Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รวมเด็กปฐมวัย

รวมเด็กปฐมวัย

Published by Guset User, 2022-07-19 07:12:20

Description: หนังสือ รวบรวมรายชื่อสมาชิกและอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย ปี 2565

Keywords: สาขาปฐม,นักศึกษา65,ราชภัฏลำปาง

Search

Read the Text Version

นักศึกษาปฐมวัยปี1 ห้อง2 คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อาจารย์สุธิษณา โตธนานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง กชพรรณ ผาติวโรดม (นิว) 65181860201 คณะครุศาสตร์ สาขาการ ศึกษาปฐมวัย

อย่าพึ่งท้อ ถ้า ยังไม่ลงมือทำ กชมน ผาติวโรดม นัท 65181860202 คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย

ทำในสิ่งที่ชอบ แล้วชีวิตจะมี ความสุข นางสาวกาญจนา ทรัพย์จรูญโรจน์ รหัส 65181860203 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย

แก่ขึ้นทุกวัน อย่าทน ใช้ชีวิตแบบไร้ความ สุขเลย เหนื่ อยก็พัก หนั กก็วางลงบ้าง นางสาว จารุณิภา มุกวิมลมาศ ชื่อเล่น มายด์มิ้นท์ รหัส 65181860204 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย

เราเกิดมาเพื่ อ ค้นหาตัวเอง และ ทุ่มเททุกสิ่งเพื่ อ เส้นทางที่เราเลือก จิดาภา อนันตมี แพท รหัส 6518 1860205 คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย

ความรักก็ เหมือนครูตี เจ็บ แทบตายแต่ไม่ เคยจำ นางสาว จุฑารัตน์ เทนคำเนาว์ พิม 65181860206 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย

ไม่ว่าขีวิตจะเจอ มรสุมมาก ขนาดไหน จำ เอาไว้ อย่าลืม จุ๊บหัวเเมว นางสาว ฐิติพร กรงทอง รหัสนักศึกษา 65181860207 คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย

หากเปลี่ยนมุมมอง กำแพงที่ขวางหน้าก็ จะกลายเป็นประตูได้ มือทำ ณัฐริยา บังคมเนตร แพม 65181860208 คณะครุศาสตร์ สาขาฐมวัย

บางครั้งอุปสรรคของการ เดินทางอาจไม่ใช่สภาพ อากาศแต่เป็ นสภาพจิตใจ ทิพกัญญา ปัญญาผาบ ตูน 65181860209 คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย

ถนนแต่ละสาย จุดหมาย\"ไม่” เหมือนกันอทำ นางสาว ทิพวรรณ เนตผาบ มด 65181860210 คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย

การใช้ชีวิตให้ถูกทาง เป็นความคุ้มค่าของ ชีวิต ธิดารัตน์ ยาแปง แพร์ 65181860212 คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย

อย่าเรียกว่าขึ้นคาน ให้ เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญใน การเลือกแฟนถ้ายังไม่ ลงมือทำ นันธิกานต์ สุตาคำ (อิ๋ง) รหัส 65181860213 ครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย

ถ้าคนเราไม่ปล่อยวาง อดีต ก็จะไม่รู้จักอนาคต พัชราภา ก่อสร้างสกุล นุ่น รหัส 65181860214 คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย

ธรรมชาติสร้างให้ตาอยู่ ข้างหน้า เพื่อสอนว่าอย่า หันหลังมองอตีตอทำ พัชรินทร์ กาวิชัย แครอท 65181860215 คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย

ความสำเร็จไม่เคย ทรยศ ต่อความ พยายามทำ พิชยา คีรีป้อง มิ้นต์ 65181860216 คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย

ไม่มีความสำเร็จ ไหน ที่ไม่ต้องใช้ ความพยายาม พิมลรัตน์ คำเอี่ยม แบม 65181860217 คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย

ไม่มีคำว่าสายเกิน สำหรับการเริ่มต้น ใหม่ เพชรจรินทร์ สิริกันยากร (ริน) 65181860218 คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย

ความซื่อสัตย์และมี ไหวพริบ คือ สูตร ความสำเร็จ ภิญญาพัชญ์ มีเมล์ (แองเจิ้ล) 65181860219 คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย

ผู้ชนะ ไม่ใช่คนที่ไม่เคย ล้มเหลว แต่เป็นคนที่ ไม่เคยล้มเลิก ในสิ่งที่ ตัวเองทำ นางสาวรุ่งทิพย์ อำรุงสาคร ชื่อเล่นรุ่ง รหัส65181860220 คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย

อิสระอาจไม่ใช่การบิน ไปรอบโลก แต่คือการบินอยู่ในโลก ที่ตัวเองเลือก นางสาว รุ่งอรุณ ธรรมาชาวดอย รหัสนักศึกษา65181860221 คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย

ชีวิต​เราก็เหมือน​ หนังสือ​ถ้าม​ัว​แต่ถือก็ จะไม่รู้ความหมาย นางสาว​วร​นุช​ขวัญ​โสภณ​กิจ​ ชื่อเล่นเ​ป้​ย​ รหัส​65181860222 คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย

อดทนคือเก่ง นางสาว วิชญาพร สายสอาด อุ้ม รหัสนักศึกษา 65181860223 คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย

การเตรียมตัวที่ดีที่สุด สำหรับวันพรุ่งนี้ คือ การทำวันนี้ให้ดีที่สุด ศิรินทร์ญา ติ๊บปั๋น (แบม) 65181860224 คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย

พรุ่งนี้จะไม่มีอะไรจดจำ ถ้า วันนี้ไม่ทำอะไรสักอย่าง นางสาวสโรชา ใฝ่ใจกิตติ โคล่า 651818602 คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย

สุขกับสิ่งที่มี ดีใน แบบที่เราเป็น สุนทรี ชอทาโชะ วิ 65181860226 คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย

อดีตของการล้มเหลว คือโอกาสในการได้ “เริ่มต้นใหม่” อีกครั้ง นางสาว อารี พือแอะ ชื่อเล่น ออน รหัสสินค้า 65181860227 คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook