Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore กำหนดการนิเทศ2ปีการศึกษา 2565

กำหนดการนิเทศ2ปีการศึกษา 2565

Published by surachai ngamchuen, 2022-11-16 11:52:11

Description: กำหนดการนิเทศ2ปีการศึกษา 2565

Search

Read the Text Version

กำหนดการนเิ ทศยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชพน้ื ทเ่ี ปน ฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 โรงเรียนในเครือขายจัดการศึกษา ปราสาท 1 (ปราสาท) โดยสำนักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาสุรินทร เขต 3 ระหวา งวนั ที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2565 วนั ที่ ภาคเชา ภาคบา ย ( 09.00 น.- 12.00 น.) ( 13.00 น.- 16.30 น.) 15 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรียนบา นปราสาท 3.โรงเรยี นปราสาท 2.โรงเรียนอนบุ าลปราสาทศึกษาคาร พัก 16 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรียนบา นสโี ค กลางวัน 3.โรงเรยี นบานอำปล กง 2.โรงเรยี นบานตาเสาะ 4.โรงเรียนบา นพลวง(พรหมบำรุงราษฎร) 17 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรยี นบา นบอุ นั โนง 3.โรงเรียนบา นยาง(สารกิจราษฎรว ิทยา) 2.โรงเรียนบานทนง(รฐั ราษฎรว ทิ ยา) หมายเหตุ 1. กำหนดการณอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม คณะกรรมการนเิ ทศ เครือขาย ปราสาท1 (ปราสาท) ประกอบดว ย รอง ผอ.สพป.สรุ ินทร เขต 3 ประธานกรรมการ ประธานเครือขา ยปารสาท 1 รองประธานกรรมการ 1.นายพชิ ติ หอมนวล ผูทรงคณุ วุฒิใน ก.ต.ป.น. กรรมการ 2.นางศิรนิ ธร วิภาคะ ผอ.รร.อนบุ าลปราสาทศกึ ษาคาร กรรมการ 3.นายจำลอง จะมัวดี ผอ.รร.บานยาง(สารกจิ ราษฎรวทิ ยา กรรมการและเลขานุการ 4.นางธนานนั ท ดีย่ิง 5.น.ส.ศราวดี สรุ นิ ทรานนท

กำหนดการนิเทศยกระดบั คณุ ภาพการศึกษาโดยใชพ ้นื ที่เปนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 โรงเรยี นในเครอื ขา ยจัดการศึกษา ปราสาท 2 (ประทดั บุเพลงิ ไพล) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ระหวา งวนั ที่ 14-17 พฤศจิกายน 2565 วันที่ ภาคเชา ภาคบา ย ( 09.00 น.- 12.00 น.) ( 13.00 น.- 16.30 น.) 14 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรยี นบา นโคกเพชร 3.โรงเรยี นไพลศึกษาคาร (เภคประชารฐั บำรุง) พัก 2.โรงเรยี นบานโพธกิ์ อง กลางวนั 16 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรียนเจริญราษฏรวิทยา 3.โรงเรยี นบา นพนม 2.โรงเรยี นบานสองสะโกม 17 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรยี นรัฐประชาสามคั คี 2.โรงเรยี นบา นเช้ือเพลงิ หมายเหตุ 1. กำหนดการณอาจมีการเปล่ยี นแปลงตามความเหมาะสม คณะกรรมการนเิ ทศ เครือขาย ปราสาท 2 (ประทัดบุเพลิงไพล) ประกอบดว ย 1.นายสุธี ศรเี ครอื ดำ ประธานเครอื ขายปราสาท 2 ประธานกรรมการ 2.นายธีรพงศ บญุ ประสิทธ์ิ ผอ.รร.เจริญราษฏรว ิทยา รองประธานกรรมการ 3.นางมะลิ คูณสนิ ผอ.รร.บานโพธ์กิ อง กรรมการ 4.นางทาริณีย บุญคลอย ผอ.รร.บานสองสะโกม กรรมการ 5.นางสมพร พรหนองแสน ศกึ ษานเิ ทศก กรรมการและเลขานุการ

กำหนดการนเิ ทศยกระดบั คุณภาพการศึกษาโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน ภาคเรยี นที่ 2/2565 โรงเรยี นในเครือขายจัดการศึกษา ปราสาท 3 (ทงุ มนสมดุ ) โดยสำนักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาสรุ นิ ทร เขต 3 ระหวา งวันที่ 15-16 พฤศจกิ ายน 2565 วนั ที่ ภาคเชา ภาคบาย ( 09.00 น.- 12.00 น.) ( 13.00 น.- 16.30 น.) 15 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรียนบา นสะพานหัน 3.โรงเรยี นบา นทุงมน(รมิ 2.โรงเรยี นบา นหนองหรี่ พกั ราษฎรนุสรณ) 16 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรยี นบานสมดุ กลางวัน 4.โรงเรยี นบา นกำไสจาน ประมวลผลการนเิ ทศ สง 2.โรงเรยี นบา นหนองยาว สพป.สร.3 ณ โรงเรียน 3.โรงเรยี นสวุ รรณาคารสงเคราะห สวุ รรณาคารสงเคราะห หมายเหตุ 1. กำหนดการณอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม คณะกรรมการนเิ ทศ เครือขา ย ปราสาท 3 (ทุงมนสมดุ ) ประกอบดว ย ประธานเครือขายปราสาท 3 ประธานกรรมการ ผอ.ตรวจสอบภายใน รองประธานกรรมการ 1.นายเตรยี มศกั ด์ิ สวาง ผอ.รร.บานกำไสจาน กรรมการ 2.นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง ผอ.รร.บา นสะพานหนั กรรมการ 3.นายประเสริฐ บุญคลอ ย ผอ.รร.สุวรรณาคารสงเคราะห กรรมการและเลขานุการ 4.นายเวชยนั ต ภญิ โญภาพ 5.นายศตวฒุ ิ กำจดั ภัย

กำหนดการนิเทศยกระดบั คุณภาพการศกึ ษาโดยใชพ ้ืนทเ่ี ปน ฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรยี นในเครอื ขา ยจดั การศึกษา ปราสาท 4 (ตาเบากันตวจไทร) โดยสำนักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาสรุ นิ ทร เขต 3 ระหวา งวนั ท่ี 14-16 พฤศจกิ ายน 2565 วนั ที่ ภาคเชา ภาคบา ย ( 09.00 น.- 12.00 น.) ( 13.00 น.- 16.30 น.) 14 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรียนบา นสวาย 3.โรงเรียนบา นตาเตียว 2.โรงเรียนบา นตะครอ พกั 4.โรงเรยี นบา นตาเบา กลางวนั 3.โรงเรยี นกนั ทราราม(นนุ ศกึ ษาคาร) 15 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรียนบา นโชค(ปราสาท) 2.โรงเรียนบานลำพกุ 4.โรงเรยี นบานทำนบ 16 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรยี นบานลำดวนพฒั นา 3.โรงเรียนบา นไทร 2.โรงเรียนวันเจริญสามคั คี หมายเหตุ 1. กำหนดการณอาจมีการเปลยี่ นแปลงตามความเหมาะสม คณะกรรมการนิเทศ เครอื ขา ย ปราสาท 4 (ตาเบากนั ตวจไทร) ประกอบดวย 1.นายการัณยภาส เพง็ พันธ ประธานเครอื ขา ยปราสาท 4 ประธานกรรมการ 2.นายมิตรชยั สุชาตสิ ุนทร ผอ.กันทราราม(นนุ ศึกษาคาร) รองประธานกรรมการ 3.นางประดบั สอดศรีจันทร ผอ.รร.บานทำนบ กรรมการ 4.นายภราดร ดีพนู ผอ.รร.บา นตะครอ กรรมการ 5.นางสาวสกุ ญั ญา กาวิรัตน ศกึ ษานเิ ทศก กรรมการและเลขานุการ

กำหนดการนิเทศยกระดบั คณุ ภาพการศึกษาโดยใชพ น้ื ทเี่ ปน ฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรยี นในเครือขายจดั การศึกษา ปราสาท 5 (โคกยางทมอ) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศึกษาสรุ ินทร เขต 3 ระหวางวนั ที่ 16-18 พฤศจกิ ายน 2565 วันท่ี ภาคเชา ภาคบา ย ( 09.00 น.- 12.00 น.) ( 13.00 น.- 16.30 น.) 16 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรียนบานลำดวนฯ 3.โรงเรยี นบา นเจรญิ สุข 2.โรงเรยี นบานทมอฯ พัก 4.โรงเรยี นบา นโคกบุ 17 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรยี นบา นอัมรินทราวารี กลางวนั 3.โรงเรยี นบานโคลด 2.โรงเรยี นบา นจบก(ปราสาท) 4.โรงเรยี นบานสวายซอ 18 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรยี นบานลำจรกู แขวะ 3.โรงเรียนบา นโคกทม 2.โรงเรยี นบา นกะดาด หมายเหตุ 1. กำหนดการณอาจมีการเปลย่ี นแปลงตามความเหมาะสม คณะกรรมการนิเทศ เครอื ขา ย ปราสาท 5 (โคกยางทมอ) ประกอบดวย 1.นายสรุ ชัย งามช่นื ประธานเครอื ขา ยปราสาท 5 ประธานกรรมการ 2.นางนงลักษณ บึง้ ชยั ภูมิ ผอ.กลมุ นโยบายและแผน รองประธานกรรมการ 3.นายทรงศักดิ์ มีพรหมดี ผอ.รร.บานจบก(ปราสาท) กรรมการ 4.นางสาวนฤมล รำจวน ผอ.รร.บานกะดาด กรรมการ 5.นายศิริมงคล ทนทอง ศึกษานเิ ทศก กรรมการและเลขานุการ

กำหนดการนิเทศยกระดบั คุณภาพการศกึ ษาโดยใชพ ื้นทเี่ ปนฐาน ภาคเรยี นท่ี 2/2565 โรงเรยี นในเครือขา ยจัดการศึกษา ปราสาท 6 (หนองใหญโ คกสะอาด) โดยสำนักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาสรุ นิ ทร เขต 3 ระหวางวนั ท่ี 15 -17 พฤศจิกายน 2565 วันท่ี ภาคเชา ภาคบา ย ( 09.00 น.- 12.30 น.) ( 13.00 น.- 16.30 น.) 15 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรียนนิคมสรางตนเองปราสาท 3 3.โรงเรียนบา นกูน 2.โรงเรียนบา นกาบกระบอื พกั 4.โรงเรยี นบา นตายวั ะ กลางวนั 3.โรงเรียนบานลังโกม 16 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรยี นบานรนั ดง 2.โรงเรียนบา นตาวร 4.โรงเรียนสำโรงบางมด(2514) 17 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรียนบา นปลัด 5.โรงเรยี นบา นหนองใหญ 2.โรงเรยี นบา นเสกกอง 6.โรงเรยี นบานก็วล 3.โรงเรียนบานกระวนั หมายเหตุ 1. โรงเรียนจัดเครอ่ื งมือนเิ ทศ คณะกรรมการนิเทศ เครือขา ย ปราสาท 6 (หนองใหญโ คกสะอาด) ประกอบดวย 1.นายชาญชยั กะภูหิน ประธานเครอื ขายปราสาท 6 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 2.นายวริ ัตน ปญญาคิด ผอ.รร.บานรนั ดง กรรมการ กรรมการ 3.นายสมศกั ดิ์ ชาติสม ผอ.รร.บานปลดั กรรมการและเลขานุการ 4.นางสาวสายรัตน เสาประโคน ผอ.รร.บา นเสกกอง 5.นางพิมพข วัญ งามศิริ ศึกษานเิ ทศก

กำหนดการนเิ ทศยกระดับคณุ ภาพการศกึ ษาโดยใชพ ืน้ ท่เี ปนฐาน ภาคเรยี นที่ 2/2565 โรงเรยี นในเครอื ขายจดั การศึกษา ปราสาท 7 (ตานปี รือ) โดยสำนักงานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาสุรินทร เขต 3 ระหวา งวันท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2565 วันท่ี ภาคเชา ภาคบาย ( 09.00 น.- 12.30 น.) พัก ( 13.00 น.- 16.30 น.) 16 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรยี นบา นละลมระไซ กลางวนั 3.โรงเรียนบา นหนองปรือ 2.โรงเรยี นบา นโคกจำเริญ 4.โรงเรยี นนคิ มสรางตนเองปรสาท 17 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรียนบา นตานี 3.โรงเรยี นนคิ มสรา งตนเองปราสาท1 2.โรงเรยี นบานคลอง 4.โรงเรยี นบา นบกั ดอก 18 พฤศจิกายน 2565 สรปุ รายงานผลการนิเทศ หมายเหตุ 1. โรงเรยี นจดั เครื่องมือนิเทศ/สมุดนเิ ทศ 2.รับประทานอาหารกลางวนั วนั ท่ี 16 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรยี นบานโคกจำเรญิ 3.รบั ประทานอาหารกลางวนั วนั ท่ี 17 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรยี นบา นคลอง คณะกรรมการนิเทศ เครือขาย ปราสาท 7 (ตานีปรือ) ประกอบดว ย 1.นายถวิล บญุ เจียม ประธานเครือขา ยปราสาท 7 ประธานกรรมการ 2.นายโฆษติ ตภิ ูมิ แสงทอง ผอ.รร.บา นตานี รองประธานกรรมการ 3.นายพนิ ี กงั วาน ผอ.รร.บานหนองปรอื กรรมการ 4.นายประจบ กำเนิดสงิ ห ผอ.รร.บานคลอง กรรมการ 5.นางนติ ยา ธรรมนาม นักวิชาการศกึ ษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

กำหนดการนเิ ทศยกระดับคณุ ภาพการศกึ ษาโดยใชพ ื้นที่เปนฐาน ภาคเรยี นท่ี 2/2565 โรงเรียนในเครอื ขายจัดการศึกษา ปราสาท 8 (โชคนาสาม) โดยสำนักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาสรุ นิ ทร เขต 3 ระหวา งวนั ที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565 วนั ที่ ภาคเชา ภาคบาย ( 09.00 น.- 12.30 น.) ( 13.00 น.- 16.30 น.) 16 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรยี นบา นมะเมียง พกั 3.โรงเรียนบา นถนนหลกั 2.โรงเรยี นมหาราช4 กลางวัน 4.โรงเรยี นบา นจกี แดก 17 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรียนบา นเจา คณุ 3.โรงเรยี นบา นโขคนาสาม 2.โรงเรยี นบานนาครอง หมายเหตุ 1. โรงเรียนจดั เครอ่ื งมือนิเทศ คณะกรรมการนิเทศ เครือขา ย ปราสาท 8 (โชคนาสาม) ประกอบดว ย 1.นางอินทิรา พอใจ ประธานเครือขายปราสาท 8 ประธานกรรมการ 2.นายสุเมธ บูรณะ ผอ.รร.บา นนาครอง รองประธานกรรมการ 3.นางลกั ษณาวดี กระจางจิต ผอ.รร.มหาราช 4 กรรมการ 4.นางสพุ ชิ ฌาย สวายสมศรีกุล ผอ.รร.บา นถนนหัก(สวุ รรณราษฎรบ ำรุง) กรรมการ 5.นางปทมา เขยี วเจรญิ ศึกษานิเทศก กรรมการและเลขานุการ

กำหนดการนิเทศยกระดับคณุ ภาพการศึกษาโดยใชพ ้นื ท่เี ปน ฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 โรงเรยี นในเครือขายจัดการศึกษา สงั ขะ 1 (พุทธรักษา) โดยสำนกั งานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษาสรุ นิ ทร เขต 3 ระหวางวนั ที่ 15-17 พฤศจกิ ายน 2565 วนั ที่ ภาคเชา ภาคบาย ( 09.00 น.- 12.30 น.) ( 13.00 น.- 16.30 น.) 15 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรียนจัดสรรทีด่ ินสงเคราะห 3.โรงเรยี นบา นโพนชาย 2.โรงเรยี นบานศรนี วล พกั 4.โรงเรียนบา นโดง 16 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรียนบา นศาลาสามคั คี กลางวัน 2.โรงเรียนบานไทยสมบูรณ 3.โรงเรียนสังขะวิทยาคม 17 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรยี นบานชำสมิง 2.โรงเรียนบา นสังขะ หมายเหตุ 1. โรงเรยี นจัดเตรียมเคร่ืองมือนิเทศ 2.โรงเรยี นบานศรนี วล ,โรงเรยี นบานศาลาสามคั คี ,โรงเรยี นบา นสังขะ เตรียมอาหารกลางวัน คณะกรรมการนิเทศ เครือขาย สงั ขะ 1 (พุทธรักษา) ประกอบดวย 1.นายศิวกร เจริญ ประธานเครอื ขา ย สังขะ1 ประธานกรรมการ 2.นายศภุ กร เขียวสระคู ผอ.รร.บานศรีนวล รองประธานกรรมการ 3.นายธรี ะวัฒน สุระคร ผอ.รร.บานสงั ขะ กรรมการ 4.นายอดิศักด์ิ เกสรเจรญิ กลุ ผอ.รร.สังขะวิทยาคม กรรมการ 5.นายบญุ เจรญิ บญุ เชิด ผอ.กลุมนิเทศฯ กรรมการและเลขานุการ

กำหนดการนิเทศยกระดับคณุ ภาพการศึกษาโดยใชพ้ืนท่เี ปน ฐาน ภาคเรยี นท่ี 2/2565 โรงเรยี นในเครอื ขา ยจดั การศึกษา สงั ขะ 2 (กระเทยี มสะกาดกา วหนา) โดยสำนกั งานเขตพืน้ ท่กี ารศึกษาประถมศึกษาสุรนิ ทร เขต 3 ระหวางวันท่ี 16-18 พฤศจกิ ายน 2565 วันท่ี ภาคเชา ภาคบา ย ( 09.00 น.- 12.30 น.) ( 13.00 น.- 16.30 น.) 16 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรยี นบานหลกั 3.โรงเรยี นบานจังเอิล 2.โรงเรียนบานสะกาด พกั 4.โรงเรยี นสหมิตรวทิ ยา กลางวนั 3.โรงเรยี นบา นโนนสบาย 17 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรยี นบานโคกรมั ย 2.โรงเรยี นบานกระเทยี มฯ 4.โรงเรยี นบา นตาโมม 18 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรยี นบานแยงมติ รภาพที่ 146 3.โรงเรียนสหราษฎรวิทยา 2.โรงเรยี นบา นถนน หมายเหตุ 1. กำหนดการณอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม คณะกรรมการนเิ ทศ เครอื ขาย สงั ขะ 2 (กระเทยี มสะกาดกาวหนา ) ประกอบดว ย 1.นายวินัย นาคแสง ประธานเครอื ขา ย สงั ขะ2 ประธานกรรมการ 2.นายชรินทร รุจยิ าปนนท ผอ.รร.บานโคกรมั ย รองประธานกรรมการ 3.นายยุทธพิชยั ศริ พิ งษ ผอ.รร.บา นสะกาด กรรมการ 4.นางธญั ญารัตน ชมดี ผอ.รร.สหราษฎรว ทิ ยา กรรมการ 5.นางวาริสา ดวงใจ ศกึ ษานิเทศก กรรมการและเลขานุการ

กำหนดการนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชพ ืน้ ท่เี ปนฐาน ภาคเรยี นท่ี 2/2565 โรงเรยี นในเครอื ขายจดั การศึกษา สังขะ 3 (ตาตมุ จารย) โดยสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสรุ นิ ทร เขต 3 ระหวางวนั ท่ี 16-18 พฤศจกิ ายน 2565 วันท่ี ภาคเชา ภาคบา ย ( 09.00 น.- 12.00 น.) ( 13.00 น.- 16.00 น.) 16 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรียนบา นขนาดมอญ 1.โรงเรยี นสตรวี ิทยาสมาคม 2.โรงเรียนบานปวงตกึ พัก 2.โรงเรียนบา นคะนา กลางวัน 3.โรงเรียนบานหว ยสงิ ห 17 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรียนบานภมู นิ ยิ มพฒั นา 2.โรงเรยี นบานตาแตรวทพั ดดั 4.โรงเรียน ตชด.บานตาตมุ 18 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรียนบา นโพธิ์ 3.โรงเรียนบานอังกอล 2.โรงเรียนบา นจารย 4.โรงเรยี นบานโคกไทร หมายเหตุ 1. กำหนดการณอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม คณะกรรมการนเิ ทศ เครือขา ย สังขะ 3 (ตาตุมจารย) ประกอบดว ย 1.นายณรงค พนู เสง่ียมศลิ ป ประธานเครือขา ย สงั ขะ 3 ประธานกรรมการ 2.นายวสันต ลาดศลิ า ผอ.รร.บา นปวงตกึ รองประธานกรรมการ 3.นายอดศิ ักดิ์ พลศรี ผอ.รร.บา นอังกอล กรรมการ 4.นางผกางาม บุญศรี ผอ.รร.บา นขนาดมอญ กรรมการ 5.นางสาวสุวรรณนี สวยรูป ปฏิบัตหิ นา ท่ี ผอ.กลมุ พฒั นาฯ กรรมการและเลขานุการ

กำหนดการนิเทศยกระดับคณุ ภาพการศกึ ษาโดยใชพ นื้ ทเี่ ปน ฐาน ภาคเรยี นที่ 2/2565 โรงเรยี นในเครือขายจดั การศึกษา สงั ขะ 4 (ดมเทพรกั ษา) โดยสำนักงานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ระหวางวนั ที่ 16-17 พฤศจกิ ายน 2565 วนั ท่ี ภาคเชา ภาคบา ย ( 09.00 น.- 12.30 น.) ( 13.00 น.- 16.30 น.) 16 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรยี นบานศาลา พัก 3.โรงเรยี นบานชำเบง 2.โรงเรยี นานลนั แต กลางวนั 4.โรงเรียนบานกะเลงเวก 17 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรียนบา นตาพรม 3.โรงเรยี นบา นสนบ 2.โรงเรยี นดมวทิ ยาคาร 4.โรงเรียนบานศรมี งคล หมายเหตุ 1. กำหนดการณอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม คณะกรรมการนิเทศ เครอื ขา ย สงั ขะ 4 (ดมเทพรักษา) ประกอบดวย 1.นายเดชา การรมั ย รอง ผอ.สพป.สุรินทร เขต 3 ประธานกรรมการ 2.นางวไิ ล มูลศาสตร 3.นางสาวดวงพร แอกทอง ประธานเครอื ขา ย สงั ขะ 4 รองประธานกรรมการ 4.นายอภิสิทธ์ิ สุขแสวง 5.นางสาวสรุ ัตธนวดี ช่ืนบาน ผอ.รร.บา นตาพราม กรรมการ ผอ.รร.บานกะเลงเวกทบั ทิมสยาม กรรมการ ศกึ ษานิเทศก กรรมการและเลขานุการ

กำหนดการนเิ ทศยกระดบั คุณภาพการศึกษาโดยใชพ นื้ ที่เปน ฐาน ภาคเรยี นท่ี 2/2565 โรงเรยี นในเครือขา ยจัดการศึกษา สงั ขะ 5 (ศรบี ูรพา) โดยสำนกั งานเขตพื้นท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษาสุรนิ ทร เขต 3 ระหวา งวนั ที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 วนั ที่ ภาคเชา ภาคบาย ( 09.00 น.- 12.30 น.) ( 13.00 น.- 16.30 น.) 16 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรียนบานหนองข้เี หลก็ 3.โรงเรยี นบานสนวน 2.โรงเรยี นราษฎรพัฒนา พัก 4.โรงเรยี นบา นหว ยปนู 17 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรยี นบานเถกิง กลางวัน 3.โรงเรียนบา นตาคง 2.โรงเรียนบานกะปู 4.โรงเรยี นบานพรหมสะอาด 18 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรียนบานแสนกาง 3.โรงเรยี นจตุคามวทิ ยา 2.โรงเรียนบานกระสงั 4.โรงเรียนบานพระแกว หมายเหตุ 1. กำหนดการณอาจมีการเปล่ยี นแปลงตามความเหมาะสม คณะกรรมการนเิ ทศ เครอื ขาย สังขะ5 (ศรีบรู พา) ประกอบดว ย 1.นายดรณุ เจนจบ ประธานเครือขา ย สงั ขะ 5 ประธานกรรมการ 2.นายอาคม เขยี วสระคู ผอ.รร.ราษฎรพฒั นา รองประธานกรรมการ 3.นายบญุ ตา ยอดโพธ์ิ ผอ.รร.บานหวยปูน กรรมการ 4.นายสุนัน ผลรกั ษา ผอ.รร.บา นกระสงั กรรมการ 5.นายอตคิ ุณ บญุ จงู ศกึ ษานเิ ทศก กรรมการและเลขานุการ

กำหนดการนิเทศยกระดบั คณุ ภาพการศึกษาโดยใชพ นื้ ทเ่ี ปนฐาน ภาคเรยี นที่ 2/2565 โรงเรียนในเครือขายจดั การศึกษา สังขะ 6 (ทบั ขอน) โดยสำนักงานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาสรุ ินทร เขต 3 ระหวา งวนั ท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2565 วันท่ี ภาคเชา ภาคบา ย ( 09.00 น.- 12.30 น.) ( 13.00 น.- 16.30 น.) 16 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรยี นบานตอกตรา 3.โรงเรียนสขุ พรหมมศี รัทธาญาติ 2.โรงเรยี นบา นขอนแตก พัก 4.โรงเรยี นบานอาวอก 17 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรยี นบานโตงนอย กลางวนั 3.โรงเรียนบานทัพทัน 2.โรงเรยี นหนองโสนวทิ ยา 4.โรงเรยี นบานโนนเจรญิ 18 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรยี นบานเลิศอรณุ 5.โรงเรียนบา นลำหาด 2.โรงเรียนบา นวังปลดั 6.โรงเรียนบานเสรยี ง 3.โรงเรยี นบานรม เย็น หมายเหตุ 1. กำหนดการณอาจมีการเปลย่ี นแปลงตามความเหมาะสม คณะกรรมการนเิ ทศ เครอื ขาย สงั ขะ6 (ทับขอน) ประกอบดว ย 1.นายวริ ัตน ปนแกว ประธานเครอื ขา ย สงั ขะ 6 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 2.นายสุริยา ทองเพ่ิม ผอ.รร.บานเลิศอรณุ กรรมการ กรรมการ 3.นางสาวภทั รพร บรรลอื ทรัพย ผอ.รร.บานหนองโสนวิทยา กรรมการและเลขานุการ 4.นายพงษศกั ดิ์ พางาม ผอ.รร.บานวังปลดั 5.นายบรรจบ ศริ วิ ัฒนื ศึกษานิเทศก

กำหนดการนิเทศยกระดบั คณุ ภาพการศึกษาโดยใชพ ้นื ทเี่ ปน ฐาน ภาคเรยี นที่ 2/2565 โรงเรยี นในเครือขา ยจัดการศึกษา กาบเชงิ 1 (เขอื่ นตาเกาว) โดยสำนักงานเขตพน้ื ที่การศกึ ษาประถมศึกษาสุรนิ ทร เขต 3 ระหวางวันท่ี 15-16 พฤศจกิ ายน 2565 วันที่ ภาคเชา ภาคบา ย ( 09.00 น.- 12.30 น.) พัก ( 13.00 น.- 16.30 น.) 15 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรยี นอนุบาลกาบเชิง กลางวนั 3.โรงเรยี นบา นปราสาททอง 2.โรงเรียนบา นบกั จรัง 4.โรงเรียนเพียงหลวง 88 16 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรียนบานสกล 3.โรงเรยี นบา นตะเคียน 2.โรงเรยี น ต.ช.ด.ทา นผูหญงิ ฯ 4.โรงเรยี นหวลถวิลวทิ ยา หมายเหตุ 1. โรงเรียนจัดเครอื่ งมือนเิ ทศ 2.โรงเรยี นบา นตาวร ,โรงเรยี นบานกระวัน ,โรงเรยี นบานกาบกระบือ เตรียมขาวเที่ยง คณะกรรมการนเิ ทศ เครือขาย กาบเชิง 1 (เข่ือนตาเกาว) ประกอบดว ย 1.นายมนตรี สายพญาศรี ประธานเครือขายกาบเชิง1 ประธานกรรมการ 2.นางพิกลุ ธงไชย ผอ.กลมุ บริหารงานการเงินและสนิ ทรพั ย รองประธานกรรมการ 3.นายไพบูลย เทพบุตร ผทู รงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น. กรรมการ 4.นายสมพร ผุยพนั ธ ผอ.รร.บานสกล กรรมการ 5.นางจันทรฉ าย บญุ เตม็ นักวิชาการศกึ ษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

กำหนดการนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชพ ื้นท่เี ปนฐาน ภาคเรยี นที่ 2/2565 โรงเรยี นในเครือขายจัดการศึกษา กาบเชงิ 2 (ชองจอม) โดยสำนกั งานเขตพนื้ ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาสรุ ินทร เขต 3 ระหวา งวนั ท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2565 วันท่ี ภาคเชา ภาคบา ย ( 09.00 น.- 12.30 น.) ( 13.00 น.- 16.30 น.) 16 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรยี นบา นคตู ัน 3.โรงเรยี นบานราวนคร 2.โรงเรยี นบา นโคกสะอาด พัก 4.โรงเรียนหนองโยโคกปด 17 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรยี นบา นดา น กลางวัน 3.โรงเรยี นโพนทอง 2.โรงเรียนเรืองเจรญิ พฒั นา 4.โรงเรยี นแสงทอง 18 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรียนบานเกษตรถาวร สรปุ การนิเทศติดตามฯ 2.โรงเรยี นบา นโจรก หมายเหตุ 1. โรงเรยี นจดั เคร่อื งมือนิเทศ 2.โรงเรยี นบานตาวร ,โรงเรียนบา นกระวนั ,โรงเรยี นบา นกาบกระบือ เตรียมขาวเทย่ี ง คณะกรรมการนิเทศ เครอื ขาย กาบเชิง 2 (ชอ งจอม) ประกอบดว ย ประธานเครอื ขา ยกาบเชิง2 ประธานกรรมการ ผอ.รร.บานเกษตรถาวร รองประธานกรรมการ 1.นายปรญี า เกษดี ผอ.รร.บานดา น กรรมการ 2.นายสนอง ดาทอง ผอ.รร.เรอื งเจริญพัฒนา กรรมการ 3.นายเดโชพล ชลธี กรรมการและเลขานุการ 4.นางสาวสุภาวดี ขุมทอง ศกึ ษานิเทศก 5.นางทพิ ยการุนย วรรณโย

กำหนดการนเิ ทศยกระดบั คณุ ภาพการศึกษาโดยใชพืน้ ทเี่ ปนฐาน ภาคเรยี นที่ 2/2565 โรงเรยี นในเครอื ขายจดั การศึกษา กาบเชงิ 3 (เขาแหลมพนมซอร) โดยสำนักงานเขตพ้นื ที่การศกึ ษาประถมศึกษาสรุ ินทร เขต 3 ระหวางวนั ที่ 15-17 พฤศจิกายน 2565 วันที่ ภาคเชา ภาคบาย ( 09.00 น.- 12.30 น.) ( 13.00 น.- 16.30 น.) 15 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรียนบา นโคกตะเคยี น 3.โรงเรยี นบานโนนสวรรค 2.โรงเรยี นบา นโนนทอง(กาบเชงิ ) พัก 4.โรงเรียนบา นกู 16 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรยี นบา นถนนชัย กลางวนั 3.โรงเรียนบา นจารย (กาบเชิง) 2.โรงเรยี นบานเกษตรอีสานสามัคคี 4.โรงเรยี นบา นสระทอง 17 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรียนบา นแนงมุด 2.โรงเรยี นนิคมสรา งตนเองปราสาท2 3.โรงเรยี นประชาสามคั คี หมายเหตุ 1. โรงเรียนจัดเคร่ืองมือนเิ ทศ คณะกรรมการนิเทศ เครอื ขา ย กาบเชงิ 3 (เขาแหลมพนมซอร) ประกอบดว ย 1.นายสำราญ อยนู าน รอง ผอ.สพป.สรุ ินทร เขต 3 ประธานกรรมการ 2.นายคำพอง ลำภา ประธานเครอื ขายกาบเชงิ 3 รองประธานกรรมการ 3.นางสาวไพรนิ ทร หนอสีทา ผอ.รร.บา นนงมดุ กรรมการ 4.นายชัยพิชติ คนหาญ ผอ.รร.นิคมสรางตนเองปราสาท 2 กรรมการ 5.นางเบญญา ศรีดารา ศกึ ษานเิ ทศก กรรมการและเลขานุการ

กำหนดการนิเทศยกระดับคณุ ภาพการศกึ ษาโดยใชพ้นื ทีเ่ ปน ฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 โรงเรียนในเครอื ขา ยจดั การศึกษา บวั เชด 1 ( ไตรคีรี ) โดยสำนกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาสุรินทร เขต 3 ระหวา งวนั ท่ี 14-15 พฤศจกิ ายน 2565 วันที่ ภาคเชา ภาคบา ย ( 09.00 น.- 12.00 น.) ( 13.00 น.- 16.00 น.) 14 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรยี นบา นสะแร 4.โรงเรยี นบานจรัส 2.โรงเรยี นกลาโหมราชเสนา 2 พัก 5.โรงเรยี นบา นอาโพน 3.โรงเรยี นบา นโอทะลัน กลางวัน 6.โรงเรยี นอนบุ าลบวั เชด 15 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรยี นบา นโนนสังข 4.โรงเรยี นบา นออดฯ 2.โรงเรยี นบานบวั ขนุ จงฯ 5.โรงเรียนบานโชค 3.โรงเรยี นบานบวั เชด 6.สรปุ ผลการนิเทศ หมายเหตุ 1. โรงเรียนจดั เครื่องมือนเิ ทศ คณะกรรมการนเิ ทศ เครือขาย บวั เชด 1 ( ไตรครี ี ) ประกอบดว ย 1.นายอภิชาติ โกสยี  ประธานเครือขายบัวเชด 1 ประธานกรรมการ 2.นายพศิ าล ฉนั ททอง ผอ.กลมุ บริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 3.นายนภปภน กฤตยิ าวรรค ผอ.รร.บานโนนสงั ข กรรมการ 4.นายพฒุ พิ งษ เพียรการ ผอ.รร.บา นบัวเชด กรรมการ 5.นางวลิ าวลั ย จุดโต ศึกษานเิ ทศก กรรมการและเลขานุการ

กำหนดการนเิ ทศยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชพนื้ ท่เี ปน ฐาน ภาคเรยี นที่ 2/2565 โรงเรยี นในเครอื ขา ยจัดการศึกษา บัวเชด 2 ( วงั สะเภา ) โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึ ษาประถมศึกษาสรุ นิ ทร เขต 3 ระหวา งวนั ที่ 14-17 พฤศจกิ ายน 2565 วนั ที่ ภาคเชา ภาคบา ย ( 09.00 น.- 12.00 น.) ( 13.00 น.- 16.00 น.) 14 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรยี นบา นหนองเหลก็ ฯ 3.โรงเรียนบา นนา 2.โรงเรียนบานหนองโจงโลง พัก 4.โรงเรยี นบานตาวัง กลางวนั 3.โรงเรยี นบา นสะเดา 15 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรยี นบา นสวาท 2.โรงเรียนบา นไทยเดมิ 4.โรงเรยี นบา นจบก 17 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรยี นบานสำเภาลนู 3.โรงเรียนบา นสน 2.โรงเรียนบานโคกสมอง หมายเหตุ 1. โรงเรียนจดั เครือ่ งมือนเิ ทศ คณะกรรมการนเิ ทศ เครือขาย บวั เชด 2 ( วังสะเภา ) ประกอบดวย 1.นางวจิ ิตรา อดุ มทรัพย ประธานเครอื ขายบัวเชด ๒ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 2.นางสาวพิมลพรรณ เพิ่มทรพั ย ผทู รงคุณวุฒใิ น ก.ต.ป.น. กรรมการ กรรมการ 3.นายสุริยา ดอนเหลอื ม ผอ.รร.บา นตาวงั กรรมการและเลขานุการ 4.นายชวิส สมบตั วิ งศ ผอ.รร.บา นไทยเดมิ 5.นายเฉลิมชยั ถึงดี ศึกษานิเทศก

กำหนดการนิเทศยกระดบั คุณภาพการศกึ ษาโดยใชพ ้ืนท่ีเปนฐาน ภาคเรยี นท่ี 2/2565 โรงเรยี นในเครือขา ยจดั การศึกษา พนมดงรัก1 (พนมดงรัก) โดยสำนกั งานเขตพ้นื ที่การศกึ ษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ระหวา งวนั ที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565 วนั ท่ี ภาคเชา ภาคบา ย ( 09.00 น.- 12.30 น.) ( 13.00 น.- 16.30 น.) 16 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรียนบา นรุน 4.โรงเรียนบานไทยสันติสุข 2.โรงเรียนนคิ มสรา งตนเองปราสาท4 พกั 5.โรงเรียนบา นอโุ ลก 3.โรงเรียนบา นอำปล กลางวัน 17พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรียนบานหนองคนั นา 4.โรงเรียนบานพนมดนิ 2.โรงเรยี นบา นหนองจบู 5.โรงเรยี นตำรวจตระเวน 3.โรงเรยี นบานตาเมยี ง ชายแดนบา นโคกแสลง หมายเหตุ 1. โรงเรยี นจดั เครือ่ งมือนเิ ทศ คณะกรรมการนเิ ทศ เครอื ขาย พนมดงรกั 1 (พนมดงรัก) ประกอบดวย 1.วาท่ี ร.ต.วชั รพล บุตรศรี ประธานเครือขา ยพนมดงรัก 1 ประธานกรรมการ 2.นายวรี พงษ จำปามลู ผอ.รร.บานรุน รองประธานกรรมการ 3.นายสมนกึ สรุ พล ผอ.รร.บานอำปล กรรมการ 4.นางสาวยศยา ใจเยน็ ผอ.รร.บานพนมดนิ กรรมการ 5.นางทัศนี เครือแกว นกั วิชาการศกึ ษาชำนายการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ

กำหนดการนิเทศยกระดบั คุณภาพการศึกษาโดยใชพ ้นื ทเ่ี ปนฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรยี นในเครือขายจัดการศึกษา พนมดงรัก2 (โคกกลางจกี แดก) โดยสำนกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาสุรนิ ทร เขต 3 ระหวางวนั ที่ 14-15 พฤศจกิ ายน 2565 วนั ท่ี ภาคเชา ภาคบาย ( 09.00 น.- 12.30 น.) ( 13.00 น.- 16.30 น.) 14 พฤศจิกายน 2565 1. โรงเรยี นบานตาลวก พกั 3. โรงเรียนบา นโคกโบสถ 2. โรงเรียนบา นโคกกรม กลางวนั 4. โรงเรยี นบา นโคกกลาง 15 พฤศจกิ ายน 2565 1. โรงเรยี นบา นสระแกว 3.โรงเรยี นบา นศรสี วาย 2. โรงเรยี นบานละเอาะ 4. โรงเรยี นบานจกี แดก หมายเหตุ 1. โรงเรยี นจัดเครือ่ งมือนิเทศ คณะกรรมการนเิ ทศ เครอื ขา ย พนมดงรัก 2 (โคกกลางจีกแดก) ประกอบดวย 1.นายสปุ น วชิ ยั ประธานเครอื ขายพนมดงรัก 2 ประธานกรรมการ 2.นายสเุ ชาว กง่ิ แกว ผูทรงคณุ วฒุ ิใน ก.ต.ป.น. รองประธานกรรมการ 3.นายชาตรี วรรณโย ผอ.รร.บา นละเอาะ กรรมการ 4.นายพยัคฆ นิราศสงู เนนิ ผอ.รร.บานโคกกรม กรรมการ 5.นางลัดดา สำรองพนั ธ ศกึ ษานิเทศก กรรมการและเลขานุการ

กำหนดการนเิ ทศยกระดบั คณุ ภาพการศกึ ษาโดยใชพ น้ื ท่เี ปน ฐาน ภาคเรยี นท่ี 2/2565 โรงเรียนในเครือขา ยจดั การศึกษา ศรณี รงค 1 (ศรีณรงค1 ) โดยสำนกั งานเขตพน้ื ทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษาสุรนิ ทร เขต 3 ระหวา งวนั ที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565 วันที่ ภาคเชา ภาคบา ย ( 09.00 น.- 12.30 น.) ( 13.00 น.- 16.30 น.) 14 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรียนบา นนอย 3.โรงเรียนบานเกาะตรวจ 2.โรงเรยี นบา นหนองหวา พกั 4.โรงเรยี นบานโนนทอง 15 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรยี นบา นขยูงทองภิรมย กลางวัน 3.โรงเรียนบา นกลว ย 2.โรงเรียนโรงเรยี นพระจนั ทรศรสี ขุ 4.โรงเรยี นไพลอำนวยวทิ ย 16 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรียนบานเตาแดก 3.โรงเรียนบานตรวจ 2.โรงเรียนบานฉลีกหนองมะแซว 4.โรงเรยี นวทิ ยาราษฎรน กุ ลู หมายเหตุ 1. โรงเรียนจัดเคร่อื งมือนิเทศ คณะกรรมการนเิ ทศ เครือขา ย ศรีณรงค 1 (ศรีณรงค1) ประกอบดว ย ประธานเครือขายศรีณรงค1 ประธานกรรมการ ผอ.กลมุ อำนวยการ รองประธานกรรมการ 1.นายทศิ ซอนจนั ทร ผอ.รร.บานเกาะตรวจ กรรมการ 2.นายวรี วฒั น พรหมบตุ ร ผอ.รร.บานฉลีกหนองมะแซว กรรมการ 3.นายชยั วฒั น พุทธานุ ศกึ ษานเิ ทศก กรรมการและเลขานุการ 4.นายยทุ ธนา สัมฤทธผ์ิ อ ง 5.นางอานนั ทป ภา ฉลาดเอือ้

กำหนดการนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชพ น้ื ท่เี ปน ฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 โรงเรียนในเครือขา ยจัดการศึกษา ศรีณรงค 2 (ศรีณรงค2 ) โดยสำนกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาสุรินทร เขต 3 ระหวา งวันท่ี 16-18 พฤศจกิ ายน 2565 วนั ท่ี ภาคเชา ภาคบา ย ( 09.00 น.- 12.30 น.) ( 13.00 น.- 16.30 น.) 16 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรยี นบา นมหาชยั 3.โรงเรียนรัฐราษฎรพัฒนา 2.โรงเรียนบานละมงค 4.โรงเรยี นบา นณรงค พกั 5.โรงเรยี นบานโสน 17 พฤศจกิ ายน 2565 1.โรงเรียนอนบุ าลศรณี รงค 3.โรงเรยี นบานแดง 2.โรงเรียนบานเกาะแจนแวน กลางวัน 4.โรงเรยี นบานตะโนน 5.โรงเรยี นบา นสำโรง 18 พฤศจิกายน 2565 1.โรงเรียนบา นพะเนาว 4.โรงเรยี นบา นคขู าด 2.โรงเรียนบา นกุง 5.โรงเรียนบา นตราด 3.โรงเรยี นบานหนองแวง หมายเหตุ 1. โรงเรยี นจัดเครอ่ื งมือนเิ ทศ คณะกรรมการนเิ ทศ เครอื ขา ย ศรณี รงค 2 (ศรณี รงค2) ประกอบดวย ประธานเครือขายศรีณรงค 2 ประธานกรรมการ ผูทรงคุณวฒุ ิใน ก.ต.ป.น. รองประธานกรรมการ 1.นายสเุ มธศักดิ์ ทองอม ผอ.รร.อนุบาลศรณี รงค กรรมการ 2.นางจฑุ ารัตน พลศักด์เิ ดช ผอ.รร.บา นณรงค กรรมการ 3.นายโชคชัย สาลวิ งษ ศกึ ษานเิ ทศก กรรมการและเลขานุการ 4.นายกิจติ ทาทอง 5.นางนิชาภทั ร ผะงาตนุ ัตถ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook