Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

Published by tatar.rum, 2018-03-28 06:04:07

Description: บทที่ 3 เรื่อง การวางแผนการผลิต

Search

Read the Text Version

33 การวางแผนการผลติ บทท่ี 3 การวางแผนการผลติการวาแผนการผลติ หมายถึง การวเิ คราะหขอมูลท่ีมีอยู เพื่อวางแผนเกี่ยวกบั การจัดหาวัตถุดิบ เคร่ืองมอืเครื่องจักร กระบวนการผลติ หรือ 4M (Man, Machine, Machine, Method) เพ่อื ใหผลการผลติ บรรลตุ ามเปา หมายที่ถูกกาํ หนดไวโ ดยความตองการของลกู คา (Customer Demand) ซงึ่ ความตอ งการของลูกคา นัน้อาจเกดิ จากการสั่งซือ้ จริงทีเ่ กิดขึ้นแลว และการพยากรณค วามตองการทจี่ ะซ้ือสนิ คา ในอนาคตตามชวงเสลาตางๆชนิดของการวางแผนการผลิต ชนดิ ของแผนการผลติ ะจะถูกปรบั เปล่ยี นตามลกั ษณะของการผลติ และผลิตภณั ฑ โดยทวั่ ไปจะแบงออกเปน 2 ชนดิ คอื 1.แผนการผลติ ตามคาํ สั่ง (Job Order Production Planning) แผนการผลติ แบบตามสงั่ผลิตภัณฑมักจะมีความหลากหลายชนดิ มจี าํ นวนการผลิตตอ ครง้ั นอย ดงั นัน้ เครอื่ งจักรท่จี ะทําการผลติ ตองมีความยืดหยนุ สงู สามารถแปรรปู ผลติ ภัณฑไดหลากหลายขวนการการ เชน เครอื่ งกลงึ CNC, เคร่อื งMachining Center เปน ตน รวมถงึ วิธกี ารการผลติ ตอ งอาศยั ทกั ษะของผปู ฏบิ ตั งิ านท่ีสงู ดวยเชน กันเนือ่ งจากหลายๆ ครัง้ ท่ีพบวา เปนงาน Special ท่ไี มคอ ยมีการผลิตและมกี ารเปลย่ี นแปลงการออกแบบใหมๆอยเู สมอ การวางแผนการผลิตแบบตามสง่ั น้คี วามยากจะอยูทก่ี ระบวนการผลติ ทีค่ อนขา งซับซอ นและระยะเวลาในการผลติ ทีไ่ มคอยแนน อน บางคร้ังผลติ ภณั ฑ 1 ชนิ้ ตองระยะเวลาในการผลิตหลายๆ วนั หรอื เปนเดอื น แตก็มีขอดคี ือช้ินงานคอนขางที่จะมีราคาสงู ถาสามารถผลติ ช้ินงานไดเสรจ็ ทนั ตามกาํ หนดเวลาตามที่วางแผนไวไ มมีงานเสยี เกดิ ขนึ้ ผลกําไรที่ตามมาคอ นขางท่ีจะสงู ดว ยเชนกัน การวางแผนการผลิตแบบตามสัง่ ที่แมนยาํ น้ันควรจะตองไดรับความรว มมือจากหลายๆ ฝายท่ีเกย่ี วขอ งอยา งใกลช ิดโดยเฉพาะหนว ยงานดา นเทคนิคและวศิ วกรรมเพราะเปน งานทต่ี องอาศัยทกั ษะอยา งมากในการผลติ . ตัวอยางงานผลิตตามใบสงั่ เชน แมพิมพ, งานซอ มบํารงุ เปน ตน 2.แผนการผลิตแบบตอ เนอ่ื งหรอื จํานวนมาก (Mass Production Planning) การวางแผนการผลิตแบบตอ เนื่องหรอื การผลิตแบบจํานวนมาก มีการนํามาใชห ลากหลายในปจจบุ นั มีจํานวนสนิ คานอยชนดิแตผ ลติ คร้งั ละจํานวนมากๆ มีลกั ษณะความตองการทีท่ ่ีแนนอนตามแนวโนมซ่ึงตองอาศัยการพยากรณท่ีแมนยาํ ดวยเชน กนั . โดยสวนมากแลว การผลติ แบบตอ เน่ืองน้จี ะมีการวางแผนการผลติ เพ่อื เกบ็ เปน สต็อกเพื่อจาํ หนายใหกับลกู คา ตามแผนการสง มอบตอ ไปหลกั การวางแผนการผลิต 1. ระบเุ ปา หมายผลสาํ เรจ็ ออกมาอยา งชัดเจน 2. กําหนดและระบุหนว ยงานทีร่ บั ผดิ ชอบ 3. มีนโยบายท่ชี ดั เจน 4. คาดคะเนปญหาท่ีอาจเกิดขนึ้ ลวงหนา และทําการปองกนั วิชาเทคนคิ การเลยี้ งสาหราย 3601-2111

34 การวางแผนการผลิตการจัดทาํ แผนโครงการ โครงการ (Project) คอื กิจกรรมหรือกลุม ทีจ่ ะดําเนนิ การเพื่อใหบรรลุวตั ถปุ ระสงค หรอื เปาหมายท่ีกาํ หนดไวในแผน โครงการเปนสว นหนึ่งของแผน 1. หลกั ในการจัดทําโครงการ - การกําหนดปญหา - การกําหนดวตั ถุประสงค - การกาํ หนดเปา หมาย - วธิ ดี ําเนนิ งาน - ขนั้ ประเมินผลโครงการ 2. โครงการจะประกอบดว ยหัวขอ ตอ ไปน้ี - ชื่อโครงการ - ผรู ับผิดชอบโครงการ - หลักการและเหตผุ ล (สภาพปญ หาและความตอ งการ) - วัตถุประสงคของโครงการ - เปาหมาย - ระยะเวลาของโครงการ - การดําเนินงานตามโครงการ - งบประมาณ - การประเมนิ ผลโครงการ - ผลที่คาดวาจะไดรบั วชิ าเทคนิคการเลย้ี งสาหราย 3601-2111

35 การวางแผนการผลติตัวอยางโครงการ แบบนาํ เสนอขออนุมตั ิโครงการ ชอ่ื สถานศึกษา วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยนี ครราชสมี า ภาคเรียนที่ 2 ปก ารศึกษา 2559 ***********************************ชอ่ื โครงการ...............................................................................................................................................ระยะเวลาดาํ เนนิ การ..................................................................................................................................ประมาณการคาใชจาย...............................................................................................................................ผรู บั ผดิ ชอบโครงการ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชือ่ ……………………………………….. ผูเสนอโครงการ (…………………………………………..) …………../……………../……………..ความเหน็ ของอาจารยประจาํ วิชา ความเห็นของครทู ่ีปรกึ ษาโครงการ……………………………………………………. ………………………………………………….ลงชอ่ื ………………………………………… ลงชอ่ื ………………………………………… (นางสาวกรกช อยูรัมย) (นางสาวกรกช อยูรัมย) …………../……………../…………….. …………../……………../……………..ความเหน็ ของหัวหนา แผนกวิชา ผลการพจิ ารณา……………………………………………………. ………………………………………………….ลงชอื่ ………………………………………… ลงชอื่ ………………………………………… (นางสมพร ไชยนาพงษ) (นางสริ กิ ร แพงทอง) …………../……………../…………….. …………../……………../…………….. รองผูอ าํ นวยการฝา ยวชิ าการ วชิ าเทคนิคการเลยี้ งสาหรา ย 3601-2111

36 การวางแผนการผลติชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………… วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนี ครราชสีมาภาคเรยี นที่ 2 ปก ารศึกษา 2559 ***************************************ผูรับผดิ ชอบโครงการ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................หลกั การและเหตผุ ล..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................วตั ถปุ ระสงค1...........................................................................................................................................................................2...........................................................................................................................................................................3...........................................................................................................................................................................4..........................................................................................................................................................................เปาหมาย......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระยะเวลาและสถานท่ดี ําเนนิ การ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ วิชาเทคนิคการเล้ยี งสาหราย 3601-2111

37 การวางแผนการผลติ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................งบประมาณและทรพั ยากร....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................วิธีการและขนั้ ตอนการดําเนนิ งานข้นั ตอนการดําเนินงาน ป พ.ศ. 255……. หมาย มค. กพ. มีค. เมย. พค. มยิ . กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. เหตุ1.เขียนโครงการเพือ่ ขออนมุ ตั ิโครงการ2.เตรียมบอ -วัสดุอุปกรณ3.ดําเนินโครงการ4.ตดิ ตามและประเมินผล5.สรปุ ผลการดาํ เนนิ โครงการการตดิ ตามและประเมนิ ผล..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ปญหาและอุปสรรคที่คาดวา จะเกิดข้นึ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... วชิ าเทคนคิ การเลี้ยงสาหรา ย 3601-2111

38 การวางแผนการผลิตผลท่คี าดวาจะไดร บั...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................เอกสารอา งอิง........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชอ่ื ………………………………………..ผเู สนอโครงการ (…………………………………………..) …………../……………../……………. วชิ าเทคนิคการเล้ียงสาหราย 3601-2111

39 การวางแผนการผลติงานมอบหมายใหน ักศึกษาเขยี นโครงการตามแบบฟอรม ทีก่ ําหนดให โดยเขียนโครงการ การเล้ยี งสาหรา ยเศรษฐกิจตามข้นัและวธิ กี ารมาใหถูกตอง คนละ 1 โครงการ วิชาเทคนิคการเล้ยี งสาหรา ย 3601-2111


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook