Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore moscoso_ruiz_manual_identitat_visual

moscoso_ruiz_manual_identitat_visual

Published by Adrian M R, 2018-05-22 06:42:26

Description: moscoso_ruiz_manual_identitat_visual

Search

Read the Text Version

El manual Adrián Moscoso Ruizd’identitat visual Projecte 1: Identitat i marca UOC Disseny i Creació Digital 2018

NOTA D’INTRODUCCIÓAquest manual d’identitat visual és l’única referència vàlida sobre normesgràfiques, amb la finalitat de facilitar una correcta aplicació dels signes bàsicsd’identitat de l’Hotel rit.L’ús incorrecte de qualsevol norma establerta en aquest document, represen-tarà una errada i deterioració a la marca, és per això que es recomana la lecturade l’arxiu sempre que es vagi a realitzar una adaptació impresa o digital dellogotip.

ÍndexÍNDEX1. Índex 5. Aplicacions 5.1 Aplicació bàsica del logotip a la papereria2. Vocabulari comercial 5.2 Firma d’email3. Definició de la marca 5.3 Anunci per a premsa: Disseny Editorial 5.4 Sistema de numeració de les habitacions4. Elements Bàsics del logotip 5.5 Indicadors de portes 4.1 El logotip 4.2 Relación Proporcionals 6. Bibliografia i recursos 4.3 Estructura Bàsica 4.4 Gamma Cromàtica 4.4.1 Aplicació Fons 4.5 Tipografies 4.6 Versions monocromàtiques i en negatiu 4.7 Usos Incorrectes 4.8 Versions Secundàries

VocabulariVOCABULARILlista de paraules técniques utilitzades al manual d’identitat visual:- Ritardando: és una expressió italiana, que traduïda literalmentvol dir “endarrerint”. Aquesta indicació es refereix a la progressivapèrdua de velocitat en la interpretació d’una obra.- Logotip: també conegut com a logo, és un signe gràfic, distintiu oemblema utilitzat per entitats comercials, organitzacions o indivi-dus amb l’objectiu de facilitar o promoure el reconeixement públicinstantani d’un producte, servei o empresa.- Isotip: es refereix a la part, generalment icònica o més recognos-cible, de la disposició espacial en disseny d’una marca, sigui corpo-rativa, institucional o personal.- Tagline: és un petit missatge de text, similar a un eslògan d’em-presa o marca corporativa, que procura ser ocurrent, divertit i/oenginyós.- Tipografia: és una tècnica (industrial o artística) de reproduirtexts de forma impresa mitjançant tipus mòbils i gravats que sónentitats, la forma dels quals es transfereixen al suport per pressiódirecta.- Monocromàtica: que està compost per un únic to.

Definició MarcaHOTEL RIT.La marca de l’Hotel rit. (ritardando) neix amb la idea d’ofe- Altres característiques són el lloguer d’instruments musi-rir un nou servei a tots aquells turistes amants de la mú- cals, cursos d’aprenentatge musical o un petit estudi d’en-sica que volien gaudir de l’oci i el descans des de una nova registrament on els clients podrien gravar-se. Encara aixíperspectiva. És per això que es va formular amb la idea de la base d’aquest hotel és sens dubte el gran saló situat entrencar i anar un pas més enllà, buscant la manera de re- la planta baixa, on diàriament es toca música en directeadaptar l’ideal que tenim d’un hotel. i els residents poden arribar a demanar torns per actuar sobre l’escenari, convertint així aquest lloc en un oasi perTot l’hotel gira entorn la música, tractant de recaptar a un als amants de la música.públic dispar que se sentin atrets per aquest art, tant si estracta d’una forma professional o molt més proper a un Finalment un dels punts positius que podem trobar, és quehobby. És per això que disposarà d’una varietat d’activitats gràcies a la seva posició es localitzaria proper a l’Auditoriadaptades a aquestes inclinacions. o la Sala Razzmatazz, trobant en la proximitat la mateixa diversitat que procura aspirar l’hotel respecte als gustos.Entre les característiques més ressenyables es basen adisposar d’habitacions insonoritzades, perquè a qualse-vol moment qualsevol dels clients pugui assajar amb ins-truments musicals o en defecte d’això utilitzar el karaokeprivat que també es trobaria a cada habitació per poderrealitzar festes en aquestes. Hotel rit. Descans i Música

Elements BàsicsELEMENTSBÀSICS DEL LOGOTIP

El LogotipEL LOGOTIPHotel rit. El logotip constarà d’algunes característiques ressenya- bles, en les quals primer comptarem amb un isotip i tam- Descans i Música bé un text on s’inclou el nom de l’hotel i també un tagline que introdueix als conceptes de Música i descans. Podem veure que la part de l’isotip utilitza la figura d’una corxera per simular una R, la qual queda conceptuada d’una manera única i distintiva, emmarcant la mateixa marca. D’altra banda una cosa important que s’utilitza en el nom de l’hotel, és que hotel, té una majúscula, deno- tant un àmbit més clàssic, mentre que rit. que seria el nom d’aquest, està en minúscules, demostrant una major re- bel·lia i novetat, la qual cosa fomenta la ideologia de l’hotel de trencar les lleis i transformar-se.

Relacións ProporcionalsRELACIONS PROPORCIONALS Hotel rit. 102pt.El logotip haurà de mantenir sempre una mateixa propor- Descans i Música 29 pt.ció, la qual és senyalitzada en la imatge de la dreta.Primerament el text haurà de sempre tenir la proporció de102 pt. i 29 pt. (havent de dividir aquestes grandàries pelmateix nombre si es volgués reduir o multiplicant en casd’augmentar), d’altra banda la separació entre aquests dostextos amb la línia haurà de ser la mateixa grandària, comemmarca el cercle groc, el qual s’obté de la grossor mínimde l’isotip.El cercle vermell serveix essencialment per remarcar quetant la part superior com la inferior de la R de l’isotip,haurà de mantenir la mateixa grossor. Al seu torn aquestcercle ens dictamina la distància que haurà d’existir entrel’isotip i el text.Finalment utilitzarem la grandària de la part circular dela corxera (descomptant la part vertical) i obtindrem unaaltra mesura, la qual s’utilitzarà per ressenyar on ha decomençar el nom de l’hotel i on haurà d’acabar, perquèsempre disposi de la mateixa proporció.

Estructura BásicaESTRUCTURA BÀSICA 22 mm Hotel rit. Descans i Música 100 px Hotel rit. Descans i Música Àrea de respecte Grandària mínima Esquema de traçatL’àrea de respecte mai haurà de ser El logotip en impressió haurà de Aquí podem veure el logotip a sobreinferior a X, la qual es treu a partir mantenir com a mínim una altura de la quadrícula utilitzada.de la grandària de la H d’Hotel rit. de 22 mm (mantenint la proporció) i de 100 px d’alt en cas del seu ús en bàners o pàgina web. Això mantin- drà sempre els estàndards mínims de qualitat.

Gamma CromàticaGAMMA CROMÀTICA Pantone 873 C C: 38 M: 45 Y: 65 K: 33 R: 132 G: 109 B: 77 Hotel rit. C: 91 M: 79 Descans i Música Y: 62 K: 97 Pantone Neutral Black C R: 0 G: 0 B: 0A l’hora de mostrar el logotip hi haurà dues opcions, una en to proper adaurat per a fons foscos i una altra en to negre per a fons clars. Qualsevolde les dues opcions són viables per representar l’hotel i s’hauran d’ajustarals fons sempre per assegurar la llegibilitat de tant una com l’altra versió.

Aplicació fonsEXEMPLES APLICACIÓ SOBRE FONS

TIPOGRAFIES Tipografies Berkshire Swash Calibri ABCDEFGHIJKLMNOP ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ QRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 0123456789Per a la part del text del logotip d’Hotel rit. vaig deci- L’ús de la tipografia Calibri en el tagline és fomentatdir utilitzar Berkshire Swash, ja que proporciona una al fet que es tracta d’una tipografia més utilitzada isensació d’elegància i al seu torn les seves rematades comuna, rebaixant el logotip i no sobrecarregant-lo.em recordaven figures musicals, acostant-se a l’isotip D’altra banda en ser una part que havia de tenir me-utilitzat en el logotip. nor pes, vaig decidir fer ús d’una tipografia més con- vencional per no sobreestimular.

VersionsVERSIONS MONOCROMÀTIQUES I EN NEGATIUHotel rit. Hotel rit. Descans i Música Descans i MúsicaVersió monocromàtica Versió en Negatiu

Usos IncorrectesUSOS INCORRECTESHotel rit. Hotel rit. Hotel rit. Hotel rit. Descans i Música Descans i Música Descans i Música Descans i MúsicaLogotip rotat respecte a Logotip amb altres Logotip que no respecti les Logotip amb colors no l’original. tipografies. relacions de grandària. corporatius.

Versions SecundàriesVERSIONS SECUNDÀRIESHotel rit. És possible utilitzar únicament la part del text del lo- gotip com una versió secundària. Es farà ús d’ella so- Descans i Música lament quan en el mateix arxiu l’isotip és utilitzat com un element secundari, de fons o element principal. Tal com podrien ocórrer en papereria comercial. La versió en negatiu serà utilitzada en documents mo- nocromàtics amb un fons fosc.Hotel rit. Descans i Música

AplicacionsAPLICACIONS

Aplicació papereriaAPLICACIÓ BÀSICA DEL LOGOTIP A LA PAPERERIA COMERCIAL

Aplicació Papereria

Aplicació papereria

FIRMA D’EMAIL Firma d’email80 px Hotel rit. 0876 c/Lorem Ipsum 000 Barcelona, Catalunya 000 000 000 // 000 000 000 [email protected] www.hotelrit.com 213 px

AnunciANUNCI PER A PREMSADisseny Editorial

Numeració portesSISTEMA DE NUMERACIÓ DE LES HABITACIONS En l’elecció del sistema de numeració, s’opta per fer que els nombres con- tinguin parts de partitures. Això està fet amb la intenció de seguir fomen- tant tota aquesta harmonia de música i descans, però al seu torn pugui servir perquè els clients puguin tractar d’endevinar que cançó es tracta la seva habitació, convertint-se en una endevinalla.

Indicadors PortesINDICADORS DE PORTES

Bibliografia i recursosBibliografia i recursos- Totes les imatges del document formen part de Unsplash i són de domini públic. https://unsplash.com- El mock-up dels indicadors de portes és de Free-Pick (apte per al seu ús comercial) https://www.freepik.com/free-vector/door-hanger-mockup_1075513.html- El mock-up de la papereria comercial i la numeració de portes és d’origen propi. Adrián Moscoso Ruiz (Creat en Adobe Dimensions CC + Adobe Illustrator)- Recursos UOC http://disseny.uoc.edu/recursos/- 5 tips para crear un logo sobresaliente https://www.entrepreneur.com/article/268483- Como hacer un manual de identidad https://samuparra.com/como-hacer-un-manual-de-identidad-corporativa/- La identidad y sus aplicaciones https://www.blogartesvisuales.net/identidad-corporativa/la-identidad-y-sus-aplicaciones/- Ejemplos de manual de identidad corporativa https://www.yoseomarketing.com/blog/75-ejemplos-de-manual-de-identidad-visual-corporativa/- Cómo crear y diseñar Mock-ups / Adobe Stock // marcocreativo. https://www.youtube.com/watch?v=iokeXh0ydGc- Tipos de logos para empresas https://madridnyc.es/tipos-de-logos-para-empresas/


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook