Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Wieści z Kociewia 16-2023

Wieści z Kociewia 16-2023

Published by Wieści z Kociewia, 2023-04-19 20:01:48

Description: Wieści z Kociewia 16-2023

Search

Read the Text Version

TYGODNIK NIEZALEŻNY 1 20 - 26 kwietnia 2023 Nr 16/2023/783 BEZPŁATNY ISSN 1897-2578 spłonął dom w Barchnowach 4 DROGA do inwestycji w Swarożynie 6 nagrody Starosty Tczewskiego rozdane str. 2 8

2 Kuria i parafia mają zapłacić 5,5 mln zadośćuczynienia Wielomilionowe pozwy za pedofilię Po 17 latach powraca na publiczne łamy sprawa molestowania seksualnego ministrantów w parafii pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksan- dryjskiej w Starogardzie Gdańskim. W tej sprawie w roku 2007 Tomasz J. — prezes ministrantów, ksiądz Piotr T. i kościelny Waldemar G. zostali skazani na kary więzienia od 3 do 6 lat. Dzisiaj jedna z ofiar dochodzi zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Dawid, bo o nim mowa w ostat- nim czasie wytoczył dwie sprawy cywilne. W pierwszej sprawie krzywd wyrządzonych przez kościelnego Waldemara G. i prezesa ministrantów Tomasza J. Pozwał parafię św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim na 2,5 mln zł. W drugiej w sprawie krzywd wyrządzonych mu przez ks. Piotra T. pozwał diecezję pelplińską na 3 mln zł. Miesiąc temu Dawid, jed- kramencie Pierwszej Komu- taki typ luzaka. Bardzo mi się prawny Anna Bufnal, której - Dlaczego Państwo nie dowego. Rolą pełnomocnika na z ofiar molestowania seksu- nii, zostałem ministrantem. To podobały jego kazania, kiedyś zadaliśmy pytanie o  to, na ja- pozwali konkretnych spraw- jest najlepsze reprezentowa- alnego – jeden z ministrantów była moja pierwsza służba. nawet pomyślałem, że chciał- kim etapie jest postępowanie ców, którzy zostali skazani za nie interesów swojego klienta. w  parafii pod wezwaniem Naprawdę czułem, że chcę bym być takim księdzem jak sądowe. swoje czyny przestępne, tylko Uważam, że zadośćuczynienia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w  pełni oddać się Bogu, ale on. Jeszcze nie miałem poję- zdecydowali się pozwać para- są bardzo trudne do oszaco- w  Starogardzie Gdańskim wtedy jeszcze nie wiedziałem, cia, że ten fajny ksiądz zamie- - Do sądu zostały złożone fię i diecezję? wania. W Polsce trudność po- opowiedział swoją historię trój- co dokładnie dzieje się za za- niał się w seksualnego drapież- dwa pozwy. W pierwszej spra- lega m.in. na tym, że skierowa- miejskiej grupie STOP MILCZE- mkniętymi drzwiami kościo- cę… Po kilku dniach zabrał wie pozwana została parafia - Przepisy prawa polskie- nie sprawy do sądu wymaga NIU. Rozmowa w  całości jest ła... Nie wiem, ile razy mnie mnie do swojego biura na inne św. Katarzyny w  Starogardzie go stwarzają taką możliwość uiszczenia odpowiedniej opła- dostępna na kanale YouTube skrzywdził, ale mogło do tego piętro plebanii i tam doszło do Gdańskim na kwotę 2,5 mln zł. z uwagi na fakt, że osoby, któ- ty sądowej, w związku z powyż- pt. „Chłopiec do zabaw”. Kil- dochodzić nawet 100 razy zbliżenia. W zasadzie zamieniał W  drugiej, w  sprawie krzywd re wyrządziły mojemu klientowi szym osoby poszkodowane już ka dni temu na łamach onet. rocznie… Były takie sytuacje, się w seksualnego tyrana, który wyrządzonych Dawidowi przez krzywdę, mówiąc kolokwialnie na początku zaniżają swoje pl ukazały się dwa obszerne gdzie kościelny masturbował robił ze mną wszystko… Byłem ks. Piotra T. pozwał on diecezję wykonywały obowiązki służ- roszczenia z  powodu braku materiały autorstwa Szymon mnie kilka razy z rzędu, aż ście- molestowany, aż do momen- pelplińską na kwotę 3 mln zł. bowe na parafii, pozostawały wystarczających środków fi- Piegzy pt. „Był molestowany rała mi się skóra na członku tu, gdy skończyłem 15. rok ży- W  sprawie związanej z  pierw- one w  związku z  parafią czy nansowych, a  sąd nie może przez kościelnego, prezesa i pojawiała się krew. Gdy koń- cia, czyli prawie pięć lat.” szym pozwem odbyło się już diecezją. Czynności objęte zasądzić powyżej kwoty wnio- ministrantów i  księdza. Wstrzą- czył, to ja po prostu się ubiera- posiedzenie sądu, na którym czynem przestępczym niejed- skowanej. sające szczegóły” i  „Został łem i  chodziłem w  brudnych Ksiądz Piotr T. miał nama- nastąpiły przesłuchania i  za- nokrotnie miały miejsce na ministrantem, by służyć Bogu. majtkach cały dzień. Które- wiać Dawida do popełnienia planowane kolejne czynności terenie parafii. Proszę zwrócić W  naszej sprawie, mój Ksiądz namówił go na samo- goś dnia zauważyła to moja samobójstwa, które miało do- procesowe. W sprawie dru- uwagę na fakt, że nie dopusz- klient został zwolniony z  tych bójstwo”. mama i zapytała mnie, co się konać się w  Mielnie podczas giego pozwu czekamy na wy- czał się tego Kowalski, bo jest opłat. W związku z powyższym stało. Powiedziałem: \"wiesz wspólnego wyjazdu. To był znaczenie przez sąd terminu Kowalskim, tylko osoba związa- uznaliśmy, że w  jego interesie, Ponieważ w  jednym z  po- mamo, skakałem z  drzewa chyba punkt zwrotny w  całej rozprawy. na z parafią, która miała i wy- a także w interesie innych osób zwów stroną pozwaną jest pa- i się zahaczyłem\". To był jedy- sprawie, gdyż ojciec chłopca korzystała w  stosunku do oso- skrzywdzonych, co do których rafia, która stanowi wspólnotę ny moment, gdy mogłem po- zgłosił na policję jego zaginię- - Czy nie było woli z  Pań- by poszkodowanej wyższość sądy będą orzekały w przyszło- wiernych, to naszym zdaniem wiedzieć mamie prawdę, ale cie. Po powrocie do Starogar- stwa lub strony pozwanej pró- w hierarchii struktur parafii. ści należy sformułować możli- w sposób oczywisty wierni po- nie miałem na to odwagi. Dziś du Dawid został przesłuchany by zawarcia ugody? wie wysoko żądanie wysokości winni zostać poinformowani mogę jedynie żałować… Jesz- przez funkcjonariuszy. - To był - Jak Pani ocenia szanse zadośćuczynienia, aby sąd nie o toczącym się procesie cywil- cze nie rozumiałem tego, co ten moment, kiedy po prawie - Mój klient nie zamyka swojego klienta, mając na był ograniczony kwotą. Kwota nym. Tym bardziej, że sprawa on robi, ale czułem, że moje 10 latach koszmaru mogłem się przed przestrzenią związa- względzie fakt, że wina spraw- określona we wniosku mówiąc dotyczy zadośćuczynienia za dzieciństwo się skończyło, że wszystko z  siebie wyrzucić, nie ną z  zawarciem ugody, o  ile com została udowodniona? trochę obrazowo jest pewną ogromne krzywdy doznane mój wcześniejszy świat się cał- tylko to, co przeżyłem z ks. Pio- oczywiście będzie ona miała propozycją dla sądu, która przez dziecko w wyniku okrut- kiem zawalił. trem, ale też wcześniej z Toma- urealniony kształt. Dopuszcza - Jak pan słusznie zwrócił ewoluuje w  toku postępowa- nego i  ohydnego przestęp- szem i  Waldemarem. Byłem on, na każdym etapie poste- uwagę wina sprawców nie bu- nia sądowego zawierającego stwa, a kwota dochodzonego W kwietniu lub maju 2005 r. przerażony, ale uznałem, że powania, powrót do rozmów dzi wątpliwości, a sądy cywilne m.in. opinie biegłych, co do zadośćuczynienia jest bardzo do św. Katarzyny został skiero- to jest dzień, kiedy muszę z tym w  sprawie ugody i  zakończe- związane są rozstrzygnięciami związku przyczynowo – skutko- poważna. Z  uwagi na fakt, że wany nowy wikary – ks. Piotr T. skończyć – opowiada dzisiaj nia procesu zawarciem takiej karnymi. Nie jest natomiast wego, dotyczącego tego jak pozwaną stroną jest parafia, to Od początku miał dobry kon- Dawid. ugody. Oczywiście mówimy rolą pełnomocnika ocenianie doznane krzywdy odbiły się na skutki finansowe wyroku, który takt z ministrantami, wygłupiał o  ugodzie w  realnym wymia- szans. Wyrok w sprawie wyda życiu pokrzywdzonego. Rolą może zapaść w sprawie mogą się, organizował jakieś imprezy, Kościelny Waldemar G. rze, a nie tylko mającej wymiar niezawisły sąd po przeanalizo- pełnomocnika jest dołożenie mieć znaczący wpływ na jej w  2007 r. został skazany na symboliczny. Natomiast druga waniu całego zgromadzone- starań, aby wyrok był jak naj- funkcjonowanie. sześć lat więzienia. Przyznał się strona absolutnie w tym kierun- go w sprawie materiału dowo- bardziej godny, sprawiedliwy do molestowania kilkunastu ku nie zmierza. i  faktycznie rekompensujący W  naszym artykule chcie- ministrantów z  parafii św. Ka- krzywdę, jakiej doznał powód. liśmy skupić się właśnie na tej tarzyny w  Starogardzie Gdań- kwestii – zapłaty zadośćuczy- skim i  poprosił o  wyznaczenie Głos chcieliśmy oddać nienia ofiarom przestępstw sześciu lat pozbawienia wol- również kurii pelplińskiej pro- i w tej sprawie oddać głos stro- ności. Tomasz J. — prezes mini- sząc o  komentarz do postę- nom postępowania. strantów tej samej parafii – tak- powania sądowego i  artyku- że przyznał się do winy i został łów w onet.pl - Nie udzielamy Wracając do tamtych wy- skazany na trzy lata za wyko- komentarza w przedstawio- darzeń nie można jednak po- rzystywanie jednego ministran- nej sprawie — poinformował minąć milczeniem tragicznej ta: Dawida. Księdza Piotra T. nas w  rozmowie telefonicznej historii Dawida. Szymon Piegza policja poszukiwała dwa mie- rzecznik kurii ks. Ireneusz Sma- w  swoich artykułach przywo- siące listem gończym. W  2008 gliński. łuje obraz tamtych dni z życia r. został skazany na cztery lata chłopca, który jak zaczął swo- za czyny pedofilskie. Beata ją posługę ministrancką miał Odziemkowska – Pielecka zaledwie kilka lat. Pełnomocnikiem proce- sowym Dawida jest radca źródło onet.pl, „W  1998 r., zaraz po sa- Stop Milczeniu 2007 rok

3 Debatowali na argumenty Czy stawianie ocen wspiera uczniów w procesie edukacji? Czy emigranci i uchodźcy są zo- bowiązani do przyjmowania kultury kraju do którego przybyli? Czy artyści powinni zawsze prze- strzegać norm i konwenansów społecznych? Czy dostęp do kultury wyższej jest prawem czło- wieka? Czy media ogłupiają społeczeństwo? Czy postęp technologiczny jest ważniejszy od rozwoju kultury? – to tylko część tematów, z  jakimi musieli się zmierzyć uczestnicy ligi debat oksfordzkich. Inicjatorem tego konkursu Głosami publiczności najlepszym mówcą dyskusji na argumenty była został wybrany Robert Wierzejski. Młodzieżowa Rada Powiatu Starogardzkiego, która funk- Zwycięską drużyną okazała się ekipa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Skórczu. rzejski, Wiktor Wolter; Cenna inicjatywa cjonuje w ramach Ogniska 2. miejsce – I Liceum Ogól- Pracy Pozaszkolnej. W turnieju le tygodni byliśmy świadkami zdecydować kto argumenta- 4. miejsce – II Liceum Ogól- Kazimierz Chyła wzięło udział 6 drużyn, a  ich niezwykle interesujących dys- mi sypał jak asami z  rękawa, nokształcące w  Starogardzie nokształcące w  Starogardzie zmagania trwały przez kilka kusji na argumenty. Drużyny kto zaskoczył śmiałymi teza- Gdańskim, w  składzie: Patryk Gdańskim, w  składzie: Ma- starosta tygodni. Drużyna, będąca re- dopiero w dniu debaty dowia- mi, kto potrafił przeciwnika Rivera-Gil, Zuzanna Dobrzyń- ria Suska, Iwo Śliwa, Maksym starogardzki prezentacją szkoły, liczyła 4 dywały się, czy będą broniły wyprowadzić w  pole… Wice- ska, Franciszek Jędrzejewski, Domkowski, Jerzy Dzwonkow- osoby, nazywane mówcami. danej tezy, czy wręcz przeciw- starosta Patryk Gabriel i  czło- Michał Paukszta; ski; - Bardzo cieszymy się z  ini- Debaty toczyły się wokół okre- nie, będą starały się ją obalić. nek Zarządu Powiatu Wioleta cjatywy zaproponowanej ślonej tezy, bronionej przez Podsumowując – wszystkim Strzemkowska-Konkolewska 3. miejsce – Zespół Szkół 1. miejsce – Zespół Szkół przez Młodzieżową Radę stronę Propozycji i  obalonej poszło świetnie. Jednak, jak oraz dyrektor OPP Grzegorz Ekonomicznych, w  składzie: Ponadpodstawowych w Skór- Powiatu Starogardzkiego. przez stronę Opozycji. Każdy to bywa w  życiu, trzeba było Oller wręczyli nagrody. Magdalena Gregorkiewicz, czu w  składzie: Kacper Spra- Umiejętności radzenia sobie z  mówców miał 5 minut na Marcel Rzepka, Robert Wie- da, Klaudia Nagórska, Domi- ze stresem, rozmawiania, swoje wystąpienie, w  trakcie nik Nagórski, Emilia Brożek. dyskutowania, nawet gdy którego przeciwnicy zadawa- jesteśmy innego zdania niż li pytania, czy zgłaszali swoje Głosami publiczności naj- nasi rozmówcy, wyrażania uwagi. Każdą z debat prowa- lepszym mówcą okazał się swoich poglądów są bardzo dził marszałek, który przedsta- Robert Wierzejski. cenne. Jestem przekonany, wiał i  zapowiadał mówców, że doświadczenia wyniesio- dbał o  kulturę słowa, poziom Marszałkami debat, czyli ne z  ligi debat oksfordzkich debaty. Zmagania oceniało osobami czuwającymi nad będą procentowały jeszcze jury. przestrzeganiem zasad, były: przez długi czas. Agata Guz, wiceprzewodni- 18 kwietnia uroczystym cząca MRPS Ewa Macholla- wręczeniem nagród zakoń- -Jacewicz, rzecznik praso- czyła się pierwsza edycja ligi wy Starostwa Powiatowego debat oksfordzkich. Przez wie- w  Starogardzie Gdańskim. Wszystkim serdecznie gratulu- jemy. Wizyta gospodarcza w Centrum Edukacji Władze Powiatu odwiedzają pracodawców, aby lepiej poznać ich miejsca pracy, stosowane rozwiązania, czy technologie, wymienić się poglądami, czy zacieśnić współpracę. Wicestaro- sta Patryk Gabriel oraz członek Zarządu Wioleta Strzemkowska-Konkolewska wraz z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy Arkadiuszem Banachem odwiedzili prywatne przedszkole oraz żło- bek \"Nad Wierzycą\", które prowadzone jest przez Fundację \"In Fortes\". Po całym kompleksie go- wiecie ści oprowadzał prezes funda- Żłobek i  Przedszkole cji Marek Ejsmont oraz członek zarządu Ewa Tomaszewska. w Centrum Edukacji Nad Wie- Przedszkole mieści się przy rzycą jest zainspirowane skan- ul. Owidzkiej w  Starogardzie dynawskim, a w szczególności Gdańskim i  przyjmuje około fińskim modelem wczesnej 100 dzieci. To kolejne prywat- edukacji. Wzoruje się na nim, ne przedszkole w  naszym po- ponieważ jest to obecnie wio- dąca metoda edukacyjna na Podczas spotkania nie mogło zabraknąć prezentów dla najmłodszych. Przedszkole jest placówką prywatną, Władze Powiatu odwiedziły świecie. To model, w  którym pewnia dzieciom w wieku od do której uczęszcza około 100 dzieci. Centrum Edukacji „Nad Wierzycą” dzieci uczą się poprzez zaba- 1 do 6 roku życia opiekę i edu- wę i  osiągają najlepsze wyni- kację, której oczekuje każdy ki w  światowych rankingach troskliwy i kochający rodzic. edukacyjnych. Centrum Edu- kacji jest placówką wychowa- Władze Powiatu podzię- nia przedszkolnego, która za- kowały za spotkanie i  życzyły wielu sukcesów.

4 GMINA STAROGARD. Barchnowy - spłonął dom Strażacy wynieśli z ognia 8 butli propan-butan W nocy na niedzielę wielki pożar praktycznie doszczętnie strawił cały dom w miejscowości w miejscowości Barchnowy (Gmina Wiejska Staro- gard) pod nieobecność jego domowników. Dzięki sprawności akcji ratowniczej i odwadze strażaków nie doszło do wybuchu 8 butli z propan- -butan, które zostały w odpowiednim czasie wyniesione z budynku. sprawdzono kamerą termowi- zyjną oraz miernikiem wieloga- zowym. Działania zakończyły się nad ranem o godzinie 8:29. W  akcji oprócz PSP brało udział: OSP Klonówka, OSP Starogard Gdański, Ochotni- cza Straż Pożarna w Bobowie, Ochotnicza Straż Pożarna Su- cumin, OSP Siwiałka, OSP Krąg. Według naszych informacji o  pożarze domu służby ratun- kowe zawiadomił sąsiad. Było podejrzenie, że osoby zamiesz- kujące dom zostały uwięzio- ne w  płonącym obiekcie. Po sprawdzeniu pomieszczeń domu przez strażaków okazało się, że nikogo w  nim nie było. Po pewnym czasie do służb dotarła informacja, że właści- cieli i  pozostałych domowni- ków w  momencie wybuchu pożaru nie było w domu. W  nocy o  godzinie 01:29 zastępy gaśnicze do miejsca pożaru ratownicy przystąpili Według Linde Gaz Polska pożaru - poinformował mł. kpt. do rozbiórki nadpalonych ele- do Stanowiska Kierowania Michał Swobodziński KP PSP mentów budynku w  celu do- każda butla gazowa narażona Starogard Gdański tarcia do zarzewi ognia. Wy- Komendanta Powiatowego niesiono na zewnątrz spalone na działanie ognia lub wysokiej Po przeszukaniu budyn- wyposażenie i przelano wodą. PSP w  Starogardzie Gdańskim ku nie stwierdzono osób po- Na koniec działań budynek temperatury może ulec roze- szkodowanych. Po ugaszeniu wpłynęło zgłoszenie o  poża- rwaniu w wyniku wzrostu tem- rze domu jednorodzinnego peratury i ciśnienia. Dotyczy to w  miejscowości Barchnowy również butli wyposażonych przy ul. Głownej, gmina Staro- w  nadciśnieniowe urządzenia gard Gdański. Na miejsce za- zabezpieczające, ponieważ dysponowano łącznie 15 za- w  ekstremalnych warunkach stępów Państwowej i Ochotni- urządzenie to może nie za- czej Straży Pożarnej. działać wystarczająco szyb- - Po dojeździe pierwszych ko. Zagrożenia związane są ze zastępów okazało się, że bu- skokami ciśnienia, wyrzutem dynek jest w  całości objęty odłamków butli oraz łatwopal- pożarem. Zabezpieczono ną, toksyczną lub żrącą zawar- teren działań i  natychmiast tością butli. Rozerwana butla przystąpiono do działań ga- z gazem może przemieścić się śniczych podając dwa prądy na odległość 100 metrów lub wody w  natarciu na płomie- więcej. nie wydobywające się z okien. Działania pomocowe Odłączono zasilanie elektrycz- dla pogorzelców podjęła już ne w  budynku. Po dojeździe Wójt Gminy Magdalena Forc kolejnych zastępów podano – Cherek. W  organizację po- kolejne dwa prądy gaśnicze mocy zaangażowali się radni i  wprowadzono ratowników Gminy z tego terenu Przewod- do środka budynku w celu wy- nicząca Rady Gminy Marzena kluczenia osób poszkodowa- Gornowicz i radny Marek Brej- nych. Z budynku ewakuowano za. Aktywnością wykazał się 8 butli propan-butan. Utworzo- również sołtys Rafał Wąsik. no punkt czerpania wody na Piotr Kociewski rzece Wierzyca i zastosowano Foto: Starogard OSP, system dowożenia wody przez kpt. Patryk Alfuth Poszukiwany za przestępstwa seksualne 46-latek zatrzymany niżej 15 roku życia, a w okresie W  miniona środę (12 kwietnia) tczewscy kryminalni zatrzymali miesz- zawieszenia kary dopuścił się kańca Gdańska poszukiwanego zarządzeniem sądu. 46-latek spędzie podobnego przestępstwa. 12 kolejne 2 lata za kratami za przestępstwa seksualne. Kilka lat wcześniej kwietnia tego roku kryminalni mężczyzna usłyszał wyrok w  zawieszeniu za przestępstwo seksualne zatrzymali na terenie Gdań- wobec małoletniej poniżej 15 roku życia, a w okresie zawieszenia kary ska 46-latka. Mężczyzna był dopuścił się podobnego przestępstwa. zaskoczony szybką akcją poli- cjantów. Zatrzymanego prze- Policjanci z Wydziału Krymi- zny, który był poszukiwany na Mieszkaniec Gdańska kilka lat wieziono do jednostki Policji, nalnego Komendy Powiatowej podstawie wydanego przez wcześniej usłyszał wyrok w za- skąd po czynnościach został Policji w Tczewie ustalili miejsce sąd zarządzenia do odbycia wieszeniu za przestępstwo sek- doprowadzony do Zakładu pobytu 46-letniego mężczy- kary pozbawienia wolności. sualne wobec małoletniej po- Karnego. 46-latek kolejne 2 lata spędzi w  więzieniu. Dzięki sprawnym działaniom i dobre- mu rozpoznaniu policjantów kolejna osoba nie uniknie od- powiedzialność karnej.

5 GMINA SMĘTOWO GRANICZNE Gminne inwestycje Jak co roku, w okresie poziomowym Wójt Anita Galant wraz ze swoim zastępcą dokonują wizji lokalnej dróg gminnych, które zgodnie ze zgło- szeniami sołtysów, radnych i  mieszkańców wymagają naprawy i  mo- dernizacji. Aktualnie trwają prace nad budową drogi w  miejscowości Kamionka, od posesji nr 30 do posesji nr 43 oraz drogi Kopytkowo – Frą- ca. Remontowana jest także droga w miejscowości Leśna Jania. Przesilenie - Nie ukrywam, że potrzeb działania, bo są odpowied- W  podstawowej struktu- nie zatrzymuję się przy plaży, łem szczegółów kolejnej afe- w  zakresie infrastruktury jest nikiem potrzeb mieszkańców. rze komunikacji występują: na której ma swój soszialme- ry w  wykonaniu paczki, która zdecydowanie więcej, aniże- Kosztują dużo uwagi, rozwagi nadawca, przekaz i  odbior- diowy wykład przyszły wła- udaje rządzenie. Chociaż li możliwości finansowych. Po i  czasu. Radość z  pozyskania ca. Oczywiście są różne wa- ściciel największego w  Euro- w tym wypadku nie jest łatwo wizji lokalnej, stworzyliśmy na- środków to jedno, ale dobra riacje tego schematu, nie- pie Środkowo-Wschodniej być na bieżąco i  przyzna to tomiast bieżący plan napra- realizacja zadania to coś, które bardzo skomplikowa- koncernu energetycznego. z dumą nawet ich największy wy dróg. Bardzo proszę więc nad czym musimy na bieżą- ne. Niektóre ciekawe, inne Obecnie absolwent licencja- zwolennik. Nie powinienem mieszkańców o  cierpliwość. co czuwać i staramy się robić nieco wydumane. Jeszcze tu z  treningu personalnego się przyznawać, ale napraw- Zapewniam, że mamy na to jak najlepiej – dodaje wójt inne zdezaktualizowane, a są górnych części ciała. Z wyjąt- dę nie znam planów transfe- uwadze Państwa zgłoszenia gm. Smętowo Gr. i takie, które wraz z rozwojem kiem głowy. rowych choćby pierwszych i  na bieżąco podejmuje ko- mediów, zmieniającymi się dwudziestu piłkarskich klubów lejne decyzje i  monitorujemy treściami, intencjami nadaw- Przez te wyrzuty sumie- Europy. stan dróg – komentuje Anita ców wciąż wymagają skrupu- nia, to straszne tempo – nie Galant – wójt Gminy Smęto- latnej analizy naukowej. tylko nie znam składu Lechii Słoneczko jakoś miało po- wo Graniczne. na pamięć, ale jestem nieco móc, ale niewiele go było od Jedno jest pewne - szybko rozdrażniony, kiedy ktoś mi go ostatnich zapowiedzi mojego Jeszcze w  tym tygodniu przewijane przy użyciu kciuka bez zająknięcia recytuje. pióra, na tych łamach. Może wójt Smętowa podpisze umo- obrazy powodują męczący pomoże. Piosenek smutnych wy z  wykonawcami, na re- szum, do którego starsi – jak - Jak mu się to udaje? – nie mogę słuchać, a  to mój alizację kolejnych inwestycji, ja, niełatwo się przystosowują. zadaję sobie, nie bez wyrzutu, ulubiony gatunek – zaraz jesz- w tym na: Oprócz tego powoduje to ból pytanie. cze bardziej kipi. Z czytaniem szyi i  kciuka, a  i  nadwyręża kłopoty i wieczne powroty do - Budowę kanalizacji - wzrok, zdaje się. Wiem, że trzeba więcej akapitów, które jakby umyka- Osiedle Przylesie i  ul. Wybu- spać, chociaż nie jest to ła- ły sprzed oczu. dowania część 1 – wartość I  z  tego małego ekranu, twe. Odżywiam się roślinnie, zadania: 3 689 352,47zł jak wielu z  nas, atakują mnie ruszam regularnie i z przyzwy- Mam nadzieję, że to wio- hordy nieznanych gwiazd, czajenia, bo już niemal czte- senne przesilenie, które minie. - Cyfrową Gminę – war- baśniowych krajobrazów, ry dekady uprawiam sporty Coraz trudniej słuchać mi co tość zadania: 155 130,00zł historii sukcesu i  ekspertów- i  rekreacje ruchowe, które niektórych, którzy zawłaszcza- -teoretyków. Bez zaproszenia oczyszczają odbiornik usy- ją świat opowieściami o  so- - Modernizację i  budo- i  żenady opowiadają, ujaw- tuowany na szczycie każdej bie jako słońcu społecznego wę dróg asfaltowych oraz niając przy tym bardzo czę- ludzkiej sylwetki, w  sposób układu. Leni o  zmęczeniu, z płyt jumbo na terenie gminy sto kompletny brak zażeno- najskuteczniejszy. Mam do- zazdrośników o  poświęceniu, o wartości 4 295 236,77zł. wania, banały, oczywistości bre nastawienie, lubię innych niechlujów o  estetyce, tro- i  dyrdymały po prostu. Sami - szczerze i  z  przekonaniem. glodytów o kulturze, chamów - Bardzo mnie cieszą te olimpijczycy, ultrawrażliwcy, Nie oglądam debat polity- o manierach, faryzeuszy o re- menedżerowie zmiany w  za- ków i  w  ogóle telewizji pra- ligii, oszustów o  wartościach, rządzaniu informacją, wróżbi- wie wcale, bo tam jednak kłamców o prawdzie, małost- ci łelbiingu, maklerzy krypto- większość siebie nawzajem kowych o wyrozumiałości. walut i  dwudziestoletni inwe- nie tylko nie lubi, ale nawet storzy w  wizerunek. Długo by nie szanuje. Nie gram w  gry W  bardziej skomplikowa- wymieniać. takie prawdziwe, czasami je- nym niż podstawowy sche- dynie w  te układanki na ko- macie komunikacji, wiele Szczerze powiedziawszy mórce – z  kulki czy jakieś ta- dzieje się ze wszystkimi jego – strasznie mnie męczy ten kie. Ale naprawdę nieczęsto. trzema częściami. Bywa, że nadmiar, o  który wcale nie Nie czytam komentarzy, które mówi się o różnego rodzaju fil- proszę. Zniechęca mnie on mogłyby stanowić przecież trach, które na treść przekazu okrutnie i  tym samym powo- niezły materiał źródłowy do nakładają nadawca albo od- duje, że często prześlizguję pracy o  rzetelnej pracy, jaką biorca. To oczywiście bardzo się jedynie po powierzchni, z  sukcesami wykonuje wśród uproszczone stwierdzenie, ale nawet nęcących akwenów. katolickiej gromadki biało- bezsprzecznie prawdziwe. Zamiast dać nura, spływam -czerwonej Lucy. Pracy w  za- Jako odbiorca jestem wyczer- jedynie. A w tym spływie cha- kresie rozwoju, tchórzostwa, pany i piszę to wszystkim, któ- rakterystyczny jest tłok i coraz zazdrości, podłości, nienawi- rzy są w podobnej sytuacji, na większe tempo wymijających ści i braku szacunku dla zasad pociechę. W  podobnej sytu- mnie członkiń i  członków gramatyki i ortografii. acji należy spróbować wziąć wspólnot, do których należę. kilka dni wolnego, zrobić so- Szczerze się przejąłem bie przerwę. Należy obejrzeć No i  widzę wyraźnie, że niedawno, kiedy mimo tych klasyczny film, poczytać ko- tempo mojej komunikacji ze wszystkich zabiegów, nie goś o  niezbyt rozbudowanej światem spada. Nie bardzo byłem w  stanie włączyć się frazie – może nawet poezję wpisuję się w  priorytety, cho- w  rozmowę dotyczącą ro- kogoś jak Wisława Szymbor- ciaż zależy mi przecież, żeby dzimego szołbiznesu, bo nie ska, posłuchać ulubionej mu- być na czasie. Pewnie, że znałem kompletnie bohate- zyki. Może pojeździć na rowe- może spływam obok zatoczki rów debaty, tytułów produk- rze i  przyrządzić coś dobrego jakiejś młodej gwiazdy, która cji, autorów tekstów, muzyki do zjedzenia. To powinno od- za dwadzieścia lat odmieni i melodeklamacji. Naprawdę budować filtr ochronny, a jeśli rzeczywistość kina, muzyki, zaniepokojony wyszedłem ze nie pomoże – mamy problem. literatury albo polityki. Może spotkania, na którym nie zna-

6 GMINA TCZEW Budowa drogi do terenów przemysłowych w Swarożynie ruszyła Rozpoczęła się realizacja kolejnej istotnej gminnej inwestycji, jaką jest budowa skrzyżowania w okolicy węzła DK nr 22 i Autostrady A1, przy terenach przemysłowych w Swarożynie, co umożliwi rozwój strefy eko- nomicznej. Na tą chwilę powstało już 5 hal magazynowych, ale na tym nie koniec. Inwestycja podyktowana jest planowaną rozbudową centrum logistycznego po południowej stronie DK nr 22. Wykonawca, którym jest - Ogromnie cieszy mnie nów przemysłowych leżących wanie istniejącej nawierzchni kanału technologicznego, ze lokalnej. firma COLAS POLSKA Sp. z o.o., rozwój centrum logistycznego przy A1 w Swarożynie jest jed- jezdni od projektowanego względu na kolizję z przebudo- Wartość zadania opie- zgodnie z harmonogramem w Swarożynie. Inwestycje dro- ną z  priorytetowych i  zgodnie wlotu drogi lokalnej do końca wanym rowem przydrożnym, podpisanej w grudniu 2022 r. gowe stawiamy na jednym z  wcześniejszymi zapowie- poszerzenia jezdni drogi kra- powstanie nowa wyspa kana- wa na kwotę 1 555 656,56 zł. umowy, na realizację zadania z  pierwszych miejsc, bowiem dziami zrealizujemy ją jesz- jowej oraz wykonanie nowej lizująca ruch, dostosowana do Gmina Tczew w ramach III roz- ma czas do 19.07.2023 r. W ra- mają służyć bezpieczeństwu cze w  tym roku – Wójt Gminy warstwy ścieralnej, przebu- toru ruchu pojazdów. dania Rządowego Funduszu mach inwestycji przebudowa- mieszkańców, ale także roz- Tczew Krzysztof Augustyniak. dowa fragmentu istniejące- Inwestycji Lokalnych uzyskała ne zostanie około 250 m drogi wojowi gospodarczemu. Do- go rowu przydrożnego oraz W  następnej kolejności dofinansowanie w wysokości 1 krajowej, z  wykonaniem skrzy- brze skomunikowany region Zgodnie z  projektem pół- wykonany zostanie wlot drogi 437 325 zł. żowania z  lewoskrętem do tworzy dużo lepsze perspek- nocna część jezdni zostanie nowego terenu przemysłowo- tywy rozwoju, pozyskaniu poszerzona, tak aby uzyskać -logistycznego, w uzgodnieniu inwestorów, a  tym samym dodatkowy pas do skrętu z  Generalną Dyrekcją Dróg powstawaniu nowych miejsc w  lewo. Poza tym, w  ramach Krajowych i Autostrad. pracy. Budowa drogi do tere- zadania wykonane zostaną prace takie jak m. in.: frezo- Wójt Gminy Tczew przekazał alkomaty tczewskiej policji Komenda Powiatowa Policji w Tczewie zyskała 2 nowe alkomaty. Ich zakup był możliwy dzięki środkom finansowym przekazanym przez Gminę Tczew. Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augusty- niak wręczył w  środę zakupiony sprzęt Komendantowi Powiatowemu Policji w  Tczewie insp. Marcinowi Malinowskiemu. Urządzenia będą wykorzystywane w codziennej służbie przez poli- cjantów, którzy pełnią służbę m.in. na terenie gminy, do badania stanu trzeźwości kierujących podczas kontroli drogowych, co z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkań- ców Gminy Tczew. 19 kwietnia w  budynku wiatowej Policji w Tczewie insp. przedstawicielom lokalnego dechu typ Alco – Sensor IVCM w  samochodach. Jest pod- elektrochemicznym utlenianiu Urzędu Gminy Tczew podpisa- Marcin Malinowski i  podkom. samorządu za wsparcie, które z  drukarką termiczną Martel ręcznym i  łatwym w  obsłudze alkoholu. Główny elementem na została stosowna umowa Andrzej Kąkolewski z  Wydzia- z  pewnością usprawni pracę z wzorcowaniem jest przezna- analizatorem wydechu z  pa- Alco-Sensora jest komórka po- dotycząca przekazania no- łu Ruchu Drogowego w  trak- policjantów. czony do stosowania wewnątrz mięcią wykonanych pomiarów. miarowa, która przy prawidło- woczesnych przyrządów testo- cie spotkania podziękowali i  na zewnątrz budynków oraz Zasada działania jest oparta na wym użytkowaniu urządzenia wych do określania stężenia al- Dowodowy analizator wy- powinna umożliwić wykonanie koholu w wydychanym powie- kilkudziesięciu tysięcy testów. trzu, które trafią do policjantów Analiza oparta na wysokiej kla- z Tczewa. Wszystko to za spra- sy czujniku elektrochemicznym wą dobrej współpracy władz specyficznym dla etanolu, dzię- samorządowych z  tczewską ki czemu na wynik analizy nie Komendą. Zakup sfinansowany wpływają żadne inne substan- został ze środków pochodzą- cje zawarte w wydechu. cych z budżetu Gminnej Komi- sji Rozwiązywania Problemów Ważnym elementem dla Alkoholowych, w  ramach re- poprawy bezpieczeństwa w ru- alizacji Gminnego Programu chu drogowym jest na pewno Profilaktyki i Rozwiązywania Pro- wyeliminowanie z  ruchu nie- blemów Uzależnień w  Gminie trzeźwych kierowców, którzy Tczew na lata 2023-2026. często są sprawcami tragicz- nych w skutkach zdarzeń. Komendant Komendy Po-

7 Przed wyborami znów zawiało optymizmem w sprawie Mostu w Tczewie \"Problemy proceduralne zostały rozwiązane\" W czwartek (13.04) w Warszawie w gabinecie Generalnego Konserwatora Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyły się rozmowy ws. odbudowy Mostu Tczewskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu - starosta Mirosław Augustyn i przewod- nicząca Rady Powiatu Barbara Kamińska, konserwatorzy zabytków - w tym Igor Strzok, tczewski poseł Kazimierz Smoliński, przedstawiciele Mu- zeum II Wojny Światowej i projektanci. Dobre wieści po spotkaniu pierkowe zostaną zakończo- ski Ład, Rząd przeznaczył środ- z Generalnym Konserwatorem ne do połowy maja i  będzie ki w  wysokości ponad 65 mln Zabytków w  sprawie dalszych można ogłaszać przetarg i po zł na rzecz odbudowy tego za- prac przy odbudowie Mostu prostu zacząć realizować tę bytkowego mostu – zaznaczył Tczewskiego. \"Problemy pro- inwestycje, głownie od przy- poseł Kazimierz Smoliński. ceduralne zostały rozwiązane\" czółku tczewskiego – dodał - poinformował Jarosław Sel- wiceminister Sellin. Chociaż Starostwo Powia- lin. – Wszystkie prace tzw. pa- towe otrzymało promesę na - W ramach programu Pol- 65 mln zł z rządowego progra- mu Polski Ład, to nie można było ogłosić przetargu na wy- sta tczewski Mirosław Augu- Mirosław Augustyn. też ma zostać wznowione ca- łonienie wykonawcy z  uwa- styn - Prace będą etapowa- Projektanci prace nad do- łościowe pozwolenie na bu- gi na problemy z  wydaniem ne. Mamy już zgodę na eks- dowę. Przetarg będzie można pozwolenia na budowę przez pozycję przęsła ESTB – dodał kumentacją powinni zakoń- ogłosić w czerwcu. Pomorskiego Wojewódzkiego czyć w  połowie maja. Wtedy Konserwatora Zabytków. - Miesiąc temu otrzymali- śmy od Wojewódzkiego Kon- serwatora Zabytków otrzyma- liśmy dokumenty, które od- dalały prace nad odbudowa mostu w  czasie. Myślę, że po spotkaniu w  wiceministrem, które było bardzo konstruk- tywne rzeczy, które utrudniały prace zostały usunięte i  kon- sekwentnie idziemy w kierunku przetargu – powiedział staro-

8 VIVAT VASA! – Wydarzeniem Roku Starosta Tczewski nagrodził sportowców i działaczy kultury 13 kwietnia odbyła się Gala Nagród Starosty Tczewskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury w roku 2022. ces, który co roku przyciąga ok 15.000 widzów, co stawia Vivat Vasa, jako 3-cią największą im- prezę 17-to wieczną w Europie – podkreślił Maciej Czarnecki, burmistrz Gminy Gniew. W tym miejscu warto przy- pomnieć, że Jarosław Struczyń- ski oraz Przemysław Jabłoński odnieśli zwycięstwo drużynowe w  Turnieju Rycerskim w  Zbro- jowniach Królewskich w  Leeds w  Wielkiej Brytanii. Ponadto Jarosław Struczyński zwyciężył w klasyfikacji indywidualnej. W  dziedzinie sportu zarów- no w kategorii trener jak i spor- Nagrody Starosty Tczew- towiec nie ma przyznawanych skiego przyznawane są od roku miejsc, a  są grupy wyróżnio- 2007, ich celem jest przede nych. wszystkim uhonorowanie W  dziedzinie sportu, w  ka- i  wsparcie artystów, twórców tegorii trener: Karol Arczewski, kultury, animatorów życia kultu- Mariusz Grubich, Vasyl Ilnytskyi, ralnego, sportowców oraz tre- Adam Blok, Natalia Blok, Rafał nerów sportowych. W tym roku Górski, Marcin Waniewski, Ma- zostali wyróżnieni: riusz Marut, Damian Mielewczyk W  dziedzinie kultury, w  ka- oraz Bartłomiej Waruszewski tegorii „Animacja kultury”, za Natomiast w kategorii za- całokształt osiągnięć nagrodę wodnik: Weronika Szlagowska, otrzymali: Leszek Gołąb oraz Antoni Witka, Adam Kowal- Henryk Kudzio. czyk, Mateusz Biskup, Nikodem W kategorii „Animacja Tuszkowski, Dawid Turzyński, kultury”, za rok 2022 nagrodę Mateusz Pawełek, Miłosz Grze- otrzymali: Jarosław Kukowski siński, Natalia Butlewska, Ga- oraz Laura Dziąba. W kategorii briela Chabowska, Nikodem „Literatura i  publicystyka/ Ani- Wieczorkowski, Yevgeniya macja kultury”, za całokształt Pavlova, Inga Kuc, Patrycja działalności nagrodę otrzyma- Strzelczyk, Pavlo Ilnytskyi, Volo- ła Zofia Daniel. dymyr Kornilov, Bartosz Głodek, - Bardzo się cieszę, że moje Magdalena Głodek, Agata artystyczne działania zostają Kazimierczak, Paulino Kuros, doceniane. Takie wyróżnienia Marta Mańkowska, Wiktoria są dla mnie bardzo budujące Laniecka, Jakub Banaszak, Da- i  mobilizują mnie do dalszych ria Górska, Marcel Walkowiak, kreatywnych działań – powie- Artur Bąk, Marcel Leleniewski, działa Laura Florentyna Dziąba. Maja Dąbrowska, Miłosz Mi- W  kategorii \"Wydarzenie klis, Konrad Banucha, Maciej roku\", za rok 2022 otrzymało Szwindowski, Martyna Firyn, Mi- wydarzenie: VIVAT VASA! Bitwa lena Jewsienia, Filip Karpiński, Dwóch Wazów 1626 w  Gnie- Maja Firyn, Monika Belczewska, wie, nagrodę odebrał Burmistrz Jan Delewski, Adam Saidowski, Miasta i  Gminy Gniew – Ma- Natalia Różańska oraz Bartosz ciej Czarnecki oraz Jarosław Janusz. Struczyński – Kasztelan Zamku Ponadto, zgłoszony przez w Gniewie. Grupę Kolarską Gryf Tczew, - Nagroda roku w dzie- pan Edmund Grabowski otrzy- dzinie kultury to niewątpliwie mał nagrodę za całokształt ogromne wyróżnienie dla swojej sportowej działalności. społeczności gniewskiej oraz W imieniu Starosty Tczew- ogromne docenienie pracy, skiego - Mirosława Augustyna jaką rycerze i mieszkańcy wkła- nagrody wręczał Wicestarosta dają w wydarzenie od 12 już lat - Andrzej Flisik oraz przewodni- a samorząd od 3. Dzięki współ- czący obu kapituł: Alicja Ga- pracy osiągamy ogromny suk- jewska i Tomasz Tobiański. Całe wydarzenie uświetniły występy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I  stopnia im. Janiny Garści – filii w  Pelplinie oraz uczestniczek warsztatów wokalnych MOK w Pelplinie: Ali- cja Falińska, Maja Kocur, Alek- sandra Olech, Oliwia Nowa- czyńska oraz Natalia Zielińska. Tegoroczna Gala Nagród Starosty Tczewskiego za wy- bitne osiągnięcia w  dziedzinie sportu i kultury w roku 2022 od- była się w Miejskim Ośrodku Kul- tury w Pelplinie.

9 GMINA PELPLIN Powiększona „Jedyneczka” Przedszkole Jedyneczka w Pelplinie wzbogaciła się o nową przestrzeń dla swoich podopiecz- nych. Ponad 500 m2, obejmujące hol z szatniami, 3 sale lekcyjne, sanitariaty oraz salę terapeu- tyczną będą służyć najmłodszym mieszkańcom Gminy Pelplin. 18 kwietnia obyło się uro- młodszych odmówił ks. wika- Szczególne podziękowania stycji była firma „SEB – INWEST” czyste otwarcie nowo zaadap- riusz Grzegorz Miotk. kieruje do Marszałka Woje- z Pelplina, a wartość prac wy- towanej części Przedszkola wództwa Pomorskiego Mie- niosła 538 708,29 zł. W ramach „Jedyneczka\", znajdującej się - Dzisiaj jesteśmy światka- czysław Struka i całego Zarzą- projektu pomieszczenia przed- na II piętrze budynku Zespołu mi historycznego momentu. du, za pozytywne rozpatrzenie szkolne zostały także w  pełni Kształcenia i Wychowania nr 1 Otwieramy przedszkole, na wniosku i  udzielnie wsparcia wyposażone w  niezbędny w Pelplinie. Było to historyczne które czekaliśmy ponad 22 finansowego – powiedział Bur- sprzęt, meble oraz pomoce wydarzenie, na które społecz- lata. W  2001 r. została odda- mistrz Miasta i  Gminy Pelplin dydaktyczne. Na szczególną ność szkolna czekała blisko 22 na do użytku szkoła, niestety Mirosław Chyla uwagę zasługuje specjalistycz- lata. Otwarcie nowej przestrze- nie ze wszystkimi przestrzenia- na sala terapeutyczna, która ni nie byłoby możliwe, gdyby mi. Teraz się to zmienia, bra- Prace remontowo – wy- umożliwia prace z  uczniami, nie realizacja projektu „Zdolne kujące pomieszczenia zostały kończeniowe w Zespole Kształ- w  tym dziećmi z  dysfunkcja- przedszkolaki z  Gminy Pelplin wyremontowane, a przestrzeń cenia i Wychowania nr 1 w Pel- mi (np. dysleksja i  dyskalkulia) z odwagą pójdą w świat”. użytkowa placówki całkowi- plinie zostały zrealizowane oraz wspiera terapie logope- cie wypełniona. Nie byłoby to w  ramach większego projektu dyczne. W pomieszczeniu tym Wydarzenie rozpoczęło możliwe gdyby nie ciężka pra- prowadzonego przez Gminę znajduje się także sprzęt i  pro- się od oficjalnego powitania ca wielu osób. Bardzo dziękuję Pelplin pn. „Zdolne przedszko- gram multimedialny do stymu- wszystkich gości, wśród których wszystkim osobom zaangażo- laki z Gminy Pelplin z odwagą lacji audio-psycho-lingwistycz- znaleźli się m.in. przedstawicie- wanym w  realizację projektu: pójdą w świat”, którego celem nej oparty na założeniach le pelplińskiego samorządu, członkom zespołu projektowe- jest poprawa jakości edukacji metody prof. Alfreda Toma- Powiatu Tczewskiego, Rady go, partnerom, wykonawcom, przedszkolnej w  pięciu gmin- tisa. Ten innowacyjny system Miejskiej w  Pelplinie, jedno- a przede wszystkim dyrekcji nych przedszkolach. Zadanie służy do treningu kształcenia stek organizacyjnych gminy, i pracownikom Zespołu Kształ- polegało na przygotowaniu uwagi słuchowej i  modyfikacji firm i  instytucji z  terenu Gminy cenia i Wychowania nr 1 na w ZKiW nr 1, nowych pomiesz- słyszenia na poszczególnych Pelplin, osoby zaangażowane czele z Panią Lucyną Bielińską. czeń przedszkolnych, montażu częstotliwościach, co wpływa w  realizację całej inwestycji zarówno na poprawę percep- oraz najważniejsi goście tego instalacji wewnętrznych oraz cji słuchowej, jak i  na trwałą dnia, beneficjenci projektu - innych pracach budowal- modyfikację głosu. To rów- przedszkolaki. Następnie miało nych niezbędnych do funk- nież wsparcie rozwoju osób ze miejsce uroczyste przecięcie cjonowania całej przestrzeni. zdiagnozowanym Zespołem wstęgi, którego dokonali: Bur- W wyniku adaptacji nowych Aspergera. mistrz Miasta i  Gminy Pelplin pomieszczeń na przedszkole Mirosław Chyła, Wicestarosta utworzono 40 dodatkowych - Jestem dumna, ze wspól- Tczewski Andrzej Flisik, Dyrektor miejsc dla przedszkolaków, zlo- nymi siłami udało nam się osią- ZKiW nr 1 w  Pelplinie Lucyna kalizowanych na II piętrze bu- gnąć sukces, jakim jest nowa Bielińska, koordynator projek- dynku. Powierzchnia użytkowa przestrzeń dla naszych przed- tu Andrzej Gockowski, pełno- przedszkola to ponad 500 m2, szkolaków. Mam nadzieję, że mocnik firmy „SEB – INWEST” obejmująca hol z  szatniami, 3 będzie to miejsce w  którym Mariusz Paluchowski oraz sale lekcyjne, sanitariaty oraz dzieci będą się dobrze czuć, przedszkolaki Maria, Alicja, salę terapeutyczną. Wnętrza rozwijać oraz milo spędzać Filip i Igor z Przedszkola „Jedy- budynku są jasne, przestronne czas. Dziękuje wszystkim za neczka”. Poświecenia nowych i zaprojektowane z myślą o naj- okazaną pomoc, wsparcie pomieszczeń i  modlitwę wraz młodszych. Wykonawcą inwe- oraz zaangażowanie przy reali- z  błogosławieństwem za naj- zacji tej jakże ważnej inwestycji dla naszej szkoły – powiedziała Lucyna Bielińska dyrektor ZKiW nr 1 w Pelplinie Przypominamy, że na te- renie Gminy Pelplin od 2022 r. realizowany jest projekt pn. „Zdolne przedszkolaki z  Gmi- ny Pelplin z  odwagą pójdą w świat”. Dzięki niemu wzrasta jakość edukacji w  gminnych przedszkolach m.in. poprzez realizację zadań inwestycyj- nych, zakup sprzętu i  wypo- sażenia, a  przede wszystkim organizację szkoleń i  zajęć edukacyjnych. Projekt współfi- nansowany jest ze środków Eu- ropejskiego Funduszu Społecz- nego w  ramach Regionalne- go Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Opiewa on na łączną kwotę blisko 3 mln zł, z  czego dofinansowa- nie ze środków unijnych wynosi około 2,5 mln zł, tj. 85% środ- ków zewnętrznych na wyko- nanie całego zadania. Gmina Pelplin realizuje projekt w part- nerstwie z Centrum Edukacyj- nym „Idea” z  Krakowa, jego zakończenie planowane jest na czerwiec 2023 r. Większość z  założeń projektowych zosta- ło już zrealizowanych, pozo- stałe są wykonywane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

10 Gniewski Budżet Obywatelski 2023 – projekty zostały wybrane Prawie 100 000 złotych przeznaczonych zostanie na obywatelskie projekty, które wybrane zo- stały w głosowaniu w ramach tegorocznego Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekty duże i małe, które otrzymały największą liczbę głosów zostały przyjęte do realizacji! Już niedłu- go mieszkańcy terenów wiejskich, cieszyć się będą nowymi inwestycjami, dzięki nim w gminie będzie piękniej i bezpieczniej. We wtorek, 18 kwietnia Łączna wartość projek- głosów kwalifikujące się do 35.000,00 zł. Ten projekt rów- Zespół do spraw Gniewskiego tów ,,Małych” stanowi kwotę realizacji: nież wygrał zdecydowanie Budżetu Obywatelskiego na 35.000,00 zł. uzyskując 747 głosów. Drugi rok 2023 spotkał się, by zliczyć „Płyty YUMBO na ulicę w  nagrodzonych projektów oddane na obywatelskie pro- Projekty „Duże”, które Wodną w  Opaleniu oraz na uzyskał 564 głosy. jekty głosy. I tak, po weryfika- uzyskały największą liczbę drogę Rakowiec-Bielica”- cji kart, do realizacji zakwalifi- „Budowa placu zabaw kowały się dwa projekty małe w Nicponi”- 25.000,00 zł. i dwa duże. Łączna wartość w/w  pro- ,,Projekty MAŁE”, które jektów ,,Dużych” stanowi uzyskały największą liczbę kwotę 60.000,00 zł głosów kwalifikujące się do realizacji: - Budżet obywatelski to kolejna niezwykła inicjatywa, ,,Płyty Yumbo na drogę która zintegrowała ponad Wielkie Walichnowy-Rozgar- 1800 mieszkańców, którzy ty”- 17.500,00 zł. Projekt ten oddali swoje głosy. Wszystkie jest zdecydowanym zwycięz- inicjatywy, które zostały zgło- com, gdyż uzyskał 620 gło- szone do projektu to mądre sów. Pozostałe projekty uzy- pomysły służące rozwojowi skały nieco ponad 400 gło- mieszkańców Miasta i Gminy. sów, a różnica pomiędzy nimi Gniew. Gratuluję zwycięzcom nie przekraczała 38 głosów. za determinację zaangażo- wanie i  integrację mieszkań- ,,Doposażenie placu za- ców – pogratulował Maciej baw przy szkole w  Pieniążko- Czarnecki, burmistrz Gminy wie”- 17.500,00 zł Gniew. GMINA BOBOWO Budowa dyskontu wydaje się być nieunikniona Wiele emocji i dyskusji wywołała wśród mieszkańców Gminy Bobowa sprawa budowy dyskontu sieci Biedronka, a wszystko za sprawą ankiety zamieszczonej na profilu FB Nasze Bobowo. Przyjrzeliśmy się sprawie bliżej. Według naszych ustaleń na tę chwilę nie jest realizowany projekt budowy dyskontu Biedronka w Bobowie. Powstanie jednak takiego rodzaju obiektu jest sprawą otwartą. Jak udało się nam dowiedzieć nie- ruchomość, na której potencjalnie miałby powstać duży obiekt handlowy należy do prywatnego właściciela z poza regionu Kociewia, który zakupił ją w celach inwestycyjnych. Od dłuższego czasu podejmuje działania zmierzające do budowy dyskontu. W tym celu składał wnioski o warunki zabudowy, których na razie nie uzyskał. W Starostwie Powiato- decyzję odmowną z  uwagi podzielone. a  następnie uruchomiony nej decyzji zdecyduje rachu- wym, które wydaje pozwole- na niezgodności złożonego - Budowa dyskontu, którejś obiekt handlowy. Nie jest to nek ekonomiczny inwestora, nia na budowę uzyskaliśmy wniosku z  obowiązującymi zapewne kwestia tygodni, czy czyli przedstawiciela sieci informację, że nie mają za- przepisami – dodaje Wójt. z  sieci handlowej w  Bobowie nawet paru miesięcy. handlowej. rejestrowane żadnej sprawy – Należy zakładać, że wła- wydaje się być nieunikniona, związanej z  budową obiektu ściciel nieruchomości złoży jeżeli weźmie się pod uwagę I najważniejsze o ostatecz- Piotr Kociewski handlowego – dyskontu za- w  bliższej przyszłości nowy, ekspansywne działania tych równo w  miejscowości Bobo- poprawiony wniosek o wy- zgodny z  obowiązującymi firm – uważa wójt Patrzykąt. wo, jak i gminie Bobowo. danie warunków zabudowy. przepisami, to będziemy zo- Wynika to po pierwsze z tego, bligowani do wydania decyzji Podsumowując obecne W  związku z  powyższym że zakupił on teren w celach pozytywnej – zaznacza Wójt działania podmiotów w  imie- zwróciliśmy się do Wójta Gmi- inwestycyjnych, po drugie Sylwester Patrzykat. niu sieci Biedronka należy za ny Bobowo z  zapytaniem, wzmogła się aktywność pro typowe badanie rynku pod czy jakiś podmiot zwracał się inwestycyjna jednej z sieci Zdaniem wójta zdania kątem tego między innymi: z wnioskiem o wydanie wa- handlowej, mowa tutaj o sieci na temat budowy dyskontu jakie jest zapotrzebowanie runków zabudowy, których Biedronka. Przedstawiciele tej w  Bobowie zarówno wśród lokalnego rynku na powsta- realizacja jest podstawą ubie- sieci dyskontowej zwrócili się radnych jak i mieszkańców są nie dyskontu, jak mieszkańcy gania się o pozwolenie na bu- do nas, jako urzędu w sprawie oceniają tego rodzaju in- dowę. udzielenia pomocy przy prze- westycje, czy budzi ona po- prowadzeniu ankiety, która wszechną akceptację, czy - Na chwilę obecną pry- została opublikowana na FB raczej społeczny sprzeciw, ja- watny właściciel nieruchomo- Nasze Bobowo – informuje kie są możliwości i warunki po- ści, na której miałby powstać wójt Patrzykąt. zyskania kadry pracowniczej. obiekt handlowy nie złożył wniosku o warunki zabudowy, Z  wypowiedzi wójta wy- Należy liczyć się z  tym, dla tejże działki, w  związku nika, że otwarciem dyskontu że właściciel nieruchomości z  powyższym na ten moment w  Bobowie zainteresowane złoży wkrótce nowy popra- nie ma tematu budowy jakie- były wcześniej również inne wiony wniosek o wydanie za- gokolwiek dyskontu w Gminie sieci dyskontowe, ale ich budowy, który będzie odpo- Bobowo – mówi Sylwester wnioski nie spełniały wymo- wiadał zarówno wymogom Patrzykat, wójt Gminy Bobo- gów wymaganych prawem. prawnym jak i indywidualnym wo. – W okresie wcześniejszym oczekiwaniom klienta, którym właściciel gruntu już dwu krot- - Urząd Gminy musi dzia- na dzień dzisiejszy prawdopo- nie składał wniosek o warunki łać na podstawie prawa dobnie jest sieć Biedronka. zabudowy dla obiektu han- i  w  granicach prawa. Jeże- dlowego, na który otrzymał li wniosek inwestora będzie Pozostaje oczywiście kwe- stia czasu, w  jakim mogła- by rozpocząć się inwestycja

11 GMINA LUBICHOWO TCZEW Inwestują na rzecz mieszkańców Kryminalny po służbie zatrzymał złodziejaW 2023 roku w Gminie Lubichowo rozpoczęto szereg inwestycji jakie organizacji ruchu dla mieszkań- mają na celu polepszenie warunków bytowych mieszkańców. ców oraz użytkowników ww. 20-letni mieszkaniec Tczewa, odpowie za kra- ulicy. Wójt gminy wraz z Wyko- nawcą robót pracują nad tym, dzież 100 euro z  szafki basenowej. Policjant by wykonywane prace były jak najmniej kłopotliwe w  do- kryminalny będąc w czasie wolnym od służby, jeździe do posesji oraz znajdu- rozpoznał mężczyznę podczas kradzieży w su- jących się przy ul. Dworcowej permarkecie. Wczoraj 20-latek usłyszał zarzut instytucji: Gminny Ośrodek Kul- tury, Gminny Ośrodek Zdrowia, kradzieży z  włamaniem. Za to przestępstwo Publiczna Szkoła Podstawowa grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. oraz OSP. - Pracy jest bardzo dużo ale dzięki systematycznym działa- niom cały czas gmina się rozwi- ja. Dlatego nieustannie staramy się o  środki rządowe, by móc realizować inwestycje, które będą służyć mieszkańcom. Bez tego wsparcia realizacja wielu projektów nie byłaby możliwa – powiedział Andrzej Toczek Wójt Gminy Lubichowo. W  ostatnim czasie rozbu- oraz malowana jest świetlica Policjanci z  Komendy Po- miejsce policjanci zatrzymali dowano sieć wodociągową gminna. wiatowej Policji w Tczewie przy- i  przewieźli do jednostki Policji w  Smolnikach oraz w  Merme- jęli zawiadomienie o  kradzieży mężczyznę. Mieszkaniec Tcze- cie, sieć kanalizacyjną w Ocy- W  Wilczych Błotach trwa 100 euro z  szafki basenowej. wa za kradzież sklepową został plu. Aktualnie dobiegają remont świetlicy gminnej. Sprawą natychmiast zajęli się ukarany mandatem karnym. końca rozbudowy hydroforni kryminalni, którzy analizując ze- W rozmowie z funkcjonariuszami w  Ocyplu, Zielonej Górze oraz W  Zelgoszczy w  Domu Lu- brany materiał, ustalili tożsamo- przyznał się do kradzieży pienię- Lubichowie. Trwają prace kon- dowym wykonano generalny ści sprawcy. Wczoraj policjant dzy z szafki basenowej. Wczoraj serwacyjne na gminnych pla- remont budynku na zewnątrz, z wydziału kryminalnego będąc śledczy przedstawił mężczyźnie cach zabaw których w Gminie jak i wewnątrz. Cały czas trwa w czasie wolnym od służby, roz- zarzut kradzieży z  włamaniem, Lubichowo jest 16. Przygoto- utwardzanie dróg gminnych poznał 20-latka, gdy ten kradł za co grozi mu do 10 lat pozba- wywane są także boiska oraz płytami Youmbo. Podpisano w supermarkecie. Wezwani na wienia wolności. plaże do letniego sezonu. We także umowę na modernizacje Wdzie powstaje mini skatepark ul. Dworcowej w Lubichowie. Aktualnie trwają prace związane z  przygotowaniem

12 GMINA SKARSZEWY. Zamknięto ujęcie wody w Koźminie przekazane przez sanepid mina Celiny Grzywacz, tel. 798 w  piątek. Jednocześnie zde- 001 890. Burmistrz Jacek Pauli Powstanie tymczasowy wodociąg cydowano o  pilnej, bardzo dziękuję za sprawne i  szyb- szybkiej budowie tymczaso- kie działania w  tym zakresie W związku ze skażeniem wego wodociągu, którym podjęte przez panią sołtys, ujęcia wody w  Koźmi- woda zostanie dostarczona strażaków gminnych z  OSP nie bakteriami grupy do Koźmina z  pobliskiej miej- oraz skarszewską spółkę ko- coli burmistrz Skarszew scowości Jaroszewy. munalną Gminne Wodociągi Jacek Pauli powołał i  Kanalizacja. Podziękowania sztab kryzysowy. Utrudnienia dla mieszkań- za okazaną w  trudnej sytu- ców mogą potrwać prawdo- acji cierpliwość kierowane są Ze względów bezpieczeń- podobnie jeszcze przez kilka również do mieszkańców Koź- stwa we wtorek zapadła de- najbliższych dni. Mieszkańcy mina. W razie potrzeby wspar- cyzja o  całkowitym zamknię- są zaopatrywani w  wodę cia mieszkańcom udzielać ciu ujęcia wody w  Koźminie. pitną na bieżąco. Punkty po- będzie Gminny Ośrodek Po- Po przeprowadzonym chloro- boru wody umiejscowiono mocy Społecznej. waniu wody pobrane zosta- w  Świetlicy Wiejskiej w  Koźmi- ną próbki, a wyniki mają być nie i u pana Stanisława Kosz- Wszelkie informacje na nika. Wydawanie wody odby- temat sytuacji w  Koźminie wa się w godz. 8:00-10:00 oraz gmina przekazuje na bieżąco 17:00-19:00. W  razie potrzeby m.in. na swoich stronach in- można dzwonić do sołtys Koź- ternetowych. GMINA ZBLEWO INFORMACJA Przywrócili pamięć i szacunek Burmistrza Miasta Skórcz Kolejny zapomniany cmentarz w naszym regionie został przywrócony ludzkiej pamięci. A wszyst- Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 19 kwietnia 2023 r. ko to dzięki społecznej akcji, która w minioną niedzielę 16 kwietnia w Semlinie (gm. Zblewo) wydane zostało Zarządzenie nr 44/2023 w sprawie ogłoszenia połączyła liczną grupę wolontariuszy. wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprze- daży stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz. Już mało kto pamiętał już teraz. oraz członkowie stowarzyszeń: zesa stowarzyszenia UNIA. o  istnieniu starego, ewange- W  niedzielnej akcji wzięli Międzywojewódzkiego Sto- „Sam pomysł oczyszczenia Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia pod- lickiego cmentarza w  sem- warzyszenia Detektorystycz- cmentarza narodził się rów- lega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywiesze- lińskim lesie. Przez lata zapo- udział wolontariusze – miesz- no-Eksploracyjnego UNIA, no 4 lata temu. Spacerując nie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu przy ul. mniany przez ludzi, zarośnięty kańcy Semlina, strażacy z OSP Kociewskiego Stowarzyszenia lasem po prostu nie mieściło Głównej 40 na okres 21 dni oraz publikacji w Biuletynie Infor- wszechobecną tu zielenią… Semlin i młodzież z MDP Semlin mi się w  głowie że miejsce macji Publicznej. A  jednak znalazła się grupa Poszukiwaczy „Kociewscy Po- spoczynku ludzi może być tak wolontariuszy, która postano- szukiwacze” oraz Pruszczań- zaniedbane. Należało zatem Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługu- wiła przywrócić pamięć o tym skiego Stowarzyszenia Histo- coś z tym zrobić. Jesienią 2022 je pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. miejscu. ryczno-Poszukiwawczego Fak- trafiłem na artykuł opisują- 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami toria. Akcję wsparł wójt Gminy cy rewitalizację cmentarza – wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. W  niedzielny poranek Zblewo Artur Herold, co było w  Jeziercach przez członków – mimo deszczu i  chłodu - dla wolontariuszy szczególnie stowarzyszenia UNIA. Pomy- Burmistrz Miasta Skórcz w  Semlinie zebrała się gru- ważne. Pomogły też nieza- ślałem, że jest to odpowiedni Janusz Kosecki pa ponad 25 wolontariuszy. wodne Gospodynie z KGW punkt zaczepienia i  nie myli- Uzbrojeni w  piły, wykaszarki, Semlin. Wszyscy połączyli siły, łem się. Zrobiliśmy wraz z UNIĄ Wójt Gminy Skórcz grabie, łopaty, siekiery, se- bo cel był wyjątkowy. wstępny rekonesans i  zapla- katory, szczotki i  moc zapału nowaliśmy akcję na rok 2023. informuje, iż dnia wkroczyli na teren starego Inicjatorem akcji był mło- Jak widać osiągnęliśmy pełen 14 kwietnia 2023 r. wydał cmentarza. Jak przyznają, dy strażak - druh Aleksander sukces. Zwróciliśmy pochowa- w pierwszej chwili trudno było Celarek z  OSP Semlin. To on nym choć cząstkę godności, - Zarządzenie nr 28/2023 w  sprawie ogłoszenia wyka- zauważyć nagrobki. Przyroda stanął także na czele grupy jaką powinien mieć cmen- zu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w  trybie dobrze ukryła ten cmentarz, wolontariuszy i  koordynował tarz. Dziękuję wszystkim, którzy bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Skórcz, szczelnie otulając go mchem prace, wspierany m.in. przez w  jakikolwiek sposób wsparli obejmujące jedną pozycję, i  zielenią. Ale po kilku godzi- Macieja Malewicza – pre- tę akcję - bez ich pasji i uporu - Zarządzenie nr 29/2023 w  sprawie ogłoszenia wyka- nach ciężkiej, fizycznej pracy nie uratowalibyśmy tego miej- zu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w  try- – z lasu wyłonił się cmentarz… sca…” – mówi druh Olek. bie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Skórcz, obejmujące cztery pozycje Efekt prac wolontariuszy Niedzielna akcja spotkała oraz dnia 17 kwietnia 2023 r. wydał przeszedł najśmielsze ocze- się z  dużym odzewem miesz- - Zarządzenie nr 30/2023 w  sprawie ogłoszenia wyka- kiwania. Udało się oczyścić kańców. Przez cały dzień do zu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w  trybie cały teren cmentarza. Od- grupy wolontariuszy docho- bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Skórcz, naleziono, oczyszczono i  za- dziły nowe osoby. Niektóre obejmujące jedną pozycję, bezpieczono wiele tablic z nich znały i opowiadały losy - Zarządzenie nr 31/2023 w  sprawie ogłoszenia wykazu grobowych z  widocznymi tego cmentarza, zasłyszane nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie prze- inskrypcjami oraz wiele frag- od rodziców czy dziadków. targowym, stanowiącej własność Gminy Skórcz, obejmu- mentów płyt. Odsłonięto Była więc także okazja do roz- jące jedną pozycję. z  ziemi nagrobki, ustawiono mów i  wspomnień. Z  pewno- też kilka kamiennych nagrob- ścią nie jest to ostatnia akcja Zarządzenia wraz z  wykazami tabelarycznymi podlegają ków w kształcie pnia drzewa, na tym cmentarzu. Wkrótce podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie symbolizującego ścięte „drze- pojawi się tu tablica z historią na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ulicy Dworcowej wo życia”. Pracy jest jeszcze cmentarza tak, aby nikt już nie 6 w  Skórczu na okres 21 dni, licząc od dnia następnego dużo, ale trudno ukryć wzru- zapomniał o tym miejscu. po dniu podjęcia, wywieszenie na tablicach ogłoszeń so- szenie widząc ten cmentarz łectw lokalizacji nieruchomości i  zamieszcza się na stro- nie internetowej Gminy Skórcz - www.gminaskorcz.pl i BIP Urzędu Gminy w Skórczu - www.gminaskorcz.biuletyn.net oraz informację o wywieszeniu wykazów publikuje się ni- niejszym w prasie lokalnej. Szczegółowych informacji udziela inspektor ds. gospodar- ki nieruchomościami Urzędu Gminy w Skórczu, pokój nr 3, tel. 58 585 5223. Wójt Gminy Skórcz (-) Sławomir Czechowski

PIŁKA RĘCZNA. Sambor Tczew Wiosną niezwyciężone13 KOSZYKÓWKA. I Liga W miniony czwartek Samborzanki udanie podejmowały ligowego śred- niaka MKS Brodnica i go pokonały. Gdyby nie jesienne porażki byłyby Bez zbędnej gościnności niezwyciężonym zespołem, bo podczas wiosennych rewanży wszystko wygrały. Nieoczekiwanie przegranym meczem u siebie z Szczecinem, na korzyść Morąga, fotel lidera utracili seniorzy. Jesteśmy po pierwszych ćwierćfinałowych meczach rundy play-off. Sambor Tczew – MKS Brod- Teraz pora na rewanże. W ich wypadku kociewską gościnność lepiej nica 39:20 (21:18) zostawić przed halami, a w ich wnętrzu wykazać swoją wyższość nad rywalami. SKS-owi, by wywalczyć półfinał powinny wystarczyć mecze Sambor: Zwolak, Żarnoch, w Starogardzie. Przed koszykarzami Decki poważniejsze wyzwanie, ale Skiborowska – Zduniak 7, Puc- nie niemożliwe. Dla kibiców miły ukłon, mecze w Pelplinie zaplanowa- kowska 6, Łosiak 6, Nobis 6, no na 16.00, a w Starogardzie na 18.00. Piskorowska 4, Solińska 4, Kło- sowska 3, Duszyńska 1, Brejska rozstrzygnięte. Zgoła inny prze- kwarcie już nie potrafiła odwró- 1, Konkolewska, Maury. 20 kolejka (22/26.04): MKS Szczecin, Wybrzeże Gdańsk – bieg miał niedzielny mecz cić. Na kontynuację i pozosta- Brodnica – Jutrzenka, Arka MKS Czersk, Pogoń Szczecin GKS-u  z  SKS-em. Tu w  wyżej nie w grze są kolejne dwa me- Jak dotychczas pod- Gdynia – AZS Poznań, Koście- – Szczypiorniak II Olsz. KODO wspomnianych kwartach (II i III) cze, a może i trzy. opieczne trenera Pelplińskiego rzyna – SMS II, Pogoń – Bukow- Morąg - MTS Kwidzyn. nasi łącznie zdobyli zaledwie są jedynym niepokonanym ze- sko-Dop. Sambor pauzuje. 14 oczek, to aż niewyobrażal- Pary ćwierćfinałowe: społem w  II rundy. Pozostaną TABELA ne, ale Kociewskie Diabły byli 1-8: Górnik Wałbrzych – Po- im mecze u siebie: z Jutrzenką II Liga Seniorzy tego sprawcami. I chociaż w IV lonia Warszawa 86:48, 92:83 Płock (29.04) i  z  AZS Poznań Sambor Tczew – Pogoń 1. Arka Gdynia 40-5 504-316 kwarcie zdobyli 9 oczek więcej (2:0) (6.05). Tczewianki wcześniej Szczecin 27:29 (13:12) 487-386 od rywali to i  tak nie miało to 4-5: GKS Tychy – SKS Staro- wyjazdowo pokonały gdy- Sambor: Pytka, Graczyk 2. AZS Poznań 37-8 471-432 wpływu na losy meczu. gard Gd. 73:94, 69:56 (1:1) nianki, dały też radę szczeci- – Śmiełowski 7, Przysowa 5, K. 482-407 2-7: Dziki Warszawa – Dec- niankom, i nadal są na fali. Le- Czarnecki 4, W. Daszek 4, M 3. Pogoń Szczecin 37-11 416-393 Decka zajmując 7 miejsce, ka Pelplin 85:73, 82:69 (2:00 piej w  mecz weszła Brodnica, Chyła 2, M. Daszek 2, B. Chyła 468-495 w ćwierćfinałowej parze (do 3 i  3-6: HydroTruck Radom – którą samborzanki doścignęły 1, Bieszke 1, Karnowski 1, Lato- 4. Sambor Tczew 36-12 424-475 zwycięstw) rywalizuje z  drugimi Kotwica Kołobrzeg 71:65, 83:78 dopiero w  połowie I  odsłony cha, Bartkowski, M. Czarnecki, 388-475 po części zasadniczej Dzikami (2:0) przy wyniku po 10. A potem już Skonieczny. 5. Bukowsko-Dop. KPR 25-20 344-449 Warszawa. Przed play-offa- Mecze Decki Pelplin: 3 i 4 z  minuty na minutę było tylko 18 kolejka: Sambor Tczew 375-531 mi pojedynki obu zespołów mecz 22 i 23.04 g. 16.00, ew. 5 lepiej i  30 min gry zakończyło – Pogoń Szczecin 27:29, MTS 6. KS Kościerzyna 21-27 były wyrównane. Najpierw mecz 26.04 g. 20.00 się wynikiem 21:18. Początek Kwidzyn - Szczypiorniak II 34:19, 593-473 w Warszawie górą była Decka Mecze SKS Starogard: 3 i 4 II odsłony podwyższył przewa- Czarni Olecko - BSMS Barto- 7. MKS Brodnica 15-33 607-441 (93:90), a  w  marcowym me- mecz 22 i 23.04 g. 18.00, ew. 5 gę Tczewianek do 26:19. Przed szyce 35:40, KODO Morąg – 630-467 czu w Pelplinie zwyciężyły Dziki mecz 26.04 g. 20.00 ostatnim kwadransem było Wybrzeże Gdańsk 34:33, MKS 616-539 73:62. Bardziej zaciętym i  trzy- już 31:25, a  cały mecz swoją Czersk - AZS Gdańsk 27:26, AZS 569-544 mającym w  napięciu mecze 3 bramką zamknęła Kłosow- Bydgoszcz - SMS II przełożony. 8. Jutrzenka Płock 13-35 596-561 tych zespołów był sobotni po- ska. Niepodważalną wartością 19 kolejka (18/23.04): SMS II 515-462 jedynek. Świetny występ Roma- zespołu niewątpliwie jest mło- Kwidzyn - Sambor Tczew (22.04 9. SMS II Płock 6-39 561-522 na Janika którego skuteczność dzież, ale tą dodaną wartością g. 16), MTS Kwidzyn – Pogoń 530-544 GKS Tychy - SKS Starogard i  „3” mogły przesądzić losach zwłaszcza w  ostatnich poje- 10. MTS Kwidzyn 4-44 513-612 Gd. 73:94 (23:17, 15:29, 16:26, meczu. Wynik przez cały czas dynkach był powrót doświad- 532-765 19:22), 69:56 (18:23, 14:6, 27:8, oscylował wokół remisu, jed- czonej, energicznie skutecznej II Liga Seniorzy 535-827 10:19) – 1:1 nak to zespół z  Warszawy był Puckowskiej. Samborzanki za- tym wiodącym i  lepiej zagrał grają jeszcze 2 mecze i  tylko 1. KODO Morąg 48-6 SKS: Małgorzaciak 12/11 ostatnie dwie minuty przez co u  siebie: z  Jutrzenką Płock (1), Czerlonko 18 (2)/5 (1), Lis 14 zwyciężył. Następnego dnia, (29.04) i z AZS Poznań (6.05). 2. Sambor Tczew 45-9 (3)/9 (3), Vanzant 10/8 (2), Ziół- po pierwszej ćwiartce, wyda- kowski 8 (1)/9 (3), Perzanowski wało się że to nasi pójdą za 19 kolejka: (15/16.04): 3. AZS Bydgoszcz 43-8 13 (3)/4, Motylewski 9/2, Janiak ciosem i doprowadzą w rywa- Sambor Tczew – MKS Brodni- 3/7 – 7 zb, Burczyk 3 (1)/1, Życz- lizacji zespołów do remisu. Ale ca 39:30, Bukowsko Dop.- MTS 4. SMS II Kwidzyn 35-19 kowski 4/0, Cebula 0/0. po dobrym otwarciu nastąpił Kwidzyn 30:26, SMS II – Pogoń regres i Decka w dwóch kolej- 26:34, AZS Poznań – Koście- 5. Pogoń Szczecin 33-21 Dziki Warszawa - Dec- nych kwartach przegranych rzyna 36:26, Jutrzenka – Arka ka Pelplin 85:73 (21:16, 14:14, 55:27, losów tego meczu w  IV 20:40, 6. Wybrzeże Gdańsk 30-24 23:23, 27:15), 82:69 (13:24, 32:13, 23:14, 14:18) – 2:0 7. MTS Kwidzyn 29-25 Decka: Janik 24 (4)/9 (1), 8. MKS Czersk 27-30 Ciesielski 12/14, Konopatzki 8/12 (1) – 8 zb, Kulis 7/ 7, Dzierżak 9. BSMS Bartoszyce 22-35 2/10 (1), Tyszka 5/7, Davis 1/10 (1), Wyszkowski 10/-, Sączewski 10. AZS Gdańsk 12-48 2/3, Wińkowski 0/4, Obarek 0/2, Kopycki 2/0. 11. Szczypiorniak II Ol. 9-54 Po zasadniczej rundzie 12. Czarni Olecko 3-57 rozgrywek nastał czas decy- dujących pojedynków (play- PIŁKA NOŻNA. Ekstraliga Kobiet -off) najlepszej ósemki, stano- wiących o  kolejności ale i  dla Kolejne ważne punkty mistrza I  ligi możliwości wywal- czenia przepustki do PLK. Tutaj W  pierwszych wiosennych pojedynkach rundy rewanżowej pod- wszystkie rywalizacje, począw- opieczne trenera Sroki wyjazdowo pokonały KKP Bydgoszcz 3:2 i u sie- szy od ćwierćfinału po finał, są bie Czwórkę Radom 1:0, a ostatnio w Koninie 2:1. Tym samym udanie prowadzone do 3 zwycięstw opuściły dolne rejony zagrożone spadkiem. którejś z  drużyn. Mistrza I  ligi poznamy najpóźniej 24 maja. Medyk Konin – Pogoń piłkarkom Pogoni do końca podejmą AZS Kraków, potem II runda play-off (półfinały) Tczew 1:2 rozgrywek pozostało pięć po- wyjazd do Katowic i w maju odbędą się w  dniach od 29 jedynków. Najbliższy w  sobot- u siebie z Szczecinem oraz z Or- kwietnia maksymalnie do 10 Bramki: (64) – Magdalena nie południe (22.04), kiedy to lenem i wyjazd do Łęcznej. maja, a  finał, od 13 maja do Sobal (15, 55). maksymalnie 24 maja. Fajnie by było żeby zagrała w  nim Pogoń: Niemaszyk – Jeleń, któraś z  naszych drużyn. Na Sudyk, Tabor, Okoniewska, chwilę obecną, po pierwszych Tobiczyk (Rembalska), Sitarz pojedynkach, bliżsi tego są (Ejzel), Jędrzejewska, Polańska koszykarze ze Starogardu. Oni (Osowska), Nowak, Sobal (Wit- w to w pierwszym pojedynku czak). w  Tychach po słabiej zagra- nej I  ćwiartce w  kolejnych W  inauguracyjnym, wio- dwóch zdemolowali rywala, sennym meczu nie było łatwo. wygrywając tę cześć meczu Spotkanie w  Bydgoszczy dla 55:31. A  tym samym, w  ostat- obu drużyny miało swój wymiar niej ćwiartce, losy meczu były i wagę. Ostatecznie tzw. mecz za „6 punktów” stał się łupem podopiecznych trenera Sroki. Potem były dwie przegrane z Czarnymi i SMS-em. W marcu podzieliły się punktami ze Ślą- skiem, a w minioną sobotę peł- nym sukcesem zakończyły swój wyjazd do Konina (2:1). Oprócz zaległego meczu z  Orlenem (26.04 g. 13.00 w  Gdańsku)

TABELE PIŁKA NOŻNA. III i IV Liga TABELE 14 III Liga KP 10 szans, Wierzyca 12 A Klasa, Grupa IV 17 kolejka (15/16.04): Świt – Mewa 1:3, Ligno- 24 kolejka (15/16.04): Unia Janikowo - KP wy – Błękitni SM 1:2, Amatorka – Waplewo 1:1, Starogard 0-3 vo, Błękitni Stargard - Unia Mady – Relax 2:2, Błękitni K – Rodło K 0:1, Liso- Solec K. 0-0, Świt Szczecin - Sokół Kleczew via – Rodło T 2:4, Gryf – Błyskawica 2:2. 0-1, Stolem Gniewino - Vineta Wolin 1-1, Ge- Naszym najwyżej notowanym zespołom w sezonie 2022/23 pozostało 1. Rodło Kwidzyn 40 52 - 19 2. Błękitni Stare Miasto 37 55 - 33 dania Gdańsk - Jarota Jarocin 1-0, Olimpia jeszcze sporo grania. Na odniesienie ligowych sukcesów starogardzia- 3. Błękitni Kmiecin 33 50 - 30 Grudziądz - Pogoń N. Skalmierzyce 1-1, Po- 4. Mady Ostaszewo 33 50 - 18 lonia Środa W. - Unia Swarzędz 1-3, Cartusia nom zostało jeszcze 10 ligowych szans, pelplinianom 12. Obie drużyny 5. Błyskawica Postolin 28 52 - 30 Kartuzy - Bałtyk Gdynia 1-3, Zawisza Byd- w swoich tabelach są na przeciwnych biegunach, bo ich rezultaty są 6. Amatorka Mikołajki 28 37 - 27 goszcz - Pogoń II Szczecin 2-1. 7. Gryf Tczew 25 54 - 39 (Pomorskie zespoły kursywą) zgoła odwrotne. KP legitymuje się bilansem zwycięstw do przegranych 8. Rodło Trzciano 24 57 - 58 1. Olimpia Grudziądz 53 57 - 16 13-5, Wierzyca 6-18. 9. Mewa Gniew 24 42 - 63 2. Gedania Gdańsk 52 51 - 33 Siemaszko. 10. LKS Waplewo 23 25 - 33 11. Relax Ryjewo 16 36 - 58 3. Pogoń II Szczecin 48 43 - 18 Przed podopiecznymi tre- 12. Lisovia Lisewo 15 36 - 41 4. Polonia Środa W. 47 57 - 38 nera Kowalskiego pozostało 13. WKS Lignowy Szl. 7 18 - 54 5. KP Starogard Gd. 45 31 - 20 10 ligowych meczów i miejmy 14. Świt Radostowo 6 17 - 78 6. Zawisza Bydgoszcz 43 53 - 33 B Klasa, Grupa IV 7. Świt Szczecin 40 43 - 27 nadzieję że pucharowych jesz- 13 kolejka (15/16.04): Kolejarz II – Czarni 4:6, 8. Sokół Kleczew 37 38 - 35 cze kilka, i  że sytuacja z  roku Brda II – Bytonia 1:2, Zieloni – Perła 0:6, Wierzy- 9. Unia Swarzędz 36 31 - 30 2018 się powtórzy. Wtedy to ca – Huragan 5:2, Grom – Brda WC 1:2, Sokół – Orkan 2:4. 10. Pogoń Skalmierzyce 33 34 - 36 KP został zdobywcą jedyne- pia Grudziądz (6.05) i Gedania 1. Grom Leśno 30 38 - 17 Gdańsk (13.03). 11. Błękitni Stargard 29 35 - 36 go Wojewódzkiego Pucharu, 2. Wierzyca S. Kiszewa 28 40 - 24 W  przypadku najbliższych 12. Cartusia Kartuzy 28 24 - 33 w Malborku (18.06. 2018 r.) i to rywali Wierzycy będzie od- 3. Czarni Piece 28 58 - 28 wrotnie. Bordowi teraz rywa- 13. Vineta Wolin 22 30 - 48 pod wodzą trenera Łukasza lizować będą z  zespołami 4. LZS Bytonia 27 48 - 27 dolnych stref tabeli. Najpierw 14. Stolem Gniewino 22 22 - 42 Kowalskiego. W miniony week- z Bytovią (22.04), potem z Jan- 5. Kolejarz II Chojnice 25 51 - 31 tarem (29.04) i  Borowiakiem 15. Unia Solec Kujawski 20 25 - 47 end nasi mogli sobie dopisać (3.05), następnie z  Pogonią 6. Brda W. Chełmy 23 49 - 35 (6.05) i  Gryfem Słupsk (13.05). 16. Bałtyk Gdynia 19 30 - 52 3 ligowe punkty bez walki, bo Nikogo nie trzeba uświada- 7. Perła Czyczkowy 20 35 - 21 miać, że tu, by wyjść ze strefy 17. Jarota Jarocin 16 25 - 47 Unia Janikowo skreczowała. zagrożonej spadkiem, w  bez- 8. Orkan Huta 19 40 - 31 pośrednich rywalizacjach trze- 9. Huragan N. Polaszki 12 20 - 46 18. Unia Janikowo (*) 10 17 - 55 Teraz nasi zagrają dwumecz ba postarać się o  komplety 10. Brda II Rytel 7 22 - 51 punktów. IV Liga z Cartusią: w 1/8 Regionalnego 11. Sokół Lubnia 7 20 - 61 26 kolejka (15/16.04): Pomezania Malbork PP 19 kwietnia zespoły zmierzą 12. Zieloni Łąg 3 14 - 63 - Jaguar Gdańsk 1-2, Powiśle Dzierzgoń - Wi- się w Kartuzach, a 23 kwietnia B Klasa, Grupa V kęd Luzino 3-1, AS Kolbudy - Czarni Pruszcz Chojniczanka II Chojnice - Wierzyca: Regitko – Ka- w  niedzielę o  g. 15.00 zagrają 13 kolejka (15/16.04): Powiśle – Pogoń 1:2, 0-0, MKS Władysławowo - Arka II Gdynia Sobieski – Pomorzanka 0:4, Osiek – Orzeł 2:6, 2-0, GKS Kowale - Anioły Garczegorze 0-2, Wierzyca Pelplin 1:1 czyński, Mońka, Gdaniec, Mu- w  Starogardzie mecz ligowy. Korona – Rodło II 1:2. 1. Powiśle Rakowiec 30 39 - 10 Gryf Wejherowo - Chojniczanka II 0-0, Wie- Bramki: Rafał Siemaszko sanhu (Badalzadze), Krasno- Kolejnymi rywalami KP będą 2. GKS Gardeja 29 40 - 10 rzyca Pelplin - Sparta Sycewice 3-1, Pogoń (62, 90+1), Hieronim Gierszew- selskyi Meler (Dirda), Rzepka zespoły czubka tabeli. Kolejno: 3. Pogoń Smętowo 22 38 - 22 Lębork - Bytovia Bytów 2-0, Borowiak Czersk ski (69) – (30) (Klohs), Gierszewski, Sławiński, Polonia Środa W. (29.04), Olim- 4. Orzeł Subkowy 20 31 - 28 - Jantar Ustka 3-1, Gryf Słupsk - Grom Nowy 5. Rodło II Kwidzyn 18 31 - 31 Staw 0-1. PIŁKA NOŻNA. V liga gr. II 6. Sobieski Gniew 16 20 - 28 1. Wikęd Luzino 64 77 - 25 Dla Wietcisy mecze prawdy 7. Pomorzanka Skórcz 13 18 - 23 2. Pomezania Malbork 55 71 - 28 8. Szpak Skórcz 12 18 - 26 3. Chojniczanka II 54 55 - 26 9. OTS Osiek 12 26 - 51 10. Korona Rywałd 4 10 - 34 4. Grom Nowy Staw 49 54 - 20 Juniorzy Młodsi 5. Sparta Sycewice 48 48 - 39 17 kolejka (15/16.04): Bałtyk – Jaguar 3:0, 6. Gryf Wejherowo 47 53 - 36 Lechia II – Radunia 1:2, Piki – Bytovia 2:2, Po- 7. Anioły Garczegorze 46 64 - 42 mezania – Gedania 0:4, Wikęd – Gryf T 0:3, 8. Jaguar Gdańsk 40 44 - 32 Wiosenne piłkarskie rozgrywki są w pełnym toku. Za tydzień rywalizacja w okręgówce osiągnie Arka – Jantar 2:0, Zatoka – Gryf S. 2:2. swój rewanżowy półmetek, a tym samym do końca pozostanie raptem ¼ sezonowych poje- 9. Czarni Pruszcz Gd. 40 43 - 42 dynków. Na wiosnę najlepiej z naszych grają piłkarze ze Skarszew ale przed nimi teraz ważny 1. Gryf Tczew 41 77 - 21 sprawdzian. W środę pojedynek w Chojnicach, a w niedzielę u siebie rezerwy Raduni. 10. Arka II Gdynia 39 60 - 44 2. Radunia Stężyca 40 58 - 27 3. Gryf Słupsk 36 43 - 18 11. MKS Władysławowo 34 43 - 57 4. Jaguar Gdańsk 35 46 - 22 12. Pogoń Lębork 32 28 - 43 5. Wikęd Luzino 32 62 - 32 13. Powiśle Dzierzgoń 30 37 - 51 6. Lechia II Gdańsk 28 45 - 38 14. GKS Kowale 29 31 - 49 Olimpia Sztum – Styna Go- przekroczą wiosenny półme- 7. Arka Gdynia SI 24 65 - 32 dziszewo 0:3 tek i co za tym idzie pozosta- 15. AS Kolbudy 28 29 - 38 nie im tylko ¼ sezonowych 8. Gedania Gdańsk 23 54 - 39 Bramki: Mateusz Zasada pojedynków. Jednak do tego 16. Gryf Słupsk 26 38 - 52 (62), samob. (64), Mateusz czasu niektórzy mogą zdo- 9. Bałtyk Gdynia 20 40 - 43 Mosiński (90+3) być lub i  stracić możliwość 17. Bytovia Bytów 21 32 - 49 zdobycia nawet 9 punktów. 10. Jantar Ustka 15 37 - 57 Wietcisa Skarszewy – Tę- W stawce o laury liczy się już 5 18. Wierzyca Pelplin 20 36 - 54 cza Brusy 3:1 zespołów i  wyraźniejszą prze- 11. Zatoka Puck 15 23 - 66 wagę, póki co, uzyskał Kole- 12. Pomezania Malbork 14 21 - 54 19. Borowiak Czersk 19 25 - 63 Bramka: Bartłomiej Smu- jarz, który ostatnio pokonał 13. Piki Gdańsk 10 31 - 117 czyński (5)Mateusz Wenta (10) w  Stężycy Radunię 4:2. Ten 20. Jantar Ustka 5 20 - 98 Bartłomiej Trzoska (68) - (81) sam Kolejarz zagra jeszcze 14. Bytovia Bytów 9 26 - 62 dwukrotnie z  Wietcisą (19.04 V Liga gr. II KS Skorzewo – Meteor Pin- zaległy i 8.06). Wyniki obu po- Ekstraliga Kobiet czyn 0:2 jedynków ugruntują zapewne 24 kolejka (15/16.04): Radunia II – Kolejarz pozycje i  układ czołówki ta- 17 kolejka (15/16.04): Medyk Konin – Pogoń Bramki: Kyryla Skipa (4), beli. Bezpośredni awans do 2:4, Delta – Gwiazda 0:3, Centrum – Wda L Patryk Heksel (53) IV ligi wywalczy mistrz, zaś wi- Tczew 1:2, Górnik Łęczna – Czarni Sosnowiec cemistrz i być może zespół z 3 2:1, Supra – Spójnia 1:0, Skorzewo – Meteor Centrum Pelplin – Wda Li- miejsca zagra w  barażach. 0:0, Pogoń Szczecin – Orlen Gdańsk 3:0, GKS pusz 2:1 Przed Styną w  3 najbliższych 0:2, Żuławy – Pogoń 1:2, Olimpia – Styna 0:3, Katowice – KKP Bydgoszcz 2:0, AZS Karków Bramki: Dawid Tarmowski – Czwórka Radom 4:0, Śląsk Wrocław – SMS Wisła – Błękitni 1:6, Wietcisa – Tęcza 3:1. (35), Mateusz Konieczka (52) Łódź 0:3. – (90-2) 1. Kolejarz Chojnice 56 61 - 23 1. GKS Katowice 43 38 - 11 Za tydzień, zaplanowa- 2. Styna Godziszewo 51 50 - 19 ną na 29/30 kwietnia 26 serią 2. SMS Łódź 43 51 - 16 spotkań piłkarze z  okręgówki 3. Radunia II Stężyca 50 64 - 19 3. Górnik Łęczna 39 54 - 25 4. Wietcisa Skarszewy 50 63 - 25 4. AZS Kraków 28 31 - 26 5. Supra Kwidzyn 48 48 - 15 5. Pogoń Szczecin 27 30 - 23 6. Żuławy N. Dwór Gd. 46 80 - 36 6. Śląsk Wrocław 26 36 - 29 7. Meteor Pinczyn 44 49 - 42 7. Czarni Sosnowiec 22 29 - 22 8. Pogoń Tczew 16 24 - 45 8. Gwiazda Karsin 40 46 - 31 9. Medyk Konin 15 22 - 33 9. Centrum Pelplin 34 48 - 46 meczach mniej wymagający ugruntuje pozycję wicelide- 10. Orlen Gdańsk 13 16 - 28 rywale (Spójnia, Żuławy, Sko- ra. Jest jeszcze trochę grania 10. Tęcza Brusy 31 43 - 44 rzewo), więc to może Styna i wyniki sprawą otwartą. 11. KKP Bydgoszcz 11 14 - 37 11. Pogoń Prabuty 30 32 - 47 12. Hydrotruck Radom 7 12 - 62 12. Błękitni Stare Pole 26 41 - 51 13. Delta Miłoradz 24 33 - 58 PIŁKA NOŻNA. A i B Klasy 14. Wisła Korzeniewo 21 32 - 51 Poświąteczne granie KOCI2E1W/S2K2I/2T3erkmwiineatrnziap2ił0k2a3rski 15. KS Skorzewo 16 32 - 61 III Liga KP Starogard Gd. – Cartusia Kartuzy 23.04 (niedziela) g. 15.00 IV Liga Bytovia Bytów – Wierzyca Pelplin 22.04 (sobota) g. 18.00 16. Olimpia Sztum 15 23 - 70 V liga Styna Godziszewo – Żuławy N. Dwór Gd. 22.04 (sobota) g. 11.00 V Liga Meteor Pinczyn – Supra Kwidzyn 22.04 (sobota) g. 15.00 17. Wda Lipusz 13 27 - 72 V Liga Spójnia Sadlinki – Centrum Pelplin 22.04 (sobota) g. 15.30 V Liga Wietcisa Skarszewy – Radunia II Stężyca 23.04 (niedziela) g. 14.00 18. Spójnia Sadlinki 4 14 - 76 A Klasa Mewa Gniew – Gryf Tczew 22.04 (sobota) g. 11.00 A klasa Grom Kleszczewo – Kaszubia Kościerzyna 22.04 (sobota) g. 15.00 A klasa, Grupa III A Klasa Sokół Lubichowo – MKP Szlachta 22.04 (sobota) g. 15.00 A Klasa Sokół Zblewo – Nowi Nowa Cerkiew 22.04 (sobota) g. 15.00 17 kolejka (15/16.04): Brda – Nowa Karczma W  miniony weekend swoją 4 wiosenną serię spotkań rozegrali A  kla- A Klasa Wda Czarna Woda – Victoria Kaliska 22.04 (sobota) g. 16.00 sowi piłkarze. W grupie III ich łupem padło 9 punktów, a w IV grupie A Klasa Sławek Borzechowo – Brda Rytel 22.04 (sobota) g. 17.00 3:2, Kaszubia – Sławek 2:0, Nowi – Grom 0:1, zaledwie 4. Zagrano łącznie 3 mecze derbowe. A Klasa GKS Bobowo – Unia Klawkowo 22.04 (sobota) g. 17.30 B Klasa Czarni Piece – Sokół Lubnia 22.04 (sobota) g. 14.00 Victoria – Sokół Z  2:1, Szlachta – Wda 0:0, B Klasa Pomorzanka Skórcz – GKS Gardeja 22.04 (sobota) g. 15.00 B Klasa LZS Bytonia – Kolejarz II Chojnice 22.04 (sobota) g. 16.00 Unia – Sokół L 3:2, Jantar – Bobowo 2:2. B Klasa Pogoń Smętowo – Korona Rywałd 22.04 (sobota) g. 16.00 B Klasa Orzeł Subkowy – Sobieski Gniew 22.04 (sobota) g. 17.00 1. Kaszubia Kościerzyna 49 81 - 10 B Klasa Szpak Skórcz – Powiśle Rakowiec 23.04 (niedziela) g. 14.00 Jun. St. Beniaminek 03 Stg. – Pogoń Lębork 22.04 (sobota) g. 11.00 2. Victoria Kaliska 40 67 - 11 Grupa III. zdobytego w  5 min meczu 2:0 (Wołczak, Wesołowski), ale Jun. Mł. Gryf Tczew – Bałtyk Gdynia 21.04 (piątek) g. 17.00 Na boisku w  Kościerzynie przez Rekowskiego. W drugich pojedynek zakończył się remi- Ekstral. Kobiet Pogoń Tczew – AZS Karków 22.04 (sobota) g. 12.00 3. Sławek Borzechowo 39 43 - 13 Sławek Borzechowo poległ naszych derbach mecz za- sem 2:2. z  liderką Kaszubią 2:0. Po- kończył się podziałem punk- 4. Jantar Pawłowo 32 32 - 29 tknięcie wicelidera – Sławka tów i  obyło się bez bramek. Grupa IV. wykorzystała Victoria Kaliska, W  Szlachcie MKP zremisował W  derbach powiatu 5. Grom Kleszczewo 29 30 - 29 która u  siebie pokonała So- 0:0 z  Wdą Czarna Woda. tczewskiego Świt Radostowo koła Zblewo 2:1 (Pozorski, Be- W  Klawkowie pogoń Soko- poległ u siebie z Mewą Gniew 6. Brda Rytel 27 37 - 41 gier – Piatkowski) i tym samym ła Lubichowa nie osiągnęła 1:3 (Rack – Gajewski, Domke, wskoczyła w tabeli na pozycję swojego celu. Unia ostatecz- Bryska). Tczewski Gryf zremi- 7. Sokół Lubichowo 26 44 - 36 nr 2. Z  Nowej Cerkwi komplet nie wygrała 3:2 (Dawidowski, sował u  siebie z  Błyskawicą punktów przywozi Grom Klesz- Kwiatkowski). W  Pawłowie do Postolin 2:2 (Sablewki 2), a  Li- 8. MKP Szlachta 26 30 - 28 czewo, a  to za sprawą gola 84 min GKS Bobowo prowadził gnowy uległy Błękitnym Stare Miasto 1:2 (Chyła). 9. GKS Bobowo 17 36 - 40 10. Wda Czarna Woda 14 24 - 49 11. Unia Klawkowo 12 24 - 49 12. Nowi N. Cerkiew 11 25 - 55 13. LKP N. Karczma 9 30 - 62 14. Sokół Zblewo 9 20 - 71

15 Myślimy o przyszłości - działamy już dziś Poznaj nas lepiej Za nami kolejny udany tydzień. Tym razem nie udało nam się zwy- ciężyć wszystkich spotkań. Jednak to rzecz normalna, nie zawsze się wygrywa. Mimo tego, jesteśmy zadowoleni. Osiągnęliśmy satysfakcjo- nujący wynik w lwiej części meczów. Tak jak co tydzień, chcielibyśmy podzielić się opinią trenera na temat jednej z  grup. W  tym tygodniu padło na rocznik 2010. Drużyna Beniaminka z  Pomorza oraz w  lidze okrę- tworzą zgrany zespół i  dobrą gowej, gdzie rywalizujemy atmosferę co udowodnili nie rocznik 2010 jest jedną z  naj- z  rówieśnikami z  sąsiednich raz na boisku. Cały czas ro- miejscowości. Cieszy Nas fakt, śniemy w  siłę. Jeżeli ktoś ma liczniejszych grup w  Naszym że dzięki tak szerokiej kadrze jeszcze ochotę dołączyć do oraz rywalizacji na trenin- Naszego zespołu serdecznie klubie. Na treningi uczęszcza gach nie ma problemów ze zapraszamy! - trener UEFA B, skompletowaniem składu na wychowanek Wierzycy Staro- 48 zawodników dzięki cze- mecze ligowe. Mimo tylu róż- gard, Marcin Gutjar oraz tre- nych charakterów zawodnicy ner UEFA C Ryszard Narloch. mu, jest ciągła rywalizacja. Reprezentujemy klub i  mia- sto w  dwóch ligach. W  Lidze Wojewódzkiej, gdzie rywalizu- jemy z  najlepszymi zespołami „Kilka słów od prezesa Wytrzymały jak stal z Polmetu Klub Sportowy Beniaminek 03 jako jedyny klub piłkar- ski trenujący młodzieżową piłkę nożną, ma ogromny Trenerowi Beniaminka udało się osiągnąć spory sukces. Tomasz Trapp wpływ na przyszłość tego sportu. Nie sprowadza się to przełamał granicę 3 godzin w maratonie (trasa 42,195 km). Zakończył tylko do treningów, meczów czy obozów sportowych. To on bieg z imponującym czasem 2:55. także edukacja oraz wspieranie rozwoju i  marzeń mło- dzieży. Pod koniec marca łączna kwota należności za Na co dzień Tomek jest obiekty sportowe w tym roku przełamała barierę 50 000zł. pracownikiem lokalnej firmy Stanowi to ok. 40% dotacji od miasta. Zaczynamy się oba- Polmet, która od wielu lat wiać. Jeżeli nic się nie zmieni, możliwe jest, że zabraknie jest mecenasem starogardz- nam środków. Tutaj moje pytanie. Jeśli nie my będziemy się kiego sportu. Można śmiało opiekować piłkarską młodzieżą Starogardu Gdańskiego, to powiedziec, że Tomasz jest kto to zrobi? Miasto jest odpowiedzialne za mieszkańców. wytrzymały jak stal z Polmetu. Zapomina się jednak o młodzieży, która jest naszą przy- Maraton miał miejsce w Łodzi 16 kwietnia i  był częścią wy- szłością. Liczymy na Prezydenta Janusza Stankowia- darzenia DOZ Maraton Łódź ka. Trzeba zmienić błędną decyzję, nakładającą 2023. Gratulujemy Tomek! opłaty za obiekty szkolne. Cieszymy się, że taki sporto- wiec trenuje starogardzkie dzieci i  młodzież. Podzięko- wania należą się narzeczonej Tomka. To ona wspierała go przed, podczas oraz po za- kończeniu biegu. Jeszcze raz, gratulujemy!

16


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook