Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore GAZETA 18-2022

GAZETA 18-2022

Published by Wieści z Kociewia, 2022-05-04 20:06:52

Description: GAZETA 18-2022

Search

Read the Text Version

TYGODNIK NIEZALEŻNY 1 5 - 11 maja 2022 Nr 18/2022/734 CENA 1,90 ISSN 1897-2578 MORDERCY z Opalenia aresztowani?! str. 3 6 Z Liverpoolu do Zblewa 9

2 SKARSZEWY Burmistrz Jacek Pauli u  boku Prezydenta RP Andrzeja Dudy Rozmowa z Jackiem Pauli, burmistrzem Skarszew, członkiem Rady ds. Samorządu Terytorialne- go Narodowej Rady Rozwoju. dawcze, bądź sugestie potrze- Burmistrz Gminy Skarszewy by takich zmian. Członkowie Jacek Pauli od wielu lat jest członkiem Narodowej Rady NRR to osoby z dużym doświad- Rozwoju działającej przy Pre- zydencie RP Andrzeju Dudzie. czeniem samorządowym, Prezydent RP wręczył akt po- wołania do Narodowej Rady dzięki czemu wszyscy z  nas Rozwoju Jackowi Pauli pod- czas uroczystości, która odbyła mogą wymienić stanowiska, się 19 grudnia 2017 r. Burmistrz Skarszew dołączył do sekcji Sa- czy zasięgnąć opinii kolegów morząd, polityka spójności oraz Gospodarka, praca, przed- w  najrozmaitszych sprawach, siębiorczość Narodowej Rady Rozwoju. wpływających na działalność - Główne obchody Na- samorządów. Jest to również rodowego Święta 3 Maja od- doskonała okazja do promo- wania własnych samorządów. Dla mnie to powód do dumy, że oprócz osobistego doświad- czenia mogę mówić w bardzo w Warszawie. Byłem, podobnie Nic dziwnego, że słowa Pana ważnym - gronie o  rozwoju jak wielu uczestników uroczy- Prezydenta \"Niech żyją Naro- stości bardzo poruszony tym dy dawnej Rzeczypospolitej\" gminy Skarszewy. Każda taka porywającym wystąpieniem, należy rozumieć, jako życzenie drobna cegiełka, buduje nasz sukces, jako samorządu. były się na Placu Zamkowym w  którym prezydent po pierw- ścisłej współpracy, która przez - W  uroczystościach na w  Warszawie. Ważnym ele- sze podziękował za to wielkie kilkaset lat pozwalała bronić Placu Zamkowym w  Warsza- mentem tych uroczystości było dobro, odruch wspaniałych się przed agresją Moskwy. Ta wie udział wzięli najważniejsi przemówienie Prezydenta RP serc mieszkańców Polski, którzy nowa sytuacja tworzy zupeł- przedstawiciele rządu z  pre- Andrzeja Dudy. Wystąpienie udzielili schronienia milionom nie inną przyszłość, o której być mierem Mateuszem Morawiec- to było szeroko komentowane Ukraińców. To wspaniały gest, może niedawno nie mogliśmy kim na czele, czy była szansa w  mediach, a  jakie wrażenie który - wraz z całym wsparciem myśleć. na kuluarowe rozmowy, po ofi- wywarło na panu, jako tym, dla Ukrainy - stawia nas w wy- cjalnych uroczystościach? który bezpośrednio uczestni- jątkowej sytuacji w Europie. Pan - Jak wygląda działalność czył w  warszawskich uroczy- Prezydent nakreślił jednak wizję Rady ds. Samorządu Terytorial- - Późniejsze rozmowy w Pa- stościach? przyszłości tej części Europy, nego Narodowej Rady Rozwo- łacu Prezydenckim, w  tym która powinna opierać się na ju? z  premierem RP Mateuszem - Na zaproszenie Pana ścisłej współpracy Polski, Ukra- Morawieckim, były niezwykle Prezydenta Andrzej Duda iny, Litwy, Łotwy i Estonii. Dzisiaj - Nasze regularne spotka- interesujące i  na pewno przy- miałem zaszczyt uczestniczyć nasza wspólna walka w  obro- nia są okazją do zaopiniowania niosą - także i  naszej gminie w  uroczystościach z  okazji Na- nie Ukrainy tworzy nienaruszal- projektów legislacyjnych, przy- - wiele pozytywnych efektów rodowego Święta Trzeciego ną podstawę takiej integracji. gotowują dla Głowy Państwa w przyszłości. Maja na Placu Zamkowym niezbędne inicjatywy ustawo- STAROGARD Inwestycje pod lupą Rady Gospodarczej Członkowie Rady Gospodarczej zapoznali się ze szczegółami inwestycji planowanych w Starogardzie w najbliższych latach. Ważnym elemen- tem dyskusji był wzrost cen wykonawstwa i brak środków własnych miasta na realizacje największych projektów. Spotkanie odbyło się w ponie- działek, 25 kwietnia w starogardzkim magistracie. Podczas spotkania człon- – informował zastępca Pre- tylko będziemy mieli środki, kowie Rady Gospodarczej zydenta Miasta ds technicz- ogłosimy przetarg na wyko- zapoznali się z  założeniami no-inwestycyjnych Tadeusz nawcę w  trybie „zaprojektuj koncepcji budowy Centrum Błędzki. - Wstępnie projektant i  wybuduj” – zaznaczył wice- Sportowo-Edukacyjnego im. oszacował koszt budowy na prezydent Błędzki. Kazimierza Deyny oraz plana- ponad 10 mln zł. Cena ta mi miasta związanymi z  bu- na pewno wzrośnie, dlatego Mariusz Szwarc zwrócił dową Centrum Kulturalnego rozpoczniemy realizację tej uwagę, że ze względu na Kociewie. inwestycji dopiero w  momen- konieczność poszukiwania cie, gdy miasto będzie mia- źródeł dofinansowania tego - Centrum Sportowe ma ło zabezpieczony sposób jej przedsięwzięcia, może lepiej powstać w  miejscu dawne- finansowania. Nie ukrywam, byłoby dla miasta zrezygno- go hotelu Rekord na terenie że liczymy tu na wsparcie wać z  ogłaszania przetargu Stadionu Miejskiego. Obiekt z  zewnątrz, głównie na do- w  trybie „zaprojektuj i  wybu- ma pełnić funkcje szkolenio- finansowanie z  Ministerstwa duj”. wo-edukacyjne, muzealno- i  programów rządowych. Jak -wystawiennicze i rekreacyjne – Sporządzenie dokumen- tacji projektowej pozwoli real- nie oszacować koszty budo- Centrum Kulturalne Kociewie. zobowiązani ogłosić przetarg Inwestorem zadania w  100% wy tego Centrum. Mając tę – Jego budowę planujemy na wykonawcę tej inwestycji jest Kolej. W  przypadku mo- wiedzę, łatwiej będzie rozma- również w  trybie „zaprojektuj dernizacji przejazdu na ul. wiać o  zabezpieczeniu finan- na obrzeżach miasta, powyżej i wybuduj” – powiedział Tade- Skarszewskiej – stary przejazd sowym inwestycji i planach jej skrzyżowania ul. Skarszewskiej usz Błędzki. zostanie zamknięty. Nowy po- budowy – powiedział Mariusz z ul. Druha Grzybka. Jesteśmy prowadzony będzie ul. Kolejo- Szwarc prezes firmy Broker. w  posiadaniu koncepcji tego Mariusz Szwarc zapytał wą pod torami z  wylotem na obiektu. Pierwotny koszt bu- o  plany w  sprawie moderni- wysokości ul. Sadowej w  bli- Członkowie zgodzili się dowy szacowany na kwotę 30 zacji przejazdu kolejowego skości firmy Lakmet. Moderni- z  uwagą Mariusza Szwarca mln zł, w  obecnych realiach zarówno na ul. Skarszewskiej, zacja ma się rozpocząć wraz i  złożyli wniosek o  zlecenie wzrostu cen materiałów bu- jak i na Kochanki. elektryfikacją linii kolejowej opracowania dokumentacji dowlanych, jest mało realny. w  2023 roku – powiedział Ta- technicznej na budowę Cen- Otrzymaliśmy na to zadanie – Jeśli chodzi o przejazd na deusz Błędzki. trum Sportowo-Edukacyjnego dofinansowanie z  programu ul. Kochanki, jest już dokumen- im. Kazimierza Deyny w Staro- „Polski Ład” w  kwocie 26 mln tacja budowlana. Przejazd Kolejne spotkanie ustalo- gardzie Gdańskim. zł i  do połowy maja jesteśmy ma być bezkolizyjny drogą no na 27 czerwca godz. 12:00 biegnącą dołem pod torami. Kolejną inwestycją, którą wiceprezydent omówił pod- czas spotkania Rady, było

#WielkiProjekt 3Powiat Starogardzki Zmodernizowany i nowoczesny oddział chirurgiczny Już od maja pierwsi pacjenci będą mogli korzystać z gruntownie przebudowanego i zmoderni- zowanego oddziału chirurgicznego w starogardzkim szpitalu. Przedsięwzięcie, które realizowa- ne jest w ramach wielkiego projektu przebudowy Kociewskiego Centrum Zdrowia, kosztowało ponad 3,3 mln zł. Nowy blok operacyjny oraz zmodernizowany oddział chirurgiczny w znacz- nym stopniu zwiększają poziom bezpieczeństwa pacjentów. W  czwartek, 28 kwietnia, rezonansem magnetycznym pod koniec stycznia br. nowo- odbyło się oficjalne otwarcie i  tomografem komputerowym czesny blok operacyjny oraz wyremontowanego oddziału. Warto przypomnieć, że pod oddany dziś wyremontowany Zakres prac był naprawdę im- koniec stycznia oddaliśmy do oddział. Słowa kierownika po- ponujący, bowiem w  ramach użytku nowoczesny blok ope- twierdził Adam Magiełka, pre- przebudowy całkowicie wy- racyjny, a  już niebawem pa- zes KCZ, który wyjawił, że dzięki mienione zostały instalacje cjenci będą mogli korzystać zdecydowanie lepszym warun- elektryczne, sanitarne i  tele- ze specjalistycznych poradni kom personel wykonuje nawet techniczne, wymieniono rów- specjalistycznych – zaznaczył 8 zabiegów dziennie, co jest nież drzwi, grzejniki, posadzki Starosta Chyła rekordową liczbą. i okładziny. Na terenie oddziału powstały dwie izolatki, jedna – Chciałbym z  całego ser- - #WielkiProjekt to nie tylko sala intensywnego nadzoru, 10 ca podziękować wszystkim tak potrzebne naszemu szpita- sal chorych oraz gabinet dia- osobom zaangażowanym lowi przebudowy. W  ramach gnostyczno-zabiegowy i  gabi- w realizację wielkiego projektu przedsięwzięcia prowadzone net przygotowania leków. Od- – zespołowi doświadczonych są także liczne szkolenia ma- dział został dostosowany do pracowników Starostwa Po- jące na celu podniesienie najwyższych standardów, jakim wiatowego oraz z  Kociewskie- kwalifikacji kardy medycznej. powinny odpowiadać placów- go Centrum Zdrowia. Nie jest Wszystko po to, by umożliwić ki medyczne. By zapewnić pa- to łatwe zadanie, pojawiają mieszkańcom Kociewia kom- cjentom kompleksową opiekę się przecież różne trudności po pleksowe leczenie w nowocze- medyczną, na najwyższym drodze, ale wbrew przeciwno- snych warunkach – powiedział europejskim poziomie chirurgia ściom robimy swoje. Naszym - Adam Magiełka, prezes KCZ. wyposażona została w  spe- celem jest, bowiem bezpie- cjalistyczny sprzęt medyczny, czeństwo zdrowotne mieszkań- - Zacząłem pracować na nową zabudowę meblową ców powiatu, a  wielki projekt oddziale chirurgicznym w 1996 oraz meble ze stali nierdzewnej. sprawia, że nasz szpital zna- roku, szpital wówczas miał już Wartość prac to koszt ponad cząco się zmienia, jest dostoso- 22 lata. Przez kolejne 26 lat 2,8 mln zł, natomiast koszt wy- wywany do najwyższych stan- pracowałem na tym starym posażenia zakupionego w  ra- dardów, jakim powinny odpo- oddziale. Teraz jestem nie tylko mach projektu to ponad 500 wiadać placówki medyczne świadkiem tego jak się rozwija tys. złotych. – podkreśla wicestarosta Patryk „mój” oddział chirurgiczny, ale Gabriel. jestem dumny, że biorę czynny – Musimy pamiętać, że nasz udział w  tym wydarzeniu. Cie- wielki projekt przebudowy Ko- W  spotkaniu wzięła udział szę się, że mogę mieć w  tych ciewskiego Centrum Zdrowia, Agnieszka Kapała-Sokalska, przemianach swoją cegieł- który realizujemy od 2017 roku, członkini Zarządu Wojewódz- kę – powiedział lekarz chirurg to przedsięwzięcie złożone, twa Pomorskiego, która doce- Robert Wierzba. - Wiem, jako podzielone na kilka etapów – niła wykonaną pracę, zwłasz- lekarz, że nowoczesne warun- powiedział starosta Kazimierz cza, że odbywała się ona ki, jakimi dysponuje nie tylko Chyła. – Śmiało mogę powie- w  niełatwych warunkach – nowy oddział chirurgiczny, ale dzieć, że jesteśmy coraz bliżej w dobie pandemii, gdzie w Ko- i  blok operacyjny, to nie tylko finiszu. Chirurgia jest czwartym ciewskim Centrum Zdrowia le- podniesienie komfortu pacjen- – po oddziale udarowym, kar- czono chorych na COVID-19. ta i standardu pracy personelu diologicznym i neurologicznym Zarząd Województwa wsparł medycznego, to przede wszyst- – oddziałem, który został grun- finansowo nasz wielki projekt. kim zwiększenie poziomu bez- townie przebudowany. Utwo- pieczeństwa chorych – pod- rzyliśmy również nowy Zakład Dr Jan Sapieżko, kierownik kreślił Naczelny Lekarz Robert Diagnostyki Obrazowej z wyso- oddziału, przyznał, że w  tym Wierzba. kospecjalistycznym sprzętem roku personel chirurgii może medycznym: aparatem RTG, się cieszyć nie z  jednej, ale aż Roboty remontowo- bu- z  dwóch ważnych inwestycji. dowlane zrealizowane zostały Miał na myśli oddany do użytku przez firmę Restero Sp. z o.o.

4 Patriotyczny koncert w bolesławowskiej szkole Gawęda o miłości do ziemi ojczystej Trudne czasy budzą w nas wszystkich pamięć o czasach jeszcze gor- szych. Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych CKZ w  Bolesławowie wraz z nauczycielami przygotowali program artystyczny o miłości do naszej ziemi, ziemi ojczystej. Kreatywność uczniów w  tych trudnych czasach. nych dziejach naszej ojczyzny, i  nauczycieli bolesławowskiej Miałem okazję pogratulować o miłości do niej, w które wpi- szkoły nie przestaje nas za- młodzieży i  nauczycielom, sana jest ciężka praca, walka, skakiwać. Poziom artystyczny a na ręce dyrekcji przekazać poświecenie, ofiara, ból i cier- przygotowanych przedsta- książkę poświęconą historii pienie. wień jest gwarantem pozy- polskiego parlamentu. Je- tywnych emocji. stem dumny z takiej młodzieży - Mimo krótkich przygoto- – powiedział poseł Kazimierz wań efekt finalny był bardzo - Uczniowie tej placówki Smoliński. udany, co potwierdza, że po raz kolejny udowodnili, że mamy w  Bolesławowie bar- uczą się w duchu patriotyzmu Przygotowany montaż dzo uzdolnioną młodzież, a to i  najwyższych wartości, co słowno – muzyczny ma nam mnie zawsze cieszy - podkreślił tak cenne szczególnie dziś, przypomnieć o  dramatycz- dyrektor szkoły Alfred Porte'e.

5 Starogardzkie majówkowe świętowanie W Starogardzie Gdańskim Narodowe Święto 3 Maja uczciliśmy na Ryn- ku Staromiejskim, gdzie na maszt uroczyście wciągnięta została fla- ga państwowa. Delegacje najważniejszych instytucji złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą powrót Starogardu do Państwa Polskiego. Część rekreacyjną świętowania stanowił III Festyn Rodzinny zorganizowany przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie i Starogardzkie Cen- trum Kultury. Na Rynku przemówienie Matura okolicznościowe wygłosiła Przewodnicząca Rady Mia- Nie jestem przekonany, wiedzieć, że znalazły się w od- Patryk albo jakaś Małgosia sta Anna Benert, natomiast że wszystkie sprawy idą w do- stawce, to nic nie powiedzieć. zda maturę tak albo siak, albo imprezę piknikową uroczyście brym kierunku. Mowa oczy- jej nie zda ewentualnie. To ja- otworzył prezes Bractwa Kur- wiście o  sprawach, na które Oczywiście nie będę roz- sne. Matura jest jednak waż- kowego Zbigniew Bona. mamy, jako taki, wpływ. Uży- strzygał, czy to tylko dobrze, na. Nikt, kto w miarę rzetelnie wając zaimka my, mam na czy raczej źle. Jakie są tego pracował w  ciężkim czasie Na uczestników czekały myśli osoby, od których zależy przyczyny, bo są one złożo- Covida i  pracy zdalnej, nie występy artystyczne, anima- kształt podawanych przykła- ne i  pewnie nie jedną pracę padnie pod jej ciężarem. Zda cje dla najmłodszych, zna- dów. doktorską udałoby się sprawę i będzie mógł być dumny, że komite jedzenie serwowane analizując napisać. sobie poradził. Jest ważna, bo przez Koła Gospodyń Wiej- Oglądam na przykład pozwala na udowodnienie so- skich oraz wyśmienita gro- rozgrywki sportowe skrzatów, Z  tego, co zauważyłem, bie, że ciężka praca popłaca. chówka. Harcerze zapraszali mniejsza w  jakiej dyscypli- a  mam niejaki dostęp do Jest ważna, bo ułatwia dalsze na podpłomyki z ogniska. Pa- nie – wszędzie jest podobnie, szczegółów procesu eduka- kroki edukacyjne czy zawo- sjonaci historii mogli zwiedzić i  co widzę? Wyraźnie da się cyjnego, również dydaktyka dowe. Jest ważna, bo już na muzeum Kurkowego Bractwa zauważyć bogactwo. Piękne opiera się raczej na wzmoc- starcie szkoły średniej wiemy, Strzeleckiego. Bractwo Rycer- stroje, buty, torby. Dobrze na- nieniach pozytywnych. Mamy że jest finałem, w którym każ- skie zachęcało do strzelania pompowane, firmowe piłki. zatem bardzo dużo bardzo dy chce wypaść jak najlepiej. z łuku. Oprócz tego odbyły się Lekkie, znane z turniejów wiel- dobrych ocen, jak kiedyś mie- Jest ważna, bo symbolicznie pokazy służb mundurowych. kiego szlema, rakiety. Bidony liśmy tych bardzo dobrych stanowi furtkę w  prawdziwy Można było wsiąść do wozu wypełnione zupełnie niepo- ocen raczej niewiele. Nie wiek młodzieńczej dorosłości. służby więziennej, straży po- trzebnymi, słodkimi izotonika- zmienia to oczywiście faktu, że Jest ważna, bo każdy do niej żarnej czy policji i  porozma- mi. Jeśli porównać to wszystko dla części uczennic i uczniów, przystępujący chce ją zdać. wiać ze strażnikami, strażaka- do czasów, w  których dora- szkoła jest dalej środowiskiem Jest ważna również dlatego, mi i  policjantami. Kociewskie stali rodzice naszych małych nieprzyjemnym co najmniej, że nie należy deprecjonować Centrum Zdrowia wykonywa- sportowców, można dostrzec jak nie wrogim. Suche staty- czegoś do czego się przygo- ło bezpłatne badania profi- bez trudu jeszcze jedno. styki odnotowują nieustanny towujemy, nawet jeśli odczu- laktyczne. Znacznie wyższe niż wcześniej wzrost, zmierzający niechyb- wamy strach będący częścią BMI. Nawet nie wiem, czy sto- nie do osiągnięcia stanu ho- dorosłego życia. Na scenie wystąpili: Or- suje się je do dzieci, ale łapie- mogenicznej nirwany, w której kiestra Dęta SCK, finaliści V cie państwo o czym piszę. wszyscy będą mieli tylko naj- Oczywiście nie wszyscy edycji konkursu Utalentowani, wyższe oceny, a zatem staną zdają maturę i  jest wielu, któ- zespół Rokocinianki, Fefernó- I  obserwuję sobie dalej, się one jako element ocenia- rzy mimo jej braku odnoszą ski i zespół wokalny Amoroso. a  właściwie wsłuchuję się jący zbędne zupełnie. sukcesy, są dzielni, pracowi- w  komendy podawane mło- ci i  dobrzy. To przecież jasne, dym adeptom trudnej sztuki Zaczynają się matury jak jasne jest to, że ktoś, kto jej przełamywania własnych i  mnóstwo jest życzeń, które nie zda, nie spada do piekła ograniczeń, wyznaczania już nawet niedyskretnie, prze- i  przestaje mieć jakiekolwiek sobie celów, konsekwentnej mycają myśl, że jest ona tak szanse. Oznacza to tylko tyle, pracy nad przekraczaniem naprawdę nieważna. To tro- że ktoś nie zdał matury, że barier i  trochę uszom nie chę jakby przekonywać Lukę życie nie krzyknęło: -Świetnie! wierzę. Wszystko jest ok! Nie Modricia, że wynik półfinału Życie krzyknęło: -Jeszcze raz! martw się! Głowa do góry! z  MC jest mało ważny. Prze- Bierz się do roboty! Jak automat wysyła pozytyw- cież Luka dobrze gra w piłkę, ne wzmocnienia opiekun, wy- jest dzielny, daje radę i w ogó- Jeżeli czyta to ktoś, kogo chowawca, trener. A przecież le życie będzie toczyło się da- matura czeka, zdradzę nie- gdzieś na twardym dysku musi lej – bez względu na rozstrzy- wielki sekret. Życie generalnie mieć przecież i  inne komen- gnięcie. raczej pokrzykuje na nas ner- tarze. Postaraj się bardziej! wowo i w niezbyt miłym tonie. Szybciej! Mocniej! Wyżej! Po- Wielkie mi odkrycie. Pew- nie, że będzie się toczyło dalej Powodzenia! – bez względu na to czy jakiś

6

7

8 GMINA TCZEW Radosny Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Tczewskiej Dzień 28 kwietnia 2022 r. na pewno na trwałe zapisze się w historii szko- ły podstawowej w  Dąbrówce Tczewskiej. Tego dnia odbyło się tam oficjalne, uroczyste otwarcie, poświęcenie i oddanie do użytku placu zabaw. Spełniło się marzenie dzieci, rodziców, nauczycieli i  dyrekcji szkoły. Powstał piękny i  bezpieczny plac zabaw. Inwestycja zrealizo- wana została dzięki zaangażowaniu środków zarówno z budżetu gmi- ny w wysokości 64.000 zł, jak i rodziców. W  miejscu, w  którym znaj- boszcz parafii z Miłobądza Ks. nauczyciele i dzieci. występem wyraziły radość oraz nano uroczystego przecięcia ci z  radością i  uśmiechem na duje się plac zabaw, do nie- Aleksander Cesling, Kierownik Wszystkich zebranych pięk- podziękowanie za powstanie wstęgi. Ks. proboszcz odmówił twarzy rozpoczęły beztroską dawna rosła łąka i krzewy. Na- Referatu Administracyjno – Or- placu zabaw. Pani wicedyrek- wraz z  dziećmi modlitwę, po- zabawę na nowym placu za- tomiast obecnie są to zjeżdżal- ganizacyjnego Gminy Tczew nie i  radośnie powitali ucznio- tor Anna Sadowska odczytała błogosławił dzieci i  poświęcił baw. nie, huśtawki, bujaczki i  inne Katarzyna Beringer – Kusio, wie szkoły. Dzieci oddziałów list od nieobecnej Pani dyrek- urządzenia zamontowane na urządzenia zabawowe. Sołtys Dąbrówki Tczewskiej Kry- przedszkolnych pod kierun- tor Danuty Jagielskiej, która placu zabaw. Na zakończenie uroczy- styna Kilanowska, Przewodni- kiem wychowawców zapre- z  przyczyn nadzwyczajnych stości Pełniący Funkcję Wójta Uroczystość uświetnili przy- cząca Rady Rodziców Szkoły zentowały swoje umiejętności nie mogła uczestniczyć w tym Na chwilę w  dziecięcy Tomasz Urbański wraz z  Panią byli goście: Pełniący Funkcję Karolina Grala oraz rodzice, artystyczne. Recytowały wier- wydarzeniu, po czym doko- świat przenieśli się wszyscy Katarzyną Beringer - Kusio wrę- Wójta Tomasz Urbański, Pro- sze i  śpiewały piosenki. Swoim uczestnicy spotkania, a  dzie- czyli dzieciom maskotki i lizaki.

9 Z Liverpoolu do Zblewa Gmina Zblewo ma wspaniałych przyjaciół, na których zawsze może liczyć. W gronie tym jest m.in. Polska Sobotnia Szkoła im. Jana Pawła II w Liverpoolu. Kiedy wybuchła wojna w  Ukrainie, a  do gminy Zble- wo zaczęli napływać uchodź- cy, polska społeczność szkol- na z  Liverpoolu natychmiast zaczęła działać. A  efekty tej solidarności, dobroci i  życz- liwości są naprawdę wspa- niałe! Zebrano pieniądze, które przekazano na potrze- by dzieci z  Ukrainy, przeby- wających na terenie gminy Zblewo. Za te środki udało się zakupić m.in. buty i koszulki na wf dla dzieci, które poszły do gminnych szkół oraz zabawki i  leki. Uczniowie i  nauczycie- le z  Liverpoolu przesłali do Zblewa także wspaniałe listy, pocztówki i  laurki. Wiele było w nich słów wsparcia i otuchy. A  niedawno wójt Artur Herold miał przyjemność i  wielką radość podziękować za tę piękną akcję osobiście. Gminę Zblewo odwiedziła bowiem jedna z nauczycielek Polskiej Sobotniej Szkoły im. Jana Pawła II w  Liverpoolu – Anna Socha, która była inicja- torką tej akcji. Była to okazja nie tylko do podziękowań, ale i  rozmów o  dalszej współpra- cy – tym bardziej, iż pani Ania pełna jest nie tylko chęci do działania, ale i  wspaniałych, cennych pomysłów i planów. Część z nich już jest wcielana w życie m.in. w zakresie współ- pracy polskiej szkoły z Liverpo- olu ze szkołą w Borzechowie. GMINA ZBLEWO A  jak będzie? Organiza- torzy nie mają wątpliwości I Bieg Sokoła i  gorąco zachęcają – to bę- dzie piękne, sportowe święto! – zapisy ruszyły! W  samym sercu Kocie- Wójt Gminy Zblewo Artur Herold zaprasza na wia – wśród przepięknych kolejną, fantastyczną imprezę sportowo – re- lasów, bezkresu łąk i pól bie- kreacyjną w  Zblewie. Już 25 czerwca 2022 r. gacze będą rywalizować na odbędzie się tu I Zblewski Bieg Sokoła. Zapisy dystansie 11 km. Tym razem właśnie ruszyły. na komendę Wójta Gminy Zblewo bieg rozpocznie na I  Zblewski Bieg Sokoła or- dopiero w  czerwcu, już moż- pięknym, nowo wyremonto- ganizowany jest w  ramach na zapisać się na ten bieg. wanym stadionie w Zblewie. Grand Prix Borów Tucholskich. Zapisy trwają na platformie I  choć impreza odbędzie się dostartu.pl. Trasa biegu będzie wio- dła drogą asfaltową i  szu- trem, później malowniczymi duktami leśnymi wzdłuż Je- ziora Niedackiego do Twar- dego Dołu, gdzie zawodnicy zrobią pętlę i  powrócą na stadion. A  tu będzie czekać na wszystkich moc atrakcji – m.in. konkursy, animacje dla najmłodszych oraz swojskie jedzenie przygotowane przez najlepsze Gospodynie z Gmi- ny Zblewo. Oprócz biegu główne- go, odbędzie się także marsz Nordic Walking na 5 km oraz biegi towarzyszące dla dzie- ci. Na wszystkich czekać będą przepiękne medale, a  na zwycięzców – nagrody pieniężne. A  zatem - spotkajmy się wspólnie na stadionie spor- towym w  Zblewie 25 czerw- ca 2022 r. Stwórzmy wspólnie tego dnia wspaniałą sporto- wą i  rodzinną atmosferę. Do zobaczenia!

10 Majówka z GOK Lubichowo 1 maja odbył się w Lubichowie Majowy Piknik Rodzinny, podczas którego, na każdego czekało wiele atrakcji. Najmłodszych do zabawy zachęcali animatorzy, był food trucki i wiele konkur- sów sportowych. Majówka z  GOK Lubicho- wo był to dzień pełen emocji sportowych oraz zabawy dla całych rodzin. W  Lubichowie 1 maja o  godz. 15:00 wystar- tował „I Lubichowski Rodzinny Rajd Rowerowy”. Był też spa- cer z kijkami. Następnie odbył się mini turniej w  piłkę nożną i  konkurs rzutów osobistych do kosza. Niespodzianką dla sympatyków koszykówki była wizyta II ligowego zawodnika ciekawe animacje. Wszyscy na ręce pracowników Urzędu frekwencja zawsze motywu- Dominika Miecznikowskiego, zwycięzcy otrzymali puchary, Gminy za pomoc w przygoto- ję mnie, jako organizatora do który zaprezentował pokaz medale a  za dalsze miejsca waniach do festynu. wyszukiwania kolejnych atrak- wsadów do kosza. Dodat- upominki. cji. GOK Lubichowo przez cały kowo były zawody kręcenia - Po dłuższej przerwie spo- rok ma szeroką ofertę imprez hula hop, oraz skoków przez Organizatorem spotkania wodowanej pandemią miesz- oraz zajęć zarówno dla dzie- skakankę. Najwięcej emocji był Gminny Ośrodek Kultury kańcy Naszej Gminy bardzo ci, młodzieży jak i  dorosłych. dostarczyli widzom panowie w Lubichowie oraz Urząd Gmi- licznie przybyli na Rodzinny Już za chwilkę wakacje, a  co podczas zawodów dwuboju ny Lubichowo. Festyn. Bardzo im za to dzięku- za tym idzie zabawy i  festyny siłowego: wyciskanie sztangi ję, gdyż oferta innych imprez taneczne w  miejscowościach na ławeczce oraz unoszenie Organizatorzy dziękują OSP była bardzo atrakcyjna - wy- Gminnych, na które już dziś 17,5 kg ciężarka. Były dmu- Lubichowo za pomoc w orga- jaśnia Kierownik Gminnego serdecznie zapraszam – dodał chańce dla najmłodszych oraz nizacji i czuwanie nad bezpie- Ośrodka Kultury w Lubichowie kierownik GOK. czeństwem uczestników. Po- Franciszek Lewicki. - Wysoka dziękowania składają również WYCIĄG Z OGŁOSZENIA GMINA TCZEW z dnia 29 kwietnia 2022 r. Śniadanie wielkanocne dla uchodźców z Ukrainy Burmistrz Miasta i  Gminy Gniew podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 W  niedzielę 24 kwietnia grekokatolicy i  wy- Gniew (pokój nr 109) odbędzie się w dniu znawcy prawosławia obchodzili Wielkanoc. Z  tej okazji Willa Leśne Ustronie w  Lubiszewie 7 czerwca (wtorek) 2022 r. o godz. 1000 Tczewskim, w  niedzielny poranek, zorganizo- Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę niewyodrębnionego lokalu wała dla wszystkich chętnych uchodźców, użytkowego znajdującego się na parterze budynku przy ul. Piłsudskiego 10 w Gnie- zamieszkujących na terenie gminy Tczew, uro- wie o  pow. użytkowej 83,34 m2 wraz z  pomieszczeniem przynależnym (piwnica czyste śniadanie wielkanocne. o pow. użytkowej 35,53 m2) posadowionym na nieruchomości gruntowej oznaczo- nej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 35/2 o pow. 0,0108 ha, arkusz Święta Wielkanocne w Willi Organizatorzy wraz z  zaprzy- mapy 10, miasto Gniew, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wie- to nie tylko życzenia i wspólna jaźnionymi przedsiębiorstwami czystych prowadzi księgę Nr GD1T/00019098/4. modlitwa, ale przede wszyst- zadbali także o  świąteczne kim tradycyjne spotkanie przy upominki dla najmłodszych Zgodnie z  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka ozna- świątecznym stole. Wśród dań oraz o  piękną oprawę foto- czona jest symbolem I.7.1.U/M1 - tereny zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługo- znalazły się między innymi żu- graficzną, którą wykonała Ju- wo mieszkaniowej. rek z  białą kiełbasą, pascha, styna Prabucka Photography. Budynek ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem 236 (karta WEZ 226). jajka czy ciasta. Najważniejsze Wszystkim uczestnikom spotka- jednak było to, iż przebywają- nia życzono, aby kolejne świę- Cel dzierżawy: prowadzenie działalności handlowo – usługowej w zakresie gastro- cy z powodu wojny w ojczyźnie ta spędzili z najbliższymi, w wol- nomii. uchodźcy mogli pobyć razem. nej Ukrainie. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 1.426,44 zł netto (słownie: tysiąc czterysta dwadzieścia sześć złotych 44/100). Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w gotówce w wysokości 1.711,73 zł (słownie: tysiąc siedemset jedenaście złotych 73/100), tj. 10% rocznego czynszu dzierżawnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie Nr 11 8346 0005 0000 0231 2000 0003 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gniewie do dnia 30 maja 2022 r. (poniedziałek) włącznie. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środ- ków pieniężnych na rachunek tut. Urzędu. Termin wnoszenia opłat z tytułu czynszu dzierżawnego – do ostatniego dnia danego miesiąca proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 10 lat. Szczegółowych informacji na temat przetargu zasięgnąć można w siedzibie Urzę- du Miasta i Gminy Gniew, 83-140 Gniew, Pl. Grunwaldzki 1 – Referat Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 203 lub nr 204, telefonicznie (58) 530 79 51, 530 79 52. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gniew, Plac Grunwaldzki 1 na tabli- cach ogłoszeń (zewnętrzna i wewnętrzna), na stronie internetowej Urzędu www.gniew.pl – zakładka BIP – ogłoszenia. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Maciej Czarnecki

11 Lubichowscy GMINA SMĘTOWO GRANICZNE rodzinny reprezentanci Majówkowy festyn w finale Po długim czasie przerwy od zabaw plenerowych, w niedzielę 1 maja ponownie spotkaliśmy się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym na festynie rodzinnym. 28 kwietnia br. w sali widowiskowej Starogardz- integracji i  organizowania ta- kiego Centrum Kultury, odbyły się eliminacje kich wydarzeń. rejonowe do finału 39. edycji Konkursu Poezji i Prozy. - Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie. Cieszę się, że mogliśmy spotkać się wszyscy po długiej przerwie i wspólnie spędzić to majowe popołu- dnie - Anita Galant, Wójt Gmi- ny Smętowo Graniczne. Kociewskiej im. Antonie- ła Podstawowa im. ks. kard. Dopisała zarówno pogo- przez KGW Kopytkowo i KGW go Górskiego. Jak co roku, do da, jak i  frekwencja. Dzieci Frąca, kiełbasek z  grilla oraz konkursu przygotowali się także Stefana Wyszyńskiego w  Lubi- korzystały z  animacji oraz słodkości. Na płycie boiska reprezentanci \"Lubichowskich zamków dmuchanych. Doro- odbył się turniej piłkarski, Kociewiaków\" z  Gminnego śli mogli posłuchać muzyki na a wieczorem festiwal kolorów. Ośrodka Kultury w Lubichowie, żywo dzięki występowi zespo- którzy zaprezentowali swoje łu Cristo Dance. Nie zabrakło Ilość przybyłych osób, za- umiejętności zarówno recy- pyszności przygotowanych interesowanie małych i  du- tatorskie w  poezji i  prozie oraz żych świadczą o  potrzebie wokalne w  poezji śpiewanej. Oto lubichowscy reprezentanci chowie), i  ich osiągnięcia na etapie re- jonowym: Monika Mokwa - 1. miejsce Gniewski Tydzień Bibliotek Mirela Stiwe - 1. miejsce w  kategorii poezja i  proza klas Świat w jednym miejscu w  kategorii poezja i  proza klas I-III (Publiczna Szkoła Podsta- VII- VIII (Publiczna Szkoła Pod- wowa im. ks. kard. Stefana Wy- szyńskiego w Lubichowie), stawowa im. ks. kard. Stefana Szymon Szachta - 1. miejsce Wyszyńskiego w Lubichowie). w kategorii proza i poezja śpie- wana klas I-III (Publiczna Szkoła Wszyscy lubichowscy Podstawowa im. o. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie), uczestnicy zakwalifikowali Elżbieta Kaleta - 1. miejsce się do konkursu finałowego, XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek rusza już za tydzień. Centrum Kultury i  Biblioteka Publiczna w kategorii proza i poezja śpie- w Gniewie przygotowało z tej okazji liczne atrakcje. Na uczestników Tygodnia Bibliotek czekać wana klas IV-VI (Publiczna Szko- gdzie spotkają się finaliści re- będą między innymi warsztaty związane z  Marią Konopnicką, spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych, terenowe gry mobilne dla młodzieży oraz wyjątkowe spektakle. jonu tczewskiego, świeckiego i  starogardzkiego. Finał XXXIX Konkursu \" Recytujemy Poezję i Prozę Kociewską im. Antonie- go Górskiego\" odbędzie się 11 maja w  Starogardzkim Cen- – Każdy dzień tegoroczne- Wyjątkowy spektakl wy- go Tygodnia Bibliotek będzie stawiony zostanie także w pią- trum Kultury. Dziękujemy i  gra- obfitował w  czytelnicze atrak- tek przez \"Teatr Magmowcy\". cje. Przygotowaliśmy szeroką Przedstawienie pt. „Ważne nu- tulujemy \"Lubichowskim Kocie- ofertę z  myślą o  naszych od- mery” będzie z pewnością nie- biorcach w  każdym wieku – zapomnianą przygodą dla na- wiakom\" dotychczasowych mówi Anna Czyżewska, dyrek- szych małych Czytelników. Ze- tor Centrum Kultury i  Biblioteki spół tworzący teatr objazdowy sukcesów w  popularyzacji kul- Publicznej w Gniewie. - W naj- wystawia spektakle dla dzieci bliższy poniedziałek i  czwartek od ponad 10 lat. Ich celem tury Kociewia. Jesteśmy z  Was zapraszamy naszych Czytelni- jest zapewnienie odbiorcom ków na warsztaty biblioteczne. artystycznego i  emocjonalne- bardzo dumni i trzymamy kciuki Tworzyć będziemy wspólnie go doświadczenia, które na m.in. komiksy oraz zakładki do długo zapadnie im w pamięć, za dalsze Wasze przedsięwzię- książek. Wtorkowe spotkania poprzez oryginalne scenariu- literackie dla dzieci poprowa- sze, melodyjne piosenki oraz cia. Powodzenia! dzi autor Mirosław Kowalczyk. integrację z publicznością. Dotyczyć one będą książki pt. INFORMACJA „Gryf. Legenda o  opiekunie Gniewski Tydzień Bibliotek ziemi gardejskiej” i „Tajemnica zakończy się spotkaniem autor- Burmistrza Miasta Skórcz Starej Czereśni”. skim z lokalnym twórcą – Bog- danem Badziongiem, które Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 22 kwietnia Z  kolei w  środę młodzież odbędzie się w sobotę 14 maja 2022 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Skórcz będzie miała możliwość za- o  godzinie 17:00 w  Sali Kame- nr 36/2022 w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lo- grania w  dwie terenowe gry ralnej CKiBP. Bogdan Badziong kalowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących wła- mobilne. Na miłośników histo- to gniewianin, niegdyś nauczy- sność Gminy Miejskiej Skórcz. rii czekać będzie gra pt. „Vi- ciel i dyrektor Szkoły Podstawo- vat Gniew” z  ciekawostkami wej Nr 2 w  Gniewie, Burmistrz Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia pod- na temat historii gniewskiego Miasta i Gminy Gniew w latach lega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywiesze- zamku. Kolejną do wyboru grą 2002 - 2010. Studiował na Uni- nie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Skórczu przy będzie „Jak ocalić świat” inspi- wersytecie Gdańskim historię, ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w publikacji w Biuletynie rowana twórczością Stanisła- którą zajmuje się do dzisiaj. Jest Informacji Publicznej. wa Lema z  cennymi radami, również autorem i  inicjatorem dotyczącymi ekologii. Tego sa- wydawnictw regionalnych, Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysłu- mego dnia w  Sali Kameralnej budowy szlaków turystycznych guje pierwszeństwo w  nabyciu nieruchomości na podsta- odbędą się także niepowta- oraz działań na rzecz promocji wie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru- rzalne spektakle opaleńskiego i integracji Kociewia. chomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia Teatru Cienia. wykazu. Zapraszamy! Burmistrz Miasta Skórcz Janusz Kosecki

12 PIŁKA NOŻNA. I Liga Kobiet Limit przegranych wyczerpany PIŁKA NOŻNA. III i IV liga Po przegranej podopiecznych trenera Sroki z  Radomiem plany im się pogmatwały. Je- Jest pierwszy punkt trenera śli Pogoń pragnie w tym sezonie awansować do żeńskiej Ekstraklasy nie może do końca już W  minioną środę pod wodzą nowego trenera najwyżej sklasyfikowana drużyna z  Kociewia przegrać żadnego meczu, a pozostały jeszcze przegrała u siebie z Świtem Szczecin, za to po 3 dniach wyajzdowo wywalczyła bezbramkowy 4 serie spotkań. remis. Z pobieżnych kalkulacji do utrzymania się w III lidze wystarczą 3 zwycięstw, a pozostało 7 meczów. Po Starogardzie również i w Pelplinie następują zmiany na stanowisku selekcjonera. Pogoń Tczew – Czwórka do remisu. Stało się tak po wtorkowym meczu. Radom 1:3 Po zmianie stron ponownie III Liga idealnie by było, gdyby naj- Bramki: (84, 96) nią Jacek Manuszewski. Być Bramki: Magdalena Sobal zarysował się przewaga Po- KP Starogard Gd – Świt bliższe dwa pojedynki w  roli Wierzyca Pelplin – Czarni może u  włodarzy Wierzycy (26) – (45, 55, 94) goni ale w  tym czasie dobrze Szczecin 0:1 gospodarza rozstrzygnął na Pruszcz Gd. 1:1 czarę goryczy wylały pierwsze w obronie radził sobie Radom. Bramka: (32) swoją korzyść, a  gra z  zespo- Bramki: Mateusz Kaczyński mecze wiosenne, kiedy to z 5 Pogoń: Kowalik - Tabor, W  55 min po dalekiej wrzutce Kluczewia Stargard – KP łami w  podobnej sytuacji li- (87) – (55) pojedynków Pelplinianie wy- Jeleń, Tryka, Rembalska (Sitarz, w  pole karne Tczewianek ry- Starogard Gd. 0:0 gowej. W sobotę do Starogar- Wierzyca: Leszczyński – grali tylko jeden, a co za tym Banaszkiewicz), Czarnecka, walki wyszły na prowadzenie. KP Starogard: Mocza- du przyjedzie Gdyński Bałtyk Gutorski, Mońka, Gdaniec idzie zepchnięci zostali do gru- Nowak, Jędrzejewska, Osow- Od tego momentu zaczęła się dło – Korpalski, Manuszewski, (07.05 g. 16), a za 2 tyg. Jarota (Kaczyński), Machol, Czachór py spadkowej. Jednak na plus ska (Wołejszo), Pogrebnyak walka o  remis. Sytuacji na wy- Górski, P. Kowalczyk (Jasiń- Jarocin (21.06 g. 16). Gdyby (Urbański), Dirda, Meler (Szej- trzeba odnotować awans (Podsiadło), Sobal. walczenie 1 punktu do ligowej ski), Yevdokymov, Napolov, KP w  tych meczach był bez ko), Bany, Racki (Bradtke). Wierzycy do ¼ Regionalne- tabeli nasze dziewczęta stwo- Wohlert (Kleinschmidt), Mo- punktów, będzie to już bardzo Nic nie wskazywało na to, go PP, gdzie jest ona jedyną W sobotnim meczu dotych- rzyły kilka. Niestety nawet rzutu skiewicz, Banaczek, Sosnowski niekomfortowa i  kłopotliwa by w  grodzie Biskupów miało reprezentantką Kociewia i  18 czas przodujących w  ligowej karnego nie wykorzystały, za (Sławiński). sytuacja, bo w końcówce roz- dość do zmiany selekcjonera. maja u  siebie podejmie po- tabeli dwóch drużyn nieocze- to w  odpowiedzi rywalki przy- Na razie trudno określić co grywek starogardzianie grać Jednak po meczu z Czarnymi gromczynię KP Starogard – By- kiwanie górą były Radomianki, pieczętowały wygraną trzecim przyniosła zmian selekcjonera, będą kolejno z ścisłą czołów- podziękowano za dotychcza- tovię Bytów. W  oczekiwaniu które pokonując 3:1 Tczewską trafieniem. bo zespół w dwóch jego me- ką: Sokół, Olimpia, Kotwica sową współpracę trenerowi na nowego trenera również Pogoń zastąpiły je na pozycji czach zdobył … 1 oczko. Do i  zakończą swoje sezonowe Mierzejewskiemu i  od piąt- będziemy kibicować zespoło- liderek. Lepiej w ten mecz we- Piłkarkom I  ligi pozostało zamknięcia sezonu pozostało granie u siebie z Przodkowem. ku, na zakończenie sezonu wi w kolejnych meczach: 8.05 szły piłkarki z  Kociewia. Miały jeszcze 4 serie spotkań. Tcze- jeszcze 7 serii spotkań i  wiele 2021/22 w  7 meczach Bordo- z  Aniołami w  Garczegorzu przewagę ilości ofensywnych wianki zagrają jeszcze u siebie: w tym czasie może się jeszcze IV Liga wych poprowadzi nowa per- i 14.05 u siebie z Borowiakiem akcji i były częściej w posiada- z  Rolnikiem Biedrzychowice wydarzyć. By KP miał spokój, Chojniczanka II Chojnice sona, ale wiemy że nie będzie Czersk. niu futbolówki. W  26 min Czar- (7.05) i  Polonią Środę Wlkp. – Wierzyca Pelplin 2:0 necka obsłużyła dobrze usta- (21.05), a  czekają je wyjazdy wioną w  polu karnym rywalek do: Rzeszowa z Resovią (14.05) Sobal i było 1:0 dla gospodyń. i  do Częstochowy ze Skrą Niestety po rzucie karnym w 45 (29.05). min przyjezdne doprowadziły PIŁKA RĘCZNA. Sambor Tczew To nie był dzień Sambora 30 kwietnia obie drużyny, jedna po drugiej, żeńska i męska rozegrały u siebie ważne dla układu tabel mecze. Niestety tego dnia nie było powodów do radości ani świętowania. O ile seniorki nie miały szans na zaszczyty, o tyle seniorzy grali ostatni mecz sezonu o mistrzostwo II ligi i awans. I Liga Kobiet wskazuje, że zakończą sezon u  siebie: Pogonią Szczecin Tczew 26:27 (10:12) Jeziorakiem nasi mieliby taką TABELA 335 Sambor Tczew – KS Ko- poza podium, na 4-5 miejscu. (14.05) oraz wyjazdy: do Płoc- Sambor: Justa, Lewan- możliwość. Niestety sytuacje 94 ścierzyna 29:32 (16:17) Przeciwko Kościerzyniankom ka (7.05) z Jutrzenką i do Do- na parkiecie zdominowali I LIGA KOBIET 101 Sambor: Szczuka, Skibo- nasze panie chwilami grały piew (21.05). dowski - Śmiełowski 6, B. Chy- goście, a co za tym idzie zdo- 1. URBIS Gniezno 54-0 64 rowska – Krajewska 8, Sie- jak równy z  równym, chociaż ła 5, W. Daszek 4, Brzoza 3, bywanie większej ilości bra- 2. KS Kościerzyna 43-11 82 kańska 6, Juć 5, Zduniak 4, dwukrotnie w tym meczu wy- 19 kolejka: MTS Kwidzyn K. Czarnecki 1, M. Chyła, M. mek. Chwilowo podopieczni 3. Pogoń Szczecin 41-10 -25 Duszyńska 2, K. Gierszewska chodziły na prowadzenie , to – Arka Gdynia 18:30, SMS II Daszek, Jastrzębski, Przysowa, trenera Śmiełowskiego zbliżali 4. Arka Gdynia 36-21 -74 2, Solińska 1, Trzepałka 1, O. i  tak dominowały przyjezdne, Płock – Drwęca Lubicz 30:36, Svanberg, Pytka. się na 2-3 bramki ale to było 5. Sambor Tczew 35-16 -98 Gierszewska. a  w  ich szeregach niedaw- Sambor Tczew – KS Kościerzy- chwilowe. Ostatecznie Jezio- 6. Bukowsko-Dop. KPR 25-29 -155 W  dobiegającym koń- ne piłkarki Sambora: Świer- na 29:32, Urbis Gniezno – Ju- W ostatnim dla siebie me- rak tym zwycięstwem przypie- 7. Jutrzenka Płock 19-32 -177 ca sezonie nie ma tak wielu żewska i  Cieślak, które dla trzenka Płock 33:17, Bukow- czu sezonu 2021/22 liczyliśmy czętował swój awans do I ligi. 8. AZS Poznań 17-43 -142 sukcesów jak w  poprzednich Kaszubek razem zdobyły 17 sko-Dop. – Pogoń Szczecin na szansę sięgnięcia po zwy- 9. MTS Kwidzyn 11-40 latach, kiedy to Tczewian- bramek. Zastosowane przez 21:30. Awansem: Arka Gdynia cięstwo. A  wtedy i  zdobycie 21 kolejka: Sambor Tczew 11. Drwęca Lubicz 7-47 181 ki zdobywały mistrzostwo rywalki podwójne krycie na – AZS Poznań 32:23. tytułu mistrza II Ligi, co za tym – Jeziorak Iława 20:26, AZS 10. SMS II Płock 6-45 87 I  ligi raz za razem, a  potem Zduniak i Krajewskiej wywarło idzie awansu do I ligi. I chociaż Gdańsk – Jedynka Morąg 90 i  tak nie podejmowały się pożądany skutek odcinający 20 kolejka (6-8.05): Ju- w I rundzie Tczewscy szczy- 34:31, AZS Bydgoszcz – Pogoń II LIGA SENIORÓW 26 gry w  Ekstralidze. Ten sezon je od piłek, a pozostała część trzenka Płock – Sambor Tczew piorniści pokonali Jezioraka Szczecin 34:32, BSMS Bartoszy- 1. Jeziorak Iława 53-4 36 jest dla nich zgoła odmien- zespołu w ofensywie nie była (7.05 g. 14.00), KS Kościerzyna i to w Iławie, to jednak już od ce – MKS II Grudziądz 10:0, Po- 2. Sambor Tczew 50-10 -27 ny. Nastąpiło szereg zmian już tak skuteczną. – SMS II Płock, Pogoń Szczecin zimy nasi obniżyli loty. Zanoto- zostały do rozegrania: Jeiorak 3. AZS Gdańsk 45-15 -12 personalnych i  też nie było – Urbis Gniezno, Drwęca Lu- wali wcześniej dwie wpadki, Iława – Jedynka Morąg i Wy- 4. Jedynka Morąg 33-21 6 presji wyniku. Wiele na to Samborzankom pozosta- bicz – MTS Kwidzyn. to jednak jeszcze zachowali brzeże Gdańsk – Szczypiorniak 5. Wybrzeże Gdańsk 31-26 -55 ły do rozegrania 3 pojedynki, szansę na awans ale już tylko II Olsztyn. 7. MKS Czersk 30-30 -171 II Liga Seniorów w przypadku zwycięstwa nad 6. Pogoń Szczecin 27-33 -191 Pogoń Szczecin – Sambor 8. AZS Bydgoszcz 26-34 9. BSMS Bartoszyce 18-42 10. Szczypiorniak II Ol. 7-55 11. MKS II Grudziądz 4-57

13 Myślimy o przyszłości - działamy już dziś Business Week tuż tuż Kolejny projekt organizowany przy współpracy z  Europejskim Korpusem Solidarności przed nami. Czekają nas niezapomnianie przeżycia. Business Week to projekt będą oczywiście Ukraińcy, któ- jemy polską, lokalną młodzież gdzieś spać, coś jeść, zająć tych marzeń. Nie bój się. Za- chętnych wziąć udział w  na- polegający głównie na zwięk- rym staramy się pomóc na każ- z  różnych środowisk. Po drugie się sobą w  czasie wolnym. To dzwoń lub napisz. Stale szuka- szych europejskich projektach. szaniu kompetencji młodzieży dy możliwy sposób. Poza tym zwiększamy kulturalne uroz- świetny sposób na wspomoże- my młodych, ambitnych osób z  zakresu zarządzania i  ekono- Polacy, Turcy i Hiszpanie. maicenie miasta. Gościmy lu- nie lokalnej gospodarki. Adam Kinowski mii. Poza tym kładziemy nacisk dzi z  całej Europy, którzy mają na naukę w  międzynarodo- Lokalna nam do przekazania bardzo Dołącz do nas wym środowisku oraz promocję wartość dodana wiele ciekawostek na temat Jeśli marzysz o  zagranicz- kultury różnych państw świata. Organizacja tego typu swoich zwyczajów. Tym samym nych podróżach. Jeśli chcesz Efektem końcowym realizacji przedsięwzięć jest bardzo waż- zwiększamy poziom akcepta- się rozwijać i  mieć dostęp do projektu będzie przeprowadze- na. Po pierwsze dajemy mło- cji dla przedstawicieli innych kompleksowej nauki nieformal- nie międzynarodowego wyda- dym ludziom szansę, otwierać państw. Po trzecie, zwiększamy nej, której nie oferuje szkoła. rzenia młodzieżowego Business się, zwiedzać świat, uczyć się przychody lokalnych małych Jeśli chcesz pomagać innym Week 2022 z  Beniaminkiem. języków oraz poznawać sie- firm. Wszyscy wolontariusze czy ludziom. Zgłoś się do nas. Dzię- W  te działania zaangażowani bie i  nowe możliwości. We uczestnicy projektów muszą ki FRSE i  programowi Erasmus wszystkie nasze akcje angażu- + masz możliwość spełniania Pamiętajmy o seniorach W nasze działania nie jest zaangażowana tylko młodzież. Beneficjentami naszych projektów są również seniorzy. Aktualnie współtworzymy dwa równoległe działania na ich rzecz. Social Inclusion for Seniors jego ramy. Zostali oni zaproszeni partnerzy. Na początku maja czynamy od gimnastyki, później by Sport (Społeczne Włącza- na herbatę do domu jednego wyruszamy do Kowna na spo- przechodzimy do pracy z piłką nie Seniorów poprzez Sport) to z  seniorów. W  czerwcu odby- tkanie projektowe, podczas zdrowotną. Na końcu wyrusza- kolejny projekt Erasmus +, który wa się spotkanie projektowe którego weźmiemy udział my na spacer do okolicznych koordynujemy. Polega on na w Antali. Ocenimy tam owoce w  w  aktywnościach dla senio- lasów czy parków. Ostatnio zachęcaniu seniorów do socja- naszej pracy oraz odsłuchamy rów. Jedną z  nich jest spacer nasz plan treningowy się nie- lizacji i  integracji ze społeczeń- wykładu na temat sposobów na Niemnem na trzech różnych co zmienił. Ze względu na to, stwem poprzez treningi. Stara- trenowania z  seniorami, który dystansach: 3km, 10km 25km. że uchodźcy z  Ukrainy znaleźli my się umilić im wolny czas oraz będzie prowadzony przez dok- Następne dwa spotkania będą schronienie na naszej dotych- stworzyć przyjemną atmosferę. tora sportu. mieć miejsce w  Polsce. Posta- czasowej sali sportowej, skupia- Sport jest dobry dla zdrowia, ramy się przygotować coś spe- my się teraz na spacerach oraz ale jest również pożyteczny Drugi projekt nosi nazwę cjalnego. pracy na świeżym powietrzu. pod innymi względami. Wolon- Healthy Life Happy Life for Se- Niedługo wprowadzimy trenin- tariuszom udało się nawiązać niors (Zdrowe Życie Szczęśliwe Warto także wspomnieć jak gi jogi. Jest to możliwe dzięki specjalną więź z  uczestnikami Życie dla Seniorów). Jest to ini- w  praktyce wyglądają treningi pomocy ukraińskiej wolonta- projektu, która wychodzi poza organizowane dla seniorów riuszki Zosi. Adam Kinowski „cjatywa Erasmus Sport. W tym w  ramach tych projektów. Za- Kilka słów od prezesa przypadku występujemy jako To już ten moment. Niedługo, bo od 18 do 21 siepnia, będzie mieć miejsce jubile- uszowa, dziesiąta edycja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Deyna Cup Junior. W tym roku będzie się działo! Liczymy, że swoją obecnością zaszczycą nas takie druży- ny jak Manchester City, Valencia CF czy AC Milan oraz zespoły z Litwy, Łotwy i nawet Afryki. Poza tym, jak co roku, kibice będą mogli zobaczyć w akcji topowe polskie kluby Legia, Lech czy Śląsk Wrocław. Zagrać przeciwko tym drużynom będą miały okazję zespoły, które uzyskają pierwsze miejsce podczas turnieju kwalifikacyjnego. Odbędzie się on 11 czerwca i weźmie w nim udział łącznie 24 drużyn. Rywalizacja będzie zacię- ta, ale warto. Stawka jest wysoka. Uczestnictwo w  tego typu wydarzeniu, to wielkie wyróżnienie dla małych, lokalnych klubów sportowych. Będą mieć oni okazję pograć z polską oraz europejską elitą. Nie zapomininamy, że turniej nie jest wydarzeniem ko- mercyjnym, jest przygotowaywany dla promocji Starogardu oraz frajdy naszych ma- łych pociech i ich rodziców. Organizacja tak dużego przedsięwzięcia jak Deyna Cup Junior, nie byłaby możliwa bez pomocy, którą od lat otrzymujemy. Z całego serca chciałbym podziękować Polpharmie oraz Powiatowi Starogard Gdański. Turniej jest wspierany również przez Gminę Starogard Gdański. To dzięki wam mamy okazję zaprosić tutaj największe europejskie kluby. Jeszcze raz, szczerze, dziękuję! Turniej ten nie mógłby również istnieć bez pomocy naszych wolontariuszy zagra- nicznych, ale i tych polskich - trenerów czy rodziców. Przyczyniają się oni w zna- czącym stopniu do poziomu jakości jaką oferujemy. Wsparcie Europejskiego Korpusu Solidarności jest dla nas bardzo cenne. A was czytelnicy zapraszam na turniej. Będzie się działo, to mogę wam zapewnić. W związku z jubileuszem Myślimy o przyszłości - działamy już dziśplanujemy przygotować coś naprawdę niesamowitego i mamy nadzieję, że weźmiecie w tym udział. Prezes Klubu Marcin Kaszubowski

TABELE TENIS STOŁOWY PIŁKA NOŻNA. V Liga TABELE 14 Puchar Polski Na ostatniej Komu starczy sił i atutów A Klasa, grupa IV 1/8: Gryf Słupsk – Wierzyca Pelplin 1:2, Gryf Wejherowo prostej 20 kolejka: Mady Ostaszewo – WKS Lignowy 8:0, Supra Kwi- – Sparta Sycewice 3:0, Grom Nowy Staw – Gedania dzyn – LKS Waplewo 2:3, AP Malbork – Pogoń Prabuty 2:5, Gdańsk 1:3, Wisła Tczew – Jaguar Gdańsk 1:3. Błękitni Stare Miasto – Świt Radostowo 6:0, Relax Ryjewo – III Liga Wydłużony majowy weekend, a wraz z nim dwie ligowe kolejki, nie zro- Czarni Przemysław 0:0, Delta Miłoradz – Rodło Kwidzyn 2:2, biły burzy w  tabeli, a  wręcz przeciwnie. Wyniki i  pozycje zespołów po 26 kolejka: Unia - Stolem 0-0, KP Starogard Gd. - Świt tych meczach są zgodne z przewidywaniami. Dla naszych zespołów, za Błyskawica Postolin – Mewa Gniew 4:3. wyjątkiem Beniaminka, na końcówce rozgrywek rozpoczyna się pasjo- Szczecin 0-1, Polonia - Kluczevia 0-1, Bałtyk K - Bałtyk G nująca walka. Wietcisy o baraże, Meteora, Wisły, Styny … i może Victorii 1. Supra Kwidzyn 43 63 - 27 o zachowanie statusu. 2-0, Pogoń - Zawisza 0-3, Elana - Jarota 0-3 vo, Błękitni 2. Mady Ostaszewo 43 58 - 31 - Sokół 1-4, Pogoń II - Olimpia 2-0, GKS Przodkowo - Ko- W  II lidze mężczyzn 3. Pogoń Prabuty 39 72 - 24 i  kobiet nasze zespoły twica 1-1. mają jeszcze do ro- 4. Rodło Kwidzyn 38 59 - 38 zegrania po jednym 27 kolejka: GKS Przodkowo - Unia 2-1, Kotwica - Pogoń meczu. W III lidze sezon 5. Delta Miłoradz 36 41 - 31 zakończyli. Ze zwględu II 1-0, Olimpia - Błękitni 3-1, Sokół - Elana 3-0 vo, Jarota - na spadki w  wyższych 6. Czarni Przemysław 34 65 - 58 ligach nie wiadomo Pogoń 0-3, Zawisza - Bałtyk K 2-1, Bałtyk G - Polonia 4-0, jeszcze jaki los czeka 7. Błękitni Stare Miasto 28 52 - 33 zagrożone dwa zespo- Kluczevia - KP Starogard Gd 0-0, Świt - Stolem 2-0. ły z  Kociewia: Olimpię 8. LKS Waplewo 25 44 - 54 Gniew i 3STS Starogard. 1. Olimpia Grudziądz 61 56 - 19 9. Relax Ryjewo 21 43 - 45 2. Kotwica Kołobrzeg 59 55 - 21 Bojanowski (32) – (4, 42, 55, 60, 10. Mewa Gniew 20 54 - 53 63, 78, 88) 3. Sokół Kleczew 47 45 - 29 11. Błyskawica Postolin 19 34 - 89 Gwiazda Karsin – Victoria 4. Pogoń II Szczecin 46 46 - 29 Kaliska 4:1, bramki: (49, 57, 83, 12. WKS Lignowy Szl. 19 32 - 60 86) – Adrian Prabucki (64) 5. Świt Szczecin 46 42 - 28 13. Świt Radostowo 19 34 - 66 6. Pogoń Skalmierzyce 45 39 - 36 14. AP Malbork 15 38 - 80 7. Unia Janikowo 43 47 - 42 B KLASA, GRUPA IV 20 kolejka: LZS Bytonia – Korona Rywałd 2:0, MKP Szlach- 8. Zawisza Bydgoszcz 39 38 - 37 9. Polonia Środa W. 39 35 - 33 Zgodnie z  przewidywa- ta – Brda W Chełmy 2:0, Sokół Lubichowo – Grom Leśno niami w  naszych kociewskich 10. Błękitni Stargard 38 37 - 39 derbach wygrali Ci, którym 3:0, OTS Osiek – Perła Czyczkowy 1:6, Zieloni Łąg – Hura- punkty były bardziej potrzebne gan N Polaszki 0:5, Kolejarz II Chojnie – Orkan Huta 1:1. 11. Stolem Gniewino 34 32 - 50 i wygrali mecz zasłużenie. W so- botę dodatkowo dobry krok do 1. Sokół Lubichowo 57 124 - 21 12. KP Starogard Gd. 31 32 - 40 przodu w  Sadlinkach wykonał Meteor pokonując Spójnie 4:0. 2. MKP Szlachta 49 95 - 26 13. Bałtyk Gdynia 31 40 - 45 Podobna rzecz się stała po 3 3. Perła Czyczkowy 41 55 - 40 dniach w Tczewie, gdzie Wisła 14. Bałtyk Koszalin 28 32 - 46 II liga pokonała swoją imienniczkę 4. Brda Wielkie Chełmy 38 53 - 30 z  Korzeniewa 7:2. No i  chwała 15. Jarota Jarocin 26 28 - 35 Grupa mistrzowska piłkarzom Beniaminka, którzy 5. Kolejarz II Chojnice 38 53 - 54 wygrali z  wiosennym liderem 6. Huragan N. Polaszki 33 55 - 41 16. GKS Przodkowo 25 24 - 42 21 kolejka: Pogoń Mogilno - LUKS Chełmno 7:3, TOP Solec i  dotąd niepokonanymi w  run- dzie rewanżowej rezerwami 17. Kluczevia Stargard 20 17 - 47 Kuj. - Remus Kościerzyna 5:5, OSiR Brodnica - pauza. 22 ko- Raduni 1:0. Przed nami 7 serii 7. Grom Leśno 25 43 - 55 spotkań, szanse na uniknięcie 18. Elana Toruń (*) 21 36 - 63 lejka (14.05): TOP Solec Kujawski - Pogoń Mogilno, Remus spadku, takie matematyczne 8. LZS Bytonia 24 28 - 55 zachowuje Victoria. Jednak 9. Orkan Huta 23 40 - 42 IV Liga Kościerzyna - OSiR Brodnica, LUKS Chełmno - pauza. to mało prawdopodobne by się udało. Z  pozostałych 3 na- 10. OTS Osiek 23 37 - 56 24 kolejka: Jaguar - Kaszubia a 3-0, Lechia II - Gedania 1-4, 1.Pogoń Mogilno 37 152-38 szych drużyn widmo spadku chwilowo odgonił Meteor, ale 11. Sokół Lubnia 15 29 - 59 Wikęd - Gryf W 2-2, Arka II - Grom 1-2, Bytovia - Gryf S 1-2, 2.TOP Solec Kujawski 31 132-58 on teraz będzie miał bardziej 12. Zieloni Łąg 15 29 - 80 wymagających rywali niż po- Chojniczanka II - Wierzyca Pelplin 2-0, Czarni. - Sparta 7-2, 3.LUKS Chełmno 31 133-67 26 kolejka 27 kolejka zostali i co też ważne, Styna czy 13. Korona Rywałd 12 18 - 55 Wietcisa Skarszewy – Be- Wietcisa Skarszewy – Olim- Wisła jeszcze otrzyma 3 punkty Anioły - Orkan 1-0, Borowiak - MKS Władysławowo 0-1, GKS 4.Remus Kościerzyna 23 110-80 niaminek 03 Stg. 4:1, bramki: pia Sztum 4:1, bramki: Filip Ko- za walkowery Orła Subkowy, 14. Orzeł Borkowo (*) 8 24 - 69 Piotr Runowski (14), Bartłomiej walski (4), Jakub Olszynka (24), a przed sobą ma zespoły środ- Kowale - Jantar 2-0. 5.OSiR Brodnica 22 99-91 Trzoska (22), Kryspin Karnat (31), Bartłomiej Smuczyński (31), sa- kowej i dolnej strefy tabeli. B Klasa, grupa V Filip Kowalski (64) – Bartosz Apo- mob. (27) – (89) 25 kolejka: MKS Władysławowo – GKS Kowale 3:2, Orkan Grupa neutralna stołowicz (58) Beniaminek 03 Starogard – 17 kolejka: Tęcza Szropy – Ruch Gościszewo 2:2, Pomeza- 21 kolejka: Energa III Toruń - ATS MT Reda 6:4, Tęcza Spójnia Sadlinki – Meteor Radunia II Stężyca 1:0, bramka: Rumia – Borowiak Czersk 4:2, Sparta Sycewice – Anioły Gar- Pinczyn 0:4, bramki: Mateusz Bartosz Apostołowicz (53) nia II Malbork – Lisovia Lisewo 4:2, Nogat Malbork – Real Dubiela (85, 93), Daniel Różań- Meteor Pinczyn – Tęcza Bru- Myszewo 2:1, Jurand Lasowice - Bałtyk Sztutowo 4:1, Błę- czegorze 1:2, Wierzyca Pelplin – Czarni Pruszcz 1:1, Pogoń Nowa Wieś Lęborska - Szaniec Świecie 8:2, Beniaminek ski (22), Krystian Zieliński (73) sy 0:0 Powiśle Dzierzgoń – Styna Wisła Tczew – Wisła Korze- Lębork – Chojniczanka II 2:1. 03 Starogard - MRKS Gdańsk (przełożony na 13.05). Godziszewo 4:1, bramki: (42, 49, niewo 7:2, bramki: Jakub Dem- kitni Kmiecin – Skra Kończewice 6:1, Gryf Tczew – Orzeł 22 kolejka (14.05): Szaniec Świecie - AZS Rumia, MRKS 79, 82) - Łukasz Abryszyński (36) ski (26, 73), Kamil Nowaczyk Grupa Mistrzowska Pomezania Malbork – Wisła (5, Paweł Kamiński 8), Karol Ząbrowo 4:1. Gdańsk - Energa III Toruń, Tęcza N Wieś Lęborska - Be- Tczew 6:1, bramki: (12,35, 42, Opczyński (84), Mateusz Szmu- 1. Błękitni Kmiecin 42 82 - 23 1. Gedania Gdańsk 60 82 - 22 55, 58, 85) – Filip Kamiński (25) kała (86), Marcin Bochniarz (88) niaminek 03 Starogard. Victoria Kaliska – Żuławy N – (24, 77) 2. Lisovia Lisewo 39 66 - 19 2. Jaguar Gdańsk 46 52 - 30 1.Energa III Toruń Dwór Gd. 1:2, bramki: Mateusz Styna Godziszewo – Pome- 25 116-84 Wittstock (17) – (1, 74) zania Malbork 1:7, bramki: Filip 3. Gryf Tczew 38 69 - 26 3. Lechia II Gdańsk 42 59 - 36 4. Bałtyk Sztutowo 33 42 - 37 2.ATS Rumia 23 106-94 4. Wikęd Luzino 40 45 - 35 3.Beniaminek 03 Stg. 22 107-83 5. Pomezania II Malbork 29 49 - 37 5. Grom Nowy Staw 39 45 - 33 4.Tęcza N. Wieś Lęb. 20 102-88 6. Jurand Lasowice 21 34 - 47 6. Gryf Słupsk 38 51 - 39 5.Szaniec Świecie 19 96-104 7. Skra Kończewice 20 29 - 47 7. Bytovia Bytów 38 36 - 30 6.MRKS Gdańsk 19 91-89 8. Nogat Malbork 19 24 - 46 Grupa spadkowa 8. Gryf Wejherowo 35 40 - 37 9. Real Myszewo 17 27 - 49 21 kolejka: Olimpia Gniew - Fortus I Straszyn 6:4, Gotyk To- 10. Ruch Gościszewo 14 29 - 47 9. Arka II Gdynia 35 43 - 37 ruń - 3STS Starogard 4:6, Tęcza Łupawa - Fortus II Straszyn 11. Tęcza Szropy 12 25 - 50 10. Kaszubia Kościerzyna 30 42 - 49 2:8. 22. kolejka (14.05): Fortus II Straszyn - Olimpia Gniew, 12. Orzeł Ząbrowo 9 25 - 73 Grupa Spadkowa Tęcza Łupawa - 3 STS Starogard. Awansem: Gotyk Toruń B Klasa, grupa Vi 11. Chojniczanka II 32 50 - 33 - Fortus I Straszyn 5:5. 20 kolejka: KP Wandowo – Pogoń Smętowo 1:4, Powiśle 12. Pogoń Lębork 32 42 - 39 1.Fortus I Straszyn 19 97-103 Rakowiec – Amatorka Mikołajki 1:2, Powiśle Czernin – 13. MKS Władysławowo 31 35 - 61 Orliki S Dzierzgoń , Rodło Trzciano – GKS Straszewo 5:1, 2.Gotyk Toruń 13 88-112 14. Wierzyca Pelplin 31 30 - 36 3.Olimpia Gniew 11 69-131 Powiśle S Targ – GKS Gardeja 0:2. 4.3STS Starogard Gd. 10 66-134 15. Anioły Garczegorze 27 25 - 48 1. Rodło Trzciano 41 78 - 37 5.Fortus II Straszyn 4 50-142 2. GKS Straszewo 40 47 - 24 16. Czarni Pruszcz Gd. 26 38 - 45 6.Tęcza Łupawa 3 52-148 3. Amatorka Mikołajki 36 58 - 33 17. GKS Kowale 25 39 - 44 III Liga Sokół wypracował sobie taką przewagę, że po zwycięstwie 4. GKS Gardeja 29 38 - 21 18. Borowiak Czersk 23 33 - 58 Grupa mistrzowska PIŁKA NOŻNA. A i B klasy przyklepał by swój awans. Nie- 5. Pogoń Smętowo 24 49 - 43 19. Orkan Rumia 23 36 - 60 22 kolejka: Hotel Krynica Morska - Juvenia Półczno 6:4, 6. Powiśle Stary Targ 22 41 - 39 Echo Biesowice - AZS IV Gdańsk 7:3, ATS MT Reda - MTS 20. Jantar Ustka 22 32 - 57 Sięgają po awanse stety Grom Leśno nie skomple- 7. Pomorzanka Skórcz 22 30 - 30 tował „11” i  nie dojechał na 8. KP Wandowo 19 30 - 46 21. Sparta Sycewice 17 29 - 55 Kwidzyn 3:7, TTT Skarszewy - Start Wejherowo 5:5. Awans V Liga, grupa II do II ligi uzyskał Hotel Krynica Morska. 9. Szpak Skórcz 19 31 - 48 26 kolejka: Olimpia – Wisła K 0:1, Pomezania – Wisła T 6:1, 1.Hotel Krynica Morska 37 137-73 ten mecz. W Szlachcie, walczą- 10. Powiśle Czernin 17 21 - 41 11. Orliki Stary Dzierzgoń 13 27 - 54 Powiśle – Styna 4:1, Kolejarz – Błękitni 1:1, Spójnia – Meteor 2.Echo Biesowice 36 138-72 W A jaki i w B klasowych szeregach obyło się cy również o powrót do A kla- bez niespodzianek. Do Lubichowa nie doje- sy MKP wygrał z  Brdą Wielkie 0:4, Victoria – Żuławy 1:2, Radunia II – Gwiazda 6:0, Wiet- 3.Juvenia Półczno 35 148-62 Chełmy 2:0 (Pruszak, Szwoch). 12. Powiśle Rakowiec 6 33 - 67 4.AZS IV Gdańsk 31 132-78 cisa – Beniaminek 4:1. Junior Starszy 5.ATS Reda 23 109-101 14 kolejka: Stoczniowiec Gdańsk – KP Starogard 2:5, Bał- 27 kolejka: Błękitni – Powiśle 1:1, Meteor – Tęcza 0:0, Styna 6.MTS Kwidzyn 20 98-112 chał Grom Leśno przez co Sokół na 6 meczów W Bytonii, w derbach Kociewia tyk Gdynia – Jantar Ustka 13:2, Sobieski Gniew – Kolejarz – Pomezania 1:7, Wisłą T – Wisła K 7:2, Żuławy – Spójnia 7.Start Wejherowo 17 105-105 Chojnice 1:5. 6:1, Beniaminek – Radunia II 1:0, Gwiazda – Victoria 4:1, 8.TTT Skarszewy 16 103-107 przed końcem sezonu, po 7 latach rozłąki, miejscowy LZS pokonał Koronę 1. Jantar Ustka 27 51 - 25 świętował A  klasowy powrót. Za 2 tygodnie Rywałd 2:0 (Czeplina, Piensch- Wietcisa – Olimpia 4:1. Grupa spadkowa ke). Na boisku w  Osieku OTS 2. Bałtyk Gdynia AP 26 72 - 18 22 kolejka: Remus II Kościerzyna - GKTS Gdańsk 7:3, Junior 1. Pomezania Malbork 75 106 - 11 3. Beniaminek 03 Stg. 21 60 - 26 4. Stoczniowiec Gdańsk 19 30 - 31 2. Wietcisa Skarszewy 61 73 - 37 Miastko - MRKS II Gdańsk 8:2, GKTS II Gdańsk - GOSRiT Lu- będzie też mogło to uczynić pelplińskie Cen- uległ Perle Czyczkowy 1:6 (Ka- 3. Powiśle Dzierzgoń 55 65 - 25 zino 8:2, GOK Ryjewo - pauza. zubowski) 5. KP Starogard Gd. 18 35 - 35 9.GKTS Gdańsk W grupie 5 Gryf Tczew u sie- 4. Kolejarz Chojnice 52 55 - 40 22 117-83 trum. A czy sztuka powrotu do A klasy powie- 6. GTS Pruszcz Gd. 15 23 - 27 dzie się MKP Szlachta, to o tym przekonamy się bie zwyciężył z Orłem Ząbrowo 7. Kolejarz Chojnice 12 30 - 53 5. Radunia II Stężyca 51 75 - 35 10.Remus II Kościerzyna 19 108-92 6. Żuławy N. Dwór Gd. 47 68 - 37 11.Junior Miastko 17 97-103 8. Sobieski Gniew 3 10 - 126 12.GOSRiT Luzino 13 81-119 7. Beniaminek 03 Stg. 43 57 - 36 w czerwcu. 4:1 (Konzorski 2, Kierzkowski, Sa- Junior Młodszy 13.GKTS II Gdańsk 11 81-119 7 kolejka: Arka SI Gdynia – AS Kolbudy 6:2, Gryf Wejhe- 8. Gwiazda Karsin 41 51 - 51 14.MRKS II Gdańsk 8 45-155 blewski). rowo – Arka Gdynia 1:18, GOSRiT Luzino – Jaguar Gdańsk 9. Wisła Korzeniewo 39 51 - 78 15.GOK Ryjewo 3 41-159 A Klasa B Klasa W  grupie 6 Pogoń Smęto- 1:0, Pomezania Malbork – Beniaminek Stg. 6:0, Bałtyk 10. Meteor Pinczyn 31 47 - 53 II Liga Kobiet Gdynia – KP Gdynia 8:0. Już tylko 7 serii spotkań po- W  grupie 4 w  Lubichowie wo zwyciężyła w  Wandowie 11. Błękitni Stare Pole 31 41 - 53 Ostatnie wyniki: Asist Beniaminek 03 Stg. – Noteć Inowro- 1. Arka Gdynia SI 17 28 - 9 cław 2:8 (Bukowska 2), MTS Kwidzyn – MRKS II Gdańsk 8:5. zostało A klasowiczom grupy III. miała być po zwycięskim me- 4:1 (Knop 2, Pieńdak, Szmaj- 12. Wisła Tczew 29 51 - 77 2. Arka Gdynia 15 45 - 8 1.Noteć Inowrocław 12 54:46 W  miniony weekend Centrum czu awansowa feta. Na 6 ko- chel); Pomorzanka i Szpak pau- 3. Jaguar Gdańsk 13 18 - 3 13. Spójnia Sadlinki 28 35 - 78 2.KUSY Laskowice 12 64:41 4. Bałtyk Gdynia 13 31 - 8 14. Tęcza Brusy 28 47 - 54 3.MTS Kwidzyn 7 50:51 Pelplin wygrało z  Brdą w  Rytlu lejek przed końcem rozgrywek zowały. 5. Jantar Ustka 13 21 - 8 15. Styna Godziszewo 27 38 - 69 4.LUKS II Chełmno 7 53:73 4:0 (Smoliński, Domke, Jurczyk, 6. Pomezania Malbork 13 25 - 11 16. Olimpia Sztum 22 34 - 75 5.MRKS II Gdańsk 6 40:49 Rychert). 2:1 z LKP Nowa Karcz- KOCIEWSKI Terminarz piłkarski 7. GOSRiT Luzino 9 18 - 9 6. Beniaminek 03 Stg. 4 51:67 ma zwyciężyli piłkarze Sławka 7 – 8 MAJA 2022 17. Victoria Kaliska 12 34 - 85 Borzechowo (Dunst, Mońka). 8. Gryf Wejherowo 9 12 - 35 9. Radunia Stężyca 8 14 - 11 18. Orzeł Subkowy (*) 23 31 - 65 7.GOSRiT II Luzino * 10 46:21 A Klasa, grupa III GKS Bobowo przegrał w Klaw- 10. Gedania Gdańsk 7 9-8 kowie 3:0 i  takim samym wyni- 23 kolejka: LKP Nowa Karczma – Sławek Borzechowo 1:2, kiem poległ Grom w Skorzewie. III Liga KP Starogard Gd. – Bałtyk Gdynia 7.05 (sobota) godz. 16.00 11. Chojniczanka 7 19 - 20 Czarni Piece przegrali u  siebie IV Liga Anioły Garczegorze – Wierzyca Pelplin 8.05 (niedziela) godz. 16.00 12. Gryf Słupsk 6 10 - 18 Czarni Piece – Nowi N Cerkiew 1:2, KS Skorzewo – Grom z  Nowymi Nowa Cerkiew 1:2 V Liga Radunia II Stężyca – Wietcisa Skarszewy 7.05 (sobota) godz. 13.00 V Liga Wisła Korzeniewo – Styna Godziszewo 7.05 (sobota) godz. 14.00 13. AS Kolbudy 3 10 - 34 Kleszczewo 3:0, Santana W Klincz – Wda Czarna Woda 0:1, V Liga Olimpia Sztum – Wisła Tczew 7.05 (sobota) godz. 15.00 14. KP Gdynia AP 3 4 - 32 Wda Lipusz – Jantar Pawłowo 6:3, Brda Rytel – Centrum 15. Beniaminek 03 Stg. 0 1 - 51 Pelplin 0:4, Unia Klawkowo – GKS Bobowo 3:0. I LIGA KOBIET 1. Centrum Pelplin 60 84 - 17 (Prądzyński), a cenne 3 punkty V Liga Victoria Kaliska – Beniaminek 03 Stg. 7.05 (sobota) godz. 16.00 18 kolejka: Rolnik Biedrzychowice – Staszówka Jelna 5:3, Ząbkovia Ząbki – SWD Wodzisław 0:10, Skra Częstochowa 2. Wda Lipusz 53 76 - 27 z  Małego Klincza do Czarnej A Klasa Grom Kleszczewo – Czarni Piece 7.05 (sobota) godz. 11.00 3. KS Skorzewo 45 61 - 26 Wody przywieźli piłkarze Wdy A Klasa Świt Radostowo – AP Malbork 7.05 (sobota) godz. 14.00 – ROW Rybnik 2:1, Polonia Środa W – Stomil Olsztyn 1:3, 4. Sławek Borzechowo 42 51 - 30 A Klasa GKS Bobowo – Brda Rytel 7.05 (sobota) godz. 16.00 Resovia Rzeszów – SMS II Łódź 4:0, Pogoń Tczew – Czwór- A Klasa Centrum Pelplin – Wda Lipusz 7.05 (sobota) godz. 16.00 ka Radom 1:3. 5. Jantar Pawłowo 30 54 - 50 1:0 (Sarnowski). A Klasa Sławek Borzechowo – Unia Klawkowo 7.05 (sobota) godz. 17.00 W  grupie IV tylko Mewa A Klasa Wda Czarna Woda – KS Skorzewo 7.05 (sobota) godz. 17.00 1. Czwórka Radom 39 57 - 29 6. GKS Bobowo 29 33 - 33 A Klasa Mewa Gniew – Delta Miłoradz 7.05 (sobota) godz. 17.00 Gniew toczyła zacięty poje- B Klasa Pomorzanka Skórcz – Szpak Skórcz 7.05 (sobota) godz. 16.00 2. Stomil Olsztyn 39 55 - 27 7. LKP Nowa Karczma 29 35 - 35 dynek i uległa wyjazdowo Bły- 3. Pogoń Tczew 37 66 - 33 skawicy w  Postolinie 3:4 (Gło- 8. Nowi Nowa Cerkiew 28 33 - 41 4. SWD Wodzisław Śl. 37 51 - 26 9. Unia Klawkowo 25 34 - 46 5. Resovia Rzeszów 36 46 - 20 6. Polonia Środa W. 32 46 - 25 10. Brda Rytel 23 30 - 43 wala 3, Gajewski). Świt poległ B Klasa Korona Rywałd – Sokół Lubnia 7.05 (sobota) godz. 17.00 11. Grom Kleszczewo 22 28 - 44 7. Staszkówka Jelna 26 42 - 48 12. Czarni Piece 20 35 - 50 z  Błękitnymi w  Starym Mieście B Klasa LZS Bytonia – MKP Szlachta 7.05 (sobota) godz. 17.00 8. Skra Częstochowa 22 27 - 30 9. SMS II Łódź 18 36 - 46 13. Wda Czarna Woda 19 22 - 56 6:0, a  WKS Lignowy z  Madami Jun. Str. KP Starogard Gd – Sobieski Gniew 8.05 (niedziela) godz. 11.00 14. Sokół Zblewo 18 34 - 79 w Ostaszewie 8:0. Jun. Str. Beniaminek 03 Stg. – GTS Pruszcz Gd. 8.05 (niedziela) godz. 11.00 10. Ząbkovia Ząbki 13 25 - 61 I Liga Kobiet Pogoń Tczew – Rolnik Biedrzychowice 7.05 (sobota) godz. 12.00 15. Santana Wielki Klincz 17 32 - 65 11. ROW Rybnik 11 31 - 56 12. Rolnik Biedrzychowice 3 23 - 104

15 Majówka z KS Ring Kociewie - Nie grillujemy, BOKSUJEMY! KS Ring Kociewie w „Wielką Majówkę” postanowił swoje sale treningowe i trenerów oddać do dyspozycji tych, którzy kochają sport. Weekend majówkowy najwytrwalsi zawsze mogli być obecni na treningu. Idea otwartych sal treningo- wych w majowy weekend wynika z misji klubu KS Ring Kociewie i jego głównego partnera firmy POLMET zakładająca wychowane i edukacje młodego pokolenia oraz szukanie młodych talentów, którzy nie boją się wysiłku sportowego. Otwarte sale na dzień.” listę turnieju Fabiana Urbań- Zajęcia w  Starogardzie OOM historią skiego. w  weekend poprowadził Krzysztof Warczyński, nato- Od 30 kwietnia do 5 maja - Jakub Pleszewicz był miast Skarszewy należą do w  Łomży odbyła się Ogólno- dobrze przygotowany do Mariusza Patanowskiego. polska Olimpiada Młodzieży, turnieju. W  tym roku wygrał W  ten weekend na treningu czyli Mistrzostwa Polski Kade- 8 swoich walk turniejowych. stawili się najwytrwalsi i  naj- tek i  Kadetów. W  zawodach Znał swojego przeciwnika ze bardziej kochający boks. uczestniczyli pięściarki i  pię- zgrupowań kadry narodowej, Zgodnie z  tradycją w  Sta- ściarze w wieku 15-16 lat. Naj- na które jeździliśmy – powie- rogardzie na salce zamel- lepsi Biało-Czerwoni na prze- dział trener Łukasz Rusiewicz. dowała się „poważna” mło- łomie września i  października – Uczciwie trzeba oddać dzież. W  Skarszewach na wystąpią w Mistrzostwach Eu- Urbańskiemu, że jest zawod- macie tamtejszego Centrum ropy we włoskim Montesilva- nikiem bardziej doświadczo- Sportu stanęli młodzi adepci no. W tym gronie niestety nie nym w ringu i bardziej wybok- pięściarstwa. będzie zawodnika KS Ring Ko- sowanym. Awansował zresz- Mariusz Patanowski lubi ciewie Jakuba Pleszewicza. tą po raz kolejny do finałów motywować swoich pod- W  sporcie jak w  całym życiu OOM pokonując Mateusza opiecznych cytatami. Jeden trzeba mieć trochę szczęścia, Ratkiewicza 4:0 – dodał trener z  nich Roberta Collier brzmi – tego szczęścia zabrakło za- Rusiewicz. „Sukces to suma niewielkiego wodnikowi KS Ring Kociewie, wysiłku, powtarzanego z dnia który już w  eliminacjach trafił Ogólnopolska Olimpia- na ubiegłorocznego meda- da Młodzieży otworzyła se- zon mistrzowskich zawodów w  skali ogólnopolskiej. Jakub Pleszewicz będzie miał szanse na rewanż jesienią podczas Pucharu Polski. Mądry człowiek nie opła- kuje przegranej, lecz szuka sposobu, by wyleczyć odnie- sione rany. Przed pięściarzami KS Ring Kociewie kolejne za- wody sportowe w Warszawie, Sosnowcu i Szczecinie. Treningi z KS Ring Kociewie Ring Starogard: KS Ring Kociewie zaprasza na trenin- gi. Hala Agro Kociewie Staro- gard Gdański Grupa rekreacyjna 25+: poniedziałki i  środy 19.30 - 21.00 Dzieci i  młodzież: ponie- działki, środy i  piątki 18.00 - 19.30 Ring Skarszewy: KS Ring Kociewie zaprasza na treningi boksu w poniedziałek i czwar- tek o godz. 19.00. Piotr Kociewski

16


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook