Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore GLP1011_Global_RA_Patient_Info_Brochure (interactief)

GLP1011_Global_RA_Patient_Info_Brochure (interactief)

Published by strijker, 2020-10-01 08:50:14

Description: GLP1011_Global_RA_Patient_Info_Brochure (interactief)

Search

Read the Text Version

Alles over Jyseleca (filgotinib)® This medication is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. /20 You can help by reporting any side e ects you experience. See https://yellowcard.mhra.gov.uk/ for more information. Patiënt informatiebrochure

Inhoudsopgave Inleiding 3 Reumatoïde artritis 4 nader bekeken Wat is Jyseleca (filgotinib) en 8 waarvoor wordt het ingenomen? Hoe neemt u Jyseleca in? 10 Vergeten of te veel ingenomen 12 Mogelijke bijwerkingen 14 Hoe bewaart u Jyseleca? 16 Mogelijke vragen aan uw zorgverlener 18 2

Inleiding Uw behandelaar heeft u Jyseleca (filgotinib) voorgeschreven voor de behandeling van matige tot ernstige reumatoïde artritis. Deze brochure is gebaseerd op de bijsluiter en hierin kunt u lezen waarom uw arts Jyseleca heeft voorgeschreven en wat u van dit geneesmiddel kunt verwachten. Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen over Jyseleca of uw behandeling? Neem dan contact op met uw behandelaar. Lees altijd eerst de bijsluiter en de patiëntenwaarschuwingskaart voor u Jyseleca gebruikt. De waarschuwingskaart wordt normaliter overhandigd door uw arts. Mocht u deze niet ontvangen hebben, kan u de informatie ook nalezen op www.jyseleca.eu. 3

Reumatoïde Artritis (RA) 1nader bekeken1-3 1 Het immuunsysteem speelt een belangrijke rol. De precieze oorzaak van RA is onbekend. Wel weten we dat het afweersysteem denkt dat eigen cellen kwade indringers 2zijn. Het afweersysteem wil die indringers verdrijven. Hierdoor komen stoffen vrij die ontstekingen in gewrichten, pezen, spieren of organen veroorzaken. Het immuunsysteem keert zich als het ware tegen het eigen lichaam. 2 RA kan meer dan alleen uw gewrichten aantasten. Het is een ontstekingsziekte die andere delen van het lichaam kan aantasten, zoals bijvoorbeeld ogen, huid, hart en bloedvaten. De schade die het veroorzaakt, is onomkeerbaar. 3 3Hoe eerder de behandeling begint, des te beter. Als de ontsteking niet onder controle is kunnen de gewrichten blijvend beschadigen en misvormen. Daarom is een vroege behandeling van RA belangrijk. 1. Dougados M, et al. Ann Rheum Dis 2014; 73:62–68. 2. Aletaha D and Smolen JS, MD1JAMA. 2018 Oct 2;320(13):1360-1372 3. Cooney JK, et al. J Aging Res. 2011; 2011: 681640. 4

5

4 Oefening kan u helpen de symptomen te verlichten. Door oefening, zoals bijvoorbeeld bewegen in water kan de pijn verminderen en daardoor kunt u fitter blijven. 6

5 Uw dagelijkse activiteiten kunnen RA positief beïnvloeden. Een goede verdeling van rust en activiteit, voldoende bewegen, gezond eten, en het voorkómen van stress kunnen RA positief beïnvloeden. 7

Wat is Jyseleca en waarvoor wordt dit middel ingenomen? Jyseleca bevat de werkzame stof filgotinib. Het behoort tot een groep geneesmiddelen die Januskinaseremmers worden genoemd en die kunnen helpen bij het verminderen van ontstekingen. Jyseleca wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met reumatoïde artritis, een ontstekingsziekte van de gewrichten. Het kan worden gebruikt als eerdere therapie niet goed genoeg werkte of niet werd verdragen. Jyseleca kan afzonderlijk worden gebruikt of samen met een ander geneesmiddel tegen artritis, methotrexaat. Jyseleca kan de ontstekingen verminderen in uw lichaam. Het kan helpen bij het verminderen van pijn, vermoeidheid, stijfheid en zwelling in uw gewrichten en het vertraagt schade aan het bot en kraakbeen in de gewrichten. Deze effecten kunnen u helpen uw normale dagelijkse bezigheden uit te voeren en uw kwaliteit van leven te verbeteren. Jyseleca richt zich voornamelijk op het eiwit met de naam JAK1. Dit eiwit speelt een belangrijke rol in de RA ontstekingen. Te veel ontstekingen leiden tot gewrichtsafbraak en pijn. Door voornamelijk het eiwit JAK1 aan te pakken kan Jyseleca de ontstekingen verminderen. 6 6 6 8 6

Wat Jyseleca voor u kan doen Vermindert de signalen en symptomen van RA zoals pijn, zwelling, stijfheid en onstekingen. Vertraagt de progressie van beschadigingen van het bot en kraakbeen in de gewrichten. Helpt u terug te keren naar normale dagelijkse activiteiten zoals lopen, aankleden en het verbeteren van uw kwaliteit van leven. 7 7 7 9 7

Hoe neemt u Jyseleca in? Neem Jyseleca altijd precies in zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De aanbevolen dosering Is één tablet van 200 mg eenmaal per dag. Neem Jyseleca elke dag op hetzelfde tijdstip in. Hierdoor kunt u beter onthouden dat u de tablet moet innemen. 8 Als u ouder bent dan 75 jaar of als u nierproblemen heeft, kan 10 uw arts een dosis van één tablet van 100 mg per dag adviseren. Neem contact op met uw arts als u ernstige leverproblemen hebt, omdat Jyseleca u dan niet wordt aanbevolen.

Slik uw tablet door met behulp van een glas water. Breek of plet de tablet niet en kauw er niet op voordat u deze doorslikt, want hierdoor kan de hoeveelheid van het geneesmiddel die in uw lichaam terecht komt veranderen. Jyseleca kan met voedsel of tussen maaltijden worden ingenomen. Uw arts kan de behandeling tijdelijk of permanent stopzetten als bloedonderzoek een laag aantal witte of rode bloedcellen laat zien. Combineer inname van Jyseleca met iets dat u regelmatig doet, zoals tandenpoetsen, ontbijten of uw dagelijkse wandeling. Stel een timer in op uw telefoon of wekker om u eraan te herinneren uw medicatie in te nemen. Overweeg om een app te gebruiken die u eraan herinnert uw medicatie in te nemen of maak een papieren dagboek zodat u kunt noteren wanneer u deze heeft ingenomen. 9 11 9

Vergeten of te veel ingenomen? Bent u vergeten Jyseleca in te nemen? • Wanneer u een dosis vergeet, neem deze dan in zodra u eraan denkt. • Behalve als u een hele dag (24 uur) geen dosis heeft ingenomen, sla de vergeten dosis dan gewoon over en neem één dosis op het gebruikelijke tijdstip. • Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Heeft u te veel van Jyseleca ingenomen? Als u meer tabletten inneemt dan u zou mogen, meld dit dan meteen aan uw arts. Als u stopt met het innemen van Jyseleca Vertel het uw arts onmiddellijk als u stopt met de inname van Jyseleca. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van Jyseleca? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 12 10

Is er een reden waarom ik zou moeten stoppen met het innemen van Jyseleca? • Als u zwanger bent of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn. • Als u een infectie heeft of BRalAs Nu DvaaXk?infecties krijgt. • • Als uw bloedtesten veranderingen in het bl•oedbeeld laten zien, ka•n uw arts de behandeling tijdelijk of definitief stopzetten. your dose • 1131

Mogelijke bijwerkingen Zoals elk geneesmiddel kan ook Jyseleca bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Het is wel belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn, zodat u indien nodig actie kunt ondernemen. Neem direct contact op met uw arts. Ernstige bijwerkingen Praat met uw arts of roep meteen medische hulp in als u verschijnselen heeft van een ernstige infectie, zoals: • koorts en symptomen van urineweginfectie (vaker plassen dan normaal, pijn of ongemak tijdens het plassen of rugpijn). Urineweginfecties komen vaak voor (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers) en in een aantal gevallen kunnen deze ernstig zijn. • longontsteking (pneumonie): de symptomen kunnen bestaan uit aanhoudend hoesten, koorts, kortademigheid en vermoeidheid. Dit komt soms voor (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers). • gordelroos (herpes zoster): de symptomen kunnen bestaan uit een pijnlijke huiduitslag met blaren. Dit komt soms voor (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers).This medication is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. You can help by reporting any side e ects you experience. See https://yellowcard.mhra.gov.uk/ for more information. 12 14

Andere bijwerkingen Neem contact op met uw arts als u de volgende bijwerkingen bemerkt: Soms Vaak (komen voor bij minder dan (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers) 1 op de 10 gebruikers) • een laag aantal witte • keel- en neusinfecties bloedcellen (neutrofielen) • duizeligheid • stijging van een spierenzym • misselijkheid genaamd creatinefosfokinase • een verhoogd gehalte aan vet in het bloed (cholesterol) Het melden van bijwerkingen • Krijgt u last van bijwerkingen neem dan co•ntact op met uw arts. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn. 13 15

Hoe bewaart u dit middel? • B• uiten het zicht en bereik van kinderen houden. • B•ewaar de fles op kamertemperatuur (niet in koelkast of vriezer). Controleer de vervaldatum op de verpakking en fles. nrao.fgnoev.wuks/affeotryminofroerminafotir•omnGa. teiobn.ruik dit geneesmiddel • Spoel geneesmiddelen niet door niet meer na de uiterste de gootsteen of de WC en gooi ze houdbaarheidsdatum. niet in de vuilnisbak. • Die vindt u op de doos en fles • Als u geneesmiddelen op de na EXP. Daar staat een maand juiste manier afvoert worden en een jaar. De laatste dag ze op een verantwoorde manier van die maand is de uiterste vernietigd en komen ze1n3iet in houdbaarheidsdatum. het milieu terecht. • Bewaren in de oorspronkelijke Vraag uw apotheker wat u met verpakking ter bescherming geneesmiddelen moet doen die tegen vocht. De fles zorgvuldig u niet meer gebruikt. gesloten houden. Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de afdichting over de flesopening kapot is of ontbreekt. 16

Aantekeningen 13 17

Houder van de vergunning voor Fabrikant het in de handel brengen Gilead Sciences Ireland UC Gilead Sciences Ireland UC IDA Business & Technology Park Carrigtohill Carrigtohill County Cork, T45 DP77 County Cork Ierland Ierland Neem voor alle informatie over dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Nederland Galapagos Biopharma Netherlands B.V. Tel: 00800 7878 1345 Deze brochure is bestemd voor patiënten aan wie Jyseleca is voorgeschreven. Lees altijd eerst de bijsluiter en de patiëntenwaarschuwingskaart voor u Jyseleca gebruikt. Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Op pagina 15 leest u hoe u dat kunt doen. Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Galapagos. Bij het samenstellen van deze brochure heeft Galapagos de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. NL-RA-FIL-202009-00015


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook