Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore สังคม65

สังคม65

Published by Guset User, 2022-07-19 07:04:17

Description: รวม รายชื่อสมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษาสังคม กลุ่มที่1 2565

Keywords: ครูสังคม,นักศีกษา2565,มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

Search

Read the Text Version

รายชื่อเพื่อน และ อาจารย์ สังคมศึกษา กลุ่ม 1

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

“ความสำเร็จ คือ การก้าวเดินจากความล้ม น้องจอย สังคม65 เหลวหนึ่งสู่อีกความล้มเหลวหนึ่ง โดยไม่ สูญสิ้นซึ่งแรงศรัทธา” นางสาวธิดารัตน์ แสนพรม สาขาสังคมศึกษา ห้อง1 รหัส 65181100116

ไม่มีฝัน ฝันใด สำเร็จได้ ถ้าไม่ลงมือทำ อัง สังคม65 นางสาวกฤษดาภรณ์ อินต๊ะมัง รหัส65181100101 สาขาสังคมศึกษา ห้อง1

ฐานของบ้าน​คือ​อิฐ ก้อง สังคม65 ฐานของชีวิต คือ​การศึกษา นายก้องภพ​แซ่ม้า รหัส​65181100102 สาขาสังคมศึกษา ห้อง1

ชีวิตมันอาจจะยาก แต่เราไม่จำเป็นต้องลด หนูนา สังคม65 คุณค่าและความเชื่อมั่นของตนเอง นางสาวกาญจนา พุทธิมา รหัส 65181100103 สาขาสังคมศึกษา ห้อง1

จุดประสงค์ของการเรียนรู้คือการเติบโต นุ่น สังคม65 และจิตใจคนเราก็สามารถเติบโตได้เสมอ ตราบเท่าที่เรายังมีชีวิต นางสาวกาญชนก สีสด รหัส65181100104 สาขาสังคมศึกษา ห้อง1

เธอเป็นดอกไม้ที่สวยไม่หยุด ไนท์ สังคม65 และเป็นที่สุดในแจกัน นายกิติพงษ์ กอนแสง รหัส 65181100105 สาขาสังคมศึกษา ห้อง1

ไม่มีบทเรียนไหนที่สอนเราเท่ากับบท ฝ้าย สังคม65 เรียนที่เราเคยเจอมาด้วยตัวเอง นางสาวแคทคริยา แสนใจ รหัส65181100106 สาขาสังคมศึกษา ห้อง1

เข้าเรียนทุกคาบ เเต่ไม่ทราบอะไรเลย น้ำฝน สังคม65 นางสาว จรินทร์ ใจศิล รหัส 65181100107 นางสาว จรินทร์ ใจศิล รหัส 65181100107 สาขาสังคมศึกษา ห้อง1

คนที่ไม่เคยผิดพลาด คือคนที่ไม่เคยลงมือทำ มาย สังคม65 จิตณธนัน มาแก้ว สาขาสังคมศึกษา ห้อง1 รหัส 65181100108

รักตัวเองในวันพรุ่งนี้ให้มากกว่าวันนี้ โมบานย้องสจังอคยมส6ัง5คม65 นางสาวฉัตรชฎา เสมอใจ สาขาสังคมศึกษา ห้อง1 รหัส 65181100109

สิ่งสำคัญคือ ไม่ได้อยู่ที่คนเราเกิดมาเป็น หญิง สังคม65 อะไร แต่อยู่ที่เติบโตขึ้นมาเป็นอะไร นางสาวชญานี ยอดจิตใจ สาขาสังคมศึกษา ห้อง1 รหัส 65181100110

ความพยายามไม่เคยทำให้ใคความ นิช สังคม65 พยายามไม่เคยทำให้ใครพ่ายแพ้ ความ ท้อแท้ก็ไม่เคยทำให้ใครชนะ นางสาวชนิษฐา เถมินพนา รหัส 65181100111 สาขาสังคมศึกษา ห้อง1

จงอดทนต่อสิ่งเลวร้ายที่เกิดกับเรา เมื่อผ่าน นุ่น สังคม65 ไปได้มันจะเป็นเรื่องที่เล็กสำหรับเรา นางสาวชลธิชา กันธิยาใจ รหัส:65181100112 สาขาสังคมศึกษา ห้อง1

อดีต คือความฝัน ปัจจุบัน คือความจริง แบงค์ สังคม65 อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ณภัทร เดี่ยวตระกูล รหัส 65181100113 สาขาสังคมศึกษา ห้อง1

อย่าคิดว่าทำไม่ได้... ทิพย์ สังคม65 ถ้ายังไม่ลงมือทำ นางสาว ทิพย์นภา สูงพนาดอน รหัส 65181100114 สาขาสังคมศึกษา ห้อง1

กลับไปมอง อย่ากลับไปเดิน ออม สังคม65 รหัส 65181100115 นางสาวธมลวรรณ ยศวงค์ สาขาสังคมศึกษา ห้อง1

“ความสำเร็จ คือ การก้าวเดินจากความล้ม จอย สังคม65 เหลวหนึ่งสู่อีกความล้มเหลวหนึ่ง โดยไม่ สูญสิ้นซึ่งแรงศรัทธา” นางสาวธิดารัตน์ แสนพรม สาขาสังคมศึกษา ห้อง1 รหัส 65181100116

ขึ้นชื่อว่าชีวิตจะให้ราบรื่นไม่มีอุปสรรคเลย นิวตัน สังคม65 นั้นคงเป็นไปไม่ได้ถ้าเหนื่อย..ท้อแท้ ทน ไม่ไหวจริงๆ ก็ให้ภาวนาว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไป นายนรภัทร จันทร์แว่น รหัส 65181100117 สาขาสังคมศึกษา ห้อง1

ถ้าล้มเราอาจจะได้แผล ถ้ายอมแพ้เราอาจ พลอย สังคม65 จะไม่ได้อะไรเลย นางสาวนวลพรรณ นภาประสาทพร รหัส 65181100118 สาขาสังคมศึกษา ห้อง1

ชีวิตเป็นของเรา อย่าให้คนอื่นมาบงการ เปีย สังคม65 นางสาวปาลิดา ตาวี รหัส 65181100119 สาขาสังคมศึกษา ห้อง1

ทำแล้วเสียใจ ยังดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำ ดา สังคม65 นางสาว พนิดา สุขใจ รหัส 65181100120 สาขาสังคมศึกษา ห้อง1

Never gonna give you up, Never โย สังคม65 gonna let you down. นาย ภูมิทักษ์ มณฑารัตน์ รหัส 65181100121 สาขาสังคมศึกษา ห้อง1

อย่าใช้คำว่า\"พรุ่งนี้\"มาให้ความหวังตัวเอง กอล์ฟ สังคม65 จงทำ\"วันนี้\"ให้ดีที่สุด นาย วศิน เชื้อสามารถ สาขาสังคมศึกษา ห้อง1 รหัส 65181100122

หมากรุกจะเดินยังต้องคิด แก้ม สังคม65 หมากชีวิตจะเดินโดยไม่คิดได้อย่างไร นางสาวศศิกานต์ คำมงคล รหัส65181100123 สาขาสังคมศึกษา ห้อง1

อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเสียเปล่า องุ่น สังคม65 นางสาว ศุจินันท์ เป็กปันคำ รหัสนักศึกษา 65181100124 สาขาสังคมศึกษา ห้อง1

คิดบวก ไม่ได้เป็นการหลอกตัวเองว่าไม่มี ภูมิ สังคม65 ปัญหาเเต่สอนให้เรา มีความสุขได้ภายใต้ ปัญหาที่ที่อยู่ นายศุภฤกษ์ มณีชัย รหัส65181100125 สังคมศึกษา ห้อง1

ลาออก นางสาวสุพรรษา วิเศษนที รหัส 65181100128

อย่าเอาความสุขของตัวเอง เค้ก สังคม65 ไปผูกไว้กับคนอื่น จงมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเอง นางสาวสุธาศิณี บุญทอง รหัส 65181100127 สาขาสังคมศึกษา ห้อง1

ชีวิตคนเราไม่ได้ง่าย มันท้าทายเสมอ มุก สังคม65 นางสาวสุพรรษา วิเศษนที รหัส 65181100128 สาขาสังคมศึกษา ห้อง1

บันไดสู่ความสำเร็จ ประเมินจากความมุ่ง ปรางค์ สังคม65 มั่นที่แรงกล้า ความฝันที่ท้าทาย และวิธีการ รับมือกับความล้มเหลวในชีวิต น.ส.สุพิชญา คนหลัก รหัส 65181100129 สาขาสังคมศึกษา ห้อง1

ถนนเเต่ละสาย มีจุดหมายไม่เหมือนกัน นิดหน่อย สังคม65 นางสาว อินทิรา น้อยราช 65181100130 สาขาสังคมศึกษา ห้อง1


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook