Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Wieści z Kociewia 12-2023

Wieści z Kociewia 12-2023

Published by Wieści z Kociewia, 2023-03-22 20:42:23

Description: Wieści z Kociewia 12-2023

Search

Read the Text Version

TYGODNIK NIEZALEŻNY 1 23 - 29 marca 2023 czy Miastu Starogard Nr 12/2023/779 grozi paraliż? BEZPŁATNY 2 ISSN 1897-2578 przetarg na rozbudowę basenu w Tczewie str. 5 4

2 STAROGARD. Modernizacja Chojnickiej, 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich i Chopina Czy Miastu grozi komunikacyjny paraliż? 20 marca prezydent Janusz Stankowiak podpisał z prezesem PBD Kamilem Rozmusem umowę na realizację kompleksowej modernizacji ulic Chojnickiej, Szwoleżerów i Chopina. Wykonawca ma na to 2 lata od daty podpisania umowy. Przebudowa 1,6 km dróg będzie kosztowała ponad 20 mln zł, z czego 18 mln zł dofinansuje polski rząd. Remont i modernizacja gową sieć komunikacyjną po- Hallera. Wraz z  otwarciem Nie jestem „drogowcem”, czy wej do ul. Lubichowskiej wraz Jednym z  ważnych pozy- infrastruktury drogowej jest tęguje te problemy. Remont tego przejazdu na Rynek w kie- „budowlańcem”, ale posta- z remontem przyległych scho- tywnych aspektów remontu niezwykle ważna, szczególnie, ulicy Chojnickiej od ulicy Krzy- runku północnym wróci komu- ram znaleźć odpowiedz na dów terenowych oraz elemen- ul. Chojnickiej, Szwoleżerów gdy zwiększa nie tylko komfort wej oznacza w praktyce wyłą- nikacja miejska. Z kolejnym pytanie, czy ktoś Nas (miesz- tów mostu „Ceynowy” i  Chopina będzie moderni- jazdy, ale przede wszystkim czenie przejazdu przez Rynek, odcinkiem ul. Chojnickiej od ul. kańców) nie nabija w  przysło- zacja i  uporządkowanie sie- bezpieczeństwo wszystkich ponieważ wąska ul. Rycerska Lubichowskiej do ul. Szwoleże- wiową butelkę, czy faktycznie Zad. 3 Przebudowa odcin- ci wodno – kanalizacyjnej, uczestników ruchu drogowe- nie jest wstanie zagwaranto- rów musimy się wstrzymać do tak wygadają realne terminy ka ulicy Chojnickiej od ul. Lubi- o  czym poinformowała nas go. wać przejazdu wszystkim po- czasu zakończenia inwestycji, realizacji opisanych inwestycji. chowskiej do skrzyżowania z ul. Joanna Myślińska, prezes fir- jazdom. Prezes PBD Kamil Roz- kolejnego etapu przebudowy Piłsudskiego i 2 Pułku Szwoleże- my STAR-WIK. O  problemach Czy Miastu grozi mus nie kryje tego, iż dojdzie ul. Lubichowskiej, którą nie- Przedsięwzięcie podzielone rów Rokitniańskich. związanych z  istniejącymi tam komunikacyjny paraliż? do ograniczenia przejazdu au- bawem rozpocznie Starostwo jest na 4 zadania: przyłączami pisaliśmy w  ubie- Nie tylko mieszkańcy Sta- tobusów miejskich przez Rynek. Powiatowe – informuje Prezes Zad. 4 Przebudowa ulicy 2 głym roku przedstawiając m.in. rogardu zdają sobie sprawę PBD Kamil Rozmus. Zad. 1 Przebudowa ulicy Pułku Szwoleżerów Rokitniań- opinie mieszkańców, których z  bardzo poważnych proble- - Ostatni odcinek przebu- Chopina od ul. 2 Pułku Szwole- skich od. ul. Chojnickiej do dotknęła awaria wodociągu, mów komunikacyjnych, jakie dowy ul. Kanałowej powinien Swoich obaw o korki w mie- żerów Rokitniańskich do ul. Par- skrzyżowania z  Al. Niepodle- jaka miała miejsce właśnie dotykają miasto i  nie jest to nam zająć jeszcze ok. 4 tygo- ście nie kryją mieszkańcy w ko- kowej wraz z odcinkiem okala- głości. pod jezdnią ulicy Lubichow- tylko kwestia realizowanych dnie i  wówczas zjeżdżając uli- mentarzach zamieszczanych jącym sąsiadującą zabudowę skiej. remontów dróg. Każda nawet cą Podgórną będzie można w Internecie. Kontrowersje wielorodzinną. Na plac budowy firma PBD najmniejsza ingerencja w dro- skręcić w  lewo w  kierunku ul. budzi również długi, ponieważ planuje wejść zaraz po uzgod- Piotr Kociewski 2 – letni czas inwestycji. Obser- Zad. 2 Przebudowa odcin- nieniu projektu tymczasowej wując ciągnące się w nieskoń- ka ulicy Chojnickiej od ul. Krzy- organizacji ruchu. czoność inne inwestycje dro- gowe w  regionie można tylko trzymać kciuki, aby wszystko poszło zgodnie z planem. Pozwolę sobie na małą refleksję. Praktycznie miesiąc temu odbyło się spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Starogardu. Tam zapowiedzia- no, że budowa 16 km obwod- nicy Starogardu z 4 rondami turbinowymi, wyburzeniami kilku obiektów będzie trwała 2 lata, czyli tyle samo, co w Sta- rogardzie remont 1,6 km dróg. STAROGARD GDAŃSKI Rowerzystka wpadła pod „TIR-A” Bezpieczeństwo pieszych i kierowców jednośladów na drogach jest tematem, który powinien budzić nasze zainteresowanie i troskę. Wypadki z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego zdarzają się niestety zbyt często, a ich skutki z reguły bywają tragiczne. Do jedne- go z takich zdarzeń doszło w poniedziałek (20 marca) na drodze krajowej nr 22 w Starogardzie Gdańskim. Kierująca rowerem kobieta została potrącona przez ciągnik siodłowy z naczepą. 20 marca kilka minut po riusze drogówki wraz z  techni- w kierunku Chojnic „tir” potrą- planie, zwłaszcza w  kontek- zawsze jest dynamiczna, dla- i  mamy pierwszeństwo, warto godzinie 12:00 dyżurny Komen- kiem kryminalistyki. Policjanci cił tam 38-letnią rowerzystkę. ście wypadków drogowych. tego powinniśmy starać się upewnić się, czy inni uczestni- dy Powiatowej Policji w Sta- ustalili wstępne okoliczności Na szczęście kobieta uniknęła Niestety, nie zawsze jest to przewidywać mogące wystą- cy ruchu drogowego zamie- rogardzie Gdańskim otrzymał tego zdarzenia. Do wypadku groźnych skutków tego zdarze- oczywiste. Ostatni wypadek, pić zagrożenia. Liczy się tutaj rzają go nam ustąpić. Dzięki zgłoszenie o  wypadku drogo- doszło w  miejscu, wydawało- nia, a  jedynie jej rower został w  którym uczestniczył tir i  ro- intuicja i umiejętność sprawnej temu można uniknąć wielu wym, jaki wydarzył się na dro- by się bezpiecznym tj. ozna- zmiażdżony przez tylne koła wer, pokazuje, jak ważne jest oceny. Bez względu na to, czy niebezpiecznych sytuacji i wy- dze krajowej nr 22 w rejonie czonym przejściu i  przejeździe naczepy. Badanie alkomatem wspólne przestrzeganie zasad jesteśmy kierowcą lub pieszym padków drogowych. skrzyżowania z  ul. Żwirki i  Wi- dla rowerzystów, na których wykazało, że uczestnicy wy- bezpieczeństwa na drodze. gury. Na miejsce natychmiast ruch kierowany jest sygnaliza- padku byli trzeźwi. Mieszkanka skierowani zostali funkcjona- cją świetlną. Mimo to jadący Starogardu Gdańskiego trafiła Kierowcy powinni zacho- do szpitala w celu zdiagnozo- wać szczególną ostrożność wania obrażeń ciała, a  funk- na drodze, zwłaszcza w  po- cjonariusze z  drogówki zatrzy- bliżu przejść dla pieszych oraz mali 51-letniemu kierowcy jego przejazdów dla rowerzystów, prawo jazdy. a w przypadku wyprzedzania zachować bezpieczną odle- Wypadki drogowe z udzia- głość od jednośladu. Należy łem rowerzystów najczęściej pamiętać, że rower jest pojaz- wynikają z  niedostatecznej dem, którego kierowca także uwagi innych uczestników ru- powinien przestrzegać obo- chu drogowego, a także z nie- wiązujących przepisów ruchu przestrzegania przez rowerzy- drogowego. Dla własnego stów zasad bezpieczeństwa. bezpieczeństwa piesi oraz cy- Jednakże niezależnie od tego, kliści powinni zadbać o to, aby kto jest winny, to zawsze rowe- być widoczni dla innych użyt- rzysta ucierpi najbardziej. Bez- kowników drogi. pieczeństwo pieszych i  cykli- stów jest kwestią, która zawsze Warto pamiętać także powinna być na pierwszym o zasadzie ograniczonego zaufania. Sytuacja na drodze

3 Wszystkiego dobrego dla sołtysów 11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa i  z  tej okazji dzień wcześniej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Starogardzkiego. Powód spotkania był jeszcze jeden. Zarząd Powiatu wspólnie ze stowarzyszeniem postanowił uhonorować najbar- dziej aktywnych gospodarzy wsi i w ten sposób zrodził się pomysł na nagrodę „Złoty Kłos” i tytuł Sołtysa Roku 2022 Powiatu Starogardzkiego. W  kategorii sołectw do Złotego Kłosa w kategorii powyżej 500 mieszkańców 500 mieszkańców wyróżnienia otrzymał Marek Piesik. otrzymali: Stanislaw Fojut, Karo- lewo, Bogumiła Worowska, Je- Marka Piesika ze Szlachty. szard Świlski. W spotkaniu wzięli żewnica, Zdzisław Felski, Czar- Nominacji dokonywali wój- udział parlamentarzyści, samo- nocin, Franciszek Szandrach, rządowcy, a  przede wszystkim Iwiczno, Marian Kujawski, Stu- towie oraz burmistrzowie, a na- sołtysi, którym życzymy dużo dzienice, Irena Szmaglińska, grody wręczał wicestarosta satysfakcji z codziennej pracy, Zimne Zdroje, Jacek Cholewa, Patryk Gabriel wraz z prezesem życzliwości i  realizacji zamie- Bietowo. ”Złotego Kłosa” zdo- stowarzyszenia Krzysztofem rzeń. był Tadeusz Chełchowski, soł- Eggertem, a także senator Ry- tys Brzeźna Wielkiego. Nagrodę “Złoty Kłos” w kategorii sołectw do 500 mieszkańców zdobył Tadeusz Chełchowski. Idea konkursu Celem konkursu „Złoty Kłos – Sołtys Powiatu Sta- W kategorii sołectw powy- rogardzkiego” jest promowanie najbardziej ak- żej 500 mieszkańców wyróżnie- tego Kłosa” zdobył Marek Pie- się na tyle, na ile możemy, grodzone dwie pierwsze oso- tywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz spo- nia otrzymali: Marian Reszka, sik, sołtys Szlachty. wspierać sołtysów – podkreśla by, to historyczny sukces tych łeczności lokalnej. Sołtysi integrują mieszkańców, Kleszczewo Kościerskie, Dorota wicestarosta Patryk Gabriel. doświadczonych sołtysów: sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każde- Demska-Wycinka, Osiek, Mi- - Jako Powiat Starogardzki – Bardzo cieszymy się, że pod- pana Tadeusza Chełchowskie- go dnia. Sołtysi są tymi, którzy najlepiej znają pro- chał Turzyński, Pogódki, Kazi- od początku istnienia Stowa- czas uroczystości zostały na- go z  Brzeźna Wielkiego i  pana blemy mieszkańców i  są w  stanie najszybciej re- mierz Głodek, Kaliska, Mariusz rzyszenia Sołtysów staramy agować na pilne potrzeby sąsiedzkiej wspólnoty. Tołkaniuk, Kokoszkowy, Ewa Są też gospodarzami, dzięki którym wsie pięknieją Wyczyńska, Zelgoszcz, Ewelina i stają się miejscami, w których dobrze się żyje. Szczodrowska, Bobowo. ”Zło- Jaką szkołę wybrać? Konkurs! Myślę EKOlogicznie Prawie 1800 uczniów szkół podstawowych, którzy zostali podzieleni na trzy grupy, odwie- Zachęcamy do udziału w  konkursie o  tema- dziło tegoroczne Powiatowe Targi Edukacyj- tyce ekologicznej pn. Myślę EKOlogicznie. Na ne, które odbyły się w  hali sportowej Zespołu zwycięzców czekają świetne nagrody! Szkół Ekonomicznych. Wydarzenie jest adresowane do uczniów szkół podstawowych. Starosta Kazimierz Chyła oficjalnie otworzył kolejną ży, żeby została w  naszym spotkanie z licealistami, ucznia- edycję Powiatowych Targów Edukacyjnych. powiecie, żeby nie musiała mi techników, szkół branżo- wyjeżdżać. Przedstawiamy wych, możliwość zadawania Data nie została wybrana były właśnie targi, na których kompleksową ofertę naszych pytań, poznania profili kształce- przypadkowo. 21 marca przy- ósmoklasiści mogli lepiej po- szkół. Efekty są imponujące, bo nia sprawią, że łatwiej będzie pada pierwszy dzień wiosny, znać szkoły ponadpodstawo- młodzież wychodzi z  tych tar- wybrać wymarzoną szkołę. który bywa uznawany również we. gów z konkretną wiedzą. Mogą za… dzień wagarowicza. Alter- się dowiedzieć o  kierunkach - Naszym zadaniem jest jak natywą dla ucieczki ze szkoły - Targi robimy dla naszej kształcenia, zawodach, prak- najdokładniej poinformować młodzieży i  z  myślą o  młodzie- tykach zawodowych, w tym ósmoklasistów jak wyglądają też zagranicznych - podkreśla szkoły, co one oferują. Oprócz starosta Kazimierz Chyła. – Przy targów organizujemy również okazji chciałbym podziękować dni otwarte naszych placówek samorządom gminnym, które – zauważa Marek Gabriel, na- zapewniają młodzieży trans- czelnik Wydziału Edukacji Sta- port na nasze targi. rostwa Powiatowego. Jesteśmy przekonani, że Przypomnijmy, że targi od- bywają się już od 12 lat. Swoją ofertę edukacyjną przedstawiły szkoły Uczniowie mogą zdobywać prowadzone przez Powiat Starogardzki. wiele ciekawych zawodów.

4 TCZEW Przetarg na rozbudowę basenu ogłoszony Urzędnicy z tczewskiego ratusza szukają wykonawcy rozbudowy tczewskiego basenu. Obecny basen z czasów PRL ma przejść istna metamorfozę, rewitalizację, rozbudowę, a mówiąc wprost stać się nowoczesnym i atrakcyjnym miejscem do pływania i relaksu ze zjeżdżalniami i strefą saun. 14 marca Urząd Miasta rozwój infrastruktury sportowo- w ramach sposobu \"zaprojek- go basenu krytego, a  także powstanie m.in.: Przed ogłoszeniem przetar- w Tczewie ogłosił przetarg na -rekreacyjnej poprzez budo- tuj i wybuduj\". wykonanie projektu budow- - nowy basen pływacki gu na budowę basenu zosta- zaprojektowanie i  realizację wę kompleksu basenowego”. lanego, projektów technicz- ła zwarta umowa na \"pełnie- zadania pn. „Aktywny Tczew – Zadanie będzie realizowane - Przedmiotem zamówie- nych wraz z  niezbędną infra- o wym. ok. 25m x 12,5m, pow. nie funkcji inżyniera kontraktu nia jest rozbudowa istniejące- strukturą, w tym układem dro- lustra wody ok. 312,5 m2, zlo- na rozbudowę kompleksu gowym, wykonanie instalacji kalizowany obok istniejącego basenowego. Firma będzie fotowoltaicznej oraz prac bu- dużego basenu z  przejściem merytorycznie nadzorowała dowlanych związanych z  ter- łączącym istniejącą i projekto- budowę nowego basenu. momodernizacją istniejącego waną halę basenową. Nowy Postępowanie wygrał Instytut budynku Tczewskiego Cen- basen przystosowany będzie Zrównoważonego Rozwoju Sp. trum Sportu i Rekreacji przy ul. do rozgrywania zawodów pły- z o.o. z Białegostoku. Kolejnym Wojska Polskiego. Rozbudowa wackich zgodnie z obowiązu- krok jest właśnie ogłoszenie i  oddanie do użytku nowego jącymi wymaganiami; przetargu na budowę basenu. basenu powinno nastąpić w  taki sposób, aby realizacja - basen rekreacyjny (pow. Kwota 25 mln zł najpraw- zadania nie powodowała ko- lustra wody ok. 322 m2) ze dopodobniej będzie niewy- nieczności długotrwałego wy- zjeżdżalnią wodną oraz urzą- starczającą na realizacje opi- łączenia z  pracy istniejących dzeniami do rekreacji i rehabi- sanego zadania, w  związku części obiektu - poinformo- litacji wodnej; z  powyższym prezydent Tcze- wała Małgorzata Mykowska, wa zapowiedział już poszuki- rzecznik Urzędu Miejskiego - brodzik oraz wodny plac wanie dodatkowych źródeł w Tczewie. zabaw dla dzieci z  różnorod- finansowania inwestycji m. in. nymi atrakcjami (ok. 50m2); w ministerstwie sportu. Termin składania ofert mija 14 kwietnia. Czas wykonania Do kompleksu basenów Pozytywnym aspektem zadania: 40 miesięcy od pod- dobudowana będzie także tego rodzaju inwestycji są spa- pisania umowy. strefa rekreacji, zaplecze sani- dające ceny surowców ener- tarne, szatnie, parking. getycznych. Zgodnie z aktual- Dokumentacja projekto- nymi danymi z dnia 21 marca wa powinna zostać wykona- W czerwcu ubiegłego roku 2023 w  portach ARA za tonę na w  oparciu o  gotową kon- miasto otrzymało na realizacje węgla płaci się 133,85 dolara, cepcję oraz Program Funkcjo- opisanej inwestycji wstępną czyli ok. 580 zł za tonę. Bardzo nalno - Użytkowy, która zakła- promesę inwestycyjną z  Ban- mocno staniał również gaz da, że w  ramach inwestycji ku Gospodarstwa Krajowego oraz ropa. w  wysokości 25 mln zł. w  ra- mach Rządowego Funduszu Piotr Kociewski Polski Ład: Programu Inwesty- cji Strategicznych. GMINA ZBLEWO Brawo Sołtysi Dzień Sołtysa to w Gminie Zblewo zawsze waż- ne święto, o którym się pamięta. Bo i sołtysi są wyjątkowi. Dodajmy, że niektórzy z  nich spra- wują tę funkcję już ponad 30 lat. W  miniony czwartek 16 - poza życzeniami dla sołtysów marca odbyło się spotkanie z okazji niedawnego Dnia Soł- wójta z sołtysami z terenu gmi- tysa - podkreślił ich szczególną ny Zblewo. Była to kolejna oka- rolę w samorządzie. zja do rozmowy m.in. na temat bieżących spraw gminy. Wójt Wójt nie krył też wdzięcz- ności aza dobrą współpracę i  zaangażowanie sołtysów. na stanowisku sołtysa pełni no - przypomnijmy - zostali też A  to nie koniec świetnych Podczas spotkania otrzyma- Stanisław Fojut z  sołectwa wyróżnieni w konkursie SOŁTYS wieści! Podczas tej uroczysto- li oni także od wójta drobne Karolewo i Marian Reszka ROKU Powiatu Starogardzkie- ści, radny Rady Gminy Zblewo upominki. Artur Herold przy- z  Kleszczewa Kościerskiego. go. Wyróżnienia te wręczono Andrzej Baran otrzymał odzna- pomniał, że najdłuższy - bo Obaj sołtysi zostali uhonoro- w  piątek 10 marca podczas czenie ZASŁUŻONY DLA ROL- ponad trzydziestoletni - staż wani przez wójta, a  niedaw- gali powiatowej. NICTWA.

5 Seria dramatycznych pożarów na Kociewiu Na szczęście w pożarach nikt nie zginął, lecz w jednej chwili ludzie zostali pozbawieni dachu nad głową i swojego miejsca na ziemi. Pożar to żywioł, który niesie dramatyczne konsekwencje pozbawiając ludzi często dorobku ich życia, a na resztę życia odciskając straszliwe piętno. Przyczyny po- żarów ustalą biegli. Specjaliści wskazują, iż jedną z najczęstszych przyczyn pożarów są zwarcia i wady instalacji elektrycznych, a także nieostrożność osób przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosami i zapałki oraz nieostrożność przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi. CZARNYLAS 17 marca - Czarnylas nizował zbiórkę na portalu zrzut- STAROGARD KOŚCIELNA JANIA W  piątek (17 marca) po ka.pl, która w pożarze praktycz- godzinie 10:00 do Stanowiska nie straciła cały swój dobytek. Kierowania Komendanta Po- wiatowego PSP w Starogardzie - Mojej mamie spalił się cały Gdańskim wpłynęło zgłoszenie dobytek życia, to, na co całe o pożarze budynku mieszkalne- życie ciężko pracowała – pisze go w  miejscowości Czarnylas inicjator zbiórki. gmina Skórcz. Na miejsce za- dysponowano 8 zastępów stra- foto: Hania, Hanna ży pożarnej PSP i OSP. Po przybyciu na miejsce 18 marca - Kościelna Jania zdarzenia strażacy zastali budy- 18 marca w centrum wsi nek w całości objęty pożarem. Z  budynku ewakuowały się Kościelna Jania po południu dwie osoby przed przybyciem wybuchł pożar budynku miesz- jednostek ochrony przeciwpo- kalnego. Osoby zamieszkujące żarowej (kobieta i mężczyzna), dom na szczęście ewakuowały którym strażacy udzielili kwalifi- się. kowanej pierwszej pomocy. - Strażacy zabezpieczy- Służby zostały wezwane do li miejsce zdarzenia i podali 5 pożaru budynku mieszkalnego prądów gaśniczych na palący we wsi Kościelna Jania około się budynek. Zbudowany został 13:30. Na miejscu pracowało punkt czerpania wody z pobli- kilka jednostek Straży Pożarnej. skiego stawu - powiedział mł. kpt. Michał Swobodziński. - Byłam na miejscu zdarze- Po przyjeździe zespołu ra- nia z kierownikiem GOPS oraz townictwa medycznego, oso- pracownikami socjalnymi. Bę- by zostały przekazane i  zabra- dziemy ustalać szczegóły po- ne do szpitala. mocy dla rodziny pokrzywdzo- - W  trakcie prowadzenia nej. Osoby pokrzywdzone będą akcji gaśniczej okazało się, że mieszkać u  rodziny, a  ocalałe w  budynku znajduje się palą- mienie zostanie zabezpieczone ca butla propan-butan, która – poinformowała Anita Galant, natychmiast została poddana Wójt Gminy Smętowo Granicz- chłodzeniu do czasu wypale- ne. - Dziękuję Strażakom z: OSP nia się gazu. Po ugaszeniu po- Smętowo Graniczne, OSP Le- żaru, budynek został zabezpie- śna Jania, OSP Kamionka, OSP czony przed dostępem osób Skórcz, PSP Starogard, a  także postronnych – dodał mł. kpt. innym służbom: policji, zespo- Michał Swobodziński. łowi ratownictwa medycznego Działania służb trwały do oraz pogotowiu energetyczne- godz. 13:32. mu – podziękował Wójt Anita Galant. foto: KP PSP Starogard Na portalu pomagam.pl 17 marca - Starogard została założona zbiórka w celu 17 marca po południu pomocy dla rodziny - Pomoc w  Starogardzie Pożar wybuchł po pożarze Kościelna Jania. pożar kamienicy przy ulicy Lu- bichowskiej praktycznie vis-a-vis 21 marca - Tczew Komendy PSP. We wtorek w  godzinach W Starogardzie po godzinie porannych ogień pojawił się 17 na poddaszu kamienicy przy budynku mieszkalnym przy ulicy ul. Lubichowskiej pojawił się Nad Wisłą. Z  budynku ewaku- ogień. Z  zagrożonego budyn- owano 6 osób. ku zostało ewakuowanych 13 W  akcji ratowniczej udział osób, na szczecie nikt nie został brały cztery zastępy straży po- ranny. żarnej. Na miejscu pracowały - Pożar został zlokalizowany. jednostki z PSP Starogard oraz Z  mieszkania, w  którym doszło OSP Sucumin i  OSP Klonówka. do pożaru ewakuowano sześć Strażacy, którzy szybko poradzili osób - w  tym trójkę dzieci. Na sobie z trudną sytuacją, jaką za- drugiej kondygnacji budynku wsze jest pożar kamienicy. znajdowała się osoba, która nie Syn poszkodowanej zorga- była się w  stanie samodzielnie ewakuować – poinformował kpt. Michał Myrda, rzecznik KP PSP Tczew. foto: KP PSP Tczew Piotr Kociewski TCZEW

6 GMINA TCZEW Sołtysi na kadencję 2023-2027 wybrani - z jednym wyjątkiem W niedzielę, 19 marca na terenie wszystkich 26 sołectw gminy Tczew odbyły się wybory sołeckie. Znamy niemal wszystkich sołtysów, którym mieszkańcy powierzyli funkcję organu wykonawczego w swoim sołectwie. Nie udało się rozstrzygnąć rywalizacji w sołectwie Rukosin - kan- dydaci zdobyli dokładnie tyle samo głosów. W sytuacji, kiedy wyborcy mają do wyboru jednego kandydata, musi on zgodnie z procedurą uzyskać pięćdziesiąt procent i jeden głos. Kiedy mamy dwie kandydatury - może przeważyć nawet jeden głos. Ponowne wybory w sołectwie Rukosin odbędą się w niedzielę, 2 kwietnia, w godzinach 8:00 – 14:00. Kto został wybrany na ko- tysa wybrano ponownie rad- rozstrzygnięta na korzyść wyznaczonych lokali podczas W  których sołectwach długoletnią działalność na lejną kadencję? nego Piotra Hinc (113 głosów, drugiego z  kandydatów - 96 rzecz lokalnych społeczności ze 148 wydanych kart). kart wyborczych na tak. Do- niedzielnych wyborów udało mieszkańcy zdecydowali się - Wójt Gminy Tczew Krzysztof W  dokładnie połowie tychczasowa sołtyska Kata- się 2722 osób, co przekłada pozostać w domach? Augustyniak. sołectw Gminy Tczew - po- W których sołectwach wi- rzyna Fiebig-Błaszkowska nie się na frekwencję na pozio- dobnie jak dotychczas, funk- tamy nowych przedstawicieli przystąpiła do wyborów. Po Najniższy wynik zanoto- Szczegółowe wyniki w po- cję sołtysa w  nowej kadencji lokalnej społeczności? rezygnacji z kandydowania mie 24%. szczególnych sołectwach 2023-2027 będą pełnić: przez sołtysa Rafała Kozaka, wano w  sołectwach: Dalwin znajdują się na stronie inter- Bałdowo, po zakończo- na czele sołectwa Szczerbię- Szczególne uznanie wzbu- (8%), Bałdowo (9%), Turze netowej Gminy Tczew. Sołectwo Czatkowy - gło- nej kadencji Łukasza Kowal- cin (głosami 47 wyborców) dza wysoka frekwencja wy- (12%) oraz w Miłobądzu (13%). sami 56 mieszkańców Anna skiego, będzie miało nowe- stanie w tej kadencji kobieta borcza w  sołectwie Śliwiny - Czym zajmuje się sołtys? Kot będzie kontynuowała go sołtysa w  osobie Krystyny - Gabriela Ciszek zyskała po- W każdym sołectwie sołtys swoją pracę na rzecz lokal- Fryca, która zyskała zaufanie parcie wśród mieszkańców. na 263 osoby uprawnione do jest przedstawicielem lokalnej nej społeczności. W sołectwie 60 wyborców (jedyna kandy- W  jednym z  największych so- społeczności, przewodniczy Dąbrówka Tczewska również datura). W Boroszewie zdecy- łectw gminy Tczew - Swaro- głosowania - do urn wybor- Radzie Sołeckiej, jak również bez zmian - na jedyną kandy- dowano, że dotychczasowy żynie, po trzech kadencjach reprezentuje swoje sołectwo datkę - Krystynę Kilanowską sołtys Michał Kowalski ustąpił sołtysa Szczepana Klinkusza czych stanęło 156 mieszkań- na zewnątrz. Zwołuje zebranie oddano 83 głosy. W Dalwinie miejsca Marzenie Bednarz, zastąpi Józefa Paichert, któ- wiejskie, uczestniczy w nara- funkcję sołtysa na kolejną która wśród 203 mieszkań- ra spośród wydanych 249 ców (59%). Duże zaintereso- dach organizowanych przez kadencję powierzono Mariu- ców biorących udział w  wy- kart wyborczych zdobyła 144 wójta, czy posiedzeniach szowi Kapusta (17 głosów). borach - zdobyła 134 głosy. głosy. Jedyna kandydatka wanie można było zauważyć rady gminy. Odpowiada za Na 69 kartach wyborczych Również w  sołectwie Czarlin, w sołectwie Turze - Paula Ner- prawidłową gospodarkę fi- w  sołectwie Gniszewo za- spośród dwóch kandydatur lich - została poparta przez również w  Rukosinie (50%), nansową sołectwa. głosowano na Marię Cimek. na nowego sołtysa wybrano 88 mieszkańców i  zastąpi Rozpowszechnia wśród Mieszkańcy Łukocina nie mieli Dawida Zielińskiego (na 211 w  pełnieniu funkcji sołtyskę w  Wędkowych (45%), czy mieszkańców sołectwa treści żadnych wątpliwości. Wszy- wydanych kart - 127 głosów), Katarzynę Węsierską (po 2 ka- uchwał rady gminy i  zarzą- scy, którzy przybyli na wybo- któremu miejsca po jednej dencjach). W sołectwie Węd- w Zajączkowie (40%). dzeń wójta, w  szczególności ry, poparli dotychczasowego kadencji ustępuje dotychcza- kowy Daria Aksan, głosami 38 zawierające przepisy prawa sołtysa - Monikę Treder (46 sowa sołtyska Krystyna Nalik. mieszkańców, pokonała do- Rekord wydanych kart miejscowego, jak również głosów). W sołectwie Malenin Po rezygnacji sołtyski Karoliny tychczasową sołtyskę Bożenę komunikaty, obwieszczenia wieloletni sołtys, a  zarazem Filcek, jedynym zarejestrowa- Wagga, która pełniła tę funk- w niedzielnych wyborach na- i inne informacje poprzez Wiceprzewodniczący Rady nym kandydatem w  sołec- cję przez ostatnie 3 kadencje. umieszczanie ich na tabli- Gminy Tczew Roman Wendt twie Goszyn był Artur Dyas, leży do dwóch sołectw (po cach ogłoszeń, rozplakato- powołany został na kolejną na którego ostatecznie swój W  sołectwie Rukosin wanie oraz informowanie kadencję, z  poparciem 100 głos oddało 23 mieszkańców. mieszkańcy podzielili swoje 249 wyborców): jednego z  w  trakcie zebrań i  bieżących mieszkańców. Małżewo to so- Magdalena Tucholska popar- głosy między dwie kandyda- kontaktów z mieszkańcami. łectwo, w którym zagłosowa- ciem 169 mieszkańców zwy- tury (dotychczasowy sołtys większych - Swarożyna (przy Zgłasza wnioski w  spra- no trzydziestoma pięcioma ciężyła z  Krzysztofem Jagiel- - Sławomir Guziński oraz Ewe- wach dotyczących przedsię- głosami za Mirosławą Bronk. skim w  sołectwie Lubiszewo lina Kordowska) dokładnie po 1293 osobach uprawnionych wzięć społecznych mających 29 mieszkańców sołectwa Tczewskie. Żegnamy ustępu- połowie. Na 106 uprawnio- na celu poprawę warunków Mieścin poparło kandyda- jącą sołtys - radną Ewę Kuli- nych do głosowania osób, do głosowania) i  Lubiszewa życia w  sołectwie, ale tak- turę Dariusza Jurczyńskiego. szewską, która zdecydowała, w  wyborach wzięło udział 53 że: spostrzeżone zakłócenia Aż 221 głosów oddano na że miniona kadencja będzie mieszkańców (jeden głos nie- Tczewskiego (przy 652 oso- w  funkcjonowaniu urządzeń sołtysa Rokitek - przed Sła- jej ostatnią. Za sterami sołec- ważny). Jest to jedyne sołec- użyteczności publicznej (np.: womirem Stojałowskim druga twa Małżewko stanie Paulina two w  gminie Tczew, w  któ- bach uprawnionych) - (ko- awarie wodociągów, oświe- kadencja. Stanisławie nato- Jezierska (41 głosów), która rym funkcja sołtysa nie została tlenia ulicznego), jak również miast reprezentować będzie zastąpi w  pełnieniu funkcji powierzona podczas niedziel- lejno 19% i  38% frekwencji). przypadki naruszenia przepi- ponownie Radosław Mazu- sołtysa Danutę Kowalską. nych wyborów. Ponowne wy- sów o  utrzymaniu czystości rek (46 głosów). Sołectwo W Miłobądzu również zmiany. bory wyznaczone zostały na Nieco niżej plasuje się kolej- - Gratuluję serdecznie za- i  porządku w  sołectwie oraz Szpęgawa oddało 143 ważne Jedyny kandydat - Edward dzień 2 kwietnia br. o  innych nieprawidłowo- głosy na jedyną kandydatkę Siwiak zostaje sołtysem gło- ne duże sołectwo w  gminie równo nowym, jak i  piastują- ściach skutkujących powsta- - Jadwigę Gajewską. Funk- sami aż 100 mieszkańców Frekwencja analogiczna niem szkód w  majątku gminy cję organu wykonawczego sołectwa. Tym samym zastą- do poprzednich wyborów so- Tczew - Rokitki - wydane zo- cym już kolejną kadencję soł- i sołectwa. w  sołectwie Tczewskie Łąki pi dotychczasową sołtyskę łeckich kolejną już kadencję będzie Katarzynę Wuttkowską. Ry- stały 232 karty, co przy 1378 tysom i  dziękuję ustępującym pełniła radna Rady Gminy walizację w  sołectwie Śliwiny Wszystkich uprawnionych Tczew Iwona Kończyńska (77 pomiędzy Marcinem Hopa do głosowania mieszkańców osobach uprawnionych daje władzom jednostek pomocni- głosów). Spośród dwóch kan- a  Wojciechem Tocewiczem gminy Tczew było 11 440. Do dydatur z Zajączkowa na soł- 17% frekwencji. czych w  gminie za wydatną,

GMINA GNIEW 7 mUmosotwkuannaaWpirezerzbyucdy opwoędpisana GJWanierimelkwaarsnkkoi cny17 marca burmistrz Maciej Czarnecki oraz prezes spółki Inwest-Kom Krzysztof Lisiecki podpisali umowę na przebudowę mostku na Wierzycy. Realizacja zadania pozwoli na ponowne użyt- kowanie mostu przez mieszkańców i turystów. Zadanie wykonane ma zostać do końca maja W  niedzielę, 26 marca, na rynku w  Gniewie odbędzie się Gniewski Jarmark Wielkanoc- tego roku. Koszt inwestycji wynosi 492 000 złotych. skie w  ramach poddziała- jętego Programem w zakresie ny. Wydarzenie wprowadzi nas w  wyjątkowy, nia „Wsparcie na wdrażanie „Rozwój ogólnodostępnej świąteczny nastrój. operacji w ramach strategii i niekomercyjnej infrastruktury rozwoju lokalnego kierowane- turystycznej lub rekreacyjnej, go przez społeczność”, w  ra- lub kulturalnej”. mach działania „Wsparcie Wsparcie zostało uzyska- dla rozwoju lokalnego w ra- ne za pośrednictwem LGD mach inicjatywy LEADER” ob- „Wstęga Kociewia”. - Inwestycja pn. „Budowa mieszkańców za pozyskane drewnianego mostku przez Panu Marszałkowi Józefowi rzekę Wierzycę”, ma na celu Sarnowskiemu. poprawę dostępności i  bez- pieczeństwa na szlakach tu- Projekt współfinansowany rystycznych- w  szczególności jest ze środków Europejskiego Wiślanej Trasy Rowerowej. Funduszu Rolnego na rzecz Serdecznie dziękuję w imieniu obszarów wiejskich: Europa inwestująca w  obszary wiej- GMINA GNIEW Remonty dróg asfaltowych W ostatnich dniach ogłoszony został przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję związaną z remontem dróg asfaltowych na terenie gminy Gniew. Zapla- nowane zadania obejmują modernizację 10 dróg w różnych częściach naszej gminy. Prace polegać będą na wykonaniu na ich nawierzchni nowej nakładki bitumicznej. Inwestycja współfinan- Remonty przeprowa- Ostrowite; Pieniążkowo, Ra- Witosa w Gniewie. Od godziny 11:00 gniew- dzielnie wykonają wielkanoc- sowana jest ze środków po- kowiec, Opalenie, Widlice Więcej szczegółowych ski rynek będzie głośny i  ko- ne ozdoby. W tym roku po raz chodzących z  Rządowego dzone zostaną w  miejsco- na odcinku Opalenie-Widlice lorowy, a to wszystko za spra- pierwszy odbędzie się także Funduszu Polski Ład Programu oraz w  mieście na ulicach informacji znajdą Państwo wą kramów wypełnionych Wielkanocny Turniej Szacho- Inwestycji Strategicznych. wościach: Jeleń, Polskie Czyżewskiego, Stromej oraz w  ogłoszonym postępowaniu różnorodnym rękodziełem, wy. Turniej przeznaczony jest przetargowym. domowymi wypiekami czy dla uczniów szkół podstawo- Gronowo, Kuchnia, Kolonia nawet upominkami dla naj- wych. Najlepsi szachiści otrzy- młodszych. Atrakcją jarmarku mają atrakcyjne nagrody Ostrowicka w  miejscowości będzie także możliwość po- ufundowane przez sponsora. dziwiania prac wykonanych w ramach konkursu „Najpięk- Dodatkową atrakcją dnia niejsza Ozdoba Wielkanoc- będzie możliwość znalezie- na”. W tym roku w rywalizacji nia przechadzającego się wezmą udział przedszkola, między straganami zajączka, szkoły podstawowe, orga- który będzie miał słodkie upo- nizacje oraz stowarzyszenia minki dla wszystkich dzieci. z terenu Gminy Gniew. Przed- Natomiast muzyczną atrakcją miotem konkursu jest wyko- niedzieli będą występy zespo- nanie zająca wielkanocnego łów „Błękitna Wstęga” oraz dowolną techniką. Głosowa- „Nicpońskie Śpsiewaki”. nie odbędzie się za pomocą platformy Facebook oraz sta- - Jesteśmy mile zaskocze- cjonarnie na gniewskim rynku ni popularnością, jaką cieszą podczas jarmarku. się nasze gniewskie jarmarki – mówi dyrektor CKiBP Anna Nie zabraknie także atrak- Czyżewska. – Dodaje nam to cji dla najmłodszych. W  Sali motywacji do dalszego dzia- Kameralnej dzieci będą mo- łania, dlatego zapraszamy gły uczestniczyć w  warszta- na tegoroczny Jarmark Wiel- tach, podczas których samo- kanocny. Nie będą Państwo zawiedzeni!

8 GMINA STAROGARD Przepędzili zimę w Grodzisku Owidz W niedzielne popołudnie w Grodzisku Owidz bardzo liczna grupa dzieci wspólnie ze swoimi rodzicami wzięło udział w tradycyjnym przepędzaniu zimy i przywitaniu wiosny. sko Owidz zatętniło życiem. kowano w Grodzisku Owidz. Słomiana kukła, topiona Bardzo liczna grupa dzie- w rzece bądź jeziorze, a cza- ci, która przybyła w  niedziele sem uprzednio podpalana, do Grodziska Owidz nawet współcześnie odbierana jest, z  odległych stron Pomorza jako symbol zimy, a zwyczaj dała pokaz iście wiosennej jej topienia ma dawać po- energii. Była moc. czątek wiośnie i  budzącej się do życia przyrodzie. - Wierzymy, że dzięki Wam od dziś czekają nas piękne, pełne słońca i dobrej pogody dni. Marzanna udała się na zasłużony odpoczynek, wio- sna przywołana – zakomuni- Grodzisko Owidz i Mu- zeum Mitologii Słowiańskiej w  miniona niedzielę (19 mar- ca) zorganizowało rodzinne warsztaty tworzenia Marzan- ny. Każde z  dzieci samodziel- nie bądź z  pomocą swoich rodziców, dziadków lub opie- kunów miało szanse na stwo- rzenie własnej, takiej osobistej Marzanny. Opowieści o  Ma- rzannie oparte na legendach słowiańskich opowiadał dzie- ciom i nie tylko im, Radosław Sawicki - kierownik Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Grodzi-

9

10 GMINA SKARSZEWY TCZEW Modernizacja dróg na dużą skalę Nożownik aresztowany Ponad 5 mln złotych - taka kwota zostanie przeznacza na modernizację infrastruktury drogo- W  ubiegłym tygodniu policjanci z  tczewskiej wej na terenie gminy Skarszewy. nr 16/7, 16/2, Bączek - działka komendy zatrzymali 48-letniego mężczyznę, który pobił swoją konkubinę, a  wezwanego nr 5, Kamierowskie Piece - ul. na pomoc przyjaciela zgłaszającej zaatako- wał nożem. Jeziorna, Pogódki - ul. Garczyń- ska, Demlin – Nowe Gołębiew- ko działka nr 286, Mirowo Duże - działka nr 24, Nowy Wiec - działki nr 212/4, 216/4, Szczo- drowo - ul. Bajeczna, Więcko- wy - działka nr 283/3. Ponadto zostanie wykonana przebudo- wa ul. Młyńskiej w  Godzisze- wie wraz z budową kanalizacji deszczowej. W planach jest moderniza- cja kolejnych dróg gminnych – inwestycje w  pozostałych sołectwach zostaną zrealizo- Zaplanowana na 2 lata in- W  Urzędzie Miejskim zosta- i część ul. Gdańskiej, ul. Górna, wane w oparciu o nowe edy- westycja będzie zrealizowana ła podpisana umowa z  wyko- ul. Długa, ul. Nad Stawem, ul. cje programów rządowych. w ramach Rządowego Fundu- nawcą inwestycji - spółką Flize Gdańska, ul. Objazdowa, ul. Niebawem gmina ogłosi rów- szu Polski Ład: Program Inwe- Gres z  gminy Kartuzy. Umowę Osiedlowa. nież przetarg na budowę dróg stycji Strategicznych. Z Progra- podpisali burmistrz Jacek Pauli Na terenie sołectw inwe- w  ramach funduszy sołeckich Podczas zatrzymania kie- adresów, gdzie z  ustalonych rował ostrze w  kierunku funk- informacji wynikało, że mógł mu gmina otrzymała 5 mln zł, i  prezes spółki Kamil Lejkowski. stycja będzie prowadzona (ok. 300 tys. złotych). Prowa- cjonariusza. Sprawca został ukryć się mężczyzna. Typowa- a gmina dołoży z budżetu 264 W  wydarzeniu uczestniczyli w  następujących miejscach: dzone są też wiosenne na- obezwładniony i  zatrzymany. nia policjantów okazały się m.in. zastępca burmistrza Ce- Koźmin - działka nr 150, Wolny prawy dróg. To nie koniec do- Mężczyzna miał ponad 3 pro- trafne. Z uwagi na informa- tys. złotych. mile alkoholu w organizmie. cję, jaką zdobyli wywiadow- - To największa inwestycja cylia Hinz, skarbnik gminy Sabi- Dwór - działki nr 370/79, 370/80, brych informacji drogowych, W  miniony czwartek 48-latek cy o  możliwości posiadania w  dziejach naszej gminy zwią- na Spierewka, sekretarz gminy 370/30, Bolesławowo - działka szczegóły podamy niebawem. usłyszał w prokuraturze łącznie broni przez sprawcę, policjan- trzy zarzuty dotyczące spowo- ci poinformowali dyżurnego, zana z modernizacją dróg osie- Andrzej Janikowski, przewodni- dowania ciężkiego uszczerbku który wysłał kryminalnych do na zdrowiu, czynnej napaści udzielenia wsparcia. Funkcjo- dlowych i  śródpolnych. Dzię- czący Rady Miejskiej Józef Ka- na policjanta oraz uszkodzenia nariusze wzywali 48-latka do ciała. Sąd zastosował wobec otworzenia drzwi, lecz męż- kujemy rządowi za przyznane miński, radni oraz pracownicy mieszkańca powiatu tczew- czyzna zaczął kierować w  ich skiego tymczasowy areszt na kierunku wulgaryzmy. Funkcjo- gminie środki w  wysokości 95 Urzędu Miejskiego. okres trzech miesięcy. nariusze weszli do mieszkania przez okno. Napastnik zaczął proc. kosztów inwestycji, a tak- W  ramach prac ułożo- 14 marca tego roku około wymachiwać nożem w kierun- godziny 20 dyżurny z  Komen- ku policjanta. Z uwagi na fakt, że posłowi Kazimierzowi Smoliń- ne zostaną płyty drogowe. dy Powiatowej Policji w Tcze- że mężczyzna nie reagował wie przyjął zgłoszenie, według na polecenia o odrzucaniu skiemu za wspieranie naszych W Skarszewach inwestycja bę- którego wynikało, że męż- ostrza, jeden z wywiadow- czyzna pobił swoją partner- ców użył paralizatora w  celu działań - powiedział burmistrz dzie realizowana w następują- kę, a  wezwanego na pomoc obezwładnienia 48-latka. Po- przyjaciela zgłaszającej za- licjanci zatrzymali i  przewieźli Jacek Pauli. cych miejscach: ul. Działkowa atakował nożem. Na miejsce do jednostki Policji mężczyznę. natychmiast zostali skierowani Policyjne badanie alkomatem GMINA PELPLIN policjanci z referatu patrolo- wykazało, że 48-latek miał po- wo-interwencyjnego oraz ze- nad 3 promile alkoholu w orga- 8 dróg w nowej odsłonie spół wywiadowczy. Policjanci nizmie. W czwartek mężczyzna wykonali wszystkie niezbędne usłyszał w tczewskiej prokuratu- Gmina Pelplin rozpoczyna największy w historii pelplińskiego samorządu projekt modernizacji czynności na miejscu zdarze- rze łącznie 3 zarzuty dotyczą- dróg gminnych. Generalnej przebudowie zostanie poddanych 9 odcinków dróg o łącznej dłu- nia, a  Zespół Ratownictwa ce spowodowania ciężkiego gości niespełna 9 km. Medycznego udzielił niezbęd- uszczerbku na zdrowiu, czyn- nej pomocy poszkodowa- nej napaści na policjanta oraz Projekt, na który Gmina o łącznej długości ok. 1.385 m), jowymi, łączna długość odcin- na tzw. prace przedprojekto- nym. Wywiadowcy zajęli się uszkodzenia ciała. Na wniosek Pelplin otrzymała dofinanso- - odcinek drogi wewnętrz- ków: ok. 718 m). we, polegające na przygo- odnalezieniem sprawcy, który prokuratora, sąd zastosował wanie z  Rządowego Progra- towaniu Programów Funkcjo- zaraz po zdarzeniu oddalił się środek zapobiegawczy wobec mu Inwestycji „Strategicznych” nej w  Wielkim Garcu (droga Ze strony wykonawców, nalno-Użytkowych, wyniosły w nieznanym kierunku. Funk- mieszkańca powiatu tczew- Polski Ład wchodzi właśnie od boiska w  kierunku północ- którzy będą realizowali powyż- one 191.557,00 zł (wykonawcą cjonariusze sprawdzali wszyst- skiego w postaci tymczaso- w  fazę wykonawczą. Wczoraj nym, nawierzchnia z  płyt dro- sze zadania, umowy podpi- było przedsiębiorstwo „Walbet: kie miejsca, w których mógł się wego aresztowania na okres (21 marca) w siedzibie Urzędu, gowych, długość odcinka: ok. sali: Marek Żółtek – właściciel Projekty, Nadzory Waldemar ukryć sprawca. Tuż przed pół- trzech miesięcy. O  dalszym Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin 935 m), przedsiębiorstwa Usługi Trans- Żmuda z  siedzibą w  Tczewie). nocą wywiadowcy pojechali losie 48-latka zadecyduje sąd. podpisał umowy, które gwa- portowo Sprzętowe Marek Żół- Ponadto, ze środków Gminy pod jeden z wytypowanych rantują przebudowę 8 dróg na - odcinek drogi wewnętrz- tek z siedzibą w Jabłowie, Do- Pelplin sfinansowana zostanie terenach wiejskich oraz jednej nej w  Bielawkach (początek minik Brzeziński – Prezes Zarządu usługa nadzoru inwestorskiego INFORMACJA w Pelplinie. Przetarg został po- naprzeciw DPS, koniec przy „Romado – Brzeziński” Sp. z  o. (obecnie przetarg jest w  fazie dzielony na 9 części, analo- wjeździe na drogę powiato- o. z siedzibą w Brodnicy Górnej. rozstrzygania, a najkorzystniej- Burmistrza Miasta Skórcz gicznie, każda z nich dotyczyła wą, nawierzchnia z  płyt dro- Łączna wartość zadań, w tym sza oferta złożona przez „ATR” innego odcinka drogi i  będzie gowych, długość odcinka: ok. projekty budowlane oraz same Sławomir Rytlewski z  siedzibą Burmistrz Miasta Skórcz informuje, iż dnia 21 marca 2023 r. realizowana przez dwóch wy- 741 m), roboty budowlane wynosi w  Tczewie opiewa na kwotę wydane zostało Zarządzenie nr 30/2023 w sprawie ogłoszenia konawców: 13.198.079,78 zł. Na ich reali- 55.350,00 zł). wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gmi- - odcinek drogi gminnej zację Gmina Pelplin pozyskała ny Miejskiej Skórcz, przeznaczonej do oddania w użyczenie. - odcinek drogi gminnej nr nr 215022G oraz odcinek dro- 10.357.660,00 zł z  Rządowego Podpisane w dniu wczo- 215011G Rożental – Rombark gi wewnętrznej w  Lignowach Programu Inwestycji Strate- rajszym umowy zakładają mo- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (nawierzchnia z  płyt drogo- Szlacheckich (nawierzchnia gicznych „Polski Ład”, pozo- dernizację poszczególnych od- podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wy- wych na długości ok. 1.759 m), z płyt drogowych, łączna dłu- stałe środki, tj. 2.840.419,78 zł cinków w terminie 14 miesięcy, wieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skórczu gość odcinków: ok. 588 m), to wkład własny pelplińskiego zatem wszystkie drogi powinny przy ul. Głównej 40 na okres 21 dni oraz w Biuletynie Infor- - ul. Ks. Liedtke w Rożentalu samorządu w  projekt. Dodat- być przebudowane do 21 macji Publicznej. Informację o wywieszeniu wykazu publiku- (nawierzchnia z  kostki bruko- - ul. Stefańskiego w  Pelpli- kowo, gmina poniosła koszty maja 2024 r. je się niniejszym w prasie lokalnej. wej, długość odcinka: ok. 323 nie oraz droga wewnętrzna m), (nawierzchnia z  kostki betono- Burmistrz Miasta Skórcz wej wraz z 89 miejscami posto- Janusz Kosecki - ul. Gen. Sikorskiego, Gen. Sosnkowskiego oraz ks. Sawic- kiego w Rożentalu (nawierzch- nia z  płyt YOMB, łączna dłu- gość odcinków: ok. 844 m), - odcinek drogi gminnej nr 215007G w Rajkowach, ul. Dębowa (nawierzchnia z  płyt drogowych, długość odcinka ok 1.545 m), - ul. Wierzbowa oraz ul. Kalinowa w  Rajkowach (na- wierzchnia z  płyt drogowych

11 STAROGARD Radny Pielecki z mieszkańcami o ich sprawach Przewodniczący Komisji Infrastruktury radny Rady Miasta Wojciech Pielecki po raz kolejny zaprosił mieszkańców do bezpośredniej rozmowy z władzami miasta na temat inwestycji planowanych w rejonie ich zamieszkania. W spotkaniu, które zainicjo- Przebudowa ulicy Osiedlowej Naczelnik WTI Janusz Kar- wartości całego zadania, któ- wał radny Rady Miasta Woj- a elektryfikacja linii nr 203 czyński omówił szczegóły pro- rego koszt oszacowano na ok. ciech Pielecki ze strony władz -Wiemy, że w styczniu tego jektu przebudowy ul. Osiedlo- 4 mln zł - dodał prezydent. miasta w spotkaniu uczestni- wej, skupiając się na elemen- czyli prezydent miasta Janusz roku Miastu udało się uzyskać tach, które najbardziej intere- Wiceprezydent oświad- Stankowiak, wiceprezydent dofinasowanie na przebudo- sowały zebranych. Mieszkańcy czył, że po rozmowie z Dyrektor Tadeusz Błędzki oraz Naczelnik wę ul. Osiedlowej z  Rządowe- dopytywali się głównie o liczbę CPI wie na pewno, że wariant Wydziału Techniczno-Inwe- go Funduszu Rozwoju Dróg. miejsc postojowych, ich lokali- z  budową tunelu pod torami stycyjnego Janusz Karczyński. Wcześniej mówiliśmy o  dwóch zację oraz harmonogram prac. to ostateczna wersja budowy Towarzystwo Budownictwa latach realizacji, teraz jest przejazdu w Starogardzie, jaką Społecznego reprezentował szansa, że Osiedlowa zostanie – W  ubiegłym tygodniu PKP akceptuje. prezes TBS Tomasz Czerwiński. zmodernizowana do 2024 roku. miałem przyjemność podpisać Obecny był też dzielnicowy Ten fakt bardzo nas wszystkich z  Wojewodą Pomorskim umo- – Chcę Państwa uprzedzić, aspirant sztabowy Maciej Olej- cieszy i  bardzo dziękujemy za wę na dofinasowanie moderni- że już w dokumentacji przetar- niczak. podjęte starania – powiedział zacji ulicy Osiedlowej w kwocie gowej zawarta zostanie klauza radny Wojciech Pielecki. blisko 1,9 mln zł. To niecałe 50 % podyktowana rozmową, któ- rą odbyłem dzisiaj z  dyrektor Centrum Przygotowań Inwe- Plan przebudowy układu mailowo od 25 do 31 marca – stycji PKP. Na spotkaniu do- drogowego obszaru powiedział Janusz Karczyński wiedziałem się, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że kolej tzw. działek kocborowskich Dworzec PKP otrzyma „zielone światło” od Naczelnik Wydziału Tech- bez kasy biletowej rządu na rozpoczęcie plano- Wiceprezydent Tadeusz wanej na lata 20024-2027 inwe- niczno-Inwestycyjnego poinfor- Błędzki oświadczył, że zgodnie stycji dotyczącej przebudowy mował zebranych o możliwości z odpowiedzią PKP kasa bileto- linii kolejowych. Mowa tutaj zapoznania się ze wstępnym wa w  Starogardzie Gdańskim o  kwocie 4-5 mld złotych. To planem przebudowy ulic: Koc- została zamknięta nieodwra- oznacza, że jesienią może się borowskiej, Poprzecznej, Kwia- calnie. okazać, że projekt przebudowy towej, Łąkowej i  Żytniej, zloka- ul. Osiedlowej będzie wymagał lizowanych na terenie działek Sprawy TBS uwzględnienia budowy prze- kocborowskich. Mieszkańcy wykorzystując jazdu pod torami ul. Kolejową. obecność władz miasta i  pre- To spowoduje szereg zmian, – Zachęcam Państwa do zesa TBS poruszyli też szereg m.in. zmniejszenie liczby miejsc zapoznania się z  tym planem spraw dotyczących poszcze- postojowych na planowanym na naszej stronie internetowej gólnych wspólnoty mieszkanio- parkingu z 80 na 40 miejsc, albo bezpośrednio w Wydziale wych. M.in. ustawienia pojem- dlatego musicie wiedzieć Pań- w  Urzędzie Miasta. Ważne jest, ników do gromadzenia odpa- stwo, że część tego parkingu abyście Państwo sprawdzili do- dów, zwiększenia altanek na będzie wykonana w  formie kładnie czy zaprojektowane ich gromadzenie, przyłączenia tymczasowej, jako element roz- wjazdy do waszych posesji są do miejskiej sieci gazowniczej bieralny – poinformował Tade- zgodne z ustawieniem bram i wiele innych. usz Błedzki. i  czy chodniki dochodzą do furtek. Wnioski i  uwagi mogą Państwo zgłaszać osobiście lub GMINA LUBICHOWO podstawowa klasy V-VIII): V miejsce: Kinga Różań- I miejsce: Olaf Ziemba ska (PSP Zelgoszcz). Turniej Wiedzy Pożarniczej (PSP Lubichowo), W  jury zasiedli Tomasz II miejsce: Patryk Szatkow- Kołodziejczyk, Agata Sobie- chowska, Jan Kazubowski, ski (PSP Lubichowo), Franciszek Lewicki. Nagrody III miejsce: Szymon Bo- rzyszkowski (PSP Lubichowo), ufundował Wójt Gminy Lubi- 14 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubichowie odbył się Gminny Turniej Wiedzy Po- IV miejsce: Anna Wyczyń- chowo Andrzej Toczek oraz ska (PSP Zelgoszcz), Gminny Ośrodek Kultury. żarniczej. Do konkursu przystąpiło 10 osób ze szkół podstawowych w Lubichowie i Zelgoszczy. Grupa pierwsza (szko- ła podstawowa klasy I-IV): I miejsce: Julia Witkowska(PSP Lubichowo), II miejsce: Lena Zielińska (PSP Zelgoszcz), III miejsce: Karolina Olszowy (PSP Zelgoszcz), IV miejsce Zuzanna Kotlenga (PSP Lu- bichowo ), V miejsce: Nikola Losse ( PSP Lubichowo) . Grupa druga ( szkoła

12 Rywale do 7-8 miejsca w pozo- stałych meczach mogą stracić KOSZYKÓWKA. I Liga ten korzystny dla nich bilans, bo będą grać też ze sobą. Np. Żak Zaskakują coraz bardziej grać będzie u siebie z Dzikami, i HydroTruckiem, wyjazdowo Faworyzowani koszykarze ze Starogard przegranym meczem u siebie w  Opolu. Politechnika ma też trudnych rywali. Najpierw zagra z WKK coraz bardziej komplikują sobie możliwość startu w play-off z 4 w  Warszawie z  Polonią, u  sie- bie z Turowem i wyjazdowo miejsca. Ich przegraną raczej traktuje się jako niemiłą niespodziankę. w Tychach. Polonia podejmie Politechnikę i Żaka, a zakończy Na plus tym razem zagrali pelplinianie. Oni również byli sprawcami nie- rywalizację w Zgorzelcu. W bez- pośrednich meczach z  tymi spodzianki i  na 3 kolejki przed końcem gier zasadniczych pozostają dwoma zespołami Decka ma korzystne bilanse: z Politechniką w grze o II rundę. i  Polonią Warszawa, z  Żakiem przegrywa jednym małym Basket Poznań – Decka Pel- prawdopodobne będzie, to punkcikiem (84:86 i 78:77). plin 61:71 (12:13, 11:18, 27:21, by nawet zachować 5 pozycję 31 kolejka (18/23.03): SKS Starogard – WKK Wrocław 11:19) na koniec I rundy rozgrywko- 68:79, Basket Poznań – Decka Pelplin 61:71, Politechnika – Żak Decka: Davis 20 (1), Ciesiel- wej, chociaż przed ostatnimi 98:106, AZS – GKS 77:91, Gór- nik – Polonia W  84:79, Polonia ski 12, Sączewski 9 (1), Obarek pojedynkami 5 pozycja jest tą z  AZS-em Kraków, potem wy- możliwość gry w II fazie rozgry- B – Krosno 80:85, Dziki – Kotwi- jazd do Lublina ze Startem II wek zawalczy zapewne Decka ca 67:68, HydroTruck – Śląsk II 8, Wińkowski 7 – 12 zb, Tyszka 5, najbardziej możliwą. A  tym sa- i  na zakończenie zasadniczej Pelplin. Jednak nie jej się daje 113:56, Turów – Start II. fazy gier pojedynek z liderem najwięcej szans na to. Z  ukła- Kopycki 4, Wyszkowski 4, Kulis 2, mym SKS drugą fazę rozgrywek i  raczej mistrzem ligi – Górni- du pozostałych pojedynków 32 kolejka (25/26.03): SKS kiem Wałbrzych. Sytuacja za wskazuje się bardziej Politechni- Starogard – AZS Kraków (25.03 Dzierżak, Janik, Konopatzki,. rozpocznie od meczów wyjaz- plecami Górniak też wydaje się kę i Polonię niż Żaka czy Deckę g.15), Decka Pelplin – WKK Wro- klarowną. Mecz o 2 i 3 miejsce Pelplin. Chociaż postawa ze- cław (26.03 g.15), GKS – Start II, Do zakończenia rywalizacji dowych. Przed SKS-em jeszcze I fazy rozgrywek prawdopo- społu w ostatnich pojedynkach Górnik – Turów, Żak – Dziki, Ko- dobnie będzie miał miejsce 29 napawa optymizmem i  być twica – HydroTruck, Polonia W – I etapu zasadniczych gier po- 3 pojedynki. Najpierw u siebie marca w Radomiu między Hy- może awans sobie wywalczą. Politechnika, Krosno – Basket. droTruckiem, a Dzikami. Jeśli Ty- zostały tylko 3 serie spotkań, szanie unikną dwóch wpadek Decka w  pozostałych 3 będą lepszym zespołem od meczach zagra: 26.03 u siebie potem nastąpi druga część se- SKS-u i zajmą 4 miejsce, bo na- z  WKK, 1.04 w  Krakowie i  za- wet za nimi przemawia bilans kończy ligę 5.04 u  siebie po- zonu (po 5 kwietnia), a uczest- pojedynków bezpośrednich. jedynkiem ze spadkowiczem TABELA – Startem II Lublin. Wydaje się niczyć w  niej będą zespoły Co do dalszych miejsc na że w tych meczach jest fawory- pozycjach 5-6 premiującym tem i powinna je rozstrzygać na górnej ósemki. Prawie pewnym uczestnictwem w fazie play-off swoją korzyść. Prawdopodob- 1. Górnik Wałbrzych 25 - 6 +285 widać, że największe szanse nie po nadrobieniu zaległości 2. Dziki Warszawa 23 - 8 +223 uczestnictwa w  niej są zespo- na to mają Kociewskie Diabły (Żak – Śląsk II i  Polonia – WKK) 3. HydroTruck Radom 22 - 9 +296 i Kotwica. I tylko jakaś katastro- Żak, Polonia i Politechnika zrów- 4. GKS Tychy 20 - 11 +181 ły do szóstego miejsca tabeli, fa może im je zabrać. O ostat- nają się ilością punktów z  bi- 5. SKS Starogard Gd. 19 - 12 +56 nie dwa miejsca (7-8) dające lansem 17-14, a  Decka 16:15. 6. Kotwica Kołobrzeg 18 - 12 +156 w  tym również SKS. Decka za- 7. Politechnika Opolska 17 - 14 +25 8. Żak Koszalin 16 - 14 +104 chowała takowe szanse na 9. Polonia Warszawa 16 - 14 +62 10. Decka Pelplin 16 - 15 +36 grę w play-off, ale kto wie czy 11. WKK Wrocław 14 - 16 +30 SKS Starogard Gd. – WKK o awansie z miejsc 7-8 nie będą 12. Miasto Szkła Krosno 14 - 16 +23 Wrocław 68:79 (23:23, 14:20, decydowały bezpośrednie po- 13. Basket Poznań 14 - 17 +99 14:16, 17:20) 14. AZS Kraków 13 - 18 -110 jedynki. 15. Śląsk II Wrocław 10 - 18 -9 SKS: Małgorzaciak 17 (2), 16. Polonia Bytom 9 - 22 -173 Wiele na to wskazuje, że 17. Turów Zgorzelec 7 - 23 -220 Janiak 11 – 17 zb, Lis 10 (2), Mo- najpierw przegraną w  Bytomiu 18. Start II Lublin 1 - 29 -1064 tylewski 9, Vanzant 8 (1), Życz- SKS przekreślił sobie zajęcie kowski 7, Czerlonko 4, Perza- wyższego miejsca jak 4, a teraz nowski 2, Burczyk, Cebula, u  siebie porażką z  WKK (niżej Reszka. notowanymi zespołami) mało PIŁKA RĘCZNA. Sambor Tczew wyprowadziła Sambora na PIŁKA NOŻNA. Ekstraliga Kobiet prowadzeniu w ostatniej mi Zwycięstwa pełne emocji meczu Michał Chyła podwyż- Będzie trudniej szył na 33:31, a goście jedynie o zwycięstwa W minioną sobotę tczewskie szczypiornistki wyjazdowo wygrały z dru- zmniejszyli rozmiar przegranej gą siłą ligi. W  Szczecinie do przerwy miejscowe nadawały ton zma- do 33:32. W pierwszych wiosennych pojedynkach rundy ganiom. Po zmianie stron role się odwróciły. Piłkarze Sambora przez rewanżowej podopieczne trenera Sroki wyjaz- cały mecz z wiceliderem mieli pod górę i  do remisu oraz zwycięskiej 16 kolejka (18/9.03): Sam- dowo pokonały KKP Bydgoszcz 3:2 i  u  siebie końcówki doprowadzili dopiero w 58 min. bor Tczew – AZS Bydgoszcz Czwórkę Radom 1:0. W trzecim ligowym poje- 33:32 (17:19), Szczypiorniak II dynku miał miejsce łódzki zimny prysznic. Pogoń Szczecin – Sambor (25.03 g.15), AZS Poznań – MTS Olsztyn – Czarni Olecko 37:27, Tczew 26:30 (13:13) Kwidzyn, Pogoń Szczecin – Ju- Pogoń Szczecin – MKS Czersk SMS Łódź – Pogoń Tczew Sroki rywalizują w  Pucharze trzenka Płock, MKS Brodnica – 22:25, AZS Gdańsk – MTS Kwi- 5:0 Polski. W  ramach 1/8 dzisiaj, Sambor: Zwolak, Zarnoch, Arka Gdynia. dzyn 24:30, MSMS Bartoszyce tj. 22 marca o 12.00 u siebie Skiborowska – Zduniak 7, Puc- – Wybrzeże Gdańsk 28:33, SMS Bramki: (8, 18, 25, 35, 43) Ekstraligowa Pogoń podej- kowska 6, Piskorowska 6, Łosiak II Liga Seniorzy II kwidzyn – KODO Morąg 28:28 Pogoń: Niemaszyk – Rem- mie imienniczkę ze Szczeci- 6, Solińska 3, Nobis 2, Brejska, Sambor Tczew – AZS Byd- (k.4:3), balska (Witczak), Jeleń, Try- na, a o 15.00 rezerwy Pogoni Kowalska, Maury. goszcz 33:32 (17:19) ka, Tabor, Polańska (Muraw- zmierzą się z  III ligową Ślęzą Sambor: Pytka, Justa - K. 17 kolejka (25/26.03): MTS ska), Ejzel (Pompa), Osowska Wrocław. Po łatwym zwycięstwie Czarnecki 5, M. Czarnecki 4, M. Kwidzyn – Sambor Tczew (25.03 (Kwiatkowska), Pąk (Tobi- nad MTS-em Kwidzyn, kolejny Daszek 4, Śmiełowski 4, Przyso- g.18), Wybrzeże Gdańsk – AZS czyk), Sitarz, Sobal. rywal wydawał się znacząco wa 4, Brzoza 3, B. Chyła 3, M. Gdańsk, MKS Czersk – SMS II Po zakończonej halowej trudniejszym. I zgodnie z prze- Chyła 3, W. Daszek 2, Jastrzęb- Kwidzyn, Kodo Morąg – BSMS przygodzie podopieczne tre- widywaniami tak było w  I  od- ski, Karnowski, Latocha, Bart- Bartoszyce, Czarni Olecko – nera Sroki skupiają się już tyl- słonie. W  kontakcie z  rywalka- kowski 1. Pogoń Szczecin, AZS Bydgoszcz ko na murawach. Po dwóch mi bramkowo Sambora utrzy- Równie niełatwą przepra- - Szczypiorniak II Ol. zwycięskich ligowych poje- mywały Zduniak i  Piskorowska, wę mieli seniorzy, którzy też dynkach marsz ku górze tabe- które zdobyły po 4 bramki. Ta podejmowali wicelidera z Byd- TABELA li powstrzymały piłkarki Szko- druga tuż przed końcem pierw- goszczy. Dzięki swemu zwycię- ły Mistrzostwa Sportowego szych 30 min doprowadziła do stwu i przegranej w karnych 1. Arka Gdynia 33-3 402-250 w  Łodzi i  swój plan meczowy remisu 13:13. Po zmianie stron przez Morąg, nasi powrócili 384-346 wykonały jeszcze do przerwy. sytuacja się odwróciła. Szybko na fotel lidera. Za wyjątkiem 2. Pogoń Szczecin 31-8 379-306 Tczewianki by uniknąć sezo- po dwóch trafieniach Puckow- trzech remisów, to bydgosz- 384-326 nowej relegacji muszą szukać skiej tczewianki wyszły na pro- czanie cały czas w  pierwszej 3. AZS Poznań 28-8 386-367 okazji na zdobycie kolejnych wadzenie. W  połowie II części odsłonie byli. PO zmianie stron 389-405 punktów. Najbliższa już w  so- meczu przewaga powiększyła dalej to przyjezdni byli górą. Po 4. Sambor Tczew 28-11 375-401 botę, gdzie w Tczewie podej- się do 4 bramek (19:23). A  już 50 min gry nawet prowadzili 292-359 mą wrocławskie Ślązaczki. Po- w ostatnim kwadransie sięgała 3 bramkami. Jednak z  koń- 5. Bukowsko-Dop. KPR 22-20 318-415 czątek meczu o 12.00. 5. Ostatecznie licznik zatrzymał cówką zaczęły odmieniać silę 301-435 Oprócz pojedynków ligo- się na 30:26. losy meczu. na 2 min przed 6. KS Kościerzyna 18-21 wych podopieczne trenera końcową syreną był 4 w  me- 552-429 Tczewianki zgodnie z termi- czu remis, a po chwili bramka 7. MKS Brodnica 15-27 497-389 narzem w rundzie wiosennej za- Bartkowskiego po raz pierwszy 539-411 grają jeszcze 5 meczów. 25.03 i 1 kwietnia z Arką w Gdyni. Po 8. Jutrzenka Płock 10-26 473-433 u siebie z Kościerzyną (g.15.00) świętach pozostaną tylko me- 435-390 cze u siebie: z Brodnicą (15.04), 9. SMS II Płock 6-36 492-445 z Jutrzenką Płock (29.04) i z AZS 501-477 Poznań (6.05) 10. MTS Kwidzyn 4-35 501-462 426-457 15 kolejka (11/12.03): Po- II Liga Seniorzy 375-460 goń Szczecin - Sambor Tczew 401-583 26:30 (13:13), Bukowsko-Do- 1. Sambor Tczew 42-6 402-658 piewski KPR – SMS II Płock 32:35, KS Kościerzyna - MKS Brodnica 2. KODO Morąg 39-6 38:30, Jutrzenka – MTS (22.03) 3. AZS Bydgoszcz 37-8 16 kolejka (25/26.03): Sam- bor Tczew – KS Kościerzyna 4. Pogoń Szczecin 27-18 5. MTS Kwidzyn 26-19 6. SMS II Kwidzyn 26-19 7. Wybrzeże Gdańsk 24-21 8. MKS Czersk 24-27 9. BSMS Bartoszyce 16-32 10. AZS Gdańsk 9-36 11. Szczypiorniak II Ol. 6-42 12. Czarni Olecko 3-45

13 Myślimy o przyszłości - działamy już dziś Nigdy nie byliśmy tak silni tów organizujemy mnóstwo warsztatów i  zajęć. Seniorzy Po intensywnej, dwumie- Działania KS Beniaminek 03 obrały w tym roku zupełnie nową skalę. Jeszcze nigdy nie zgłosili- i dzieciaki z przedszkola czeka- sięcznej pracy całego Benia- śmy tylu projektów i nie zostaliśmy poproszeni o współpracę z tak dużą ilością organizacji. ją, aż Beniaminek zapuka do minkowego zespołu projek- drzwi. Wspieramy także lokalną towego, wczoraj ukończyli- szeni przez dziesiątki partnerów, nadal ciężko pracować, z nie- gospodarkę. Poprzez realizację śmy nasze ostatnie aplikacje z całej Europy, do uczestnictwa cierpliwością oczekując dnia, projektów na obszarze Powiatu w  ramach Erasmus+. Dzięki w ich projektach. w  którym nasze projekty będą Starogardzkiego, lokalny biznes wykonanej pracy i  wysiłkom, mogły zostać rozpoczęte. uzyskuje duże korzyści finan- jesteśmy gotowi wprowadzić Nasze projekty pomogą sowe związane z  przybyciem wiele różnorodnych i  wyczer- nam rozwijać międzykulturową Wszystkie nasze działania osób zza granicy. Wynajmuje- pujących projektów w  życie. komunikację, umiejętności języ- skierowane są dla społeczno- my kwatery u starogardzkich Aktywności, które będziemy kowe, współpracę, przywódz- ści lokalnej. Poprzez realizację biznesmenów czy stołujemy się realizować w  różnych krajach two i pracę zespołową, a także projektów walczymy z  proble- w ich restauracjach. Przyczynia Europy poprzez nasze długoter- pomogą nam poszerzać mię- mami naszego obszaru, takimi się to bezpośrednio do rozwoju minowe i krótkoterminowe pro- dzynarodową sieć partnerów. jak: wyłącznie społeczne grup starogardzkiego biznesu. jekty, przyczynią się do rozwoju Wiemy, że czas rozpoczęcia społecznych (np. seniorzy, klubu poprzez rozwój naszej tego ekscytującego procesu uciekinierzy wojenni), walczy- Jeśli chcecie wziąć udział kadry oraz uczestników. - człon- jest bardzo bliski i  nie możemy my z  nietolerancją promu- w  międzynarodowej przygo- kini zarządu KSB03, autorka się doczekać, aż nasze pro- jąc różne kultury oraz języki. dzie, zgłoście się do nas – be- projektów europejskich, Daria jekty zostaną wprowadzone W  związku z  realizacją projek- [email protected]! Stale szuka- Szulist. Tematyka projektów jest w  życie. Pierwszy raz w  historii, my uczestników projektów oraz naprawdę szeroka. Będziemy do naszych projektów, doda- wolontariuszy. Razem budujmy realizować projekty dla mło- liśmy partnerów z  Jednostek lepszy, nowoczesny Starogard. dzieży, seniorów, dorosłych, ko- Samorządu Terytorialnego. Bę- biet, trenerów sportowych oraz i wiele, wiele więcej! my do tego projekty, które zło- dziemy wspólnie z  powiatem migrantów. Tematyka tyczyć żyliśmy do Agencji Narodowej uczestniczyć w  projekcie hisz- się będzie: sportu, dobrostanu Zaplanowaliśmy nasze FRSE w lutym, daje nam to łącz- pańskiej federacji futbolu. Bę- migrantów, walce z  dyskrymi- nie 9 złożonych wniosków. Jed- dziemy ten projekt realizować nacją, integracji międzypokole- działania w  taki sposób, aby nak to nie wszystko. W tym roku, z uniwersytetem z Sevilli oraz niowej, umocnienia pozycji ko- dzięki renomie, którą budowa- profesjonalną szkółką piłkar- biet w  społeczeństwie, walce trafiały do jak najszerszego gro- liśmy latami, zostaliśmy zapro- ską - APLG Gdańsk. Dodatko- z  nierównościami społecznymi, wo zaangażowaliśmy TRI Sta- wyrównywanie szans, walka na odbiorców. W turze marco- rogard Gdański, w  realizację z chorobami cywilizacyjnymi projektu “Lifesaving Network”, takimi jak otyłość oraz depresja wej zgłosiliśmy 5 strategicznych o  której mogliście przeczytać w  zeszłym tygodniu. Będziemy projektów Erasmus. Jeśli doda- Ludzie pomagają nam, my pomagamy ludziom Nasza wielkotygodniowa zbiórka dobiegła końca. Nie okazałaby się „Kilka słów od prezesa ona takim sukcesem bez zaangażowania mieszkańców Starogardu, Cengiza Aksu i Furkana Karakusa, którzy koordynowali zbiórkę. Wszystkie zebrane pienią- wielkie serca. namiotów itd. zostały już prze- dze zostaną przekazane na Te pieniądze pomogą wiezione drogą lądową do pomoc ofiarom trzęsienia zie- Turcji. Jeszcze raz wszystkim mi w Turcji. Dziękujemy wszyst- ludziom, którzy znajdują się darczyńcom dziękujemy! kim osobom, które dołożyły aktualnie w sytuacji fatalnej. się do naszej zbiórki. Macie Wszystkie dobra materialne, Adam Kinowski w postaci koców, grzejników, Nasza piłkarska młodzież W tej rundzie rozegramy przeszło 50 meczów, nie licząc turniejów i spa- Otrzymaliśmy faktury za obiekty sportowe. Suma jest ringów. Dzisiaj przedstawiamy wam drużynę juniora młodszego, która astronomiczna. W najgorszych koszmarach nie wyobra- powoli puka do drzwi seniorskiej piłki nożnej. żałem sobie kwoty 32 616,85 zł, za dwa miesiące, gdy jeszcze nie gramy meczów ligowych. Warto dodać, że - Przygotowania do run- nicy z dużym zaangażowaniem marca z AP Sopot. Serdecznie niekiedy warunki atmosferyczne uniemożliwiły nam wej- dy wiosennej rozpoczęliśmy pracowali na treningach. Wy- zapraszamy. - trener UEFA B, ście na obiekty. To jest jakiś przerażający żart, z którym 9 stycznia. Trenowaliśmy na konali ciężką pracę. Jaka bę- wykwalifikowany nauczyciel nie jest nam do śmiechu. Klub Sportowy Beniaminek dworze, hali oraz siłowni. Roze- dzie runda wiosenna? Wszyst- wychowania fizycznego, wie- 03 jest jedynym klubem piłkarskim dla dzieci, na obsza- graliśmy kilka gier kontrolnych ko zweryfikuje boisko. Pierwszy loletni zawodnik Wierzycy Sta- rze Starogardu Gdańskiego. Odpowiadamy za rozwój z silnymi przeciwnikami. Zawod- mecz rozegramy w  środę 29 rogard, Robert Lewandowski. wszystkich młodocianych piłkarzy. Polegają na nas i ufają nam zarówno dzieciaki, jak i ich rodzice. Dlaczego miasto utrudnia realizację marzeń młodzieży i  wspieranie ich roz- woju. Gigantyczne stawki, które zobligowani jesteśmy płacić, zabijają starogardzką piłkę nożną. Apelujemy do Pana Prezydenta o podjęcie kroków, w celu uniknięcia tej katastrofy. Może prezydent, Janusz Stankowiak, wyjaśni nam, dlaczego płacimy więcej za boiska niż za hale sportowe? Na tych obiektach trenuje przecież tylko nasza młodzież. Dlaczego te dzie- ci mają płacić za trenowanie na terenach wła- snych szkół? Aktualna polityka sportowa spra- wia, że piłka nożna zmierza ku zagładzie. Panie Prezydencie, Januszu Stankowiaku, czy nasze miasto musi zawsze kojarzyć się z czymś złym?

TABELE PIŁKA NOŻNA. III i IV Liga TABELE 14 III Liga Zwycięstwa cieszą najbardziej A Klasa, Grupa IV 20 kolejka (18/19.03): KP Starogard Gdański 14 kolejka (18/19.03): Mewa – Rodło T 1:6, - Bałtyk Gdynia 2-1, KP Starogard – Jarota Rodło K – Błyskawica 0:1, Relax – Gryf 3:1, LKS Jarocin 2:1 (15.03), Błękitni Stargard - Stolem – Lisovia 1:0, Błękitni SM – Błękitni K 3:1, Świt – Gniewino 2-2, Gedania Gdańsk - Świt Szcze- W  inauguracyjnych meczach rundy wiosennej najwyżej notowane „11” z  Kociewia, zdoby- Mady 0:4, WKS – Amatorka 0:2. ły po punkcie. W kolejnych meczach, w minionym tygodniu KP dwukrotnie zwyciężył po 2:1, cin 3-1, Olimpia Grudziądz - Unia Solec K. 4-1, a Wierzyca Pelplin rozjechała Czarnych Pruszcz 6:1. 1. Rodło Kwidzyn 36 47 - 13 Polonia Środa W. - Sokół Kleczew 2-3, Cartu- 2. Mady Ostaszewo 31 47 - 14 sia Kartuzy - Vineta Wolin 1-1, Unia Janikowo 3. Błękitni Kmiecin 30 45 - 27 - Jarota Jarocin 0-3 vo, Zawisza Bydgoszcz 4. Błękitni Stare Miasto 28 50 - 31 - Pogoń Skalmierzyce 1-2, Pogoń II Szczecin KP Starogard Gd. – Jarota nią II Szczecin (31.03), no i mieli 5. Błyskawica Postolin 24 42 - 24 Jarocin 2:1 grać z Unią Janikowo (15.04). - Unia Swarzędz 3-0. 6. Amatorka Mikołajki 24 33 - 25 Bramki: Rafał Remisz (2), Od minionej soboty, miejmy 1. Pogoń II Szczecin 44 35 - 9 Janusz Surdykowski (68.k) – (79) nadzieję, że zwycięskim pocho- 7. LKS Waplewo 21 23 - 27 dem w  górę tabeli poszybuje 2. Gedania Gdańsk 43 45 - 28 KP Starogard Gd. – Bałtyk Wierzyca Pelplin. Jarosław Ko- 8. Gryf Tczew 18 42 - 31 Gdynia 2:1 tas – „strażak ze swoją załogą”, 3. Olimpia Grudziądz 43 49 - 14 podjął się wyzwania poprawy 9. Rodło Trzciano 18 46 - 49 Bramki: Miłosz Manuszewski pozycji w  tabeli (uniknięcia 4. KP Starogard Gd. 39 25 - 16 (43, 75) - (81) spadku) i z pietyzmem go reali- 10. Mewa Gniew 18 35 - 54 zuje. Wyraźne zwycięstwo nad 5. Polonia Środa W. 38 51 - 34 KP: Zoch – Ciechanowski, Czarnymi Pruszcz, to preludium 11. Lisovia Lisewo 13 30 - 33 Manuszewski, Górski, Łysiak, przed kolejnymi starciami. Naj- 6. Świt Szczecin 31 35 - 22 Mączyński, Kleinschmidt, (Szpu- bardziej chyba elektryzuje na- 12. Relax Ryjewo 11 31 - 54 cha), Jasiński, Przyborowski, Ka- sze emocje i zapewne wielu 7. Zawisza Bydgoszcz 30 40 - 29 pica (Siemko), Surdykowski. kibiców pojedynek z  liderem 13. WKS Lignowy Szl. 7 15 - 45 Wikędem Luzino. Dodatkowe- 8. Unia Swarzędz 28 24 - 28 Wierzyca Pelplin – Czarni go smaczku dodaje fakt, że to 14. Świt Radostowo 3 12 - 71 Pruszcz Gd 6:1 mecz z jesiennym klub Rafa- 9. Błękitni Stargard 27 33 - 31 ła Siemaszko, obecnie super Juniorzy Młodsi Bramki: Rafał Siemaszko snajperem Wierzycy. Mecz ten 10. Pogoń Skalmierzyce 26 28 - 34 (44, 60, 88), Klohs (73, 90+1), Da- przełożony z 21 kolejki zaplano- 14 kolejka (18/19.03): Jantar – Piki 3:0, Ra- niel Sławiński (90). wano na 29 marca, początek 11. Sokół Kleczew 25 28 - 34 godz. 16.00. dunia – Wikęd 3:3, Zatoka – Bałtyk 2:1, Gryf Wierzyca: Polakowski – 12. Cartusia Kartuzy 24 21 - 28 Musanhu (Klohs), Kaczyński, W  najbliższej kolejce KP T – Gedania 2:2, Gryf S – Bytovia 3:0, Lechia Mońka (Kuros), Trochowski podejmie Błękitnych Stargard 13. Vineta Wolin 21 26 - 40 (Bdalzadze), Prykaszczyk (Kra- (25.03 g. 15.00), piłkarze z Gro- II – Arka 3:1, Jaguar – Pomezania 3:1. snoselskyi), Dirda (Bradtke), du Biskupów wyjazdowo za- 14. Stolem Gniewino 21 20 - 32 Rzepka, Gierszewski, Sławiński, grają z rezerwami Arki w Gdyni 1. Gryf Tczew 32 65 - 19 Siemaszko. (25.03 g. 11.00). 15. Jarota Jarocin 16 25 - 37 2. Gryf Słupsk 32 39 - 14 Tuż przed wiosennym star- 16. Unia Solec Kuj. 16 24 - 43 tem nie dawano starogardzia- są punkty to również i  również szymi pojedynkami. Być może 3. Radunia Stężyca 31 49 - 24 nom dużych szans na punkty, komplety punktów. Pomógł nasi pokuszą się o  coś więcej 17. Bałtyk Gdynia 10 19 - 43 a tym bardziej zwycięstwa. A tu w tym zapewne terminarz, ale w Pucharze Polski, bo o ligę już 4. Wikęd Luzino 29 59 - 27 miła niespodzianka. Nie dość, to jest niezależne od samych można być spokojnym. W  ra- 18. Unia Janikowo (*) 10 17 - 43 piłkarzy, bo oni dobrze się pre- mach Regionalnego PP za 4 5. Jaguar Gdańsk 29 36 - 15 zentują i  grają swoje. Bramki tygodnie podopieczni trenera IV Liga zdobywają (w  większości po Kowalskiego wyjazdowo mie- 6. Lechia II Gdańsk 22 40 - 34 stałych fragmentach) i  nie- rzyć się będą z  Cartusią, którą 22 kolejka (18/19.03): Wierzyca Pelplin - wiele ich tracą. Jak widać po to po 4 kolejnych dniach po- 7. Arka Gdynia 21 62 - 27 dotychczas rozegranych wio- dejmą ligowo. A do tego cza- Czarni Pruszcz Gd. 6-1, Pogoń Lębork - Arka sennych pojedynkach KP nie su o  punkty powalczą jeszcze 8. Gedania Gdańsk 17 40 - 33 jest słabeuszem. 8 punktów w 4 u  siebie z  Błękitnymi Stargard II Gdynia 1-0, Gryf Słupsk - Powiśle Dzierzgoń meczach (bez przegranej), to (25.03) i  Zawiszą Bydgoszcz 9. Bałtyk Gdynia 16 33 - 35 dobry prognostyk przed dal- (8.04), a  wyjazdowo z  Pogo- 0-1, AS Kolbudy - Pomezania Malbork 0-1, 10. Jantar Ustka 14 35 - 51 MKS Władysławowo - Grom Nowy Staw 0-2, 11. Pomezania Malbork 13 18 - 44 GKS Kowale - Jaguar Gdańsk 1-0, Gryf Wej- 12. Zatoka Puck 11 15 - 60 herowo - Wikęd Luzino 0-3, Borowiak Czersk 13. Piki Gdańsk 9 25 - 102 - Anioły Garczegorze 0-2, Jantar Ustka - 14. Bytovia Bytów 7 18 - 49 Chojniczanka II 0-5, Bytovia Bytów - Sparta Ekstraliga Kobiet Sycewice 0-2. 15 kolejka (18/19.03): SMS – Pogoń T 5:0, 1. Wikęd Luzino 54 64 - 17 Pogoń S – Czarni 3:1, GKS – Górnik 4:0, AZS – 2. Chojniczanka II 49 47 - 21 Orlen 2:2, Medyk – KKP 2:0, Śląsk – Radom 6:0. 3. Pomezania Malbork 46 60 - 26 PIŁKA NOŻNA. V liga gr. II 1. GKS Katowice 37 34 - 11 4. Grom Nowy Staw 45 52 - 13 Jeszcze będzie dużo grania 2. SMS Łódź 37 45 - 16 5. Anioły Garczegorze 43 60 - 34 3. Górnik Łęczna 35 52 - 24 6. Gryf Wejherowo 40 45 - 33 4. AZS Kraków 24 27 - 26 7. Sparta Sycewice 39 38 - 32 5. Śląsk Wrocław 24 32 - 21 8. Jaguar Gdańsk 36 40 - 27 6. Czarni Sosnowiec 21 29 - 19 9. Arka II Gdynia 33 55 - 38 7. Pogoń Szczecin 21 25 - 21 10. Czarni Pruszcz Gd. 32 38 - 35 Z dnia na dzień poprawie ulegają stany naszych boisk, jest cieplej i są nadzieje że pogoda bę- 8. Medyk Konin 15 20 - 29 dzie sprzymierzeńcem futbolu . W miniony weekend mieliśmy pierwsze wiosenne derby, które 11. MKS Władysławowo 26 35 - 52 po jesiennym remisie tych drużyn, teraz były dla Wietcisy. Styna zgodnie z planem wygrywa. 9. Orlen Gdańsk 12 15 - 22 12. GKS Kowale 26 29 - 41 10. Pogoń Tczew 12 19 - 41 13. Pogoń Lębork 23 20 - 41 11. KKP Bydgoszcz 10 14 - 35 14. Powiśle Dzierzgoń 23 31 - 46 12. Czwórka Radom 4 10 - 57 15. Gryf Słupsk 20 28 - 42 Błękitni Stare Pole – Styna Miniona kolejka w naszej Godziszewo 1:3 Okręgówce nie przyniosła 16. AS Kolbudy 20 26 - 34 istotnych zmian, ani wynikami sądziła o  swojej wygranej po- Bramki: (8) - Patryk Wysiec- nie zaskoczyła poza Żuława- dobnie jak i  Wietcisa z  Mete- 17. Borowiak Czersk 16 21 - 47 ki (53, 73), Mateusz Zasada mi. Zespół z  Nowego Dworu orem. Centrum nie dało rady (56) od lat będący jakby w czubie rezerwom Raduni. I  właśnie 18. Bytovia Bytów 14 21 - 41 V ligi i co jakiś czas epizodycz- nadchodzą mecze odrabia- Wietcisa Skarszewy – Me- nie grający o  szczebel wyżej, nia nie tylko jesiennych (10 19. Wierzyca Pelplin 13 25 - 46 teor Pinczyn 4:1 niespodziewanie w  dwóch meczów) i wiosennych (4 me- wiosennych meczach z ni- cze) zaległości. Dzisiaj, tj. 22 20. Jantar Ustka 4 16 - 85 Bramki: Bartłomiej Trzoska żej notowanymi zespołami marca, dla układu górnej czę- (45+1, 75), Mateusz Wenta u  siebie przegrał. A  zespoły ści tabeli ma miejsce bardzo V Liga gr. II (72), Filip Kowalski (84) - Shou z  Kociewia zagrały tak jak się ważny pojedynek w Godzisze- Yanaka (53) wcześniej spodziewano. Styna wie, Styna podejmie rezerwy 20 kolejka (18/19.03): Radunia II – Centrum spokojnie w  II połowie prze- Raduni. W  meczu jesiennym Radunia II Stężyca – Cen- Kaszubi wygrali 2:1. 4:1, Supra – Delta 3:1, Skorzewo – Kolejarz 0:4, trum Pelplin 4:1 Żuławy – Gwiazda 2:3, Olimpia – Wda 3:0, Wi- Bramki: (5, 56, 72, 80) - Woj- ciech Szoska (69) sła – Spójnia 4:1, Wietcisa – Meteor 4:1, Tęcza – Pogoń 6:3, Błękitni – Styna 1:3. 1. Kolejarz Chojnice 46 48 - 15 2. Styna Godziszewo 44 45 - 15 3. Radunia II Stężyca 42 49 - 12 4. Wietcisa Skarszewy 41 57 - 22 5. Supra Kwidzyn 38 41 - 11 6. Żuławy N. Dwór Gd. 34 61 - 30 7. Meteor Pinczyn 32 39 - 34 PIŁKA NOŻNA. A Klasy Chrzanowski). Do przerwy silnie guracji tej grupie z  udziałem 4 podbudowany zblewski Sokół kociewskich zespołów nie było 8. Gwiazda Karsin 29 31 - 28 wygrywał z  Jantarem Pawło- na kontach żadnych punktów. wo 2:0 (Armatowski 2) ale po W Ryjewie Relax pokonał Gryfa 9. Delta Miłoradz 24 32 - 38 Wiosennie zagrała A klasa przerwie goście przechylili szalę Tczew 3:1 (Seidowski). Mewa na swoją stronę i w doliczonym u  siebie poległa z  Rodłem 10. Tęcza Brusy 24 35 - 35 czasie zdobyli zwycięskiego Trzciano 1:6 (A. Gajewski), Świt gola. Liderem nadal pozostaje w  Radostowie przegrał z  Ma- 11. Centrum Pelplin 23 37 - 41 Kaszubia. dami 0:4, a Lignowy z Amator- ką Mikołajki 0:2. 12. Błękitni Stare Pole 20 34 - 48 Grupa IV. Niestety w inau- 13. Wisła Korzeniewo 19 29 - 40 W miniony weekend do walki o pierwsze w tym roku punkty przystąpili piłkarze wyższej z klas – A klasy. Za dwa tygodnie ich śladem podąża 14. Pogoń Prabuty 17 25 - 44 najniżej notowani seniorzy z grup B klasowych. W pierwszych kolejkach z naszymi w grupie III i IV niespodzianek nie było. W najbliższą sobotę 15. Olimpia Sztum 14 19 - 52 i niedzielę kolejne mecze o mistrzostwo klas. 16. KS Skorzewo 13 24 - 55 17. Wda Lipusz 12 25 - 51 18. Spójnia Sadlinki 0 11 - 71 A klasa, Grupa III KOCIEWSKI Terminarz piłkarski 25/26/29 marca 2023 14 kolejka (18/19.03): KP – Sokół L 1:8, Wda – GKS 2:2, Sokół Z – Jantar 2:3, Grom – Unia Grupa III. Najbardziej oka- z  Lubichowa, którzy ponownie czor 3, Dawidowski 2, Jelonek, załym zwycięstwem rundę re- ograli LKP Nowa Karczma ale Kwiatkowski, Zblewski). Nasi 3:2, Sławek – MKP 1:0, Brda – Victoria 0;2, Ka- wanżową zainicjowali piłkarze tym razem wyjazdowo 8:1 (Kwi- liderzy i  główni pretendenci do awansu również poradzili szubia – Nowi 3:2. sobie ze swoimi rywalami. Vic- III Liga KP Starogard Gd. – Błękitni Stargard 25.03 (sobota) g. 15.00 toria Kaliska wygrała w  Rytlu IV Liga Arka II Gdynia – Wierzyca Pelplin 25.03 (sobota) g. 15.00 1. Kaszubia Kościerzyna 40 66 - 8 2:0 (Gołuński, Drzewicki), a Sła- IV Liga Wikęd Luzino – Wierzyca Pelplin 29.03 (środa) g. 16.00 wek Borzechowo u siebie z MKP V Liga Styna Godziszewo – Tęcza Brusy 25.03 (sobota) g. 11.00 2. Sławek Borzechowo 36 40 - 9 Szlachta 1:0 (Różański). 3:2 V Liga Delta Miłoradz – Centrum Pelplin 25.03 (sobota) g. 12.00 w  Kleszczewie Grom pokonał V Liga Pogoń Prabuty – Wietcisa Skarszewy 25.03 (sobota) g. 15.00 3. Victoria Kaliska 31 59 - 9 Unię Klawkowo (Wesołowski, V Liga Meteor Pinczyn – Wisła Korzeniewo 25.03 (sobota) g. 15.00 Porazik, Kusaj), a  podziałem V Liga Centrum Pelplin – Olimpia Sztum 29.03 (środa) g. 16.30 4. Jantar Pawłowo 27 25 - 23 punktów zakończyło się der- V Liga Styna Godziszewo – Radunia II Stężyca 29.03 (środa) g. 17.00 bowe spotkanie w Czarnej V Liga Meteor Pinczyn – Tęcza Brusy 29.03 (środa) g. 17.00 5. Grom Kleszczewo 26 26 - 21 Wodzie, gdzie Wda zremiso- A Klasa Gryf Tczew – Rodło Kwidzyn 25.03 (sobota) g. 12.00 wała z  GKS Bobowo 2:2 (Ry- A Klasa Victoria Kaliska – Sławek Borzechowo 25.03 (sobota) g. 15.00 6. Brda Rytel 23 32 - 28 backi Gaszkowski - Ogórek, A Klasa GKS Bobowo – Sokół Lubichowo 25.03 (sobota) g. 15.30 A Klasa WKS Lignowy – Mewa Gniew 25.03 (sobota) g. 16.00 7. Sokół Lubichowo 22 37 - 29 A Klasa MKP Szlachta – Grom Kleszczewo 26.03 (niedziela) g. 11.00 Ekstral. Kobiet Pogoń Tczew – Śląsk Wrocław 25.03 (sobota) g. 12.00 8. MKP Szlachta 22 23 - 21 9. GKS Bobowo 16 33 - 31 10. Nowi Nowa Cerkiew 10 23 - 50 11. Wda Czarna Woda 10 21 - 47 12. LKP Nowa Karczma 6 22 - 56 13. Unia Klawkowo 6 18 - 45 14. Sokół Zblewo 6 14 - 62

15 Wielkie święto boksu w JOTV liśmy dla Państwa transmisje live z kilku kamer przy wykorzystaniu Memoriał Rompy z JOTV sliderów ze zmotoryzowanymi głowicami. W  sobotę 25 marca w  Skarszewskim Centrum Sportu odbędzie się największe wydarzenie boksu amatorskiego na Kociewiu, jakim jest Przygotowujemy dla Pań- Memoriał Zbigniewa Rompy. Tegoroczna edycja będzie miała cha- stwa komentarz sportowy live rakter gali boksu Olimpijskiego, w  której oglądać będzie można naj- podczas walki oraz wywiady lepszych zawodników w Polsce. Miło nam Państwa poinformować, że z  ciekawymi i  ważnymi osobo- JOTV wraz z partnerem medialnym zawodów bokser.org przeprowadzi wościami – miłośnikami sportu transmisje na żywo z gali bokserskiej. Otwarcie widowiska sportowego w naszym mobilnym studio. zaplanowano na godz. 17, my startujemy z naszą relacją kilkanaście minut wcześniej. Liczymy na Państwa obecność nie tylko na hali spor- - Bardzo się cieszę, że po towej ale również na JOTV, kociewski.pl i bokser.org. raz kolejny Memoriał Zbignie- wa Rompy odbędzie się w hali XIII Memoriał Zbigniewa Skarszewskiego Centrum Spor- Rompy zostanie przeprowa- tu. Jest to impreza wyjątkowa dzony w charakterze gali ze względu na pamięć o wybit- bokserskiej, podczas której za- nym trenerze, jak i  ze względu planowano 8-10 pojedynków na towarzyszącą jej atmosferę w formule meczu bokserskie- ważnego wydarzenia. Zapra- go. Początek gali zapanowa- szamy do Skarszew! – mówi bur- no na godz. 17: 00. Przed galą mistrz Skarszew Jacek Pauli. o  godz. 14 rozegrane zostaną walki towarzyskie i sparingowe – Zbigniew Rompa był nie- pomiędzy zawodnikami okręgu zwykle wymagający, ale sku- pomorskiego, mazowieckiego, teczny. Trzymał dyscyplinę i  te kujawsko-pomorskiego i war- wartości staramy się przenosić mińsko- mazurskiego na nasze treningi. Młodzież jest zainteresowana boksem. Na W  celu jak najlepszej reali- zajęciach mamy dużą frekwen- zacji telewizyjnej tego wyda- cję, pracujemy praktycznie sie- rzenia sportowego zaplanowa- dem dni w tygodniu. Szukamy tego „cukiereczka”, chcemy powtórzyć wyczyn naszego Mi- strza, bo przecież wychowanek Zbigniewa Rompy – Krzysztof Suchomski wywalczył srebrny medal na Mistrzostwach Euro- py - mówi Łukasz Rusiewicz.

16


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook