Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore งาน E-BOOK กิตติพัฒน์

งาน E-BOOK กิตติพัฒน์

Description: งาน E-BOOK กิตติพัฒน์

Search

Read the Text Version

วดั คูบ่ า้ นคู่เมืองของประเทศไทย และกรุงรัตนโกสินทร์ กค็ ือที่น่ี วดั พระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วดั พระเเกว้ เป็นวดั ในพระบรมมหาราชวงั เช่นเดียวกบั วดั พระศรีสรรเพชญ์ ซ่ึงเป็นวดั ในพระราชวงั หลวงในสมยั อยธุ ยานอกจากน้ีภายในวดั พระศรีรัตนศาสดารามเป็นท่ีประดิษฐาน พระพทุ ธมหามณี รัตนปฏิมากร หรือพระแกว้ มรกต ท่ีนามาจากกรุงเวยี งจนั ทน์ เป็นวดั หลวงที่สาคญั ในพระราชพิธี ตา่ งๆ และยงั เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีสาคญั ของประเทศไทยเราอีกดว้ ย

อุทยานราชภกั ด์ิ ก่อสร้างโดยกองทพั บก รูปหล่อสาริดขนาด 13.9 เมตร ออกแบบโดยช่างจาก กรมศิลปากร พระบรมราชานุสาวรียส์ มเด็จพระบูรพกษตั ริยแ์ ห่งสยาม 7 พระองค์ ไดแ้ ก่ พอ่ ขนุ รามคาแหงมหาราช, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเดจ็ พระนารายณ์มหาราช, สมเดจ็ พระเจา้ ตาก สินมหาราช, พระบาทสมเด็จพระพทุ ธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเดจ็ พระจอมเกลา้ เจา้ อยหู่ วั และพระบาทสมเดจ็ พระจุลจอมเกลา้ เจา้ อยหู่ วั

เม่ือมาถึง กาญจนบรุ ี หน่ึงในจุดทอ่ งเที่ยวท่ีเรานึกถึงเป็นลาดบั ตน้ ๆ คงหนีไมพ่ น้ ก็คือ สะพานขา้ ม แม่น้าแคว ทางรถไฟท่ีดูแขง็ แกร่ง ทอดตวั ยาวขา้ มแม่น้าประมาณ 300 เมตร แลนดม์ าร์คของ เมืองกาญจน์ เป็นส่วนหน่ึงของเสน้ ทางรถไฟในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 เพื่อใหไ้ ดม้ าซ่ึงทาง รถไฟท่ีมีความยาวถึง 415 กิโลเมตร เร่ิมตน้ จากสถานีชุมทางหนองปลาดุก จ.ราชบุรี ไปสู่ ปลายทางที่เมืองทนั บูซายคั ประเทศเมียนมาร์

ถ้ากระแซ ถ้าน้ีเคยเป็นท่ีพกั ของเชลยศึกเมื่อคร้ังสร้างเสน้ ทางรถไฟสายมรณะจากไทยไปพม่า และ ภายในถ้ายงั มีพระพทุ ธรูปศกั ด์ิสิทธ์ิประดิษฐานอยดู่ ว้ ย และบริเวณน้ียงั เป็นจุดที่เรียกวา่ ทางรถไฟ สายมรณะ ถือวา่ เป็นจุดท่ีสวยท่ีสุด และอนั ตรายท่ีสุดของเสน้ ทางรถไฟ ดว้ ยความสูงมากๆ และติด เลียบหนา้ ผาทาใหเ้ สียวสันหลงั เลก็ ๆ แต่ววิ สวยอลงั การ

สังขละบุรี จังหวดั กาญจนบุรี อาเภอเลก็ ๆ ในจงั หวดั กาญจนบุรี ที่ถูกโอบลอ้ มไปดว้ ยภเู ขาและสายน้า มีสถานท่ี ท่องเที่ยวอนั โด่งดงั ต้งั อยทู่ ่ีนี่ นน่ั กค็ ือ \"สะพานมอญ\" ซ่ึงเป็นสะพานไมท้ ่ีมีความยาวติดอนั ดบั ตน้ ๆ ของโลก และยงั มีเมืองบาดาล เมืองโบราณท่ีจะจมอยใู่ ตน้ ้าในฤดูน้าหลากใหไ้ ดเ้ ที่ยวชมกนั อีกดว้ ย ไมเ่ พียงเท่าน้นั ท่ีน่ียงั เตม็ เปี่ ยมไปดว้ ยวฒั นธรรมของชาวมอญ นกั ทอ่ งเท่ียวจะไดช้ มวถิ ีชีวติ สุด เรียบง่ายของชาวบา้ น ไดล้ องกินอาหารพ้นื เมือง ไดด้ ื่มด่ากบั ความสวยงามของธรรมชาติและ บรรยากาศสุดเงียบสงบ

อุทยานประวตั ศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา ต้งั อยภู่ ายในเกาะเมืองอยธุ ยา เขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยธุ ยา เป็ นราชธานีเก่าแก่อนั ยงิ่ ใหญท่ ี่สืบเน่ืองยาวนาน โดยมีศิลปวฒั นธรรมอนั ยง่ิ ใหญ่ งดงาม และทรงคุณค่า จนไดร้ ับการเชิด ชูคุณค่าไวใ้ นบญั ชีรายชื่อแหลง่ มรดกโลกขององคก์ ารยเู นสโกในปี พ.ศ. 2534 ซ่ึงจุดท่องเที่ยว หลกั ๆ เช่น พระราชวงั โบราณหรือพระราชวงั หลวง ที่ประทบั ของพระมหากษตั ริยใ์ นสมยั กรุงศรี อยธุ ยา, วดั พระศรีสรรเพชญ์ พระราชวงั ที่ประทบั ของสมเดจ็ พระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจา้ อูท่ อง) วดั ราชบรู ณะ รวมไปถึงวิหารพระมงคลบพติ ร ซ่ึงมีพระมงคลบพิตรที่เป็นพระพุทธรูปบุทอง สัมฤทธ์ิองคใ์ หญ่ท่ีสุดองคห์ น่ึงในประเทศไทย นอกจากน้ีภายในเขตอุทยานยงั คงมีโบราณสถานท่ี สาคญั อีกหลายแห่งใหไ้ ดข้ บั รถเท่ียวชม

วดั สระเกศราชวรมหาวิหาร และภูเขาทอง กรุงเทพฯ นกั ทอ่ งเท่ียวอาจจะไม่คุน้ ชื่อของวดั สระเกศฯ มากนกั เพราะคนส่วนใหญน่ ิยมเรียกวา่ วดั ภเู ขาทอง ดว้ ยมีเจดียส์ ีทองต้งั ตระหง่านอยา่ งโดดเด่นเป็นเอกลกั ษณ์ สาหรับวดั สระเกศราช วรมหาวหิ าร เป็นพระอารามหลวงช้นั โท ชนิดราชวรมหาวหิ าร ต้งั อยรู่ ิมคลองมหานาค และคลอง รอบกรุง ชาวบา้ นและนกั ทอ่ งเท่ียวมกั จะเดินทางมาทาบุญสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ซ่ึงบรรจุอยู่ ภายในพระเจดียส์ ีทอง ท่ีต้งั อยดู่ า้ นบนยอดของสุวรรณบรรพต มีความสูงมากถึง 77 เมตร จึง สามารถมองเห็นวิวรอบ ๆ ของกรุงเทพฯ ไดแ้ บบไกลสุดลกู หูลกู ตา นกั ทอ่ งเที่ยวสามารถเขา้ เท่ียว ชมไดท้ ุกวนั ต้งั แต่เวลา 08.30-17.00 น.

ท่เี ท่ยี วสดุ ฮิตปี 2021 กต็ อ้ งอย่จู งั หวดั เชียงใหม่ใชไ่ หมละ่ ท่นี ่เี ราตอ้ งเป็นท่เี ท่ียวหนา้ หนาวอยา่ ง “หม่บู า้ นเเม่กาปอง” หม่บู า้ นเล็ก ๆ ท่มี อี ายเุ ก่าแก่กวา่ 100 ปี ท่ตี งั้ อยทู่ า่ มกลางหบุ เขา และโอบ ลอ้ มดว้ ยธรรมชาติ มีตน้ ไม้ มีลาธาร แลว้ ก็มีนา้ ตกอยใู่ นตวั หมบู่ า้ นแมก่ าปอง และท่ีเป็นเสน่หอ์ กี อยา่ งนึงของท่ีน่กี ็คอื อากาศเยน็ สบายตลอดทง้ั ปี ทาใหน้ กั ท่องเท่ยี วมกั จะปักหมดุ ท่นี ่ไี วเ้ ป็น Dream Destination ใครท่อี ยากหาท่ชี ิล ๆ พกั จากความวนุ่ วายในเมือง แนะนาใหม้ า เท่ยี วแม่กาปอง ลองแลว้ จะตกหลมุ รกั แน่นอน

วดั ศรีชุม เป็นอีกวดั ที่เป็นไฮไลทข์ องเมืองมรดกโลก อุทยานประวตั ิศาสตร์สุโขทยั วดั น้ีเป็นท่ี ประดิษฐานองคพ์ ระพทุ ธรูปอยใู่ นมณฑปช่ือวา่ “พระพุทธอจนะ” เป็นที่เล่ืองลือถึงความศกั ด์ิสิทธ์ิ และมีมนตเ์ สน่ห์ มีเอกลกั ษณ์ชวนใหน้ กั ทอ่ งเท่ียวมาเท่ียวชม และสกั การะอยา่ งไมข่ าดสาย และยงั มี ตานานเรื่อง พระพุทธรูปพดู ได้ อีกดว้ ย

หมู่บา้ นมงั กรสวรรค์ เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวใหม่อีกแห่งหน่ึงท่ีน่าสนใจ ต้งั อยภู่ ายในอุทยานมงั กร สวรรค์ (ศาลเจา้ พอ่ หลกั เมือง) และพิพธิ ภณั ฑล์ ูกหลานพนั ธุ์มงั กร จ.สุพรรณบรุ ี ท่ีน่ีทว่ั ท้งั หมู่บา้ น ไดจ้ าลอง “เมืองลีเจียง” ซ่ึงเป็นเมืองเก่าแก่โบราณกวา่ 800 ปี ของประเทศเทศจีน และมีรูปแบบท่ี สวยงามจนไดร้ ับแต่งต้งั ใหเ้ ป็นเมืองมรดกโลก มาไวอ้ ยา่ งประณีต

ประโยชนข์ องผอู้ า่ น จะไดร้ ู้สถานที่ๆดงั ๆในไทย และอาจะแปลเป็นภาษาตา่ งประเทศไดเ้ พอื่ ใหช้ าวต่างชาตรู้ วา่ ประเทศไทยมีท่ีท่ีไหนบา้ ง แนวทางในการทา E-BOOK ทาในสิ่งที่ชอบและทาในเรื่องที่อยากทาแลว้ มนั จะออกมาดี

แหลง่ อา่ งอิง https://travel.trueid.net/detail/DerKpM90N71 https://travel.kapook.com/view179897.html https://www.wongnai.com/trips/best-thailand-attraction

ขอบคณุ เว็บไซตต์ ่างๆ จดั ทาโดย ด.ช.กติ ติพฒั น์ พิพฒั นช์ ลธี P6S2 สจ เลขท่ี 7


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook