Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Alergie_1_2022

Alergie_1_2022

Published by zdenek.kohler, 2022-03-15 08:01:12

Description: Alergie_1_2022

Search

Read the Text Version

49 alergie 1/2022 terapie atopické dermatitidy, kteří jsou indikováni k systémové te - rapii a u nichž došlo k selhání systémové imunosupresivní zinofilního zánětu a abnormálních endoskopických nálezů terapie (s výjimkou kortikosteroidů), nebo u pacientů, kteří ve srovnání s placebem (32). systémovou terapií nemohou být léčeni z důvodu intole - rance nebo kontraindikace. U dětí a dospívajících ve věku od 6 do 18 let je dupilumab indikován k léčbě těžké atopic - ké dermatitidy, u které ani maximalizovaná lokální terapie a dostupné vyšší typy léčby (fototerapie nebo balneoterapie) nismu před mnohobuněčnými parazity, ale za patologických nevedly ke kontrole onemocnění. Úspěšnost terapie se vy - hodnotí po 16 a po 24 týdnech od zahájení léčby a dále nej - méně každých 24 týdnů na základě hodnocení skóre EASI vé reakci typu 2 se podílí řada buněčných typů a mediátorů. (Eczema Area and Severity Index) (29). V dalších indikacích zatím nejsou stanoveny podmín - ky úhrady léčivého přípravku zdravotními pojišťovnami, mediátory zánětu typu 2 patří cytokiny IL-4 a IL-13 s mno avšak u indikovaných pacientů je možná úhrada na základě hými synergickými efekty, které spouštějí kaskádu dějů ve § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění 48/1997 Sb. doucích k zánětlivé infiltraci, poškození a remodelaci tkání. Terapie dupilumabem je indikovaná u pacientů s těžkým astmatem, u kterých byl prokázán zánět typu 2, charakteri - zovaný zvýšeným počtem eozinofilů v krvi a/nebo zvýšenou obou cytokinů. Její použití je indikováno v léčbě těžkých fo hodnotou FENO (frakce oxidu dusnatého ve vydechovaném rem atopické dermatitidy, bronchiálního astmatu a chronic vzduchu), jejichž nemoc není dostatečně kontrolována tera - pií vysokými dávkami inhalačních kortikosteroidů a dalším studie se slibnými výsledky, které zkoumají efekt dupiluma přídatným lékem v udržovací léčbě. (29). U těžké CRSwNP může být indikována léčba dupilu - mabem u pacientů, u kterých terapie systémovými kortiko - steroidy a/nebo chirurgický zákrok nezajišťují dostatečnou tánní kopřivky a dalších nemocí. kontrolu onemocnění (29). Mezinárodní doporučený postup EPOS (European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps) z roku 2020 doporučuje zvážit biologickou léčbu CRSwNP u pacientů s bilaterálními nosními polypy po endoskopické operaci, kteří splňují alespoň tři kritéria z pěti: 1. průkaz zánětu typu 2 (eozinofilie v periferní krvi ≥250/μl, eozinofily v tkáni nosních polypů ≥10/hpf (high power field), celkové IgE v séru ≥100 UI/ml); 2. potřeba systémové kortikoterapie ≥2× /rok nebo >3 měsíce dlou - hodobé systémové kortikoterapie; 3. signifikantní snížení kvality života SNOT-22 (Sino-Nasal Outcome Test) ≥40; 4. signifikantní ztráta čichu, 5. bronchiální astma vyžadující pravidelnou léčbu inhalačními kortikosteroidy (24). Dupilumab je považován za lék s příznivým bezpečnost - ní m profilem. Nejčastějšími nežádoucími účinky v RDBPC studiích byly reakce v místě injekce (erytém, edém, pruritus, bolest a zduření), konjunktivitida, artralgie, lokální infekce herpes simplex a eozinofilie. Vzácně byly hlášeny případy sé - rové nemoci, anafylaktické reakce a ulcerózní keratitidy (29). Dupilumab by mohl být slibnou léčbou ovlivňující zánět typu 2 i u jiných nemocí refrakterních na standardní léčbu. Z dermatologických onemocnění jsou popisovány kazuis - tiky úspěšného off-label použití dupilumabu u bulózního pemfigoidu, prurigo nodularis, chronické spontánní kop - řivky, eozinofilního anulárního erytému, alopecia areata, chronického pruritu, chronického ekzému rukou a alergické kontaktní dermatitidy (30). V případě chronické spontánní kopřivky, cholinergní kopřivky, alergické kontaktní derma - titidy, chronického ekzému rukou a alopecia areata probíhají v současnosti randomizované klinické studie k posouzení účinnosti léčby dupilumabem (30). Úspěšná léčba dupilumabem byla popsána i u případů pacientů s potravinovou alergií na arašíd a ořechy (31). Ve zkoumání efektu léčby dupilumabem u dalších onemocnění zatím nejvíce pokročily studie u nemocných s eozinofilní ezofagitidou (31). Klinické studie fáze 2 prokázaly u pa - cientů s eozinofilní ezofagitidou léčených dupilumabem signifikantní snížení dysfagie, histologických známek eo - Závěr Zánět typu 2 se vyvinul u savců za účelem obrany orga - okolností se podílí na rozvoji zejména alergických, ale i ji - ných zánětlivých nebo nádorových onemocnění. Na zánětli - Ústředními buňkami tohoto procesu jsou Th2 lymfocyty, ILC2 buňky, mastocyty, bazofily a eozinofily. Mezi klíčové - - Monoklonální protilátka proti α podjednotce receptoru pro IL-4/IL-13 (IL-4Rα) dupilumab duálně blokuje účinky - - ké rinosinusitidy s nosní polypózou. V současnosti probíhají - bu i u jiných onemocnění vyznačujících se zánětem typu 2. V nadcházejících letech by dupilumab mohl být úspěšně využíván i v terapii eozinofilní ezofagitidy, chronické spon - Prohlášení o střetu zájmu Článek vznikl za podpory společnosti Sanofi Česká re - publika. liteRAtuRA 1. Gandhi NA, Bennett BL, Graham NHM, et al. Targeting key proximal drivers of type 2 inflammation in disease. Nat Rev Drug Discov 2016; 15:35-50. 2. El-Naccache DW, Haskó G, Gause WC. Early events triggering the initiation of a type 2 immune response. Trends Immunol 2021; 42:151-164. 3. Fahy JV. Type 2 inflammation in asthma-present in most, absent in many. Nat Rev Immunol 2015; 15:57-65. 4. Krejsek J, Andrýs C, Krčmová I. Imunologie člověka. Hradec Králové: Garamon, s.r.o., 2016. 5. Saravia J, Chapman NM, Chi H. Helper T cell differentiation. Cell Mol Immunol 2019; 16:634-643. 6. Hořejší V, Bartůňková, Brdička T, et al. Základy imunologie. Praha: Triton, 2013. 7. Annunziato F, Romagnani C, Romagnani S. The 3 major types of innate and adaptive cell-mediated effector immunity. J Allergy Clin Immunol 2015; 135:626-35. 8. Vivier E, Artis D, Colonna M, et al. Innate lymphoid cells: 10 years on. Cell 2018; 174:1054-1066. 9. Cevhertas L, Ogulur I, Maurer DJ, et al. Advances and recent developments in asthma in 2020. Allergy 2020; 75:3124-3146. 10. Sugita K, Steer CA, Martinez-Gonzalez I, et al. Type 2 innate lymphoid cells disrupt bronchial epithelial barrier integrity by targeting tight junctions through IL-13 in asthmatic patients. J Allergy Clin Immunol 2018; 141:300-310. 11. Novosad J, Krčmová I. Přínos vyšetření eozinofilů v periferní krvi (nejen) u astmatu. Stud Pneumol Phtiseol 2021; 81:143-156. 12. Busse WW, Kraft M, Rabe KF, et al. Understanding the key issues in the treatment of uncontrolled persistent asthma with type 2 inflammation. Eur Respir J 2021; 58: 2003393.

50 alergie 1/2022 terapie 13. Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2021 Updated). Dostupné z: https://ginasthma.org/wp-content/ uploads/2021/05/GINA-Main-Report-2021-V2-WMS.pdf [Cit. 21-11-2021.] 14. Teřl M, Čáp P, Dvořáková R, et al. Doporučený postup dia - gnostiky a léčby bronchiálního astmatu. Semily: GEUM, 2015. 15. Sze E, Bhalla A, Nair P. Mechanisms and therapeutic strategies for non‐T2 asthma Allergy 2020; 75:311-325. 16. Lambrecht BN, Hammad H, Fahy JV. The cytokines of asthma. Immunity 2019; 50:975-991. 17. Puar N, Chovatiya R, Paller AS. New treatments in atopic dermatitis. Ann Allergy Asthma Immunol 2021; 126:21-31. 18. Fujii M. Current understanding of pathophysiological mecha - nisms of atopic dermatitis: Interactions among skin barrier dysfunction, immune abnormalities and pruritus. Biol Pharm Bull 2020; 43:12-19. 19. Langan SM, Irvine AD, Weidinger S. Atopic dermatitis. Lancet 2020; 396:345-60. 20. Ahn K, Kim BE, Kim J, et al. Recent advances in atopic der - matitis. Curr Opin Immunol 2020; 66:14-21. 21. Kim J, Kim BE, Leung DYM. Pathophysiology of atopic dermati - tis: Clinical implications. Allergy Asthma Proc 2019; 40(2):84-92. 22. Takabayashi T, Schleimer RP. Formation of nasal polyps: The roles of innate type 2 inflammation and deposition of fibrin. J Allergy Clin Immunol 2020; 145:740-750. 23. Stevens WW, Peters AT, Tan BK, et al. Associations between inflammatory endotypes and clinical presentations in chronic rhinosinusitis. J Allergy Clin Immunol Pract 2019; 7:2812-2820. 24. Fokkens WJ, Lund VJ, Hopkins C, et al. European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2020. Rhinology 2020; 58:1-464. 25. Jonstam K, Swanson BN, Mannent LP, et al. Dupilumab reduces local type 2 pro-inflammatory biomarkers in chronic rhinosinusitis with nasal polyposis. Allergy 2019; 74:743-752. 26. Kariyawasam HH, James LK, Gane SB. Dupilumab: Clinical efficacy of blocking IL-4/IL-13 signalling in chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Drug Des Devel Ther 2020; 14:1757-1769. 27. Staudacher AG, Peters AT, Kato A, et al. Use of endotypes, phe - notypes, and inflammatory markers to guide treatment decisions in chronic rhinosinusitis. Ann Allergy Asthma Immunol 2020; 124:318-325. 28. Agache I, Akdis CA, Akdis M, et al. EAACI biologicals guidelines – Recommendations for severe asthma. Allergy 2021; 76:14-44. 29. Státní ústav pro kontrolu léčiv – online dokumenty. Dostupné z: https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php? - code=0222565 & tab=info [Cit 21-11-2021.] 30. Hendricks AJ, Yosipovitch G, Shi VY. Dupilumab use in der - matologic conditions beyond atopic dermatitis – a systematic review. J Dermatolog Treat 2021; 32:19-28. 31. Harb H, Chatila TA. Mechanisms of dupilumab. Clin Exp Allergy 2020; 50:5-14. 32. Hirano I, Dellon ES, Hamilton JD, et al. Efficacy of dupilumab in a phase 2 randomized trial of adults with active eosinophilic esophagitis. Gastroenterology 2020; 158:111-122. MUDr. Beáta Hutyrová, Ph.D. Oddělení alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 6 775 20 Olomouc e-mail: [email protected] Obdrženo:1. 1. 2022 Revidováno: 4. 2. 2022 Přijato k tisku: 7. 2. 2022 ROČNÍK 25, ČÍSLO 4, 2020 Časopis pro klinickou nefrologii a metody náhrady funkce ledvin. Vychází 4× ročně + 1 supplementum. • Tištěná verze 425 Kč vč. poštovného • Elektronická verze 300 Kč • Kombinovaná verze 470 Kč vč. poštovného www.tigis.cz excerpováno v bibliographia medica Čechoslovaca issn 1212-3536 1 ROČNÍK 24 | 2022 Časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii. Vychází 4× ročně + 1 supplementum. • Tištěná verze 525 Kč vč. poštovného • Elektronická verze 400 Kč • Kombinovaná verze 570 Kč vč. poštovného BOLEST Časopis pro studium a léčbu bolesti Časopis je vystaven v plném znění na našich webových stránkách www.tigis.cz Excerpováno v Bibliographia medica Čechoslovaca indexováno v embase - excerpta medica ISSN 1212-0634 ročník 24 | číslo 1 | 2021 Časopis pro studium a léčbu bolesti. Vychází 4× ročně. • Tištěná verze 380 Kč vč. poštovného • Elektronická verze 280 Kč • Kombinovaná verze 416 Kč vč. poštovného No. 4/Vol. 24 (JHEMI vol. 60) December 2016 Published by the National Institute of Public Health, Prague, in cooperation with Tigis Ltd. ISSN 1210-7778 Indexed / Excerpted in: EMCare, MEDLINE / Index Medicus, Scopus, Chemical Abstracts, Proquest, Biological Abstracts, Biosis Previews, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Current Contents - Social & Behavioral Sciences, Current Contents - Clinical Medicine, EBSCO Publishing, Bibliographia Medica echoslovaca, Index Copernicus Č Obalka_CEJPH_4_14.indd 1 12/12/2014 2:54:53 PM Central European Journal of Public Health. Časopis je indexován v databázi SCOPUS. Vychází 4× ročně. RO NÍK 63, ÍSLO 2, 2018 Č Č Č ASOPIS PRO OCHRANU A PODPORU ZDRAVÍ HYGIENA Vydává Státní zdravotní ústav ve spolupráci s TIGIS, spol. s r. o. EXCERPOVÁNO V BIBLIOGRAPHIA MEDICA ECHOSLOVACA, Crossref, Č EMCare, EBSCO Academic Search Ultimate, INDEX COPERNICUS ISSN 1802-6281 obalka_2_18.indd 1 7/16/2018 9:36:38 AM Časopis pro ochranu a podporu zdraví. Vychází 4× ročně. INDEXED IN MEDLINE/Index Medicus BIOLOGICAL ABSTRACTS, CHEMICAL ABSTRACTS BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA ČESKOSLOVENSKÁ FYZIOLOGI E ČASOPIS ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH FYZIOLOGŮ A PATOFYZIOLOGŮ ROČNÍK 68 ISSN 1210-6313 1 2019 / uzitek fysiologie je nejpatrnejsi v lekarstvi lekarove byli po vsechny casy nejhorlivejsi pestitele fysiologicke vedy J E Pur yne 1851 k CSF_kniha_1_2019.indb 1 13.06.19 23:24 Časopis českých a slovenských fyziologů a patofyziologů. Vychází 2× ročně. 196 Kč vč. poštovného Časopis pro postgraduální vzdělávání. Časopis je indexován v databázi SCOPUS. Vychází 4× ročně + 1 supplementum. • Tištěná verze 525 Kč vč. poštovného • Elektronická verze 400 Kč • Kombinovaná verze 570 Kč vč. poštovného Objednávky předplatného zasílejte na e-mail: [email protected], uveďte prosím název časopisu, požadovaný ročník, počet jednotlivých výtisků, jméno, příjmení a adresu. Cena předplatného na rok 2022 je uvedená pro ČR. Časopis pro moderní psychiatrii. Časopis je indexován v databázi SCOPUS. Vychází 4× ročně + 1 supplementum. • Tištěná verze 525 Kč vč. poštovného • Elektronická verze 400 Kč • Kombinovaná verze 570 Kč vč. poštovného Časopis pro klinickou praxi v oboru malých zvířat. Vychází 4× ročně. • Tištěná verze 445 Kč vč. poštovného • Elektronická verze 320 Kč • Kombinovaná verze 481 Kč vč. poštovného Čtvrtletník nabízí odpovědi na otázky, informace, rady a poučení pro alergiky, astmatiky, bronchitiky. Vychází 4× ročně. Na PNS v ČR. • Tištěná verze 210 Kč vč. poštovného • Elektronická verze 140 Kč • Kombinovaná verze 255 Kč vč. poštovného titul pro pacienty tituly pro lékaře Vážení čtenáři, vydavatelství TIGIS je připraveno posílat členům České společnosti alergologie a klinické imunologie časopis Alergie v nové moderní elektronické formě ZDARMA. Zájemci o zasílání této formy časopisu, prosím zašlete svou e-mailovou adresu na: [email protected] oznámení – ELEKTRONICKÁ NEUSTÁLE AKTUALIZOVANÁ VERZE ČASOPISU www.tigis.cz w w w w .tig is .cz w w .tig is .cz excerpováno v bibliographia medica Čechoslovaca ex cerpov áno v bibliogr aphia medic a Čechosl ov a c a ex cerpov áno v bibliogr aphia medic a Čechosl ov a c a issn 1212-3536 issn issn 1212-3536 1212-3536 ROČNÍK 24 | 2022 ROČNÍK 24 | 2022 ROČNÍK 24 | 2022 ROČNÍK 24 | 2022 ROČNÍK 24 | 2022 ROČNÍK 24 | 2022 Pohodlné čtení díky možnému zvětšení textu podle potřeby Přizpůsobí se celé obrazovce Možnost vyhle- dávání v časopisu podle klíčových slov Jednoduché listování 1/72 MŮŽETE SI TAKÉ VYBRAT DIGITÁLNÍ VERZI PŘEDPLATNÉHO www.tigis.cz 2022–25 let 2022–25 let 2022–20 let 2022–25 let VYCHÁZÍ 4× ROČNĚ | CENA 40 Kč | ROČNÍK 25 / 2022 odpovědi na otázky informace rady a poučení pro alergiky, astmatiky a bronchitiky odpovědi na otázky informace rady a poučení pro alergiky, astmatiky a bronchitiky pr o aler g ik y , astma tik y a br onchitik y Alergie Astma Bronchitida odpovědi na otázky informace rady a poučení Časopis je v plném znění vystaven na internetových stránkách www.tigis.cz 1 Horní a dolní dýchací cesty Kůže Lázně a rehabilitace Prostředí a alergik | | | | Vaříme pro alergiky | KřížovkaPodezření na systémovou alergickou reakci? Měřte hladinu tryptázy dvakrát Zjistěte více na thermofisher.com/measuretryptasetwice © 2022 Thermo Fisher Scientific Inc. Všechna práva vyhrazena. Všechny obchodní názvy jsou majetkem Thermo Fisher Scientific a jejích dceřinných společností, pokud není uvedeno jinak. Výrobcer: Phadia AB, Uppsala, Švédsko 251808.AL.EU22.CZ .v1.22 Proč tryptáza? Tryptáza je užitečným biomarkerem pomáhajícím při vyšetřování systémových aler- gických reakcí , protože bylo prokázáno, že se 1,2 během anafylaxe uvolňuje do oběhového systému. 2,3 Párové akutní a bazální hladiny tryptázy pomáhají v diferenciální diagnostice (včetně mastocytózy a jiných onemocnění spojených s mastocyty), v  léčbě pacienta a následné péči. Při podezření na systémovou alergickou reakci vždy měřte hladinu tryptázy dvakrát. Literatura: 1. Valent et al. Definitions, criteria, and global classification of mast cell disorders with special reference to mast cell activation syndromes: a consensus proposal. Int Arch Allergy Immunol. 2012;157(3):215-25. 2. Schwartz LB. Diagnostic value of tryptase in anaphylaxis and mastocytosis. Immunol Allergy Clin North Am. 2006 Aug;26(3):451-63. 3. Lieberman et al. The diagnosis and management of anaphylaxis practice parameter: 2010 update. J Allergy Clin Immunol. 2010 Sep;126(3):477-80. Mastocyt Tryptáza

53 alergie 1/2022 kazuistiky „perné chvilky na operačním sále“ – komplexní přístup alergologa k perioperační anafylaxi „Tight moments at the operating room“ – allergist΄s comprehensive approach to perioperative anaphylaxis adriana ŠroTová, irena KrČmová, olga hUdcová, doris voKUrKová Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové SouhRn Perioperační anafylaxe je vzácnou, ale závažnou až život ohrožující komplikací chirurgických zákroků prováděných v celkové či regionální anestezii. Sdělení popisuje diagnostický algoritmus alergologického vyšetření s důrazem na jeho komplexnost a nutnost úzké spolupráce s anesteziologem. Zabývá se limitací kožních a laboratorních testů a nastiňuje problematiku provokačních testů s léky užívanými při anestezii. Vzhledem k omezenému počtu pacientů s touto diagnózou, rizikům a náročnosti celého procesu je diagnostika směřována do specializovaných center. Podáváme přehled pacientů vyšetřených pro podezření na perioperační anafylaxi na našem pracovišti v posledních letech s uvedením třech kazuistických sdělení. Klíčová slova: perioperační hypersenzitivní reakce, perioperační anafylaxe, patentní modř, periferní myorelaxancia, zkřížená reaktivita, pro - pofol, opiáty SuMMARy The immediate perioperative anaphylaxis is a rare but serious and even lifethreatening complication of surgeries performed in general or regional anaesthesia. The article describes the diagnostic algorithm of allergy examination, with emphasis on its complexity and necessity of close cooperation with the anaesthesiologist. It discusses the limits of skin and laboratory tests and outlines the problem of challenge tests with medicines used during the anaesthesia. Regarding the limited number of patients with this diagnosis and the risks and demands of the whole process, diagnostics is performed in specialized centres. The article shows an overview of patients examined recently for suspected immediate perioperative hypersensitive reaction at our worksite and three case reports are discussed. Key words: perioperative hypersensitivity reaction, perioperative anaphylaxis, patent blue, neuromuscular blocking agents, cross-reactivity, propofol, opioids Úvod Perioperační hypersenzitivní reakce je vzácnou (inci - dence 1 na 10 000 až 20 000 anestezií), ale závažnou a po - tencionálně život ohrožující komplikací chirurgické léčby relaxancia (NMBAs – neuromuscular blocking agents) a celkové či regionální anestezie (1). Přesná data o inci - denci v ČR nejsou známá, hlášení jsou podhodnocená. na první příčku (5, 6, 7, 8), ačkoli vzácně. Příčin může Dle závažnosti je tato reakce klasifikována nejčastěji dle být i více, proto je nezbytné vyšetřit všechny potenciální Ringa a Messmera do 4 stupňů od generalizované kožní/ slizniční reakce (I. st.), přes mírné (II. st.) či život ohrožu - jící (III. st.) orgánové příznaky – hypotenze/tachykardie, ritně lokální anestetika, pomocné látky jako polyethylen- bronchospasmus, gastrointestinální příznaky až po zástavu glykol, polysorbát, methylcelulóza, manitol a další injekčně dechu/oběhu (IV. st.). Od II. stupně hovoříme o periope - rační anafylaxi. Imunologický mechanismus tvoří asi 60–70 % případů latex a dezinficiencia, především chlorhexidin, kazuisticky a bývá spojen s těžším průběhem (2, 3). V ostatních přípa - dech se jedná o mechanismus neimunologický, způsobený xidu. Výskyt anafylaxe na latex se vzhledem k preventiv přímým uvolněním mediátorů žírných buněk – tyto reakce ním opatřením v posledních letech významně snížil, naopak jsou někdy označované jako reakce pseudoalergické. Ne - dávný objev receptoru MRGPRX2 (mas-related G-pro - tein coupled receptor member X2) poskytl důležité nové vyvolané perioperační anafylaxi po inhalačním anestetiku poznatky o patogenetickém mechanismu těchto reakcí (9), obecně jsou tyto léky považovány v tomto směru za a zpochybnil několik let staré dogma, že kožní testy jsou velice bezpečné. Vzhledem ke specifickým reakcím a ši specifické pro reakce zprostředkované IgE. Degranulace roké diferenciální diagnostice (tab. 1) je velmi přínosný žírných buněk zprostředkovaná MRGPRX2 může být zá - vislá na dávce. V posledních letech probíhají četné studie 3 hodin od počátku reakce) k průkazu aktivace mastocytů. zabývající se genetickými variantami a epigenetickými modifikacemi receptoru MRGPRX2 (4). Etiologickým agens může být jakýkoli (nejčastěji intra - venózně) podaný lék před zahájením, v úvodu nebo v prů - běhu anestezie. Dominující příčinou jsou periferní myo - a antibiotika (ATB), která v některých zemích již dosáhla spouštěče. Mohou to být modrá barviva, sugammadex, vzácně celková anestetika, opiáty, plazma expandéry, ra - podané léky (analgetika, ondansetron, heparin, protamin aj.). Mezi tzv. skryté alergeny (expozice není injekční) patří jsou popsány anafylaxe po jodovaném povidonu a etyleno - - systémových reakcí na chlorhexidin pro jeho frekventní užívání přibývá. Ačkoli jsou v literatuře zmínky o raritně - odběr sérové tryptázy v akutním stavu (od 15 minut do

54 alergie 1/2022 kazuistiky Toto laboratorní vyšetření je bohužel stále opomíjeno. IgE díme BAT s originální parenterální formou léku minimál mediované reakce vykazují výraznější dynamiku hladiny ně ve dvou různých koncentracích, doplňujeme vyšetření tryptázy oproti reakcím vyvolaným degranulací mastocy - tů bez specifického IgE mediovaného mechanismu. Dle zuje nižší citlivost než kožní testy. V některých případech posledních doporučení, pokud je tryptáza v době reakce je však užitečným diagnostickým nástrojem a pomůže nám >2 + 1,2 × bazální tryptáza, jedná se o relevantní zvýše - ní konfirmující diagnózu anafylaxe. Bazální tryptáza se kožních testech. V případě periferních myorelaxancií nám odebírá minimálně 24 hodin po reakci či později. Zvýšená BAT spolu s kožními testy pomáhá vybrat bezpečnou bazální hladina může svědčit pro systémovou mastocytózu alternativu pro budoucí anestezii (11, 12). či syndrom aktivovaných mastocytů. Tato vzácná onemoc - nění jsou spojena se zvýšeným rizikem systémové reakce (2). Na webových stránkách Sekce laboratorní imunologie ČSAKI jsou dostupné informace o podmínkách odběru dení kožních testů se všemi potencionálními léky, eventu tryptázy a seznam pracovišť, která toto vyšetření provádějí álně s dezinficiencii. Nejprve jsou prováděny kožní prick (10). Léčba perioperační anafylaxe se neliší od léčby ana - fylaxe jiné etiologie a měla by odpovídat současným do - poručením. Nejčastější chybou bývá nepodání či pozdní podání adrenalinu. diagnostické možnosti alergologa Alergologické vyšetření by mělo být provedeno u všech pacientů s perioperační anafylaxí nebo podezřením na ni, optimálně za 4–6 týdnů po reakci, kdy má pacient nej - vyšší senzitivitu. V případech urgence operačního výkonu se provádějí kožní testy i dříve, výpovědní jsou ale jen pozitivní výsledky. Vzhledem k možnosti konzumpce spe - cifických IgE protilátek při reakci a v případě velmi čas - ného provedení i vinou podané léčby mohou být kožní testy falešně negativní a je nutno je s odstupem zopakovat. Cílem je identifikovat příčinu reakce a snížit tím riziko opakování závažné alergické reakce při budoucí potřebě anestezie kontraindikací příčinného léku či jiného spouště - cího alergenu, eventuálně doporučit alternativní medikaci či jiná opatření (užití premedikace u histaminoliberačních reakcí, změnu původní medikace/dezinfekce, bezlatexové prostředí, jiný typ anestezie, vynechání rizikového léku – např. NMBA, profylaktického ATB, pokud to stav pa- cienta a typ výkonu dovolí). Vyšetřování perioperační ana - fylaxe musí být komplexní, je časově náročné, vyžaduje prostudování dostupné dokumentace, rozbor chronologie reakce a zjištění všech léků, úkonů, pomůcek, které by mohly být příčinou reakce. Nezbytná je těsná spolupráce alergologa a anesteziologa. Vyšetření se provádí na pra - covištích vyššího typu s okamžitou dostupností intenzivní péče. Diagnostickým nástrojem alergologa jsou laboratorní a kožní testy, v některých případech i lékový provokační test (DPT – drug provocation test). laboratorní testy Z metod in vitro používáme vyšetření specifického IgE (sIgE) a test aktivace bazofilů (BAT). Limitací obou labo - ratorních vyšetření je jejich nízká senzitivita při poměrně vysoké specificitě. Vyšetření sIgE je u nás dostupné pouze na některé léky, chlorhexidin a latex (u latexu máme mož - nost doplnit sIgE na dostupné molekulární komponenty, z nichž jen některé mají anafylaktický potenciál). Citlivost BAT na lékové alergeny je signifikantně nižší než na ostat - ní (hmyzí, potravinové, inhalační) alergeny. Vyšetření je možno provést metodou Flow CAST® na dostupné léko - vé alergeny dodávané firmou BÜHLMANN Laboratories AG, Schönenbuch, Švýcarsko. Na našem pracovišti prová - - u zdravých kontrol. Metoda není standardizována a vyka - odhalit senzibilizaci i při negativních či nejednoznačných kožní testy Základem vyšetření perioperační anafylaxe je prove - - testy (SPT), následně při jejich negativitě doplňujeme Tab 1: Diferenciální diagnóza perioperačních hypersenzitivních reakcí. Upraveno podle Garvey et al., 2019 (11) a Laguna et al., 2020 (30) Hypotenze – komplikace při chirurgických/anesteziologických procedurách: • nekontrolované krvácení • vazodilatační efekt neuroaxiální blokády • plicní embolizace • embolizace plodovou vodou • hypotenzní reakce při implantaci kostního cementu – farmakologické komplikace: • relativní předávkování anestetiky • léčba tricyklickými antidepresivy – jiné onemocnění/stav: • ostatní druhy šoku (kardiogenní, septický, hypovolemický, neurogenní) Bronchospasmus/laryngospasmus – komplikace při chirurgických/anesteziologických procedurách: • manipulace v dýchacích cestách • malpozice endotracheální kanyly – farmakologické komplikace: • nedostatečná hloubka anestezie – jiné onemocnění/stav : • nediagnostikované a/nebo nekontrolované astma/chronická obstrukční plicní nemoc • hyperreaktivita dýchacích cest • aspirace Angioedém – komplikace při chirurgických/anesteziologických procedurách: • otok měkkých tkání způsobený mechanickým podrážděním při obtížné intubaci – farmakologické komplikace: • angioedém vyvolaný inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu • angioedém vyvolaný blokátorem receptoru pro angiotenzin ii • angioedém vyvolaný inhibitorem dipeptildyl-peptidázy-4 (gliptinem) – jiné onemocnění/stav: • hereditární nebo získaný angioedém Izolované kožní příznaky nebo kombinace kožních příznaků, hypotenze a tachykardie – komplikace při chirurgických/anesteziologických procedurách: • mezenterický trakční syndrom – farmakologické komplikace: • nespecifické uvolnění histaminu (opioidy, periferní myorelaxancia, vankomycin, chinolony) • relativní předávkování oxytocinem – jiné onemocnění/stav: • exacerbace existující chronické urtikárie/angioedému • neuroendokrinní tumory ( feochromocytom, karcinoid – karcinoidový syndrom) Klonální nebo neklonální onemocnění mastocytů = rizikový faktor perioperační anafylaxe – s/nebo bez specifických spouštěcích alergenů

55 alergie 1/2022 kazuistiky intradermální testy (IDT) v doporučených maximálních alergen pro SPT. Některá pracoviště užívají k tomuto úče neiritačních koncentracích dle příslušných doporučení. lu roztok získaný inkubací kousků latexových rukavic ve V roce 2019 byla publikována nová evropská doporučení fyziologickém roztoku, prick test přes latexovou rukavici pro vyšetřování perioperační hypersenzitivní reakce a u ně - kterých léků došlo k úpravám koncentrací pro kožní testy standardizovány a u vysoce senzibilizovaných jedinců by od posledního vydaného doporučení z roku 2013 (11, 13). mohlo dojít k expozici vysokou dávkou latexových pro- Pokud se jako příčina zvažuje chlorhexidin, provádějí se kromě odběru sIgE i kožní testy (SPT, IDT), pro jodový povidon se doporučuje pouze SPT (14, 15). V případě po - zitivního kožního testu na NMBA je vždy nutné provést kožní testy i na ostatní NMBA z důvodu vysoké zkřížené reaktivity. U těžších perioperačních reakcí (III. a IV. st.) se doporučuje provádět kožní testy s NMBA na pracovištích s možností monitorování a okamžité dostupnosti intenzivní péče pro sice nízké, ale přesto možné riziko vyvolání anafy - laxe. K průkazu hypersenzitivity na latex je metodou volby SPT standardizovaným extraktem, který je považován za bezpečný, má 100% specificitu a velmi dobrou senzitivi - tu (93 %). Intradermální test není doporučen (16). V sou - časné době u nás není dostupný standardizovaný latexový - či prick-to-prick test s nativním latexem. Tyto testy nejsou teinů. V souvislosti s kožním testem na latex jsou velmi vzác - ně popisovány anafylaxe především u dětí se spina bifida, kde byl latex příčinou reakce. V těchto případech se diagnos - tika vždy zahajuje laboratorním vyšetřením (sIgE, ev. BAT). provokační testy Lékový provokační test je považován za zlatý standard při vyšetřování lékové alergie a běžně se provádí s betalak - tamovými antibiotiky, lokálními anestetiky, analgetiky typu NSAID. Tento test je někdy nutno zvážit i u léků užívaných k úvodu do anestezie (NMBA, opiáty, celková anestetika). Testy s těmito léky je nutno vzhledem k jejich farmakolo - gickým účinkům provádět u monitorovaného pacienta na jednotkách ARO či JIP, ev. přímo na operačním sále. Na Tab 2: Přehled pacientů vyšetřených na našem pracovišti pro suspekci na perioperační anafylaxi od února 2017 do června 2020 (0 = ne - gativní; – = neprovedeno; zkratky: DC = dýchací cesty; AB = bronchiální astma; CHOPN = chronická obstrukční plicní nemoc; NERD = nesteroidními antiflogistiky exacerbované respirační onemocnění; CA = celková anestezie; PPL PNC = penicyloylpolylysine – hlavní alergenová determinanta penicilinu; ostatní zkratky viz text) pacient pohlaví věk tíže POH akut. tryp- táza pozitivní in vitro testy pozitivní kožní testy poznámka 1 Ž 55 iii. poz. baT patentní modř spT patentní modř neg. dpT s bupivacainem 2 m 53 iii. – 0 idT atracurium, cisatracurium, pipecuronium, mivacurium 3 Ž 45 iv. – 0 0 vazovagální reakce 4 Ž 51 i. – hraniční baT propofol 0 neg. dpT s propofolem 5 Ž 43 ii. – baT nehodnotitelné idT mivacurium, cefuroxim 6 Ž 31 i. – – – 7 m 19 ii. – baT cefazolin idT cefazolin 8 Ž 25 ii. – 0 idT piritramid – nejsou známy max. neiritační koncentrace pro piritramid! neg. dpT s metamizolem + pitofenonem, v dif. dg. exacerbace ab 9 m 54 iii. – baT propofol idT atracurium, cisatracurium, pipecuronium, mivacurium 10 m 54 ii. – 0 0 vs. útlum dc po opiátu u obézního pacienta s chopn 11 Ž 40 iv. – 0 nehodnotitelné – dermografismus! neg. dpT s fentanylem 12 Ž 45 i. – hran. baT propofol 0 13 Ž 24 iii. poz. baT atracurium, sige latex spT atracurium, cisatracurium, idT pipecuronium, mivacurium 14 Ž 63 iii. – baT amoxicilin + kys. klavulanová, sige amoxicilin idT amoxicilin + kys.klavulanová (mírně poz. i spT) neg. dpT s cefuroximem 15 m 49 ii. neg. 0 0 nerd – před ca podán metamizol 16 Ž 55 ii. neg. 0 idT atracurim, mivacurium odběr akut. tryptázy za 4 hod. od reakce 17 Ž 78 i. – 0 – 18 Ž 28 iii. poz. sige pnc, baT cefazolin spT ppl pnc, idT cefuroxim, cefazolin anamnéza alergie na pnc! 19 m 42 iii. – hran. baT propofol a rocuronium spT atracurium, idT cisatracurium, pipecuronium, mivacurium, prick-to-prick latex neg. dpT s propofolem

56 alergie 1/2022 kazuistiky tyto provokační testy neexistují standardizované protoko - ly. Alergolog může po dohodě s anesteziologem doporučit dávkovací schéma (úvodní dávku, časové rozestupy jednot - livých dávek a maximální dávku, do které je test prováděn s individualizací dle reakce pacienta), test je poté veden anesteziologem. Test lze provést mimo operaci k ověření tolerance léku nebo těsně před operačním výkonem. Do plné dávky jej lze provést s opioidními anestetiky. U cel - kových anestetik a NMBA je nutno vzhledem k jejich far - makologickému účinku vyšetření provést jen s dílčí dávkou léku. Je to postup rizikový, v současné době v ČR prová - děný minimálně. Inspiraci můžeme hledat u zahraničních kolegů – některá pracoviště s ním mají dobré zkušenosti a v poslední době přibývají publikovaná data o přínosu komplexního vyšetření včetně provokačních testů (11, 17). naše zkušenosti Na poli perioperační anafylaxe naše pracoviště dlou - hodobě velmi dobře spolupracuje s Klinikou aneste - ziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM), vin s projevy intermitentní rinokonjunktivitidy. Nebyly která nám poskytuje léky a zázemí monitorovaného přítomny jiné interní komorbidity. V operační anamnéze lůžka k provedení kožních testů. Máme první zkuše - nosti s DPT – s léky užívanými v úvodu do anestezie. ství a diagnostická exstirpace rezistence v levém prsu Poprvé jsme v roce 2019 provedli ve spolupráci s anes - teziologem provokační test s opiátem fentanyl do plné léčbu pro karcinom prsu (tamoxifen) a sezonně antihis terapeutické dávky a již máme dvě zkušenosti s DPT taminikum dle potřeby. Den před operací byla provedena s anestetikem propofol do 1/10 terapeutické dávky. Za - tím to u nás rozhodně není běžný postup, indikaci je (SPECT – Single-Photon Emission Computed Tomogra nutno vzhledem k rizikovosti bedlivě zvážit. V tab. 2 uvádíme přehled pacientů vyšetřených od (Sentiscint). Další den byla operace zahájena úvodem do února 2017 do června 2020 na našem pracovišti pro celkové anestezie podáním sufentanilu, propofolu a in suspekci na perioperační anafylaxi. Celkem bylo vyšet - řeno 19 pacientů ve věkovém rozmezí od 19 do 78 let. patentní modři (Patentblau V, Guerbet, Francie) opera Byly zastoupeny všechny stupně závažnosti perioperační reakce. Ve shodě s publikovanými daty cca dvě třetiny případů tvořily ženy a nejčastější příčinou byla periferní myorelaxancia následovaná antibiotiky. U všech pacientů, kteří měli jako spouštěč prokázána periferní myorelaxan - cia, byly doplněny kožní testy na všechna ostatní dostupná NMBA s různou šíří zkřížené reaktivity. Již máme zprávy od devíti vyšetřených pacientů, u kterých byl následně proveden výkon v celkové (u jedné pacientky ve spinální) anestezii, u všech bez komplikací. Jako ukázku pestrosti dané problematiky uvádíme tři různé kazuistiky (v tabulce pacienti 1, 8 a 9). Kazuistika 1 Čtyřiapadesátiletá pacientka byla v červnu 2016 při - jata na chirurgii Pardubické nemocnice k plánované parciální mastektomii vlevo s biopsií sentinelové uzliny pro invazivní karcinom prsu. V alergologické anamnéze pacientky byla senzibilizace na roztoče, plísně a pyl tra - byly dva výkony – tonzilektomie s adenotomií v dět - 5/2016 – bez komplikací. Z léků užívala hormonální - vizualizace sentinelové uzliny radionuklidovou metodou - phy) pomocí koloidu značeného izotopem technecia ⁹⁹ᵐTc - halačního anestetika sevofluranu. Následovala aplikace - térem do oblasti nádoru a provedení pektorálního bloku anesteziologem pomocí lokálního anestetika bupivacainu (Marcaine 0,5 %, AstraZeneca, Velká Británie) pod UZ kontrolou. Do 5 minut došlo k rozvoji těžké hypotenze – 40/25 mmHg s tachykardií 110/min. Byl podán efedrin intravenózně a krystaloidy přetlakem s trvající hypoten - zí 65/40 mmHg. Jako příčina stavu byla anesteziologem nejprve zvažována toxická reakce na lokální anestetikum, proto byla podána lipidová emulze, pacientka byla ulo - žena do Trendelenburgovy polohy a zahájena podpora Obr. 1: Pozitivní test aktivace bazofilů – patentní modř (Patent - blau V) Obr. 2: Pozitivní skin prick test – patentní modř (Patentblau V)

57 alergie 1/2022 kazuistiky oběhu noradrenalinem. Při léčbě katecholaminy byla ope - race urychleně dokončena. Po odrouškování byl zjištěn výrazný erytém trupu a angioedém končetin a stav byl přehodnocen na těžkou anafylaktickou reakci, což bylo na naše pracoviště privátní alergoložkou k dovyšetření potvrzeno elevací sérové tryptázy odebrané 2 hodiny po těžkého bronchospasmu v návaznosti na celkovou aneste- odběru (28,1 mcg/l). Pacientka byla při kontinuální pod - poře oběhu noradrenalinem, již plně při vědomí, předána cí astma, perzistující alergickou rinokonjunktivitidu k další péči na JIP. Zde došlo k postupné stabilizaci stavu, s vazbou na roztoče, psa a jarní stromy, dále na orální další průběh hospitalizace byl již bez komplikací. Kožní alergický syndrom v rámci zkřížené pylově potravinové projevy odezněly do 3 dnů. Půl roku od reakce (12/2016) byla pacientka vyšetře - na na alergologii Pardubické nemocnice, kde byly pro - vedeny laboratorní odběry: bazální sérová tryptáza byla antiflogistik tolerovala bez potíží. Další komorbiditou byl v normě (3,6 mcg/l), specifické IgE na latex a bupivacain prokázaný extraezofageální reflux. Astma bylo léčeno byly negativní. Následně byla odeslána k vyšetření na fixní kombinací (salmeterol + fluticason), úlevově byla naše pracoviště. Test aktivace bazofilů byl pozitivní na vybavena salbutamolem, intranazálně aplikovala mome patentní modř (23,2 %) (obr. 1), na propofol, sufentanil tason při rýmě, dále užívala blokátor protonové pumpy a bupivacain byl tento test negativní. Kožní testy byly realizovány 8 měsíců od reakce (2/2017): skin prick testy i intradermální testy byly nega - tivní na propofol, sufentanil a bupivacain. SPT na neředě - nou patentní modř byl pozitivní (indurace 10 mm, erytém 50 mm, svědění kůže v okolí vpichu) při adekvátní reakci nu, propofolu a sufentanilu. Jako dezinfekce byl použit na negativní a pozitivní kontrolu (obr. 2). Doplnili jsme alkoholový dezinfekční prostředek. Výkon trval 15 minut, stupňovitý provokační test s bupivacainem s ověřením bezprostředně byl bez komplikací. Na dospávacím pokoji jeho tolerance. Stav byl uzavřen jako perioperační anafyxe III. st. pie – piritramid (Dipidolor 7,5 mg/ml, Pirama Critical Care (závažná hypotenze s nutností podpory oběhu katecho - laminy, urtikárie, angioedém), potvrzeno elevací akutní Sanofi-Aventis, s.r.o., ČR). Do 15 minut se rozvinula vý tryptázy, etiologicky jako reakce na patentní modř (po - zitivita kožního testu a bazotestu) s negativitou kožních bronchospasmus, prodloužené exspirium, mírný pokles i laboratoních testů na ostatní podané léky a negativním saturace na 90 %, přidala se nauzea a pocit horkosti. provokačním testem s bupivacainem. Podání patentní modři, ale i dalších lymfotropních barviv je u pacientky byl podán metylprednisolon, aminofylin, pantoprazol, on do budoucna absolutně kontraindikováno. Kazuistika 2 Čtyřiadvacetiletá studentka medicíny byla odeslána zii. Pacientka byla v péči pro středně těžké perzistují - alergie na jablko, lískový a vlašský ořech. Pacientka měla v anamnéze opakovanou intoleranci kodeinu s projevy akutní dušnosti a kašle, ostatní léky včetně nesteroidních - pantoprazol a perorální hormonální antikoncepci. V listopadu 2017 pacientka podstoupila plánovanou artroskopii levého kolene, komplikovanou rozvojem těž - kého bronchospasmu. Úvod do anestezie byl zahájen podáním sevoflura - byla intravenózně podána kombinovaná analgetická tera - B.V., Nizozemsko) s metamizolem (Novalgin 500 mg/ml, - razná dušnost s postupnou progresí, byl dokumentován Byla zahájena nebulizace salbutamolem, intravenózně - dansetron, krystaloidy. Na JIP postupně odezněly dechové Obr. 3: Pozitivní intradermální test – piritramid (Dipidolor, označeno DIP)

58 alergie 1/2022 kazuistiky potíže s ústupem spastických fenoménů. Stav byl uzavřen jako akutní exacerbace astmatu při celkové anestezii, byla doporučena časná kontrola u ošetřujícího lékaře. Na polé - kovou hypersenzitivní reakci nebylo pomýšleno. Ošetřu - jící alergoložka zvažovala diferenciálně diagnosticky hy - persenzitivní reakci na podané léky a odeslala pacientku k našemu vyšetření. Kožní a laboratorní testy s podanými léky byly provedeny 11 měsíců od reakce (10/18). Astma bylo v době vyšetření pod kontrolou, ventilační parametry byly v normě, FeNO bez signalizace eozinofilního zánětu. Bazální sérová tryptáza byla v normě (4,1 ug/l), sIgE na latex a metamizol byly negativní, BAT byl negativní na všechny provedené léky – Propofol, Sufentanil, Novalgin, Dipidolor. Kožní testy (SPT i IDT) byly negativní na Propofol, Sufentanil a Novalgin. SPT na Dipidolor v neředěné formě byl negativní, IDT ředený 1:10 (piritramid 0,75 mg/ml) byl pozitivní (indurace 7 mm, erytém 21 mm, silné svědění v místě vpichu – obr. 3). IDT byl se stejným ředěním proveden u jedné zdravé kontroly s nega - tivním výsledkem. Prick-to-prick test s latexem byl negativní. Expoziční test s použitou dezinfekcí (Softasept barvený) byl negativní. Následně jsme provedli perorální stupňovitý pro - vokační test s kapkami Algifen Neo gtts (Teva Czech Indus - tries, s.r.o., ČR) obsahující metamizol 500 mg/ml + pitofenon 5 mg/ml. Test byl proveden do kumulační dávky 979 mg metamizolu (odpovídá cca 1 ampuli Novalginu) s ověřením tolerance metamizolu. Stav byl uzavřen nejednoznačně – akutní dechové potí - že při bronchospasmu s hyposaturací vzniklé v návaznosti na celkovou anestezii mohly být projevem exacerbace ast - matu působením celkové anestezie či podaných léčiv. V di - ferenciální diagnostice nelze vyloučit perioperační ana - fylaxi II. stupně (bronchospasmus, nauzea) na Dipidolor ověřena tolerance metamizolu). Budoucí výkony v celkové (piritramid). Pacientce bylo doporučeno vyhnout se užití opioidních analgetik k tlumení kašle či bolesti. Při bolesti je možné podat NSAID (toleruje ibuprofen, paracetamol, Obr. 4: Pozitivní intradermální test – atracurium (Tracrium, označeno TRA) Obr. 5: Pozitivní intradermální testy na periferní myorelaxancia – pipecuronium (Arduan, označeno ARD), mivacurium (Mivacron, označeno MIV), hraničně pozitivní na cisatracurim (Nimbex, označeno NIM) – zkřížená reaktivita, negativní intradermální testy na rocuronium (Rocuronium B. Braun, označeno RIC) a suxamethonium (Suxamethonium chlorid VUAB, označeno SUX) – léky volby

59 alergie 1/2022 kazuistiky Obr. 6: Pozitivní test aktivace bazofilů – propofol (Propofol MCT/ LCT Fresenius) anestezii doporučujeme vždy plánovat (pokud je to možné) Senzibilizaci na modrá barviva usnadňuje jejich přítomnost s ohledem na kontrolu astmatu a pacientku připravit před v běžných kosmetických a potravinářských produktech výkonem navýšením inhalační léčby, eventuálně krátkodo - bou přípravou antihistaminikem a perorálním kortikoidem. Kazuistika 3 Pětapadesátiletý muž byl v lednu 2019 přijat na Chi - rurgickou kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové vzniknout v úvodu anestezie, ale může být detekován v ja k plánované laparoskopické cholecystektomii. Úvod do kékoli fázi celkové anestezie i po jejím ukončení. Příčinou anestezie byl zahájen intravenózním podáním propofolu, může být jak anafylaxe zprostředkovaná IgE, nebo může jít sufentanilu a periferního myorelaxans atracuria. Do tří o hyperreaktivitu dýchacích cest vyvolanou mechanický minut nastala těžká hypotenze (50/? mmHg), bradykardie mi a/nebo farmakologickými faktory (11, 20, 30). Historie (32/min), celotělový erytém. Stav byl anesteziologem vy - hodnocen jako anafylaxe. Léčba byla zahájena okamžitým alergického i nealergického bronchospasmu při celkové podáním adrenalinu, dále byl podán kortikoid, noradrena - lin a masivní volumoterapie s postupnou stabilizací sta - vu. Výkon byl odložen. Tryptáza v akutním stavu nebyla anestezii vyšší než u běžné populace, udáván kolem 9 %, vyšetřena. Alergologické vyšetření bylo provedeno 8 týdnů od re - akce (4/2019). SPT na propofol, sufentanil i atracurium u pacientky pozitivní, není známa maximální neiritační byly negativní. IDT byly negativní na propofol a sufentanil, koncentrace (paralelně testována pouze jedna zdravá kont pozitivní na atracurium v koncentraci 1:1000–0,01 mg/ml rola s negativním výsledkem), nelze tedy vyloučit falešnou (pupen 10 mm – obr. 4). Byly doplněny kožní testy na ostat - ní dostupná periferní myorelaxancia s pozitivitou v IDT na pipecuronium, mivacurium a hraničně na cisatracurium a negativitou na rocuronium a suxamethonium (obr. 5). Prick-to-prick test s latexem byl negativní. Negativní byl i expoziční test s dezinfekcí (Braunoderm barvený). La - boratorně byla zjištěna 2× pozitivita BAT s propofolem (34,1 %, koncentrace 1 mg/ml – obr. 6), BAT s ostatními léky včetně actracuria byly negativní. Specifické IgE na latex byl negativní, bazální tryptáza byla v normě. Příči - nou perioperační anafylaxe bylo nejspíše Tracrium (atracu- rium) se zjištěnou zkříženou reaktivitou na další uvedená periferní myorelaxancia. Vzhledem k významně pozitiv - nímu bazotestu na propofol nelze vyloučit jeho spolupodíl na reakci. Laboratorní test však může být falešně pozitivní. Pět měsíců od anafylaktické reakce byla provedena laparo - skopická cholecystektomie s užitím sufentanilu a alterna - tivních léků – jako NMBA bylo použito rocuronium, jako intravenózní anestetikum etomidat, pacient byl premedi - kován antihistaminikem a kortikoidem. Celkovou anestezii i výkon pacient zvládl zcela bez komplikací. diskuse kazuistika 1. Diferenciální diagnostika perioperační anafylaxe je poměrně široká. V tomto případě anesteziolog nejprve vyhodnotil stav jako možnou toxickou reakci při intravaskulární aplikaci lokálního anestetika s příslušným zaléčením (18). Až následně po odrouškování pacientky a zjištění kožní symptomatologie byla diagnóza přehod - nocena, elevace akutní sérové tryptázy diagnózu anafylaxe potvrdila. Jako příčinné agens byla identifikována patentní modř, která spolu s methylenovou modří a izosulfanovou modří patří mezi tzv. lymfotropní barviva. Dříve se stan - dardně používala k detekci sentinelové uzliny v onkochi - rurgii společně s jejím zobrazením radionuklidem. V ČR v současnosti nejsou lymfotropní barviva registrována a je - jich použití je nutno hlásit SÚKL. Od užití lymfotropních barviv je v posledních letech patrný odklon, a tím dochází ke snížení jejich podílu na příčině hypersenzitivních reakcí. (potravinářské barvivo E131). Alternativou k identifika - ci sentinelových uzlin pro pacienty alergické na modrá barviva je samotné radioaktivní značení, použití fluores- cenčních barviv nebo magnetických nanočástic (19). kazuistika 2. Izolovaný závažný bronchospasmus může - - astmatu v anamnéze je významným rizikovým faktorem anestezii (až u 50–60 % pacientů). Výskyt perioperační - ho bronchospasmu je u astmatických pacientů při celkové vyšší riziko je u nekontrolovaných či dosud nediagnosti - kovaných astmatiků (21, 22). Ačkoli IDT na Dipidolor byl -

60 alergie 1/2022 kazuistiky pozitivitu. Zajímavostí je u pacientky anamnéza opako - vané intolerance dalšího opioidního derivátu – kodeinu neproveditelné či neinterpretovatelné a DPT se jeví jako se stavy dušnosti a záchvatů kašle. Opiáty působí častěji výrazně rizikový (28). Za nejbezpečnější postup jsme farmakologicky podmíněné nežádoucí účinky (především u pacienta považovali vyhnout se oběma lékům, na které gastrointestinální, zřídka respirační – útlum dechového různými metodami vyšla pozitivní reakce, tedy atracuriu centra). Jako příčina této hypersenzitivní reakce jsou opiáty i propofolu. Provedení DPT s propofolem u pacienta identifikovány vzácně, IgE mediované reakce působí nebylo nutné pro dostupnost alternativní medikace. extrémně vzácně. Některé (morfin, kodein a pethidin) mají výrazné histaminoliberační účinky, naopak syntetické opiáty (fentanyl a jeho deriváty a tramadol) nespecific - kou degranulaci žírných buněk nevyvolávají (23). I při skutečné alergii na opiáty lze podat opiát z jiné chemické cient se suspekcí na perioperační anafylaxi a také pacient skupiny, protože mezi podtřídami nedochází ke zkřížené s jinak nevysvětlitelnou zástavou oběhu, respirační insu reaktivitě. V rámci stejné skupiny je riziko zkřížené reakti- ficiencí či těžkou náhlou hypotenzí v průběhu anestezie. vity do 6,7 %, mírně vyšší riziko je mezi morfinem a ko - deinem (24, 25). Metamizol, podaný u pacientky společně riziku opakování reakce při reexpozici. Vzácně alergolo s piritramidem k tlumení pooperační bolesti, je znám svým gické vyšetření připouští více než jednu příčinu reakce, možným hypersenzitivním potenciálem s vyvoláním ana - fylaxe, může však vyvolat i exacerbaci astmatu. Kožní i la - boratorní testy na metamizol byly negativní, avšak nebyly ní. Pokud však podezření na IgE mediovanou reakci trvá, provedeny v optimální době od reakce a jejich senzitivita je vhodné alergologické vyšetření s odstupem několika není dostatečná. Rozhodli jsme se doplnit provokační test, týdnů zopakovat a pátrat po méně obvyklých příčinách který hypersenzitivitu na metamizol nepotvrdil. kazuistika 3. U pacienta nebyla vyšetřena sérová testů a dobrém poměru profitu vůči riziku je ke zvážení tryptáza v akutním stavu. Anesteziologové ve FN Hra - dec Králové jsou erudováni v odběru tohoto markeru při pracovišti. suspektní anafylaxi. Zkušeným anesteziologem byl tento odběr vyhodnocen v tomto případě jako nadbytečný – je šířit osvětu mezi alergology a anesteziology při diagnos z klinického průběhu byl přesvědčen o anafylaxi jako pří - čině oběhové nestability, jiná příčina nebyla zvažována. fylaxe. Cílem je zajištění správného postupu v akutní fázi Nejčastějším důvodem neprovedení odběru akutní sérové (adekvátní léčba, odběr sérové tryptázy) a včasné nasmě tryptázy při anafylaxi je fakt, že lékař prvního kontaktu na rování pacienta do příslušného centra k alergologickému toto vyšetření nepomyslí nebo nemá optimální dostupnost vyšetření. tohoto vyšetření. Jak je patrné z prvních dvou příkladů, diagnóza perioperační anafylaxe není vždy hned zřejmá a v těchto případech může být dynamika akutní a bazální sérové tryptázy velmi užitečným markerem. Periferní myorelaxancia jsou v některých zemích nejčastější (v některých druhou nejčastější) příčinou perioperační anafylaxe. Propofol je nejčastěji užíva - ným intravenózním anestetikem, ale alergické reakce na něj jsou vzácné. Předpokládané vyšší riziko reakce na propofol u pacientů s alergií na vejce, sóju a arašídy (26) nebylo následně potvrzeno. V uvedené kazuistice se jako hlavní podezřelý jevil periferní myorelaxans atracurium, což bylo potvrzeno pozitivitou v kožním testu. Hlavním antigenním epitopem NMBA je kvartér - ní amonný iont. Na základě tzv. folkodinové hypotézy (statisticky významná souvislost mezi výskytem reak - ce na NMBA a užíváním antitusika kodeinového typu folkodinu) se předpokládá, že senzibilizace a tvorba sIgE proti tomuto epitopu může být u citlivých jedinců indukována expozicí různým chemickým látkám, které kvartérní amonný iont obsahují. To pak může vyvolat hypersenzitivní reakci jak při opakované expozici, tak při prvním podání léku (27). Doplněný BAT prokázal významnou senzibilizaci na propofol, ačkoli kožní tes - ty na propofol byly negativní. Některé práce ukazují, že BAT s propofolem může vyvolávat falešně pozitivní výsledky (up regulací CD63 a/nebo CD203c). BAT je test nestandardizovaný a jeho interpretaci je nutno hod - notit opatrně, může být ale pomocným diagnostickým nástrojem především v situacích, kdy jsou kožní testy Závěr Alergologické vyšetření by měl absolvovat každý pa - - Pacient, který není následně vyšetřen, je ve významném - proto je důležité vyšetřit všechny potencionální spouštěče. V některých případech je alergologické vyšetření negativ - a skrytých alergenech (11, 17, 29). V případě nenahraditel - ného léku či nejasné interpretace kožních a laboratorních lékový provokační test s anestetiky na specializovaném Snahou Pracovní skupiny pro lékové alergie při ČSAKI - tice, léčbě a managementu vyšetřování perioperační ana - - Článek byl inspirován přednáškou, prezentovanou na 5. dnu lékové alergie v Kutné Hoře dne 12. 10. 2019. Ab - strakt přednášky byl publikován v časopise Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL – ročník 16, číslo 4, 2019 (ISSN 1802-0518). Kazuistika č. 3 byla prezentová - na formou e-posteru pod názvem „Atracurium as a main suspect of severe perioperative immediate hypersensitivity reaction. However, is it the only culprit?“ na EAACI Digi - tal Congress 2020 dne 6. 6. 2020. Poděkování Velký dík patří vedení pracoviště KARIM FN HK za ochotu ke vzájemné spolupráci při vyšetřování periope - rační anafylaxe, za poskytování zázemí a léků k testování, a především kvalifikovaného anesteziologického týmu, který máme při testování „k ruce“. Prohlášení o střetu zájmů Autorky práce prohlašují, že v souvislosti s tématem, vznikem a publikací tohoto článku nejsou ve střetu zájmů a vznik a publikace nebyly podpořeny žádnou farmaceu - tickou firmou. liteRAtuRA 1. Mertes PM, Volcheck GW, Garvey LH, et al. Epidemiology of perioperative anaphylaxis. Presse Med 2016; 45(9):758- 67, https://doi.org/10.1016/j.lpm.2016. 02. 024. Epub 2016 May 12. PMID: 27181074.

61 alergie 1/2022 kazuistiky 2. Garvey, LH. Perioperative hypersensitivity reactions: diagno- sis, treatment and evaluation. Curr Treat Options Allergy 2016; 3:113-128. 3. Harper NJN, Cook TM, Garcez T, et al. Anaesthesia, surgery and life-threatening allergic reactions: Epidemiology and cli - nical features of perioperative anaphylaxis in the 6th National audit Project (NAP6). Br J Anaesth 2018; 121:159-171. 4. Spoerl D, Czarnetzki C, Harr T, Nigolian H. Reclassifying anaphylaxis to neuromuscular blocking agents based on the presumed patho-mechanism: IgE-mediated, pharmacological adverse reaction or „innate hypersensitivity“? Int J Mol Sci 2017; 18(6):1223. 5. Garvey LH. Perioperative allergy. In Khan D, Banerji A. Drug allergy testing 2018. St. Louis: Elsevier, 2018:223-238. 6. Scolaro RJ, Crilly HM, Maycocok EJ, et al. Australian and New Zealand Anaesthetic Allergy Group perioperative ana - phylaxis investigation guidelines. Anaesth Intensive Care 2017; 45:543-555. 7. Harper NJN. Neuromuscular blocking agents and reversal agents. In Cook TM, Harper NJN. Anaesthesia, surgery and life-threatening allergic reactions. Report and findings of the Royal College of Anaesthetists’ 6th National Audit Project: Perioperative anaphylaxis 2018. London: Royal College of Anaesthetists, 2018:192-196. 8. Kuhlen JL, Camargo CA, Balekian DS, et al. Antibiotics are the most commonly identified cause of perioperative hypersensiti - vity reactions. J Allergy Clin Immunol Pract 2016; 4:697-704. 9. Dahlem C, Cadinha S, Delgado I, et al. A rare case of sevoflu - rane hypersensitivity. Eur J Anaesthesiol 2016; 33:379-380. 10. https://www.sli-csaki.cz/metodicke-pokyny/stanoveni-trypta - zy-indikace-a-podminky-odberu-materialu-pro-vysetreni/ 11. Garvey LH, Ebo DG, Mertes PM, et al. An EAACI position paper on the investigation of perioperative immediate hyper - sensitivity reactions. Allergy 2019; 74:1872-1884. 12. Eberlein B, Wigand S, Lewald H, et al. Utility of basophil acti - vation testing to assess perioperative anaphylactic reactions in real-world practice. Immun Inflamm Dis 2017; 5(4):416-420. 13. Brockow K, Garvey LH, Aberer W, et al. Skin test concen - trations for systemically administered drugs – an ENDA/ EAACI Drug Allergy Interest Group position paper. Allergy 2013; 68:702-712. 14. Garcez T. Chlorhexidin. In Cook TM, Harper NJN. Anaesthe - sia, surgery and life-threatening allergic reactions. Report and findings of the Royal College of Anaesthetists’ 6th National Audit Project: Perioperative anaphylaxis 2018. London: Royal College of Anaesthetists, 2018:197-202. 15. Gray PE, Katelaris CH, Lipson C. Recurrent anaphylaxis caused by topical povidone-iodine (Betadine). J Paediat Child Health 2013; 49(6):506-507. 16. Cabañes N, Igea JM, de la Hoz B, et al. Latex Allergy: Position Paper. J Investig Allergol Clin Immunol 2012; 22(5):313-330. 17. Melchiors BLB, Garvey LH. Investigation of perioperative hypersensitivity reactions: an update. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2020; 20(4):338-345. 18. Cvachovec K, Černý V, Doležal D, et al. Doporučení pro léčbu toxické reakce po podání lokálních anestetik. Dostupné z: https://www.csarim.cz/getmedia/fab99007-ab30-4d0e-bb2a - -9b425135b9a6/doporuceni-pro-lecbu-toxicke-reakce-po - -podani-lokalnich-anestetik-2012.pdf.aspx 19. Sedláčková L, Šrotová A. Perioperační anafylaxe. Postgra- duální medicína 2019; 21:307-311. 20. Dewachter P, Mouton‐Faivre C, Emala CW, et al. Case scena - rio: bronchospasm during anesthetic induction. Anesthesiology 2011; 114:1200‐1210. 21. Kumeta Y, Hattori A, Mimura M, et al. A survey of periopera - tive bronchospasm in 105 patients with reactive airway disease. Masui 1995; 44:396-401. 22. Kong KL, Karanam S. Clinical features. In Cook TM, Harper NJN. Anaesthesia, surgery and life-threatening allergic reac - tions. Report and findings of the Royal College of Anaesthe - tists’ 6th National Audit Project: Perioperative Anaphylaxis 2018. London: Royal College of Anaesthetists, 2018:104-111. 23. Volcheck GW, Mertes PM. Local and general anesthetics immediate hypersensitivity reactions. Immunol Allergy Clin N Am 2014; 34:525-546. 24. Li PH, Ue KL, Wagner A, et al. Opioid hypersensitivity: predictors of allergy and role of drug provocation testing. J Allergy Clin Immunol Pract 2017; 5(6):1601-1606. 25. Powell MZ, Mueller SW, Reynolds PM. Assessment of opioid cross-reactivity and provider perceptions in hospitalized pati - ents with reported opioid allergies. Ann Pharmacother 2019; 53(11):1117-1123. 26. Richard C, Beaudouin E, Moneret-Vautrin DA, et al. Severe anaphylaxis to Propofol: first case of evidence of sensitization to soy oil. Eur Ann Allergy Clin Immunol 2016; 48:103-106. 27. Florvaaag E, Johansson SGO, Irgens A, et al. IgE-sensitiza - tion to the cough suppressant pholcodine and the effects of its withdrawal from the Norwegian market. Allergy 2011; 66:955-960. 28. Kim SY, Kim JH, Jang YS, et al. The Basophil Activation Test Is Safe and Useful for Confirming Drug-Induced Anaphylaxis. Allergy Asthma Immunol Res 2016 Nov; 8(6):541-4, https:// doi.org/10.4168/aair.2016.8.6.541. PMID: 27582406; PMCID: PMC5011055. 29. Cuilenborg van VR, Hermanides J, Bos EME Drs, et al. Pe - rioperative approach of allergic patients. Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2021; 35(1):11-25. 30. Laguna JJ, Boteanu C, Moreno E, et al. Recommendations for diagnosing and management of patients with perioperative drug reactions. Curr Treat options allergy 2020; 7:181-197. MUDr. Adriana Šrotová Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice HK a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Sokolská 581 500 05 Hradec Králové e-mail: [email protected] Obdrženo: 12. 7. 2021 Revidováno: 9. 9. 2021 Přijato k tisku: 10. 9. 2021

62 alergie 1/2022 konference, kongresy Zpráva z 12. setkání skupiny potravinové alergie paprsK Jedním z pilířů práce Pracovní skupiny pro potravinové ještě dán prostor mamince chlapce, paní Martině Homolové, alergie ČSAKI (PAPRSK) jsou pravidelná setkání, která – s ně - kolika výjimkami – probíhají dvakrát ročně od jejího založení kátní léčba doslova „změnila život celé rodině“. v roce 2014. V pořadí 12. setkání se konalo opět jako výjezdní, tentokrát v Hustopečích, ve dnech 18.–19. 6. 2021. Již tradičně (Immunoflow, s. r. o.) s názvem bylo zahájeno v páteční podvečer 18. 6. přednáškou prof. MUDr. týkající se ne vždy zcela optimálních zásahů rodičů do jídel Františka Kopřivy, Ph.D. (Dětská klinika FN Olomouc), na téma níčku kojence trpícího potravinovou alergií, které mohou vést „Covid a střevo, aneb na co nezapomněl“. V sobotu 19. 6. byl odborný program zahájen sdělením „Mas- tocyt – sluha, nebo pán“ MUDr. Martina Fuchse (Immuno- rátila naši pozornost mimo běžné mantinely, ve kterých jsme -flow, s. r. o., Praha). Tématem byla onemocnění spojená s pro - liferací a/nebo aktivací mastocytů, tedy mastocytóza, syndrom aktivovaných mastocytů (MCAS, mast cell activation syndro - me) a jedna z nejnovějších jednotek, familiární alfa-tryptazémie. jednat o potravinovou alergii. Dopolední blok následně uza S pacienty trpícími těmito chorobnými jednotkami se v našich vřela MUDr. Milena Jeřábková (Alergologie a klinická imu ambulancích setkáváme a budeme setkávat stále častěji. Na téma „laktázová non perzistence“ , v dřívější ter - minologii laktózová intolerance, pohovořil MUDr. Pavel Frühauf, CSc., z Kliniky pediatrie a dědičných poruch meta - bolismu 1. LF UK. Třetí sdělení, které přednesla MUDr. Ivana Šetinová (Immu- to případě byla reaktivita manifestována v podobě bohužel nia, s. r. o., Praha), se zabývalo problematikou nových a skry - tých, zejména potravinových alergenů ( „Skryté a nové po- travinové alergeny“ ). Jedná se buď o dosud nerozpoznaný enterocolitis syndrome). Souhrnné sdělení týkající se úlohy (neodhalený) známý alergen skrytý v potravině, případně o no - vou manifestaci alergie, o nový alergen (alergenovou moleku - lu), případně o nové zhoršení klinických symptomů v určité situaci. Do první skupiny patří např. alergeny celeru, lupiny, Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D., ze 3. Lékařské fakulty UK. pohanky, případně typicky některých semen a koření (sezam, hořčice, pískavice řecká, růžový pepř), které mohou být sou - částí potraviny jako ingredients. Docházet může i k časným z nichž čtyři trpí nebo trpěly atopickou dermatitidou a po reakcím na potravinová aditiva, mimo jiné karboxymethylce - lulózu, případně polysorbát 80. Byla prezentována kazuistika ve sdělení pacientky alergické na hořčici, která prodělala anafylaktickou reakci po konzumaci výhonků pískavice řecké, pravděpodobně těch, kteří s nemocí žijí každý den. Paní Ligurská je i autorkou jako reakci na alergen z bílkovinné rodiny 2S albuminů. Mezi stejnojmenné knihy. Posledním příspěvkem v odborné části nové alergeny patří i tzv. hydrolyzované pšeničné proteiny, programu bylo představení nové webové stránky www.aler které jsou součástí jak potravinových doplňků, tak kožních ex - teren. Novým alergenem zodpovědným za pylově potravinový Mgr. Veronikou Solařovou (Alergo Centrum, s. r. o., Šumperk) syndrom jsou gibberelliny (GPR, gibberellin-regulated pro - teins), které mohou způsobovat zkřížené reakce mezi pyly cy - přiše a kryptomerie a některými druhy ovoce, zejména broskví. Ve dvou navazujících přednáškách byla diskutována velmi aktuální tematika biologické léčby potravinové alergie, která Venduly Látalové se snad v dohledné době stane součástí terapeutického porfolia i v našich ambulancích. MUDr. Martin Liška, Ph.D. (Ústav lové imunologie a alergologie FN Plzeň), v přehledném sdělení „Biologická léčba potravinové alergie“ shrnul současné výzkumy na toto téma, které se zabývají biologickou léčbou PAPRSK byla pak součástí 13. setkání, které proběhlo v Praze jak v monoterapii, tak v současném podávání s imunoterapií 9. 12. 2021. Zápis z něj můžete nalézt na www.csaki.cz v zá potravinové alergie. MUDr. Simona Bělohlávková, Ph.D. (Im - muno-flow, s. r. o., Praha), navázala kazuistikou „Biologická léčba potravinové alergie – kazuistika“ , která popisuje pří - běh chlapce trpícího anafylaxí na rybu spouštěnou i kontaktem s pouhým rybím aerosolem. Tento pacient je v současné době úspěšně léčen anti IgE protilátkou (omalizumab) s vymizením reaktivity na inhalační kontakt s rybou. Před přestávkou byl která v emotivním sdělení popsala, jak tato v ČR dosud uni - V následujícím bloku zaznělo sdělení MUDr. Evy Vrbové „dieta – spása, nebo zkáza?“ , - například až k předávkování vitamínem D. MUDr. Magdalena Herknerová, Ph.D. (Anacarde, s. r. o., Mníšek pod Brdy), ob - zvyklí diferenciálně diagnosticky uvažovat, a sice přednáškou „příspěvek ‚mimo mísu‘ – aneb o hledání intestinálních lymfangiektázií“ neboli – ne vždy se v případě průjmu musí - - nologie, Nemocnice Prostějov) zamyšlením na téma „SARS- Cov-2 a příliš poškozující zánět“ . Po obědě navázala MUDr. Sausen Sládková (Atoda Medi - cal, Praha) kazuistikou „děkuji ti, pApRSku – aneb zase to mléko“ na téma alergie na bílkoviny kravského mléka. V tom - stále často opomíjeného syndromu enterokolitidy indukované potravinovým antigenem, tedy FPIES (food-protein induced nutricionisty v managementu péče o pacienty zejména s mul - tiproteinovými potravinovými alergiemi pod názvem „role nutričního terapeuta v léčbě potravinové alergie“ přednesla K účasti byla poprvé v historii PAPRSK pozvána i zástup - kyně „laické veřejnosti“, Mgr. Jana Ligurská, matka pěti dětí, - travinovou alergií. Na příběhu svých dětí poutavě popsala „Atopický ekzém a potravinové alergie očima mámy“ náročný život své rodiny z velmi cenné perspektivy - gienapotraviny.cz, jejíž vznik a tvorba byl iniciován MUDr. a její rodinou, která má ambice stát se platformou poskytující laické veřejnosti aktuální a kontrolované informace zejména na téma potravinové alergie. Setkání bylo uzavřeno dvěma firemními sděleními MUDr. „hMo – oligosacharidy mateřského mléka“ , Nestlé Health Sciences, a RNDr. Drahomíry Krme - „Synbiotika jako nový trend v managementu ABkM u kojenců a ještě mnohem víc“ , Nutricia, a. s. Problematika týkající se aktuálních úkolů i budoucích plánů - ložce Sekce, pracovní skupiny, centra. za podporu 12. setkání pApRSk děkujeme (v abeced- ním pořadí) společnostem immuno-flow, s. r. o., nestlé health Sciences a nutricia, a. s. MUDr. Simona Bělohlávková, Ph.D. Immuno-flow, s.r.o., Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 e-mail: [email protected]64 alergie 1/2022 informace Zpráva o činnosti ČsaKi Čls Jep za období mandátu výboru v letech 2018–2021 čeSká SpolečnoSt AleRGoloGie A kliniCké iMunoloGie č eské lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně če S ká S polečno S t A le RG olo G ie A klini C ké i M unolo G ie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Vážení členové ČSAKI, dovolte mi se zamyslet na událostmi a činností naší patří zejména Tomáši Rohovskému. odborné společnosti v uplynulém období čtyř let, kdy vykonával své povinnosti současný výbor. Tento výbor byla a v současnosti téměř výhradně je elektronická for koordinoval většinu činností odborné společnosti tak, jak ma pomocí e-mailu. Tento způsob komunikace se podařilo bylo zvykem v minulých obdobích. Nemalá část činností dovést k poměrně spolehlivé, rychlé a pružné podobě díky se odehrávala i v gesci jednotlivých sekcí a pracovních pracovnicím členské evidence ČLS JEP, které pružně vy skupin, jak bude detailněji popsáno dále. výbor čSAki v tomto období pracoval ve složení: v co nejaktuálnější podobě. Petr Panzner (předseda), Jiřina Bartůňková, Ilja Stříž, Vít Petrů (místopředsedové), Jiří Litzman (vědecký sekretář), jsme se snažili uskutečňovat, je dle stanov ČLS JEP „sna Dalibor Jílek (pokladník a zapisovatel), Jaromír Bystroň, ha o rozvoj a šíření vědecky podložených poznatků lé Petr Čáp, Martin Fuchs, Tomáš Kočí, Irena Krčmová, Bro - nislava Novotná, Petr Pohunek a Tomáš Rohovský. Schůzí zvyšování úrovně odborných znalostí našich členů, podpo výboru ČSAKI se zúčastňoval i Petr Kučera (předseda re - vizní komise), Vlastimil Král (předseda sekce laboratorní výměnu informací a rozvoj spolupráce mezi členy ČSAKI imunologie, Jaroslava Šimoníčková (předsedkyně sekce a institucemi obdobného zaměření v ČR i zahraničí“. sester), Olga Jůzová (předsedkyně sekce laborantů), Fran - tišek Mrázek (předseda sekce imunogenetiky) a Marcela ní činností ČSAKI pořádání velmi pestré palety odborných Melecká (sekretářka výboru ČSAKI). Výbor se scházel a vzdělávacích akcí. Základní periodickou aktivitou zůsta kromě letních prázdnin téměř každý měsíc. V obdobích, lo organizování pravidelných kdy byly možnosti osobního setkávání vzhledem k pan - demii covid-19 omezeny, jednal výbor distančně pomocí v Praze. Vzhledem k pandemii covid-19 bohužel nebylo internetového spojení. Bohužel koncem listopadu 2020 možné některé z těchto pracovních schůzí v letošním a loň nás opustila po těžké nemoci dlouholetá členka výboru ském roce uskutečnit prezenčně, ale musely být realizo Bronislava Novotná. Vzhledem k relativně krátkému zbý - vajícímu období činnosti stávajícího výboru, které bylo posunem bylo zahájení pravidelných záznamů pracovních navíc redukováno epidemickou situací, se výbor rozhodl schůzí a jejich umisťování na nově zřízené webové stránky uvolněné místo již neobsazovat. členská základna ČSAKI je z pohledu současných mladých alergologů a klinických imunologů na podzim a minulých let početně stabilizována, máme 1 171 členů, roku 2019 (Aleš Zlámal) a byla pak urychlena nástupem z toho je 117 osob v sekci sester, 61 v sekci laborantů, pandemie covid-19, kdy nebylo možné vést pracovní 207 v sekci laboratorní imunologie a 77 v sekci imunoge - netiky. O počtu členů v jednotlivých pracovních skupinách schůzí byla zářijová z roku 2020 a záznamy byly provede nevedeme přesnou evidenci, mnohdy se tato čísla průběžně ny i z webinářů, které musely nahradit klasické pracovní mění v závislosti na jednotlivých činnostech pracovních schůze až do jara 2021. Pořizování záznamů schůzí probí skupin a domníváme se, že to tak je správně vzhledem há i v současnosti a plánujeme v této činnosti pokračovat ke snaze zapojit do aktivit pracovních skupin co největší i do budoucna. počet členů. O činnosti výboru jsou členové ČSAKI informováni ži pomocí webové stránky www.csaki.cz , kde jsou kromě zápisů ze schůzí výboru ČSAKI dostupné též další infor - mace o všech akcích pořádaných odbornou společností, ale i o akcích pořádaných jinými subjekty s návazností na náš obor, dále např. termíny atestací, granty vypisované výborem ČSAKI, léčebná a diagnostická doporučení, ak - tivity jednotlivých sekcí, pracovních skupin apod. Dík za udržování webových stránek v co nejaktuálnější podobě Dalším kanálem komunikace mezi výborem a členy - - cházejí vstříc našim požadavkům a udržují databáze členů hlavní náplní činnosti odborné společnosti, kterou - - kařských věd a jejich využívání v péči o zdraví, podíl na - ra vědecko-výzkumné činnosti a vytváření podmínek pro V souladu s tímto posláním odborné společnosti je hlav - - pracovních schůzí , zpravi - dla vždy každý druhý čtvrtek v měsíci v Lékařském domě - - vány formou distanční, případně úplně zrušeny. Velkým www.csaki.tv . Iniciativa k této aktivitě vzešla od skupiny schůze v klasické podobě. První zaznamenanou pracovní - - Regionální odborné akce považujeme za velmi důle - té a přínosné vzhledem k tomu, že ne každý má možnost se vždy účastnit akcí pražských. Přes výpadky způsobené pandemií covid-19 jsme se snažili pokračovat v pořádání regionálních odborných akcí v nezměněné podobě. Velkou zásluhu na tom mají (alespoň namátkou) Tomáš Kočí, Jaro - mír Bystroň, Jiří Novák, Pavel Brož, Dalibor Jílek, Mořic Jurečka, Jaromír Paukert a řada dalších. Bohužel i několik těchto akcí muselo být kvůli epidemické situaci zrušeno.

65 alergie 1/2022 informace Přestože jsme se snažili do poslední chvíle udržet klasic - kou podobu konání XXXVII. Sjezdu českých a slovenských covních skupin i na tvorbě výkonů nových (např. výkonů alergologů a klinických imunologů v roce 2020, nakonec pro potravinový expoziční test, lékový provokační test). i zde muselo dojít ke změně prezenční formy na distanční. Díky organizační agentuře Solen byl nakonec výsledek za ní pořádaných krajskými úřady za účelem zajištění péče daných okolností optimální a akce proběhla úspěšně. Tento v oboru alergologie a klinická imunologie v příslušných sjezd si navíc „zopakujeme“ opět v Praze v roce 2022. Pomáháme často i při organizování akcí firemních, které jsou mnohdy i díky aktivní účasti ze strany ČSAKI na státními orgány. V poslední době v souvislosti s pandemií velmi vysoké úrovni. Naše odborná společnost se významně podílí i na or - ganizaci specializačního vzdělávání pro různé kategorie stupkyni ČSAKI do Národní imunizační komise (Markéta pracovníků v našem oboru tím, že se aktivně účastní po - řádání dalších vzdělávacích akcí, jako jsou např. předates - tační kurzy pro lékaře, organizované 1. LF UK (Ilja Stříž), žitá zejména kooperace s Evropskou akademií alergologie nebo specializační kurzy pro sestry IPVZ (Vít Petrů). Výbor ČSAKI pokračuje v každoročním oceňování nejlepších publikací v našem oboru Cenou Dr. Josefa zástupkyní ve skupině JM EAACI Jitka Poláková, která Lišky a nově byla zavedena Cena profesora Václava Špi - čáka, udílená nejlepším pracím publikovaným v přísluš - ném roce v časopisu Alergie . Takto se snažíme naše členy činnosti pracovních skupin EAACI, např. v pracovní sku nejen ocenit, ale i podpořit v kvalitní vědecké a publikační pině pro imunodeficience působí Anna Šedivá jako před činnosti. Byla vypracována řada stanovisek odborné společnosti přecitlivělosti na hmyzí jedy je zapojena Martina Vachová a doporučených postupů , které byly zveřejněny na webu a v pracovní skupině spolupráce s praktickými lékaři Jaro ČSAKI, případně vyšly i tiskem. Jedná se např. o dopo - ručení k užití adrenalinových autoinjektorů (Petr Kučera), léčbu anafylaxe (Vít Petrů), hereditární angioedém (Irena nosti dvojího členství, která umožňuje našim členům pl Krčmová), provádění expozičních testů s potravinami, nohodnotné členství i v EAACI za přijatelný roční členský vyšetřování IgG proti potravinám (Simona Bělohlávková, příspěvek ve výši 30 EUR se všemi benefity, které indivi Martin Fuchs), alergickou rýma (Ester Seberová), léčbu duální členství v EAACI přináší. Současně zůstává v plat imunoglobulinovými preparáty (Jiří Litzman). Po více nosti členství v EAACI zdarma pro členy do 35 let věku. než deseti letech byl zcela přepracován Průvodce alerge - novou imunoterapií (Ondřej Rybníček, Ester Seberová). v Praze dospěla k úspěšnému konci a tento kongres v hyb Na problematiku pandemie covid-19 reagovalo několik ridní formě bude uspořádán v červenci 2022 v kongre stanovisek a doporučení, o jejichž vypracování se nejvíce sovém centru O2 Universum v Praze. I tento fakt svědčí zasloužila Jiřina Bartůňková. V rámci snahy o zvyšování úrovně znalostí našich čle - nů a podpory vědecko-výzkumné činnosti byla odbornou akademie. společností udělena řada grantů , které umožnily našim členům aktivní účast na zahraničních kongresech a kon - ferencích (Jan Baroš, Jana Bojčuková, Adriana Šrotová, k odborným materiálům vydávaným WAO a mají možnost Adam Klocperk), příp. složení evropské zkoušky z našeho zvýhodněné účasti na akcích pořádaných WAO. oboru (Petra Vítovcová). Přestože možnosti vlivu ČSAKI na tyto záležitosti jsou specialistů (UEMS) – Jiřího Litzmana, Ilju Stříže –, která často velmi limitovány, za významnou část své aktivity má za úkol koordinovat otázky specializačního vzdělávání považuje výbor ČSAKI i působení na dostupnost zdra - votnických prostředků a léčivých přípravků tak, aby nebyla výrazně omezena, a nebyla tím zhoršena kvalita ností alergologie a klinické imunologie, zejména v oblasti poskytované péče v našem oboru. Členové výboru ČSAKI vypracovali celou řadu vy - jádření pro SÚKL, MZ a zdravotní pojišťovny, která se tradičně završována každoročním pořádáním společných týkala široké palety léčiv, počínaje novými biologickými sjezdů. léky na těžké průduškové astma, preparáty pro léčbu HAE, preparátu pro léčbu eozinofilní ezofagitidy a konče opa - kovanými vyjádřeními týkajícími se alergenových vakcín. nost, s níž pořádáme společně některé naše sjezdy, a dále Přestože se nám ve většině případů podařilo tyto záležitosti Česká iniciativa pro astma a Česká pneumoftizeologická pozitivně ovlivnit a dojít k přijatelnému výsledku, otázka společnost. Spolupráce byla bohužel postižena v posled některých preparátů pro sublingvální tabletovou alergeno - vou terapii zůstává bohužel stále nedořešená. Účastnili jsme se korespondenčně nebo prezenčně že v následujících letech se spolupráce vrátí do zaběhnu řady jednání týkajících se uvolnění restrikcí pro indikaci tých kolejí a bude přinášet prospěch všem zúčastněným, a provádění některých výkonů (zejména laboratorních) především našim členům. a podíleli jsme se za výrazného přispění příslušných pra - Zástupci ČSAKI se průběžně účastní výběrových říze - regionech. Účastníme se také činností různých komisí zřízených covid-19 byla zejména významná naše účast v Klinické skupině MZ (Ilja Stříž). Dále jsme jmenovali novou zá - Bloomfield). V rámci mezinárodní spolupráce je pro nás velmi důle - a klinické imunologie (EAACI) a jejími strukturami. Zá - stupcem ČSAKI ve výboru NAS EAACI je Petr Panzner, byla koncem roku 2021 vystřídána Zuzanou Střížovou. Kromě toho se několik našich členů aktivně zapojuje do - - sedkyně a Jiří Litzman jako sekretář, v pracovní skupině - mír Bystroň a Ester Seberová. Mezi ČSAKI a EAACI byla uzavřena smlouva o mož - - - - Naše dlouholetá snaha o pořádání kongresu EAACI - - o úzkých dobrých vztazích mezi ČSAKI a EAACI a je pro ČSAKI i určitým vyjádřením uznání ze strany Evropské ČSAKI je kolektivním členem Světové alergologické organizace (WAO), a členové ČSAKI tak mají přístup ČSAKI má své zástupce v Unii evropských lékařských lékařů v zemích EU. Trvá nadále i úzká spolupráce se Slovenskou společ - spolupráce na odborných a vzdělávacích akcích formou vzájemné účasti aktivní i pasivní. Tato spolupráce je již V rámci tuzemských odborných organizací zůstávají na - šimi nejdůležitějšími partnery Česká imunologická společ - - ních dvou letech protiepidemickými opatřeními, takže řada aktivit musela být modifikována nebo i zrušena. Věříme, -

66 alergie 1/2022 informace V rámci ČSAKI působí velmi aktivně několik pra - covních skupin a více či méně autonomně i několik sekcí . Výbory sekce sester a sekce imunologických laborantů jednají příležitostně podle potřeby. Jejich o problematice potravinové alergie. Ve spolupráci s Čes předsedkyně (Jaroslava Šimoníčková, Olga Jůzová) se kou asociací nutričních terapeutů (ČANT) probíhá tvorba účastní pravidelně schůzí výboru ČSAKI, s nímž činnost „Nutričních standardů pro pacienty s alergií na potraviny“. těchto sekcí konzultují a koordinují. V rámci sekce sester je pravidelně rozesílán informační dopis, ve kterém jsou Šedivá) sdružuje členy ČSAKI se zájmem o poruchy imuni všichni členové seznamováni s chystanými akcemi a jsou ty. Pracuje jako otevřená skupina, jejíž jádro se pravidelně podávány zprávy o aktivitách, které proběhly. Podobně schází nad problematikou primárních, ale v poslední době i členové sekce imunologických laborantů jsou pravidel - ně informováni o všech vzdělávacích akcích této sekce. moderních biologických terapií zasahujících do imunitních Velmi významné je to, že se v rámci každoročních sjezdů mechanismů nabývají na významu. Skupina koordinuje daří organizovat i sympozium pro sestry a laboranty, nyní diagnostické i léčebné postupy u těchto vzácných chorob, už pravidelně i na Slovensku. Certifikovaný kurz IPVZ všichni její členové se podílejí na tvorbě registru vrozených „Ošetřovatelská péče o pacienty s alergiemi a dalšími poruch imunity a spolupracují i na výzkumných projektech, imunopatologickými stavy“ získal v loňském roce další kde se snaží o sdílení kohort pacientů k dosažení většího do reakreditaci. Zájem ze strany sester o tento kurz je stále padu výzkumných prací. Týká se to hlavně pacientů s CVID; velký, a je proto v plánu zahájit další běh na podzim 2022. Členové výboru sekce zdravotních laborantů se aktiv - ně na základě výzev ze strany MZ, ve spolupráci s ČSAKI celonárodní studie imunoglobulinové terapie. V září 2021 a ostatními odbornými sekcemi a společnostmi zdravot - ních laborantů pod hlavičkou České asociace zdravotních v Hradci Králové, impulsem pro toto setkání byly přípravné laborantů, zapojují do aktualizace vzdělávacích programů, práce pro zavedení screeningu SCID v České republice od připomínkování vyhlášek, zákonů a další legislativy týka - jící se zdravotních laborantů. Sekce laboratorní imunologie (předseda Vlastimil Král) je ve své činnosti také velmi aktivní a řeší aktuální vací (např. tradičně pořádaný Den lékové alergie v Kutné specifické problémy související s kvalitou a dalším rozvo - jem laboratorní diagnostiky v rámci našeho oboru. Sekce imunogenetiky (předseda František Mrázek) po - řádá již tradičně lednové pracovní schůze ČSAKI, HLA pracovišť zaměřených na diagnostiku lékových alergií workshopy a sympozia transplantační imunologie na vý - ročních sjezdech ČSAKI. Výbor sekce se schází zpravidla kovala doporučený postup pro vyšetřování a management v rámci těchto příležitostí. Členové sekce imunogenetiky hypersenzitivity na jodové kontrastní látky. Ve spolupráci se podíleli na organizaci mezinárodních konferencí „East - -West Immunogenetics Conference“. Významným úspě - chem byl podpis smlouvy o vzájemném uznání a spolu - práci mezi Evropskou federací pro imunogenetiku (EFI) u některých laboratoří s ne zcela uspokojivými výsledky). a sekcí imunogenetiky ČSAKI v roce 2018. Sekce imu - nogenetiky spolupracuje s transplantačními společnostmi pro lékové alergie ENDA a zájmovou skupinou lékových (ČTS, SOT ČLS) a koordinačním střediskem transplantací alergií v EAACI (Lenka Sedláčková, Marta Sobotková). a aktivně se účastní např. na optimalizaci algoritmu aloka - ce orgánů v transplantačních programech. V rámci pracovních skupin ČSAKI patří k nejaktiv - nějším pracovní skupina pro potravinovou alergii HAE, která se etablovala v několika velkých nemocni (PAPRSK), jejímž vedoucím byl původně Martin Fuchs, cích v ČR a představují významný přínos v systému péče v současnosti Simona Bělohlávková. Skupina má v sou - časné době kolem šedesáti členů. Jejím cílem je rozšiřovat ní diagnostiky i pacientům s jinými druhy angioedémů. povědomí o potravinové alergii a pomáhat alergologům Díky spolupráci pracovní skupiny s plátci zdravotní péče v péči o pacienty, kteří jí trpí. Činnost pracovní skupiny mají dnes pacienti s HAE k dispozici kvalitní portfolio spočívá zejména v organizování pravidelných vzděláva - cích akcí v této oblasti. Pro zájemce jsou zprostředková - vány stáže na pracovištích, která se potravinovou alergií je organizováno každoročně setkání (s vazbou na setkání podrobněji zabývají. Skupina nabízí pacientům i možnost pacientů s imunodeficity). konzultací náročnější problematiky. V rámci činnosti pra - covní skupiny byly od roku 2016 publikovány tři knihy. Dalším výstupem bylo vytvoření a zveřejnění prvních čes - kých „Doporučených postupů pro provádění expozičních vzdělávacích aktivit (pracovní schůze, sympozia na sjez testů s potravinami“ na začátku roku 2018. Za účasti členů dech, další semináře) poskytuje i konzultační činnost. pracovní skupiny proběhl i sběr dat do registru DAFALL (Database of Food Allergies), jehož cílem bylo zjistit a popsat epidemiologii potravinové alergie v ČR (Simona ra) s přesahem do problematiky systémové mastocytózy. Bělohlávková). Souhrnné informace a publikace byly prezentovány v literatuře i na četných odborných akcích. Aktuálním úkolem je pokračovat v rozšiřování povědomí - pracovní skupina pro imunodeficience (vedoucí Anna - i sekundárních imunodeficiencí, které zvláště s rozvojem - jako příklad může sloužit práce zahrnující celonárodní studii nádorových onemocnění u těchto pacientů nebo opětovně se po přestávce způsobené pandemií covid-19 sešla skupina ledna 2022. Těžištěm činnosti pracovní skupiny pro lékové aler- gie (vedoucí Lenka Sedláčková) jsou též aktivity vzdělá - Hoře s mezinárodní účastí organizovaný Jaromírem Pau - kertem, dále pracovní schůze a sympozia na sjezdech). Dále skupina poskytuje konzultace, které zajišťuje síť (kontakty jsou uvedeny na webu ČSAKI). Skupina publi - s firmou SEKK byl zaveden dosud chybějící cyklus externí kontroly kvality na stanovení specifických IgE protilátek proti determinantám penicilinových antibiotik (bohužel Významná je též mezinárodní spolupráce s evropskou sítí pracovní skupina pro problematiku hereditárního angioedému (vedoucí Irena Krčmová) slavila v minu - lém roce desetileté výročí založení center pro diagnostiku - o pacienty s HAE, rovněž pomáhají v rámci diferenciál - i finančně značně náročných léků. Skupina pořádá každo - ročně pracovní schůzku; pro pacienty s touto diagnózou Pracovní skupina je i edukačně a publikačně aktivní. Dlouholetou tradici má i pracovní skupina pro reprodukční imunologii (vedoucí Karin Černá). Kromě - V letošním roce byla ustavena nově pracovní skupina pro hmyzí alergii (vedoucí Martina Vachová, Petr Kuče -

67 alergie 1/2022 informace volby do výboru a revizní komise ČsaKi na období 2022–2025 Posláním této skupiny je zvýšit úroveň vědomostí o dané Skupina mladých alergologů a imunologů se velkou měrou problematice u lékařů a dalších zdravotníků. Pro letoš - ní rok plánuje skupina uskutečnit na toto téma pracovní zí ČSAKI a pořizování jejich záznamů (Aleš Zlámal), tím schůzi ČSAKI a jedno samostatné sympozium. Skupina významně pomohla ke kontinuitě vzdělávání i v průběhu též nabízí konzultační činnost pro komplikované případy. pandemie. Přes zatím velmi krátkou dobu existence této skupiny se již přihlásilo 15 členů ke spolupráci. Za velmi významný počin minulého období se dá pova - žovat ustavení skupiny mladých alergologů a klinických imunologů (vedoucí Jitka Poláková, Tomáš Milota) v roce nevidět, že mnoho věcí by mohlo fungovat ještě lépe, 2019. Sdružuje nejmladší část členů ČSAKI s jejich speci - fickými zájmy a má za úkol zastupovat zejména nováčky společnosti, a hlavně v to, aby členové ČSAKI nepolevili v našem oboru a povzbuzovat je k prohlubování vědomostí v aktivním přístupu ke své práci a dalším mimopracovním a znalostí a k aktivní účasti nejen na domácích akcích, ale aktivitám, kterými je dosud velmi úspěšně formována naše i v zahraničí. U jejího zrodu stáli Jitka Poláková a Tomáš komunita. Věřím a doufám, že případné změny, které na Milota, kteří nadále vedou aktivity a pořádají akce této stanou, budou jen směrem k lepšímu! skupiny, jako např. loňskou Letní školu mladých alergolo - gů a imunologů a pracovní schůzi ČSAKI. Jitka Poláková zároveň Českou republiku zastupovala ve výboru JM-NAS EAACI, kde se podílela na překladech doporučených po - stupů a jiných důležitých dokumentů EAACI do češtiny. podílela i na zajištění webového vysílání pracovních schů - Závěrem lze říci, že ČSAKI ČLS JEP je i přes obtíž - nou epidemickou situaci uplynulých dvou let stále velmi aktivní společností se širokou paletou aktivit, které zásad - ním způsobem napomáhají rozvoji našeho oboru. Nelze a proto doufejme ve šťastnou volbu nového výboru naší - Petr Panzner předseda ČSAKI ČLS JEP v letech 2018–2021 S koncem kalendářního roku 2021 se nachýlilo ke Po sumarizaci jednotlivých návrhů totiž byli navržení konci i čtyřleté funkční období (2018–2021) výboru naší kandidáti osloveni a dotázáni, zda souhlasí s návrhem společnosti i její revizní komise. Proto v listopadu a pro - sinci 2021 proběhly i nové volby do zmíněných orgánů kandidátní listiny voleb nebyli tito kandidáti nakonec na ČSAKI. Během příprav voleb vyšlo najevo, že na některé členy průvodních dopisů k elektronickému i korespondenč společnosti nejsou v Členské evidenci ČLS JEP dostup - né e-mailové kontakty. Proto byli řádní členové ČSAKI by měli být o (Vašem) návrhu informováni a souhlasit o volbách informováni nejen prostřednictvím e-mailů, ale s ním“, tato informace však nesplnila svou očekávanou i korespondenčně. A obdobně – elektronicky i korespon - denčně – pak proběhly volby. Elektronickou formu navr - hování kandidátů i vlastních voleb zajišťuje pro ČLS JEP o členství ve výboru, resp. v revizní komisi. a její společnosti již několik let smluvní partner z oblasti IT přes webovou aplikaci a systém gReception. V úvodní etapě předcházející vlastním volbám měli čle - nové ČSAKI (1 219 řádných členů společnosti) možnost návrhu svých vlastních kandidátů do voleb. Elektronickou cestou tuto možnost využilo 287 členů, korespondenčně jeden. V poměru k počtu řádných členů společnosti to bylo relativně nízké číslo. I přesto však bylo množství navr - žených kandidátů vysoké, obdobně jako při předchozích do revizní komise 219. Všechny odevzdané hlasy byly volbách v roce 2017. Navržených kandidátů pro volby vyhodnoceny jako platné. V korespondenčních volbách do výboru bylo 394, do revizní komise 190. Možnost zařazení na kandidátní listinu voleb má roz - hodně každý, kdo splňuje podmínku řádného člena naší ních lístků. Celkem tedy hlasovalo ve volbách do výboru společnosti a je někým navržen. Do budoucna by ale 301 voličů, do revizní komise pak 222 voličů. bylo lépe respektovat a dopředu si ověřit skutečný zájem navrhovaných kandidátů o funkci v exekutivě ČSAKI. JEP, kdy člen revizní komise organizační složky nesmí kandidatury. A více než čtvrtina nesouhlasila, proto na vlastní žádost zařazeni. Volební komise sice vložila do - nímu navrhování kandidátů poznámku, že „kandidáti funkci dostatečně. Je tedy k zamyšlení pro „volební časy budoucí“ navrhovat lépe jen kandidáty s reálným zájmem Ve vlastních volbách, které proběhly v předvánoč - ním čase 2021, členové společnosti nakonec vybírali z 289 kandidátů do výboru společnosti, resp. ze 137 kan - didátů do revizní komise. Elektronické volby byly ukončeny s půlnocí 21. 12. 2021. Finalizaci výsledků ale ještě mírně oddálilo vyčkávání na lístky z korespondenčních voleb. V elektronických volbách nakonec svou možnost volit do výboru ČSAKI využilo 298 členů společnosti, byly dva ze tří volebních lístků k volbám do výboru ne - platné, do revizní komise byl neplatný jeden ze tří voleb - Z voleb do revizní komise společnosti dle stanov ČLS

68 alergie 1/2022 informace Zpráva o činnosti revizní komise ČsaKi za rok 2018–2021 být současně členem výboru této složky, a při zohlednění přání zvolených kandidátů, vzešli doc. MUDr. Petr Kuče - ra, Ph.D., MUDr. Eva Daňková, CSc., a MUDr. Jaromír Paukert jako členové revizní komise ČSAKI. Předsedou komise byl pak následně zvolen doc. Kučera. Funkční období revizní komise je rovněž na roky 2022–2025. Ve čtvrtek 13. 1. 2022 při pravidelné schůzi výboru ČSAKI byli nově zvolení, stejně jako ve volbách úspěšní staronoví členové výboru, uvedeni do funkcí. V úvodu programu schůze proběhly tajné volby předsedy, místo - předsedů, vědeckého sekretáře a pokladníka výboru naší společnosti s těmito závěry: předseda výboru: prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. místopředsedové: prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. vědecký sekretář: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. pokladník: MUDr. Dalibor Jílek, CSc. Za volební komisi pro volby do výboru a revizní ko - mise ČSAKI na období 2022–2025 MUDr. Pavel Štipl, předseda MUDr. Magdaléna Herknerová, Ph.D., členka MUDr. Kateřina Absolonová, členka Revizní komise (RK) byla dle § 9 stanov ČSAKI zastoupena, obvykle předsedou RK, na jednáních výboru ČSAKI. Za uplynulé období neshledala rozhodnutí výboru, které by bylo v rozporu se zákony a předpisy ČLS JEP nebo ČSAKI, nebyl tedy důvod k pozastavení rozhodnutí. Rovněž v tomto období nebyl podán podnět z členské základny k přezkoumání rozhodnutí. 9. 12. 2021 doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D. předseda Revizní komise ČSAKI Zvolení členové výboru na období 2022–2025 Počty získaných hlasů prof. mUdr. bartůňková Jiřina, drsc., mba 178 prof. mUdr. panzner petr, csc. 153 prof. mUdr. stříž ilja, csc. 132 mUdr. bělohlávková simona 126 doc. mUdr. petrů vít, csc. 118 prof. mUdr. litzman Jiří, csc. 115 mUdr. Fuchs martin 101 mUdr. Krčmová irena, csc. 99 mUdr. milota Tomáš, ph.d. 80 doc. mUdr. Teřl milan, ph.d. 74 rndr. Král vlastimil, csc. 71 prof. mUdr. Šedivá anna, csc. 70 mUdr. Jílek dalibor, csc. 69 mUdr. sedláčková lenka 65 doc. mUdr. Čáp petr, ph.d. 65 (též na stránkách www.csaki.cz)

69 alergie 1/2022 informace čeSká SpolečnoSt AleRGoloGie A kliniCké iMunoloGie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH A SPOLUPOŘÁDANÝCH ČSAKI ČLS JEP 2.–4. ČTVRTLETÍ ROKU 2022 pořadatel: název akce: datum konání: místo konání: Klasifikace: ČsaKi (spolu s lázně luhačovice, a. s., a ČpFs) XXVIII. Luhačovické dny 25. 3.–26. 3. 2022 luhačovice Konference Kontakt: MUDr. Tomáš Rohovský alergologie a klinická imunologie hornmed s.r.o., charbulova 8, 618 00 brno; tel.: 511 112 593, e-mail: [email protected] pořadatel: název akce: datum konání: místo konání: Klasifikace: ČsaKi Kazuistiky 14. 4. 2022 praha, lékařský dům pracovní schůze Kontakt: MUDr. Dalibor Jílek, CSc.; odd. klinické imunologie a alergologie, masarykova nemocnice v Ústí nad labem, sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad labem; tel.: 477 114 410, e-mail: dalibor.j[email protected] MUDr. Irena Krčmová, CSc.; Ústav klinické imunologie a alergologie, Fn hradec Králové, sokolská 581, 500 05 hradec Králové; tel.: 495 833 780, e-mail: [email protected] pořadatel: název akce: datum konání: místo konání: Klasifikace: ČsaKi (spolu s alergologie Šum- perk, s.r.o., oaKi Fn ostrava) XXX. Šumperské dny alergologie a klinické imunologie 8. 4.–9. 4. 2022 Kouty nad desnou Konference Kontakt: MUDr. Pavel Brož alergologie a imunologie, s.r.o., palackého 3, 787 01 Šumperk; tel.: 583 210 885, e-mail: [email protected] pořadatel: název akce: datum konání: místo konání: Klasifikace: ČsaKi XV. Jednodenní konference imunologických laborantů 11. 4. 2022 pardubice, hotel labe Konference sekce imunolo- gických laborantů ČsaKi Kontakt: Olga Jůzová iKem, plm oddělení klinické imunologie, vídeňská 1958/9, 140 21 praha 4; tel.: 605 922 414, e-mail: [email protected] pořadatel: název akce: datum konání: místo konání: Klasifikace: Čipa, ČpFs, ČsaKi Světový den astmatu a alergie 5. 5. 2022 praha sympozium Kontakt: prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. pediatrická klinika UK 2. lF a Fn motol, v Úvalu 84, 150 06 praha 5; tel.: 224 432 018, e-mail: [email protected] pořadatel: název akce: datum konání: místo konání: Klasifikace: nadační fond pro pomoc nemocným dětem, ČsaKi, ssaKi, ČpFs, spFs XXI. setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli: Farmakoterapie průduškového astmatu a CHOPN. Kortikosteroidy známé neznámé. COVID-19 13. 5.–14. 5. 2022 litomyšl, smeta- nův dům Konference Kontakt: MUDr. Jiří Novák; 9. května 790, 570 01 litomyšl; tel.: 605 319 893, e-mail: [email protected] pořadatel: název akce: datum konání: místo konání: Klasifikace: Čas, ČsaKi XXVI. Konference pneumologické sekce ČAS ve spolupráci se sekcí sester ČSAKI 14. 5. 2022 praha, lékařský dům Konference sekce sester Kontakt: Mgr. Jana Zelenková; pneumologická klinika Fn motol, v Úvalu 84, 150 06 praha; tel.: 334 436 605, e-mail: [email protected] Jaroslava Šimoníčková; alergologie a klinická imunologie synlab czech s.r.o., stroupežnického 18, 150 00 praha 5 – smíchov; tel.: 277 010 521, e-mail: [email protected] pořadatel: název akce: datum konání: místo konání: Klasifikace: oaKi Fn ostrava XXV. Rožnovské alergo-imunologické dny 20.–21. 5. 2022 rožnov pod radhoštěm konference Kontakt: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.; oaKi Fn ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 ostrava – poruba; tel.: 597 373 011, e-mail: [email protected] pořadatel: název akce: datum konání: místo konání: Klasifikace: ČsaKi Imunoglobulinová léčba 9. 6. 2022 praha, lékařský dům pracovní schůze Kontakt: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.; ÚKia Fn brno, pekařská 53, 656 91 brno; tel.: 543 183 125, e-mail: [email protected] doc. MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D.; ÚKia Fn hradec Králové, sokolská 581, 500 05 hradec Králové; tel. 495 832 673, email: [email protected] pořadatel: název akce: datum konání: místo konání: Klasifikace: ČsaKi 13. zasedání pracovní skupiny pro potra- vinové alergie (PAPRSK) 17. 6.–18. 6. 2022 mikulov Konference orga- nizovaná pracov- ní skupinou pro potravinovou alergii ČsaKi Kontakt: MUDr. Simona Bělohlávková, Ph.D. immuno-Flow, s.r.o., rychnovská 651, 199 00 praha 9 - letňany; tel.: 605 289 811, e-mail: [email protected]

70 alergie 1/2022 informace PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH A SPOLUPOŘÁDANÝCH ČSAKI ČLS JEP 2.–4. ČTVRTLETÍ ROKU 2022 pořadatel: název akce: datum konání: místo konání: Klasifikace: eaaci, ČsaKi Kongres EAACI 1. 7.–3. 7. 2022 praha, o2 Universum Kongres Kontakt: prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. Ústav imunologie a alergologie lF UK a Fn plzeň, alej svobody 80, 304 60 plzeň; tel.: 377 104 343, e-mail: [email protected] pořadatel: název akce: datum konání: místo konání: Klasifikace: ČsaKi, Čis Gastrointestinální problematika u poruch imunity 8. 9. 2022 praha pracovní schůze Kontakt: prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. Ústav imunologie Fn motol, v Úvalu 84, 150 06 praha; tel.: 224 435 959, e-mail: [email protected] RNDr. Vlastimil Král, CSc. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad labem, centrum imunologie a mikrobiologie, moskevská 15, 400 01 Ústí nad labem tel. 477 751 800, e-mail: [email protected] pořadatel: název akce: datum konání: místo konání: Klasifikace: i munologie Ústí nad labem, o.p.s., Zdravotní ústav Ústí nad labem, Čis, ČsaKi XXX. Severočeská imunologická konference 9. 9.–10. 9. 2022 Ústí nad labem Konference Kontakt: MUDr. Dalibor Jílek, CSc.; odd. klinické imunologie a alergologie, masarykova nemocnice v Ústí nad labem, sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad labem; tel.: 477 114 410, e-mail: [email protected] RNDr. Vlastimil Král, CSc. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad labem, centrum imunologie a mikrobiologie, moskevská 15, 400 01 Ústí nad labem; tel.: 477 751 800, e-mail: [email protected] pořadatel: název akce: datum konání: místo konání: Klasifikace: oaKi Fn ostrava, ČsaKi XIII. Moravský seminář sester oboru AKI 24. 9. 2022 olomouc seminář sester Kontakt: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. oaKi Fn ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 ostrava – poruba; tel.: 59 7373011, e-mail: [email protected] pořadatel: název akce: datum konání: místo konání: Klasifikace: ČsaKi, ssaKi, Čis, sis XXXIX. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů 5. 10.–8. 10. 2022 praha, o2 Universum Kongres Kontakt: prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA Ústav imunologie 2. lF UK praha, v Úvalu 84, 150 06 praha 5; tel.: 224 435 960, e-mail: [email protected] pořadatel: název akce: datum konání: místo konání: Klasifikace: ČsaKi Alergie na jed hmyzu v klinické praxi 10. 11. 2022 praha, lékařský dům pracovní schůze organizovaná pracovní sku- pinou hmyzí alergie ČsaKi Kontakt: doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D.; Fn Královské vinohrady, Šrobárova 50, 100 00 praha 10; tel.: 267 102 493, e-mail: [email protected] MUDr. Martina Vachová, Ph.D. Fn plzeň, Ústav imunologie a alergologie, alej svobody 80, 304 60 plzeň; tel.: 377 104 347, e-mail: [email protected] pořadatel: název akce: datum konání: místo konání: Klasifikace: aKi Fn olomouc, oaKi Fn ostrava, ČsaKi XXIII. Beskydské alergologické a imuno- logické dny 18. 11.–19. 11. 2022 soláň Konference Kontakt: MUDr. Mořic Jurečka alergologie a klinické imunologie, 742 58 příbor; tel.: 556 724 224, e-mail: [email protected] pořadatel: název akce: datum konání: místo konání: Klasifikace: ČsaKi Předvánoční setkání alergologů a klinických imunologů 8. 12. 2022 praha, autoklub sympozium Kontakt: doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.; alergologie a klinická imunologie synlab czech s.r.o., stroupežnického 18, 150 00 praha 5 – smíchov; tel/ fax: 277 010 521, e-mail: [email protected] pořadatel: název akce: datum konání: místo konání: Klasifikace: Čipa, ČsaKi XIX. Konference sester 10. 12. 2022 praha, lékařský dům Konference Kontakt: doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.; alergologie a klinická imunologie synlab czech, s.r.o., stroupežnického 18, 150 00 praha 5 – smíchov, tel./fax: 277 010 521, e-mail: [email protected] Jaroslava Šimoníčková ; alergologie a klinická imunologie synlab czech, s.r.o., stroupežnického 18, 150 00 praha 5 – smíchov, tel.: 277 010 521, e-mail: [email protected] PŘEHLED MEZINÁRODNÍCH AKCÍ OD 2. ČTVRTLETÍ 2022 – SLOVENSKO pořadatel: název akce: datum konání: místo konání: Klasifikace: ssaKi + sims XX. Martinské dni imunológie 27.–29. 4. 2022 martin, sr odborné podujatie Kontakt: Ing. Jela Petrisková, Ph.D. oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Univerzitná nemocnica martin, Kollárova 2, 036 01 martin tel. +421 905 747 778, e-mail: [email protected]

71 alergie 1/2022 firemní oznámení respiratory Forum 2021 MUDr. Jakub Novosad, Ph.D. (Ústav klinické imuno - logie a alergologie FN Hradec Králové UK v Praze, LF devším potlačení aktivace eozinofilů. Jak již bylo zmíněno, Hradec Králové), se zaměřil na biomarkery a jejich roli eozinofily jsou zdrojem mnoha cytokinů a důsledkem je především v biologické terapii astmatu. Jako biomarker jich inaktivace může být i ovlivnění IgE a FeNO. Nicméně je označován objektivně měřitelný parametr, který vypo - vídá o normálních či patologických procesech v organismu zůstávají eozinofily. Nejnovější dupilumab namířený proti nebo o dopovědi na terapii. V případě astmatu je možné IL-4 a IL-13 způsobuje přes tyto cytokiny především sníže takových biomarkerů vyjmenovat velice mnoho. Nicméně ní produkce FeNO a IgE, ale nepřímo i snížení eozinofilů. doktor Novosad vytipoval tři nejčastěji využívané a nej - lépe popsané biomarkery, které lze využít při péči o ast - matického pacienta. Patří sem počet eozinofilů v periferní krvi, celkové IgE s anebo bez alergologického vyšetření a hodnota NO ve vydechovaném vzduchu (FeNO). Všech - ny tyto parametry jsou spojovány se zánětem typu 2, nic - méně jejich hodnoty nemusí být vždy v lineární korelaci (Badar, 2020). Každý tento biomarker má odlišnou cestu produkce společně s jiným typem hlavního cytokinového spouštěče. Zvýšení každého z nich tedy vypovídá o jiné kaskádě zánětlivých změn a má jiné klinické důsledky i přes malou, ale jistou míru statistické korelace. Tohoto lze v terapii a diagnostice dobře využít. Například FeNO a počet eozinofilů v periferní krvi je dobrým ukazatelem rizika exacerbace, celková hodnota IgE takovou predik - tivní funkci nemá (Kraft, 2021). „Pokud začneme tyto ne zcela korelující proměnné hodnotit kompozitně, můžeme získat další zajímavé informace,“ dodává doktor Novosad. ři různé kategorie astmatiků a podle nich řídit jejich léčbu. Jako důkaz uvádí studie na placebo skupinách u těžkého U tří z těchto kategorií může být indikována biologická astmatu, ve kterých pouze společné vyšší hodnoty FeNO léčba (alergické neeozinofilní astma, alergické eozinofilní a eozinofilů byly významným prediktorem těžké exacer - bace (Busse, 2021; Fahy, 2019). Predikce těžké exacerba - ce byla zřejmá již při nízkých cut-off hodnotách společně ambulanci spadá do velké skupiny alergické eozinofilní zvýšených markerů (FeNO > 25 ppb, eozinofily > 150/µl). Další důležitou vlastností těchto biomarkerů je jejich gické léčby. Jednou z možností je přihlédnout k hodnotě proměnlivost v čase. Přibližně 42 % pacientů s astmatem FeNO, které je, jak víme, dobrým prediktorem odpovědi nemá z hlediska biomarkerů stabilní fenotyp, u pacientů na inhalační kortikosteroidy a podobnou roli má i při pre s těžkým astmatem je to dokonce 48 % (Kupczyk, 2014). dikci odpovědi na dupilumab (Castro, 2018). FeNO však Velice proměnlivá je hodnota NO ve vydechovaném vzdu - chu, i počet eozinofilů v periferní krvi je hodnota, která je IL-5 (Hearn, 2021), nicméně dokáže odhalit průlomové u těžkého eozinofilního astmatu velice variabilní. U ně - kterých pacientů je možné v čase naměřit hodnoty eozi - nofilů mezi 150 a 300/µl a při příštím měření již hodnoty pilumabu popisuje, že na této léčbě nejlépe prospívají pa- v kategorii vyšší či nižší. Fenotypizace astmatu se tedy cienti mající zároveň vysoký počet eozinofilů a vysoké stává pomalu otázkou po Schrödingerově kočce, jejíž stav hodnoty FeNO (Shrimanker, 2019). Zdá se, že FeNO by je zároveň v čase velice nestabilní, míní doktor Novosad. Vyšetření biomarkerů je nutné aplikovat při volbě vhod - ného biologika. Můžeme je využít při predikci účinnosti sledkem však je opět 43,6 % pacientů, kteří mají nejen a v průběhu terapie k monitorování stavu pacienta. Na trhu zvýšené zmíněné dva biomarkery, ale i FeNO. je k dispozici několik přípravků k léčbě těžkého astmatu, počínaje omalizumabem zavedeným v roce 2003, a konče astmatu postavit? Doktor Novosad ve své prezentaci uká posledním schváleným dupilumabem v roce 2019. Prvně zal schéma, které je součástí publikace z loňského roku zmíněný omalizumab blokuje molekulu IgE v krvi, nepří - mo je tak ovlivněno i FeNO a počet eozinofilů. Eozinofily následně přes cytokiny IL-5, IL-4 a IL-13 působí opět na prvkem je zde počet eozinofilů. Při nízké hodnotě pod ostatní zbylé biomarkery. Další skupinou léků jsou příprav - ky zaměřené proti IL-5 nebo jeho receptoru mepolizumab, IgE nebo anti IL-4/13, v případě nízkého FeNO je reslizumab a benralizumab. Hlavním účinkem je zde pře - - biomarkerem indikujícím dobrý účinek těchto přípravků - Dále se na problematiku podíval doktor Novosad z hle - diska jednotlivých biomarkerů v biologické léčbě. Začal s molekulou IgE, která je s alergií a astmatem spojena již velice dlouho a první biologická léčba astmatu je mířena právě proti ní, jak jsme se již zmínili. Omalizumab je do - konce preferován před systémovou kortikoterapií. Vyšetře - ní IgE má v dnešní době však využití spíše v diferenciální diagnostice než v predikci odpovědi kupříkladu na léčbu přípravky anti IL-5 či anti IL-4/13. Naopak další biomarker, počet eozinofilů v periferní krvi, velice dobře predikuje od - pověď na navýšení inhalačních kortikosteroidů (Lee, 2021) anebo přidání anti IL-5 léčby (FitzGerald, 2017) do terapie. Existují i přesvědčivé důkazy o tom, že počet eozinofilů v periferní krvi dokáže predikovat odpověď na dupilumab. Oproti tomu eozinofily nepomohou v rozhodování o anti IgE terapii (Humbert, 2018; Casale, 2019). Kombinací hodnot IgE a počtu eozinofilů lze získat čty - astma a neatopické astma). Při podrobnějším zkoumání odhalil doktor Novosad, že však většina astmatiků v jeho astma (46,2 %), kde lze využít všechny možnosti biolo - - není vhodným nástrojem při rozhodování o léčbě anti exacerbace související s eozinofilní zánětem na této léčbě (McDowell, 2021). Studie týkající se mepolizumabu a du - mohl být nápomocný při rozklíčování velké skupiny pa- cientů s vysokou hodnotou IgE a počtem eozinofilů. Vý - Jak se tedy k rozhodování o biologické léčbě u těžkého - (Buhl, 2021) v časopise The Journal of Allergy and Cli - nical Immunology : In Practice. Základním rozhodovacím 150/µl lze při vyšších hodnotách FeNO uvažovat o anti letošní již sedmý ročník setkání alergologů a pneumologů pod názvem „Respiratory Forum 2021“ se konal opět v on-line formě 10. prosince 2021 a jeho záznam je možné sledovat na webu www.respiforum.cz. pozvaní odborníci připravili přednášky týkající se především biologické léčby těžkého astmatu.

72 alergie 1/2022 firemní oznámení pravděpodobnost účinnosti biologické léčby malá. Léčba 2017, kdy na léčbě systémovými kortikosteroidy, azathio pacientů, kteří mají hodnotu eozinofilů mezi 150 a 1500/µl, prinem a IKS/LABA prodělávala opakovaně exacerbace se odvíjí od dominantního biomarkeru nebo přidružených s nutností podávání bolusů kortikoidů. Běžný život pa- onemocnění. Na závěr doktor Novosad shrnul doporučení ohledně péči o domácnost, při procházkách s dětmi udávala výraz vyšetření biomarkerů u astmatiků. Základní biomarkery né potíže s nutností častých zastavení. je třeba vyšetřovat vždy při diagnóze, při ztrátě kontro - ly z nejasných příčin, při exacerbaci a při riziku progre - se stavu. Je vhodné provést jejich kontrolu i na nejnižší nález. Oxid dusnatý ve vydechovaném vzduchu (FeNO) možné léčbě a po vysazení systémových kortikosteroidů byl 188 ppb a hodnoty eozinofilů z doby před nasazením po 4–8 týdnech. Panel základních biomarkerů by měl za - hrnovat počet eozinofilů v periferní krvi, hodnotu NO ve Funkční vyšetření plic odhalilo hyperinflaci a omezení vydechovaném vzduchu a vyšetření celkového IgE. Měl FEV1 na 51 %. V alergologickém vyšetření nebyla pro by být doplněn o vyšetření specifických IgE a eventuálně kázána významná alergie a vyšetření autoprotilátek bylo dalších biomarkerů. Tato vyšetření by měla být provedena negativní. opakovaně a hodnocena komplexně v kontextu se stavem a anamnézou konkrétního pacienta. MUDr. Alena Vlachová hovořila o zkušenostech s bio - logickou léčbou, konkrétně reslizumabem, u pacientů vysazen Imuran, následně pro dobrý stav na konci další s těžkým eozinofilním nealergickým astmatem. Jak je toto ho roku i kortikosteroidy. Vzhled již není cushingoidní, biologikum účinné, demonstrovala na dvou kazuistikách nabrala váhu ve svalech a je schopna běžného života. Re z Pneumologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole. Reslizumab (Cinqaero) je monoklonální IgG4 huma - nizovaná protilátka proti IL-5, jež má neutralizační efekt valý kuřák, jehož obtíže přetrvávaly i po ukončení kouření. a neaktivizuje komplement. Je schválena pro pacienty Pacient byl alergik, nicméně jeho senzibilizace nevysvětlo s eozinofilním astmatem od 18 let věku a je podávána nit - rožilně v dávce 3 mg/kg. K zahájení léčby je nutné, aby ného spouštěče, kromě infektů dýchacích cest. V anamnéze byl pacient na terapii stupně 5 podle GINA u fenotypu pacienta ještě stojí za zmínku gastroezofageální reflux a pro Th2 high, měl nealergický fenotyp astmatu a celkový počet dělané hematoonkologické onemocnění. eozinofilů přesahoval 400/µL. Vzhledem ke svému mecha - nismu účinku přes snižování počtu eozinofilů je nutné před hospitalizován pro exacerbace. Udával každodenní noč zahájením terapie vyléčit případné parazitární infekce. Počáteční klinické studie týkající se reslizumabu (fáze žádný pohyb. Kromě další interní medikace pacient užíval III klinického programu BREATH) prokázaly jeho účin - nost ve zlepšení kvality života, snížení počtu exacerbací úlevovou medikaci a do 10 dnů v měsíci Prednison. Vstup a zlepšení plicních funkcí. Na tuto studii navázal další vý - zkum (Murphy, 2017), který zkoumal bezpečnost a efek - tivitu v dalších dvou letech. Do studie byli zařazeni nejen systémové kortikoterapie. pacienti z původní studie, ale i pacienti, kteří dosud resli - zumab neužívali. Pacienti s pokračující léčbou si po celou patrný účinek již velice brzy. Kortikoterapie nadále u pa dobu udržovali své zlepšené hodnoty FEV1, noví pacienti cienta nebyla pro akutní exacerbaci astmatu potřeba. Stav také vykazovali hodnoty FEV1 zlepšené oproti výchozím muže se upravil natolik, že byl schopen opravovat své hodnotám. Počet eozinofilů se u pacientů z předchozí stu - die v průběhu sledování držel v normálních hodnotách, sériovou frakturu žeber. Dále mu byly operovány nosní i u nových pacientů došlo k normalizaci celkového počtu polypy, které se v průběhu let rozvinuly. Na konci roku eozinofilů. Test kontroly astmatu měl u obou skupin po 2021 pacient prodělal covid-19 s lehkým průběhem, byl dobu 96 týdnů lepší výsledky než před léčbou. Další studie mu podán Regeneron a na RTG snímku byl zřejmý pouze (Wechsler, 2021) pracující s daty z reálné klinické pra - xe potvrzují výbornou léčebnou odpověď na reslizumab u 58,6 % pacientů, bez efektu byla léčba pouze u 3,3 % lé - čených. Reslizumab prokazatelně snížil počty exacerbací, tendenci k relapsu. Hodnoty FEV1 v průběhu podávání zlepšil kvalitu života, zvýšil hodnoty FEV1 a snížil počet reslizumabu kolísaly v závislosti na infektech, ročním eozinofilů u pacientů s těžkým eozinofilním astmatem. Paní doktorka dále představila příběh nejmladší pacientky relaps bez úpravy k dlouhodobým hodnotám. Test kont (ročník 1993) léčené reslizumabem. Pacientka byla ode - slána na pracoviště z Kliniky dětské pneumologie, kde příznivý. Reslizumab těmto dvěma astmatikům zlepšil byla sledována a léčena pro plicní onemocnění spojené kvalitu života, zbavil je exacerbací a nutnosti podávání s těžkou eozinofilií. Kromě astmatu byla zvažována i dia - gnóza eozinofilní granulomatózy s polyangiitidou, která se však nikdy nepotvrdila. Pacientka zároveň měla klinic - ky nerelevantní alergii na jarní pyly, byla po odstranění smíšených nosních polypů a měla poruchu srážlivosti krve. Do centra léčby těžkého astmatu se dostala v roce - cientky byl výrazně omezen, její stav nedovoloval běžnou - Mladá žena byla při vstupní prohlídce cushingoidní, poslechově byl přítomen bilaterálné bronchospastický vysokých dávek kortikosteroidů byly s maximem 980/µL. - Léčbu reslizumabem zahájila v září 2018 a od té doby se stav výrazně zlepšoval, již nebyla nutná akutní péče pro exacerbaci astmatu. Po několika měsících byl pomalu - - slizumab zcela jistě naprosto změnil kvalitu jejího života. Druhý prezentovaný pacient byl starší (ročník 1969), bý - - vala takovou tíži astmatu. Exacerbace byly rychlé, bez jas - - Stav pacienta se od roku 2010 zhoršoval, byl opakovaně - ní dušnost, ranní expektoraci hustého sputa a netoleroval vysokodávkové IKS/LABA, antihistaminika, tiotropium, - ní hodnota FEV1 byla pouze 32 %, FeNO 37 % a celkový počet eozinofilů byl 1 070/µL v období bez dlouhodobé Tento pacient zahájil léčbu také v září 2018 a i zde byl - - mu otci střechu, ze které bohužel spadl, a způsobil si tak minimální nález. Počet eozinofilů se u obou pacientů po zahájení léč - by dostal do normy, v čase se počty neměnily a neměly období a jiných okolnostech, nicméně nebyl zaznamenán - roly astmatu je u obou pacientů od zahájení léčby velice kortikosteroidů. www.respiforum.cz resp-cZ-00048

73 alergie 1/2022 firemní oznámení předplatné ROČNÍK 25, ČÍSLO 4, 2020 Časopis pro klinickou nefrologii a metody náhrady funkce ledvin. Vychází 4× ročně + 1 supplementum. • Tištěná verze 425 Kč vč. poštovného • Elektronická verze 300 Kč • Kombinovaná verze 470 Kč vč. poštovného www.tigis.cz excerpováno v bibliographia medica Čechoslovaca issn 1212-3536 1 ROČNÍK 24 | 2022 Časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii. Vychází 4× ročně + 1 supplementum. • Tištěná verze 525 Kč vč. poštovného • Elektronická verze 400 Kč • Kombinovaná verze 570 Kč vč. poštovného BOLEST Časopis pro studium a léčbu bolesti Časopis je vystaven v plném znění na našich webových stránkách www.tigis.cz Excerpováno v Bibliographia medica Čechoslovaca indexováno v embase - excerpta medica ISSN 1212-0634 ročník 24 | číslo 1 | 2021 Časopis pro studium a léčbu bolesti. Vychází 4× ročně. • Tištěná verze 380 Kč vč. poštovného • Elektronická verze 280 Kč • Kombinovaná verze 416 Kč vč. poštovného No. 4/Vol. 24 (JHEMI vol. 60) December 2016 Published by the National Institute of Public Health, Prague, in cooperation with Tigis Ltd. ISSN 1210-7778 Indexed / Excerpted in: EMCare, MEDLINE / Index Medicus, Scopus, Chemical Abstracts, Proquest, Biological Abstracts, Biosis Previews, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Current Contents - Social & Behavioral Sciences, Current Contents - Clinical Medicine, EBSCO Publishing, Bibliographia Medica echoslovaca, Index Copernicus Č Obalka_CEJPH_4_14.indd 1 12/12/2014 2:54:53 PM Central European Journal of Public Health. Časopis je indexován v databázi SCOPUS. Vychází 4× ročně. RO NÍK 63, ÍSLO 2, 2018 Č Č Č ASOPIS PRO OCHRANU A PODPORU ZDRAVÍ HYGIENA Vydává Státní zdravotní ústav ve spolupráci s TIGIS, spol. s r. o. EXCERPOVÁNO V BIBLIOGRAPHIA MEDICA ECHOSLOVACA, Crossref, Č EMCare, EBSCO Academic Search Ultimate, INDEX COPERNICUS ISSN 1802-6281 obalka_2_18.indd 1 7/16/2018 9:36:38 AM Časopis pro ochranu a podporu zdraví. Vychází 4× ročně. INDEXED IN MEDLINE/Index Medicus BIOLOGICAL ABSTRACTS, CHEMICAL ABSTRACTS BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA ČESKOSLOVENSKÁ FYZIOLOGI E ČASOPIS ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH FYZIOLOGŮ A PATOFYZIOLOGŮ ROČNÍK 68 ISSN 1210-6313 1 2019 / uzitek fysiologie je nejpatrnejsi v lekarstvi lekarove byli po vsechny casy nejhorlivejsi pestitele fysiologicke vedy J E Pur yne 1851 k CSF_kniha_1_2019.indb 1 13.06.19 23:24 Časopis českých a slovenských fyziologů a patofyziologů. Vychází 2× ročně. 196 Kč vč. poštovného Časopis pro postgraduální vzdělávání. Časopis je indexován v databázi SCOPUS. Vychází 4× ročně + 1 supplementum. • Tištěná verze 525 Kč vč. poštovného • Elektronická verze 400 Kč • Kombinovaná verze 570 Kč vč. poštovného Objednávky předplatného zasílejte na e-mail: [email protected], uveďte prosím název časopisu, požadovaný ročník, počet jednotlivých výtisků, jméno, příjmení a adresu. Cena předplatného na rok 2022 je uvedená pro ČR. Časopis pro moderní psychiatrii. Časopis je indexován v databázi SCOPUS. Vychází 4× ročně + 1 supplementum. • Tištěná verze 525 Kč vč. poštovného • Elektronická verze 400 Kč • Kombinovaná verze 570 Kč vč. poštovného Časopis pro klinickou praxi v oboru malých zvířat. Vychází 4× ročně. • Tištěná verze 445 Kč vč. poštovného • Elektronická verze 320 Kč • Kombinovaná verze 481 Kč vč. poštovného Čtvrtletník nabízí odpovědi na otázky, informace, rady a poučení pro alergiky, astmatiky, bronchitiky. Vychází 4× ročně. Na PNS v ČR. • Tištěná verze 210 Kč vč. poštovného • Elektronická verze 140 Kč • Kombinovaná verze 255 Kč vč. poštovného titul pro pacienty tituly pro lékaře Vážení čtenáři, vydavatelství TIGIS je připraveno posílat členům České společnosti alergologie a klinické imunologie časopis Alergie v nové moderní elektronické formě ZDARMA. oznámení – ELEKTRONICKÁ NEUSTÁLE AKTUALIZOVANÁ VERZE ČASOPISU MŮŽETE SI TAKÉ VYBRAT DIGITÁLNÍ VERZI PŘEDPLATNÉHO www.tigis.cz 2022–25 let 2022–25 let 2022–20 let 2022–25 let VYCHÁZÍ 4× ROČNĚ | CENA 40 Kč | ROČNÍK 25 / 2022 odpovědi na otázky informace rady a poučení pro alergiky, astmatiky a bronchitiky odpo v ědi na otázk y informace rady a poučení pr pr o aler g ik y , astma tik y a br onchitik y o aler g ik y , astma tik y a br onchitik y Alergie Astma Bronchitida odpovědi na otázky informace rady a poučení Časopis je v plném znění vystaven na internetových stránkách www.tigis.cz 1 Horní a dolní dýchací cesty Kůže Lázně a rehabilitace Prostředí a alergik | | | | Vaříme pro alergiky | Křížovka Zkrácený souhrn údajů o přípravku CINQAERO. Název přípravku: CINQAERO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Kvalitativní a kvantitativní složení: Jeden ml koncentrátu obsahuje reslizumabum 10 mg (10 mg/ml). Jedna injekční lahvička o objemu 2,5 ml obsahuje reslizumabum 25 mg. Jedna injekční lahvička o objemu 10 ml obsahuje reslizumabum 100 mg. Reslizumab je humanizovaná monoklonální protilátka vytvářená myšími myelomovými buňkami (NS0) technologií rekombinantní DNA. Léková forma: Koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát). Terapeutické indikace: Přípravek CINQAERO je indikován jako přídatná léčba u dospělých pacientů se závažným eozinofilním astmatem nedostatečně kontrolovaným i  přes užívání vysokých dávek inhalačních kortikosteroidů plus dalšího léčivého přípravku pro kontrolu astmatu. Dávkování a  způsob podání: Přípravek CINQAERO musí předepisovat lékaři se zkušenostmi s diagnostikou a léčbou výše zmíněné indikace. Dávkování: Přípravek CINQAERO se podává v intravenózní infuzi jednou za čtyři týdny. Pacienti s tělesnou hmotností nižší než 35 kg nebo vyšší než 199 kg: Doporučená dávka je 3 mg/kg tělesné hmotnosti. Objem roztoku (v ml) z injekční lahvičky (lahviček), který je třeba podat, se vypočítá následujícím způsobem: 0,3 x tělesná hmotnost pacienta (v kg). Pacienti s tělesnou hmotností mezi 35 kg a 199 kg: Doporučená dávka se docílí pomocí dávkovacího schématu vycházejícího z objemu injekční lahvičky. Doporučená dávka vychází z tělesné hmotnosti pacienta a měla by se upravit pouze u významných změn tělesné hmotnosti. Přípravek CINQAERO je určen pro dlouhodobou léčbu. Způsob podání: Intravenózní podání. Tento léčivý přípravek je určen pouze pro intravenózní infuzi. Nesmí být podáván subkutánně, perorálně ani intramuskulárně. Do infuzního vaku obsahujícího 50 ml infuzního roztoku chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) se nadávkuje odpovídající dávka koncentrátu. Tento léčivý přípravek se nesmí podávat jako bolusová injekce ani jako neředěný koncentrát. Infuze musí být okamžitě ukončena, pokud se u pacienta dostaví hypersenzitivní reakce na reslizumab nebo na kteroukoli pomocnou látku. Podrobnější informace o  dávkování naleznete v  Souhrnu údajů o  přípravku. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Reslizumab se nemá používat k léčbě akutních exacerbací astmatu. Během léčby se mohou vyskytovat příznaky související s astmatem nebo exacerbace. Pacientům je nutno sdělit, aby vyhledali lékařskou pomoc v případě, že je astma nadále nezvládnuté nebo se po zahájení léčby zhorší. Hypersenzitivita a reakce v místě aplikace: V souvislosti s podáváním reslizumabu byly hlášeny akutní systémové reakce, včetně anafylaktické reakce. Tyto nežádoucí účinky byly pozorovány během infuze nebo do 20 minut po jejím dokončení. Během podávání reslizumabu a po odpovídající dobu po jeho podání pacienti mají být sledováni. Pokud dojde k anafylaktické reakci, podávání reslizumabu musí být okamžitě zastaveno a  musí být zahájena vhodná léčba. Infekce parazity (helmintóza): Eozinofily mohou být součástí imunologické odpovědi na některé helmintické infekce. Pacienti s již existující helmintickou infekcí musí být přeléčeni ještě před zahájením léčby reslizumabem. Pokud budou pacienti infikováni během léčby reslizumabem a nezareagují na léčbu antihelmintiky, je třeba zvážit dočasné přerušení léčby. Podrobnější informace o zvláštních upozorněních naleznete v Souhrnu údajů o přípravku. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: S reslizumabem nebyly provedeny žádné formální klinické studie interakcí. Údaje in vitro naznačují, že není pravděpodobné, že by IL-5 a reslizumab ovliňovaly aktivitu CYP1A2, 3A4 nebo 2B6. Na základě vlastností reslizumabu se interakce neočekávají. Reslizumab nebyl studován u pacientů současně užívajících jiné imunosupresivní léčivé přípravky než perorální kortikosteroidy (oral corticosteroids, OCS); proto je profil bezpečnosti a účinnosti reslizumabu u těchto pacientů neznámý. Reslizumab nebyl studován u pacientů, kterým byly podány živé vakcíny. Nejsou k dispozici žádné údaje o sekundárním přenosu infekce z osob, kterým byly podány živé vakcíny, na pacienty užívající reslizumab, ani o  odpovědi pacientů užívajících reslizumab po provedení nové imunizace. Podrobnější informace o lékových interakcích naleznete v Souhrnu údajů o přípravku. Těhotenství, kojení a fertilita: Údaje o podávání reslizumabu těhotným ženám jsou omezené (méně než 300 ukončených těhotenství) nebo nejsou k dispozici. Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky. Podávání přípravku CINQAERO během těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje. Není známo, zda se reslizumab vylučuje do lidského mateřského mléka. U člověka se během několika prvních dnů po porodu mohou předávat protilátky novorozencům mateřským mlékem. V tomto krátkém období nelze vyloučit riziko pro kojence. Poté je možné přípravek CINQAERO používat během kojení tam, kde je to vhodné. Nejsou k dispozici žádné údaje o fertilitě u člověka. Dostupné neklinické údaje nenaznačují vliv na fertilitu. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem je zvýšená kreatinfosfokináza v krvi (přibližně 2% pacientů) a anafylaktická reakce (méně než 1 % pacientů). Podrobnější informace o nežádoucích účincích naleznete v Souhrnu údajů o přípravku.Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek . Doba použitelnosti: 3 roky. Zvláštní upozornění pro uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Držitel rozhodnutí o  registraci: Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nizozemsko. Datum první registrace: 16. 8. 2016. Datum revize textu: 1. června 2021. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před podáním přípravku prostudujte pečlivě úplné znění Souhrnné informace o přípravku (SPC).


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook