Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ปกวรสาร.pdf 456

ปกวรสาร.pdf 456

Published by tanyaporn1343, 2017-11-30 02:06:37

Description: ปกวรสาร.pdf 456

Search

Read the Text Version

แ ผู้ก่อตงั้ จ.ตรัง สถานท่ที ่องเท่ยี วขนึ้ ช่ือใน จ.ตรัง ร้านอาหารหรอยๆขนึ้ ช่ือใน จ.ตรัง ราคา 199

ผ้กู ่อตงั้ : พระยารัษฎานปุ ระดิษฐ์ พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุ ประดิษฐ์มหิศรภักดี ตั้งอยู่ ถนนหน้าค่าย อยู่ห่างจาก เทศบ าล กันตังป ระมาณ 200 เมตร เป็นที่ตั้ง ของ สถานท่ีป ระวัติศาส ตร์ท่ี สาคัญแห่งหนึ่งของเมือง ตรัง “จวนเก่าเจ้าเมืองตรัง” หรือบ้านพักอดีตเจ้าเมือง ต รั ง พ ร ะ ย า รั ษ ฎ า นุ ประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็น เรือนไม้ 2 ชั้น มีรูปปั้นหุ่น ขี้ ผ้ึ ง แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ

5 สถานท่นี ่าเท่ยี วช่ือดงั ในจังหวัด เกาะกระดาน เ ป็ น เ ก า ะ ที่ ส ว ย ง า ม ท่ี สุ ด ใ น ท้องทะเลตรัง มีเนื้อท่ีประมาณ 600 ไร่ อยู่ในเขตพ้ืนท่ี อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จดุ เด่นของเกาะกระดานแห่งนี้ คือ เป็นชายหาดท่ีมีทรายขาว ละเอียดเหมือนแป้ง และน้า ท ะ เ ล สี ฟ้ า ใ ส จ น เ ห็ น แ น ว ป ะ ก า รั ง ที่ ท อ ด ย า ว จ า ก ชายหาดด้านเหนือถึงชายฝ่ัง ด้านหลังและที่ห้ามพลาดคือมี คล่ืนลูกโตเป็นระลอกๆน่าเล่น นา้ สุด

ถา้ มรกตหรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่าถ้ า น้ า มี ค ว า ม ย า วทั้งหมด 80 เมตร ตั้งอยู่บ น เ ก า ะ มุ ก ใ น เ ข ตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไ ห ม ต า ม เ ก า ะ ลิ บ งอาเภอกันตัง ซ่ึงได้ชื่อว่าป็นหนึ่งใน Unseen

เกาะมุกต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอุทยานแห่งชาติเจ้าไหม เป็นเกาะทมี่ คี วามใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ จ.ตรังพ้ื น ท่ี ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ นโขดผาสูงหันหน้าออกสู่ ท ะ เ ล ท า ง ด้ า น ทิ ศตะวันตก และที่สาคัญเ ป็ น ถิ่ น อ า ศั ย ข อ ง น ก

ถ้าเลเขากอบถ้าเลเขากอบ เป็นช่ือที่ช า ว บ้ า น เ รี ย ก กั น ต า มภาษาพื้นบ้าน คาว่า ‘ถ้าเล’ ตามภาษาท้องถ่ินภาคใต้หมายถึง สิ่งท่ีเป็นน้า มีบ ริเว ณก ว้างให ญ่เพราะถ้าเลเป็นถ้าใหญ่ที่มีน้าไหลผ่านตลอดถ้า ซ่ึงถ้ า เ ล เ ข า ก อ บ นั้ น เ ป็ น ถ้ าธรรมชาติท่ีมีธารน้าลอดผ่าน สามารถล่องเรือเข้าไปเที่ยวชมความสวยงามและความน่ามหศั จรรยไ์ ด้

วงั เทพทาโรต้ังอยู่ไม่ไกลจากถ้าเลเขากอบ ท่ีนี่เป็นแหล่งรวมต้นเทพทาโร ไม้มงคลที่มีกลิ่นหอม และสารพัดประโยชน์โ ด ย มี ก า ร ดั ด แ ป ล ง น า ไ ม้เทพทาโรมาทาเป็นมังกรขนาดใหญ่เพื่อถวายแด่ในหลวง ปัจจุบันกาลังสร้างมังกรจากไม้เทพทาโรเป็นตัวที่ 88 นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์และของฝากจาก

4 ร้านอาหารช่ือดงั ในจงั หวดั รา้ นเลตรัง ติ่มซาแสนอร่อยท่ีน่ึง ส ด ใ ห ม่ ทุ ก วั น มี ใ ห้ เลือกล้ิมลองกว่า 40 ชนิด ในบรรยากาศ ห้ อ ง แ อ ร์ เ ย็ น ส บ า ย หรือบรรยากาศร่มรื่น ของตน้ ไม้ลอยฟ้า

รา้ นพงษโ์ อชาเป็นร้านอาหารที่ข้ึนช่ือของเมืองตรัง อยู่ในตัวเ มื อ ง ห า ไ ม่ ย า ก ก า รเดินทางก็สะดวกสบายร้านเป็นตึกแถวเก่า แต่โล่ง โปร่ง ไม่แออัด และมีการบริการท่ีเป็นกันเองกบั ลกู ค้า

ร้านเรือนไทยต่มิ ซัมเ ป็ น ตึ ก แ ถ ว ที่ เ นื อ งแน่นด้วยลูกค้าแวะมาอุ ด ห นุ น แ บ บ ไ ม่ ข า ดส า ย อิ่ ม อ ร่ อ ย ใ นราคา 239 บาท 2 คนใครผ่านไปตรังอย่าลืมแวะทานนะคะ

ตรงั หมยู า่ ง หมยู ่างตรงั ปาทอ่ งโก๋อาหารเช้าของเมอื งตรงั มีขนมจีบด้วย หมยู า่ งตรังรถชาติความอรอ่ ยเป็นที่เลอื่ งลอื เพราะหนงั กรอบ หอมเคร่ืองเทศ ใครไปเยือนเมืองตรังแล้วไมค่ วรพลาดทีจ่ ะไปแวะชิม อยแู่ ถวถนนหว้ ยยอดตรงไปเกอื บจะถงึ ซอย 9


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook