Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รายงานประจำปี 2565 (แก้ไข)

รายงานประจำปี 2565 (แก้ไข)

Published by tpsopolicy, 2022-11-14 04:02:40

Description: รายงานประจำปี 2565 (แก้ไข)

Search

Read the Text Version

1


เอกสารประกอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2565 สานักงานสง่ เสริมและสนบั สนนุ วิชาการ 7 เอกสารประกอบรายงานประจาปี 2565 คณะผจู้ ัดทา : สำนกั งำนสง่ เสรมิ และสนับสนุนวชิ ำกำร 7 จังหวัดลพบรุ ี (สสว.7) หน่วยงานท่เี ผยแพร่ : สำนักงำนสง่ เสริมและสนับสนุนวชิ ำกำร 7 จงั หวดั ลพบุรี (สสว.7) เลขท่ี 275/3 หมทู่ ี่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบรุ ี โทรศัพท/์ โทรสำร : 0-3649-9353 http : //tpso-7.m-society.go.th E-mail : [email protected] ครั้งที่พมิ พ์ : คร้งั ที่ 1 ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2565 จานวน : 30 เล่ม


เอกสารประกอบรายงาน ประจาปี 2565 ปงี บประมาณ 2565


คำนำ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมน่ั คงของมนษุ ย์ (พม.) มีพันธกิจ ในกำรขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือลดควำมเหล่ือมล้ำของสังคม สร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร ภำครัฐ ให้กับประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ เด็ก เยำวชน สตรี ครอบครัว ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และกลุ่มคนเปรำะบำง มุ่งเน้นให้ประชำชนมีควำมม่ันคง ในชีวิต มีบริกำรสวัสดิกำร กำรคุ้มครอง กำรเข้ำถึงสิทธิและควำมเสมอภำค และควำมเป็นธรรม ให้สำมำรถช่วยเหลือและพ่ึงพำตนเองได้ในระยะยำว เพื่อกำรพัฒนำคนอย่ำงย่ังยืน สำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 7 เป็นหน่วยงำนสังกัด สำนกั งำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ มีบทบำท หน้ำที่ในกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำสังคม ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ และตรงตำมกลุ่มเป้ำหมำยให้สำมำรถขับเคลื่อน งำนตำมนโยบำยกระทรวง พม. ให้บรรลุตำมแผนปฏิบัติกำรได้รวดเร็วและ ทันต่อกำรเปลีย่ นแปลง โดยกำรบรู ณำกำรรว่ มกบั ภำคเี ครอื ขำ่ ยในพ้นื ทท่ี กุ ภำคส่วน รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 เป็นกำรสรปุ ผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของสำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุน วิชำกำร 7 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2564 ถึง 30 กันยำยน 2565 ประกอบด้วย 3 กลุ่มงำน คือ กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ กลุ่มกำรวิจัยและกำรพัฒนำ ระบบเครือขำ่ ย และฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ซึง่ ไดท้ ำกำรสรุปรวบรวมเปน็ ผลงำน เพื่อเผยแพร่ต่อสำธำรณะ ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน รวมทั้งประชำชนท่ัวไปที่สนใจ รับรู้รับทรำบภำรกิจและบทบำทของสำนักงำน ส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร ผลงำนตำมนโยบำยกระทรวง พม. ด้ำนกำร ส่งเสริมและสนบั สนุนงำนดำ้ นกำรพัฒนำสงั คมและควำมม่ันคงของมนุษยต์ ่อไป หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ ในรำยงำนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและขอบคุณ มำ ณ โอกำสนีเ้ ป็นอย่ำงสงู สำนกั งำนสง่ เสรมิ และสนบั สนุนวิชำกำร 7 จังหวัดลพบรุ ี กันยำยน 2565 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2565 สำนักงำนส่งเสรมิ และสนบั สนนุ วชิ ำกำร 7 ก


สารบัญ หนา้ คานา ก สว่ นท่ี 1 ข้อมลู ท่วั ไป ส่วนท่ี 2 ยทุ ธศำสตร์ สสว. 1-11 8 อำนำจและหน้ำที่ 9 ควำมเปน็ มำ สสว. 10 ตำแหน่งทต่ี งั้ 11 อตั รำกำลงั เจ้ำหน้ำที่ 12 แผนภูมโิ ครงสร้ำง 13-14 โครงสรำ้ งบคุ ลำกร 15-18 ผลการดาเนินงาน โครงการส่งเสรมิ ประสาน บรู ณาการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการพั ฒนาสงั คมในระดับพ้ื นท่ี กจิ กรรม : วดั อุณหภูมทิ ำงสังคม (พม.โพล) 21-24 กจิ กรรม : กำรขับเคลอ่ื นงำนนิเทศและติดตำม 26-32 ประเมนิ ผลตำมนโยบำยภำรกิจกระทรวงพม. กจิ กรรม : รำยงำนสถำนกำรณท์ ำงสังคม 34-37 ระดบั กลมุ่ จงั หวดั กจิ กรรม : ข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนสงั คมในระดับพ้ืนท่ี 39-41 กิจกรรม : งำนตรวจรำชกำร 43-49 กิจกรรม : กำรจดั กำรควำมรู้ (KM) 51-55 กิจกรรม : กำรพัฒนำงำนประจำสู่งำนวิจัย (R2R) 57-59 กจิ กรรม : กำรบรู ณำกำรเสรมิ สร้ำงชุมชนเขม้ แข็ง 61-62 เพื่อพัฒนำคณุ ภำพชีวติ กลุ่มเปรำะบำง รำยครวั เรือน


ส่วนท่ี 2 ผลการดาเนนิ งาน (ตอ่ ) หน้ำ - กิจกรรม : กำรพัฒนำสมรรถนะบคุ ลำกรและภำคี 64-65 เครือข่ำย 67-69 - กจิ กรรม : กำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนเปน็ ทมี 71-74 (Team Building) ภาคผนวก Infographic ข่ำวกำรดำเนินกจิ กรรมต่ำงๆ


ส่วนที่ 1 ข้อมลู ท่ัวไป


ยทุ ธศาสตร์ สำนกั งำนส่งเสริมและสนับสนนุ วชิ ำกำร 1-11 พ.ศ. 2560 - 2564 ประเด็นยทุ ธศำสตร์ 1. กำรขบั เคลือ่ นนโยบำยและยุทธศำสตร์ พม.สกู่ ำรปฏิบตั ิในระดบั พื้นท่ี 2. พฒั นำศูนยเ์ รียนรู้กำรพัฒนำสงั คม 3. เสรมิ สร้ำงและพัฒนำควำมร้แู ละนวัตกรรมทำงสังคม 4. พฒั นำระบบกำรนเิ ทศและกำรตดิ ตำมประเมินผลเชิงวชิ ำกำร 5. พัฒนำ สสว. ใหเ้ ปน็ องค์กรแหง่ กำรเรียนรู้ พั นธกิจ 1. บูรณำกำรงำนพัฒนำสงั คมเพือ่ จัดวำงยุทธศำสตร์เชิงพน้ื ที่ 2. สง่ เสรมิ และสนบั สนุนวชิ ำกำรพัฒนำสังคมใหก้ บั ทุกภำคสว่ น 3. ศึกษำวิจยั และพฒั นำทำงวชิ ำกำรด้ำนกำรพัฒนำสงั คม 4. ตดิ ตำมและประเมินผลเชิงนโยบำยและกำรบรหิ ำรเชงิ ยุทธศำสตรใ์ นระดบั พื้นท่ี 5. พฒั นำหนว่ ยงำนเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ รำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน ประจำปี 2565 สำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวชิ ำกำร 7 8


อานาจและหนา้ ที่ สำนกั งำนส่งเสรมิ และสนับสนนุ วิชำกำร 1-11 พ.ศ. 2560 - 2564 อำนำจและหนำ้ ท่ีของ สสว. 1. พัฒนำงำนดำ้ นวชิ ำกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ให้สอดคล้อง กบั พน้ื ทีแ่ ละกลุม่ เป้ำหมำย 2. ส่งเสริมและสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร องค์ควำมรู้ ข้อมูลสำรสนเทศและให้คำปรึกษำ แนะนำแก่หน่วยงำนบริกำรทุกกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นท่ีให้บริกำร ในควำมรับผิดชอบของกระทรวง รวมทั้งองค์กรปกครองสว่ นท้องถ่ิน หนว่ ยงำนท่เี กยี่ วขอ้ ง องค์กรภำคเอกชน และประชำชน 3. ศึกษำ วิเครำะห์ สถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อม เพ่ือคำดกำรณ์แนวโน้มของ สถำนกำรณ์ทำงสังคมและผลกระทบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำสังคมและกำรจัดทำ ยุทธศำสตร์ ในพน้ื ที่กลุม่ จงั หวัด 4. สนบั สนนุ กำรนเิ ทศงำน ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนเชิงวิชำกำรตำมนโยบำย และ ภำรกจิ ของกระทรวง ในพ้นื ท่กี ล่มุ จังหวดั 5. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเก่ียวข้อง หรือที่ ปลดั กระทรวงฯ มอบหมำย ท้ังน้ี กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ได้มีมีคำส่ังที่ 65/2560 ลงวันท่ี 13 มกรำคม 2560 เรื่อง มอบหมำยให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1-12 ปฏิบัติงำนเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ โดยให้มี หนำ้ ท่ี ดังน้ี 1. สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำมประเมินผล กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและภำรกิจ ของกระทรวงฯ ในพ้นื ทีก่ ลุ่มจงั หวัด 2. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้ตรวจรำชกำร กระทรวงกำรพัฒนำสงั คมและควำมมนั่ คงของมนษุ ย์ รำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน ประจำปี 2565 สำนักงำนสง่ เสริมและสนบั สนุนวชิ ำกำร 7 9


ความเปน็ มา สำนกั งำนสง่ เสริมและสนับสนนุ วชิ ำกำร ส ำ นั ก ง ำ น ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น วิ ช ำ ก ำ ร ในปี 2563 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ (Technical Promotion and Support Office : คว ำม มั่น คง ขอ งม นุษ ย์ มีค ำส่ั งส ำนั กง ำ น TPSO) หรือเรียกโดยย่อว่ำ สสว. เป็นหน่วยงำน ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคง รำชกำรส่วนกลำงที่ต้ังอยู่ในภูมิภำค จัดต้ังตำม ของมนุษย์ ท่ี 164/2563 เรื่อง แบ่งโครงสร้ำง กฎกระทรวง แบ่งส่วนรำชกำรกรมพัฒนำสังคม ภำยในส่วนรำชกำร สำนักงำนปลัดกระทรวง และสวัสดิกำร กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ สั่ง ณ วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 เพ่ือให้สอดคล้อง ควำมม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ.2545 มีฐำนะเทียบเท่ำ กับภำรกิจท่ีเพิ่มข้ึนและเหมำะสมกับสภำพของ กองหรอื สำนกั มีจำนวนรวมทงั้ ส้นิ 12 แห่ง กระจำย งำนท่ีเปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้กำรปฏิบัติ อย่ทู ัว่ ทกุ ภำคของประเทศ ภำรกิจตำมหน้ำที่และอำนำจมีประสิทธิภำพและ ประสิทธิผลยิ่งข้ึน จึงให้แบ่งโครงสร้ำงภำยใน ในปี 2558 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ สำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1–12 ควำมมั่นคงของมนุษย์ได้มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำง ออกเป็น 1 ฝ่ำย 2 กลุ่ม และคำส่ังสำนักงำน กำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ของมนุษย์ ที่ 165/2563 เรื่อง เปล่ียนชื่อสำนักงำน กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2558 โดย ส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1–12 เป็น สำนักงำน ให้ สำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1–12 ส่งเสริมและสนั บสนุนวิ ชำกำร 1-11 สั่ง ณ ไปสังกัด สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคม วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 และคำสั่งสำนักงำน และควำมมั่นคงของมนุษย์ เหตุผลในกำรประกำศใช้ ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคง พระรำชบัญญัติฯฉบับนี้ เพ่ือรวมงำนด้ำนนโยบำย ของมนุษย์ ท่ี 346/2563 เร่ือง กำหนดพ้ืนที่ ด้ำนวิชำกำรและด้ำนปฏิบัติงำนของกลุ่มเป้ำหมำย จังหวัดควำมรับผิดชอบของสำนักงำนส่งเสริมและ ให้อยู่ในส่วนรำชกำรเดียวกัน เพ่ือให้สำมำรถกำหนด สนับสนุนวิชำกำร 1–11 สั่ง ณ วันที่ 10 มีนำคม เป้ำหมำยและทิศทำงกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร 2563 ให้เป็นไปอย่ำงมปี ระสิทธิภำพและลดกำรทำงำนซ้ำซ้อน รวมทั้งเป็นกำรประหยัดทรัพยำกรภำครัฐให้มำก ย่ิงขนึ้ สำนักงำนส่งเสริมและสนบั สนุนวิชำกำร 7 (สสว.7) เป็นหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค มีฐำนะเทียบเท่ำกอง/สำนัก เดิมจัดตั้งเป็นศูนย์สำธิตและกำรฝึกอบรมไทย–เยอรมัน เมื่อปี 2505 โดยสังกัด กรมประชำสงเครำะห์ กระทรวงมหำดไทย มีภำรกิจในกำรฝึกอบรมด้ำนกำรทำไร่สำธิตโดยมีผู้เชี่ยวชำญ ชำวเยอรมันเข้ำมำสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือในกำรทำกำรเกษตรและจัดอบรมสมำชิกนิคมทั่วประเทศ ต่อมำในปี 2531 ได้เปลี่ยนช่ือเป็น ศูนย์พัฒนำนิคมภำคกลำง–ภำคเหนือ และเปลี่ยนช่ือเป็นศูนย์พัฒนำนิคม ภำคกลำง ในปี 2535 ข้ึนกับกระทรวงแรงงำน จนกระทั่งปี 2545 ได้เปลี่ยนช่ือเป็น สำนักงำนส่งเสริมและ สนับสนุนวิชำกำร 8 สังกัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ และมำเปล่ียนชื่ออีกครั้ง ในปี 2563 เปน็ สำนกั งำนส่งเสริมและสนบั สนนุ วิชำกำร 7 รำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน ประจำปี 2565 สำนกั งำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 7 1010


ตาแหน่งท่ตี งั้ สำนักงำนส่งเสรมิ และสนบั สนุนวชิ ำกำร 7 ที่ตง้ั 275/3 หมู่ท่ี 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมอื ง จงั หวดั ลพบุรี 15210 โทร : 0-3649-9184 , 0-3649-9353 Fax : 0-3649-9184 E–Mail : [email protected], [email protected] Website : tpso-7.m-society.go.th ละตจิ ูด 14.814642 ลองติจูด 100.808551 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2565 สำนักงำนสง่ เสริมและสนับสนนุ วชิ ำกำร 7 1111


อตั รากาลงั เจ้าหน้าที่ ในปีงบประมำณ 2565 นับต้ังแต่เดือนเดือนตุลำคม 2564 ถึงเดือนกันยำยน 2565 สำนักงำนส่งเสริม และสนับสนุนวิชำกำร 7 มีจำนวนบคุ ลำกรท้ังส้ิน 32 คน ขอ้ มูล ณ วันที่ 30 กนั ยำยน 2565 1. ข้าราชการ จานวน 11 คน จำนวน 1 คน ระดบั อำนวยกำร ระดบั สูง จำนวน 2 คน ระดบั ชำนำญกำรพิเศษ จำนวน - คน ระดบั ชำนำญกำร จำนวน - คน ระดับชำนำญงำน จำนวน 6 คน ระดับปฏิบตั กิ ำร จำนวน 2 คน ระดับปฏบิ ตั งิ ำน จานวน 4 คน 2. ลูกจ้างประจา จำนวน 1 คน พนักงำนธรุ กำร จำนวน - คน พนกั งำนพสั ดุ จำนวน 1 คน พนกั งำนขับรถยนต์ (หน./ส.2) จำนวน 1 คน พนักงำนขับรถยนต์ (ส.2) จำนวน 1 คน พนักงำนพมิ พ์ ส.4 จานวน 9 คน 3. พนกั งานราชการ จำนวน 1 คน นกั พฒั นำสงั คม จำนวน 1 คน นกั วชิ ำกำรพสั ดุ จำนวน 1 คน เจ้ำหนำ้ ท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน จำนวน 2 คน เจ้ำพนักงำนธุรกำร จำนวน 1 คน พนักงำนพิมพ์ดดี ชัน้ 2 จำนวน 1 คน เจำ้ หน้ำทพี่ ฒั นำสังคม จำนวน 2 คน พนกั งำนบริกำร จานวน 8 คน 4. ลกู จ้างชัว่ คราว จำนวน 1 คน นกั พัฒนำสังคม จำนวน 2 คน คนสวน จำนวน 2 คน คนงำนภำคสนำม จำนวน 1 คน แม่บ้ำน จำนวน 2 คน ยำม จานวน 32 คน รวม รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2565 สำนกั งำนส่งเสริมและสนบั สนนุ วชิ ำกำร 7 1212


แผนภมู โิ ครงสร้างและอานาจหนา้ ท่ี สำนักงำนส่งเสริมและสนบั สนนุ วิชำกำร 7 ผอู้ านวยการสานักงานส่งเสรมิ และสนบั สนนุ วิชาการ 7 ฝ่ายบรหิ ารทว่ั ไป กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่มุ การวจิ ยั และการพัฒนาระบบเครอื ขา่ ย กล่มุ นโยบำยและยุทธศำสตร์ 1. กำหนดทศิ ทำงยทุ ธศำสตรก์ ำรพัฒนำสงั คมในภำพรวมระดับกลมุ่ จังหวดั 2. ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนยุทธศำสตร์และบูรณำกำร (Strategy Planning & Integration Network) เพ่อื กำรจดั ทำแผนทำงสงั คมให้สอดคลอ้ งกับพน้ื ทแี่ ละกลุ่มเป้ำหมำยในระดับกลมุ่ จังหวดั 3. แปลงนโยบำยและยทุ ธศำสตร์จำกส่วนกลำงไปสู่กำรปฏบิ ตั ใิ นพื้นทีร่ บั ผดิ ชอบและเชื่อมโยงนโยบำย และยทุ ธศำสตร์ระหวำ่ งสว่ นกลำงและภูมิภำค 4. ศึกษำ วิเครำะห์สถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมเพื่อคำดกำรณ์แนวโน้มของสถำนกำรณ์ ทำงสังคมและผลกระทบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำสังคมและจัดทำยุทธศำสตร์ในระดับ กลุม่ จังหวดั 5. วิเครำะห์ สังเครำะห์และบูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือเป็นศนู ยข์ ้อมูลสำรสนเทศด้ำนสังคมในระดบั กลุ่มจังหวดั 6. สนับสนุนกำรนิเทศงำนติดตำมกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนเชิงวิชำกำรตำมนโยบำยและภำรกิจ ของกระทรวงในพื้นที่กลมุ่ จงั หวดั 7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดมำตรฐำนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง ของมนุษย์ในระดับพ้ืนท่ี 8. ให้คำปรึกษำ วำงระบบ และสร้ำงเครือข่ำยกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำสังคมและ ควำมมั่นคงของมนุษยเ์ พ่ือให้เป็นไปอยำ่ งทั่วถงึ และทันต่อเหตุกำรณ์ 9. สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผูต้ รวจรำชกำรกระทรวงในพ้ืนทีก่ ลุ่มจงั หวัด 10. ปฏิบัติงำนร่วมหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องหรือได้รับ มอบหมำย รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2565 สำนกั งำนส่งเสริมและสนบั สนนุ วชิ ำกำร 7 1313


กล่มุ กำรวิจยั และกำรพัฒนำระบบเครือขำ่ ย 1. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยเพ่ือให้ได้องค์ควำมรู้กำรพัฒนำสังคม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม รูปแบบ แนวทำงกำรดำเนินงำน เพื่อนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำในสภำวะวิกฤติและเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม เพือ่ ให้ทันต่อสถำนกำรณท์ จี่ ะเกิดขน้ึ ในอนำคต 2. จดั ทำแผนแมบ่ ทวิจัยกำรพัฒนำสงั คมและควำมมน่ั คงของมนษุ ย์ในมิติเชงิ พนื้ ที่ 3. ผลิตและเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ให้แก่ หน่วยงำนในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน/ประชำชน และ ภำคีเครือข่ำยในระดบั ประเทศและตำ่ งประเทศ 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดนักวิจัยและเครือข่ำยทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง ของมนษุ ยเ์ ชงิ ประเดน็ เชงิ กลมุ่ เป้ำหมำย 5. ส่งเสริม สนบั สนุนให้เกิดกำรนำผลงำนวิชำกำรไปใช้ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่สอดคล้อง กับบริบทพื้นท่ี 6.ส่งเสรมิ และสนบั สนุนใหเ้ กิดกำรเชือ่ มโยงเครอื ขำ่ ยดำ้ นวชิ ำกำรกำดำเนินงำนด้ำนกำรพฒั นำสงั คม และควำมมน่ั คงของมนษุ ยใ์ นระดับพืน้ ทกี่ ลุม่ จงั หวัด 7. เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรและถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ แกห่ นว่ ยงำนในพ้นื ท่ี องคก์ รปกครองสว่ นท้องถิ่น หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ ง องค์กรเอกชนและประชำชน 8. เปน็ ศูนย์เรยี นรู้กำรพัฒนำสงั คมและจดั สวสั ดกิ ำรสังคมในระดับพืน้ ทีก่ ลมุ่ จังหวดั 9. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรของหน่วยงำน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคีเครือข่ำยในพ้ืนท่ี เพอื่ ใหท้ นั ต่อกำรเปลยี่ นแปลง 10. ปฏิบัติงำนร่วมหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ มอบหมำย ฝำ่ ยบริหำรทวั่ ไป 1. งำนบริหำรทั่วไป งำนสำรบรรณ งำนช่วยอำนวยกำร กำรบริหำรงบประมำณ งำนกำรเงิน และบญั ชี งำนพสั ดุ อำคำรสถำนทีแ่ ละยำนพำหนะ กำรบริหำรงำนบุคคล 2. ดำเนินกำรดำ้ นงำนประชำสมั พันธ์ 3. ประสำนกำรดำเนินงำนระหว่ำงรำชกำรบรหิ ำรส่วนกลำง สว่ นภูมภิ ำค และส่วนทอ้ งถิ่น 4. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุน กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องหรือกลุ่มงำนต่ำงๆ หรอื งำนท่ีไดร้ ับมอบหมำย รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2565 สำนกั งำนส่งเสรมิ และสนบั สนนุ วชิ ำกำร 7 1414


โครงสร้างบคุ ลากร สำนกั งำนสง่ เสรมิ และสนับสนนุ วิชำกำร 7 นางสาวบงกช สัจจานิตย์ ผอู้ านวยการ ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป นำงสำวนฏั ฐำ ไกรสวสั ดิ์ นำงสำวกรรณกิ ำร์ ชำ้ งเฟอ่ื ง นักจัดกำรงำนท่ัวไปปฏบิ ัติกำร นำยกฤษณะ เนื้อเทศ เจำ้ พนกั งำนกำรเงินและบญั ชปี ฏบิ ตั งิ ำน หัวหน้ำฝ่ำยบรหิ ำรทวั่ ไป พนักงำนขบั รถ ส.2 นำยก้องเกียรติ แกว้ ทอง นำยวัชรนิ ทร์ ไตรสกลุ นำงสำวพรเพญ็ วีระสยั พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนธุรกำร ส.4 พนักงำนพมิ พ์ ส.4 นำยโชคอนนั ต์ พรมสพุ รรณ์ นำงสำวอินทุอร หีบงำ นำงสำวบณุ ยำนุช ทองชนื่ ตระกลู เจ้ำพนักงำนธุรกำร นักวิชำกำรพัสดุ เจ้ำพนกั งำนธรุ กำร รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2565 สำนักงำนส่งเสรมิ และสนับสนุนวชิ ำกำร 7 15


นำงสมพิศ โพธิ์ทอง นำงดวงพร นำมปัญญำ นำงเพ็ญทิพย์ แก้วทอง แม่บำ้ น คนงำนภำคสนำม คนงำนภำคสนำม นำยชำญณรงค์ สมสวุ รรณ์ นำยสมบูรณ์ ขุนเขียว คนสวน คนสวน นำยจำนงค์ โพธทิ์ อง นำยอรุณ รติ พริ ดั ยำม ยำม รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2565 สำนักงำนส่งเสรมิ และสนบั สนุนวิชำกำร 7 1616


กล่มุ นโยบายและยทุ ธศาสตร์ นำยภูมิชำย ปลอ้ งอ้วน นกั พฒั นำสังคมชำนำญกำรพเิ ศษ หัวหน้ำกลมุ่ นโยบำยและยุทธศำสตร์ นำยประพัฒน์ เจียะคง นำงสำวจีรำรัตน์ แสนมำโนช นำยเทิดศกั ด์ิ เกรียงไกรเพช็ ร์ นกั พฒั นำสงั คมปฏบิ ตั กิ ำร นกั พฒั นำสงั คมปฏบิ ตั กิ ำร นกั พัฒนำสังคมปฏบิ ัติกำร นำงสำวจรยิ ำ หลงชิน ว่ำท่ี ร.ต.หญงิ ศรัณยำ พนั ธ์ุแสน นำงอัมพวรรณ์ พวงสวุ รรณ เจ้ำพนกั งำนพฒั นำสังคมปฏิบตั ิงำน เจ้ำหน้ำท่วี เิ ครำะหน์ โยบำยและแผน พนกั งำนบริกำร รำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน ประจำปี 2565 สำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวชิ ำกำร 7 1717


กล่มุ การวจิ ัยและการพั ฒนาระบบเครอื ข่าย นำงสำวน้ำทพิ ย์ พวงระยำ้ นักพัฒนำสังคมชำนำญกำรพเิ ศษ หัวหนำ้ กลุ่มกำรวิจยั และกำรพฒั นำระบบเครือข่ำย นำงสำวชลธิชำ ถำดวิจติ ร นำงสำวคุณญั ญำ สมวงศ์ติกุล นกั พัฒนำสังคมปฏิบตั ิกำร นักพฒั นำสงั คมปฏิบตั กิ ำร นำงสำวฐนิ นั ชำพฒั น์ อนวุ งศ์ นำงสำวภัทรภร พลอยสีงำม นำยจีระวฒั น์ ตะละศกั ดิ์ นำงสำวธญั ญลักษณ์ ชยั ศรี นักพฒั นำสังคม พนกั งำนพมิ พ์ดดี ช้ัน 2 พนกั งำนบริกำร นักพฒั นำสงั คม (จ้ำงเหมำ) รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2565 สำนกั งำนส่งเสรมิ และสนบั สนนุ วชิ ำกำร 7 1818


ส่วนที่ 2 ผลกำรดำเนนิ งำน โครงกำรสง่ เสรมิ ประสำน บรู ณำกำรขับเคล่อื นนโยบำย ดำ้ นกำรพัฒนำสังคมในระดบั พ้ืนท่ี


กิจกรรม : วัดอุณหภูมทิ ำงสังคม (พม.โพล) ปีงบประมำณ 2565 สำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 7 ได้รับมอบหมำย จำกกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ ให้เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรดำเนินกิจกรรม วัดอุณหภูมิทำงสังคม (พม.โพล) ประจำปีงบประมำณ 2565 ซ่ึงอยู่ในกิจกรรมหลัก ศูนย์บริกำร วิชำกำรพัฒนำสังคมและกำรจัดทำผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ภำยใต้โครงกำรสง่ เสริม ประสำน บรู ณำกำรขับเคล่ือนนโยบำยด้ำนพัฒนำสังคมระดับพ้ืนท่ี ประจำปี 2565 วัตถุประสงค์ เพ่ือกำหนดประเด็นปัญหำท่ีเกิดข้ึนและคำดกำรณ์แนวโน้ม สถำนกำรณ์ทำงสังคมให้สอดคล้องกับพื้นที่กลุ่มจังหวัด และวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือเห็นภำพรวมและ ประเด็นปญั หำใหม้ คี วำมชัดเจนขนึ้ ขั้นตอนการดาเนนิ งาน 1. ประชุมคัดเลือกหัวข้อ พม.โพล เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 ผ่ำนระบบออนไลน์ ร่วมกับ สสว.1-11ผู้เข้ำร่วมประชุมเสนอคัดเลือกระหว่ำงประเด็นนโยบำยกระทรวง คือ กำรพัฒนำ คุณภำพชีวิตกลุ่มเปรำะบำงรำยครัวเรือน หรือประเด็นสถำนกำรณ์ทำงสังคมปัจจุบัน คือ เด็กและ เยำวชน 2. ประชุมกาหนดประเด็น วัตถุประสงค์ และออกแบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2565 ผำ่ นระบบ Zoom Meeting มผี รู้ ่วมแลกเปลยี่ นประเดน็ จำก กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน หัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธำนี ตัวแทนสภำเด็กและเยำวชน ผู้เข้ำร่วมประชุม รว่ มกันคิดประเดน็ ผลกระทบด้ำนกำรศึกษำ เศรษฐกจิ และสังคม ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด ของโรคโควิด 19 (COVID–19) กลุ่มเด็ก อำยุ 12-18 ปี เยำวชน อำยุ 19-24 ปี ประชำชนท่ัวไป อำยุ 25 ปีขึ้นไป และได้ร่วมกันตั้งชื่อ พม.โพล ก่อนนำไปให้ผู้เชี่ยวชำญ 3 ท่ำน ประเมิน ควำมสอดคล้องของขอ้ คำถำม รำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน ประจำปี 2565 สำนักงำนสง่ เสริมและสนับสนุนวชิ ำกำร 7 2121


3. ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม จ ำ น ว น 2 จั ง ห วั ด ๆ ล ะ 2 0 0 ชุ ด รวมท้ังสิ้น 400 ชุด ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร และพื้นท่ี อ ำ เ ภ อ เ มื อ ง อ ำ เ ภ อ พั ฒ น ำ นิ ค ม จังหวัดลพบรุ ี ระหว่ำงวันท่ี 21 กุมภำพันธ์ ถงึ 7 มนี ำคม 2565 4. อบรมการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ และการเขียนเอกสารเผยแพร่ ระหว่ำง วันที่ 23 - 25 มีนำคม 2565 ณ ห้องประชุมอำคำรธัญญวชิ ญ์ สถำบันพระประชำบดี จงั หวัดปทุมธำนี เป็นกำรฝึกใช้คำสั่งวิเครำะห์แต่ละตัวแปรด้วยโปรแกรมวิเครำะห์ทำงสถิติ และกำรเลือกประเด็น มำนำเสนอให้นำ่ สนใจในเอกสำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ (Press Release) และใน Infographic และ ไดป้ รบั ชอื่ พม.โพลใหม่ คือ Feedback สังคมไทย ตอ่ ภยั COVID-19 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2565 สำนักงำนสง่ เสริมและสนับสนุนวิชำกำร 7 2222


5. แถลงผลสารวจ พม.โพล ได้มี กำรแถลงผลสำรวจ พม. โพล เม่ือวันอังคำรที่ 3 พฤษภ ำคม 2565 โ ดยได้รับเกียรติจำก นำงพัชรี อำระยะกุล ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำ สังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ เป็นผู้แถลง ผ่ำนทำง Zoom meeting ซ่ึงมีผู้บริหำรระดับกรม บุคลำกรจำกศูนย์สำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” หน่วยงำนในสังกัดกระทรวง พม. ท่ัวประเทศ ส่ือม ว ลช น กำร แถ ลงผ ลส ำรว จใ นคร้ั งน้ี มี กำร live สด ผำ่ น Facebook สสว.7 และ facebook กระทรวง พม. ในส่วนของกำรเผยแพร่ผลโพล ศูนย์สำรวจคว ำมคิดเห็น “นิด้ำโ พล ” กอง ประชำสัมพันธ์กระทรวง พม. และศูนย์เทคโนโลยี สำรสนเทศสนเทศและกำรสื่อสำร ร่วมกันเผยแพร่ ผ่ำนหลำยช่องทำง ทั้งทำง Website กระทรวง พม . สื่ อ โ ท ร ทัศ น์ ส่ื อ วิท ยุ สื่ อ สิ่ง พิ มพ์ สื่ อ อนิ เตอรเ์ น็ต รวมมูลค่ำส่อื 1,797,583 บำท 6. ถอดบทเรียนผลการดาเนินงาน เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทำงในกำรพัฒนำกำรดำเนินงำน พม.โพล ในปีต่อไป ระหว่ำงวันท่ี 29-30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.สสว. 5, 7, 8, 9 นดิ ้ำโพล เจ้ำหนำ้ ทผี่ ้รู บั ผิดชอบ สสว.1-11 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2565 สำนักงำนสง่ เสรมิ และสนับสนนุ วิชำกำร 7 2323


ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเตมิ จำกกำรทำ พม.โพล 1. พม.โพล เป็นงำนหน่งึ ท่มี แี นวทำงเปน็ ไปตำมกรอบ ตำมนโยบำยทีเ่ ปน็ รปู ธรรมโดย สสว. ตอ้ งยกระดบั และตอ่ ยอดให้เขำ้ กับบรบิ ททที่ ันสมยั มำกขน้ึ 2. ผลโพล สำมำรถเป็นจุดแขง็ และจดุ ประเดน็ ใหเ้ กดิ กำรแก้ไขปญั หำใหก้ บั กลุ่มเป้ำหมำยได้ แนวทำงกำรจดั ทำ พม.โพล ปี 2566 1. นำเทคโนโลยเี ขำ้ มำใช้ในกำรจัดทำ พม. โพล เชน่ กำรเกบ็ ข้อมูล และกำรเผยแพร่ผลสำรวจ ให้มำกข้นึ 2. เพมิ่ จำนวนในกำรจัดทำโพลรำยไตรมำส ปีละ 3 เรอื่ ง 3. จัดทำ พม.โพล เป็นภำค 4. ใชผ้ ลสำรวจ พม.โพล นำไปส่กู ำรรำยงำนพยำกรณ์และเตือนภยั ทำงสงั คม รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2565 สำนักงำนส่งเสริมและสนับสนนุ วิชำกำร 7 2244


กิจกรรม : กำรขบั เคลื่อนงำนนเิ ทศและติดตำม ประเมนิ ผลตำมนโยบำย ภำรกิจกระทรวง พม. ปี พ.ศ. 2565 ไดก้ ำหนดประเดน็ กำรนิเทศ 2 ประเด็น ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตาบล โดยกลุ่มเป้ำหมำยในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนำท พิจิตร อุทัยธำนี นครสวรรค์ ซ่ึงเป็น หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ ตลอดจนหน่วยงำนภำคี เครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำรดำเนินงำนประสบควำมสำเร็จ สำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุน วิชำกำร 7 ในฐำนะเป็นหน่วยสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำรแก่หน่วยงำน จึงมีบทบำทสำคัญในกำร นิเทศ ติดตำมประเมินผล รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและภำรกิจของ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปอย่ำงมี ประสทิ ธิภำพ วตั ถปุ ระสงค์ในการนเิ ทศงาน 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำนสังคมระดับพื้นที่ที่มีควำมสอดคล้องและ เช่ือมโยงกับยทุ ธศำสตรต์ ำมนโยบำยสำคญั ของกระทรวงกำรพฒั นำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 2. เพอ่ื สง่ เสริมและสนับสนนุ ให้หน่วยงำน พม. One Home มีแนวทำงในกำรพัฒนำ แก้ไข ปรับปรุงกำรดำเนินงำนด้ำนสังคมให้มีประสิทธิภำพ ตอนสนองนโยบำยกระทรวงกำรพัฒนำสังคม และควำมม่ันคงของมนษุ ย์ 3. เพ่ือนิเทศและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนในโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกลุ่มเปรำะบำงรำย ครวั เรือนและศนู ย์ชว่ ยเหลอื สังคมตำบล ระบบและกลไกการนเิ ทศงาน 1. ผูร้ บั การนิเทศงาน 2. ผ้นู ิเทศงาน 1. พฒั นำสงั คมและควำมมน่ั คงของมนษุ ยจ์ ังหวัด 1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมและ 2. ทีม พม. หน่วยงำน One Home สนับสนนุ วชิ ำกำร (แต่ละเขตควำมรับผิดชอบ) 3. บคุ ลำกรและเจ้ำหนำ้ ทท่ี ีเ่ กีย่ วขอ้ ง 2. นักนิเทศงำนด้ำนสังคมของสำนักงำน สง่ เสริมและสนบั สนนุ วิชำกำร รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2565 สำนักงำนสง่ เสริมและสนบั สนุนวชิ ำกำร 7 2626


ประเด็นการนิเทศงาน 1. โครงการพัฒนาคณุ ภาพชีวติ กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน นเิ ทศระบบกำรบรหิ ำรจัดกำรข้อมูลกำรพฒั นำคนแบบช้ีเปำ้ (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) 2. ศนู ยช์ ่วยเหลือสงั คมตาบล 1. กำรบรหิ ำรจัดกำร 2. ระบบและกลไก กระบวนกำรดำเนินงำนนเิ ทศในเขตพ้ืนทรี่ ับผดิ ชอบ ระยะก่อนการนเิ ทศ เตรียมควำมพร้อมกับบุคลำกรของ สำนักงำนส่งเสริมและสนับวิชำกำร 7 เช่น สร้ำงควำม เข้ำใจต่อวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย รูปแบบกำรนิเทศงำน เคร่ืองมือที่ใช้ ประเด็นกำรนิเทศงำน องคค์ วำมรู้ ขอ้ มูลพ้ืนฐำนท่ีจำเป็นตอ่ กำรนเิ ทศ ระหวา่ งการปฏบิ ัติงาน - ลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงำนจริง (Onsite) โดยเป็นผู้สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรรอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (Onsite) - สนับสนุนกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกลุ่มเปรำะบำงรำยครัวเรือน โดยกำรจัด อบรมใหค้ วำมรู้ (Online) อบรมสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-LOGBOOK) ภำยใต้โครงกำรพัฒนำ แพลตฟอร์มเพอื่ พัฒนำคณุ ภำพชีวิต กล่มุ เปรำะบำงรำยครัวเรอื น พม. - ขับเคล่ือนกำรนิเทศงำนในที่ประชุม One Home ของแต่ละจังหวัด เพ่ือเป็นเวทีในกำรช้ีแจง กำรนิเทศ ตดิ ตำม ให้คำแนะนำ รวมถึงกำรนำนโยบำยของกระทรวง พม.ท่ีได้รับมอบหมำยถ่ำยทอดแก่ หนว่ ยงำนในจงั หวัดพืน้ ที่รบั ผดิ ชอบ ระยะตดิ ตาม - จัดประชุมนิเทศติดตำมศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพ้ืนที่รับผิดชอบของ สสว.7 ระหว่ำงวันท่ี 17–18 สิงหำคม 2565 โดยกำรคัดเลือกพ้ืนท่ี 2 พ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลน้ำตำล จังหวัดสิงห์บุรี และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น ประเด็นปัญหำ อปุ สรรค รวมถึงขอ้ เสนอแนะ - สรปุ ผลกำรดำเนินงำน รำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน ประจำปี 2565 สำนกั งำนส่งเสรมิ และสนบั สนุนวิชำกำร 7 27


1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชวี ิตกลุม่ เปรำะบำงรำยครวั เรือน ผลการดาเนนิ งานในพื้นท่ี แบบสรปุ ผลการลงพน้ื ที่จัดเกบ็ ขอ้ มลู สมดุ พกครอบครัว อ.พฒั นานิคม จ.ลพบุรี สานักงานส่งเสรมิ และสนบั สนนุ วิชาการ 7 รายชอ่ื ตาบล ลงพื้นทจ่ี ัดเกบ็ ขอ้ มลู ลงสมุดพกฯ ไดร้ บั การชว่ ยเหลือ ตามสภาพปญั หา ต.โคกสลงุ 103 103 ต.หนองบัว 36 36 103 ต.ช่องสำริกำ 54 54 36 ต.ชอนน้อย 18 18 54 ต.หว้ ยขุนรำม 114 114 18 ต.ดลี ัง 55 55 114 ต.น้ำสุด 62 62 55 ต.พฒั นำนิคม 87 87 62 ต.มะนำวหวำน 99 99 87 628 628 99 รวม 628 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2565 สำนกั งำนสง่ เสริมและสนบั สนุนวิชำกำร 7 28


ปัญหาและอุปสรรคทพ่ี บในพน้ื ท่ี - คำ่ เปำ้ หมำยในกำรให้ควำมชว่ ยเหลอื กบั ขอ้ จำกดั ของระยะเวลำไม่สอดคล้องกนั - ระบบสมุดพกออนไลนย์ งั ไม่สมบูรณ์ ทำให้กำรกรอกข้อมูลมีควำมซ้ำซ้อน และระบบรำยงำนผล มหี ลำยระบบไมเ่ ช่ือมโยงขอ้ มูลกัน ข้อเสนอแนะ/คาแนะนาทใ่ี ห้กับพน้ื ท่ี - กำรอบรมใหค้ วำมรูก้ ำรใช้งำน MSO - Logbook แก่หนว่ ยงำน One Home พ้นื ท่ีรบั ผิดชอบ - ลงพื้นท่ีสำรวจและให้คำแนะนำในกำรบันทึกข้อมูลในสมุดพกครอบครัวให้กับ อพม. และ ภำคเี ครอื ขำ่ ยในพืน้ ที่ ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายต่อผบู้ รหิ าร กำรจัดทำแนวทำงกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลของกลุ่มเปำ้ หมำยเปน็ ฐำนขอ้ มูลเดียวกัน ในกำรพิจำรณำ กำรให้ควำมชว่ ยเหลือกลุ่มเปรำะบำงรำยครวั เรอื น รำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน ประจำปี 2565 สำนกั งำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 7 29


2. ศนู ย์ชว่ ยเหลอื สังคมตำบล 2.1 ผลการจัดต้งั ศนู ย์ชว่ ยเหลือสงั คมตาบล จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด มีกำรดำเนินกำรจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ครบ 100 % ในทกุ พน้ื ท่ี 528 ศูนย์ ซ่ึงจำแนกเปน็ รำยจังหวดั ดงั นี้ - ลพบรุ ี 125 ศูนย์ - สงิ ห์บรุ ี 43 ศนู ย์ - ชยั นาท 59 ศนู ย์ - นครสวรรค์ 130 ศนู ย์ - พจิ ติ ร 101 ศูนย์ - อทุ ยั ธานี 70 ศนู ย์ 2.2 ประเมนิ ศนู ยช์ ่วยเหลอื สังคมตาบล ประเมินกำรดำเนินงำนของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นกำรประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และ ผลสัมฤทธิ์ของกำรดำเนินงำนของศูนย์ฯ รวมท้ังควำมคุ้มค่ำและประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับจำก กำรดำเนินงำนของศูนย์ฯ โดยใช้เกณฑ์กำรประเมินและเกณฑ์กำรให้คะแนน และกำรกำหนดช่วง ของเกณฑ์กำรประเมินกำรดำเนินงำนของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประกอบด้วย มำตรฐำนกำร ดำเนินงำนของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ผลสัมฤทธ์ิของกำรดำเนินงำนของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตำบล และควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรดำเนินงำนของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ในพื้นที่ รบั ผิดชอบทง้ั 6 จงั หวัด (ลพบรุ ี สิงห์บุรี ชัยนำท นครสวรรค์ พิจติ ร อทุ ัยธำนี) รวม 528 ศนู ย์ มดี ังนี้ ตารางแสดงผลการประเมนิ ภาพรวมของศนู ยช์ ว่ ยเหลอื สังคมตาบล รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2565 สำนักงำนสง่ เสริมและสนับสนุนวชิ ำกำร 7 30


ตารางแสดงผลการประเมินศูนย์ช่วยเหลอื สงั คมตาบล ปัญหาและอปุ สรรคที่พบในพ้ืนที่ - กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนในพ้ืนที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล มีภำระงำนที่ต้อง ดำเนินงำนในพนื้ ท่อี ยู่แลว้ - ขำดเจ้ำหน้ำทใ่ี หบ้ รกิ ำรประจำศูนย์ชว่ ยเหลือสังคมตำบล - ขำดงบประมำณในกำรบรหิ ำรจัดกำรศนู ย์ช่วยเหลอื สังคม - กำรประเมนิ ผลกำรดำเนนิ งำนของศนู ยช์ ว่ ยเหลอื สังคมตำบลไมม่ ีควำมชัดเจน - นโยบำยเรง่ ดว่ น - ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลขำดส่ือประชำสัมพันธ์ในพ้ืนท่ีทำให้ประชำชนไม่สำมำรถเข้ำถึง กำรรบั บริกำรของศนู ย์ฯได้ รำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน ประจำปี 2565 สำนักงำนสง่ เสริมและสนบั สนนุ วชิ ำกำร 7 31


ข้อเสนอแนะ / คำแนะนำทีใ่ ห้กบั พื้นที่ - คัดเลือกศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลที่มีกำรดำเนินงำน และให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน เพ่ือเปน็ ศนู ยช์ ่วยเหลือสังคมตน้ แบบ - งบประมำณอย่รู ะหวำ่ งกำรจัดสรร - ให้คำแนะนำ ประสำนหน่วยงำนท่รี บั ผิดชอบเพอื่ ชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินกำรประเมินศนู ย์ ชว่ ยเหลือสงั คมตำบล รวมถึงกำรใหค้ ำแนะนำ - วิธเี ขยี นขอเสนอโครงกำร กำรของบโครงกำร กำรแนะนำแหล่งเงนิ ทุน - กำรบรู ณำกำร 12 กระทรวง - สำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 7 มีกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ เพ่ือให้ควำมรู้ เก่ียวกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เช่น กำรจัดต้ังศูนย์ฯ คณะกรรมกำรศูนย์ฯ และกำรดูแลตนเอง ผำ่ นชอ่ งทำง YouTube ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยต่อผู้บรหิ ำร - กำรดำเนินงำนกำรขับเคล่ือนศูนย์มีกำรจัดลำดับกำรปฏิบัติ ขอบเขตท่ีชัดเจน เพื่อให้เป็น แนวทำงแก่ศนู ย์ช่วยเหลือสังคมตำบลให้งำ่ ยตอ่ กำรทำงำน - จัดทำแนวทำงกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ือใช้ในกำรพัฒนำผู้ประสบปัญหำ ทำงสังคมทกุ กลมุ่ เปำ้ หมำย - กิจกรรมที่มีชีวิต ตอบสนองปัญหำ และควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนท่ีได้จริง เมื่อมี ปัญหำใหน้ กึ ถึงศนู ย์ช่วยเหลือสงั คมตำบลท่สี ำมำรถแกไ้ ขปัญหำได้ - จดั อบรมกำรให้ควำมรู้คณะกรรมกำรศูนยช์ ่วยเหลอื สังคมตำบล เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และนำไปปฏบิ ัติในพ้ืนท่ี รำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน ประจำปี 2565 สำนักงำนส่งเสริมและสนับสนนุ วิชำกำร 7 32


กิจกรรม : รำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสังคม กลมุ่ จังหวดั กำรจัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสังคมระดับกลุ่มจังหวัด เป็นกำรนำเสนอข้อมูล สถำนกำรณ์ทำงสังคม รวมทั้งสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นตำมบริบทพื้นที่ ทั้งในมิติเชิงกลุ่มเป้ำหมำย ท่ีแตกตำ่ งกนั ตำมชว่ งวยั มิตเิ ชงิ ประเดน็ ทเ่ี ป็นลักษณะปัญหำสำคัญของพื้นที่ ซึ่งประเด็นต่ำงๆ เหล่ำนี้ จำเป็นต้องมีกำรศึกษำ วิเครำะห์ ประเมินสถำนกำรณ์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรกำหนดนโยบำยกำร แก้ไขปัญหำและพัฒนำให้เป็นไปในทิศทำงท่ีดีขึ้น แหล่งข้อมูลท่ีสำคัญคือ ข้อมูลทุติยภูมิจำก หน่วยงำนต่ำงๆ เช่น สำนักงำนสถิติแห่งชำติ สำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ กรมส่งเสริม และพัฒนำคณุ ภำพชวี ติ คนพกิ ำร บทควำมและงำนวิจัยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น รวมท้ังมีกำรศึกษำ วิเครำะห์และจัดลำดับควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์ทำงสังคมในระดับกลุ่มจังหวัดในสถำนกำรณ์ เชิงกล่มุ เป้ำหมำยและสถำนกำรณ์เชิงประเดน็ วตั ถุประสงค์ - เพ่อื รวบรวม วิเครำะห์ และจัดทำรำยงำนสถำนกำรณท์ ำงสงั คมท่เี กดิ ข้ึน - เพื่อคำดกำรณแ์ นวโนม้ สถำนกำรณท์ ำงสังคมและผลกระทบ - เพือ่ เสนอแนะแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำทำงสังคมในพน้ื ทีก่ ลมุ่ จังหวัด วธิ กี ารดาเนนิ งาน 1) ประชุมช้ีแจงเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและให้ควำมรู้ พร้อมทั้งกำหนดแนวทำงกำรจัดทำรำยงำน สถำนกำรณ์ทำงสงั คมกลุ่มจังหวัด 2) จัดทำแผนปฏิบัติกำรกำรจดั ทำรำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสังคมกลมุ่ จงั หวดั 3) กำหนดประเด็นและกำหนดรูปแบบ (Template) กำรจัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสังคมระดับ กลุม่ จงั หวัด 4) รวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลพร้อมท้ังจัดลำดับควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์ทำงสังคมใน ระดบั กลมุ่ จังหวัด 5) จดั ทำรปู เลม่ รำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสังคมกลุ่มจังหวดั 6) ถอดบทเรียนกำรจัดทำรำยงำนสถำนกำรณท์ ำงสังคมกลมุ่ จงั หวัด 7) เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์รำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสังคมกลุ่มจังหวัดแก่หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เพอ่ื นำขอ้ มลู ไปใช้ประโยชนต์ ำ่ งๆ 8) ตดิ ตำมกำรนำรำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสงั คมกลมุ่ จังหวัดไปใชป้ ระโยชน์ 9) รำยงำนผลกำรขบั เคลื่อนงำนกำรจัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสังคมกล่มุ จงั หวัด รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2565 สำนักงำนส่งเสรมิ และสนับสนนุ วชิ ำกำร 7 34


รำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสังคมระดับกลุ่มจังหวัด เปน็ กำรนำเสนอข้อมูลสถำนกำรณ์ทำงสังคม รวมท้ัง สภำพปัญหำท่ีเกิดข้ึนตำมบริบทพ้ืนที่ ท้ังในมิติเชิงกลุ่มเป้ำหมำยท่ีแตกต่ำงกันตำมช่วงวัย มิติเชิงประเด็น ท่ีเป็นลักษณะปัญหำสำคัญของพื้นที่ ประเด็นต่ำงๆ เหล่ำน้ีจำเป็นต้องมีกำรศึกษำ วิเครำะห์ ประเมิน สถำนกำรณ์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรกำหนดนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำให้เป็นไปในทิศทำงท่ีดีขึ้น แหล่งขอ้ มลู ที่สำคัญคือ ข้อมูลทตุ ยิ ภูมจิ ำกหนว่ ยงำนต่ำงๆ เชน่ สำนักงำนสถติ ิแหง่ ชำติ สำนกั งำนสภำพัฒนำ เศรษฐกิจแห่งชำติ กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร บทควำมและงำนวิจัยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง เปน็ ต้น รวมทง้ั มกี ำรศึกษำวิเครำะหแ์ ละจดั ลำดับควำมรนุ แรงของสถำนกำรณ์ทำงสังคมในระดับกลุ่มจังหวัด ในสถำนกำรณเ์ ชิงกล่มุ เป้ำหมำยและสถำนกำรณเ์ ชิงประเด็น ประเดน็ สถำนกำรณเ์ ชิงกลุ่มเปำ้ หมำย ในภำพรวมกลมุ่ จังหวดั ร้อยละ 4.77 สถำนกำรณเ์ ด็ก ร้อยละ 2.09 สถำนกำรณ์นอกระบบกำรศกึ ษำ รอ้ ยละ 0.30 สถำนกำรณ์เด็กที่มีพฤติกรรมไม่เหมำะสม สถำนกำรณ์เดก็ ทอ่ี ย่ใู นครอบครัวเล้ยี งเด่ยี ว ร้อยละ 0.24 สถำนกำรณ์เยำวชน รอ้ ยละ 0.01 สถำนกำรณเ์ ยำวชนท่มี พี ฤติกรรมไมเ่ หมำะสม สถำนกำรณเ์ ยำวชนท่ถี กู ทำรณุ กรรมทำงร่ำงกำยจติ ใจ และทำงเพศ รอ้ ยละ 0.53 สถำนกำรณ์กลุ่มสตรี ร้อยละ 0.45 สถำนกำรณส์ ตรีที่ถกู เลิกจ้ำง/ตกงำน รอ้ ยละ 0.02 สถำนกำรณแ์ ม่เลยี้ งเดี่ยวฐำนะยำกจน สถำนกำรณส์ ตรที ถี่ ูกทำรำ้ ยร่ำงกำยจิตใจ รำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน ประจำปี 2565 สำนกั งำนส่งเสริมและสนบั สนนุ วิชำกำร 7 35


สถำนกำรณก์ ล่มุ ครอบครัว ร้อยละ 3.59 สถำนกำรณ์ครอบครัวยำกจน รอ้ ยละ 0.97 สถำนกำรณ์ครอบครัวจดทะเบียน ร้อยละ 0.55 สถำนกำรณ์ครอบครวั ท่ีหยำ่ ร้ำง สถำนกำรณ์สถำนกำรณผ์ ้สู งู อำยุ ร้อยละ 40.77 สถำนกำรณ์ผู้สงู อำยจุ ำแนกตำมควำมสำมำรถ ในกำรทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) คอื ตดิ บำ้ น ติดสงั คม ติดเตยี ง ร้อยละ 0.29 สถำนกำรณท์ ่อี ยอู่ ำศัยไม่เหมำะสม สถำนกำรณ์สถำนกำรณค์ นพิกำร ร้อยละ 51.25 สถำนกำรณพ์ ิกำรทำงกำรเคลือ่ นไหวหรือทำงรำ่ งกำย รอ้ ยละ 16.48 สถำนกำรณ์พกิ ำรทำงกำรได้ยินหรือส่ือควำมหมำย และพิกำรมำกกว่ำ 1 ประเภท รอ้ ยละ 8.29 สถำนกำรณพ์ กิ ำรมำกกว่ำ 1 ประเภท สถำนกำรณส์ ถำนกำรณ์ผูด้ ้อยโอกำส รอ้ ยละ 2.12 สถำนกำรณ์คนยำกจน ร้อยละ 0.19 สถำนกำรณส์ ถำนกำรณ์มีผู้ติดเชอ้ื HIV รอ้ ยละ 0.02 สถำนกำรณส์ ถำนกำรณผ์ ้พู ้นโทษ รำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน ประจำปี 2565 สำนกั งำนส่งเสรมิ และสนับสนุนวิชำกำร 7 36


สถำนกำรณ์เชงิ ประเด็น ในภำพรวมกลุ่มจังหวัด พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 7 น้ัน มีจำนวนผู้สูงอำยุที่อยู่ใน ลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ หน่วยงำนในระดับพื้นที่ได้มีกำรดำเนิน โครงกำรหรอื ขับเคลื่อนงำนกิจกรรม/โครงกำร ที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุอย่ำงเป็นรูปธรรม อีกทั้ง ในกำรจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนสังคมในระดับพ้ืนท่ี ได้ยกประเด็นผู้สูงอำยุ เพื่อนำเสนอแนวทำง กำรปรับปรุงกฎหมำยด้ำนสวัสดิกำรสังคมเพื่อผู้สูงอำยุและให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือเครือข่ำย ด้ำนผู้สูงอำยุภำคประชำสังคม องค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงำนรัฐท่ี เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคล่ือน ให้มีกำรปรับปรุงกฎหมำยด้ำนสวัสดิกำรสังคมเพ่ือผู้สูงอำยุ ในกำรปฏิรูปกฎหมำย รวมถึง กำรบังคับ ใช้กฎหมำยอย่ำงมปี ระสทิ ธิภำพ รำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน ประจำปี 2565 สำนักงำนส่งเสริมและสนบั สนนุ วชิ ำกำร 7 37


กจิ กรรม : ข้อเสนอเชิงนโยบำย ด้ำนสงั คมในระดับพ้ืนท่ี ข้อเสนอเชิงนโยบำย เป็นข้อเสนอท่ีได้จำกกำรสังเครำะห์ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้จำก งำนวิชำกำรที่เก่ียวข้องในบริบทพ้ืนท่ี สำหรับใช้เป็นข้อมูลหรือเพื่อเสนอแนวทำงใหม่ที่ตอบสนอง ต่อควำมต้องกำรและควำมจำเป็นของประชำชนในพ้ืนที่รวมท้ังยังสำมำรถสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ใน กำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือพัฒนำคุณภำพของกำรบริกำรเบื้องต้น ใช้สำหรับผู้บริหำรในกำร ตัดสินใจ ดำเนินกำรพัฒนำองค์กรและงำนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในพ้ืนท่ีทั้งในระดับจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด โดยมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดให้บรรลุถึงอนำคตอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับ โอกำส ศกั ยภำพ ปญั หำ และอุปสรรค ที่เป็นลักษณะเฉพำะของกลุ่มจังหวัด และประเด็นกำรพัฒนำ จะต้องสอดคลอ้ งกบั ประเด็นกำรพัฒนำสำคัญระดับชำติด้วย พื้นท่ีในเขตรับผิดชอบของสำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 7 น้ัน มีประชำกรสูงอำยุ อยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศ ทุกจังหวัดเข้ำสู่ “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” และหน่วยงำน ใน พื้นท่ีก็ได้มีกำรดำเนนิ โครงกำร หรอื ขับเคลื่อนงำน กจิ กรรม/โครงกำร ท่ีสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ผู้สูงอำยุอย่ำงเป็นรูปธรรม ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุในปัจจุบันมำกย่ิงข้ึน เพื่อศึกษำ กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหลักพ้ืนฐำนงำนประจำ งำนตำมหน้ำที่ปกติหรืองำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก งำนตำมกฎหมำย กฎ นโยบำยรัฐบำล หรือมติคณะรัฐมนตรี จึงได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนสังคมในระดับพื้นท่ี และแนวทำง กำรขยำยผลนำเสนอต่อกระทรวง กรม หน่วยงำนอน่ื ทเ่ี ก่ยี วขอ้ ง พื้นทก่ี ลุม่ จังหวัด ตลอดจน วำงแผน ด้ำนกำรแปลงนโยบำยสูก่ ำรปฏบิ ตั เิ พอ่ื พัฒนำนโยบำยในปีตอ่ ไป วัตถปุ ระสงค์ เพ่ือศึกษำวิเครำะห์ข้อเท็จจริง สถำนกำรณ์ทำงประชำกรที่มีอัตรำกำรเพิ่มข้ึนอย่ำงรวดเร็ว ของประชำกรสงู อำยุ เพ่ือจัดทำขอ้ เสนอเชิงนโยบำยรองรบั สังคมผ้สู ูงอำยุ ประโยชนท์ ค่ี าดวา่ จะได้รบั มีข้อเสนอเชิงนโยบำย หน่วยงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ในพื้นท่ีรับผิดชอบ พิจำรณำและเหน็ ชอบกบั แนวทำงในกำรดำเนินงำนเพ่ือรองรบั สังคมผสู้ ูงอำยุ รำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน ประจำปี 2565 สำนกั งำนสง่ เสริมและสนับสนุนวชิ ำกำร 7 3939


ข้อเสนอเชงิ นโยบำยดำ้ นสงั คมในระดบั พื้นท่ี จำกฐำนข้อมูลที่ปรำกฏในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 7 เห็นว่ำ หน่วยงำนในพ้ืนท่ีควรมีกำรนำข้อมูลเพ่ือศึกษำและประกอบกำรปฏิบัติงำนในกำรดำเนิน กิจกรรม โครงกำร ต่ำงๆ ท่ีจะเป็นประโยชนใ์ นพน้ื ท่ี สรุปได้ 4 กลมุ่ ไดแ้ ก่ กลุ่ม 1 คนในช่วงวยั Silent Generation และ Baby Boomer Generation กลมุ่ 2 คนในชว่ งวยั Generation X กลุ่ม 3 คนในชว่ งวยั Generation Y กลุม่ 4 คนในชว่ งวัย Generation Z Silent Generation (พ.ศ. 2468 - 2488) ผู้สูงอำยุ Generation น้ีเป็นผู้สูงอำยุวัยกลำงค่อนไปทำงผู้สูงอำยุวัยปลำย ซึ่งมีอำยุรำว 77- 97 ปี เป็นช่วงแห่งกำรพักผ่อนและช่วงแห่งกำรพ่ึงพิง อำจมีสภำพร่ำงกำยท่ีไม่กระฉับกระเฉงหรือเร่ิม อ่อนแอลง ผู้สูงอำยุบำงคนอำจสูญเสียควำมสำมำรถในกำรมองเห็น กำรได้ยิน และมีปัญหำกำร ทรงตัว ดังนั้น ผู้สูงอำยุใน ช่วงวัยนี้จึงต้องกำรกำรพักผ่อนมำกกว่ำกำรทำงำน กำรทำงำนช่วงนี้ จึงควรเป็นกำรทำงำนท่ีไม่หนักจนเกินไป ควรเน้นกำรทำงำนอดิเรกที่เหมำะสมกับสภำพร่ำงกำย ทีเ่ ปลี่ยนไป สมำชิกในครอบครัวโดยเฉพำะบุตรหลำน ควรมีบทบำทและปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม คุณภำพชีวิตของผูส้ งู อำยใุ ห้มีควำมสุขได Baby Boomer Generation หรือ “Gen B” (พ.ศ. 2489 – 2507) ผสู้ งู อำยุ Generation นีจ้ ะเรมิ่ เขำ้ ส่ผู สู้ ูงอำยวุ ยั ต้นไปจนถึงผู้สูงอำยุวัยกลำง ซ่ึงมีอำยุรำว 58 - 76 ปี เป็นช่วงของวัยสูงอำยุที่ยังมีพลัง ช่วงวัยนี้มีประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และภูมิปัญญำ ที่ยังพร้อมใช้งำนได้ประกอบกับสภำพร่ำงกำยยังคงแข็งแรงกระฉับกระเฉง สำมำรถทำงำน สร้ำงสรรค์ประโยชน์แก่ ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้เป็นอย่ำงดี ในช่วงวัยนี้จึงสำมำรถทำงำน หรอื กิจกรรมท่ไี ดค้ ำ่ ตอบแทน รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2565 สำนักงำนส่งเสรมิ และสนับสนนุ วิชำกำร 7 4040


GeneraกtจิioกnรXรหมรอืข้อ“Gเสenน-Xอ”เช(ิพงน.ศโ. ย25บ0า8ย- 2522) เป็นช่วงวัยที่กำลังจะเข้ำสู่วัยสูงอำยุ และช่วงวัยเกษียณอำยุกำรทำงำนในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ ได้แก่ ผู้ที่ปัจจุบันมีอำยุอยู่ในช่วง 43 - 57 ปี ซึ่งจำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำทักษะควำมรู้และ ควำมสำมำรถ เพื่อสร้ำง ควำมม่ันคงในชีวิตของผู้สูงอำยุอย่ำงมีศักดิ์ศรี รวมไปถึงกำรเข้ำสู่ระบบ แรงงำนสูงอำยุ เพ่ือสร้ำงคุณค่ำ และควำมอบอุ่นในวัยผู้สูงอำยุ ดังนั้น ควรมีกำรส่งเสริมกำรทำงำน ของกลุ่มผูส้ ูงอำยุใหเ้ ขำ้ สรู่ ะบบแรงงำน สงู อำยทุ ่ีถูกต้อง มีสวัสดิกำรด้ำนสุขภำพท่ีดี และได้รับค่ำจ้ำง ท่ีเป็นธรรม นอกจำกจะช่วยให้ผู้สูงอำยุรู้สึก ถึงคุณค่ำในตนเองแล้วยังช่วยลดภำระทำงกำรเงินของ ประชำกรวัยทำงำนท่ีมีสัดส่วนลดลงเรื่อย ๆ ในขณะ ที่ประเทศกำลังเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำง สมบูรณ์ในขณะเดียวกันผู้ที่กำลังอยู่ในวัยแรงงำนก็ควรได้รับ กำรพัฒนำทักษะและสมรรถนะ อย่ำงต่อเนือ่ ง เพื่อสร้ำงควำมม่นั คงในชีวติ ควบคู่ไปกบั กำรส่งเสรมิ ควำมอบอุน่ ในครอบครวั ดว้ ย Generation Y หรอื “Gen - Y” หรอื “Millennials” (พ.ศ. 2523 - 2540) ผทู้ ปี่ จั จุบนั มีอำยุอยใู่ นช่วง 25 - 42 ปี ซ่ึงเป็นช่วงวัยที่เป็นวัยทำงำน เป็นวัยที่ต้องรับผิดชอบ ครอบครัว และแบกรับค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลผู้สูงอำยุ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ดังนั้น จึงจำเป็น อยำ่ งยิง่ ที่จะตอ้ งพฒั นำขดี ควำมสำมำรถในกำรทำงำน เพม่ิ รำยได้ และลดควำมเหล่ือมล้ำทำงสังคม ของคนในชว่ งวยั นี้ Generation Z หรอื “Gen-Z” (พ.ศ. 2540 ขน้ึ ไป) เป็นคนที่เกิดหลังปี พ.ศ.2540 ขึน้ ไป ได้แก่ ช่วงอำยุต่ำกว่ำ 25 ปี หรือเยำวชนวัยเรียน คนใน Generation Z เป็นวัยท่ีเตรียมเข้ำสู่กำรเป็นวัยทำงำนเป็นกำลังสำคัญในกำรพัฒนำชำติในอนำคต เยำวชนวัยเรียนควรได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำในระดับสูง เพื่อโอกำสกำรทำงำนและสร้ำงควำม มนั่ คงในชวี ิต พร้อมกันกบั กำรวำงรำกฐำน จริยธรรม คุณธรรมเพ่ือควำมอยู่ดีมีสุขของสังคม ในขณะ ที่นักศึกษำควรส่งเสริม ให้มีทักษะชีวิตและกำรทำงำน มีโอกำสในกำรได้รับกำรศึกษำระดับสูง และ ประสบกำรณ์กำรทำงำนจริง ตลอดจนกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันให้นักศึกษำ เพื่อรองรับกำรปลี่ยนแปลง และกำรกำ้ วสกู่ ำรเปน็ ผู้ใหญ่ทส่ี มบรู ณ์ คนใน Gen-Z เป็นช่วงวัยที่มีโอกำสอยู่กับผู้สูงอำยุมำกกว่ำ Gen-X และ Gen-Y ซึ่งเป็นวัย ทำงำน กำรดูแลเอำใจใส่ผู้สูงอำยุในบ้ำน กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัวระหว่ำง ผูส้ งู อำยุและบุตรหลำน ควรมีกำรทำกิจกรรมร่วมกันอย่ำงสมำ่ เสมอ กิจกรรมทีส่ ำมำรถทำร่วมกัน รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2565 สำนักงำนสง่ เสริมและสนบั สนนุ วชิ ำกำร 7 4141


กิจกรรม : งำนตรวจรำชกำร ความเป็นมา กำรตรวจรำชกำรเป็นมำตรกำรสำคัญประกำรหนึ่งในกำรกำกับดูแลให้กำรปฏิบัติงำนของ หน่วยงำนภำครัฐบรรลุเป้ำหมำยสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวง และเป็นไปอย่ำงมี ประสิทธภิ ำพ เกดิ ผลสมั ฤทธิ์ตอ่ ภำรกิจของรัฐ และประโยชน์สุขของประชำชน โดยมีผู้ตรวจรำชกำร กระทรวงรับผิดชอบและมอี ำนำจหนำ้ ที่ในกำรตรวจรำชกำรเกีย่ วกับกำรปฏบิ ัติรำชกำรของหนว่ ยงำน ของรัฐและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในขอบเขตอำนำจและหน้ำที่ที่กำหนด เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรหรือ กำรจัดทำภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐเป็นไปตำมเป้ำหมำยและแก้ไขปัญหำ อุปสรรคต่ำงๆ รวมถึง มุ่งให้เกดิ ควำมคุ้มคำ่ ในกำรปฏิบัตริ ำชกำร และเปน็ ไปตำมหลกั บรหิ ำรกิจกำรบ้ำนเมอื งทด่ี ี วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ 1. เพ่ือช้ีแจง แนะนำ หรือทำควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนของรัฐและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เก่ียวกับแนวทำงและกำรปฏิบัติงำน หรือจัดทำภำรกิจตำมนโยบำยของรัฐบำล และแผนต่ำงๆ ของชำติและของหน่วยงำนของรัฐ 2. เพ่ือตรวจติดตำมว่ำหน่วยงำนของรัฐได้ปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำย ข้อระเบียบ ข้อบังคับประกำศ มติของคณะรัฐมนตรีและคำสั่งของนำยกรัฐมนตรี และเป็นไปตำมควำมมุ่งหมำย เป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิตำมนโยบำยของรัฐบำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำร บริหำรรำชกำรแผ่นดิน แผนหรือยุทธศำสตร์ใดๆ ท่ีกำหนดเป็นยุทธศำสตร์ชำติหรือวำระแห่งชำติ หรือไม่ 3. เพือ่ ตดิ ตำมควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำและอปุ สรรค รวมทัง้ ประเมนิ ประสิทธิภำพและ ประสิทธผิ ล และควำมค้มุ คำ่ ในกำรปฏิบตั งิ ำนหรือกำรจัดทำภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ 4. เพ่ือรับฟังทุกข์ สุข ควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐและ ประชำชน 5. เพื่อแสวงหำข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ ในพื้นที่ รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2565 สำนกั งำนส่งเสริมและสนบั สนนุ วิชำกำร 7 4343


กจิ กรรม งานตรวจราชการ วิธีดาเนนิ การตรวจราชการ กำรตรวจรำชกำร กำหนดดำเนนิ งำน 2 รอบ ดงั น้ี รอบท่ี 1 (Project Review) กำรชี้แจงแผนกำรตรวจรำชกำร ประเด็น เครื่องมือ และกำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร รวมถึงกำรทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยแก่หน่วยรับตรวจ เป็นกำรสี่อสำรนโยบำยไปสู่หน่วยงำน และเจ้ำหน้ำท่ผี ู้รับผิดชอบในกำรนำนโยบำยไปสู่กำรปฏบิ ตั ิ รอบที่ 2 (Progress Review) กำรตรวจติดตำมควำมก้ำวหน้ำตำมประเด็นกำรตรวจรำชกำรประจำปี รวมถึงรับฟังปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน โดยผู้ตรวจรำชกำรให้ข้อคิดเห็นแนวทำงแก้ไขต่อผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยต่อผู้บริหำรในส่วนกลำง รวมถึงกำรเชิญท่ีปรึกษำผู้ตรวจรำชกำร ภำคประชำชนรว่ มในกำรตรวจรำชกำร เพื่อเปน็ กำรสื่อสำรนโยบำยไปสู่ประชำชน ผ่ำนทำงที่ปรึกษำ ผตู้ รวจรำชกำรภำคประชำชน ระยะเวลาการตรวจราชการ รอบที่ 1 Agenda Review ( มกรำคม – กุมภำพนั ธ์ 2565) รอบท่ี 2 Progress Review (เดอื น มีนำคม – สงิ หำคม 2565) แผนกำรตรวจรำชกำรของผูต้ รวจรำชกำร กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนษุ ย์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 การตรวจราชการกรณปี กติ กำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ เป็นกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในนโยบำยและแผนงำนกระทรวง พม. และในเร่ืองท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยรัฐบำล แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวง พม. แผนงำน/โครงกำรสำคัญ รวมท้ังกำรตรวจรำชกำรเชิงลึก ในเร่ืองท่ีเป็นปัญหำหรือ ประเด็นทำงสังคมท่ีสำคัญในพ้ืนท่ี และมีผลกระทบต่อประชำชน รวมถึง กำรดำเนนิ งำนของหนว่ ยงำนในพืน้ ที่ รำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน ประจำปี 2565 สำนักงำนส่งเสรมิ และสนับสนนุ วชิ ำกำร 7 4444


ประเด็นกำรตรวจรำชกำร ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565 1. การเบกิ จ่ายงบประมาณและคา่ ใชจ้ า่ ยภาครัฐ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 2. การขับเคลือ่ นนโยบายสาคัญของกระทรวง - โครงกำรพัฒนำคณุ ภำพชวี ติ กล่มุ เปรำะบำงรำยครัวเรือน - โครงกำรขับเคลอ่ื นแผนปอ้ งกนั และปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ของจังหวัด - โครงกำรสง่ เสริมและพฒั นำคณุ ภำพชวี ติ เด็กปฐมวยั - โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเชียวในนิคม สร้ำงตนเอง (BCG) - โครงกำรศูนยช์ ่วยเหลอื สังคมตำบล 3. การขับเคลอ่ื นงานดา้ นทอี่ ย่อู าศยั - โครงกำรผ้มู ีรำยได้น้อยในเมอื งและชนบทมีควำมมน่ั คงในท่ีอยู่อำศยั - โครงกำรปรับสภำพแวดลอ้ มและสิง่ อำนวยควำมสะดวกของผูส้ ูงอำยใุ ห้เหมำะสมและปลอดภัย - โครงกำรสง่ เสรมิ กำรจดั สงิ่ อำนวยควำมสะดวกสำหรบั คนพิกำร - โครงกำรตำบลมั่นคง มง่ั คั่ง ยง่ั ยนื ในพ้นื ทีจ่ ังหวัดชำยแดนภำคใต้ - โครงกำรบ้ำนเช่ำสำหรับผู้มรี ำยไดน้ ้อย “บ้ำนเคหะสุขประชำ” 4. การสง่ เสรมิ และพฒั นาเครือขา่ ย - โครงกำรเสรมิ พลงั อพม. พัฒนำคณุ ภำพชีวิตกล่มุ เปรำะบำง - โครงกำรเสรมิ สรำ้ งกลไกกำรพัฒนำผ้สู งู อำยุในชุมชน (ศพอส.) - โครงกำรกำรปฏิรูปกำรข้ึนทะเบียนคนพิกำร (กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรคนพิกำรแบบเบ็ดเสร็จ ในโรงพยำบำล (One Stop Service Center for PWDs : OSSC)) - กำรขบั เคล่อื นกำรส่งเสรมิ ควำมรบั ผิดชอบตอ่ สงั คมของภำคธุรกิจระดับจังหวัด (CSR) - กำรขับเคลื่อนศูนย์พฒั นำครอบครัวในชมุ ชน - กำรเสรมิ สรำ้ งควำมเข้มแขง็ ของสภำเด็กและเยำวชน 5. การแก้ไขปัญหาความเดอื ดรอ้ นหรอื ขอ้ ร้องเรียนของประชาชน รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2565 สำนักงำนสง่ เสรมิ และสนบั สนุนวิชำกำร 7 4545


ข้อคดิ เหน็ แลกะจิ ขก้อรเสรนมอแงนาะนขตองรผว้ตูจรรวาจชรกำชารกำรกระทรวง ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565 1. ระบบการบริหารงาน และการปฏบิ ตั ริ าชการ 1. กำรทำงำนต้องยดึ ถือปฏบิ ัตติ ำมกฎหมำย และระเบยี บท่ีเกยี่ วขอ้ งอยำ่ งเคร่งครัด 2. ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ ให้เกิดควำมรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล และ แกป้ ัญหำใหต้ รงจุด 3. ประชำสัมพันธ์งำนผ่ำนช่องทำงที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก เพื่อให้ประชำชนรับทรำบ ผลกำรดำเนนิ งำน 4. ปรบั รูปแบบกำรทำงำนเน้นกำรทำงำนเชิงรุก กำรทำงำนด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และ ตอ้ งทำงำนแบบ “มอื อำชีพ” 5. บูรณำกำรควำมร่วมมือ กำรประสำนส่งต่อข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยกำรดูแลช่วยเหลือพัฒนำ คุณภำพชีวิตกลุ่มเปำ้ หมำย รวมถึงกำรติดตำมประเมนิ ผลกบั ทกุ ภำคสว่ น 6. ทุกหน่วยงำนต้องให้ควำมสำคัญกบั กำรแก้ไขปญั หำข้อร้องเรยี นของประชำชน 7. ตอ้ งมรี ะบบกำรตดิ ตำมประเมินผลกำรดำเนนิ งำนและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ผู้บริหำร จงั หวัด/สว่ นกลำงทรำบอยำ่ งสมำ่ เสมอ 8. หนว่ ยงำน พม. จงั หวัด (One Home) ตอ้ งร่วมแรง ร่วมใจ รกั และสำมัคคีกันในกำรทำงำนให้บรรลุ เป้ำหมำยม่งุ เน้นผลสมั ฤทธิข์ องงำน 9. นำเทคโนโลยีมำประยกุ ตใ์ ชส้ นับสนุนกำรปฏบิ ตั งิ ำนให้สะดวก รวดเรว็ และคลอ่ งตวั มำกขึน้ 10. ควรนำกระบวนกำร KM มำใช้ถอดบทเรียนในกำรทำงำนและจัดองค์ควำมรู้ท่ีจำเป็น เพ่ือพัฒนำ เปน็ ค่มู ือในกำรทำงำนตอ่ ไป 11. ทุกหน่วยงำนต้องดูแลรักษำอำคำร สถำนที่ และทรัพย์สินของทำงรำชกำรไม่ให้ชำรุด / สูญหำย รำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน ประจำปี 2565 สำนกั งำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 7 4646


กจิ กรรม งานตรวจราชการ 2. ระบบขอ้ มูล 1. กำรทำงำนต้องมขี ้อมลู ที่ชดั เจน เชอ่ื ถอื ได้สำมำรถนำข้อมลู ไปใชป้ ระโยชนไ์ ด้มำกทสี่ ุด 2. จัดทำฐำนข้อมูลต่ำงๆ ท่ีจำเป็นในกำรปฏิบัติงำนในภำพรวมของจังหวัดและบูรณำกำร ฐำนข้อมูลต่ำงๆ กับทกุ ภำคส่วน 3. ขอใหท้ กุ หนว่ ยงำนควรเร่งกำรบันทึกข้อมูลของกลุ่มเปรำะบำงลงในระบบ MSO Logbook เพ่ือจะได้นำข้อมลู มำวเิ ครำะหว์ ำงแผนให้กำรช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยไดเ้ ร็วข้ึน 3. การเบกิ จ่ายงบประมาณ 1. ทุกหน่วยงำนต้องกำกับดูแลกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดเป็นไปตำม ระเบียบและอยูบ่ นพื้นฐำนควำมสุจริต โปรง่ ใส เปน็ ไปตำมระเบียบ 2. ควรกำหนดจัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ระดับจังหวัด คณะอนกุ รรมกำรกองทนุ ประเภทต่ำงๆ เป็นประจำ 3. ต้องจัดทำแผนกำรตรวจสอบและติดตำมกำรกู้ยืมจำกเงินกองทุนประเภทต่ำงๆ ให้เป็น ระบบ เพ่อื ลดกำรผดิ สัญญำไม่ชำระหนี้ หรอื เกิดหนส้ี ญู 4. หัวหน้ำหน่วยงำนต้องประเมินงบประมำณในกำรดำเนินงำนว่ำเพียงพอหรือไม่อยู่เสมอ หำแนวทำงแกไ้ ข และทำควำมเขำ้ ใจกบั ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย 5. หวั หนำ้ หน่วยงำนต้องตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ควำมถูกต้อง ควำมครบถ้วนของ เอกสำรและมกี ำรตดิ ตำมงำนด้วยตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ 6. กำรรบั เงนิ บรจิ ำค ใหเ้ น้นเป็นกำรบรจิ ำคเงินแบบเจำะจง โดยหน่วยงำนต้องจัดทำโครงกำร รองรบั กำรใช้เงินบริจำค โดยผ่ำนกำรบริจำคเข้ำศนู ยร์ บั บรจิ ำคกระทรวง พม. รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2565 สำนกั งำนส่งเสริมและสนับสนุนวชิ ำกำร 7 4747


กจิ กรรม งานตรวจราชการ 4. ดา้ นบุคลากร 1. บุคลำกรทุกคนต้องมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ ศึกษำแนวทำง กฎ ระเบียบ กฎหมำยท่เี ก่ยี วข้องกบั กำรปฏิบตั ิงำนให้ชดั เจน 2. บุคลำกรทุกคนต้องเรียนรู้งำน สำมำรถทำงำนแทนกันได้ และต้องสำมำรถทำงำนร่วมกับ ภำคีเครือขำ่ ยเพอ่ื ขับเคลอ่ื นงำนของ พม. ใหม้ ีประสิทธภิ ำพ ประชำชนมีคณุ ภำพชวี ติ ทดี่ ี 3. บุคลำกรทุกคนต้องมีกำรพูดคุย ส่ือสำร แลกเปลี่ยน แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สำมคั คี และทำงำนเป็นทมี ภำยใตแ้ นวคิดบ้ำนเดียวกัน (One Home) 4. พงึ ระวังกำรใช้สื่อสงั คมออนไลนใ์ นกำรส่ือสำร กำรแสดงควำมคิดเห็นต่ำงๆ ท่ีอำจก่อให้เกิด ภำพลักษณท์ ่ีไมด่ ีต่อองค์กรและตนเอง 5. ทกุ กรมในสว่ นกลำง ควรมีกำรวำงแผนอัตรำกำลังคนอย่ำงเป็นระบบ วิเครำะห์ คำดกำรณ์ ควำมต้องกำรอัตรำกำลังคนอยู่เสมอ เพื่อให้อัตรำกำลังบุคลำกรเพียงพอในกำรขับเคลื่อนงำนอย่ำง ต่อเนอื่ ง 5. ด้านประเด็นการตรวจราชการ 5.1 การขับเคลือ่ นโครงการสาคัญของกระทรวง พม. โครงการพฒั นาคณุ ภาพชีวิตกลมุ่ เปราะบาง 1. คดั กรองและบนั ทึกข้อมูลกลุ่มเปรำะบำงรำยครวั เรือนใหค้ รบถว้ นสมบูรณ์ 2. บูรณำกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลและกำรช่วยเหลือกลุ่มเปรำะบำง กับทุกภำคส่วน ทเ่ี กีย่ วข้อง โดยเฉพำะ ศจพ. จงั หวดั 3. พัฒนำคุณภำพชีวิตกลุ่มเปรำะบำง โดยคำนึงถึงควำมย่ังยืนในกำรดำรงชีวิต ครอบคลมุ ท้งั 5 มติ ิ 4. หนว่ ยงำน One Home พม. ตอ้ งจดั ทำแผนบรู ณำกำรกำรปฏิบตั งิ ำน One Plan โครงการขับเคลอ่ื นแผนป้องกันและปราบปรามการคา้ มนษุ ยข์ องจงั หวดั ควรใช้คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์จังหวัดเป็นกลไกในกำร บูรณำกำรกำรดำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนทีเ่ ก่ียวขอ้ ง รำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน ประจำปี 2565 สำนกั งำนสง่ เสรมิ และสนับสนุนวชิ ำกำร 7 4848


กจิ กรรม งานตรวจราชการ โครงการ BCG 1. ขอให้ทุกหน่วยงำนนำแนวทำงตำมโครงกำร BCG มำประยุกต์ใช้ในกำร ดำเนนิ กำรใหเ้ หมำะสมกบั บริบทพ้นื ที่ 2. ฝึกอำชีพควรคำนึงถึงกำรนำไปใช้ประกอบอำชีพได้จริงมีตลำดรองรับ มกี ระบวนกำรพฒั นำฝีมอื ผลติ ภัณฑ์ให้ได้มำตรฐำน เพือ่ ยกระดบั ส่สู ำกล โครงการศูนยช์ ่วยเหลอื สงั คมตาบล 1. เร่งรัดดำเนินกำรจดั ต้งั ศนู ยช์ ่วยเหลอื สังคมตำบลใหค้ รอบคลมุ ทุกพืน้ ที่ 2. สนับสนุนและพัฒนำให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเป็นศูนย์บริกำรแบบ (One Stop Service) รบั เรอื่ งประสำนสง่ ตอ่ และชว่ ยเหลอื ในเบ้อื งต้น 3. สนับสนุนให้อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.) เขำ้ มำมบี ทบำทในกำรขบั เคล่อื นศนู ย์ฯ รับประสำนแจง้ เหตุและกำรช่วยเหลือในพน้ื ที่ 5.2 การขบั เคลื่อนงานด้านท่ีอยอู่ าศัย 1. จัดทำข้อมูลที่อยู่อำศัยให้ชัดเจน โดยบูรณำกำรกับ กคช. พอช. และภำคส่วนที่ เกีย่ วข้อง 2. ควรตรวจสอบกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของผู้ประสบปัญหำให้ถูกต้อง ก่อนดำเนินกำร ปรับปรุงที่อยู่อำศยั และระมัดระวังเรื่องควำมขดั แยง้ 3. สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจกับผู้ประสบปัญหำด้ำนกรรมสิทธ์ิต่ำงๆ กระบวนกำร วธิ กี ำร รปู แบบในกำรดำเนินกำร โครงกำรหรอื กำรรวมกลุม่ ดำ้ นท่ีอยู่อำศัย 5.3 การสง่ เสรมิ และพฒั นาเครอื ขา่ ย 1. สง่ เสริมให้สภำเด็กและเยำวชน และผ้ทู ่มี อี ำยุต่ำกวำ่ 35 ปี เขำ้ มำเปน็ อพม. 2. แสวงหำเครือข่ำยภำคเอกชนเข้ำมำสนับสนุนกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนสังคม : ทุน และทรัพยำกรอนื่ ๆ 3. สง่ เสรมิ และสนับสนนุ ให้ชมุ ชนเข้ำมำมสี ว่ นร่วมในกำรปอ้ งกนั และแก้ไขปญั หำสงั คม 4. ใช้กลไกคณะกรรมกำรฯ คณะอนุกรรมกำร ในกำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรงำน ด้ำนกำรปอ้ งกันและแก้ไขปัญหำสงั คม พร้อมท้ังลดควำมเสยี่ งในกำรปฏิบตั งิ ำน 5. ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยในทุกระดับให้มีควำมเข้มแข็ง สำมำรถมีส่วนร่วม ขับเคล่อื นงำนของ พม. รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2565 สำนกั งำนสง่ เสรมิ และสนับสนุนวชิ ำกำร 7 4949


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook