Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore กิตตินันท์_5_11

กิตตินันท์_5_11

Published by 5Kittinan pws1-11, 2021-05-06 05:54:21

Description: ฉันกำลังแชร์ 'กิตตินันท์_11_5' กับคุณ

Search

Read the Text Version

BLOCK CHAIN TECHNOLOGY เทคโนโลยี BLOCKCHAIN คืออะไร?

BLOCKCHAIN TECHNOLOGY คืออะไร? Blockchain technology คอื เป็นเทคโนโลยที ม่ี าจดั การด้านธรุ กรรมออนไลน์ เป็นลกั ษณะของโครงสร้างการ เกบ็ ข้อมลู เชงิ สถิตเิ พอ่ื นามาวเิ คราะห์ข้อมลู ยนื ยนั การมีตวั ตนโดยไม่มีตวั กลาง ปกตแิ ล้วผ้ทู ่ีจะเป็นตวั กลางในการพิสูจน์ ข้อมูลจะเป็นหน่วยงานตา่ ง ๆ เช่น ถ้าเป็นด้านการเงิน กจ็ ะเป็นธนาคาร หรือสถาบนั การเงนิ การทีม่ ี blockchain technology เข้ามาช่วย จะทาให้ต้นทนุ ในการดาเนนิ งานตา่ ลง ตวั อย่างของการนามาใช้ ท่ีได้รับความนิยม ที่อาจจะ เคยได้ยนิ ก็คงจะเป็น Bitcoin ด้วยการตรวจสอบด้วย Blockchain technology คอื การใช้รหสั Token แทนการตรวจสอบด้วยบคุ คล ให้เจ้าของบญั ชยี นื ยันตวั ตนผา่ นรหสั Token ก่อนการทาธรุ กรรม

การทางานของ BLOCKCHAIN บล็อกเชน Blockchain เป็นรูปแบบการเก็บข้อมลู (Data structure) แบบหนงึ่ ที่ทาให้ข้อมลู Digital transaction ของแตล่ ะคนสามารถแชร์ไปยงั ทุกๆ คนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ทที่ าให้ block ของข้อมลู ลงิ้ ก์ตอ่ ไปยงั ทุกๆ คนเป็น โดยที่ทราบว่าใครทเ่ี ป็นเจ้าของและมสี ทิ ธิในข้อมลู นนั้ จริงๆเมอ่ื บล็อกของข้อมูลได้ถูกบนั ทกึ ไว้ ในบลอ็ กเชน มันจะเป็นเร่ืองยากมากๆ ที่จะเข้าไปเปลีย่ นแปลง เวลาทีม่ ใี ครต้องการจะเพ่มิ ข้อมลู ทกุ ๆ คนในเครือข่าย ซงึ่ ล้วนแตม่ ีสาเนาของบลอ็ กเชน สามารถรัน Algorithm เพ่ือตรวจสอบ Transaction โดย Transaction ใหม่ นจี้ ะได้รับอนุญาต ตอ่ เม่ือในเครือขา่ ยสว่ นใหญ่เหน็ ด้วยว่ามนั ถกู ต้อง

BITCOIN (บิทคอยน)์ กบั BLOCKCHAIN (บลอ็ กเชน) เกย่ี วขอ้ งกนั อยา่ งไร บลอ็ กเชน Blockchain เป็นเทคโนโลยี ด้านความปลอดภัยของข้อมลู บทิ คอยน์ Bitcoin ว่าด้วยเรื่องสกลุ เงนิ บนโลกดจิ ิตอล บล็อกเชน ไมใ่ ช่ บทิ คอยน์ และบทิ คอยน์ กไ็ ม่ใช่บล็อกเชน แตโ่ มเดลบทิ คอยน์ มีความต้องการนาเทคโนโลยบี ล็อกเชนมา ใช้ เพือ่ ให้การซอื้ ขายสกลุ เงินดจิ ติ อลนี้มคี วามปลอดภัยและเพราะวา่ บลอ็ กเชน ว่าด้วยเร่ืองความปลอดภัยของข้อมูล ดงั นนั้ มันจงึ เป็นเร่ืองทเ่ี กี่ยวข้องได้กบั ทุกอตุ สาหกรรม ไม่เจาะจงเฉพาะบทิ คอยน์ หรือ FinTech เพียงแตเ่ ทคโนโลยนี ี้ เรียกได้วา่ สง่ ผลกระทบตอ่ วงการ FinTech คอ่ นข้างเห็นได้ชัดเจน และการบมู ของเทคโนโลยตี วั นี้มาจากความ พยายามในการทาบทิ คอยน์ยกตวั อยา่ งการประยกุ ตใ์ ช้ BLOCKCHAIN วงการอสงั หาริมทรัพย์ สามารถประยุกตใ์ ช้ทา Smart contract โดยถ้าสญั ญาอย่ใู นบล็อกเชน ทุกคนจะเหน็ ข้อมลู ตรงกนั เราจึงสามารถไว้ใจให้ระบบ Automate ปฏิบตั งิ านใดๆ ตามท่รี ะบไุ ว้ในสญั ญาได้ นอกจากนยี้ งั มีการ ประยกุ ตใ์ ช้ได้อกี มากมาย ดงั ท่มี ีการสรุปไว้ในแผนภาพนี้

ขอ้ ดีทางธุรกจิ ที่นาเอา BLOCKCHAIN มาใช้ ข้อดที ่ี1 : ประสทิ ธภิ าพ การทาธรุ กรรมระหวา่ งบคุ คลหรือกลมุ่ ทเี่ ก่ียวข้องสามารถเสร็จสมบรู ณ์ได้โดยตรงและไมต่ ้องมคี นกลาง ทงั้ ยงั สามารถใช้ ข้อมลู ในรูปแบบดจิ ิทลั จงึ ทาให้การดาเนนิ ธุรกรรมเป็นไปอยา่ งรวดเร็ว นอกจากนยี้ ังสามารถใช้ ‘สญั ญาอัจฉริยะ’ (Smart Contract) เพอ่ื ผลักดนั ให้การดาเนนิ การด้านการค้าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในสัญญาดงั กล่าว ข้อดที ่ี2 : ความพร้อมท่ีจะให้ตรวจสอบบญั ชี เน่อื งจากธรุ กรรมแตล่ ะรายการได้รับการเก็บบนั ทึกอย่างตอ่ เน่ืองและไม่มกี าหนด ดงั นนั้ จงึ สามารถดาเนินการตรวจสอบ ได้ตลอดทงั้ วงจรชีวิตของสินทรัพย์ ส่งิ นจี้ ะยิ่งมีความสาคญั อยา่ งมากหากข้อมลู ต้นฉบบั เป็นสิ่งจาเป็นท่ตี ้องใช้ในการ ตรวจสอบความถูกต้องของสนิ ทรัพย์ และข้อดดี งั กลา่ วนไี้ ด้รับการยืนยันแล้วจากบริษทั Everledger

ขอ้ ดีทางธุรกจิ ที่นาเอา BLOCKCHAIN มาใช้ ข้อดที ี่3 : ความสามารถด้านการตดิ ตาม การตดิ ตามสนิ ค้าในซพั พลายเชนจะได้รับประโยชน์หากต้องการตดิ ตามตรวจสอบว่าตอนนชี้ นิ้ ส่วนตา่ งๆ อยูท่ ่ใี ดบ้าง โดยข้อมลู ท่ีเกี่ยวข้องกับชนิ้ ส่วนดงั กลา่ วจะถกู ส่งไปยงั หรือได้รับจากเจ้าของใหม่เพ่อื ดาเนินการในด้านอื่นๆ ตอ่ ไป ข้อดนี ี้ มีรายละเอยี ดในบทความของ Harvard Business Review ข้อดที ่ี4 : ความโปร่งใส ในบางครัง้ การขาดความโปร่งใสทางการค้าอาจนาไปสคู่ วามลา่ ช้าในการดาเนินธรุ กจิ และสามารถทาลายความสัมพนั ธ์ ระหวา่ งกนั ได้ ซงึ่ การให้รายละเอยี ดของการทาธรุ กรรมอยา่ งชดั เจนจะชว่ ยเพ่มิ ความน่าเชือ่ ถือให้กับกระบวนการค้าขาย ทงั้ ยงั ช่วยเสริมสร้างความสมั พันธ์ให้มัน่ คงยิ่งขนึ้ ตามระดบั ความโปร่งใสทม่ี ีอยู่ด้วย

ขอ้ ดีทางธุรกจิ ที่นาเอา BLOCKCHAIN มาใช้ ข้อดที ่ี5 : ความปลอดภยั ธรุ กรรมแตล่ ะรายการจะได้รับการตรวจสอบภายในเครือขา่ ยโดยใช้การเข้ารหสั ลบั ทซี่ บั ซ้อนและได้รับการตรวจสอบ อย่างอสิ ระ ดงั นนั้ จงึ สามารถมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลได้ และข้อมลู ทนี่ า่ เช่ือถอื ดงั กล่าวเป็นหนึง่ ในพนื้ ฐานสาคญั ของการใช้ประโยชน์จากแนวทางอนิ เทอร์เนต็ ออฟ ธงิ ค์ (Internet of Things: IoT) ซง่ึ เป็นกระบวนการทางาน เช่อื มโยงสินทรัพย์ที่ใช้งานอยผู่ ่านระบบอนิ เทอร์เนต็ ท่ีมกี ารควบคมุ ในระบบปิด ข้อดที ่ี6 : ความเห็น ด้วยความสามารถในการตดิ ตามสินทรัพย์ครอบคลมุ ทงั้ วงจรชวี ติ ผ้อู อกแบบและผ้ผู ลิตสินทรัพย์จึงสามารถปรับรูปแบบ การบริหารจัดการสินทรัพย์ตลอดวงจรชวี ติ ได้อยา่ งเหมาะสมและมีประสิทธภิ าพมากยง่ิ ขนึ้ โดยอาศยั ข้ อมลู ในด้านตา่ งๆ ไมวา่ จะเป็นการจัดส่ง การตดิ ตงั้ การบารุงรักษา และการรือ้ ถอน

องคป์ ระกอบของเทคโนโลยี BLOCKCHAIN 1.Block เป็นการเกบ็ Data Transaction/Fact โดยบรรจใุ นกลอ่ ง(Block) และเม่ือปิดกลอ่ งแล้ว ข้อมลู ภายในกล่อง ห้ามเปลย่ี นแปลง โดยจะมี Hash ปะหน้ากลอ่ ง (Hash function คอื การนา input ขนาดยาวเท่าไหร่กไ็ ด้มา แปลงเป็นคา่ ขนาดคงที่ ซงึ่ input จะให้คา่ output เดมิ เสมอ) โดยสรุปคอื .. เป็น Block ที่ใช้เก็บ data ทีไ่ ม่ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ 2.Chain การเอา header (hash) ของ block มาเรียงตอ่ กันเป็น chain มีแค่ header (hash) ลา่ สุดสามารถ ตรวจสอบได้ตลอดทงั้ chain ว่าไม่ถกู เปล่ียนแปลงเราสามารถเกบ็ แค่ hash ล่าสดุ ไว้กไ็ ด้ ไมต่ ้องเก็บทงั้ blockchain ในการทาธรุ กรรมโดยสรุป Chain คอื เอา Block มาตอ่ กนั โดยเก็บคา่ Hash ไว้ในกล่องถัดไป

องคป์ ระกอบของเทคโนโลยี BLOCKCHAIN 3.Consensus วิธีการตกลงกนั ว่า block ถดั ไปจะเกบ็ อยา่ งไร สามารถทาได้หลายวิธีเช่น ให้สิทธ์ิกบั คนท่ีถือมลู (value) ท่มี ี คา่ สูงสดุ ในการตดั สิน แตว่ ธิ ีนอี้ าจจะใส่กฎอ่นื เพ่มิ เช่น อาจจะใช้ได้แล้วต้องหยุดสักพกั ให้สิทธิ์คนอนื่ บ้าง ไม่งนั้ คนอนื่ อาจจะไม่ใช้ระบบเพราะไม่มสี ิทธม์ิ ีเสียง 4.Validation การตรวจสอบธุรกรรม ใช้ digital signature (private key) เพ่ือประกันวา่ ธุรกรรมเกดิ จากเจ้าของเงนิ จริงๆ 5.wallet กระเป๋ าเงนิ ทท่ี าให้เราทราบมลู คา่ ของเงนิ ที่เรามีอยู่

องคป์ ระกอบของเทคโนโลยี BLOCKCHAIN

ธุรกรรมการเงินดิจิทลั FINTECH Fintech หรือ Financial technology คอื อะไร

FINTECH คืออะไร? • FinTech (Financial Technology) คอื กลุ่มธรุ กิจทีป่ ระยกุ ต์ใช้เทคโนโลยเี ข้ามาทาให้การบริการท่ีเกย่ี วข้อง กบั การเงินและการลงทุนมีประสทิ ธิภาพมากย่ิงขนึ้ เช่น การทาธุรกรรมรับ-จ่าย-โอนเงินออนไลน์ของธนาคาร หรือการ วเิ คราะห์ข้อมลู ห้นุ เพอ่ื ชว่ ยการตดั สนิ ใจของนกั ลงทนุ โดยบริการเหล่านมี้ ักจะอยูใ่ นรูปแบบของบริการออนไลน์แทบ ทงั้ สนิ้ • Financial Technology คอื การนาเอาเทคโนโลยมี าใช้กับการเงนิ ในการสร้างนวตั กรรมใหม่ เพ่อื เป็นสินค้า บริการ การแก้ปัญหาทางการเงนิ รวมถึงเป็นแนวทางในการประกอบธุรกจิ ใหม่ ๆ ทาให้การจัดการ และการเข้ าถงึ ทาง การเงินเป็นไปได้งา่ ยขนึ้ ด้วยเทคโนโลยี

FINTECH คืออะไร? • Fintech ยอ่ มาจาก Financial Technology (เทคโนโลยีทางการเงนิ ) ซง่ึ เป็นการใช้เทคโนโลยใี นสว่ นของการ ออกแบบและการให้บริการทางการเงิน โดยเป็นสง่ิ สาคญั มากทต่ี ้องเข้าใจวา่ fintech นนั้ ไมใ่ ชส่ าขาวชิ าของตวั เอง แตเ่ ป็นการควบรวมสว่ นสาคญั ตา่ งๆ เอาไว้ ทร่ี ่วมถงึ การก้ยู มื ระหวา่ งบคุ คลตอ่ บคุ คลทางออนไลน์ (peer-to- peer lending), ความปลอดภยั ของข้อมลู (data security), ปัญญาประดษิ ฐ์ (artificial intelligence), บล็อกเชน (blockchain), ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data), ผ้แู นะนาการลงทนุ อัตโนมัติ (robo-advisers), และการระดบทนุ จากสาธารณะชน (crowd-funding) และทงั้ หมดนกี้ ็กาลัง เปลย่ี นแปลงวถิ ีของการธนาคารที่ เรารู้จกั ไปอยา่ งแท้จริง (บทความจากเว็บ https://www.marketingoops.com/)

เทคโนโลยที างการเงิน หรือ FINTECH • เทคโนโลยีทางการเงิน หรือ FinTech คอื การผสมระหวา่ งคาวา่ Financial และ Technology เข้าไว้ด้วยกัน ซง่ึ หมายถึงการนาเทคโนโลยหี รือโปรแกรมคอมพวิ เตอร์มาประยุกต์ใช้หรือสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน การ ธนาคาร และการลงทนุ ในรูปแบบตา่ ง ๆ ซงึ่ หากศกึ ษาววิ ฒั นาการของ FinTech จะพบว่านับจากการวางระบบ เคเบลิ ใต้นา้ (Transatlantic Cable) อนั ถือเป็นจุดกาหนดของโครงสร้างพนื้ ฐานทางการเงินในราวปี 1866 เป็นต้นมา รูปแบบการให้บริการทางการเงนิ ที่ใช้เทคโนโลยเี ป็นตวั ขับเคลือ่ นมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก จวบจน ปัจจบุ นั ทีก่ ลุม่ อตุ สาหกรรมทางการเงนิ กาลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ จากการมสี านักงานสาขาในแบบเดมิ หรือ “Brick-and-Mortar Branches” มาเป็นการให้บริการทอ่ี ยใู่ นโลกออนไลน์แบบเตม็ รูปแบบ หรือที่ เรียกว่า “Virtual Bank”

ประเภทของ FINTECH 1.Banking Technology การนาเทคโนโลยีมาใช้กบั ระบบธนาคาร ซงึ่ เป็นสงิ่ แรกที่คนมกั คดิ ถึง เมอื่ พดู ถึงเทคโนโลยที างการเงิน เพราะหลายคน ค้นุ เคยกับเทคโนโลยดี งั กลา่ วอยู่แล้ว และเชอ่ื ว่าในโทรศพั ท์ของคนวัยทางานส่วนใหญจ่ ะต้องตดิ ตัง้ แอปพลิเคชันธนาคาร ซง่ึ ฟินเทคประเภทนคี้ อื Mobile Banking ที่มีขนึ้ เพอ่ื ให้ลูกค้าของธนาคารสามารถทาธรุ กรรมตา่ ง ๆ ท่เี ป็นการ บริหารจดั การเงินของตวั เองได้ด้วยตวั เอง ทางานในฟังก์ชนั เดยี วกบั ที่ธนาคารแบบดงั้ เดมิ ทา ทงั้ เช็กยอดบญั ชี โอนเงิน จ่ายบลิ และอนื่ ๆ

2.Crowdfunding Platforms เทคโนโลยีเพ่อื การระดมทุน กลา่ วคอื คราวด์ฟันดงิ แพลตฟอร์ม เป็นแพลตฟอร์มตวั กลาง ระหว่าง ผ้ปู ระกอบการ และนกั ลงทุน โดยแพลตฟอร์มท่ีเกดิ ขนึ้ มจี ุดประสงค์เพือ่ ให้เกิดการขอ และให้เงนิ ทนุ แทนท่ีผ้ปู ระกอบการจะต้องไปขอก้สู นิ เชอื่ จากธนาคาร ก็สามารถระดมทนุ จากนักลงทุนหลาย ๆ คนได้ และนกั ลงทนุ เอง กส็ ามารถเลอื กลงทนุ ในธุรกิจที่น่าสนใจ ผ่านแพลตฟอร์มดงั กลา่ วได้ โดยแพลตฟอร์ม นอกจากจะเป็น ตวั กลางในการเชอ่ื มตอ่ แล้ว ยังอานวยความสะดวก ใน เรื่องการสมคั รขอระดมทนุ ตรวจสอบเครดติ และอนมุ ตั ิ ด้วยเช่นกัน

3.Cryptocurrency สกุลเงนิ ดจิ ทิ ัลทงั้ Cryptocurrency หรือเทคโนโลยี Blockchain เป็นการสมมตชิ ดุ ข้อมลู ขึน้ มาด้วยวธิ ใี ดวธิ หี น่ึง ในโลกออนไลน์ แล้วทาให้ใช้งานได้เหมอื นเงนิ จริง สามารถใช้จา่ ยได้ รวมถงึ เก็งกาไรได้ด้วย โดยสกลุ เงินดจิ ทิ ัลสกุลแรกที่ ถอื กาเนิดมาในโลกคอื Bitcoin และท่สี น่ั สะเทือนวงการการเงนิ ล่าสดุ คอื การประกาศเปิดตวั Libra สกุลเงินดจิ ทิ ัล ของ Facebook ทีจ่ บั มือกับพาร์ทเนอร์เจ้าใหญ่ท่ัวโลกซง่ึ ถกู คาดการณว์ า่ จะเป็น Technology Disruptive ที่ ใหญท่ ่ีสุดในอนาคตการเกดิ ขนึ้ ของเทคโนโลยที างการเงิน ประเภทนี้ บ้างกถ็ ูกมองเป็นโอกาสทจี่ ะสร้างความเท่าเทียม ทางการเงนิ บ้างก็ถูกมองว่าเป็นภัยตอ่ ระบบการเงินดงั้ เดมิ ของโลก จงึ ได้รับทงั้ การต้อนรับและขับไล่จากท่ัวโลก

4.Payment Technology ระบบการจ่ายเงนิ ที่ดาเนินการด้วยเทคโนโลยี ประเภทนคี้ อื ระบบตวั แทนการใช้จ่าย ท่ีผ้ใู ช้ต้องเปิดบญั ชกี ับทาง แพลตฟอร์มจึงจะสามารถใช้งานได้ ตวั อย่างเชน่ ระบบ E-Wallet ตา่ ง ๆ เครดติ การ์ด ซงึ่ ระบบ Payment จะตา่ ง จาก Mobile Banking ตรงท่ีเจ้าของแพลตฟอร์มไม่ใช่ธนาคาร และให้บริการเฉพาะการใช้จ่ายเทา่ นนั้

5.Enterprise Financial Software ซอฟต์แวร์สาหรับองค์กร อีกหนง่ึ เครื่องมอื เทคโนโลยี ท่ีจะชว่ ยผ้ปู ระกอบการในเร่ือง การจัดการทางด้านการเงนิ ไมว่ ่าจะ เป็น การจัดการบญั ชี ระบบจา่ ยเงนิ เดอื น-ภาษแี ละการจัดการพนักงาน ซงึ่ ครอบคลุมถึงสวสั ดกิ ารด้านการเงนิ โดย เทคโนโลยีดงั กลา่ วจะช่วยลดเวลา และทรัพยากรทีต่ ้องใช้งาน ทาให้ประสิทธภิ าพของกระบวนการภายในองค์กรดขี นึ้

6.Investment Management เทคโนโลยที จ่ี ะชว่ ยจดั การทางด้านลงทุน ในปัจจุบนั จะเหน็ ได้วา่ มีแพลตฟอร์มการลงทุนทีห่ ลากหลายมากขนึ้ ไมว่ า่ จะ เป็น แอปพลเิ คชนั ลงทนุ ใน Private fund, ทองคา, กองทนุ รวม รวมถงึ แพลตฟอร์มที่ใช้ AI ชว่ ยในการวเิ คราะห์ห้นุ หรือแม้แตก่ ารนาเทคโนโลยอี ย่าง Robo Advisor มาชว่ ยในการจัดพอร์ตการลงทนุ (Asset Allocation)

7. Insurance Technology/ Insurtech หลายคนมองวา่ การซอื้ ประกันภยั ประกันชวี ติ คอื การลงทนุ รูปแบบหนึ่ง รวมทงั้ ระบบการคานวณเบยี้ ประกนั มีความ ซบั ซ้อน การใช้เทคโนโลยีทางการเงนิ เข้ามาชว่ ยทงั้ ด้านการคานวณเบยี้ ประกัน ผลตอบแทน ความเสยี่ ง รวมถึง อตั ราส่วนลดอย่างเป็นเหตเุ ป็นผล ช่วยให้ทงั้ ผ้ซู อื้ และผ้เู สนอขายประกนั ภยั ประกนั ชวี ติ บริหารจัดการระบบประกันได้ งา่ ยขนึ้

CRYPTOCURRENCY คอื อะไร? สนิ ทรัพย์ดิจิทลั คอื อะไร?

CRYPTOCURRENCY คอื อะไร? Cryptocurrency คอื สกลุ เงนิ เข้ารหสั โดยคริปโตเคอเรนซหี รือ สินทรัพย์ดจิ ิทลั นนั้ ได้รับการออกแบบมาเพือ่ เป็น ส่อื กลางของการแลกเปลี่ยนโดยใช้วิทยาการเข้ารหัสหรือรหัสลบั (Cryptography) ในการป้องกันและยืนยนั ธรุ กรรม อีกทงั้ ยังใช้การเข้ารหสั เพอื่ ควบคมุ การผลติ คริปโตบางประเภทอกี ด้วย โดยพนื้ ฐานแล้วคริปโตเคอเรนซจี ะมกี าร จากัดการเข้าถึงฐานข้อมลู ซงึ่ น่นั ทาให้การเปลี่ยนแปลงข้อมลู เป็นไปได้ยากถ้าหากยงั ไม่ได้กรอกเง่ือนไขเฉพาะ เรา สามารถซอื้ ขาย แลกเปล่ียน และสะสมคริปโตได้ นอกจากนคี้ ริปโตเคอเรนซยี งั สามารถใช้แทนมูลคา่ ของบริการทีถ่ ูก สร้างไว้บนเทคโนโลยีบล็อกเชนอกี ด้วย โดยบลอ็ กเชน หรือ บางทีก็ถกู เรียกวา่ ระบบบนั ทึกรายการธุรกรรมดิจิทลั บน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Distributed Ledger Technology หรือ DLT) นนั้ ทาให้ธุรกรรมของสินทรัพย์ดจิ ิทัล สามารถเกดิ ขนึ้ ได้อยา่ งปลอดภยั โปร่งใส่ และปลอมแปลงได้ยาก

BITCOIN คืออะไร? Bitcoin (อ่านวา่ บทิ คอยน์) คอื สกุลเงินในรูปแบบของดจิ ทิ ัล ถูกสร้างขนึ้ มาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ไม่มใี ครเป็นเจ้าของ Bitcoin ไม่มีรูปร่างและไมส่ ามารถจบั ต้องได้เหมือนธนบตั รหรือเหรียญเงนิ บาท Bitcoin ถูกสร้างขนึ้ มาด้วยกล่มุ นกั พฒั นาเล็กๆกลุม่ หนึ่งตลอดจนบริษัทใหญ่ๆทั่วโลก โดยระบบของ Bitcoin ถกู รันโดยคอมพิวเตอร์ของผ้ใู ช้งานท่ัว โลก โดยใช้ระบบซอฟตแ์ วร์ในการถอดสมการคณติ ศาสตร์Bitcoin ถือเป็นสกุลเงนิ แรกของโลกทีถ่ ูกเรียกว่าคริปโตเคอ เรนซี (cryptocurrency)

ราคา BITCOIN อา้ งอิงจากอะไร? หนว่ ยเงนิ ท่เี ราค้นุ เคยกันดนี นั้ มักจะถูกนามาผกู ตดิ กบั ราคาของทองหรือเงิน โดนทฤษฎแี ล้ว ถ้าคุณเดนิ ไปซอื้ ทองทีร่ ้าน ทองด้วยเงินบาท คณุ กจ็ ะได้ทองกลับบ้าน แตใ่ นขณะเดยี วกัน Bitcoin นนั้ ไมไ่ ด้ถกู อ้างองิ กบั ทอง แตถ่ ูกอ้างอิงด้วย สมการทางคณติ ศาสตร์ผ้คู นท่ัวโลกกาลังใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพวิ เตอร์ท่ีชว่ ยในการถอดสมการทาง คณติ ศาสตร์เพอ่ื ผลิต Bitcoin โดยสูตรทางคณติ ศาสตร์เหลา่ นมี้ ีอยใู่ ห้หาได้แบบไม่คดิ เงิน ทาให้แม้แตค่ ณุ ก็สามารถ เข้าไปตรวจเชค็ ได้แบบฟรีๆโดยซฟอต์แวร์ทว่ี ่านนั้ เป็นระบบ open source แปลว่าทุกคนสามารถทีจ่ ะตรวจสอบ ความโปร่งใสได้


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook