน 100 มิลลิวินาที หรือ 0.1 วินาที ตามดวยคัดลอกบล็อก show icon มาวางตอจากบล็อก pause แลวเลือกรูปแสดงผลเปนรูปหัวใจดวงเล็ก (6) กาํ หนดชอื่ ของไฟลโ ปรเจก็ ตเ ปน Start ทชี่ อ งกาํ หนดชอ่ื ขา งปมุ Download จากนน้ั คลกิ ปมุ Download

  micro:bit  37 (7) หนาตางสาํ หรบั บันทกึ ไฟลป รากฎขึ้นมา ทาํ การเลือกตําแหนง เกบ็ ไฟล .hex แลวคลกิ ปุม Save เพื่อยืนยันการดาวนโหลดและบันทกึ ไฟล (8) สาํ เนาหรือบนั ทกึ ไฟล .hex ทต่ี องการ (ในทนี่ ี้คอื ไฟล microbit-start.hex) ไปยงั micro:bit ทไ่ี ดรฟ G:\\

38   micro:bit      (9) ในขณะกาํ ลงั สงโคดไปยัง micro:bit ใหส ังเกตที่ดานหลังของ micro:bit จะเห็น LED สี เหลอื งตดิ กะพรบิ เปน การแสดงสถานะการรบั สง ขอ มลู ของ micro:bit รอจนกระทง่ั LED หยดุ กะพรบิ โคดที่สงมาจะทํางานทันที สวนแสดงผล LED ของ micro:bit แสดงรปู หวั ใจเตนในอัตรา 0.1 วนิ าที อยา งตอเน่อื ง 3.2.2 การเปด ไฟลโ ปรเจก็ ตข น้ึ มาพฒั นาตอ ไฟลโ ปรเจก็ ตข อง micro:bit เปน ไฟลน ามสกลุ .hex ทเ่ี กบ็ โคด และบลอ็ กคาํ สงั่ ทง้ั หมดทเี่ กยี่ ว ของไวท้ังหมด รวมถึงแพ็กเกจบล็อกคาํ ส่ังทผ่ี นวกเขามาใชเพ่ิมเตมิ ดวย หากตอ งการเปดไฟลท ีม่ อี ยู เดิมเพอ่ื นาํ มาแกไ ข ปรบั ปรงุ หรอื พฒั นาตอ ยอด มีขน้ั ตอนดงั น้ี (1) ที่หนาตางหลกั ของโปรแกรม คลกิ ไปทีเ่ มนู Project จากน้ันเลือกรายการ Import File (2) ไดอะล็อกบ็อกสําหรับแจงเลือกไฟลที่ตองการเปด แสดงข้ึนมา คลกิ ท่ีปมุ Choose File

  micro:bit    39 (3) หนา ตา ง Explorer ปรากฏขน้ึ มา เพอื่ เลอื กไฟล .hex ทต่ี อ งการเลอื กเปด ในทน่ี ค้ี อื microbit- OnButton.hex จากน้ันคลิกปุม Go ahead ! เพ่อื เปด ไฟล ทีพ่ น้ื ท่สี รางโคดจะมีบล็อกคาํ สงั่ ตางๆ ของไฟลโ ปรเจก็ ต microbit-OnButton.hex ปรากฏ ขน้ึ มา พรอ มสาํ หรบั การดําเนนิ การในชน้ั ตอนตอไป

40   micro:bit      3.3 ตวั อยา งทดสอบการทาํ งานเบอ้ื งตน 3.3.1 ตวั อยางที่ 1 แสดงขอความไฟว่ิง ตัวอยางนี้เปนการแสดงตัวอักษรเปนขอความ Hello!MicroBit บนสวนแสดงผล LED ของ micro:bit (1) ที่โปรแกรม Microsoft PXT Block Editor สรางโคดดงั นี้ โคด น้ใี ชบลอ็ ก forever เพ่ือกําหนดใหวนทาํ งานอยางตอเนื่อง แลว ใชค ําสั่ง show string เพื่อใหแ สดงผลตัวอกั ษรทต่ี องการผานสว นแสดงผล LED (2) ดาวนโ หลดและบนั ทึกไฟลล งใน micro:bit micro:bit แสดงขอ ความ Hello!MicroBit บนสว นแสดงผล LED ในลักษณะอักษรไฟว่ิง

 micro:bit  41 3.3.2 ตวั อยา งท่ี 2 อกั ษรไฟวง่ิ A-Z ตัวอยา งนเ้ี ปน การแสดงตัวอกั ษรภาษาองั กฤษ A ถึง Z บนสว นแสดงผล LED ของ micro:bit (1) ท่โี ปรแกรม Microsoft PXT Block Editor สรา งโคดดังนี้

42   micro:bit      ตัวอยา งนีใ้ ชบลอ็ ก forever เพื่อกําหนดใหวนทาํ งานอยางตอเนื่อง โดยมคี าํ สง่ั for index from 0 to 26 กําหนดใหแตล ะรอบมกี ารทาํ งาน 26 ครั้ง ซง่ึ เปน จํานวนตัวอักษรทจ่ี ะสรา งใหก ับตัว แปร item โดยตวั แปร item จะนาํ ขอ มลู มาจากตวั แปร index ซง่ึ เปน ตวั แปรแบบอะเรยด ว ยคาํ สง่ั item get value index ในตัวแปร index จะบรรจขุ อมลู ตัวอกั ษร A ถงึ Z เมือ่ ไดขอมลู ตัวอักษรมาแลว คาํ สัง่ show string ทําหนา ทแ่ี สดงตัวกษรบนสว นแสดงผล LED ของ micro:bit ตอไป โดยอกั ษรแตละตัวจะแสดง 1 วนิ าที (1000 มลิ ลวิ นิ าที - ms) ทัง้ น้เี ปนผล มาจากคําส่ัง pause (2) ดาวนโ หลดและบนั ทกึ ไฟลล งใน micro:bit micro:bit แสดงอกั ษร A แลว เปลยี่ นเปน B, C, D ไปจนถงึ Z แลว วนกลบั มาแสดงอกั ษร A อยา งตอ เนอื่ ง การแสดงผลในตวั อยา งนจี้ ะเหมอื นการเปลย่ี นแผน ปา ยตวั อกั ษร ไมใ ชแ บบอกั ษรไฟวงิ่

 micro:bit     43 3.3.3 ตวั อยางท่ี 3 ON Button ในตวั อยา งนป้ี น การทดลองใชง านสวติ ชก ด A และ B บนตวั micro:bit เพอื่ ควบคมุ การทาํ งาน (1) ท่โี ปรแกรม Microsoft PXT Block Editor สรางโคด ดังน้ี ในตัวอยา งน้ีใชคาํ ส่งั on button A pressed เปน คาํ ส่งั หลกั ในการควบคมุ การทํางาน 1. เมอ่ื กดสวติ ช A จะเปน การเลอื กใหท าํ งานในลปู repeat…do ซงึ่ ในทนี่ ก้ี าํ หนดไว 4 รอบ อนั เปน การสงั่ ให micro:bit แสดงรปู หวั ใจเตน 4 จงั หวะ และหยดุ ดว ยการแสดงเครอ่ื งหมายถกู 2. เมอื่ กดสวติ ช B เลอื กให micro:bit แสดงรปู ดอกจันทร 3. เมื่อกดสวิตช A และ B พรอมกัน micro:bit แสดงเสนแนวนอนกลางสวนแสดงผล

44   micro:bit      (2) ดาวนโ หลดและบันทึกไฟลล งใน micro:bit เมือ่ เรมิ่ ทํางาน micro:bit ไมแ สดงผลใด จนกวาจะกดสวติ ช A หรอื B หรอื A และ B (ก) เม่ือกดสวติ ช A - micro:bit แสดงรูปหัวใจเตน 4 จงั หวะ ตามดวยเครอ่ื งหมายถกู (ข) เม่ือกดสวติ ช B - micro:bit แสดงรปู ดอกจนั ทร (ค) เมื่อกดสวติ ช A และ B พรอมกัน - micro:bit แสดงเสน แนวนอนกลางสว นแสดงผล

micro:bit Education Kit :   micro:bit 45    micro:bit      micro:bit จดั สรรพอรตอนิ พตุ เอาตพ ตุ สําหรบั ติดตออุปกรณภายนอก รวม 20 ขา ดงั แสดงใน รูปท่ี 4-1 ประกอบดวย รปู ที่ 4-1 ชอื่ ตาํ แหนง และการจดั สรรหนา ทก่ี ารทาํ งานของขาพอรต อนิ ตุ เอาตพ ตุ ของ micro:bit

46micro:bit Education Kit :  micro:bit 1. พอรต อนิ พตุ เอาตพ ตุ ดจิ ติ อลและอะนาลอก 6 ขา คอื P0, P1, P2, P3, P4 และ P10 โดย P3, P4 และ P10 ยงั ใชต อ กบั LED ในสว นแสดงผลของ micro:bit ดงั นน้ั หากไมม คี วามจาํ เปน ใดๆ ไมแ นะ นาํ ใหใ ชง านขาพอรต ทง้ั 3 ขา (P3, P4 และ P10) 2. พอรตอินพตุ เอาตพตุ ดิจติ อลอิสระ 3 ขา คือ P8, P12 และ P16 3. พอรตอินพุตเอาตพ ตุ ดิจติ อลฟง กชัน่ พิเศษ 9 ขา ประกอบดวย P5 ถึง P7, P9, P11, P13 ถงึ P15 โดย P5 และ P11 ตอกบั สวติ ช A และ B (แนะนําใหใ ชงานกับสวติ ช A และ B) P6, P7 และ P9 ตอกับขาของ LED ในสวนแสดงผลของ micro:bit (ไมแ นะนาํ ใหใ ช งานเปน อยา งอน่ื ) P13 ถึง P15 ใชงานเปนขาติดตอกับอุปกรณภายนอกผานบัส SPI (ขา SCK, MISO และ MOSI ตามลําดับ) จงึ ควรสงวนไวใชในการติดตอกับอปุ กรณบัส SPI ถามีความจําเปนอาจเลือก ใหทํางานเปนขาพอรตอินพุตเอาตพุตดิจิตอลได 4. ขาเชอ่ื มตอ อปุ กรณบ สั I2C มี 2 ขา คอื SCL และ SDA (ไมแ นะนาํ ใหใ ชง านเปน อยา งอน่ื ) นอกจากนน้ั ทกุ ขาพอรต (ยกเวน SCL และ SDA) รองรบั การทาํ งานเปน ขาเอาตพ ตุ PWM ได ดว ยกระบวนการทาํ งานทางซอฟตแ วร ในการออกแบบฮารด แวรข องขาพอรต อนิ พตุ เอาตพ ตุ ของ micro:bit ผอู อกแบบเลอื กทจี่ ะออก แบบจุดตอเปนแบบสล็อต (slot) ทใ่ี ชงานกับคอนเน็กเตอรแบบ Edge connector คลายกับจดุ ตอตลบั เกมสคอนโซลในอดตี ใน micro:bit มีจุดตอทงั้ ส้ิน 80 จดุ แบงเปน 2 ดาน ดานละ 40 จดุ โดยจุดตอ ดานหลงั ไมม ีการใชง าน สวนจดุ ตอดานหนา 40 จดุ แบงเปน ขาพอรต อินพตุ เอาตพตุ 28 ขา ขาไฟเลย้ี ง +3.3V รวม 6 ขา และขากราวด 6 ขา โดยจดุ ตอทเี่ ปนแถบขนาดใหญ (จุดตอพอรต P0, P1, P2, +3.3V และ GND) มขี นาด 4 ขาตอ จดุ เมอ่ื เปน เชน นน้ั ในการออกแบบบอรด เชอื่ มตอ พอรต อนิ พตุ เอาตพ ตุ ของ micro:bit จงึ ควรเลอื ก ตอ เฉพาะขาพอรต ทไ่ี มไ ดใ ชง านกบั สว นแสดงผล LED หากมคี วามตอ งการใชง านสว นแสดงผล LED เปนหลกั บอรด AX-microBIT ทีน่ าํ มาใชงานในท่ีนเี้ ลือกตอขาพอรตออกมาใชงาน 2 แบบคอื

micro:bit Education Kit : micro:bit 47 1. ตอ ออกมาทงั้ หมด โดยตอ เขา กบั คอนเนก็ เตอร IDC ตวั เมยี และตวั ผทู ดี่ า นลา งของบอรด 2. ตอใชง านเฉพาะขาพอรตที่ไมไ ดต อกบั สวนแสดงผล LED และสวติ ช A กับ B โดยตอ เขากับคอนเนก็ เตอร JST 2.0 มม. 3 ขา รวม 7 ขาคือ P0, P1, P8, P12, P16, SDA และ SCL สว นขา P2 เลือกตอกับตัวตานทานปรับคาได เพื่อใชเปนวงจรทดสอบการทํางานของวงจรแปลงสัญญาณอะนา ลอกเปน ดจิ ติ อลของ micro:bit อยา งไรก็ตาม ผูใชงานสามารถใชงานขาพอรต ท้ังแปดขาน้ีผานทาง คอนเน็กเตอร IDC ตัวผูและตัวเมยี บนบอรด AX-microBIT ไดด ว ยเชน กัน ตัวอยางการทดสอบและใชง านพอรต อินพตุ เอาตพ ตุ ของ micro:bit กับอปุ กรณภายนอกที่จะ ทาํ การแนะนาํ ในลาํ ดบั ตอ ไปจะเปน แนวทางทไี่ มซ บั ซอ น เพอื่ แสดงใหเ หน็ วา micro:bit สามารถเชอ่ื ม ตอเพื่อสงสัญญาณหรอื รบั สัญญาณกับอุปกรณภ ายนอกมาทํางานไดอยางหลากหลาย และมขี ้นั ตอน ท่ีไมยุงยาก เพื่อเปนแนวทางในการนําไปตอยอดและพัฒนาเปนโครงงานหรือสิ่งประดิษฐตอไป โดยอปุ กรณท น่ี าํ มาใชท ดสอบรว มดว ยคอื บอรด AX-microBIT+ และมนิ บิ อรด อปุ กรณอ นิ พตุ เอาตพ ตุ ตางๆ ของ INEX ซ่ึงจะไดท ําการแนะนาํ เมอื่ นาํ มาใชในแตล ะตวั อยางเปนลําดบั ไป

48micro:bit Education Kit :  micro:bit 4.1 สรา งเสียงดนตรี ตวั อยา งนเี้ ปน การกาํ หนดให micro:bit สรา งเสยี งดนตรขี บั ออกทางขาพอรต P0 โดยทข่ี าพอรต P0 จะตองตอ ลาํ โพงหรอื หูฟง โดยดนตรีจะดังข้ึนเมื่อกดสวติ ช A บนบอรด micro:bit (4.1.1) ทีโ่ ปรแกรม Microsoft PXT Block Editor สรา งโคดดังนี้ ตวั อยา งนใ้ี ชบ ลอ็ ก forever เพอื่ กาํ หนดใหว นทาํ งานอยา งตอ เนอ่ื ง โดยรอการกดสวติ ช A เพอ่ื ทาํ ใหเ งอ่ื นไขในการตรวจสอบการเรมิ่ ตน ทาํ งานเปน จรงิ เมอ่ื มกี ารกดสวติ ช A กจ็ ะสงั่ ใหข บั เสยี งโนตดนตรีออกมาดวยคาํ สงั่ play note ซึ่งเลือกตวั โนตได 3 ออกเตฟ และความยาวของการ เลน ตัวโนต ไดอีก 7 ระดับ

micro:bit Education Kit :   micro:bit 49 (4.1.2) ดาวนโ หลดและบนั ทึกไฟลล งใน micro:bit (4.1.3) ท่ีบอรด AX-microBIT+ เลือกจ๊ัมเปอรของขา P0 มายงั ตําแหนง PIEZO จากน้ันทาํ การ ทดสอบการทํางาน micro:bit จะเลนเพลง London Bridge เมอื่ สวิตช A ถกู กด โดยกดท่ีตัว micro:bit หรอื บน บอรด AX-microBIT+ ก็ได

50micro:bit Education Kit : micro:bit 4.2 ควบคุมการเปด ปด LED ดวยอปุ กรณอนิ พุตหลายแบบ ในหวั ขอ นน้ี าํ เสนอตวั อยา งการควบคมุ LED ทตี่ อ กบั พอรต P16 ดว ยอปุ กรณอ นิ พตุ หลายแบบ 4.2.1 ควบคุม LED ดว ยสวติ ช A และ B ของ micro:bit (1) ทโี่ ปรแกรม Microsoft PXT Block Editor สรา งโคด ดงั นี้ ตวั อยา งนใ้ี ชบ ลอ็ ก forever เพอื่ กาํ หนดใหว นทาํ งานอยา งตอ เนอื่ ง โดยรอการกดสวติ ช A หรือ B เพ่ือทําใหเงื่อนไขในการตรวจสอบเปนจริง เมอื่ กดสวติ ช A กจ็ ะสง่ั ใหขาพอรต P16 สงลอจิก “1” ออกไป ทําให LED ท่ีตอกับขาพอรต P16 ติดสวาง หากสวติ ช B ถูกกด จะสง ขอ มูล “0” ออกไปทางขาพอรต P16 เพอ่ื ทาํ ให LED ทต่ี อ กับขาพอรต P16 ดับลง (2) ดาวนโ หลดและบันทึกไฟลล งใน micro:bit (3) ตอมินบิ อรด ZX-LED ที่จุดตอ P16 ของบอรด AX-microBIT+ จากนัน้ ทดสอบการทาํ งาน เม่ือกดสวติ ช A ของ micro:bit มนิ ิบอรด ZX-LED ทํางาน LED ติดสวา ง เมือ่ กดสวติ ช B ของ micro:bit มนิ บิ อรด ZX-LED ไมทาํ งาน LED ดับ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook