Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ระหว่างปี พ.ศ 2543-2563 จังหวัดยะลา

รายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ระหว่างปี พ.ศ 2543-2563 จังหวัดยะลา

Published by Guset User, 2021-11-30 08:35:28

Description: รายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ระหว่างปี พ.ศ 2543-2563 จังหวัดยะลา

Search

Read the Text Version

สานกั งานวฒั นธรรมจงั หวดั ยะลา

รายช่ือผู้ทาคณุ ประโยชน์ตอ่ พระพุทธศาสนา ระหวา่ งปี พ.ศ. 2543 – 2563 จงั หวดั ยะลา ที่ ชอ่ื -นามสกลุ / วุฒิ ที่อยู่ ตาแหน่ง ความสาคญั ปี ประเภท / หนว่ ยงาน การศึกษา สาขา บา้ นเลขที่ ๙ ตาแหนง่ : -จัดทาโครงการพัฒนาวดั คหู าภมิ ขุ ๑ นายประถม เตโช กศ.บ. ตาบลสะเตง คณะกรรมการ -จดั ทาโครงการอบรมผ้นู าชุมชนทาง ๒๕๔๔ ประเภท : อาเภอเมือง ศาสนาจังหวดั ยะลา วฒั นธรรมเพื่อการอนรุ กั ษ์มรดกไทย สง่ เสริมและ จงั หวดั ยะลา อนุรกั ษ์ ๙๕๐๐๐ วัฒนธรรมมรดก ไทย ทาง พระพุทธศาสนา สาขา : - ๒ นางพรี ัตน์ แซฉ่ัว ปริญญาตรี บ้านเลขท่ี ๑๔๔/๒๔ ตาแหนง่ : -จดั ปฏิบตั ิธรรมประจาทุกเดือน ๆ ๒๕๔๗ ประเภท : สงั กดั หน่วยงาน : ถนนผงั เมือง ๔ เปน็ ผปู้ ฏบิ ัตหิ นา้ ท่ใี น ละ ๑ ครั้ง ส่งเสริมการ โรงเรียนไทยรฐั วทิ ยา ๕๒ ซอย ๑๔ ตาแหนง่ อาจารย์ ๒ -เปน็ วิทยากรอบรมโครงการพฒั นา ปฏิบตั ิธรรม (ชุมชนบา้ นตน้ ไผ่) ตาบลสะเตงนอก ระดบั ๗ จติ เฉลิมพระเกยี รติ สาขา : - อาเภอเมือง -เปน็ วทิ ยากรคา่ ยพฒั นาคุณธรรม จังหวัดยะลา และวนิ ยั ขา้ ราชการครูบรรจุใหม่ ๙๕๐๐๐ ๓ นายนา นวลนิล ม.๖ บา้ นเลขท่ี ๒๐ หมู่ ๑ ตาแหนง่ : -เปน็ ผเู้ สยี สละสนับสนุนกิจการคณะ ๒๕๔๘ ประเภท : ตาบลบาละ เป็นประธานสร้างเมรุ สงฆโ์ ดยรว่ มบรจิ าคทอดกฐิน และ ส่งเสรมิ กจิ การ อาเภอกาบงั เผาศพ ทอดผา้ ป่า บรจิ าคกลองให้แก่วัด คณะสงฆ์ จังหวัดยะลา -บริจาคเงินเพื่อประกอบกิจกรรม สาขา : -

ที่ ชือ่ -นามสกลุ / วฒุ ิ ทอ่ี ยู่ ตาแหน่ง ความสาคัญ ปี ประเภท / หน่วยงาน การศกึ ษา สาขา ๙๕๑๒๐ ประเพณชี ักพระ ในวันออกพรรษา เป็นประจาทุกปี -เปน็ เจ้าภาพทอดผา้ ปา่ สามคั คี เพอ่ื สมทบทุนสรา้ งเมรุเผา่ ศพ -บริจาคเงินและสงิ่ ของสมทบทุน สรา้ งอุโบสถ ณ วดั บาละ เปน็ ประจา ทกุ ปี ๔ นายหวังหะมะ นือนา - บ้านเลขที่ ๒/๑ ตาแหนง่ : -เปน็ โรงเรียนทส่ี ง่ เสริมสนบั สนุนการ ๒๕๔๘ ประเภท : สังกดั หนว่ ยงาน : หมู่ ๖ เปน็ ผูอ้ านวยการ โรงเรยี นบ้านดา่ นสนั ติ ตาบลตาเกาะแมเราะ โรงเรยี น จัดกิจกรรมทางพระพทุ ธศาสนา องค์การ มลู นิธิ ราษฎร์ อาเภอเบตง จงั หวดั ยะลา -ร่วมกิจกรรมโรงเรียนวธิ ีพทุ ธของ สถาบนั และ ๕ นายคณุ วุฒิ มงคลประจักษ์ ๙๕๑๑๐ สานักงานเขตพนื้ ที่การศึกษา หน่วยงานทมี่ ี กิจกรรมสง่ เสรมิ พระพุทธศาสนา สาขา : - ปริญญาตรี บา้ นเลขที่ ๒๕๖ ตาแหน่ง : -สนับสนนุ ส่งเสรมิ การศึกษาของ ๒๕๔๘ ประเภท : ถนนสุขยางค์ นายกเทศมนตรี ตาบลเบตง ตาบลเบตง พระสงฆ์ ผปู้ ระกอบการ อาเภอเบตง จงั หวัดยะลา -สนบั สนนุ สง่ เสรมิ ใหว้ ัด อาชีพที่มี ๙๕๑๑๐ และศาสนถานให้เปน็ ศูนย์กลางของ คณุ ธรรมและ ชุมชน สง่ เสรมิ -ส่งเสริมความรดู้ า้ นจรยิ ธรรม พระพุทธศาสนา คุณธรรม หลกั ธรรม การเข้าค่าย สาขา : -

ที่ ชอ่ื -นามสกลุ / วุฒิ ทีอ่ ยู่ ตาแหนง่ ความสาคญั ปี ประเภท / หนว่ ยงาน การศกึ ษา สาขา ปฏบิ ตั ิธรรม -ส่งเสรมิ สนบั สนุนศาสนาอ่นื ๆ เช่น การก่อสรา้ งศาสนสถาน บรู ณปฏิสงั ขรณ์ ๖ นางสาวณฐั นี เจนธนวิจิตร ศษ.บ. บา้ นเลขท่ี ๒๐ ตาแหนง่ : หัวหนา้ -จดั กิจกรรมปฏบิ ัตธิ รรม ๒๕๕๑ ประเภท : ถนนธนวิธี งานส่งเสริมคณุ ธรรม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ สง่ เสริมการ ตาบลสะเตง จริยธรรม เจา้ อยูห่ วั ณ.วัดพทุ ธภูมิ ปฏิบัติธรรม อาเภอเมือง ตาแหน่ง : ครผู ้สู อน จงั หวดั ยะลา สาขา : - จังหวัดยะลา พระพทุ ธสาสนา -จัดกจิ กรรมเข้าวดั ปฏิบัตธิ รรมถวาย ๙๕๐๐๐ ตาแหนง่ : กรรมการ เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็ พทุ ธสมาคมจงั หวัด พระเจา้ อยู่หวั ยะลา -จัดกจิ กรรมปฏิบตั ิธรรมในวนั สาคญั ทางพระพุทธศาสนา -จัดโครงการสญั จรตามรอยธรรม -จดั กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบตุ ร ๗ นางสาวเนาวรตั น์ นอ้ ยพงษ์ ปริญญาตรี บ้านเลขท่ี ๒/๒ ตาแหน่ง : -เปน็ คณะกรรมการบริหารดแู ล ๒๕๕๒ ประเภท : หมู่ ๑ ตาบลหน้าถ้า เลขานุการและ อาเภอเมือง คณะกรรมการ พิพธิ ภัณฑ์ ศรวี ชิ ัย ตาบลหน้าถ้า ส่งเสริมและ จังหวดั ยะลา หมูบ่ ้านหนา้ ถา้ ๙๕๐๐๐ -เปน็ มัคคเุ ทศก์ทตี่ อนรบั นักท่องเทีย่ ว อนรุ กั ษ์ ให้ข้อมูลประวัติความเปน็ มา วฒั นธรรมมรดก โบราณสถาน โบราณวัตถุ ไทยทาง

ที่ ช่ือ-นามสกุล / วฒุ ิ ทอี่ ยู่ ตาแหน่ง ความสาคญั ปี ประเภท / หน่วยงาน การศกึ ษา สาขา ตาแหน่ง : -จัดกจิ กรรมอนุรักษ์สืบสาน พระพุทธศาสนา สาขา : - ปราชญ์ชาวบ้าน ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณี ของชมุ ชน อาเภอเมืองยะลา และทางวัดเป็นประจาทุกปี จังหวัดยะลา ตาแหน่ง : เลขนุการและ คณะกรรมการ วฒั นธรรมไทยสายใย ชุมชน ๘ ผอ. นายสมรกั ษ์ สนิ สมรส - บา้ นเลขท่ี 9 ตาแหน่ง : -จดั โครงการและกิจกรรมที่ 2553 ประเภท : สงั กดั หน่วยงาน : ถนนรวมวทิ ย์ โรงเรยี นเบตง ตาบลเบตง ผูอ้ านวยการโรงเรียน ตอบสนองและเออ้ื ตอ่ การเรยี นของ สมาคม องคก์ ร “วรี ะราษฎรป์ ระสาน” อาเภอเบตง จงั หวัดยะลา นักเรยี นในโรงเรยี น ได้แก่ มูลนธิ ิ สถาบนั 95000 การส่งเสรมิ การเรียนการสอน และหน่วยงานท่ี พระพุทธศาสนา มีกิจกรรม -จัดโครงการปลกู มโนธรรมของชนใน สง่ เสรมิ ชาติ พระพุทธศาสนา -จัดกจิ กรรมปลกู ฝังคุณธรรม สาขา : - จริยธรรม -จัดโครงการพฒั นาจติ เฉลิมพระ เกียรติ

ที่ ชอ่ื -นามสกลุ / วุฒิ ท่อี ยู่ ตาแหน่ง ความสาคัญ ปี ประเภท / หนว่ ยงาน การศกึ ษา บ้านเลขท่ี 7 ตาแหน่ง : สาขา ๙ นายมาโนชญ์ บุญญานุวตั ร - การ ถนนไชยจรสั 1 อนกุ รรมการ ศกึ ษาศาสตร์ ซอยมนตรี สานกั งาน มีบทบาทสาคัญในการสง่ เสรมิ และ 2554 ประเภท : บณั ฑติ ตาบลสะเตง หลักประกันสุขภาพ - ศลิ ปศาสตร์ อาเภอเมืองยะลา เขต 12 สงขลา อนรุ ักษว์ ฒั นธรรมไทยและมรดกไทย ส่งเสริมและ มหาบณั ฑิต จงั หวดั ยะลา ตาแหนง่ : 95000 ทปี่ รกึ ษา สมาชิก ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การ อนุรักษ์ อ.บ.ต. ฝา่ ย การศกึ ษาและ อนุรักษ์ให้มเี ทศน์มหาชาตทิ รงเครือ่ ง วัฒนธรรมมรดก วฒั นธรรมกรรมการ องค์กร การทาบุญสลากภตั ร ณ วัดเมือง ไทยทาง พระพทุ ธศาสนา 3 จังหวดั ชายแดนใต้ ยะลา และวัดพุทธภูมิฯ พระพุทธศาสนา -จัดกจิ กรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สาขา : - ท้องถนิ่ โดยจัดอบรมศาสนพิธกี รของ วดั ต่างๆ ๑๐ นายอิทธิกร ศรีจนั บาล วศิ วกรรม บ้านเลขที่ 24 ตาแหนง่ : กรรมการ -มจี ติ ศรัทธาในพระพุทธสาสนา 2555 ประเภท : ศาสตรบ์ ัณฑติ หมู่ท่ี 2 ผ้ปู ระกอบ ตาบลแมห่ วาด ผู้จัดการ บจก.สถานี ทาบบุ ารุงวดั ตา่ งๆ อาชพี ท่ีมี อาเภอธารโต คุณธรรมและ จงั หวดั ยะลา รไี ซเคลิ วงษ์พาณชิ ย์ -บรจิ าคเงินสร้างพระมหาเจดีย์ วัด สง่ เสริม 95000 พระพุทธศาสนา สุวรรณภูมิ เสนาสน์ และสร้างมหาวหิ าร สาขา : - ตาแหนง่ : กรรมการ -บรจิ าคเงินถวายผา้ กฐนิ ผู้จัดการ โรงงานวงษ์ พระราชทาน พาณชิ ย์ปราจีนบุรี -ร่วมบรจิ าคเงินซือ้ ทีด่ นิ และโคราช -ร่วมบรจิ าคเงนิ สรา้ ห้องปฏิบัติธรรม

ที่ ชอื่ -นามสกุล / วฒุ ิ ที่อยู่ ตาแหน่ง ความสาคัญ ปี ประเภท / หนว่ ยงาน การศึกษา สาขา ๑๑ นายสมพงศ์ ไชยวรรณ ใต้เจดยี ์ -ร่วมบรจิ าคเงินสร้างศาลา เอนกประสงค์ -รว่ มบรจิ าคเงนิ เขา้ กองทุน “เงินทุน พัฒนาอาจารย์ใหญ่” มธั ยมศึกษา บา้ นเลขท่ี 36 ตาแหนง่ : อุปถัมภ์ สนบั สนุนสง่ เสริมกจิ การ 2557 ประเภท : ปที ่ี 6 ซอยรกั ษา เลขานุการพทุ ธ ถนนผงั เมือง 1 สมาคม คณะสงฆ์ โดยร่วมกบั หน่วยงานต่างๆ สง่ เสริมกจิ การ ตาบลสะเตง จังหวัดยะลา อาเภอเมืองยะลา ตาแหน่ง : -บริจาคทรพั ย์ในการก่อสร้างศาลา คณะสงฆ์ จงั หวัดยะลา ไวยาวัจกร วดั เมือง 95000 ยะลา กลางเปรยี ญวดั บาละ และวดั ยะลา สาขา : - พระอารามหลวง ตาแหนง่ : ประธาน -เป็นเจ้าภาพจดั งานทาบุญใหญ่ใน กลมุ่ ผูส้ งู อายุ โรงพยาบาลยะลา เทศกาลเขา้ พรรษา -จดั การประชมุ พระสงั ฆาธิการ และ จดั อบรมไวยาวัจกรวัดภายในจงั หวัด ยะลา -ร่วมคณะพทุ ธสมาคมจงั หวดั ยะลา -นาเงนิ บริจาคไปมอบใหจ้ ังหวัดที่ ประสบภัยนา้ ท่วม เป็นคณะทางาน ดา้ นการพฒั นาพระพุทธศาสนา ใน จังหวดั ชายแดนภาคใต้

ท่ี ชือ่ -นามสกุล / วุฒิ ทีอ่ ยู่ ตาแหนง่ ความสาคัญ ปี ประเภท / หน่วยงาน การศกึ ษา สาขา วัดพุทธภมู ิ ตาแหน่ง : -เป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียน ๑๒ (สมศกั ด์ิ ปสุ สฺ วโร) - น.ธ. เอก พระอารามหลวง ผชู้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัด นกั ศึกษา เยาวชน รวมทงั้ อุบาสก 2558 ประเภท : นามสกุล เฉือ่ ยทอง - ป.ธ. 4 หมทู่ 6ี่ พทุ ธภูมิ อบุ าสิกา ประจาวัดพทุ ธภมู ิ การศึกษา หนว่ ยงาน : - พธ.บ. ถนนพิพธิ ภัคดี พระอารามหลวง พระอารามหลวง สงเคราะห์ พระครูวรพทุ ธาภิรักษ์ - ปว.ค. ตาบลสะเตง ตาแหนง่ : -สนบั สนนุ ส่งเสริมการบรรพชา สาขา : - ศศ.ม. อาเภอเมืองยะลา เลขานุการเจา้ คณะ สามเณร โครงการบรรพชาสามเณร การศกึ ษาศนู ย์ ๑๓ นายสามารถ วราดิศัย จังหวัดยะลา อาเภอบนั นังสตา เฉลมิ พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ ศกึ ษา 95000 ตาแหนง่ : เจา้ อยหู่ ัว พระพทุ ธศาสนา ครูสอนพระปริยตั ิ วนั อาทิตย์ ธรรม ร.บ. ณ จวนผู้ว่าราชการ ตาแหนง่ : ให้การสนับสนุนและไดท้ า 2558 ประเภท : (จุฬาลงกรณ์ จังหวัดยะลา ผู้ว่าราชการจงั หวดั คณุ ประโยชนต์ อ่ พระพุทธศาสนาใน ส่งเสริมและ มหาวิทยาลยั ) ถนนสขุ ยางค์ ยะลา พ้นื ที่ 3 จงั หวดั ชายแดนใต้ อนรุ กั ษ์ ตาบลสะเตง ตาแหน่ง : ทงั้ ภารกจิ และตาแหนง่ ท่ีไดร้ ับ และ วัฒนธรรมมรดก อาเภอเมืองยะลา ท่ปี รกึ ษาพุทธศาสนา จติ สาธารณะที่ได้ลงไปปฏิบตั ิ ทัง้ ไทยทาง จังหวัดยะลา จงั หวดั ยะลา โครงการทีม่ ีงบประมาณ และ พระพทุ ธศาสนา 95000 ตาแหนง่ : ประธาน โครงการท่ีไมม่ ีงบประมาณ สาขา : - กรรมการศาสนิก สมั พันธจ์ ังหวัดยะลา

ที่ ช่อื -นามสกุล / วฒุ ิ ทอ่ี ยู่ ตาแหน่ง ความสาคัญ ปี ประเภท / หนว่ ยงาน การศึกษา สาขา ๑๔ พระมหาโฆษติ โฆสโิ ต -นักธรรมชนั้ เอก วดั พุทธาธิวาส ตาแหน่ง : พระธรรม -จดั โครงการปลกู มโนธรรมสานึกของ 2559 ประเภท : เปรยี บธรรม 7 พระอารามหลวง วิทยากร ประจา ชนชาติ \"ด้วยสานึกดขี องใจแตล่ ะดวง สง่ เสรมิ การเผย ประโยค หมู่ท่ี 1 ตาบลเบตง อาเภอเบตง ชาติใหญห่ ลวงของเราจงึ รุ่งเรืองได้\" แผ่ ปริญญาตรพี ุทธ อาเภอเบตง ตาแหนง่ : กรรมการ -จัดโครงการ\"ปลูกรากแกว้ ให้ชีวิต พระพุทธศาสนา ศาสตรบณั ฑติ จังหวัดยะลา เขตพ้ืนที่การศึกษา ปลูกความคิดใหส้ งั คม\" สาขา : -ปรญิ ญาโท 95110 ประถมศึกษายะลา -จัดปฏบิ ัติธรรมเฉลิมพระเกยี รติใน การเผยแผ่ สาขา เขต 3 โรงเรยี น โรงพยาบาล วัด และที่พกั พระพุทธศาสนา ภาษาศาสตร์ สงฆ์ ในเขตอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ในประเทศ 15 พระมหาสมพล เขมทตฺโต นักธรรมชั้นเอก วดั เมืองยะลา ตาแหน่ง : เจา้ คณะ -เปน็ พระวิทยากรใหก้ ารอบรม 2560 ประเภท : เปรียบธรรม 7 ถนนสขุ ยางค์ อาเภอยะหา-กาบงั นักเรียนนกั ศึกษา บรรยายธรรมแก่ สง่ เสรมิ การเผย ประโยค ตาบลสะเตง ตาแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้า นกั เรยี น และพทุ ธบรษิ ทั แผ่ อาเภอเมืองยะลา อาวาสวัดเมอื งยะลา -จัดอบรมพระภิกษสุ ามเณรภายใน พระพทุ ธศาสนา จังหวดั ยะลา ตาแหนง่ : ครสู อน วดั ให้ประพฤตปิ ฏบิ ัติตามหลักพระ สาขา : 95000 พระปรยิ ัตธิ รรม ธรรมวินัย การเผยแผ่ แผนกบาลี ของคณะ พระพุทธศาสนา สงฆ์จงั หวัดยะลา ในประเทศ ๑๖ นางนชุ นภางค์ ลมิ้ สุชาติ การศึกษา บ้านเลขที่ 11 ตาแหนง่ : เป็นผู้จัดใหม้ โี ครงการจัดโครงการ 2561 ประเภท : มหาบัณฑติ ซอยกองทุน ถนนผังเมอื ง 2 ผู้อานวยการโรงเรียน หลกั สตู รพระปรยิ ัติธรรม ซงึ่ เปน็ ส่งเสรมิ ตาบลสะเตง เทศบาล 3 โครงการท่จี ดั ขน้ึ โดยความร่วมมือ การศกึ ษา (วัดพทุ ธภมู )ิ ระหว่างสานกั การศึกษาเทศบาลนคร พระพุทธศาสนา

ท่ี ชือ่ -นามสกลุ / วุฒิ ที่อยู่ ตาแหนง่ ความสาคัญ ปี ประเภท / หน่วยงาน การศกึ ษา สาขา อาเภอเมืองยะลา ๑๗ พระโสภณธรรมมนุ ี จังหวัดยะลา ตาแหนง่ : ประธาน ยะลา และจัดการเรียนการสอนโดย สาขา : (เกษม ปสนนฺ จิตโฺ ต) 95000 การศึกษาพระ โครงการเปดิ สอน วิทยากรผูม้ ีความร้ดู า้ นพทุ ธสาสนา ปริยัตธิ รรม แผนกธรรม หลักสูตรพระปริยัติ รวมท้งั พระสงฆ์จากวดั พทุ ธภูมิ และ แผนกบาลี ธรรม ชว่ งปลายปีมีการทดสอบความรู้ทาง ตาแหน่ง : พระพทุ ธสาสนาท้ังในระดบั ธรรม เลขานกุ ารศนู ย์ศึกษา ศกึ ษาชั้นตรี ชั้นโท และชนั้ เอก พระพทุ ธศาสนาวัน อาทติ ย์วดั พุทธภมู ิ นกั ธรรมชั้นเอก วดั นิโรธสังฆาราม ตาแหนง่ : -ปฏบิ ัติศาสนกิจเพ่ือการเผยแผ่ 2561 ประเภท : เปรยี ญธรรม 3 ตาบลสะเตง เจา้ อาวาสวัดนิโรธ สงั ฆาราม พระพุทธศาสนา เชน่ จดั ทาบุญเทศน์ สง่ เสริมการเผย ประโยค อาเภอเมืองยะลา ตาแหนง่ : ปริญญาเอก จงั หวัดยะลา รองเจา้ คณะจังหวดั มหาชาติ ตักบาตรเทโว แผ่ ยะลา 95000 ตาแหน่ง : -เป็นวิทยากรบรรยายรายการวิทยุ พระพุทธศาสนา พระปรยิ ัตินเิ ทศก์ ประจาจังหวดั ยะลา \"ยุทธศาสตรจ์ ังหวัดน่าอยูส่ าหรบั เดก็ สาขา : และเยาวชน\" ของมหาวิทยาลัยราช การเผยแผ่ ภฏั ยะลา พระพทุ ธศาสนา -ส่งพระภิกษุสอนหนงั สอื ตาม ในประเทศ โรงเรียน ขบั เคลือ่ นคุณธรรมสร้าง สงั คมสันติสขุ

ที่ ชื่อ-นามสกุล / วฒุ ิ ที่อยู่ ตาแหน่ง ความสาคัญ ปี ประเภท / หน่วยงาน การศกึ ษา สาขา ตาแหน่ง : กรรมการ -เปน็ พระวทิ ยากรอบรมพระนวกะ ๑๘ พระปลัดศิจะพรรณ สธุ มฺโม นักธรรมช้นั เอก วัดนิโรธสังฆาราม 2562 ประเภท : เปรียญธรรม 6 ตาบลสะเตง สง่ เสริมการเผย ตรวจขอ้ สอบธรรม ภาคพรรษาของคณะสงฆ์อาเภอ แผ่ ประโยค อาเภอเมืองยะลา พระพทุ ธศาสนา ศึกษาศาสตร จงั หวัดยะลา สนามหลวง หาดใหญ่ จังหวดั สงขลา และคณะ สาขา : มหาบณั ฑติ 95000 การเผยแผ่ สาขาจติ วิทยา ตาแหนง่ : สงฆจ์ ังหวดั ยะลา พระพุทธศาสนา ในประเทศ เลขานกุ ารรองเจ้า -เป็นวิทยากรบรรยายธรรมแก่ คณะจังหวดั ยะลา ขา้ ราชการ ณ คา่ ยเสนาณรงค์ ตาแหน่ง : จังหวัดสงขลา และคา่ ยสริ ินธร พระเผยแผ่ในพืน้ ที่ จงั หวัดปัตตานี เป็นประจาทุกวนั เฉพาะ ธรรมสวนะ -สอนหนงั สอื ตามโรงเรยี นตา่ งๆ ๑๙ นางวรางคณา วิจิตรพนั ธ์ ปรญิ ญาโท บ้านเลขท่ี 6 ตาแหน่ง : -ดาเนนิ การจัดกิจกรรมทเี่ ก่ียวขอ้ ง 2563 ประเภท : หมบู่ ้านผงั เมอื ง 4 ถนนรกั ใจ ผู้อานวยการวทิ ยาลัย กบั ศาสนา รว่ มกับนักเรียน นักศึกษา สง่ เสริมกิจการ ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา เทคโนโลยี ครแู ละผูป้ กครอง เช่น โครงการ คณะสงฆ์ จังหวดั ยะลา 95000 บริหารธรุ กิจยะลา ครอบครัวอบอุน่ ด้วยพระธรรม สาขา : - ตาแหนง่ : โครงการสถานศึกษาคณุ ธรรม ผทู้ รงคณุ วฒุ อิ งค์การ -คณะกรรมการโครงการสง่ เสริม บรหิ ารส่วนทอ้ งถ่ิน คุณธรรมจรยิ ธรรม ในวันธรรมสวนะ จงั หวัดยะลา -คณะกรรมการจัดงานและ ตาแหนง่ : คณะทางานพิธีถวายผ้ากฐนิ กรรมการสงเคราะห์ พระราชทาน วดั เมืองยะลา เดก็ และเยาวชน