Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Microbiology_Manual

Microbiology_Manual

Published by wiangnon.pongsai519, 2020-03-14 00:16:50

Description: Microbiology_Manual

Search

Read the Text Version

คู่มือการให้บรกิ าร หอ้ งปฏิบัติการบริการและวจิ ยั ภาควชิ าจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยขอนแกน่ ฉบับแกไ้ ข คร้ังท่ี 01 วันท่ีอนมุ ตั ิใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า ก คณะแพทยศาสตร์ คู่มอื การใหบ้ รกิ ารการตรวจทางห้องปฏบิ ัติการ ห้องปฏบิ ัตกิ ารบรกิ ารและวิจัย ภาควชิ าจลุ ชีววิทยา . 63190, 63515 คาํ นํา คู่มือการให้บริการน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือแนะนําการให้บริการของห้องปฏิบตั ิการบริการและวิจยั ภาควิชาจุลชวี วทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นฉบับแก้ไขคร้ังที่ 1 ซึ่งมีข้อมูลและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่ ผ้รู ับบรกิ ารควรทราบ ไดแ้ ก่ วนั -เวลาทใี่ ห้บรกิ าร การทดสอบท่ใี ห้บริการและข้อจํากัดในการส่งตรวจ ราคาค่าบริการ การเก็บและนําส่งส่ิงส่งตรวจท่ีถูกวิธี การส่ังตรวจ การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ การขอสิ่งส่งตรวจเพ่ิม การขอตรวจวิเคราะห์ ซาํ้ การขอทดสอบเพิม่ เตมิ การรายงานผล และการรอ้ งเรยี นการให้บรกิ าร ผจู้ ดั ทาํ หวงั เปน็ อย่างยง่ิ ว่าคูม่ ือฉบับนจี้ ะทาํ ใหผ้ ูร้ ับบริการได้รบั ข้อมลู และแนวทางในการสง่ ตรวจทถ่ี กู ต้อง เพอื่ ให้ได้สิ่งส่งตรวจท่ีมีคุณภาพ และไดผ้ ลการทดสอบทางห้องปฏบิ ัติการทถ่ี ูกต้องน่าเชอื่ ถือ ซงึ่ จะช่วยให้ดแู ลรกั ษาผู้ปว่ ยเป็นไปอยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ ย่ิงฤทธิ์ จนั ทรสุข ผจู้ ัดการคุณภาพ รหัส MN-2-04-01-00-001-01 แก้ไขคร้ังท่ี 01 วนั ทอี่ นุมตั ิใช้ 11 พฤศจกิ ายน 2562 (เอกสารสําเนาอเิ ล็กทรอนิกสถ์ กู ควบคุมใหเ้ ป็นปจั จุบนั เม่อื อยู่บนเว็บไซตเ์ ทา่ น้นั )มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 9 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ คมู่ ือการใหบ้ รกิ ารการตรวจทางห้องปฏบิ ตั กิ าร ห้องปฏิบัติการบรกิ ารและวจิ ัย ภาควิชาจุลชีววิทยา โทร. 63190, 63515 ภาชนะเกบ็ สง่ิ ส่งตรวจชนดิ ต่าง ๆ 1. หลอดเกบ็ เลือดสญุ ญากาศ ท่ีใช้สารกันเลอื ดแขง็ ชนดิ K3 EDTA 1.1 ขนาด 3 มลิ ลลิ ิตร (13X75 มิลลิเมตร) 1.2 ขนาด 6 มลิ ลลิ ติ ร (13X100 มิลลเิ มตร) 2. หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ ทใี่ ชส้ ารกนั เลือดแขง็ ชนิด Lithium heparin ขนาด 6 mL ขอเบกิ ได้ที่หนว่ ยทะเบยี นกลาง งานห้องปฏบิ ตั กิ ารเวชศาสตร์ชนั สูตร อาคาร กว. ชน้ั 9 หรือหอ้ งเจาะเลอื ด รหสั MN-2-04-01-00-001-01 แกไ้ ขครง้ั ท่ี 01 วนั ที่อนุมตั ิใช้ 11 พฤศจกิ ายน 2562 (เอกสารสําเนาอเิ ล็กทรอนกิ สถ์ กู ควบคมุ ใหเ้ ปน็ ปจั จบุ นั เม่อื อยู่บนเวบ็ ไซตเ์ ทา่ นนั้ )

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ หน้า 10 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ คูม่ ือการใหบ้ รกิ ารการตรวจทางห้องปฏบิ ัติการ ห้องปฏิบตั กิ ารบรกิ ารและวิจัย ภาควิชาจุลชีววิทยา โทร. 63190, 63515 ภาชนะเก็บสงิ่ ส่งตรวจชนิดต่าง ๆ 3. Sterile microtube with O-ring (หลอดพลาสตกิ ฝาเกลยี วปราศจากเชอ้ื ) สําหรับเก็บพลาสมา 4. หลอดพลาสตกิ ปราศจากเชือ้ สําหรับเกบ็ CSF, body fluid, Swab, ชนิ้ เน้อื ขนาดเลก็ หมายเหตุ : กรณีสิ่งส่งตรวจเป็นช้ินเน้ือ หรือ swab ท่ีปา้ ยจากแผลหรอื รอยโรค ใหเ้ ติม sterile normal saline solution (NSS) ลงไปในหลอด ปรมิ าตร 1 mL หักก้าน swab ปิดฝาหลอดใหส้ นิท และนําส่งห้องปฏิบตั ิการ รหสั MN-2-04-01-00-001-01 แกไ้ ขครัง้ ที่ 01 วนั ทอ่ี นมุ ัติใช้ 11 พฤศจกิ ายน 2562 (เอกสารสาํ เนาอเิ ลก็ ทรอนิกสถ์ กู ควบคุมให้เปน็ ปัจจบุ ันเม่อื อยบู่ นเวบ็ ไซต์เท่านัน้ )

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ หนา้ 11 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ คมู่ อื การใหบ้ ริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารบริการและวจิ ัย ภาควิชาจุลชีววิทยา โทร. 63190, 63515 CD4+ T cell count 1. รายการตรวจ : CD4+ T cell count รหสั โรงพยาบาล : 6024, 6027 (สปสช.) 2. ขอ้ บง่ ชี้ในการสง่ ตรวจ : ประเมินสภาวะผู้ติดเชือ้ เอชไอวีในการรับยาต้านไวรัสและใช้ตดิ ตามการรักษา 3. การเตรียมผ้ปู ่วย : ผู้ป่วยไม่ต้องงดน้ํา อาหาร หรือเตรยี มตวั เปน็ พเิ ศษก่อนการเกบ็ ตัวอย่าง 4. ส่ิงสง่ ตรวจ ปริมาณ และภาชนะทใ่ี ชเ้ ก็บ : Whole blood เจาะเลือดใส่ K3 EDTA tube ขนาด 3 mL จํานวน 1 หลอด ผสมเลือดให้เข้ากันดีกับสารกันเลือดแข็ง โดยการควาํ่ หงายหลอด 10 ครงั้ ห้ามเขย่า (เพราะจะทาํ ใหเ้ ม็ดเลือดแดงแตก) 5. การส่งสงิ่ ส่งตรวจและขอ้ ควรระวังในการส่ง : 5.1 เก็บรักษาและนาํ ส่งท่ีอณุ หภมู ิห้อง (ห้ามแชเ่ ยน็ ) 5.2 ตอ้ งส่งใหถ้ งึ ห้องปฏิบตั กิ ารภายใน 5 ชวั่ โมงหลังเจาะเลือด 6. วนั และเวลาท่ใี ห้บรกิ าร : 6.1 วันจนั ทร์ – วันเสาร์ (รบั สิง่ ส่งตรวจถึง 23.30 น.) 6.2 วนั อาทิตย์และวันหยดุ ราชการอ่ืน งดรบั ส่งิ ส่งตรวจ 7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 5 วันทาํ การ นับจากวันที่ห้องปฏบิ ัติการไดร้ บั ตัวอยา่ ง 8. การรายงานผล : 8.1 รายงานผล : %CD4 และ Absolute CD4 count 8.2 หน่วยวดั : %, cell/mm3 8.3 ขีดจาํ กดั ในการวดั (Limit of detection ; LOD) : - 8.4 ช่วงคา่ ในการรายงานผล : รายงานตามคา่ ทต่ี รวจวัดได้ 8.5 คา่ อา้ งองิ : 8.5.1 %CD4 = 24.1 – 50.7 % , 8.5.2 Absolute CD4 = 470 – 1,404 cell/mm3 8.6 คา่ วกิ ฤติ : - 9. ราคาค่าตรวจ : 9.1 600 บาท (ราคาอาจมกี ารเปล่ยี นแปลงตามประกาศของคณะฯ) 9.2 ขา้ ราชการ/ประกันสงั คม/บัตรทอง เบิกจ่ายตามสิทธิ 10. วธิ ีการตรวจวิเคราะห์ : Flow cytometry (3 colored immunophenotyping) 11. สง่ิ รบกวนตอ่ การตรวจวิเคราะห์ : - 12. ระยะเวลาท่สี ามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ไมส่ ามารถขอตรวจเพิ่มจากส่ิงสง่ ตรวจเดมิ ได้ 13. อ่ืนๆ : 13.1 แพทย์ต้องสั่งตรวจ CBC พร้อมกับการสั่งตรวจ CD4+ T cell ด้วยทุกครั้ง โดยให้เจาะเลือดในช่วงเวลา เดียวกัน หากไม่ส่งตรวจ CBC จะไม่สามารถรายงานคา่ absolute CD4 count ได้ 13.2 หน่วยงานภายนอกสามารถใช้ผล CBC (ต้องการค่า WBC count และ %Lymphocyte) ที่เจาะเลือด ภายใน 5 ชว่ั โมงทีส่ ง่ ตรวจ CD4+ T cell ได้ โดยให้แนบผลการตรวจมาดว้ ย รหัส MN-2-04-01-00-001-01 แกไ้ ขคร้งั ที่ 01 วนั ท่ีอนุมัติใช้ 11 พฤศจกิ ายน 2562 (เอกสารสาํ เนาอเิ ลก็ ทรอนิกสถ์ กู ควบคมุ ให้เป็นปัจจบุ นั เมื่ออยูบ่ นเวบ็ ไซตเ์ ท่าน้นั )

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ หนา้ 12 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ คู่มอื การให้บรกิ ารการตรวจทางห้องปฏบิ ตั ิการ หอ้ งปฏบิ ัติการบริการและวจิ ัย ภาควิชาจลุ ชีววิทยา โทร. 63190, 63515 CD8+ T cell count 1. รายการตรวจ : CD8+ T cell count รหสั โรงพยาบาล 6022 2. ขอ้ บง่ ชี้ในการส่งตรวจ : ใช้ติดตามการรกั ษาผ้ตู ดิ เชื้อเอชไอวี 3. การเตรยี มผู้ปว่ ย : ผ้ปู ่วยไม่ต้องงดนํ้า อาหาร หรอื เตรยี มตวั เปน็ พิเศษกอ่ นการเก็บตวั อยา่ ง 4. สง่ิ ส่งตรวจ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เก็บ : Whole blood เจาะเลือดใส่ K3 EDTA tube ขนาด 3 mL จํานวน 1 หลอด ผสมเลือดใหเ้ ขา้ กนั ดกี ับสารกนั เลือดแข็ง โดยการควํ่าหงายหลอด 10 คร้งั หา้ มเขย่า (เพราะจะทําใหเ้ มด็ เลือดแดงแตก) 5. การส่งส่งิ ส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : 5.1 เกบ็ รกั ษาและนาํ สง่ ที่อุณหภูมหิ ้อง (ห้ามแช่เยน็ ) 5.2 ตอ้ งส่งใหถ้ ึงห้องปฏบิ ตั ิการภายใน 5 ชว่ั โมงหลังเจาะเลือด 6. วันและเวลาท่ใี ห้บรกิ าร : 6.1 วันจนั ทร์ – วนั เสาร์ (รับสิ่งส่งตรวจถงึ 23.30 น.) 6.2 วันอาทิตย์และวันหยุดราชการอน่ื งดรบั ส่ิงส่งตรวจ 7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 5 วันทาํ การ นบั จากวนั ทีห่ ้องปฏบิ ัตกิ ารได้รบั ตัวอย่าง 8. การรายงานผล : 8.1 รายงานผล : %CD8 และ Absolute CD8 count 8.2 หนว่ ยวดั : %, cell/mm3 8.3 ขีดจาํ กัดในการวดั (Limit of detection ; LOD) : - 8.4 ช่วงค่าในการรายงานผล : รายงานตามค่าทต่ี รวจวดั ได้ 8.5 คา่ อา้ งอิง : 8.5.1 %CD8 = 17.1 – 44.6 % 8.5.2 Absolute CD8 = 360 – 1,250 cell/mm3 8.5.3 CD4/CD8 ratio = 0.65 – 2.49 (รายงานกรณีท่ีสง่ ตรวจ CD4 ด้วย) 8.6 คา่ วิกฤต : - 9. ราคาคา่ ตรวจ : 9.1 600 บาท (ราคาอาจมกี ารเปลยี่ นแปลงตามประกาศของคณะฯ) 9.2 ขา้ ราชการ/ประกันสังคม/บตั รทอง เบกิ จา่ ยตามสทิ ธิ 10. วิธีการตรวจวเิ คราะห์ : Flow cytometry (3 colored immunophenotyping) 11. สง่ิ รบกวนตอ่ การตรวจวเิ คราะห์ : - 12. ระยะเวลาทส่ี ามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ไม่สามารถขอตรวจเพม่ิ จากส่งิ ส่งตรวจเดิมได้ 13. อนื่ ๆ : 13.1 แพทย์ต้องส่ังตรวจ CBC พร้อมกับการสั่งตรวจ CD8+ T cell ด้วยทุกครั้ง โดยให้เจาะเลือดในช่วงเวลา เดยี วกัน หากไมส่ ่งตรวจ CBC จะไมส่ ามารถรายงานคา่ absolute count ได้ 13.2 หน่วยงานภายนอกสามารถใชผ้ ล CBC (ต้องการค่า WBC count และ %Lymphocyte) ที่เจาะเลอื ดภายใน 5 ชัว่ โมงทสี่ ง่ ตรวจ CD8+ T cell ได้ โดยให้แนบผลการตรวจมาดว้ ย รหัส MN-2-04-01-00-001-01 แกไ้ ขคร้งั ที่ 01 วนั ที่อนมุ ัติใช้ 11 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารสําเนาอเิ ลก็ ทรอนกิ สถ์ กู ควบคุมให้เปน็ ปจั จบุ นั เมอื่ อยบู่ นเวบ็ ไซต์เท่านั้น)

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ หน้า 13 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ คูม่ อื การใหบ้ ริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ห้องปฏบิ ตั กิ ารบรกิ ารและวจิ ัย ภาควิชาจลุ ชีววิทยา โทร. 63190, 63515 CMV PCR 1. รายการตรวจ : CMV PCR รหัสโรงพยาบาล : 6037 (Blood), 6005 (CSF), 6006 (Others) 2. ข้อบง่ ชใี้ นการสง่ ตรวจ : เพอื่ ใชต้ รวจหาเชอ้ื Cytomegalovirus (CMV) ในสง่ิ ส่งตรวจ 3. การเตรยี มผปู้ ว่ ย : ผู้ป่วยไมต่ ้องงดน้ํา อาหาร หรือเตรยี มตวั เป็นพิเศษก่อนการเกบ็ ตวั อยา่ ง 4. สิ่งส่งตรวจ ปริมาณ และภาชนะท่ใี ชเ้ ก็บ : 4.1 Whole blood เจาะเลือดใส่ K3 EDTA tube ขนาด 3 mL จํานวน 1 หลอด ผสมเลือดให้เข้ากันดีกับสารกัน เลอื ดแข็งโดยการควํา่ หงายหลอด 10 คร้ัง ห้ามเขยา่ (เพราะจะทาํ ใหเ้ มด็ เลือดแดงแตก) 4.2 Plasma ทเ่ี ตรียมจาก EDTA blood ปรมิ าตร 1.5 mL จํานวน 1 หลอด 4.3 Cerebrospinal fluid (CSF), bronchoalveolar lavage (BAL), urine, amniotic fluid ป ริ ม า ต ร 1-2 mL บรรจใุ นหลอด sterile 4.4 Biopsies ให้เกบ็ ช้นิ เน้อื ใส่ใน NSS ปรมิ าตร 1 mL โดยบรรจใุ นหลอด sterile 5. การสง่ สงิ่ ส่งตรวจและขอ้ ควรระวงั ในการสง่ : 5.1 Whole blood เกบ็ รกั ษาและนําส่งทอ่ี ุณหภูมิหอ้ งหรอื ที่ 2-8°C โดยตอ้ งสง่ ใหถ้ งึ ห้องปฏบิ ตั ิการภายใน 24 ชว่ั โมง หลังเจาะเลอื ด 5.2 Plasma, CSF, BAL, urine, amniotic fluid, biopsies เก็บรักษาและนําส่งที่อุณหภูมิ 2-8°C โดยต้องส่งให้ถึง ห้องปฏบิ ตั กิ ารภายใน 24 ชวั่ โมง หากเกบ็ ไว้นานกวา่ น้ันใหแ้ ช่แขง็ ท่ี -20°C 5.3 Plasma แช่แข็ง นําสง่ โดยใช้น้าํ แข็งแห้ง และส่งใหถ้ ึงห้องปฏิบัติการภายใน 3 สปั ดาห์ หลังการปนั่ แยก 6. วนั และเวลาที่ให้บรกิ าร : 6.1 วนั จันทร์ – วันเสาร์ (รบั ส่งิ สง่ ตรวจถึง 23.30 น.) 6.2 วันอาทิตยแ์ ละวนั หยดุ ราชการอน่ื งดรบั สิ่งส่งตรวจ 7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 3 วนั ทาํ การ นับจากวันท่ีหอ้ งปฏิบัตกิ ารไดร้ บั ตวั อย่าง 8. การรายงานผล : 8.1 รายงานผล : Negative/Positive 8.2 หน่วยวดั : - 8.3 ขีดจํากัดในการวดั (Limit of detection ; LOD) : 555 copies/mL 8.4 ช่วงคา่ ในการรายงานผล : - 8.5 คา่ อา้ งองิ : - 8.6 ค่าวิกฤต : - 9. ราคาค่าตรวจ : 9.1 1,920 บาท (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามประกาศของคณะฯ) 9.2 ประกนั สงั คม/บตั รทอง เบิกจ่ายตามสทิ ธิ 9.3 ข้าราชการ เบิกไม่ได้ 10. วิธกี ารตรวจวิเคราะห์ : Real-time PCR 11. ส่ิงรบกวนต่อการตรวจวเิ คราะห์ : Heparin จึงห้ามใชห้ ลอดเลือดทีใ่ ช้ heparin เปน็ สารกนั เลอื ดแข็ง 12. ระยะเวลาท่สี ามารถขอตรวจเพ่มิ ได้ : ภายใน 1 เดือน 13. อ่ืนๆ : - รหัส MN-2-04-01-00-001-01 แก้ไขครงั้ ที่ 01 วนั ทอี่ นุมัติใช้ 11 พฤศจกิ ายน 2562 (เอกสารสาํ เนาอิเล็กทรอนกิ สถ์ กู ควบคมุ ใหเ้ ปน็ ปัจจุบันเมอื่ อยบู่ นเวบ็ ไซต์เทา่ น้ัน)

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ หน้า 14 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ คู่มือการให้บรกิ ารการตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร หอ้ งปฏิบตั กิ ารบรกิ ารและวิจัย ภาควชิ าจลุ ชีววิทยา โทร. 63190, 63515 CMV viral load (Blood) 1. รายการตรวจ : CMV viral load (CMV VL) รหัสโรงพยาบาล : 6038 2. ข้อบ่งชใ้ี นการส่งตรวจ : 2.1 ตรวจหาปริมาณ CMV DNA ในกระแสเลือด เพื่อใช้ประเมินและวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่ติดเช้ือ Cytomegalovirus (CMV) ในกลุ่มที่มีภาวะกดภูมิคุ้มกัน ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยภูมิคุ้มกัน บกพร่อง (ผตู้ ิดเชอ้ื HIV/ผปู้ ่วยเอดส)์ กลุม่ เดก็ แรกเกิด 2.2 หา้ มใช้ในการวินิจฉัยการตดิ เช้ือ CMV 3. การเตรยี มผูป้ ว่ ย : ผู้ปว่ ยไมต่ อ้ งงดนาํ้ อาหาร หรือเตรียมตวั เปน็ พเิ ศษก่อนการเก็บตวั อยา่ ง 4. ส่ิงสง่ ตรวจ ปรมิ าณ และภาชนะท่ใี ช้เกบ็ : 4.1 Whole blood เจาะเลือดใส่ K3 EDTA tube ขนาด 3 mL จาํ นวน 1 หลอด ผสมเลือดใหเ้ ขา้ กันดีกบั สารกนั เลือด แข็งโดยการควาํ่ หงายหลอด 10 คร้งั หา้ มเขยา่ (เพราะจะทําให้เมด็ เลอื ดแดงแตก) 4.2 Plasma ทเ่ี ตรียมจาก EDTA blood ปริมาตร 1.5 mL จาํ นวน 1 หลอด 5. การสง่ สง่ิ ส่งตรวจและข้อควรระวงั ในการสง่ : 5.1 Whole blood นาํ สง่ ท่ีอุณหภมู หิ ้องหรือท่ี 2-8°C โดยต้องสง่ ให้ถึงห้องปฏิบัตกิ ารภายใน 24 ชัว่ โมงหลงั เจาะเลือด 5.2 Plasma แช่เยน็ นาํ ส่งทอี่ ุณหภมู ิ 2-8°C โดยต้องส่งให้ถงึ หอ้ งปฏบิ ัตกิ ารภายใน 7 วนั หลังการป่ันแยก 5.3 Plasma แชแ่ ขง็ นําส่งโดยใชน้ ้าํ แข็งแห้ง และสง่ ให้ถงึ หอ้ งปฏิบตั ิการภายใน 3 สปั ดาห์ หลังการป่นั แยก 6. วนั และเวลาทีใ่ ห้บรกิ าร : 6.1 วันจันทร์ – วนั เสาร์ (รบั สง่ิ สง่ ตรวจถงึ 23.30 น.) 6.2 วนั อาทิตย์และวันหยุดราชการอืน่ งดรบั สงิ่ สง่ ตรวจ 7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 5 วนั ทําการ นบั จากวันทห่ี อ้ งปฏบิ ตั กิ ารไดร้ ับตวั อย่าง 8. การรายงานผล : 8.1 รายงานผล : ปริมาณ viral load และค่า log10 8.2 หนว่ ยวัด : copies/mL 8.3 ขดี จํากดั ในการวดั (Limit of detection ; LOD) : 100 copies/mL 8.4 ชว่ งค่าในการรายงานผล : 150 – 10,000,000 copies/mL 8.5 คา่ อา้ งองิ : - 8.6 ค่าวกิ ฤต : - 9. ราคาคา่ ตรวจ : 9.1 3,000 บาท (ราคาอาจมีการเปล่ยี นแปลงตามประกาศของคณะฯ) 9.2 ขา้ ราชการ/ประกนั สังคม/บัตรทอง เบกิ จ่ายตามสิทธิ 10. วธิ กี ารตรวจวเิ คราะห์ : Real-time PCR 11. สงิ่ รบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : 11.1 Heparin จงึ ห้ามใชห้ ลอดเลอื ดที่ใช้ heparin เป็นสารกันเลอื ดแขง็ 11.2 Hemoglobin > 200 mg/dL (หรอื plasma ท่มี ี hemolysis 2+ ข้นึ ไป) อาจยบั ยงั้ ปฏกิ ริ ิยาการตรวจวัด 12. ระยะเวลาท่สี ามารถขอตรวจเพิ่มได้ : ภายใน 1 เดอื น 13. อื่นๆ : - รหสั MN-2-04-01-00-001-01 แกไ้ ขครง้ั ท่ี 01 วนั ทีอ่ นุมัตใิ ช้ 11 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารสําเนาอเิ ลก็ ทรอนิกสถ์ กู ควบคมุ ใหเ้ ปน็ ปจั จบุ ันเม่ืออยูบ่ นเวบ็ ไซตเ์ ท่านน้ั )

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ หนา้ 15 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ คมู่ อื การใหบ้ รกิ ารการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ห้องปฏิบัติการบรกิ ารและวิจัย ภาควิชาจลุ ชีววิทยา โทร. 63190, 63515 CMV viral load (Others) 1. รายการตรวจ : CMV viral load (CMV VL) รหสั โรงพยาบาล : 6038 2. ขอ้ บง่ ชี้ในการส่งตรวจ : เพอื่ ใช้ตรวจหาปริมาณเช้ือ Cytomegalovirus (CMV) ในสงิ่ ส่งตรวจที่ไม่ใชเ่ ลือด 3. การเตรียมผปู้ ว่ ย : ผู้ปว่ ยไม่ต้องงดนํ้า อาหาร หรอื เตรยี มตัวเป็นพเิ ศษก่อนการเกบ็ ตวั อยา่ ง 4. สิง่ ส่งตรวจ ปรมิ าณ และภาชนะทใี่ ชเ้ ก็บ : 4.1 Cerebrospinal fluid (CSF), bronchoalveolar lavage (BAL), urine, amniotic fluid ป ริ ม า ต ร 1-2 mL บรรจใุ นหลอด sterile 4.2 Biopsies ให้เก็บช้ินเนอื้ ใส่ใน NSS ปริมาตร 1 mL โดยบรรจใุ นหลอด sterile 5. การส่งสิง่ สง่ ตรวจและข้อควรระวงั ในการสง่ : CSF, BAL, urine, amniotic fluid, biopsies เก็บรักษาและนําสง่ ที่อุณหภมู ิ 2-8°C โดยต้องสง่ ใหถ้ ึงห้องปฏิบัติการ ภายใน 24 ชว่ั โมง หากเก็บไวน้ านกวา่ นนั้ ใหแ้ ชแ่ ขง็ ท่ี -20°C 6. วนั และเวลาทใ่ี ห้บริการ : 6.1 วันจันทร์ – วนั เสาร์ (รับสง่ิ ส่งตรวจถึง 23.30 น.) 6.2 วันอาทติ ย์และวันหยดุ ราชการอื่น งดรับสิง่ ส่งตรวจ 7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 5 วนั ทาํ การ นบั จากวนั ที่ห้องปฏิบตั กิ ารได้รับตัวอยา่ ง 8. การรายงานผล : 8.1 รายงานผล : ปรมิ าณ viral load และค่า log10 8.2 หนว่ ยวดั : copies/mL 8.3 ขีดจํากัดในการวัด (Limit of detection ; LOD) : 555 copies/mL 8.4 ชว่ งค่าในการรายงานผล : 555 – 10,000,000 copies/mL 8.5 คา่ อา้ งองิ : - 8.6 ค่าวิกฤต : - 9. ราคาค่าตรวจ : 9.1 3,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลย่ี นแปลงตามประกาศของคณะฯ) 9.2 ข้าราชการ/ประกนั สังคม/บตั รทอง เบิกจา่ ยตามสิทธิ 10. วิธกี ารตรวจวิเคราะห์ : Real-time PCR 11. สิง่ รบกวนตอ่ การตรวจวเิ คราะห์ : Heparin 12. ระยะเวลาทสี่ ามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายใน 1 เดือน 13. อื่นๆ : - รหสั MN-2-04-01-00-001-01 แก้ไขครง้ั ท่ี 01 วันทีอ่ นุมตั ใิ ช้ 11 พฤศจกิ ายน 2562 (เอกสารสาํ เนาอเิ ล็กทรอนิกสถ์ กู ควบคุมใหเ้ ปน็ ปจั จบุ นั เมื่ออยูบ่ นเว็บไซต์เท่านัน้ )

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ หน้า 16 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ คู่มอื การใหบ้ ริการการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ห้องปฏบิ ตั ิการบรกิ ารและวิจัย ภาควชิ าจุลชีววิทยา โทร. 63190, 63515 EBV PCR 1. รายการตรวจ : EBV PCR รหสั โรงพยาบาล : 6039 (Blood), 6040 (CSF), 6041 (Others) 2. ข้อบ่งชใี้ นการสง่ ตรวจ : เพอ่ื ใช้ตรวจหาเช้อื Epstein-Barr Virus (EBV) ในสง่ิ สง่ ตรวจ 3. การเตรยี มผูป้ ว่ ย : ผปู้ ว่ ยไมต่ ้องงดน้าํ อาหาร หรอื เตรยี มตัวเป็นพิเศษกอ่ นการเก็บตัวอยา่ ง 4. สงิ่ ส่งตรวจ ปริมาณ และภาชนะทใ่ี ชเ้ ก็บ : 4.1 Whole blood เจาะเลือดใส่ K3 EDTA tube ขนาด 3 mL จํานวน 1 หลอด ผสมเลือดให้เข้ากันดีกับสารกัน เลอื ดแขง็ โดยการควาํ่ หงายหลอด 10 คร้ัง หา้ มเขย่า (เพราะจะทําใหเ้ มด็ เลอื ดแดงแตก) 4.2 Plasma ทเ่ี ตรียมจาก EDTA blood ปรมิ าตร 1.5 mL จาํ นวน 1 หลอด 4.3 Cerebrospinal fluid (CSF), bronchoalveolar lavage (BAL) ปริมาตร 1-2 mL บรรจุในหลอด sterile 4.4 Biopsies ให้เกบ็ ชิน้ เน้ือใสใ่ น NSS ปริมาตร 1 mL โดยบรรจใุ นหลอด sterile 5. การสง่ ส่งิ สง่ ตรวจและขอ้ ควรระวงั ในการส่ง : 5.1 Whole blood นําสง่ ทอ่ี ุณหภูมิห้องหรอื ท่ี 2-8°C โดยต้องสง่ ให้ถงึ หอ้ งปฏบิ ัตกิ ารภายใน 24 ชว่ั โมงหลงั เจาะเลือด 5.2 Plasma, CSF, BAL, biopsies นําสง่ ที่อณุ หภมู ิ 2-8°C โดยตอ้ งสง่ ใหถ้ ึงหอ้ งปฏิบัตกิ ารภายใน 24 ช่วั โมง หากเก็บ ไว้นานกว่านน้ั ให้แช่แขง็ ท่ี -20°C 5.3 Plasma แช่แข็ง นําสง่ โดยใช้น้ําแข็งแห้ง และส่งใหถ้ งึ หอ้ งปฏิบตั กิ ารภายใน 3 สัปดาห์ หลงั การปน่ั แยก 6. วันและเวลาท่ใี ห้บรกิ าร : 6.1 วันจันทร์ – วันเสาร์ (รับสิ่งสง่ ตรวจถงึ 23.30 น.) 6.2 วนั อาทติ ย์และวันหยุดราชการอนื่ งดรับสงิ่ สง่ ตรวจ 7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 3 วันทาํ การ นับจากวนั ท่ีหอ้ งปฏบิ ัติการไดร้ บั ตวั อย่าง 8. การรายงานผล : 8.1 รายงานผล : Negative/Positive 8.2 หนว่ ยวดั : - 8.3 ขีดจาํ กดั ในการวดั (Limit of detection ; LOD) : 100 copies/mL 8.4 ชว่ งคา่ ในการรายงานผล : - 8.5 คา่ อา้ งอิง : - 8.6 คา่ วิกฤต : - 9. ราคาค่าตรวจ : 9.1 1,920 บาท (ราคาอาจมกี ารเปลยี่ นแปลงตามประกาศของคณะฯ) 9.2 ประกนั สังคม/บัตรทอง เบิกจา่ ยตามสิทธิ 9.3 ข้าราชการ เบิกไมไ่ ด้ 10. วิธีการตรวจวเิ คราะห์ : Real-time PCR 11. ส่ิงรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : Heparin จงึ ห้ามใชห้ ลอดเลือดทใ่ี ช้ heparin เปน็ สารกนั เลอื ดแข็ง 12. ระยะเวลาทส่ี ามารถขอตรวจเพมิ่ ได้ : ภายใน 1 เดอื น 13. อน่ื ๆ : - รหสั MN-2-04-01-00-001-01 แก้ไขคร้งั ที่ 01 วันท่ีอนมุ ตั ิใช้ 11 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารสําเนาอิเล็กทรอนิกสถ์ กู ควบคุมใหเ้ ปน็ ปจั จบุ นั เมือ่ อยู่บนเว็บไซตเ์ ทา่ นน้ั )

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ หน้า 17 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ คมู่ ือการให้บริการการตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร หอ้ งปฏิบตั ิการบรกิ ารและวิจัย ภาควชิ าจลุ ชีววิทยา โทร. 63190, 63515 EBV viral load 1. รายการตรวจ : EBV viral load (EBV VL) รหัสโรงพยาบาล : 6042 2. ขอ้ บ่งชีใ้ นการส่งตรวจ : เป็นการตรวจหาปรมิ าณ EBV DNA เพื่อใชป้ ระเมินและวางแผนการรกั ษาในผูป้ ว่ ยที่ตดิ เชอื้ Epstein-Barr Virus (EBV) 3. การเตรยี มผู้ป่วย : ผู้ปว่ ยไมต่ ้องงดนา้ํ อาหาร หรือเตรยี มตวั เปน็ พเิ ศษกอ่ นการเกบ็ ตัวอย่าง 4. ส่ิงส่งตรวจ ปรมิ าณ และภาชนะทใ่ี ช้เก็บ : 4.1 Whole blood เจาะเลือดใส่ K3 EDTA tube ขนาด 3 mL จํานวน 1 หลอด ผสมเลือดให้เข้ากันดีกับสารกัน เลือดแขง็ โดยการคว่าํ หงายหลอด 10 ครง้ั ห้ามเขยา่ (เพราะจะทําให้เม็ดเลือดแดงแตก) 4.2 Plasma ทีเ่ ตรยี มจาก EDTA blood ปรมิ าตร 1.5 mL จํานวน 1 หลอด 4.3 Cerebrospinal fluid (CSF), bronchoalveolar lavage (BAL) ปริมาตร 1-2 mL บรรจใุ นหลอด sterile 4.4 Biopsies ให้เกบ็ ชน้ิ เนื้อใสใ่ น NSS ปรมิ าตร 1 mL โดยบรรจุในหลอด sterile 5. การส่งสง่ิ ส่งตรวจและขอ้ ควรระวงั ในการสง่ : 5.1 Whole blood นาํ ส่งทอ่ี ณุ หภมู หิ อ้ งหรอื ที่ 2-8°C โดยตอ้ งส่งให้ถึงหอ้ งปฏบิ ัติการภายใน 24 ชว่ั โมงหลังเจาะเลอื ด 5.2 Plasma, CSF, BAL, biopsies นาํ ส่งที่อณุ หภมู ิ 2-8°C โดยต้องสง่ ให้ถึงหอ้ งปฏบิ ัติการภายใน 24 ช่วั โมง หากเก็บ ไวน้ านกว่านนั้ ให้แชแ่ ขง็ ที่ -20°C 5.3 Plasma แชแ่ ขง็ นําสง่ โดยใช้นํ้าแขง็ แหง้ และส่งให้ถึงห้องปฏบิ ัติการภายใน 3 สปั ดาห์ หลังการปน่ั แยก 6. วนั และเวลาทีใ่ ห้บริการ : 6.1 วันจนั ทร์ – วนั เสาร์ (รับสิ่งส่งตรวจถึง 23.30 น.) 6.2 วนั อาทติ ย์และวนั หยดุ ราชการอื่น งดรบั สิง่ ส่งตรวจ 7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 5 วันทําการ นบั จากวนั ทีห่ อ้ งปฏบิ ตั กิ ารไดร้ ับตัวอยา่ ง 8. การรายงานผล : 8.1 รายงานผล : ปรมิ าณ viral load และค่า log10 8.2 หน่วยวดั : copies/mL 8.3 ขดี จํากดั ในการวัด (Limit of detection ; LOD) : 100 copies/mL 8.4 ช่วงค่าในการรายงานผล : 100 – 5,000,000 copies/mL 8.5 คา่ อา้ งองิ : - 8.6 ค่าวิกฤต : - 9. ราคาค่าตรวจ : 9.1 1,920 บาท (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามประกาศของคณะฯ) 9.2 ข้าราชการ/ประกันสังคม/บัตรทอง เบิกจ่ายตามสทิ ธิ 10. วธิ ีการตรวจวิเคราะห์ : Real-time PCR 11. ส่ิงรบกวนตอ่ การตรวจวิเคราะห์ : Heparin จงึ หา้ มใชห้ ลอดเลอื ดท่ใี ช้ heparin เป็นสารกันเลือดแขง็ 12. ระยะเวลาท่ีสามารถขอตรวจเพมิ่ ได้ : ภายใน 1 เดือน 13. อนื่ ๆ : - รหสั MN-2-04-01-00-001-01 แก้ไขครัง้ ท่ี 01 วนั ทีอ่ นมุ ตั ใิ ช้ 11 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารสาํ เนาอเิ ล็กทรอนิกสถ์ กู ควบคุมใหเ้ ปน็ ปจั จบุ ันเมอื่ อยบู่ นเวบ็ ไซต์เทา่ น้นั )

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 18 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ คมู่ ือการใหบ้ รกิ ารการตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร ห้องปฏิบัติการบรกิ ารและวจิ ัย ภาควชิ าจลุ ชีววิทยา โทร. 63190, 63515 HBV drug resistance 1. รายการตรวจ : HBV drug resistance genotyping (HBV DR) รหัสโรงพยาบาล : 6036 2. ข้อบ่งชใี้ นการสง่ ตรวจ : ใชป้ ระเมินภาวะการดื้อยาในผตู้ ิดเชื้อไวรสั ตับอกั เสบบีทีไ่ ดร้ บั การรกั ษาดว้ ยยาต้านไวรสั 3. การเตรยี มผปู้ ว่ ย : ผปู้ ่วยไมต่ อ้ งงดนา้ํ อาหาร หรอื เตรยี มตัวเปน็ พเิ ศษก่อนการเกบ็ ตัวอยา่ ง 4. สิง่ สง่ ตรวจ ปรมิ าณ และภาชนะท่ใี ชเ้ กบ็ : 4.1 Whole blood เจาะเลือดใส่ K3 EDTA tube ขนาด 6 mL จํานวน 1 หลอด ผสมเลือดให้เข้ากันดีกับสารกัน เลือดแข็งโดยการควา่ํ หงายหลอด 10 คร้ัง หา้ มเขย่า (เพราะจะทําใหเ้ มด็ เลือดแดงแตก) 4.2 Plasma ทเ่ี ตรียมจาก EDTA blood ปริมาตร 1.5 mL จํานวน 2 หลอด 5. การสง่ สง่ิ สง่ ตรวจและข้อควรระวงั ในการสง่ : 5.1 Whole blood นําส่งทีอ่ ุณหภูมิห้อง ต้องส่งใหถ้ งึ ห้องปฏิบัตกิ ารภายใน 4 ช่วั โมงหลังเจาะเลือด 5.2 Whole blood นาํ สง่ ที่อุณหภมู ิ 2-8°C ต้องสง่ ใหถ้ งึ ห้องปฏบิ ตั ิการภายใน 24 ชั่วโมง หลงั การปน่ั แยก 5.3 Plasma แช่เย็น นาํ ส่งที่อุณหภูมิ 2-8°C ต้องส่งใหถ้ งึ หอ้ งปฏิบัตกิ ารภายใน 72 ช่ัวโมง หลังการปนั่ แยก 5.4 Plasma แชแ่ ขง็ นําสง่ โดยใช้นํา้ แข็งแห้ง และสง่ ให้ถึงห้องปฏบิ ัติการภายใน 3 สัปดาห์ หลังการป่ันแยก 6. วนั และเวลาที่ให้บริการ : 6.1 วนั จันทร์ – วันเสาร์ (รบั สง่ิ ส่งตรวจถึง 23.30 น.) 6.2 วนั อาทติ ยแ์ ละวนั หยุดราชการอนื่ งดรับส่งิ ส่งตรวจ 7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วนั ทําการ นบั จากวนั ที่ห้องปฏิบัติการได้รบั ตัวอยา่ ง 8. การรายงานผล : 8.1 รายงานผล: ดอ้ื ยา, ไม่ดอ้ื ยา, มีการตอบสนองต่อยาลดลง 8.2 หน่วยวดั : - 8.3 ขดี จํากัดในการวัด (Limit of detection ; LOD) : 200 IU/mL 8.4 ช่วงค่าในการรายงานผล : - 8.5 ค่าอ้างองิ : - 8.6 คา่ วกิ ฤต : - 9. ราคาค่าตรวจ : 9.1 3,840 บาท (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามประกาศของคณะฯ) 9.2 ข้าราชการ/ประกันสงั คม/บตั รทอง เบิกจา่ ยตามสทิ ธิ 10. วธิ ีการตรวจวเิ คราะห์ : Reverse hybridization line probe assay (LiPA) 11. สิ่งรบกวนตอ่ การตรวจวิเคราะห์ : Heparin จึงหา้ มใช้หลอดเลอื ดที่ใช้ heparin เปน็ สารกันเลือดแข็ง 12. ระยะเวลาท่ีสามารถขอตรวจเพิ่มได้ : ภายใน 1 เดือน 13. อืน่ ๆ : ควรส่งตรวจ HBV viral load ก่อน และควรมีคา่ viral load ≥ 200 IU/mL รหัส MN-2-04-01-00-001-01 แก้ไขคร้งั ที่ 01 วนั ทีอ่ นมุ ัติใช้ 11 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารสําเนาอเิ ลก็ ทรอนกิ สถ์ กู ควบคมุ ใหเ้ ปน็ ปจั จบุ ันเมอื่ อยู่บนเวบ็ ไซต์เทา่ น้ัน)

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ หนา้ 19 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ คมู่ อื การให้บริการการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ห้องปฏบิ ตั กิ ารบริการและวจิ ัย ภาควิชาจลุ ชีววิทยา โทร. 63190, 63515 HBV genotyping 1. รายการตรวจ : HBV genotyping (HBV GT) รหัสโรงพยาบาล : 6007 2. ขอ้ บ่งช้ีในการสง่ ตรวจ : เพ่ือตรวจหาสายพนั ธ์ุของไวรัสตบั อกั เสบบี 3. การเตรยี มผูป้ ่วย : ผูป้ ว่ ยไม่ต้องงดน้าํ อาหาร หรือเตรยี มตวั เปน็ พิเศษก่อนการเกบ็ ตัวอยา่ ง 4. สิง่ ส่งตรวจ ปริมาณ และภาชนะทใี่ ช้เกบ็ : 4.1 Whole blood เจาะเลือดใส่ K3 EDTA tube ขนาด 6 mL จํานวน 1 หลอด ผสมเลือดให้เข้ากันดีกับสารกัน เลอื ดแขง็ โดยการควา่ํ หงายหลอด 10 ครัง้ ห้ามเขย่า (เพราะจะทาํ ให้เมด็ เลอื ดแดงแตก) 4.2 Plasma ทเี่ ตรียมจาก EDTA blood ปรมิ าตร 1.5 mL จาํ นวน 2 หลอด 5. การสง่ สิง่ สง่ ตรวจและข้อควรระวงั ในการส่ง : 5.1 Whole blood นําสง่ ทอี่ ุณหภมู หิ ้อง ต้องสง่ ให้ถงึ ห้องปฏิบัตกิ ารภายใน 4 ชั่วโมงหลังเจาะเลอื ด 5.2 Whole blood นําส่งทอ่ี ุณหภมู ิ 2-8°C ต้องสง่ ใหถ้ ึงหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารภายใน 24 ชว่ั โมง หลงั การป่ันแยก 5.3 Plasma แชเ่ ย็น นําสง่ ทอ่ี ณุ หภูมิ 2-8°C ต้องสง่ ให้ถึงห้องปฏบิ ตั กิ ารภายใน 72 ช่วั โมง หลงั การป่นั แยก 5.4 Plasma แชแ่ ข็ง นาํ สง่ โดยใชน้ ้ําแขง็ แหง้ และส่งใหถ้ ึงหอ้ งปฏิบตั กิ ารภายใน 3 สัปดาห์ หลังการปน่ั แยก 6. วันและเวลาที่ให้บรกิ าร : 6.1 วนั จนั ทร์ – วันเสาร์ (รับสิง่ ส่งตรวจถึง 23.30 น.) 6.2 วันอาทติ ยแ์ ละวันหยุดราชการอน่ื งดรบั ส่งิ สง่ ตรวจ 7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วนั ทําการ นบั จากวนั ท่ีห้องปฏบิ ตั กิ ารไดร้ ับตวั อย่าง 8. การรายงานผล : 8.1 รายงานผล : Genotype A, B, C, D, E, F, G, H หรือ Mixed genotype 8.2 หนว่ ยวัด : - 8.3 ขดี จํากัดในการวดั (Limit of detection ; LOD) : 100 IU/mL 8.4 ชว่ งค่าในการรายงานผล : - 8.5 ค่าอา้ งองิ : - 8.6 ค่าวกิ ฤต : - 9. ราคาค่าตรวจ : 9.1 4,680 บาท (ราคาอาจมีการเปลยี่ นแปลงตามประกาศของคณะฯ) 9.2 ประกันสังคม/บัตรทอง เบกิ จ่ายตามสทิ ธิ 9.3 ขา้ ราชการ เบกิ ไมไ่ ด้ 10. วิธีการตรวจวเิ คราะห์ : Reverse hybridization line probe assay (LiPA) 11. สิง่ รบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : Heparin จงึ ห้ามใชห้ ลอดเลือดทใี่ ช้ heparin เป็นสารกนั เลอื ดแขง็ 12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่มิ ได้ : ภายใน 1 เดือน 13. อืน่ ๆ : ควรสง่ ตรวจ HBV viral load ก่อน และควรมคี า่ viral load ≥ 100 IU/mL รหัส MN-2-04-01-00-001-01 แกไ้ ขคร้งั ที่ 01 วันทอี่ นมุ ตั ิใช้ 11 พฤศจกิ ายน 2562 (เอกสารสาํ เนาอเิ ล็กทรอนิกส์ถูกควบคมุ ใหเ้ ป็นปจั จบุ นั เมื่ออยบู่ นเวบ็ ไซตเ์ ท่านน้ั )

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนา้ 20 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ คมู่ ือการให้บรกิ ารการตรวจทางห้องปฏบิ ัตกิ าร หอ้ งปฏิบัติการบรกิ ารและวจิ ัย ภาควิชาจลุ ชีววิทยา โทร. 63190, 63515 HBV PCR 1. รายการตรวจ : HBV PCR รหสั โรงพยาบาล : 6035 2. ขอ้ บง่ ช้ใี นการส่งตรวจ : เพอ่ื ใช้ประกอบการวนิ จิ ฉยั /ยืนยนั การตดิ เชอื้ ไวรสั ตับอักเสบบี 3. การเตรยี มผปู้ ว่ ย : ผ้ปู ่วยไมต่ ้องงดนํา้ อาหาร หรอื เตรยี มตวั เปน็ พิเศษก่อนการเกบ็ ตัวอยา่ ง 4. สง่ิ สง่ ตรวจ ปริมาณ และภาชนะที่ใชเ้ กบ็ : 4.1 Whole blood เจาะเลือดใส่ K3 EDTA tube ขนาด 6 mL จํานวน 1 หลอด ผสมเลือดให้เข้ากันดีกับสารกัน เลอื ดแขง็ โดยการคว่ําหงายหลอด 10 ครง้ั หา้ มเขย่า (เพราะจะทําให้เมด็ เลือดแดงแตก) 4.2 Plasma ที่เตรยี มจาก EDTA blood ปริมาตร 1.5 mL จํานวน 2 หลอด 5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวงั ในการส่ง : 5.1 Whole blood นําส่งท่อี ุณหภมู ิห้องหรอื ท่ี 2-8°C โดยตอ้ งสง่ ให้ถึงหอ้ งปฏบิ ตั ิการภายใน 6 ชั่วโมงหลงั เจาะเลอื ด 5.2 Plasma แช่เยน็ นําสง่ ท่อี ุณหภมู ิ 2-8°C โดยตอ้ งสง่ ให้ถึงหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารภายใน 24 ชัว่ โมงหลังการป่นั แยก 5.3 Plasma แช่แข็ง นําส่งโดยใชน้ ํา้ แข็งแห้ง และสง่ ให้ถึงห้องปฏิบัตกิ ารภายใน 3 สปั ดาห์ หลงั การป่นั แยก 6. วันและเวลาท่ใี ห้บริการ : 6.1 วันจันทร์ – วนั เสาร์ (รบั สงิ่ ส่งตรวจถงึ 23.30 น.) 6.2 วนั อาทิตย์และวันหยุดราชการอน่ื งดรบั สิง่ ส่งตรวจ 7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 7 วนั ทาํ การ นับจากวันทหี่ ้องปฏิบตั ิการไดร้ บั ตวั อย่าง 8. การรายงานผล : 8.1 รายงานผล : Negative/Positive 8.2 หนว่ ยวดั : - 8.3 ขดี จํากัดในการวัด (Limit of detection ; LOD) : 20 IU/mL 8.4 ชว่ งคา่ ในการรายงานผล : - 8.5 ค่าอ้างอิง : Negative 8.6 ค่าวกิ ฤต : - 9. ราคาค่าตรวจ : 9.1 2,040 บาท (ราคาอาจมีการเปล่ยี นแปลงตามประกาศของคณะฯ) 9.2 ประกันสงั คม/บัตรทอง เบกิ จ่ายตามสทิ ธิ 9.3 ข้าราชการ เบิกไมไ่ ด้ 10. วธิ กี ารตรวจวเิ คราะห์ : Real-time PCR 11. สิ่งรบกวนตอ่ การตรวจวิเคราะห์ : Heparin จงึ หา้ มใช้หลอดเลือดทใี่ ช้ heparin เปน็ สารกันเลอื ดแข็ง 12. ระยะเวลาท่ีสามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายใน 1 เดอื น 13. อืน่ ๆ : 13.1 หากผลการทดสอบเป็นลบ (negative) ไม่อาจสรปุ ไดว้ ่าไม่มีการติดเชื้อ เนื่องจากอาจเกิดจากผลลบปลอมซ่ึงเกดิ จากไวรสั มีการกลายพนั ธ์ุ หรอื มปี ริมาณไวรสั ในกระแสเลอื ดตํ่ามาก 13.2 เป็นการทดสอบทส่ี ่งตรวจตอ่ ห้องปฏบิ ตั กิ ารภายนอก 13.3 ไมร่ ับตรวจจากหนว่ ยงานภายนอก รหสั MN-2-04-01-00-001-01 แกไ้ ขคร้ังท่ี 01 วนั ทีอ่ นุมตั ิใช้ 11 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารสําเนาอเิ ล็กทรอนกิ สถ์ กู ควบคุมใหเ้ ป็นปจั จบุ นั เมอ่ื อยูบ่ นเวบ็ ไซต์เทา่ น้นั )

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนา้ 21 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ คู่มือการใหบ้ รกิ ารการตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารบรกิ ารและวิจัย ภาควชิ าจลุ ชีววิทยา โทร. 63190, 63515 HBV viral load 1. รายการตรวจ : HBV viral load (HBV VL) รหัสโรงพยาบาล : 6013 2. ขอ้ บง่ ช้ใี นการสง่ ตรวจ : 2.1 เป็นการตรวจหาปริมาณ HBV DNA เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนการรักษาและติดตามการรักษาการติดเชื้อไวรัส ตบั อักเสบ ชนิดบี 2.2 หา้ มใช้ในการวินิจฉัยการติดเช้อื ไวรัสตบั อักเสบ ชนิดบี 3. การเตรยี มผู้ป่วย : ผู้ปว่ ยไม่ตอ้ งงดนํ้า อาหาร หรือเตรียมตัวเปน็ พิเศษกอ่ นการเกบ็ ตวั อย่าง 4. ส่ิงสง่ ตรวจ ปรมิ าณ และภาชนะทใ่ี ช้เก็บ : 4.1 Whole blood เจาะเลือดใส่ K3 EDTA tube ขนาด 6 mL จํานวน 1 หลอด ผสมเลือดให้เข้ากันดีกับสารกัน เลอื ดแข็งโดยการคว่าํ หงายหลอด 10 คร้ัง หา้ มเขยา่ (เพราะจะทําใหเ้ มด็ เลอื ดแดงแตก) 4.2 Plasma ที่เตรยี มจาก EDTA blood ปริมาตร 1.5 mL จาํ นวน 2 หลอด 5. การส่งส่งิ ส่งตรวจและขอ้ ควรระวงั ในการสง่ : 5.1 Whole blood นําสง่ ท่ีอณุ หภูมหิ ้องหรอื ท่ี 2-8°C โดยต้องสง่ ให้ถึงหอ้ งปฏิบตั กิ ารภายใน 24 ชว่ั โมงหลงั เจาะเลือด 5.2 Plasma แช่เยน็ นําสง่ ท่อี ณุ หภมู ิ 2-8°C โดยตอ้ งสง่ ให้ถึงหอ้ งปฏบิ ัตกิ ารภายใน 7 วนั หลงั การป่นั แยก 5.3 Plasma แชแ่ ข็ง นาํ ส่งโดยใช้นํา้ แข็งแหง้ และสง่ ใหถ้ งึ หอ้ งปฏบิ ตั ิการภายใน 3 สัปดาห์ หลงั การปนั่ แยก 6. วนั และเวลาท่ีให้บริการ : 6.1 วันจนั ทร์ – วันเสาร์ (รบั ส่งิ สง่ ตรวจถงึ 23.30 น.) 6.2 วันอาทติ ย์และวนั หยุดราชการอื่น งดรับสิง่ สง่ ตรวจ 7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 5 วนั ทาํ การ นบั จากวันทหี่ อ้ งปฏบิ ตั ิการได้รบั ตวั อย่าง 8. การรายงานผล : 8.1 รายงานผล : ปริมาณ viral load และคา่ log10 8.2 หนว่ ยวัด : IU/mL 8.3 ขีดจาํ กัดในการวัด (Limit of detection ; LOD) : 20 IU/mL 8.4 ช่วงค่าในการรายงานผล : 20 – 170,000,000 IU/mL 8.5 คา่ อา้ งอิง : Not detected 8.6 ค่าวกิ ฤต : - 9. ราคาคา่ ตรวจ : 9.1 2,640 บาท (ราคาอาจมกี ารเปล่ยี นแปลงตามประกาศของคณะฯ) 9.2 ขา้ ราชการ/ประกันสงั คม/บตั รทอง เบิกจ่ายตามสทิ ธิ 10. วิธกี ารตรวจวเิ คราะห์ : Real-time PCR 11. ส่งิ รบกวนต่อการตรวจวเิ คราะห์ : 11.1 Heparin จงึ ห้ามใชห้ ลอดเลอื ดท่ใี ช้ heparin เป็นสารกันเลือดแขง็ 11.2 Hemoglobin > 250 mg/dL (หรอื plasma ท่มี ี hemolysis 2+ ขึน้ ไป) อาจยับย้ังปฏกิ ิริยาการตรวจวัด 12. ระยะเวลาท่สี ามารถขอตรวจเพ่มิ ได้ : ภายใน 1 เดอื น 13. อื่นๆ : - รหสั MN-2-04-01-00-001-01 แก้ไขครั้งที่ 01 วันที่อนุมตั ิใช้ 11 พฤศจกิ ายน 2562 (เอกสารสําเนาอิเลก็ ทรอนกิ สถ์ กู ควบคมุ ใหเ้ ป็นปจั จบุ ันเมอ่ื อยูบ่ นเว็บไซตเ์ ทา่ นน้ั )

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ หนา้ 22 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ คู่มือการใหบ้ ริการการตรวจทางห้องปฏบิ ัตกิ าร หอ้ งปฏบิ ัติการบริการและวจิ ัย ภาควิชาจุลชีววิทยา โทร. 63190, 63515 HCV genotyping 1. รายการตรวจ : HCV genotyping (HCV GT) รหัสโรงพยาบาล : 6033 2. ขอ้ บง่ ชใี้ นการส่งตรวจ : เปน็ ตรวจหาสายพันธขุ์ องไวรัสตับอกั เสบซี เพ่อื ใช้ประกอบการวางแผนการรักษา 3. การเตรียมผู้ปว่ ย : ผ้ปู ว่ ยไมต่ อ้ งงดน้ํา อาหาร หรือเตรยี มตัวเป็นพิเศษก่อนการเก็บตัวอย่าง 4. สิง่ ส่งตรวจ ปริมาณ และภาชนะท่ใี ชเ้ ก็บ : 4.1 Whole blood เจาะเลือดใส่ K3 EDTA tube ขนาด 6 mL จํานวน 1 หลอด ผสมเลือดให้เข้ากันดีกับสารกัน เลือดแข็งโดยการควํ่าหงายหลอด 10 คร้ัง ห้ามเขยา่ (เพราะจะทําให้เม็ดเลือดแดงแตก) 4.2 Plasma ทเ่ี ตรยี มจาก EDTA blood ปริมาตร 1.5 mL จํานวน 2 หลอด 5. การสง่ สงิ่ สง่ ตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : 5.1 Whole blood นาํ ส่งท่ีอุณหภมู หิ อ้ ง ต้องสง่ ให้ถึงห้องปฏิบัติการภายใน 4 ช่ัวโมงหลงั เจาะเลือด 5.2 Whole blood นาํ ส่งทีอ่ ณุ หภมู ิ 2-8°C ตอ้ งสง่ ให้ถงึ หอ้ งปฏบิ ัติการภายใน 24 ชั่วโมง หลงั การปั่นแยก 5.3 Plasma แช่เย็น นําส่งทีอ่ ุณหภมู ิ 2-8°C ตอ้ งส่งใหถ้ งึ ห้องปฏิบตั ิการภายใน 72 ชั่วโมง หลังการปัน่ แยก 5.4 Plasma แช่แขง็ นาํ ส่งโดยใชน้ ํา้ แขง็ แหง้ และส่งให้ถึงห้องปฏิบัตกิ ารภายใน 3 สปั ดาห์ หลงั การปน่ั แยก 6. วนั และเวลาทใ่ี ห้บรกิ าร : 6.1 วันจันทร์ – วนั เสาร์ (รับสิง่ สง่ ตรวจถงึ 23.30 น.) 6.2 วันอาทิตยแ์ ละวนั หยดุ ราชการอืน่ งดรับสง่ิ ส่งตรวจ 7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 10 วันทําการ นบั จากวนั ท่ีหอ้ งปฏิบัตกิ ารได้รับตวั อยา่ ง 8. การรายงานผล : 8.1 รายงานผล: Genotype 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ subtype ต่างๆ 8.2 หนว่ ยวัด : - 8.3 ขดี จาํ กัดในการวดั (Limit of detection ; LOD) : 2,000 IU/mL 8.4 ช่วงค่าในการรายงานผล : - 8.5 ค่าอา้ งองิ : - 8.6 คา่ วิกฤต : - 9. ราคาคา่ ตรวจ : 9.1 4,560 บาท (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามประกาศของคณะฯ) 9.2 ข้าราชการ/ประกันสังคม/บตั รทอง เบิกจ่ายตามสิทธิ 10. วธิ กี ารตรวจวเิ คราะห์ : Reverse hybridization line probe assay (LiPA) 11. ส่งิ รบกวนต่อการตรวจวเิ คราะห์ : Heparin จึงหา้ มใชห้ ลอดเลือดที่ใช้ heparin เป็นสารกันเลอื ดแขง็ 12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพม่ิ ได้ : ภายใน 1 เดือน 13. อื่นๆ : ควรส่งตรวจ HCV viral load ก่อน และต้องมคี ่า viral load ≥ 2,000 IU/mL รหัส MN-2-04-01-00-001-01 แก้ไขครั้งที่ 01 วันท่ีอนมุ ตั ใิ ช้ 11 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารสําเนาอเิ ล็กทรอนกิ สถ์ กู ควบคุมให้เปน็ ปัจจุบันเม่อื อยู่บนเวบ็ ไซตเ์ ทา่ น้นั )

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ หน้า 23 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ ค่มู ือการใหบ้ รกิ ารการตรวจทางห้องปฏบิ ตั กิ าร หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารบริการและวจิ ัย ภาควชิ าจุลชีววิทยา โทร. 63190, 63515 HCV RT-PCR 1. รายการตรวจ : HCV RT-PCR รหัสโรงพยาบาล : 6034 2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : เพ่ือใช้ประกอบการวินิจฉัยการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบซี โดยต้องใช้ร่วมกับผลการตรวจทาง ซโี รโลยแี ละอาการทางคลินกิ ของผู้ปว่ ย 3. การเตรยี มผู้ป่วย : ผูป้ ว่ ยไม่ตอ้ งงดนํา้ อาหาร หรือเตรยี มตัวเป็นพิเศษก่อนการเกบ็ ตัวอยา่ ง 4. ส่ิงสง่ ตรวจ ปริมาณ และภาชนะทใ่ี ชเ้ ก็บ : 4.1 Whole blood เจาะเลือดใส่ K3 EDTA tube ขนาด 6 mL จํานวน 1 หลอด ผสมเลือดให้เข้ากันดีกับสารกัน เลอื ดแขง็ โดยการคว่ําหงายหลอด 10 คร้ัง ห้ามเขย่า (เพราะจะทาํ ให้เมด็ เลือดแดงแตก) 4.2 Plasma ที่เตรยี มจาก EDTA blood ปรมิ าตร 1.5 mL จาํ นวน 2 หลอด 5. การส่งสิ่งส่งตรวจและขอ้ ควรระวงั ในการสง่ : 5.1 Whole blood นําส่งทอ่ี ณุ หภมู หิ อ้ งหรือที่ 2-8°C โดยต้องส่งให้ถงึ ห้องปฏบิ ัตกิ ารภายใน 6 ชว่ั โมงหลังเจาะเลือด 5.2 Plasma แชเ่ ย็น นาํ สง่ ท่อี ณุ หภมู ิ 2-8°C โดยต้องสง่ ใหถ้ งึ หอ้ งปฏิบตั กิ ารภายใน 24 ชั่วโมงหลงั การป่นั แยก 5.3 Plasma แช่แข็ง นาํ ส่งโดยใชน้ า้ํ แข็งแห้ง และส่งให้ถึงห้องปฏบิ ัตกิ ารภายใน 3 สปั ดาห์ หลังการปน่ั แยก 6. วนั และเวลาท่ใี ห้บรกิ าร : 6.1 วันจนั ทร์ – วันเสาร์ (รับสงิ่ ส่งตรวจถึง 23.30 น.) 6.2 วันอาทติ ยแ์ ละวันหยุดราชการอน่ื งดรบั สง่ิ สง่ ตรวจ 7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 7 วันทําการ นับจากวนั ทีห่ อ้ งปฏิบตั ิการได้รบั ตัวอยา่ ง 8. การรายงานผล : 8.1 รายงานผล : Negative/Positive 8.2 หนว่ ยวดั : - 8.3 ขดี จาํ กัดในการวดั (Limit of detection ; LOD) : 57 IU/mL 8.4 ชว่ งคา่ ในการรายงานผล : - 8.5 คา่ อา้ งองิ : Negative 8.6 ค่าวกิ ฤต : - 9. ราคาค่าตรวจ : 9.1 2,040 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ) 9.2 ประกันสงั คม/บตั รทอง เบกิ จา่ ยตามสทิ ธิ 9.3 ข้าราชการ เบิกไมไ่ ด้ 10. วธิ กี ารตรวจวิเคราะห์ : Real-time PCR 11. ส่ิงรบกวนตอ่ การตรวจวเิ คราะห์ : Heparin จงึ หา้ มใช้หลอดเลือดทีใ่ ช้ heparin เป็นสารกันเลอื ดแข็ง 12. ระยะเวลาทสี่ ามารถขอตรวจเพิ่มได้ : ภายใน 1 เดอื น 13. อ่นื ๆ : 13.1 หากผลการทดสอบเป็นลบ (negative) ไม่อาจสรุปได้วา่ ไมม่ ีการติดเชื้อ เน่ืองจากอาจเกิดจากผลลบปลอมซ่ึงเกิด จากไวรัสมีการกลายพนั ธ์ุ หรือมีปรมิ าณไวรสั ในกระแสเลือดตํ่ามาก 13.2 เปน็ การทดสอบท่สี ่งตรวจตอ่ ห้องปฏบิ ัตกิ ารภายนอก 13.3 ไม่รับตรวจจากหน่วยงานภายนอก รหัส MN-2-04-01-00-001-01 แกไ้ ขครั้งที่ 01 วันท่อี นุมตั ิใช้ 11 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารสาํ เนาอเิ ล็กทรอนิกสถ์ กู ควบคุมให้เป็นปัจจุบนั เมือ่ อยู่บนเว็บไซต์เทา่ น้นั )

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ หนา้ 24 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ คู่มอื การใหบ้ รกิ ารการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หอ้ งปฏิบตั ิการบรกิ ารและวิจัย ภาควิชาจุลชีววิทยา โทร. 63190, 63515 HCV viral load 1. รายการตรวจ : HCV viral load (HCV VL) รหัสโรงพยาบาล : 6015 2. ขอ้ บ่งชใี้ นการสง่ ตรวจ : 2.1 เป็นการตรวจหาปริมาณ HCV RNA เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนการรักษาและติดตามการรักษาการติดเช้ือไวรัส ตบั อกั เสบ ชนิดซี 2.2 ห้ามใช้ในการวนิ จิ ฉัยการติดเช้ือไวรสั ตับอกั เสบ ชนดิ ซี 3. การเตรยี มผู้ป่วย : ผปู้ ว่ ยไม่ตอ้ งงดนํ้า อาหาร หรือเตรยี มตัวเปน็ พิเศษกอ่ นการเกบ็ ตัวอยา่ ง 4. ส่ิงส่งตรวจ ปริมาณ และภาชนะที่ใชเ้ กบ็ : 4.1 Whole blood เจาะเลือดใส่ K3 EDTA tube ขนาด 6 mL จํานวน 1 หลอด ผสมเลือดให้เข้ากันดีกับสารกัน เลอื ดแขง็ โดยการคว่ําหงายหลอด 10 คร้งั ห้ามเขยา่ (เพราะจะทาํ ให้เม็ดเลือดแดงแตก) 4.2 Plasma ท่เี ตรยี มจาก EDTA blood ปริมาตร 1.5 mL จาํ นวน 2 หลอด 5. การสง่ สง่ิ ส่งตรวจและขอ้ ควรระวงั ในการสง่ : 5.1 Whole blood นาํ สง่ ทอี่ ุณหภูมิหอ้ งหรือที่ 2-8°C โดยตอ้ งสง่ ให้ถึงหอ้ งปฏบิ ัติการภายใน 24 ชว่ั โมงหลังเจาะเลือด 5.2 Plasma แช่เยน็ นําส่งที่อณุ หภมู ิ 2-8°C โดยต้องสง่ ใหถ้ งึ ห้องปฏิบัตกิ ารภายใน 3 วนั หลงั การปนั่ แยก 5.3 Plasma แช่แข็ง นาํ ส่งโดยใช้นํ้าแขง็ แห้ง และสง่ ใหถ้ ึงหอ้ งปฏิบตั กิ ารภายใน 3 สปั ดาห์ หลงั การป่นั แยก 6. วันและเวลาทใ่ี ห้บรกิ าร : 6.1 วันจันทร์ – วันเสาร์ (รบั สง่ิ สง่ ตรวจถึง 23.30 น.) 6.2 วันอาทติ ย์และวันหยุดราชการอื่น งดรบั ส่ิงส่งตรวจ 7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 5 วันทาํ การ นบั จากวันทหี่ ้องปฏบิ ตั ิการได้รบั ตัวอย่าง 8. การรายงานผล : 8.1 รายงานผล : ปรมิ าณ viral load และคา่ log10 8.2 หน่วยวัด : IU/mL 8.3 ขดี จาํ กดั ในการวัด (Limit of detection ; LOD) : 15 IU/mL 8.4 ชว่ งคา่ ในการรายงานผล : 15 – 100,000,000 IU/mL 8.5 ค่าอา้ งองิ : Not detected 8.6 คา่ วกิ ฤต : - 9. ราคาค่าตรวจ : 9.1 3,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามประกาศของคณะฯ) 9.2 ข้าราชการ/ประกันสังคม/บัตรทอง เบิกจ่ายตามสิทธิ 10. วธิ ีการตรวจวเิ คราะห์ : Real-time PCR 11. ส่งิ รบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : 11.1 Heparin จึงหา้ มใช้หลอดเลอื ดทใี่ ช้ heparin เป็นสารกนั เลอื ดแขง็ 11.2 Hemoglobin > 200 mg/dL (หรอื plasma ทม่ี ี hemolysis 2+ ขน้ึ ไป) อาจยับยง้ั ปฏกิ ริ ิยาการตรวจวัด 12. ระยะเวลาท่ีสามารถขอตรวจเพม่ิ ได้ : ภายใน 1 เดือน 13. อ่ืนๆ : - รหัส MN-2-04-01-00-001-01 แกไ้ ขครงั้ ที่ 01 วนั ที่อนุมัติใช้ 11 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารสาํ เนาอเิ ลก็ ทรอนิกสถ์ กู ควบคมุ ใหเ้ ปน็ ปจั จุบนั เมื่ออยู่บนเว็บไซตเ์ ท่านั้น)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 25 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ คู่มอื การใหบ้ ริการการตรวจทางห้องปฏบิ ัติการ หอ้ งปฏบิ ัติการบรกิ ารและวจิ ัย ภาควชิ าจุลชีววิทยา โทร. 63190, 63515 HIV-1 DNA PCR 1. รายการตรวจ : HIV-1 DNA PCR รหสั โรงพยาบาล : 6098 2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ : เป็นการตรวจหา proviral DNA เพ่ือใช้ประกอบการวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวี ในเด็กอายุ น้อยกว่า 24 เดอื นที่คลอดจากแมท่ ตี่ ดิ เชอ้ื เอชไอวี 3. การเตรยี มผูป้ ว่ ย : ผ้ปู ่วยไม่ต้องงดนํ้า อาหาร หรอื เตรยี มตวั เปน็ พิเศษกอ่ นการเก็บตัวอย่าง 4. ส่งิ ส่งตรวจ ปรมิ าณ และภาชนะที่ใช้เกบ็ : Whole blood เจาะเลือดใส่ K3 EDTA tube ขนาด 3 mL จํานวน 1 หลอด ผสมเลือดให้เข้ากันดีกับสารกันเลือด แข็งโดยการคว่าํ หงายหลอด 10 ครง้ั หา้ มเขยา่ (เพราะจะทําใหเ้ มด็ เลือดแดงแตก) 5. การสง่ สิง่ สง่ ตรวจและขอ้ ควรระวังในการสง่ : Whole blood นําสง่ ทีอ่ ณุ หภูมิ 2-8°C โดยต้องสง่ ให้ถึงหอ้ งปฏบิ ตั ิการภายใน 24 ชั่วโมงหลงั เจาะเลอื ด 6. วนั และเวลาทใ่ี ห้บรกิ าร : 6.1 วนั จนั ทร์ – วันศกุ ร์ (รบั สง่ิ สง่ ตรวจถงึ 23.30 น.) 6.2 วันเสาร์-อาทิตยแ์ ละวนั หยดุ ราชการอน่ื งดรบั ส่งิ สง่ ตรวจ 7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 7 วนั ทําการ นับจากวนั ทหี่ อ้ งปฏบิ ัตกิ ารได้รบั ตวั อยา่ ง 8. การรายงานผล : 8.1 รายงานผล : Negative/Positive 8.2 หนว่ ยวัด : - 8.3 ขีดจํากดั ในการวดั (Limit of detection ; LOD) : 10 proviral/mL 8.4 ชว่ งค่าในการรายงานผล : - 8.5 คา่ อ้างอิง : Negative 8.6 คา่ วกิ ฤต : - 9. ราคาค่าตรวจ : 9.1 2,040 บาท (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามประกาศของคณะฯ) 9.2 ประกันสงั คม/บัตรทอง เบิกจา่ ยตามสทิ ธิ 9.3 ข้าราชการ เบกิ ไม่ได้ 10. วธิ ีการตรวจวิเคราะห์ : Real-time PCR 11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : Heparin จึงห้ามใช้หลอดเลือดทีใ่ ช้ heparin เปน็ สารกนั เลือดแข็ง 12. ระยะเวลาท่ีสามารถขอตรวจเพิม่ ได้ : ไม่สามารถขอตรวจเพ่มิ จากส่งิ สง่ ตรวจเดิมได้ 13. อ่นื ๆ : 13.1 ตอ้ งส่งหนงั สอื แสดงความยนิ ยอมให้ตรวจหาเช้ือเอชไอวีดว้ ย ห้องปฏิบัติการจงึ จะทําการตรวจให้ 13.2 หากผลการทดสอบเป็นลบ ไม่อาจสรุปได้ว่าไม่มีการติดเช้ือเอชไอวี ควรตรวจ PCR หรือตรวจหาแอนติบอดีซํ้า โดยใหเ้ จาะเลือดใหม่โดยทิ้งระยะเวลาห่าง 3 เดอื น 13.3 เป็นการทดสอบท่สี ง่ ตรวจตอ่ หอ้ งปฏิบตั กิ ารภายนอก 13.4 ไม่รับตรวจจากหนว่ ยงานภายนอก รหัส MN-2-04-01-00-001-01 แกไ้ ขคร้งั ท่ี 01 วนั ที่อนุมตั ิใช้ 11 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารสําเนาอเิ ลก็ ทรอนกิ สถ์ กู ควบคุมใหเ้ ปน็ ปจั จุบันเมื่ออยูบ่ นเว็บไซต์เท่านัน้ )

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ หน้า 26 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ คูม่ อื การใหบ้ รกิ ารการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ห้องปฏิบตั ิการบรกิ ารและวจิ ัย ภาควิชาจุลชีววิทยา โทร. 63190, 63515 HIV-1 drug resistance genotyping 1. รายการตรวจ : HIV-1 drug resistance genotyping (HIV-1 DR) รหสั โรงพยาบาล : 6028, 6026 (สปสช.) 2. ข้อบ่งชใ้ี นการสง่ ตรวจ : ใช้ประเมนิ ภาวะการดือ้ ยาในผตู้ ิดเช้อื เอชไอวที ีไ่ ด้รับการรักษาด้วยยาตา้ นไวรสั และเพ่อื พิจารณาปรบั เปลีย่ นสตู รยา 3. การเตรยี มผ้ปู ว่ ย : ผปู้ ่วยไมต่ อ้ งงดนํ้า อาหาร หรือเตรียมตัวเป็นพเิ ศษกอ่ นการเกบ็ ตวั อยา่ ง 4. ส่งิ สง่ ตรวจ ปรมิ าณ และภาชนะท่ใี ช้เก็บ : 4.1 Whole blood เจาะเลือดใส่ K3 EDTA tube ขนาด 6 mL จํานวน 1 หลอด ผสมเลือดให้เข้ากันดีกับสารกัน เลอื ดแข็งโดยการคว่ําหงายหลอด 10 ครงั้ หา้ มเขย่า (เพราะจะทาํ ใหเ้ มด็ เลอื ดแดงแตก) 4.2 Plasma ที่เตรยี มจาก EDTA blood ปรมิ าตร 1.5 mL จาํ นวน 2 หลอด 5. การส่งสงิ่ ส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : 5.1 Whole blood นําส่งทีอ่ ุณหภูมหิ ้อง ต้องส่งให้ถึงห้องปฏบิ ตั ิการภายใน 6 ชั่วโมงหลงั เจาะเลือด 5.2 Whole blood นาํ สง่ ทอ่ี ณุ หภมู ิ 2-8°C ตอ้ งสง่ ใหถ้ ึงห้องปฏิบตั ิการภายใน 24 ช่ัวโมง หลงั การป่ันแยก 5.3 Plasma แชแ่ ข็ง นาํ ส่งโดยใชน้ ้ําแขง็ แห้ง และส่งให้ถงึ ห้องปฏบิ ตั กิ ารภายใน 3 สปั ดาห์ หลงั การป่ันแยก 6. วนั และเวลาที่ให้บริการ : 6.1 วนั จันทร์ – วันเสาร์ (รบั สงิ่ ส่งตรวจถึง 23.30 น.) 6.2 วันอาทิตยแ์ ละวนั หยดุ ราชการอ่ืน งดรับส่งิ สง่ ตรวจ 7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 20 วนั ทําการ นบั จากวนั ที่หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารได้รับตัวอยา่ ง 8. การรายงานผล : 8.1 รายงานผล : Susceptible/Potential low level resistance/Low level resistance/Intermediate resistance/ High level resistance 8.2 หนว่ ยวัด : - 8.3 ขีดจาํ กัดในการวัด (Limit of detection ; LOD) : 1,000 copies/mL 8.4 ชว่ งค่าในการรายงานผล : - 8.5 คา่ อา้ งอิง : - 8.6 ค่าวกิ ฤต : - 9. ราคาคา่ ตรวจ : 9.1 9,600 บาท (ราคาอาจมกี ารเปล่ียนแปลงตามประกาศของคณะฯ) 9.2 ข้าราชการ/ประกันสงั คม/บตั รทอง เบิกจา่ ยตามสทิ ธิ 10. วธิ ีการตรวจวิเคราะห์ : Next generation sequencing (NGS) 11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : Heparin จึงห้ามใชห้ ลอดเลอื ดที่ใช้ heparin เปน็ สารกันเลอื ดแขง็ 12. ระยะเวลาท่สี ามารถขอตรวจเพม่ิ ได้ : ภายใน 1 เดือน 13. อ่ืนๆ : 13.1 ต้องส่งตรวจหาปริมาณ HIV viral load ก่อน และต้องมีค่า viral load ≥ 1,000 copies/mL ซึ่งหากผลตรวจ เกนิ 90 วนั จะต้องสง่ ตรวจ viral load ซ้าํ ก่อนสง่ ตรวจ drug resistance 13.2 เป็นการทดสอบท่ีสง่ ตรวจตอ่ ห้องปฏบิ ตั กิ ารภายนอก 13.3 ไม่รับตรวจจากหน่วยงานภายนอก รหัส MN-2-04-01-00-001-01 แก้ไขครง้ั ที่ 01 วนั ทีอ่ นมุ ัติใช้ 11 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารสาํ เนาอิเลก็ ทรอนิกสถ์ กู ควบคุมให้เป็นปจั จบุ ันเมอ่ื อยู่บนเวบ็ ไซตเ์ ท่านนั้ )

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนา้ 27 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ ค่มู อื การให้บรกิ ารการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ หอ้ งปฏิบตั กิ ารบรกิ ารและวจิ ัย ภาควชิ าจลุ ชีววิทยา โทร. 63190, 63515 HIV-1 RT PCR 1. รายการตรวจ : HIV-1 RT PCR (HIV-1 RNA PCR) รหัสโรงพยาบาล : 6032 2. ขอ้ บง่ ชใ้ี นการส่งตรวจ : ใช้ประกอบการวินจิ ฉัยการตดิ เชอื้ เอชไอวี 3. การเตรยี มผ้ปู ่วย : ผ้ปู ว่ ยไม่ต้องงดนํา้ อาหาร หรอื เตรยี มตวั เป็นพเิ ศษกอ่ นการเก็บตวั อย่าง 4. สิ่งสง่ ตรวจ ปริมาณ และภาชนะท่ีใช้เกบ็ : 4.1 Whole blood เจาะเลือดใส่ K3 EDTA tube ขนาด 6 mL จํานวน 1 หลอด ผสมเลือดให้เข้ากันดีกับสารกัน เลือดแขง็ โดยการควา่ํ หงายหลอด 10 ครง้ั ห้ามเขยา่ (เพราะจะทาํ ให้เม็ดเลอื ดแดงแตก) 4.2 Plasma ทเี่ ตรียมจาก EDTA blood ปริมาตร 1.5 mL จาํ นวน 2 หลอด 5. การสง่ สิ่งส่งตรวจและขอ้ ควรระวังในการสง่ : 5.1 Whole blood นําสง่ ทอี่ ณุ หภูมหิ อ้ งหรอื ท่ี 2-8°C โดยตอ้ งสง่ ใหถ้ ึงห้องปฏิบตั ิการภายใน 6 ชว่ั โมงหลงั เจาะเลือด 5.2 Plasma แชเ่ ย็น นาํ สง่ ท่ีอณุ หภูมิ 2-8°C โดยตอ้ งสง่ ให้ถึงห้องปฏบิ ัตกิ ารภายใน 24 ชั่วโมงหลังการปั่นแยก 5.3 Plasma แช่แขง็ นาํ สง่ โดยใช้น้าํ แข็งแหง้ และสง่ ให้ถึงห้องปฏบิ ตั กิ ารภายใน 3 สัปดาห์ หลงั การป่ันแยก 6. วันและเวลาทใี่ ห้บรกิ าร : 6.1 วนั จนั ทร์ – วันเสาร์ (รับสง่ิ ส่งตรวจถงึ 23.30 น.) 6.2 วันอาทติ ย์และวนั หยดุ ราชการอนื่ งดรบั ส่งิ ส่งตรวจ 7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 7 วันทาํ การ นับจากวันทหี่ ้องปฏิบัตกิ ารไดร้ ับตัวอย่าง 8. การรายงานผล : 8.1 รายงานผล : Negative/Positive 8.2 หนว่ ยวัด : - 8.3 ขดี จํากัดในการวดั (Limit of detection ; LOD) : 167 copies/mL 8.4 ชว่ งค่าในการรายงานผล : - 8.5 ค่าอ้างอิง : Negative 8.6 คา่ วกิ ฤต : - 9. ราคาค่าตรวจ : 9.1 2,040 บาท (ราคาอาจมกี ารเปลยี่ นแปลงตามประกาศของคณะฯ) 9.2 ประกนั สังคม/บัตรทอง เบกิ จา่ ยตามสิทธิ 9.3 ข้าราชการ เบกิ ไมไ่ ด้ 10. วิธกี ารตรวจวิเคราะห์ : Real-time PCR 11. ส่ิงรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : Heparin จงึ ห้ามใช้หลอดเลือดที่ใช้ heparin เปน็ สารกันเลือดแข็ง 12. ระยะเวลาทส่ี ามารถขอตรวจเพ่มิ ได้ : ภายใน 1 เดือน 13. อ่ืนๆ : 13.1 ต้องสง่ หนังสือแสดงความยินยอมใหต้ รวจหาเชอื้ เอชไอวีดว้ ย ห้องปฏิบัตกิ ารจงึ จะทาํ การตรวจให้ 13.2 หากผลการทดสอบเป็นลบ ไม่อาจสรุปได้วา่ ไม่มีการติดเช้ือเอชไอวี ควรตรวจ PCR หรือตรวจหาแอนติบอดซี าํ้ โดยให้เจาะเลอื ดใหม่โดยท้งิ ระยะเวลาหา่ ง 3 เดอื น 13.3 เปน็ การทดสอบท่สี ่งตรวจต่อหอ้ งปฏิบัติการภายนอก 13.4 ไม่รบั ตรวจจากหน่วยงานภายนอก รหัส MN-2-04-01-00-001-01 แก้ไขคร้งั ที่ 01 วันที่อนมุ ตั ใิ ช้ 11 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารสําเนาอิเล็กทรอนกิ สถ์ กู ควบคุมให้เปน็ ปัจจบุ นั เมื่ออยบู่ นเวบ็ ไซตเ์ ท่านนั้ )

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ หนา้ 28 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ คู่มือการใหบ้ รกิ ารการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หอ้ งปฏบิ ัตกิ ารบริการและวิจัย ภาควิชาจุลชีววิทยา โทร. 63190, 63515 HIV-1 viral load 1. รายการตรวจ : HIV-1 viral load (HIV VL) รหัสโรงพยาบาล : 6021, 6025 (สปสช.) 2. ข้อบ่งช้ีในการส่งตรวจ : 2.1 เป็นการตรวจหาปรมิ าณ HIV-1 RNA เพื่อใช้ในการวางแผนการรกั ษาและติดตามการรกั ษาการติดเชื้อเอชไอวี 2.2 หา้ มใช้ในการวนิ ิจฉยั การติดเช้ือเอชไอวี 3. การเตรียมผู้ปว่ ย : ผปู้ ่วยไมต่ ้องงดนํ้า อาหาร หรอื เตรยี มตวั เปน็ พิเศษกอ่ นการเก็บตวั อยา่ ง 4. ส่ิงส่งตรวจ ปรมิ าณ และภาชนะที่ใช้เก็บ : 4.1 Whole blood เจาะเลือดใส่ K3 EDTA tube ขนาด 6 mL จํานวน 1 หลอด ผสมเลือดให้เข้ากันดีกับสารกัน เลือดแข็งโดยการคว่าํ หงายหลอด 10 ครั้ง ห้ามเขย่า (เพราะจะทาํ ให้เมด็ เลือดแดงแตก) 4.2 Plasma ที่เตรยี มจาก EDTA blood ปริมาตร 1.5 mL จาํ นวน 2 หลอด 5. การสง่ สง่ิ ส่งตรวจและขอ้ ควรระวังในการสง่ : 5.1 Whole blood นําสง่ ทอี่ ุณหภมู หิ อ้ งหรอื ที่ 2-8°C โดยตอ้ งสง่ ให้ถึงหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารภายใน 24 ชวั่ โมงหลังเจาะเลอื ด 5.2 Plasma แชเ่ ย็น นําส่งทีอ่ ณุ หภูมิ 2-8°C โดยตอ้ งสง่ ใหถ้ ึงหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารภายใน 6 วันหลงั การป่ันแยก 5.3 Plasma แช่แข็ง นําสง่ โดยใช้นาํ้ แข็งแหง้ และส่งให้ถงึ หอ้ งปฏิบัติการภายใน 3 สปั ดาห์ หลังการปนั่ แยก 6. วันและเวลาทใ่ี ห้บรกิ าร : 6.1 วันจนั ทร์ – วนั เสาร์ (รบั ส่งิ สง่ ตรวจถงึ 23.30 น.) 6.2 วันอาทิตย์และวนั หยดุ ราชการอ่นื งดรับสิ่งส่งตรวจ 7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 5 วันทาํ การ นับจากวันทห่ี ้องปฏิบัติการไดร้ บั ตวั อยา่ ง 8. การรายงานผล : 8.1 รายงานผล : ปรมิ าณ viral load และคา่ log10 8.2 หนว่ ยวัด : copies/mL 8.3 ขีดจาํ กัดในการวัด (Limit of detection ; LOD) : 20 copies/mL 8.4 ชว่ งค่าในการรายงานผล : 20 – 10,000,000 copies/mL 8.5 คา่ อ้างองิ : Not detected 8.6 ค่าวิกฤต : - 9. ราคาคา่ ตรวจ : 9.1 2,400 บาท (ราคาอาจมกี ารเปลยี่ นแปลงตามประกาศของคณะฯ) 9.2 ขา้ ราชการ/ประกนั สังคม/บัตรทอง เบกิ จา่ ยตามสทิ ธิ 10. วธิ กี ารตรวจวิเคราะห์ : Real-time PCR 11. ส่ิงรบกวนต่อการตรวจวเิ คราะห์ : 11.1 Heparin จึงห้ามใชห้ ลอดเลือดท่ใี ช้ heparin เปน็ สารกนั เลือดแขง็ 11.2 Hemoglobin > 900 mg/dL (หรอื plasma ท่ีมี hemolysis 4+) อาจยับยงั้ ปฏิกิริยาการตรวจวัด 12. ระยะเวลาทสี่ ามารถขอตรวจเพ่มิ ได้ : ภายใน 1 เดือน 13. อืน่ ๆ : - รหสั MN-2-04-01-00-001-01 แก้ไขคร้ังท่ี 01 วันทอี่ นุมัติใช้ 11 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารสาํ เนาอิเลก็ ทรอนิกสถ์ กู ควบคมุ ให้เป็นปจั จุบันเม่ืออยบู่ นเว็บไซตเ์ ท่านน้ั )

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ หนา้ 29 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ คมู่ อื การใหบ้ ริการการตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร หอ้ งปฏิบัตกิ ารบรกิ ารและวิจัย ภาควชิ าจลุ ชีววิทยา โทร. 63190, 63515 HSV PCR 1. รายการตรวจ : HSV PCR รหสั โรงพยาบาล : 6009 (Blood), 6010 (CSF), 6003 (Others) 2. ข้อบง่ ชีใ้ นการสง่ ตรวจ : เพ่อื ตรวจหาเช้ือ Herpes simplex virus type 1&2 ในส่งิ ส่งตรวจ 3. การเตรยี มผ้ปู ่วย : ผู้ป่วยไม่ต้องงดนาํ้ อาหาร หรอื เตรียมตวั เปน็ พเิ ศษกอ่ นการเก็บตัวอยา่ ง 4. สง่ิ สง่ ตรวจ ปรมิ าณ และภาชนะทใี่ ชเ้ ก็บ : 4.1 Whole blood เจาะเลือดใส่ K3 EDTA tube ขนาด 3 mL จํานวน 1 หลอด ผสมเลือดให้เข้ากันดีกับสารกัน เลอื ดแข็งโดยการควํา่ หงายหลอด 10 ครง้ั ห้ามเขยา่ (เพราะจะทําให้เม็ดเลือดแดงแตก) 4.2 Plasma ทเ่ี ตรียมจาก EDTA blood ปรมิ าตร 1.5 mL จํานวน 1 หลอด 4.3 Cerebrospinal fluid (CSF) ปรมิ าตร 1-2 mL บรรจุในหลอด sterile 4.4 Cutaneous และ mucocutaneous lesion swabs ใสใ่ น NSS ปรมิ าตร 1 mL โดยบรรจุในหลอด sterile 5. การสง่ ส่ิงส่งตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : 5.1 Whole blood เกบ็ รกั ษาและนําสง่ ท่ีอณุ หภูมิห้องหรือที่ 2-8°C โดยตอ้ งสง่ ให้ถงึ หอ้ งปฏบิ ตั ิการภายใน 24 ช่ัวโมง หลังเจาะเลอื ด 5.2 Plasma, CSF, Swab เกบ็ รกั ษาและนาํ สง่ ที่อุณหภมู ิ 2-8°C โดยตอ้ งสง่ ใหถ้ ึงหอ้ งปฏิบัติการภายใน 24 ชวั่ โมง หาก เกบ็ ไวน้ านกว่านัน้ ใหแ้ ช่แข็งที่ -20°C 5.3 Plasma แชแ่ ขง็ นาํ ส่งโดยใช้น้าํ แขง็ แหง้ และส่งใหถ้ งึ ห้องปฏิบตั ิการภายใน 3 สปั ดาห์ หลงั การป่ันแยก 6. วันและเวลาที่ให้บริการ : 6.1 วันจนั ทร์ – วันเสาร์ (รบั สิง่ สง่ ตรวจถึง 23.30 น.) 6.2 วันอาทติ ย์และวันหยุดราชการอ่นื งดรับสิ่งส่งตรวจ 7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 3 วนั ทาํ การ นับจากวนั ทห่ี ้องปฏิบัตกิ ารไดร้ ับตัวอย่าง 8. การรายงานผล : 8.1 รายงานผล : Negative/Positive 8.2 หน่วยวดั : - 8.3 ขีดจาํ กัดในการวัด (Limit of detection ; LOD) : HSV type 1 = 82.5 copies/mL, HSV type 2 = 300 copies/mL 8.4 ช่วงค่าในการรายงานผล : - 8.5 คา่ อา้ งองิ : - 8.6 ค่าวิกฤต : - 9. ราคาค่าตรวจ : 9.1 1,920 บาท (ราคาอาจมกี ารเปลีย่ นแปลงตามประกาศของคณะฯ) 9.2 ประกนั สงั คม/บัตรทอง เบกิ จา่ ยตามสทิ ธิ 9.3 ขา้ ราชการ เบิกไมไ่ ด้ 10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ : Real-time PCR 11. ส่งิ รบกวนต่อการตรวจวเิ คราะห์ : Heparin จงึ ห้ามใชห้ ลอดเลอื ดที่ใช้ heparin เป็นสารกนั เลอื ดแข็ง 12. ระยะเวลาทสี่ ามารถขอตรวจเพิม่ ได้ : ภายใน 1 เดอื น 13. อ่นื ๆ : - รหัส MN-2-04-01-00-001-01 แก้ไขคร้งั ท่ี 01 วันทอี่ นมุ ตั ใิ ช้ 11 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารสาํ เนาอเิ ล็กทรอนกิ สถ์ กู ควบคมุ ใหเ้ ป็นปจั จุบันเมือ่ อย่บู นเวบ็ ไซตเ์ ทา่ นน้ั )

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ หนา้ 30 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ คู่มอื การให้บริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการบรกิ ารและวิจัย ภาควชิ าจุลชีววิทยา โทร. 63190, 63515 JC virus PCR 1. รายการตรวจ : JC virus PCR รหัสโรงพยาบาล : 6001 2. ข้อบ่งช้ใี นการสง่ ตรวจ : เพอ่ื ตรวจหาเชื้อ JC virus ในสง่ิ ส่งตรวจ 3. การเตรยี มผปู้ ว่ ย : ผูป้ ว่ ยไม่ตอ้ งงดนํ้า อาหาร หรอื เตรียมตัวเป็นพเิ ศษก่อนการเก็บตัวอยา่ ง 4. สง่ิ สง่ ตรวจ ปรมิ าณ และภาชนะท่ใี ช้เก็บ : 4.1 Whole blood เจาะเลือดใส่ K3 EDTA tube ขนาด 3 mL จํานวน 1 หลอด ผสมเลือดให้เข้ากันดีกับสารกัน เลือดแข็งโดยการคว่ําหงายหลอด 10 คร้ัง ห้ามเขย่า (เพราะจะทําใหเ้ ม็ดเลือดแดงแตก) 4.2 Plasma ท่เี ตรยี มจาก EDTA blood ปรมิ าตร 1.5 mL จํานวน 1 หลอด 4.3 Cerebrospinal fluid (CSF), body fluid ปรมิ าตร 1-2 mL บรรจุในหลอด sterile 5. การสง่ สิ่งส่งตรวจและข้อควรระวงั ในการสง่ : 5.1 Whole blood เก็บรกั ษาและนําสง่ ที่อณุ หภูมหิ ้อง ต้องส่งให้ถงึ ห้องปฏิบตั ิการภายใน 6 ชว่ั โมงหลงั เจาะเลอื ด 5.2 Whole blood เก็บรักษาและนําส่งทอี่ ุณหภูมิ 2-8°C ตอ้ งสง่ ใหถ้ ึงห้องปฏบิ ตั กิ ารภายใน 24 ชวั่ โมงหลงั เจาะเลือด 5.3 Plasma, CSF, body fluid เก็บรักษาและนําส่งที่อุณหภูมิ 2-8°C ต้องส่งให้ถึงห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง หากเกบ็ ไว้นานกว่าน้ัน ให้แชแ่ ข็งท่ี -20°C 5.4 Plasma แชแ่ ข็ง นําส่งโดยใช้นํา้ แขง็ แหง้ และส่งใหถ้ งึ ห้องปฏบิ ัตกิ ารภายใน 3 สัปดาห์ หลังการป่ันแยก 6. วันและเวลาท่ใี ห้บรกิ าร : 6.1 วันจันทร์ – วันเสาร์ (รบั สงิ่ สง่ ตรวจถงึ 23.30 น.) 6.2 วันอาทิตย์และวนั หยุดราชการอ่ืน งดรับสิง่ ส่งตรวจ 7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 7 วนั ทาํ การ นับจากวนั ท่ีห้องปฏิบตั กิ ารไดร้ ับตัวอยา่ ง 8. การรายงานผล : 8.1 รายงานผล : Negative/Positive 8.2 หน่วยวัด : - 8.3 ขีดจํากัดในการวัด (Limit of detection ; LOD) : 10 copies 8.4 ชว่ งค่าในการรายงานผล : - 8.5 คา่ อา้ งอิง : - 8.6 ค่าวิกฤต : - 9. ราคาคา่ ตรวจ : 9.1 1,920 บาท (ราคาอาจมกี ารเปลีย่ นแปลงตามประกาศของคณะฯ) 9.2 ประกันสงั คม/บตั รทอง เบกิ จา่ ยตามสทิ ธิ 9.3 ขา้ ราชการ เบกิ ไมไ่ ด้ 10. วธิ กี ารตรวจวเิ คราะห์ : Real-time PCR 11. สิ่งรบกวนตอ่ การตรวจวเิ คราะห์ : Heparin จงึ หา้ มใชห้ ลอดเลอื ดที่ใช้ heparin เป็นสารกนั เลอื ดแขง็ 12. ระยะเวลาท่สี ามารถขอตรวจเพิม่ ได้ : ภายใน 1 เดอื น 13. อน่ื ๆ : 13.1 เปน็ การทดสอบท่สี ่งตรวจต่อห้องปฏบิ ตั กิ ารภายนอก 13.2 ไม่รบั ตรวจจากหนว่ ยงานภายนอก รหัส MN-2-04-01-00-001-01 แกไ้ ขคร้งั ที่ 01 วันทอ่ี นมุ ัติใช้ 11 พฤศจกิ ายน 2562 (เอกสารสําเนาอิเล็กทรอนิกสถ์ กู ควบคมุ ใหเ้ ป็นปจั จุบนั เม่อื อย่บู นเว็บไซต์เทา่ นนั้ )

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ หนา้ 31 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ คมู่ ือการให้บรกิ ารการตรวจทางห้องปฏบิ ัตกิ าร หอ้ งปฏบิ ตั ิการบริการและวิจัย ภาควิชาจุลชีววิทยา โทร. 63190, 63515 Parvovirus B19 PCR 1. รายการตรวจ : Parvovirus B19 PCR รหัสโรงพยาบาล : 6004 2. ข้อบ่งชี้ในการสง่ ตรวจ : เพ่ือตรวจหาเชื้อ Parvovirus B19 ในสิง่ ส่งตรวจ 3. การเตรียมผปู้ ่วย : ผ้ปู ว่ ยไมต่ ้องงดนํ้า อาหาร หรือเตรียมตัวเป็นพเิ ศษก่อนการเก็บตวั อย่าง 4. สง่ิ ส่งตรวจ ปรมิ าณ และภาชนะทใี่ ช้เก็บ : 4.1 Whole blood เจาะเลือดใส่ K3 EDTA tube ขนาด 3 mL จํานวน 1 หลอด ผสมเลือดให้เข้ากันดีกับสารกัน เลอื ดแข็งโดยการควา่ํ หงายหลอด 10 ครั้ง หา้ มเขย่า (เพราะจะทําให้เมด็ เลอื ดแดงแตก) 4.2 Plasma ทีเ่ ตรยี มจาก EDTA blood ปริมาตร 1.5 mL จาํ นวน 1 หลอด 4.3 Cerebrospinal fluid (CSF), body fluid ปริมาตร 1-2 mL บรรจุในหลอด sterile 5. การสง่ ส่ิงสง่ ตรวจและข้อควรระวังในการส่ง : 5.1 Whole blood เก็บรกั ษาและนาํ ส่งทอี่ ณุ หภมู ิหอ้ ง ต้องสง่ ให้ถงึ หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารภายใน 6 ช่วั โมงหลังเจาะเลอื ด 5.2 Whole blood เกบ็ รักษาและนําสง่ ทอี่ ณุ หภมู ิ 2-8°C ตอ้ งส่งใหถ้ งึ ห้องปฏบิ ัตกิ ารภายใน 24 ชั่วโมงหลงั เจาะเลอื ด 5.3 Plasma, CSF, body fluid เก็บรักษาและนําส่งที่อุณหภูมิ 2-8°C ต้องส่งให้ถึงห้องปฏิบัติการภายใน 24 ช่ัวโมง หากเก็บไว้นานกว่านนั้ ใหแ้ ชแ่ ขง็ ที่ -20°C 5.4 Plasma แชแ่ ข็ง นาํ ส่งโดยใชน้ ้ําแข็งแหง้ และสง่ ใหถ้ ึงหอ้ งปฏิบัตกิ ารภายใน 3 สัปดาห์ หลงั การปนั่ แยก 6. วนั และเวลาทใี่ ห้บรกิ าร : 6.1 วันจนั ทร์ – วนั เสาร์ (รับสงิ่ สง่ ตรวจถึง 23.30 น.) 6.2 วันอาทติ ยแ์ ละวันหยุดราชการอ่ืน งดรับสิง่ สง่ ตรวจ 7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 3 วันทําการ นบั จากวนั ทห่ี อ้ งปฏบิ ตั ิการได้รบั ตัวอยา่ ง 8. การรายงานผล : 8.1 รายงานผล : Negative/Positive 8.2 หนว่ ยวัด : - 8.3 ขีดจํากดั ในการวดั (Limit of detection ; LOD) : 102.5 IU/mL 8.4 ชว่ งคา่ ในการรายงานผล : - 8.5 คา่ อ้างอิง : - 8.6 คา่ วกิ ฤต : - 9. ราคาค่าตรวจ : 9.1 1,920 บาท (ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามประกาศของคณะฯ) 9.2 ประกนั สังคม/บตั รทอง เบิกจ่ายตามสทิ ธิ 9.3 ข้าราชการ เบกิ ไมไ่ ด้ 10. วิธกี ารตรวจวิเคราะห์ : Real-time PCR 11. ส่ิงรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ : Heparin จึงหา้ มใช้หลอดเลอื ดท่ใี ช้ heparin เปน็ สารกนั เลือดแขง็ 12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพ่ิมได้ : ภายใน 1 เดอื น 13. อนื่ ๆ : - รหสั MN-2-04-01-00-001-01 แกไ้ ขครัง้ ที่ 01 วนั ท่อี นมุ ตั ิใช้ 11 พฤศจกิ ายน 2562 (เอกสารสําเนาอิเล็กทรอนิกสถ์ กู ควบคุมใหเ้ ป็นปัจจุบนั เม่อื อยู่บนเวบ็ ไซต์เท่าน้นั )

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ หน้า 32 จาก 33 คณะแพทยศาสตร์ คู่มอื การให้บริการการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ หอ้ งปฏิบตั กิ ารบริการและวจิ ัย ภาควิชาจุลชีววิทยา โทร. 63190, 63515 ก IGRAs (Quantiferon TB Gold Test) 1. รายการตรวจ : Quantiferon TB Gold Test (QFT) รหัสโรงพยาบาล : 6099 2. ขอ้ บ่งช้ีในการส่งตรวจ : เพอื่ ใช้ประกอบการวนิ จิ ฉัยการติดเช้ือวัณโรคแฝง โดยใชร้ ว่ มกบั ประวัติและอาการทางคลินิก ของผูป้ ว่ ย รวมถึงขอ้ มลู ทางระบาดวิทยาของวัณโรคในพืน้ ที่ 3. การเตรียมผปู้ ่วย : ผูป้ ่วยไม่ต้องงดนํ้า อาหาร หรือเตรียมตัวเป็นพเิ ศษก่อนการเกบ็ ตวั อย่าง 4. ส่งิ ส่งตรวจ ปริมาณ และภาชนะทใ่ี ช้เก็บ : Whole blood เจาะเลอื ดใส่ Lithium heparin tube (ฝาสีเขียว) ขนาด 6 mL จํานวน 1 หลอด ผสมเลือดให้เข้ากนั ดี กับสารกนั เลอื ดแขง็ โดยการควาํ่ หงายหลอด 10 ครงั้ หา้ มเขยา่ (เพราะจะทาํ ให้เม็ดเลือดแดงแตก) 5. การสง่ ส่งิ สง่ ตรวจและขอ้ ควรระวังในการสง่ : Whole blood นาํ สง่ ที่อุณหภมู ิห้อง (หา้ มแช่เยน็ ) โดยต้องส่งใหถ้ งึ ห้องปฏิบัติการภายใน 12 ชั่วโมงหลังเจาะเลอื ด 6. วันและเวลาทีใ่ ห้บริการ : 6.1 วันจันทร์ – วันเสาร์ (รับสงิ่ สง่ ตรวจถึง 22.00 น.) 6.2 วนั อาทิตยแ์ ละวันหยุดราชการอน่ื งดรับสิง่ ส่งตรวจ 7. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจ : 7 วนั ทําการ นบั จากวนั ทหี่ อ้ งปฏบิ ัติการไดร้ ับตวั อยา่ ง 8. การรายงานผล : 8.1 รายงานผล : Negative/Positive/Indeterminate ในรายท่ี Positive จะรายงานปรมิ าณ Interferon Gamma 8.2 หนว่ ยวดั : IU/mL (กรณีผล positive ทมี่ ีการรายงานปรมิ าณ Interferon Gamma) 8.3 ขดี จาํ กัดในการวัด (Limit of detection ; LOD) : - 8.4 ชว่ งคา่ ในการรายงานผล : - 8.5 คา่ อา้ งองิ : - 8.6 คา่ วกิ ฤต : - 9. ราคาค่าตรวจ : 9.1 2,760 บาท (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามประกาศของคณะฯ) 9.2 ขา้ ราชการ/ประกันสังคม/บตั รทอง เบกิ จ่ายตามสทิ ธิ 10. วิธีการตรวจวเิ คราะห์ : Interferon Gamma Release Assays (IGRAs)/ELISA 11. สงิ่ รบกวนต่อการตรวจวเิ คราะห์ : สารกันเลอื ดแข็งทไ่ี มใ่ ช่ lithium heparin (เช่น sodium heparin, NaF, EDTA) 12. ระยะเวลาท่สี ามารถขอตรวจเพ่มิ ได้ : ไม่สามารถขอตรวจเพมิ่ จากส่งิ ส่งตรวจเดมิ ได้ 13. อืน่ ๆ 13.1 ห้ามใชห้ ลอดเลือดทใี่ ช้ Sodium heparin เปน็ สารกันเลือดแขง็ 13.2 หากไดร้ ับรายงานผลเปน็ indeterminate ควรเจาะเลือดใหม่ส่งตรวจซ้าํ อกี ครง้ั 13.3 สาเหตุของผลการทดสอบเปน็ Indeterminate 13.3.1 เดก็ ทอ่ี ายนุ ้อยกว่า 5 ขวบ ซึง่ ระบบภมู คิ มุ้ กันยังไมเ่ จรญิ ดี 13.3.2 ผูป้ ว่ ยทีม่ ีภาวะ immune suppress เชน่ ผ้ทู ี่กําลงั ไดร้ บั ยากดภูมิคุม้ กนั ไดร้ ับยาเคมีบาํ บดั ควรเจาะเลอื ด ตรวจซา้ํ ห่างจากคร้ังแรกประมาณ 2 สปั ดาห์ 13.3.3 ผทู้ ีก่ าํ ลังตดิ เชื้ออ่นื ๆ และมีการกระตุ้นระบบภมู ิคุ้มกันมากเกินไป ควรเจาะเลอื ดตรวจซา้ํ ห่างจากคร้ังแรก ประมาณ 3-4 สปั ดาห์ รหสั MN-2-04-01-00-001-01 แกไ้ ขครง้ั ที่ 01 วนั ท่ีอนุมัติใช้ 11 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารสาํ เนาอิเลก็ ทรอนิกสถ์ กู ควบคมุ ให้เป็นปจั จุบันเมอ่ื อยู่บนเวบ็ ไซตเ์ ท่าน้ัน)
Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook