Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Wieści z Kociewia 10-2023

Wieści z Kociewia 10-2023

Published by Wieści z Kociewia, 2023-03-15 20:50:40

Description: Wieści z Kociewia 10-2023

Search

Read the Text Version

TYGODNIK NIEZALEŻNY 1 9 - 15 marca 2023 CZY i gdzie wojsko Nr 10/2023/777 wróci na Kociewie? BEZPŁATNY 2 ISSN 1897-2578 inauguracja obchodów 50-lecia Gminy Tczew str. 4 7

2 Czy i gdzie wojsko wróci na Kociewie? Wojna na Ukrainie spowodowała, że kwestia stacjonowania żołnierzy na Kociewiu wzbudza coraz większe zainteresowanie i emocje. W naj- bliższych dniach do Tczewa przyjadą przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. Będą wizytować teren poligonu wojskowego, ale też oglądać budynek dawnej szkoły na Południowej. Wszystko w kontekście powrotu do Tczewa żołnierzy informuje portal tcz.pl. Powstanie na- tomiast batalionu WOT w Starogardzie według naszych informacji znacznie się oddala. Ostateczne decyzje w tym zakresie należą jednak do Ministra Obrony Narodowej. Plany wojskowe sobie Agencji Mienia Wojsko- to teren po byłym kompleksie od Starogardu dla Tczewa wego. Została ona wskazana wojskowym. Powstanie na nim do zagospodarowania w ca- infrastruktura wojskowa do za- W chwili obecnej Wojska Jak informuje portal tcz.pl łości na potrzeby obronności kwaterowania żołnierzy i przy- Ministerstwo Obrony Narodo- i  bezpieczeństwa państwa koszarowy plac ćwiczeń. - in- Obrony Terytorialnej nie reali- wej potwierdziło, że do Tcze- w  ramach realizacji Pakietu formował niedawno Wydział wa ma wrócić wojsko. Teren Wzmocnienia Sił Zbrojnych RP Prasowy Centrum Operacyjne zują żadnych działań związa- w  sąsiedztwie osiedla Górki na lata 2023-2025, wynikają- Ministra Obrony Narodowej. i  ZUOS-u  ma zostać zagospo- cego w  ustawy o  obronie Oj- nych z  powstaniem batalionu darowany na potrzeby obron- czyzny. Aktualnie trwają prace Poseł Kazimierz Smoliński ności państwa. Mowa o około dotyczące przejęcia nieru- przekazał portalowi tcz.pl in- WOT w Starogardzie – poinfor- 150 hektarach w południowo- chomości w trwały zarząd Re- formacje, że w Tczewie odbę- -zachodniej części miasta. jonowego Zarządu Infrastruk- dzie wizja lokalna z  udziałem mował nas mjr Witold Sura – tury. Należy przypomnieć, że przedstawicieli Ministerstwa - Wspomniana w pyta- wspomniana nieruchomość Obrony Narodowej. Doty- Rzecznik Prasowy Dowództwa niach nieruchomość jest wła- czy ona nie tylko terenów na snością Skarbu Państwa w za- Górkach, ale też dawnego Wojsk Obrony Terytorialnej. budynku szkoły na ulicy Połu- dniowej. Jak udało się nam do- Budynek dawnej szkoły na wiedzieć w  obecnym czasie razie jest własnością miasta. Budynek, odkąd dzieci prze- dowództwo WOT prowadzi niosły się do nowego bloku SP2, stoi niewykorzystany. Mia- działania w  celu zakończenia sto prawdopodobnie będzie chciało go sprzedać. procesu tworzenia batalio- Informacje o  pilnowanej nów, które już powstały, a wy- wizycie wojskowych w Tcze- wie potwierdziła nam rzecznik magają uzupełnienia w sprzęt prasowy UM Tczew Małgorza- ta Mykowska, dodając jedno- oraz ludzi. Istnieje też oczywi- cześnie, że władzom miasta nie są znane żadne szczegóły sta konieczność przeprowa- tej wizyty. dzenia odpowiednich szkoleń. gad OT, dwa centra szkole- cedura przejęcia starogardz- WOT oddala się nia i batalion dowodzenia. Obecnie w  WOT służbę W  planach jest rozpoczęcie kiego Stada Ogierów przez formowania kolejnych trzech pełni ponad 36 000 żołnierzy, brygad OT na ścianie wschod- Wojska Obrony Terytorialnej. niej oraz Jednostki Wojskowej w tym blisko 32 000 ochotni- GRYF – informuje WOT. Miała się ona zakończyć jesz- ków oraz ponad 4000 żołnierzy Biorąc pod uwagę te in- cze na koniec minionego lata formacje, a  także fakt zainte- zawodowych. Średnia wieku resowania wojska terenami – przewidywał poseł Kazimierz w Tczewie szanse na po- żołnierza OT to 33 lata. wstanie WOT w Starogardzie Smoliński. Najwyraźniej coś po- znacznie maleją. Jeszcze kilka Według naszych informa- miesięcy temu, a  konkretnie szło nie tak. w  lipcu 2022 roku pojawiła cji struktura tworzenia batalio- się informacja, że ruszyła pro- Ostatecznie decyzje nów WOT w  całym kraju jest w sprawie powrotu wojska do praktycznie na domknięciu. Tczewa oraz utworzenia WOT Priorytetem z  oczywistych w Starogardzie jeszcze nie za- względów jest ściana wschod- padły i  jak podkreślają nasi nia. rozmówcy należą one do Mi- Aktualnie Dowództwu nistra Obrony Narodowej. WOT podlega piętnaście bry- Piotr Kociewski Nowe życie w rolniczej szkole w Bolesławowie Pokaz ogierów 4 marca w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowe- go w Bolesławowie odbył się XXI Pokaz ogierów hodowlanych Pomor- skiego Związku Hodowców Koni w Malborku. Pokaz był okazją do spo- tkania seniorów w gronie hodowców. My mieliśmy okazję przyjrzeć się narodzonemu kilka godzin przed pokazem źrebakowi. Przed XXI Pokazem ogie- cza. Hodowcy przestrzegali odpowiedzialny za edukacje koniom uczestniczy młodzież Hodowcy i  miłośnicy koni kazów i spotkań. Przypomnijmy rów hodowlanych Pomorskie- tez laików przed podchodze- w  powiecie starogardzkim, – podaje swoje propozycje. wyrażali swoje podziewanie 18 lutego odbyła się XII Edycja go Związku Hodowców Koni niem do konia z tyłu i karmie- a  prywatnie wielki miłośnik W  tym przypadku będzie to dyrekcji szkoły i  władzom po- Polski Północnej w  Skokach w Malborku odbyło się spotka- niem go z  ręki, szczególnie, koni. imię na literę H – powiedział wiatu, za to, szkoła przygarnę- Luzem Pomorskiego Związku nie hodowców koni poszerzo- gdy w pobliżu są inne konie. nam Arkadiusz Trochowski, na- ła ich pod swoje skrzydła da- Hodowców Koni w  ujeżdżalni ne o  grupę seniorów - znaw- - 4 marca nad ranem uro- uczyciel zawodu. jąc możliwość organizacji po- Zespołu Szkół w Bolesławowie. ców koni. Pokaz koni otworzył Prezes dził się w szkolnej stajni źrebak Zarządu Pomorskiego Związku po Kaliko od Hilton. Szkoła W swojej opinii byli oni Hodowców Koni w Malborku – prowadzi hodowle, aby pozy- zgodni, że koń jest najlepszym Andrzej Derlecki. Głos zabrał, skiwać konie wszechstronne, przyjacielem człowieka. Jak również gospodarz Dyrektor szczególnie konie dydaktycz- człowiek dogląda i pielęgnuje szkoły Alfred Porte oraz Marek ne. Zgodnie ze szkolna trady- konia, to ten mu się odwdzię- Gabriel zawodowo człowiek cją nadawaniu imion szkolnym

3 „Pomorskie z Ukrainą” Ja Obywatel – pomoc dla Obywateli Ukrainy Stowarzyszenie Ja Obywatel prowadzi działania mające na celu wsparcie obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie województwa pomorskiego, a w szczególności na terenie powiatu starogardzkiego w  związku z  działaniami wojennymi w Ukrainie. gracja, zrozumienie, toleran- tecznego włączenia się na- w  którym przebywa, także Stowarzyszenie JA OBYWATEL cja, akceptacja - tymi przy- szych gości do społeczności uwarunkowań społecznych przygotowało szereg działań miotnikami możemy określić lokalnej jest poznanie kultu- związanych z  bezpieczeń- asymilacyjnych, o których na- esencję tego projektu. Jego ry, tradycji i  historii regionu, stwem i rozwojem sportowym. piszemy wkrótce. głównym celem jest wsparcie Stowarzyszeni JA OBY- wego zakwaterowania wzbu- naszych przyjaciół uciekają- WATEL wychodząc naprze- dziła szereg zapytań praw- cych przed wojną zamieszku- ciw potrzebom uchodźców nych. Celem prawnika jest jących nasz teren. Mogą sko- uwzględniając jednocześnie m.in. zapewnienie bezpłatnej rzystać z pomocy doradcy za- najnowsze rządowe decyzje pomocy prawnej w przypad- wodowego, opieki lekarskiej, realizuje swój pragmatyczny ku problemu wyegzekwo- wsparcia prawnego, a  także program pomocy. wania praw przysługującym podnieść swoje kompetencje uczestnikom projektu. by móc normalnie żyć w ota- Niespodziewanie bardzo czającej ich rzeczywistości dużym zainteresowaniem Niewątpliwym priorytetem w  państwie goszczącym. cieszą się spotkania oraz na migrantów jest nauka ję- Projekt cieszy się dużym zain- konsultacje prawnicze reali- zyka polskiego. W pełni zdaja teresowaniem, a sami uczest- zowane przez doktora nauk oni sobie sprawę, że im lepszą nicy potwierdzają, że w pełni prawnych, dziekana Wyższej będzie ich zdolność komu- odpowiada na ich potrzeby Szkoły Administracji Publicznej nikacji w  języku polskim, tym umożliwiające włączenia się w  Szczecinie Rafała Kuligow- większe szanse na zdobycie w  społeczność lokalną. Re- skiego. Przybysze z  Ukrainy satysfakcjonującej ich pra- alizacja projektu nie byłaby w sposób oczywisty zaintere- cy. Tą ważną kwestię nauki możliwa, gdyby nie wsparcie sowani są zasadami prawa języka polskiego wzięła na ze środków Unii Europejskiej pracy w  Polce. Natomiast siebie prezes Stowarzyszenia i  Urzędu Marszałkowskiego zmiany prawa obowiązujące JA OBYWATEL, Lucyna Herold, Województwa Pomorskiego – od 1 marca w  naszym kraju która jest polonistką z  wy- mówi Lucyna Herold, prezes dotyczące w  szczególno- kształcenia. Stowarzyszenia JA OBYWATEL. ści partycypacji w  kosztach związanych z  zamieszkaniem - Pomorskie z  Ukrainą\" to Po dokonanej analizie i  wyżywieniem przez obywa- projekt realizowany przez Sto- rynku pracy na postawie roz- teli Ukrainy, którzy przebywają warzyszenie \"Ja, Obywatel\" mów z  przedsiębiorcami i  in- Polsce w  ośrodkach zbioro- w partnerstwie z lokalnymi stytucjami samorządowymi samorządami. Wsparcie, inte- Stowarzyszenie JA OBYWATEL przeprowadza praktyczne za- jęcia nauki zawodu. Nauka zawodu oczywiście uwzględ- nia wole i możliwości samych zainteresowanych. Nadzór nad tą sferą szkolenia zawo- dowego sprawuje Joanna Armatowska – doradca za- wodowy. Na dzień dzisiejszy w stop- niu zaawansowanym zostały zrealizowane kursy przyucza- jące do zawodu szwaczki i fryzjerki. Istotnym elementem sku-

Ewakuowano 11 osób, w tym dwie nieprzytomne P4ożar kamienicy w Starogardzie 7 marca wieczorem w jednej ze starogardzkich kamienic wybuchł pożar. Strażacy zmuszeni byli ewakuować mieszkańców. Z budynku wyniesiono dwie nieprzytomne osoby. O godz. 20:43 do Stanowi- funkcjami życiowymi. Osoby ska Kierowania Komendanta zostały natychmiast przeka- Powiatowego PSP w Starogar- zane Zespołom Ratownictwa dzie Gdańskim wpłynęło zgło- Medycznego – poinformował szenie o pożarze w kamienicy mł. kpt. Michał Swobodziński. przy ulicy 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Na miejsce Strażacy szybko i sprawnie skierowano 8 zastępów stra- opanowali sytuacje. Sporo ży pożarnej. Po dojeździe na czasu zajęło im dogaszanie miejsce okazało się, że pożar i  sprawdzanie pozostałych wystąpił na 1 piętrze budynku. pomieszczeń w budynku. Przy- Ratownicy natychmiast przy- czyna postania pożaru na tę stąpili do działań gaśniczych chwile nie jest znana. jednocześnie prowadząc ewakuację ludzi z  wykorzy- Według naszych informa- staniem podnośnika hydrau- cji pożar pojawił się na kory- licznego. Ewakuowano 11 tarzu kamienicy na wysokości osób z  budynku w  tym dwie 1 pietra odcinając mieszka- osoby nieprzytomne (kobieta jącym wyżej osobom drogę i  mężczyzna) z  zachowanymi ucieczki, stad potrzebna była ewakuacja za pomocą pod- nośnika.

5 SMĘTOWO GRANICZNE Piękny marcowy dzień Z okazji Dnia Kobiet Urzędniczki z Gminy Smętowo Graniczne na czele z wójt Anitą Galant postanowiły podzielić się uśmiechem i przekazać życzenia wszystkim mieszkankom Kociewia: aby były zdrowe, szczęśli- we i spełnione. Wspólne, oryginalne zdjęcie opublikowane w mediach społecznościowych gminy to finalny efekt tej akcji promocyjnej. Dykt Młodość – teledysk blendu SMĘTOWO GRANICZNE Most Ceynowy, późne po- ny wietrzyk spomiędzy obdra- takich oczu. Nie warto wyklu- południe. Letnie, ale lato w fa- panych kamienic nieprzyjem- czać, że ich tęsknota dotyczy- Kolejni sołtysi wybrani zie młodzieńczej, beztroskiej, nie owinął się wokół jej bladej, ła w  jeszcze większym stopniu z  niewypakowanymi jeszcze wcale nieszczupłej szyi. Po ple- mocnych, ale nieumięśnionych Następne 3 zebrania sprawozdawczo - wyborcze odbyły się w sołec- książkami z  plecaka. Jeszcze cach przebiegł dreszcz. Wielkie ud niosących wyprostowaną twach Gminy Smętowo Graniczne. bardzo daleko do nowego oczy prawie się nie poruszając sylwetkę, na której właścicielkę etapu, którym mają być stu- ciągle czegoś szukały, a włosy spadł nagły ciężar. Większy niż Tym razem Wójt Anita nogłośnie, bo to oznacza, że Smętowo. dia. Jadący całkiem ładnym, wyraźnie krótsze od tych rowe- wszystkie dotychczas napotka- Galant spotkała się z  miesz- praca dotychczasowych soł- I  tak niezmiennie sołtysa- srebrnym rowerem chłopak rzysty odsłaniały znaczną część ne, a wcale nie było ich mało. kańcami sołectw: Kościelna tysów jest doceniana przez myśli niewiele o  tym, że może szyi, o której była już mowa, ale Jania, Stara Jania i  Bobro- mieszkańców. Nie ma chy- mi pozostali: w Kościelnej Jani nie dostać się na żaden z  wy- nie zostało wspomniane, że Hałas wywołany przez ja- wiec. - Bardzo cieszy mnie ba lepszego podziękowania - Pan Stanisław Labon, w  Bo- branych kierunków, a  zupeł- była naprawdę długa. Warto dących na gapę młodzików fakt, że wybory sołtysa odby- niż powierzenie funkcji przez browcu - Pani Wioletta Chmu- nie nie myśli o  tym, że pewnie ją wspomnieć, ponieważ sta- nie mógł nie zwrócić uwagi wają się bardzo zgodnie i jed- aklamację - mówi wójt Gminy ra i w Starej Jani - Pani Danuta będzie kłopot z  akademikiem. nowiła najwyraźniej szczególny rowerzysty dotychczas bez- Chyła. Szczerze mówiąc, każdy kto powód do dumy młodej ko- myślnie konsumującego stan spojrzałby na jego nienachal- biety, która nie była opalona absolutnego zespolenia z  rze- nie opaloną buzię, długie wło- zupełnie, miała całkiem nową czywistością. Stan szczęścia. sy i podniszczoną koszulkę, bez koszulkę, a do tego długie od- Niczego nieszukający wzrok zastanowienia powiedziałby słonięte uda, na co zdecydo- napotkał nagle, jakby dopiero zapytany, że chłopak w tamtej wała się po raz pierwszy. Nie zauważywszy, że jest na moście chwili wcale nie myślał. Jechał była jakość klasycznie zgrab- Ceynowy, roześmiane twa- rowerem, rozglądał się niczego na, ale kroki stawiała pewnie rze urwisów oddalających się nie szukając, to przyspieszał, to i z dumą osoby bardzo niepew- w  autobusie. Chociaż nie pa- zwalniał, niczego nie goniąc, nej siebie. Nie mogła wiedzieć miętał jego imienia to jednego oddychał zupełnie bez celu, nic o  planach rowerzysty, ale z nich znał, podobnie jak dłoń a  powietrze smakował jakby wiedziała wszystko o  swoich przytwierdzoną ramieniem do jego nos natura wyposażyła planach na resztę wieczoru. To okolic szyi odsłoniętej przez w  kubki smakowe zdolne do raczej było piątkowe popołu- skrócone na lato, czarne włosy. zamieniania wszystkich zapa- dnie. Szyję i włosy znał, podobnie jak chów w  słodycz. Niektórzy, imię właściciela drugiej, więk- bardziej wprawni obserwatorzy Te uda i  oczy musiały zro- szej dłoni wysokiego chłopaka o  zacięciu socjologicznym - bić co najmniej nieprzyzwo- w  odświętnej koszulce i  rów- tacy dajmy na to czterdziesto- ite wrażenie na pasażerach niutko przyciętej fryzurze. Obie kilkuletni urzędnicy samorządo- wszystkich pojazdów, nie wy- znane dłonie czule się ściskały. wi - mogliby podejrzewać, że łączając dwóch młodzieńców młody rowerzysta mógł ćmić jadących piętnastką do Nowej Dziewczyna z ufryzowanym nadzieję na wieczorne piwko, Wsi, którzy może nie zauważyli towarzyszem przystanęli, oparli chociaż nie wiedział jeszcze rowerzysty, ale nie mogli go za- się o  barierki i  wypatrywali za kto za nie zapłaci. Może nawet uważyć. Zauważyli, bo musieli mostem na Wierzycy prowa- dwa albo trzy i  jakieś papiero- je zauważyć - blade uda, które dzącym do parku nie wiadomo ski. Wielu młodzieńców o wciąż cięły przestrzeń rozedrganą od czego. dziecięcych twarzach myśli gorąca i nagłego smutku, ner- w piątkowe, letnie popołudnia wowo skanowaną parą oczu Rowerzysta przyspieszył o używkach. A zdaje się, że to czarnych jak sierść kota Lucy. patrząc pod koła, zrobiło się mogło być piątkowe popo- Nie były to dziecięco bezmyśl- chłodniej. Przyjechał do domu łudnie, a  nasz bohater z  pew- ne oczy długowłosego chłop- i zaczął się zastanawiać jaki ra- nością zaliczał się do chłopiąt ca na rowerze. To były głębo- powy pseudonim pasowałby niewyróżniających się w  tym kie, przerażone oczy młodej do niego najbardziej. Wybrał względzie nadmierną oryginal- kobiety przeczuwającej wszyst- Taco i już po chwili napisał pio- nością. Ale oczywiście nie do- ko, co najgorsze. Ktoś nawet senki, których blend SzUstego wiemy się nigdy, czy ktoś z ludzi nieszczególnie wyczulony na jest jeszcze fajniejszy niż orygi- w przejeżdżających pojazdach sprawy młodych kobiet mógł- nał, warto sprawdzić na Spotify – autobusu numer piętnaście by się oburzyć na to, co krzyk- albo YT, ale tam są już obrazki, i trzech czerwonych samocho- nęli przez otwarte okno czerwo- a  właśnie zaproponowałem dów – wszystkich z opuszczony- nego Autosana chłystkowie. swój scenariusz teledysku. Jest mi szybami, w  ogóle zauważył To nie było miłe i  nie można i o nogach zwanych karabina- świeżo upieczonego absolwen- tego usprawiedliwiać, cho- mi, i o tym, że gdybyś nie istnia- ta z przyzwoicie zdaną maturą. ciaż wyrażało ich ból, poczu- ła miastu by wygodniej się żyło, cie niesprawiedliwości, nagły i o tym, że smak naszego życia Z  daleka zauważyła go przypływ profetycznych zdol- to wygazowane piwo, i  że nie panna wyglądająca nieco po- ności, który uzmysłowił im, że chodzi o to, że się kochasz w ja- ważniej. Nagły i niespodziewa- nigdy nie przestaną tęsknić do kiś innych panach, ale w tej szui, która miastu znana. Polecam.

6 Dzień Kobiet w Gminie Zblewo Dzień Kobiet w Gminie Zblewo zawsze obchodzony jest bardzo uroczyście. Za nami – szereg imprez sołeckich, a już jutro (10 marca) wójt Artur Herold zaprasza Panie na wspaniały koncert. Miniony tydzień w  Gminie na i  życzyli zdrowia, uśmiechu godzin wieczornych. dla Pań, na zaproszenie sołtysa w  brawurowym wykonaniu ferze. Zblewo należał do Pań! W ca- na twarzy i spełnienia marzeń. W  sobotni wieczór (4 mar- wystąpili muzycy z projektu Na- Panów z  Rady Sołeckiej, OSP A  już jutro tj. 10 marca łej gminie organizowane były W  trakcie wieczoru odbyło się sze Granie - Przyjaciele i Znajo- i KGW. uroczystości z  okazji Dnia Ko- również losowanie trzech bile- ca) w Miradowie, sołtys Ryszard mi. To był wspaniały wieczór! w Zblewie – koncert z oka- biet. tów do kina Cinema City. Peł- Gumiński zorganizował uroczy- Miłe towarzystwo, dobra muzy- W  Borzechowie święto- zji Dnia Kobiet pn. „Osiecka na zabawy gościna, przygoto- ste spotkanie z okazji Dnia Ko- ka, kwiaty i  świetna zabawa... wano 8 marca. KGW Modraki na dobrą noc” w  wykonaniu Już w piątek 3 marca świę- wana przez Panią Sołtys i Radę biet. Było to - dodajmy - spo- Panie nie kryły zadowolenia. wraz z  Panią Sołtys zaprosiły Anety Falkowskiej i  Magdale- towano w  Małym Bukowcu. Sołecką trwała do późnych tkanie niezwykłe, bo wypełnio- wszystkich na koncert zespołu ny Kijak. Wójt Artur Herold jak Spotkanie dla Pań zorganizo- ne piękną muzyką. Specjalnie A  w  niedzielę 5 marca Akord Kociewie. Przy dobrej co roku ma bowiem dla Pań wali wspólnie sołtys Sławomir Dzień Kobiet świętowały Miesz- muzyce i słodkim poczęstunku muzyczny upominek. To będzie Cybulski wraz z  Radą Sołecką kanki sołectwa Karolewo. Or- wieczór minął w  miłej atmos- piękny wieczór! oraz Panie z KGW. W spotkaniu ganizatorzy uroczystości- na uczestniczył także wójt Artur czele z  sołtysem Stanisławem Herold i  radny Janusz Czubek, Fojutem - zadbali o  to, by dla którzy złożyli Paniom piękne Pań była moc niespodzianek życzenia. Były kwiaty i gromkie i  atrakcji. Był więc m.in. wspa- 100 lat w  wykonaniu Panów niały tort, loteria z upominkami oraz mile spędzony wieczór. i  występy artystyczne. Miesz- kańcy zaangażowali się całym Tego samego dnia Dzień sercem w przygotowanie tej Kobiet obchodzono także uroczystości, każdy dał coś od w Radziejewie. Frekwencja siebie. Była więc scenka kaba- dopisała znakomicie, na sali retowa, występ zespołu i praw- pojawiło się prawie 30 Pań. Pa- dziwy hit – „Jezioro łabędzie” nowie z  okazji święta wręczyli Paniom symbolicznego tulipa- OSP Lubichowo w walce ze złodziejami OSP Lubichowo każdego dnia dba o bezpieczeństwo mieszkańców na terenie całej gminy i nie tylko. Druhowie zawsze są w gotowości, by nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy. W związku z licznymi i coraz to trudniejszymi akcjami druhowie postanowili podjąć działania wyposa- żenia jednostki w ciężki pojazd ratowniczo-gaśniczy. By doszło do zakupu od- do dnia dzisiejszego nie Rozpoczęto akcję zbiórki chcemy nadal pomagać lu- było się wiele spotkań na jest znana jeszcze jego wyso- elektrośmieci wśród mieszkań- dziom, chroniąc ich zdrowie, szczeblu gminnym , powiato- kość. Bez względu jednak na ców, którzy ochoczo zaczęli życie i  mienie. Jednak nie je- wym i wojewódzkim. Koszt ta- pozyskaną kwotę pozostała zwozić elektrośmieci w wyzna- steśmy w  stanie sfinansować kiego pojazdu to 1.350 000,00 suma do zapłaty jest spora. czone miejsce za budynkiem zakupu nowego samochodu. zł. Strażacy OSP Lubichowo Druhowie walczą o  zebra- OSP. Ilość zebranych materia- Już teraz dziękujemy wszyst- zwrócili się z prośbą o dotację nie jej od sponsorów oraz łów bardzo cieszyła. Niestety kim za liczne wparcie naszych z  środków Rządowych w  wy- przez różne akcje. Gmina radość nie trwała długo, gdyż działań. Walczymy dalej, bo sokości 600 000,00 zł. W lutym zagwarantowała dopłatę kilkukrotnie o  różnych porach taką już mamy naturę i wierzy- otrzymano akceptację dofi- do zakupu auta w  wysokości dnia dokonywano kradzieży my, że przy współpracy z  na- nansowania, 500.000,00 zł zebranego sprzętu. Obiekt jest szymi mieszkańcami nie ma monitorowany, więc druho- rzeczy niemożliwych!” -wyja- wie postanowili publikować śnia Prezes Zarządu Gminne- w  sieci zdjęcia „gagatków”. go Lubichowo Krzysztof Klin. Sprawa została zgłoszona także na policję i część sprzę- tu nawet udało się odzyskać. Całą sytuacją zainteresowała się także TV Polsat News. Dziennika- rze przyjechali w  celu nakrę- cenia materiału, a  następnie w  niedzielę 5 marca o  godz. 15:50 odbyła się emisja. „Podejmujemy z  druhami i druhnami liczne działania, by doszło do zakupu tego cięż- kiego pojazdu ratowniczo-ga- śniczego tak bardzo potrzeb- nego na naszym terenie. Cały czas zbiórka środków trwa. Ten przykry incydent nas nie zatrzyma wręcz przeciwnie nakręca nas do działania. My

7 Rok 2023 dla Gminy Tczew jest niezwykle symboliczny, gdyż świętuje ona 50-lecie swojego powstania. Gmina Tczew, podobnie jak ponad 2300 innych gmin w Polsce, w wyniku reformy administracyjnej i połączenia dotychczasowych gromad, została powołana do istnienia na mocy ustawy z 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. 4 grudnia 1972 roku przypieczętował to wydarzenie dokument Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku. Wkroczyliśmy właśnie w rok wielu jubileuszowych wydarzeń. I właśnie z okazji jubileuszu, 3 marca w tczewskim Centrum Kultury i Sztuki odbyła się Uroczysta LVIII Sesja Rady Gminy Tczew. Były życzenia, występy artystyczne, odznacze- nia, pamiątkowe medale, przemówienia i na zakończenie - oczywiście urodzinowy tort. Na wstępie Przewodniczą- dbać. Działa to również w dru- cy Rady Gminy Tczew Zenon gą stronę - mieszkańcy sza- Lica oficjalnie wygłosił podję- nują samorząd. Wychodzimy tą przez radnych w  pierwszej do ludzi, a oni dbają o dobro części sesji specjalną uchwałę gminy - Wójt Gminy Tczew w  sprawie ustanowienia roku Krzysztof Augustyniak. Podczas 2023 - Rokiem Jubileuszu 50-le- jubileuszowej uroczystości Wójt cia utworzenia Gminy Tczew. Krzysztof Augustyniak odebrał marszałkowski medal „De nihi- Sala zgromadziła mnóstwo lo nihil fit”. – Oznacza to, że nic gości, wśród których znaleź- nie bierze się z niczego. Gmina li się m.in. parlamentarzyści, Tczew w ostatnich latach dy- byli wójtowie, radni i  sołtysi namicznie się rozwija, to nie- obecnych oraz poprzednich wątpliwie efekt włożonej w to kadencji, przedstawiciele są- pracy. Wójt ma wiele pomy- siednich samorządów, osoby słów, to odpowiedni człowiek związane od lat z  gminą, ale na odpowiednim stanowisku także mieszkańcy gminy. – powiedział Józef Sarnowski, członek zarządu wojewódz- - Należy podkreślić, że twa pomorskiego. przez te pół wieku powstała przede wszystkim silna i  duża Nie zabrakło programu wspólnota. Gmina to ludzie artystycznego - specjalnie na i  to właśnie o  nich trzeba

8 piątkową uroczystość przy- towarzyszył im pianista i  or- oprawę muzyczną wydarze- jechał grający w  najsłynniej- ganista Hubert Trojanek, który nia. szych orkiestrach w Polsce i na mimo młodego wieku jest już świecie niesamowity kwartet jednym z bardziej rozchwy- Na scenie wystąpiły także smyczkowy - Adrianna Wadoń tywanych instrumentalistów m. in. Laura Dziąba - niezwykle – skrzypce, Anna Machowska w Polsce. utalentowana ubiegłorocz- – Czachor – skrzypce, Alek- na finalistka programu \"Mam sandra Markowicz – skrzypce Muzycy przyjęli zaprosze- Talent\", ale także uczennice , Aleksandra Awtuszewska – nie od dobrze znanego teno- Szkoły Podstawowej w  Lubi- wiolonczela. Przy fortepianie ra Przemka Radziszewskiego szewie: Marcelina Fibek, Iga i wspólnie stworzyli wyjątkową Kwiatkowska oraz Paulina Piłat pod opieką Pani Aleksandry Czerwińskiej. Wyjątkowy pokaz nia gminy Tczew, opatrzony tańca towarzyskiego w  stylu dedykowanym grawerem. standardowym zaprezento- Równie niezwykła jest emisja wali Paulina Muller i  Bartosz okolicznościowych znaczków Nowak - tancerze z Akade- pocztowych, które są wyjąt- mii Tańca Smooth z  Pruszcza kowym ujęciem promocji gmi- Gdańskiego. Historyczny rys ny Tczew poprzez filatelistykę. gminy przedstawił dr Michał Znaczki zostały wydane przez Kargul. Pocztę Polską, na zlecenie Gminy Tczew. Symbolicznego Wójt Gminy Tczew Krzysz- aktu wręczenia medali oraz tof Augustyniak zainicjował okazjonalnych egzemplarzy emisję dwóch specjalnych znaczka pocztowego radnym pamiątek z  okazji Jubileuszu wszystkich kadencji od roku 50-lecia powołania gminy 1990, obecnym na uroczysto- Tczew. Pierwszą z nich jest nie- ści, dokonała Zastępca Wój- powtarzalny medal pamiąt- ta Katarzyna Beringer-Kusio. kowy, przedstawiający logo Również wszyscy zgromadzeni tegorocznych obchodów na sali goście otrzymali pa- Jubileuszu 50-lecia powoła- miątkowe medale i  wydane z tej okazji znaczki. letniemu sołtysowi Swarożyna 50-lecia utworzenia Gminy Na sesji nagrodzono także Szczepanowi Klinkuszowi, rad- Tczew będą gminne dożynki, laureatów konkursu plastycz- nemu Zenonowi Staszewskie- wypełnione różnymi atrakcja- no-fotograficznego pn. \"Gmi- mu oraz historykowi Benedyk- mi i  urodzinowym tortem. Je- na Tczew w oczach mieszkań- towi Urbańskiemu. sienią posadzone zostaną jubi- ca\" oraz wręczono medale leuszowe drzewa - w  ramach \"Za Zasługi dla Gminy Tczew\". Zwieńczeniem wydarzenia akcji „50 drzew na 50. urodzi- Rada Gminy Tczew przyzna- był występ tenora Przemysła- ny”. Świętowanie zakończy ła te wyróżnienia sołtysowi wa Radziszewskiego, któremu uroczyste wmurowanie kapsu- Tczewskich Łąk i zarazem rad- akompaniował pianista oraz ły czasu na kolejne 50 lat. nej Iwonie Kończyńskiej, wielo- wspomniany kwartet smycz- kowy. Kulminacją obchodów Okolicznościowy znaczek pocztowy wydany przez Pocztę Polską

9 Powróćmy do pamiętnego roku 1973 Kadencja 1990 – 1994 Stanisław Gorzkiewicz Marcin Januszewski Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych Uchwa- Tadeusz Plichta Anna Kata łą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia - Przewodniczący Rady Edward Kurczyna gmin w województwie gdańskim, w powiecie tczewskim utworzono z dniem 1 stycznia 1973 Julian Grygolec Jan Lipinski roku GMINĘ TCZEW. - Wiceprzewodniczący Rady Alicja Makowska Andrzej Barski Tadeusz Plichta Siedzibę gminnej rady na- ca działalność Gminnej Rady z początków lat 90 ubiegłego A oto nazwiska wszyst- Marian Barski Andrzej Redwelski rodowej wyznaczono w mie- Narodowej w Tczewie. stulecia, których rekonstruk- kich Radnych zasiadających Andrzej Bronk Bogumil Szreder ście Tczewie, w  skład nowo cja jest często niesamowita. w  Radzie Gminy Tczew od Stanisław Ciapka Roman Wend utworzonej gminy wchodziły Zgodnie z przepisami Podkreślenia warty jest fakt, że kadencji, która rozpoczęła się Jan Duszyński Mieczysław Ziemann wówczas obszary 15 sołectw: wprowadzającymi ustawę były to zdjęcia czarno-białe. w 1990 r. Bogusław Czyrkiewicz Bałdowo, Czarlin, Czatkowy, o  samorządzie terytorialnym Stanisława Gąsiorowska Kadencja 2006 – 2010 Dąbrówka Tczewska, Gni- w  1990 roku nastąpiła osta- Edward Grala szewo, Lubiszewo Tczewskie, teczna przemiana ustrojowa Helga Hoppe Krzysztof Jonaczyk Malenin, Mieścin, Miłobądz, gmin. Pierwszym wójtem gmi- Marek Jacniacki - Przewodniczący Rady Rokitki, Śliwiny, Stanisławie, ny Tczew został Pan Ireneusz Stanisław Kamiński Julian Grygolec Swarożyn, Tczewskie Łąki, Włochyń. Następcami pierw- Edward Kurczyna - Wiceprzewodniczący Rady Zajączkowo. W  tym samym szego naczelnika byli kolejno Jan Lipiński Krystyna Borkowska czasie utworzona została Pan Jan Przychodzeń, Pan Andrzej Łangowski Andrzej Bronk również dawna gmina Turze, Ryszard Steinke, Pan Ireneusz Roman Małecki Przemysław Chromik z siedzibą gminnej rady naro- Włochyń. Jan Paśko Dariusz Godlewski dowej w Turzy. W skład nowo Eugeniusz Pawlukiewicz Renata Jeżewska utworzonej gminy wchodziło Aktualnie w  skład gminy Alojzy Ruszkowski Anna Kata 12 obszarów sołectw, a  były Tczew wchodzi 26 sołectw: Adam Szczygieł Jan Lipiński nimi: Boroszewo, Dalwin, Go- Bałdowo, Boroszewo, Czarlin, Roman Wendt Alicja Makowska dziszewo, Gołębiewko, Go- Czatkowy, Dalwin, Dąbrówka Andrzej Redwelski szyn, Łukocin, Małżewo, Ru- Tczewska, Gniszewo, Goszyn, Kadencja 1994 – 1998 Andrzej Stachelek kosin, Siwiałka, Szczerbięcin, Lubiszewo Tczewskie, Łukocin, Benedykt Urbański Turze, Wędkowy. 15 stycznia Malenin, Małżewko, Małże- Tadeusz Plichta Roman Wendt 1976 roku gmina została znie- wo, Mieścin, Miłobądz, Rokitki, - Przewodniczący Rady Andrzej Wojak siona, a  jej tereny włączone Rukosin, Stanisławie, Swaro- Antoni Kuzioła do gmin Skarszewy (sołec- żyn, Szczerbięcin, Szpęgawa, - Wiceprzewodniczący Rady Kadencja 2010 – 2014 two Godziszewo), Starogard Śliwiny, Tczewskie Łąki, Turze, Kazimierz Langowski Gdański (sołectwo Siwiałka), Wędkowy, Zajączkowo, które - Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Jonaczyk Tczew (wszystkie sołectwa obejmują 36 miejscowości. Andrzej Barski - Przewodniczący Rady prócz Siwiałki, Godziszewa, Andrzej Bronk Julian Grygolec Gołębiewka i  Rościszewa) Zajrzyjcie Państwo na Stanisław Ciapka - Wiceprzewodniczący Rady i Trąbki Wielkie (sołectwa Go- kolejną stronę, a  na niej cie- Bolesław Ciecierski Ewa Bieszka łębiewko i Rościszewo). kawa prezentacja zrekonstru- Bogusław Czyrkiewicz Krystyna Borkowska owanych i koloryzowanych Jan Duszyński Andrzej Bronk 5 stycznia 1973 r. odbyła zdjęć radnych wszystkich ka- Stanisław Gorzkiewicz Mirosława Bronk się uroczysta sesja inaugurują- dencji, począwszy od roku Julian Grygolec Zygmunt Burczyk 1990. Szczególnej uwadze Joanna Kaczyńska Przemysław Chromik polecamy fotografie właśnie Edward Kurczyna Helena Engler Olgiert Kostka Anna Kata Henryk Łucki Andrzej Panieczko Roman Rezmerowski Andrzej Redwelski Alojzy Ruszkowski Krystian Tafliński Daniel Roszak Benedykt Urbański Janusz Stolc Roman Wendt Bogusław Szreder Roman Wendt Kadencja 2014 – 2018 Andrzej Wenta Krzysztof Augustyniak Kadencja 1998 – 2002 - Przewodniczący Rady od 19 maja 2015 Tadeusz Plichta Krystian Tafliński - Przewodniczący Rady - Przewodniczący Rady Bogumił Szreder od 1 grudnia 2014 do 19 maja 2015 - Wiceprzewodniczący Rady Ewa Bieszka Julian Grygolec - Wiceprzewodnicząca Rady - Wiceprzewodniczący Rady Anna Siwiak Andrzej Barski Marek Stelmach Ryszard Bronk Andrzej Bronk Andrzej Bronk Mirosława Bronk Zygmunt Burczyk Julian Grygolec Jan Duszyński Maria Cimek Stanisław Gorzkiewicz Anna Kata Edward Grala Iwona Kończyńska Krzysztof Jonaczyk Paweł Szreder Marian Kossecki Michał Kowalski Olgierd Kostka Jan Bukała Edward Kurczyna Roman Wendt Andrzej Panieczko Bogusław Plutowski Kadencja 2018 – 2023 Roman Rezmerowski Andrzej Stachelek Zenon Lica Benedykt Urbański - Przewodniczący Rady Roman Wendt Roman Wendt Andrzej Wenta - Wiceprzewodniczący Rady Ewa Wojszko Anna Siwiak Ewa Kuliszewska Kadencja 2002 – 2006 Helena Engler Iwona Kończyńska Krzysztof Jonaczyk Wioleta Nürnberg - Przewodniczący Rady Krystian Tafliński Julian Grygolec Marek Stelmach - Wiceprzewodniczący Rady Piotr Hinc Andrzej Barski Roman Burczyk Andrzej Bronk Sławomir Kurczyna Ryszard Bronk Zbigniew Braun Gabryela Ciesielska Zbigniew Wojszko Zenon Staszewski Kadencja 2018 - 2023

10

11 FENIKS na Targach Meble Polska 2023 W ubiegłym tygodniu odbyły się Międzynarodowe Targi Poznańskie - Targi Meble Polska 2023, to największe tego typu targi w naszej części Eu- ropy. Targi stanowią największa na świecie prezentacje oferty polskiego przemysłu meblarskiego. Swoje stoisko na tym znaczącym wydarzeniu zaprezentowała skarszewska firma FENIKS, której marka i jakość znana jest praktycznie na całym świecie. swoje stoisko oznaczone nr 5 z  Branżowej Szkoły w  Skar- dostali możliwość poszerze- w hali nr 5. szewach, którzy kształcą się nia wiedzy na temat nowych w  skarszewskiej firmie. W  tym trendów w tapicerstwie i inno- Tradycją firmy FENIKS sta- roku po raz kolejny uczniowie wacji technologicznych. ły się odwiedziny uczniów Targi Meble Polska 2023 ten sezon. To tutaj można zo- od 21 do 24 lutego 2023 roku, na Międzynarodowych Tar- baczyć, co jest modne i co się potwierdziła wyjątkowy, glo- gach Poznańskich to pokaza- kupuje. Tegoroczna edycja, balny charakter tych targów. nie najnowszych trendów na która odbyła się w  Poznaniu FENIKS miał w  Poznaniu STAROGARD PELPLIN Policyjny owczarek Groził urzędnikom znalazł narkotyki W ubiegłym tygodniu Policjanci z Komisariatu Policji w Pelplinie zatrzy- Kryminalni ze Starogardu Gdańskiego zabezpieczyli ponad 300 gra- mali 48-latka, który awanturował się w  urzędzie – MOPS. Mężczyzna mów marihuany. Narkotyki wytropiła Nel—policyjny owczarek belgij- usłyszał zarzut w warunkach recydywy za wywieranie groźbą wpływu ski, który znalazł je w trakcie przeszukania jednej z prywatnych posesji. na czynności urzędowe oraz znieważenie. Ponadto odpowie za do- Funkcjonariusze zatrzymali również dwóch 18-latków, którzy są podej- puszczenie się „innej czynności seksualnej” oraz za kierowanie gróźb rzani o wprowadzanie do obrotu zakazanych w Polsce środków. karalnych. Sąd zastosował wobec mieszkańca powiatu tczewskiego m.in. środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. nek suszu roślinnego owinięty 28 lutego tego roku po- zbędne czynności, a następnie kach recydywy. Mężczyzna w  folię aluminiową. Badanie 48-latek trafił do policyjnej celi. odbywał już wcześniej wyrok 1 testerem wykazało, że zabez- licjanci z  Komisariatu Policji Jak ustalili policjanci, w listopa- roku i  8 miesięcy pozbawienia pieczone przez kryminalnych dzie ub. r. ten sam mężczyzna wolności za podobne przestęp- środki to marihuana. Policjanci w  Pelplinie zostali skierowani prawdopodobnie dopuścił się stwo. zabezpieczyli ponad 300 gra- innej czynności seksualnej wo- mów tego narkotyku. do jednego z  urzędów, gdzie bec 33-latki, a  także kierował Mieszkaniec powiatu od- wobec niej groźby karalne. powie również za dopuszczenie Funkcjonariusze doprowa- awanturował się pijany męż- Zebrany materiał dowodowy się „innej czynności seksualnej” dzili do swojej komendy dwóch pozwolił na przedstawienie oraz za kierowanie gróźb karal- 18-letnich mężczyzn, których czyzna. 48-latek groził pracow- zarzutów 48-latkowi określo- nych w warunkach powrotu do zastali na miejscu interwencji. nych, jako wywieranie groźbą przestępstwa. Sąd zastosował Jeden z nich w chwili zatrzy- nikom, że jeżeli nie zostanie wy- wpływu na czynności urzędo- wobec mężczyzny środek za- mania porcjował posiadany we oraz znieważenie w warun- pobiegawczy w postaci dozoru susz roślinny. Przeprowadzone płacony mu dodatek energe- Policji, który połączył z zakazem czynności oraz zabezpieczony kontaktowania się oraz zbliża- w  tej sprawie materiał dowo- tyczny, zniszczy im biura, a na- nia do pokrzywdzonej, całkowi- dowy pozwolił policjantom na tym zakazem spożywania alko- Kryminalni z  Komendy Po- wodnika do garażu. Czujny przedstawienie zarzutów do- wet pozbawi ich życia. Funkcjo- holu oraz obowiązkiem podję- wiatowej Policji w  Starogar- nos psa wskazał policjantom tyczących wprowadzania do cia leczenia odwykowego. dzie Gdańskim realizując swo- miejsce pod stołem robo- obrotu zakazanych w  Polsce nariusze zatrzymali mężczyznę je zadania związane ze zwal- czym, gdzie mundurowi za- środków. Za popełnienie tego Według naszych informa- czaniem przestępczości nar- uważyli plastikowy worek oraz przestępstwa Ustawa o  prze- i  przewieźli do jednostki Policji. cji zatrzymany mężczyzna jest kotykowej, skontrolowali za- pakunek owinięty folią alumi- ciwdziałaniu narkomanii prze- dobrze znany pracownikom budowania stojące na terenie niową. Wewnątrz znajdował widuje karę od 6 miesięcy do 8 Mundurowi przeprowadzili MOPS. Nie jednokrotnie bywał jednej z prywatnych posesji. się zielony susz roślinny. Dodat- lat pozbawienia wolności. w  urzędzie nawet kilka razy Do przeszukania pomieszczeń kowo Nel—czworonożna, po- z zatrzymanym wszystkie nie- dziennie. Pracownicy, w  więk- zaangażowano przewodnika licyjna specjalistka od poszu- Policjanci przypominają, szości panie dzielnie znosiły z psem wyspecjalizowanym kania narkotyków, na pierw- że posiadanie czy wprowa- jego aroganckie zachowanie, do szukania narkotyków. szym piętrze przeszukiwanego dzanie do obrotu środków jednak feralnego dnia sytuacja mieszkania, od razu skupiła odurzających to przestęp- zrobiła się po prostu niebez- Nel, bo tak nazywa się 2— swój wzrok na kolumnie głośni- stwo. Poza tym używanie nar- pieczna. letni owczarek belgijski, który kowej. Jej czujny nos wskazał kotyków może wydawać się od niespełna roku pełni służbę przewodnikowi otwór, z  które- atrakcyjne i  ekscytujące, ale OGŁOSZENIE z dnia 01 marca 2023 r. w starogardzkiej komendzie go śledczy wyjęli kolejny paku- ma wiele negatywnych skut- doprowadził swojego prze- ków dla zdrowia fizycznego Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce i psychicznego. Narkotyki pro- nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) Burmistrz Miasta i gminy wadzą do uzależnienia, a  ich Gniew podaje do publicznej wiadomości, iż w  dniu 01 marca 2023r., długotrwałe stosowanie może Zarządzeniem Nr 50/23 zatwierdzono: prowadzić do poważnych „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem”, stanowią- problemów zdrowotnych, cy załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia. w  tym do uszkodzeń mózgu, serca i wątroby. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Maciej Czarnecki

12 o tyle ważnym, bo pokaże stan posiadania obu drużyn w  kon- tekście możliwej konfrontacji półfinałowej (1-8 zagra z wygra- nym pary 4-5). Mecz o 2 i 3 miej- sce I  fazy rozgrywek prawdo- podobnie będzie miał miejsce 29 marca w  Radomiu między HydroTruckiem, a  Dzikami. Jeśli KOSZYKÓWKA. I Liga Wyraźna potrzeba zwycięstw W rywalizacji I etapu do zakończenia zasadniczych gier pozostało tylko 5 serii spotkań, potem nastąpi druga część sezonu (po 4 kwietnia), a uczestniczyć w niej będą zespoły górnej ósemki. Prawie pewnym uczestnictwa w niej są zespoły do piątego miejsca tabeli, w tym również SKS. Decka zachowała takowe szanse na grę w play-off ale są one raczej matematyczne. SKS Starogard Gd. – Hy- Tyszanie unikną dwóch wpadek bie: z WKK i Startem II na koniec 73:101, Dziki – Krosno 74;70, Tu- droTruck Radom 82:76 (17:21, będą lepszym zespołem od SKS- rozgrywek. Szanse na play-off rów – WKK i  Kotwica – Śląsk II 29:15, 22:11, 14:29) -u i zajmą 4 miejsce, bo nawet są zachowane, jednak wy- przełożone. za nimi przemawia bilans poje- przedzenie Żaka czy Polonii to Polonia Bytom – SKS Staro- dynków bezpośrednich. już czysta matematyka. Decka 30 kolejka (11/12.03): SKS gard Gd. 86:80 (22:25, 24:15, jeszcze zagra: 12.03 w Bytomiu, Starogard – Basket Poznań 20:19, 20:21) Co do dalszych miejsc na 19.03 w Poznaniu, 26.03 u siebie (11.03 g.15), Polonia Bytom – pozycjach 6-8 premiującym z WKK, 1.04 w Krakowie i zakoń- Decka Pelplin (12.03 g.15), Żak SKS: Czerlonko 16 (1) -15 uczestnictwem w fazie play-off czy ligę 5.04 u  siebie pojedyn- – Kotwica, Politechnika – Gór- zb/30 (2), Małgorzaciak 20 widać, że największe szanse na kiem ze spadkowiczem – Star- nik, Krosno – HydroTruck, GKS – (2)/16 (1), Janiak 18 (3)/4, Lis 5 to mają Kotwica i Politechnika. tem II Lublin. I potem wakacje. WKK, Śląsk II – Dziki, Polonia W – (1)/9 (1), Motylewski 7/6 - 8 zb, I  tylko jakieś nagły spadek for- Zgodnie z regulaminem, po tym Start II, Turów – AZS. 7 meczów Ziółkowski 8 (2)/2, Vanzant 2/6, my czy inny kataklizm może im czasie „drużyny, które zajmą przełożonych Życzkowski 6/0, Burczyk 0/5 (1), ją zabrać. O  ostatnie miejsce miejsca 9-15, zakończą swoją Perzanowski 0/2. tą najbardziej możliwą. A  tym mecze: Basket Poznań, WKK dające możliwość gry w II fazie rywalizację w  sezonie 2022/23, TABELA 23 - 6 +279 samym drugą fazę rozgrywek i AZS Kraków) oraz wyjazd do Lu- rozgrywek zawalczy zapew- a drużyny, które zajmą miejsca 21 - 8 +220 Decka Pelplin – Dziki War- rozpocznie od meczy wyjazdo- blina ze Startem II i na zakończe- ne Decka Pelplin. Jednak jej 16-18 po Etapie 1, tracą prawo 1. Górnik Wałbrzych 19 - 10 +169 szawa 62:73 (24:20, 6:12, 9:18, wych. Przed SKS-em jeszcze 5 nie zasadniczej fazy gier „wisien- szanse są już bardziej matema- gry w  Suzuki 1 Liga Mężczyzn”. 2. Dziki Warszawa 18 - 11 +49 23:23) pojedynków, z  czego pierwsze ka na torcie” mistrz ligi – Górnik tyczne. Z  układu pozostałych Wiele na to skazuje, że oprócz 3. GKS Tychy 20 - 9 +228 cztery z  outsiderami (u  siebie Wałbrzych. Mecz z  Górnikiem pojedynków od Żaka więcej zdegradowanego już Startu II 4. SKS Starogard Gd. 17 - 11 +145 HydroTruck Radom - Dec- szans daje się Polonia Warsza- Lublin 1 ligę opuści Turów Zgo- 5. HydroTruck Radom 17 - 12 +34 ka Pelplin 79:83 (14:25, 25:17, wa. Niegdysiejszy AZS Koszalin, rzelec i któryś z pary Polonia By- 6. Kotwica Kołobrzeg 15 - 13 +108 16:23, 24:18) w  przeciwieństwie do Polonii, tom – Śląsk II Wrocław. 7. Politechnika Opolska 14 - 15 +15 w samej końcówce ma zespoły 8. Żak Koszalin 15 - 13 +31 Decka: Wińkowski 15 - 12 z czoła tabeli. 29 kolejka (4/8.03): Polonia 9. Decka Pelplin 13 - 15 +126 zb, Davis 13, Obarek 11 (2), Cie- Bytom – SKS Starogard 86:80, 10. Polonia Warszawa 13 - 15 +29 sielski 7, Janik 6 (2), Konopatzki Przed Decką są prawie te HydroTruck Radom – Decka 11. Basket Poznań 11 - 17 -147 6 (1), Sączewski 2, Tyszka 2, Ko- same zespoły co ma SKS, tylko Pelplin , AZS – Polonia W 71:79, 12. Miasto Szkła Krosno 11 - 16 -5 pycki, Kulis, Dzierżak. zamiast Górnika teraz jeszcze Basket – GKS 81:65, Górnik – 13. AZS Kraków 10 - 16 +50 Radom. Decka w  pozostałych Żak 69:79, Start II – Politechnika 14. WKK Wrocław 9 - 20 -157 Wiele na to wskazuje, że 5 meczach tylko 2 zagra u sie- 15. Śląsk II Wrocław 7 - 20 -188 przegraną w  Bytomiu SKS prze- 16. Polonia Bytom 1 - 27 -986 kreślił sobie zajęcie wyższego 17. Turów Zgorzelec miejsca jak 4 na koniec I rundy 18. Start II Lublin rozgrywkowej, 5 pozycja jest PIŁKA RĘCZNA. Sambor Tczew -Dopiewski KPR, MKS Brodnica TENIS STOŁOWY. II Liga – Pogoń Szczecin, Arka Gdy- Wracają seniorki nia – KS Kościerzyna. Zaległy Powalczą o utrzymanie AZS Poznań – Jutrzenka 32:17, W  minioną sobotę tczewscy szczypiorni- awansem: MKS Brodnica – SMS II ligowe zespoły rozegrały ostatnią serię spo- TABELA ści wygrali pierwszy wiosenny mecz. Ty- II Płock 27:29. tkań I  Rundy. Dzięki swoim wynikom nasi już dzień temu w  inauguracji rundy rewan- wcześniej byli skazani na grę w grupie spadko- II Liga żowej polegli w  Morągu. I  Ligowe seniorki II Liga Seniorzy wej i od najbliższej soboty w 7 seriach spotkań mają nadal pauzę w  rozgrywkach i  do walki Czarni Olecko – Sambor powalczą o utrzymanie się. Po 22 kwietnia trzy 15 kolejka (25.02): Beniaminek Starogard – o punkty przystąpią 11 marca w meczu prze- Tczew 21:48 (10:21) ostatnie zespoły zostaną automatycznie rele- ciwko MTS Kwidzyn. Sambor: Pytka, Graczyk - gowane do III ligi. 1 kwietnia, w 20 serii spotkań LUKS Straszyn 8:2, LUKS Chełmno – Olimpia Brzoza 12, B. Chyła 9, M. Chyła będzie miał miejsce mecz derbowy, tym ra- 8, Śmiełowski 6, K. Czarnecki 4, zem w Gniewie. Gniew 7:3, AWFiS Gdańsk – Pogoń Mogilno Jastrzębski 3, Karnowski 3, Lato- cha 2, Bartkowski 1, Przysowa. 5:5, Top Solec – Junior Miastko 10:0, Energa II W  najbliższą sobotę liga pauzuje, a  18 marca Sambo- Toruń – Maximus Toruń 3:7, ATS II Reda – Sza- rzanie podejmą wicelidera z Bydgoszczy. niec Świecie N/O 5:5, MRKS Gdańsk – Tęcza 14 kolejka (4/5.03): Czarni Olecko – Sambor Tczew 21:48 NWL 6:4. (10:21), Wybrzeże Gdańsk – SMS II Kwidzyn 35:30, Kodo Grupa Mistrzowska Morąg – Pogoń Szczecin 28:27, MKS Czersk – Szczypiorniak II 1. Top Solec Kuj. 29 125-25 Ol. 42;15, AZS Gdańsk – BSMS Bartoszyce 26:29, MTS Kwidzyn 2. Pogoń Mogilno 27 121-29 – AZS Bydgoszcz 22:30. 3. AWFiS III Gdańsk 26 109-41 4. LUKS Chełmno 24 101-49 5. MRKS Gdańsk 20 90-60 6. Remus Kościerzyna 18 86-64 7. Maximus Toruń 18 84-66 8. Tęcza N. Wieś Lęb. 15 74-76 Grupa Spadkowa 9. Szaniec Świecie n/O  13 64-86 10. Beniaminek 03 Stg. 13 69-81 TABELA 11. ATS II Reda 11 60-90 12. Energa III Toruń 10 59-91 1. Arka Gdynia 30-3 352-224 13. LUKS Straszyn 6 39-111 326-289 2. Pogoń Szczecin 28-5 348-289 14. Olimpia Gniew 4 46-104 324-281 3. AZS Poznań 25-8 334-301 15. Junior Miastko 3 30-120 325-325 4. Sambor Tczew 22-11 318-331 16. Krajna Sępólno Kr. 3 43-107 297-359 5. Bukowsko-Dop. KPR 22-14 282-405 III Liga 283-383 6. KS Kościerzyna 15-18 Grupa Mistrzowska 352-224 7. MKS Brodnica 15-21 326-289 1. AWFiS IV Gdańsk 22 92 - 18 348-289 8. Jutrzenka Płock 10-26 324-281 2. ECHO Biesowice 18 69 - 31 334-301 9. MTS Kwidzyn 4-32 325-325 3. MTS Kwidzyn 15 66 - 54 318-331 10. SMS II Płock 3-36 297-359 4. 3STS Starogard Gd. 13 56 - 54 282-405 II Liga Seniorzy 283-383 Tczewianki zgodnie z ter- z Kościerzyną i 1 kwietnia z Arką 1. Arka Gdynia 30-3 5. GKTS Gdańsk 13 55 - 55 minarzem w  rundzie wiosen- w Gdyni. Po świętach pozosta- nej zagrają jeszcze 7 meczów, ną tylko mecze u siebie: z Brod- 2. Pogoń Szczecin 28-5 6. ATS Reda 8 48 - 52 z  czego 5 u  siebie. Najbliższy nicą (15.04), z  Jutrzenką Płock rozegrają 11 marca u  siebie (29.04) i z AZS Poznań (6.05) 3. AZS Poznań 25-8 7. Remus II Kościerzyna 6 46 - 64 z MTS-em Kwidzyn. A potem do Świąt co tydzień: 18.03 z Pogo- 15 kolejka (11/12.03): Sam- 4. Sambor Tczew 22-11 Grupa Spadkowa nią w Szczecinie, 25.03 u siebie bor Tczew – MTS Kwidzyn (11.03 g.16), AZS Poznań - Bukowsko- 5. Bukowsko-Dop. KPR 22-14 1. START Wejherowo 8 48 - 62 6. KS Kościerzyna 15-18 7. MKS Brodnica 15-21 2. Tęcza Łupawa 6 40 - 60 8. Jutrzenka Płock 10-26 3. TTS Skarszewy 5 35 - 65 9. MTS Kwidzyn 4-32 4. LEO Trąbki Małe 4 35 - 75 10. SMS II Płock 3-36

TABELE PIŁKA NOŻNA. III i IV Liga III Liga Są punkty, czekamy na następne 13 18 kolejka (4/5.03): KP Starogard Gdański - Pogoń Skalmierzyce 0-0 Błękitni Stargard - Gedania Gdańsk 1-2, Olimpia Grudziądz - Stolem Gniewino 1-0, Polonia Środa Wiel- kopolska - Świt Szczecin 5-0, Cartusia Kartu- W inauguracyjnych meczach rundy wiosennej najwyżej notowane „11” z Kociewia, grając u siebie zdobyły po punkcie. zy - Unia Solec Kujawski 1-1, Unia Janikowo KP mając przewagę winien to spotkanie wygrać, bo rywal ostatnią godzinę grał w „10\". Bordowym pod wiatr nie szło - Sokół Kleczew 0-3 vo, Zawisza Bydgoszcz - i w tym czasie straciłi dwie bramki, które odrobili po zmianie stron. Jeden punkt został uratowany w 90 min meczu. Vineta Wolin 2-2, Pogoń II Szczecin - Jarota Jarocin 4-0, Bałtyk Gdynia - Unia Swarzędz 2-2. KP Starogard – Jarota (15.03 g.15.30). tem też i inny klubów, a bywa- Wierzycą znacznie trudniej- czu jesieni. Nasze zespołu po Kursywą drużyny Pomorskie. ło, że rywalizowali przeciwko sze zadanie. W  pozostałych inauguracyjnej serii spotkań 1. Pogoń II Szczecin 41 32 - 9 sobie. Teraz mają być loko- 17 meczach połowę wygrać, mają już na koncie pierwsze 2. Gedania Gdańsk 40 41 - 25 motywami i przede wszystkim co dla przedostatniej drużyny wiosenne punkty. Czekamy 3. Olimpia Grudziądz 40 45 - 13 zdobywcami goli dla najwyżej tabeli wcale nie było by takie na kolejne. W  najbliższej kolej- 4. Polonia Środa W. 37 47 - 29 notowanych kociewskich dru- łatwe. Ale jest Jarosław Kotas ce KP uda się do Swarzędza, 5. KP Starogard Gd. 32 20 - 13 żyn. Janusz Surdykowski (lat i nowe wojsko. Połowa składu a  w  środę z  Jarotą Jarocin 6. Świt Szczecin 31 34 - 19 36, 187 cm) dla KP Starogard, z  jesieni została wymieniona. u siebie odrobi ligowe zaległo- 7. Zawisza Bydgoszcz 30 39 - 27 a  Rafał Siemaszko (lat 36, 170 Nb. podobnie rzecz się mia- ści. Piłkarze z  Grodu Biskupów 8. Unia Swarzędz 27 23 - 24 cm) dla Wierzycy Pelplin. Póki ła w  KP, gdzie w  wyjściowym wyjazdowo zagrają z  niedaw- 9. Pogoń Skalmierzyce 23 26 - 33 co, w  pierwszych wiosennych pierwszym wiosennym meczu nym zespołem Siemaszki - z Wi- 10. Błękitni Stargard 23 28 - 29 pojedynkach nie wpisali się na było 6 graczy z ostatniego me- kędem w Luzinie. 11. Sokół Kleczew 22 24 - 30 listę strzelców ale w  minioną 12. Cartusia Kartuzy 20 18 - 26 sobotę było widać ich zapędy 13. Vineta Wolin 17 22 - 39 i  instynkty łowieckie. Pierwszy 14. Stolem Gniewino 17 16 - 29 z nich trafił do KP z wypożycze- 15. Unia Solec Kuj. 15 21 - 37 nia z  Raduni Stężyca (II liga), 16. Jarota Jarocin 13 21 - 35 zaś drugi z Luzina. W inaugura- 17. Bałtyk Gdynia 10 18 - 38 cyjnych meczach ich obecne 18. Unia Janikowo (*) 10 17 - 37 drużyny zremisowały. Nieocze- IV Liga kiwanie obu naszym drużynom 20 kolejka (4/5.03): Wierzyca Pelplin - Jagu- przyświeca ten sam cel. 6 w III ar Gdańsk 2-2, Pogoń Lębork - Wikęd Luzino KP Starogard Gd. – Pogoń ski (90). ligowej tabeli KP jak i  17 w  IV 0-0, Borowiak Czersk - Czarni Pruszcz Gd. 1-2, Nowe Skalmierzyce 0:0 Wierzyca: Regitko – Mu- ligowej tabeli Wierzycy Pelplin, Gryf Słupsk - AS Kolbudy 2-0, Jantar Ustka - czyli utrzymanie się. Z matema- Arka II Gdynia 0-8, GKS Kowale - Pomezania KP: Zoch – Ciechanowski, sanhu, Klohs, Kaczyński, Moń- tycznych wyliczeń KP ma ła- Malbork 0-3, Bytovia Bytów - Anioły Garcze- Manuszewski, Remisz, Górski, ka, Krasnoselskyi (Trochowski), twiej, bo w pozostałych 17 me- gorze 2-2, Sparta Sycewice - Chojniczanka II Mączyński, Kleinschmidt, Mo- Alaburda (Prykaszczyk), Rzep- czach czyli na 51 możliwych 0-0, MKS Władysławowo - Powiśle Dzierzgoń skiewicz (Szpucha), Jasiński, ka, Gierszewski, Sławiński, Sie- punktów, zdobyć ich 9-10 (od- 2-3, Gryf Wejherowo - Grom Nowy Staw 2-3. Przyborowski, Surdykowski. maszko. nieść trzy zwycięstwa). Przed 1. Wikęd Luzino 51 61 - 17 gruntownie przebudowaną 2. Chojniczanka II 43 41 - 21 Wierzyca Pelplin – Jaguar Najlepszy swój futbolowy 3. Grom Nowy Staw 42 50 - 13 Gdańsk 2:2 (0:2) czas świetności mieli jakieś 6-10 4. Pomezania Malbork 40 55 - 26 lat temu, kiedy byli liderami Bramki: (10, 36) – Hieronim Arki Gdynia, Chojniczanki po- Gierszewski (70), Daniel Sławiń- 5. Anioły Garczegorze 37 54 - 33 6. Gryf Wejherowo 37 43 - 29 7. Sparta Sycewice 36 36 - 32 PIŁKA NOŻNA. V liga gr. II PIŁKA NOŻNA. Ekstraliga Kobiet 8. Jaguar Gdańsk 36 39 - 24 9. Czarni Pruszcz Gd. 32 37 - 29 Takiej kolejce na zdrowie Inauguracyjny 10. Arka II Gdynia 30 50 - 37 11. MKS Władysławowo 26 35 - 46 12. GKS Kowale 23 28 - 41 13. Gryf Słupsk 20 28 - 41 Dawno tak nie było, żeby nasze wszystkie drużyny miały powody do 14. Powiśle Dzierzgoń 20 30 - 46 15. AS Kolbudy 20 26 - 33 sukces rewanżówpełnego zadowolenia. A to był strzał w 10, w pierwszej wiosennej serii 16. Pogoń Lębork 20 19 - 41 spotkań czwórka naszych reprezentacji z  okręgówki zdobywając 10 17. Borowiak Czersk 16 21 - 40 goli (nie tracąc żadnego) wywalczyła komplet punktów. Już w najbliż- W pierwszych wiosennych pojedynkach rundy 18. Bytovia Bytów 14 21 - 38 19. Wierzyca Pelplin 10 19 - 45 szą sobotę kolejne sprawdziany i zapewne emocje nie zabraknie. rewanżowej podopieczne trenera Sroki wyjaz- 20. Jantar Ustka 4 15 - 76 dowo pokonały KKP Bydgoszcz 3:2 i  u  siebie V Liga gr. II 18 kolejka (4/5.03): Radunia II Stężyca – Su- Bramki: Mateusz Wenta Czwórkę Radom 1:0. Tym samym udanie zre- (38, 71), Mateusz Dubiela (43), pra Kwidzyn 1:0, KS Skorzewo – Centrum Pel- Bartłomiej Smuczyński (60) wanżowały się rywalkom, a  zwycięstwa po- plin 0:2, Żuławy N Dwór – Delta Miłoradz 1:2, zwoliły im opuścić strefę spadkową. Olimpia Sztum – Kolejarz Chojnice 0:3, Wisła Gwiazda Karsin – Meteor Korzeniewo - Gwiazda Karsin 1:1, Wietcisa Pinczyn 0:2 (0:6) Skarszewy – Wda Lipusz 4:0, Spójnia Sadlinki Bramki: Mateusz Stanek – Tęcza Brusy 1:4, Błękitni Stare Pole – Meteor (26), Kamil Stanuch (33) Pinczyn 0:2, Styna Godziszewo – Pogoń Pra- KS Skorzewo - Centrum buty 2:0. 1. Kolejarz Chojnice 43 44 - 15 Pelplin 0:2 (6:0) 2. Styna Godziszewo 41 42 - 14 Bramki: Dawid Tramowski 3. Radunia II Stężyca 39 45 - 11 (58, 88), 4. Wietcisa Skarszewy 35 49 - 21 Cieszą bramki, cieszą 5. Supra Kwidzyn 35 38 - 10 punkty i  wysokie pozycje 6. Żuławy N. Dwór Gd. 34 59 - 27 w  tabeli. Chociaż pozostają 7. Meteor Pinczyn 32 38 - 30 jeszcze jesienne zaległości (10 8. Gwiazda Karsin 26 28 - 26 meczów), to obraz tabeli nie 9. Centrum Pelplin 23 36 - 37 powinien się wiele zmienić. 10. Delta Miłoradz 21 30 - 35 Górną część zajmują zespo- 11. Tęcza Brusy 21 29 - 32 ły z  Kociewia i  zapewne one 12. Błękitni Stare Pole 17 30 - 44 będą nadawały ton V ligo- 13. Pogoń Prabuty 17 21 - 35 wym zmaganiom w  grupie 14. Wisła Korzeniewo 16 25 - 39 II. Na wiosenne dzień dobry KKP Bydgoszcz – Pogoń sprawą Kingi Ejzel był już remis 15. KS Skorzewo 13 24 - 50 statystycznie wywalczonych Tczew 2:3 (1:1) i  w  pierwszej połowie więcej 16. Wda Lipusz 12 25 - 48 12 punktów z bilansem bram- goli nie padło. Szybko po zmia- 17. Olimpia Sztum 11 16 - 52 kowym 10:0! Jesienią, w I serii Bramki: (16, 67) – Kinga Ejzel nie stron Kornelia Okoniew- 18. Spójnia Sadlinki 0 10 - 63 spotkań tak różowo nie było, (27), Kornelia Okoniewska (49), ska wyprowadziła Pogoń na Ekstraliga Kobiet chociaż wtedy nasi zdobyli Magdalena Sobal (50). prowadzenie 2:1, a  w  kolejnej 13 kolejka (4/5.03): Pogoń Tczew – Czwórka więcej bramek. Styna wygra- akcji Magdalena Sobal pod- Radom 1:0, GKS Katowice – Czarni Sosno- ła 3:0, Wietcisa 3:1, Centrum Pogoń Tczew – Czwórka wyższyła na 3:1. Ambitna gra wiec 1:1, AZS Kraków – Pogoń Szczecin 0:2, Styna Godziszewo - Pogoń (21, 63) 6:0 ale Meteor u siebie poległ Radom 1:0 (1:0) Bydgoszczanek pozwoliła im 0:1. zminimalizować wynik do 2:3 Medyk Konin – Górnik Łęczna 0:0, SMS Łódź Prabuty 2:0 (1:0) (3:0) Wietcisa Skarszewy – Wda Bramka: Martyna Tryka (33) i takim rezultatem zakończył się W  najbliższy weekend nie Pogoń: Niemaszyk – Sudyk, ten mecz. – KKP Bydgoszcz 5:1, Śląsk Wrocław – AP Bramki: Patryk Wysiecki Lipusz 4:0 (1:0) lada wyzwania czekają fa- Tryka, Okoniewska (Polańska), Gdańsk przełożony. nów Styny, która o  wysoką Ejzel (Tabor), Nowak, Zielińska Po tygodniu w  Tczewie 1. GKS Katowice 34 30 - 8 pozycję zawalczy z  3 tabeli (Czarnecka), Jędrzejewska, Pogoń zainkasowała kolejny 2. UKS SMS Łódź 33 39 - 15 Radunią II oraz kibiców Cen- Osowska (Pąk), Sitarz, Sobal komplet punktów, a  stało się 3. Górnik Łęczna 32 48 - 18 KOCIEWSKI Terminarz piłkarski trum. Po sąsiedzku pojawi się (Witczak). dzięki bramce zdobytej przez 4. AZS UJ Kraków 23 23 - 20 11/15 marca 2023 tu Supra Kwidzyn. Znacznie W  inauguracyjnym, wio- Martynę Trykę. 5. Śląsk Wrocław 18 24 - 21 łatwiejszą przeprawę, wyjaz- sennym meczu nie było łatwo. 6. Czarni Sosnowiec 18 26 - 15 III Liga Unia Swarzędz – KP Starogard Gd. 11.03 (sobota) g. 13.00 dowo powinna mieć Wietcisa Spotkanie w  Bydgoszczy dla Tczewianki, w  kontekście 7. Pogoń Szczecin 15 19 - 20 III Liga KP Starogard Gd. – Jarota Jarocin 15.03 (środa) g. 15.30 w Sadlinkach i Meteor z Tęczą obu drużyny miało swój wy- utrzymania się, czeka kolejny 8. Pogoń Tczew 12 18 - 34 IV Liga Wikęd Luzino – Wierzyca Pelplin 12.03 (niedziela) g. 12.00 w Pinczynie. miar i  wagę. Ostatecznie tzw. trudny mecz w Sosnowcu i na- 9. Medyk Konin 12 18 - 28 V Liga Styna Godziszewo – Pogoń Prabuty 11.03 (sobota) g. 11.00 mecz za „6 punktów” stał się stępnie w Łodzi. Najbliższy poje- 10. KKP Bydgoszcz 10 14 - 31 V Liga Meteor Pinczyn – Tęcza Brusy 11.03 (sobota) g. 14.30 łupem podopiecznych trenera dynek w  Tczewie rozegrają 25 11. AP Gdańsk 8 12 - 20 V Liga Centrum Pelplin – Supra Kwidzyn 11.03 (sobota) g. 15.00 Sroki. Wynik w 16 min otworzy- marca ze Śląskiem Wrocław. 12. Czwórka Radom 3 9 - 50 V Liga Spójnia Sadlinki – Wietcisa Skarszewy 12.03 (niedziela) g. 15.00 ły gospodynie, po 10 min za Ekstraliga Kobiet Czarni Sosnowiec – Pogoń Tczew 11.03 (sobota) g. 14.00

14 URODZINY Historia Klubu Sportowego Beniaminek 03 jest naprawdę długa. Oto skrócona wersja. 11.02.2003 przeprowadzo- Wojciech Tebecio, Ilona Gaj- w  futsalu mówi jednak samo gościmy, w  przeciągu roku, zję uczyć się nowych języków, z  naturą. Dbamy tam o  upra- no spotkanie założycielskie KS kowska, Justyna Szufrajda, Han- za siebie. Cały czas dynamicz- setki wolontariuszy, partnerów, zdobywać wiedzę na temat wy, pielęgnujemy konie i  na Beniaminek 03. Klub rozpoczął na Tisler (Piotrowska), Adam ne rozwijały się wszystkie inne przedstawicieli organizacji oraz innych kultur oraz poszerzać nich jeździmy oraz uczymy się działalność jednak 3.03.2003. Kałdan, Aleksandra Sadowska, sekcje, które były w  pełni au- uczestników projektów. Stwo- horyzonty. Stale organizujemy jeść zdrowo. To właśnie data narodzin naj- Maciej Zakryś, Marcin Sierocki, tonomiczne. Nie zaszło nigdy rzyliśmy międzynarodową siat- półkolonie sportowe, wymiany większego obecnie klubu a ich trenerem był Tadeusz Ma- do żadnych waśni międzysek- kę współpracy z organizacjami młodzieży i  warsztaty eduka- Wolontariat sportowego w Starogardzie jewski, a  później Piotr Szurgot. cyjnych. Warto tutaj wspo- z  Polski, Europy, a  także Afryki. cyjne. Nasz klub wspiera także Działania wolontariackie Gdańskim. Zaczynaliśmy skrom- W 2008, za rządów prezydenta mnieć o  naszych sukcesach Z  małego klubu sportowego okoliczne przedszkola, hospicja stały się ogromną częścią na- nie. Posiadaliśmy sekcję piłki Stachowicza, rozpadł się histo- w  zakresie jeździectwa. Dawid przekształciliśmy się w  prężnie i domy seniora. Przeprowadza- szej działalności. Wolontariusze nożnej, jeździectwa, brydża ryczny klub piłkarski - Wierzyca Czarnecki zdobywał medale działającą międzynarodową my tam warsztaty, integrujemy uczestniczą podczas wszyst- sportowego oraz tenisa ziem- Starogard Gdański. W  tym sa- na poziomie wojewódzkim i był organizacją pozarządową, młodzież z  seniorami i  staramy kich wcześniej wymienionych nego. Wraz z  rozwojem klubu mym roku zostało założone KP bardzo blisko uzyskania meda- działającą na rzecz społecz- się umilić wszystkim czas. Zaj- aktywności. Wspierają trene- zrezygnowaliśmy z  tego ostat- Starogard Gdański m.in. przez lu na Mistrzostwach Polski. ności. mujemy się także organizacją rów podczas treningów czy niego. Za rządów prezydenta pracowników KSB03. Zostało międzynarodowych niekomer- półkolonii, przeprowadzają Karbowskiego przejęliśmy sek- z nami dwóch bardzo cennych Nie tylko klub sportowy Czym się zajmujemy cjalnych imprez sportowych. warsztaty, zajmują się animacją cję kickboxingu od OSiR-u. Była i najbardziej lojalnych trene- Nigdy nie uzyskiwaliśmy wy- Skala naszych działań zmie- Mowa tutaj oczywiście o  słyn- w  przedszkolach, pomagają to świetnie rozwinięta sekcja, rów - Marcin Drews oraz Robert maganego wsparcia od mia- niła się zupełnie od czasów po- nym Deyna Cup Junior, gdzie w  pracy biurowej, odwiedzają prowadzona przez Tomasza Lewandowski, którzy są z  nami sta, dlatego zdecydowaliśmy wstania klubu. Dalej oczywiście zawodnicy z  małych klubów domy seniora czy zajmują się Janowicza, z  znakomitymi wy- do dziś. Później do zespołu do- się pójść w  kierunku projektów zajmujemy się trenowaniem mają okazję zawalczyć z  pił- zieloną szkołą. Dzięki współ- nikami. Nasi wychowankowie łączył Jacek Wołczak, Tomasz Europejskich. Zrozumieliśmy, że młodzieży, ale to część naszej karskimi gigantami. Nie może- pracy z  Europejskim Korpusem uzyskiwali i dalej uzyskują topo- Trap, Łukasz Kaszubowski i Mar- aby stać się organizacją silną, działalności. Kładziemy duży my jednak zapominać również Solidarności, możemy gościć we miejsca na turniejach ogól- cin Gutjar. Wszyscy z  Wierzycy musimy rozszerzyć naszą dzia- nacisk na dwutorowość kariery o  Beniaminek Cup, podczas wolontariuszy z  całego świata. nokrajowych. Przez tę sekcję Starogard. Są to ludzie z  misją, łalność. W  2015 roku rozpo- naszych zawodników. Mowa którego gościmy kluby zza gra- Przynoszą oni szczere uśmiechy przewinęły się takie nazwiska którzy chcą trenować i eduko- częliśmy kolejny rozdział naszej tutaj o rozwoju sportowym, ale nicy. KSB03 zajmuje się także na nasze ponure ulice. jak Iwona Guzowska, Przemy- wać młodzież. Naszą ideą było historii. Postanowiliśmy zacząć także edukacyjnym. Nasi piłka- prowadzaniem “zielonej szko- Kilka słów podsumowania sław Rekowski, Anna Knobel stworzenie klubu, który będzie udzielać się na rzecz społecz- rze, dzięki wsparciu wolontariu- ły”, gdzie młodzież uczy się żyć Beniaminek jest najwięk- Wojciech Szczerbiński czy Ad- szkolić dzieci od najmłodszych ności lokalnej. Już w  2016 roku szy zagranicznych, mają oka- szym i  najstarszym (po SKS-ie), rian Sulewski. To nasza sekcja lat. Byliśmy za to krytykowani. otrzymaliśmy akredytację Wo- aktualnie działającym klubem multimedalistów, która została Mówiono nam, że nie jest to lontariatu Europejskiego (która sportowym w Starogardzie wytrenowana przez Tomasza dobre. Historia to zweryfiko- później stała się Europejskim Gdańskim. Możemy szczycić Janowicza. Później przejęliśmy wała i okazało się, że mieliśmy Korpusem Solidarności). Do Sta- się ogromnymi sukcesami m.in. historyczną sekcję tenisa stoło- rację. Byliśmy także krytyko- rogardu przybyli wolontariusze wicemistrzostwem Polski w mło- wego od upadającego Agro- wani za organizację turniejów z  całej Europy, którzy działali dzieżowym futsalu, brązowym -Kociewie. Grali w niej m.in. na hali. Wicemistrzostwo Polski (i  dalej działają) na rzecz spo- medalem na Mistrzostwach łeczności lokalnej. Aktualnie Świata w Kickboxingu, stworze- niem dwóch, niezaprzeczalnie istotnych, międzynarodowych produktów - Deyna Cup Junior oraz Beniaminek Cup, a  także ciągłym rozwojem. Beniami- nek nigdy tak silny nie był, jak jest w  tym roku. Miasto nigdy nie chwaliło nas za nasze dzia- łania. Nie będziemy nad tym rozpaczać, ale mamy proś- bę. Nie zatrzymujcie naszego rozwoju. Mamy jeszcze wiele światu do pokazania. Czeka nas teraz kilka imprez związa- nych z  XX-leciem powstania klubu. Na wszystkie serdecznie zapraszamy! Będziemy infor- mować o  nich na bieżąco na Facebooku oraz w  Wieściach z Kociewia!

15 Myślimy o przyszłości - działamy już dziś Dużo emocji wokół certyfikacji PZPN Certyfikacja to nasz wybór, a nie obowiązek Klub Sportowy Beniaminek 03 przejął najmłodszych piłkarzy KP Starogard podwajając liczbę członków. Nasza sekcja młodzieżowej piłki noż- nej, stała się jedyną taką na obszarze Starogardu Gdańskiego i okolicach. Biorąc pod swoje skrzydła tak liczne grono bardzo młodych ludzi chcących grać w  piłkę, kochających sport mieliśmy pełną świadomość, iż pozostanie w  tym dobrowolnym programie certyfikacji będzie bardzo trudne z powodów organizacyjnych. Trzeba zaznaczyć, że Beniaminek 03 uczestniczył, jako jeden z nielicznych klubów na Pomorzu w programie certyfikacji od 2019 roku i realizował go z sukcesem. Jednak został on przygotowany przez nasz klub pod kątem organizacyjnym praktycznie dla połowy mniejszej liczby dzieci. Warto przypomnieć, że jedną wielką piłkarską rodziną. my dalej starać się trafiać do malejące stale nakłady na gwiazdkę w procesie certyfika- KP. Gdzie było miasto, gdy zdo- wraz z przejściem dzieci – mło- Zażegnaliśmy niepotrzebne jak największej liczby młodzieży sport młodzieżowy przez wła- cji. Wciąż czekamy na rozmo- biliśmy wicemistrzostwo Polski dych zawodników z  KP Staro- waśnie, związane z  różną przy- i dalej łączyć sport z edukacją. dze miasta. Pożegnanie z  pro- wę z  prezydentami miasta, na w  Futsalu. Stare przysłowie jest gard do B03 nie poszły żadne należnością klubową. Integra- Wszystkie osoby zainteresowa- gramem certyfikacji jest tylko temat przyszłości starogardzkiej dalej aktualne – nic tak nie cie- środki finansowe z Urzędu Mia- cje widać nie tylko wśród dzie- ne gorąco zachęcamy do kon- chwilowe i nie ma strategicz- piłki nożnej. Nikt z miasta się nas szy, jak nieszczęście sąsiada. sta Starogard, które przecież ci, ale również rodziców czy taktu. Beniaminek to rodzina, nego znaczenia dla naszego nie zapytał, czy istnieje sposób, zostały już przyznane przez pre- dziadków. Ale to nie wszystko. która stale się powiększa! Nigdy klubu, aczkolwiek docenialiśmy aby nam pomóc certyfikację Pozdrawiamy anonimowe zydenta Stankowiaka na szko- Po połączeniu zaczęli z  nami nie byliśmy tak silni jak teraz. i  cenimy jego zalety. Udział utrzymać. Nikt z miasta też nam trolle, które schowane za in- lenie tychże młodych zawod- współpracować świetni trene- w  programie certyfikacji ma ternetową maską, hejtują na- ników, gdy byli oni w barwach rzy i  krajowi sponsorzy, którzy Pamiętajmy, że prawdzi- charakter dobrowolny a nie „nie gratulował, gdy ją otrzymy- szą działalność. Chcielibyśmy KP Starogard. Na przeszkodzie wniosą naprawdę wiele do wym problemem szkolenia obowiązkowy. Udział w  nim tylko powiedzieć: posiadamy miały stanąć powody proce- naszego klubu. Cieszymy się sportowego w Starogardzie nie ma znaczenia dla spraw waliśmy 3 lata temu. Miasto 17 grup młodzieżowych, 20 duralne. Obietnice i zapewnie- z takiego obrotu spraw. Będzie- są drakońskie ceny wynaję- szkoleniowych i prowadzenia nic nie wspomniało o zeszłoty- licencjonowanych trenerów nia zaangażowanych w zawar- cia obiektów sportowych oraz rozgrywek sportowych. Ma- godniowym Beniaminek Cup i przeszło 370 trenujących dzie- cie porozumienia pomiędzy Be- jąc jednak uznanie dla wielu czy zeszłorocznym Deyna Cup ciaków. To niezaprzeczalny suk- niaminkiem 03 a  KP Starogard zalet tego programu powró- Junior. Miasto nie powiedziało, ces, którego nikt nam nie ma radnych miejskich przeminęły cimy do udziału w nim jeszcze gdzie podziały się pieniądze prawa umniejszać. Beniaminek wraz z latem. w  tym roku, aplikując o  złotą na młodzieżową piłkę nożną, to siła, która nas zjednoczyła. gwiazdkę certyfikacji, czyli naj- z których musiało zrezygnować Zgodnie z  nasza misją po- wyższy poziom, gdy tylko PZPN Kilka słów stawiliśmy na szkolenie dzieci zatwierdzi nasz nowy program i  młodzieży. Nasz czas posta- szkolenia oparty o  europejskie od prezesa nowiliśmy przeznaczyć na bu- standardy. Wato też zazna- dowę jednej wielkiej piłkarskiej czyć, że w  cyklu IV 2023 pro- Chciałbym bardzo, ale drużyny, a sprawy natury korpo- gramu certyfikacji na Pomorzu to bardzo podziękować racyjnej związanej z  procesem uczestniczą tylko dwa kluby na trenerom, rodzicom oraz certyfikacji odłożyć na przyszły 51 zgłoszonych do PZPN. sponsorom za aktywne sezon. Wiąże się to oczywiście szerzenie kultury fizycznej z pewnymi konsekwencjami Niebawem rodzice i za- w Starogardzie Gdańskim finansowymi, ale wybraliśmy wodnicy otrzymają nowy plan wraz z  Klubem Sporto- dobro dzieci. szkolenia, który pozwoli nam wym Beniaminek 03. Przez startować o  złotą, najwyższą, ostatnie 20 lat udało nam Starogard Gdański stał się się osiągnąć coś, o  czym założycielom nawet się nie śniło i  tego nikt nam nie odbierze. Pomogliśmy w rozwoju tysiącom dzieci. Jeszcze raz, serdecznie dziękuję.

16


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook