Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore CG Manual

CG Manual

Published by korbua.211034, 2021-01-25 07:54:04

Description: CG Manual

Search

Read the Text Version

คมู่ อื ความรู้เกย่ี วกับ CG ฉบบั ย่อ ฉบบั ปรบั ปรงุ ปีที่ 2 CG New Normal 2020 1

บทนา บรษิ ัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบรษิ ัทย่อย (บรษิ ทั ฯ) มี ความม่งุ มั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญกา้ วหนา้ และมนั่ คง โดยตั้งอยบู่ นพื้นฐานการ ปฏบิ ัตงิ านด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมและรบั ผิดชอบตอ่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ประชาชน และสังคม รวมถงึ กรรมการ ผบู้ รหิ าร และพนกั งาน ผมู้ ีส่วนไดเ้ สียทุกฝา่ ย บรษิ ัทฯ จงึ ไดก้ าหนดคู่มอื จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บรหิ าร และ พนักงาน เพ่ือใชเ้ ป็นแนวทางในการประพฤติปฏบิ ตั ติ ่อผู้มสี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มของ บรษิ ัทฯ ซงึ่ ถือเป็นหนา้ ทข่ี องกรรมการ ผู้บรหิ าร และพนักงานทีต่ อ้ งศึกษา และทา ความเขา้ ใจในคมู่ ือจรรยาบรรณโดยเฉพาะอย่างย่ิงในสว่ นท่เี ก่ยี วขอ้ งกบั การ ปฏิบตั งิ านของตนโดยตรง คณะทางาน CG 2

สารบัญ เร่อื ง หนา้ บทนา 2 วสิ ยั ทัศน์ พนั ธกิจ 4 คา่ นิยม 5 การกากับดแู ลกจิ การ คอื อะไร 6 หลกั การกากับดแู ลกจิ การทด่ี ชี ว่ ยใหบ้ ริษัทดฯี อย่างไร 7 นโยบายและมาตรการตอ่ ตา้ นการทจุ ริตคอรร์ ปั ชัน 8  การใหแ้ ละรับสินบน 8  การบรจิ าคเพอ่ื การกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงินสนับสนุน 8  การช่วยเหลอื ทางการเมอื ง 9  การใหห้ รือรับของรางวลั ของกานัล การเลย้ี งรบั รอง หรือผลประโยชนอ์ ่นื 10  การเล้ยี งรบั รอง 11  การเปิดเผยรายการความสมั พนั ธก์ บั นติ ิบุคคล / คูค่ ้า / ผรู้ บั เหมา กับ บมจ. 12 พฤกษา โฮลดิ้ง และบรษิ ทั ย่อย 13  ช่องทางการรอ้ งเรียน / แจง้ เบาะแส การทจุ รติ คอร์รปั ชนั 14  การสนบั สนนุ คคู่ ้ารว่ มเปน็ เครอื ข่ายตอ่ ต้านการทจุ รติ คอร์รัปชัน 15-22  จรรยาบรรณของพฤกษาและการรักษาจรรยาบรรณ 23-26  ขอ้ บงั คับพนกั งาน 27-31  กรณีศึกษา 32-33  สาระน่ารู้ 34  ช่องทางการตดิ ตอ่ สือ่ สาร 3

วิสัยทัศน์ พันธกิจ พฤกษา โฮลดิ้งฯ และบริษัทย่อย พฤกษา โฮลด้ิงฯ และบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ มุ่งม่ันช่วยเหลือลูกค้าเติมเต็มความ ชั้นนาของประเทศไทย ที่มีธุรกิจและ ฝัน ด้วยการส่งมอบความสุข และ บริการท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนอง รู ป แ บ บ ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต ท่ี ทั น ส มั ย รูปแบบการดาเนินชีวิตสมัยใหม่ และ เพ่อื สมาชิกทุกคนในครอบครวั สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ ของลกู คา้ ไดอ้ ยา่ งครบถ้วน 4

ค่านิยมพฤกษา Customer Focus Discipline Ethics ใสใ่ จลกู คา้ ยึดม่นั จรยิ ธรรม (Accountability) เข้าใจและใส่ใจ ในทุกรายละเอียดเพ่ือ มีความรบั ผดิ ชอบ ยึดมั่น ทางานด้วยความซื่อสัตย์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สจุ รติ โปร่งใส โดยยดึ ถอื และปฏบิ ตั ิ ด้วยบ้านที่มีคุณภาพและบริการที่ รับผิดชอบ ในบทบาทหน้าท่ี ท้ังต่อ ตามนโยบาย กฎหมายและหลัก ประทับใจ วิธีการทางานและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น จริยธรรม กล้ายืนหยัดทาในส่ิงที่ โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีวินัยให้แล้ว ถูกต้อง เพ่ือเป็นธรรมและเป็น เสร็จตามเวลาและแผนงานท่ีวางไว้ ประโยชน์แก่ผู้เก่ียวข้อง อย่างมีคุณภาพและมี ทุกฝา่ ย ประสิทธิภาพ Creative Innovation Collaboration สรา้ งนวตั กรรมทสี่ รา้ งสรรค์ ร่วมมือร่วมใจทางานเปน็ ทมี คิดค้นนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์ ร่วมมือร่วมใจ ทางานเป็นทีม เป็น สินค้า บริการและกระบวนการทางาน อันหนงึ่ อนั เดียวกัน ทางานเป็นทีมอยู่ ชั้นยอดท่ีเหนือความคาดหวัง และน่า บนพ้ืนฐานของความเชื่อใจและการ ประทับใจ เคารพในความคดิ เห็นซึ่งกันและกนั 5

การกากบั ดแู ลกจิ การ What is Corporate Governance CG หรือ บรรษัทภิบาล คือ ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและ กระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการฝ่าย จัดการ และผู้ถือหุ้น เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน นาไปสู่ความเจริญเติบโตและเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นใน ระยะยาว โดยคานงึ ถงึ ผู้มีสว่ นไดเ้ สยี อื่น 6

หลกั การกากับดูแลกิจการทด่ี ี ชว่ ยให้บรษิ ัทฯ ดีอยา่ งไร ? ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ ใ ห้ มี ผ ล มี ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ไร เ ติ บ โต อย่ า ง ภายใน ระบบการ ยัง่ ยืน บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม เสย่ี ง ที่มีประสิทธภิ าพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ ลงทุนและมีส่วนในการ รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม เ พิ่ ม มู ล ค่ า หุ้ น ข อ ง ชมุ ชน สงิ่ แวดลอ้ ม พฤกษา 7 โปรง่ ใสในการบริหาร จัดการธุรกิจ (Fairness / Transparency) คานึงถึงบทบาทหน้าที่ ความรบั ผดิ ชอบ (Accountability / Responsibility / Honesty)

นโยบายและมาตรการต่อต้านการ คอร์รปั ชัน การใหแ้ ละรบั สนิ บน ห้ามกรรมการ ผู้บรหิ าร และพนักงานทุกระดับ ให้หรือรับสินบนใน รปู แบบใดๆ ท้งั สนิ้ เพ่ือตอบแทนการใหผ้ ลประโยชน์ทางธุรกิจ ห้ามมอบหมายใหผ้ อู้ ื่นใหห้ รือรับสนิ บนแทนตนเอง หา้ มเป็นตวั กลางในการเสนอให้หรือรับสินบนใดๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง กบั การดาเนนิ ธุรกจิ ของบริษัทฯ การบรจิ าคเพอื่ การกุศล การสาธารณประโยชน์ และการใหเ้ งนิ สนบั สนนุ เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขดั ต่อศีลธรรม ไม่ได้ถูกนาไปใชเ้ พือ่ เปน็ ขอ้ อา้ งในการตดิ สนิ บน ปฎิบตั ิตามระเบียบข้ันตอนการปฎิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 8 บริหารของบริษัทฯ และคู่มืออานาจอนุมัติค่าใช้จ่าย ระบุ วตั ถุประสงค์ทีช่ ัดเจน และมีหลักฐานทต่ี รวจสอบได้

การช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการเมืองแก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง ไมใ่ หใ้ ช้ทรัพยส์ ินใดๆ ของบริษทั ฯ เพื่อดาเนินการดงั กลา่ ว 9

การให้หรือรับของรางวัล ของกานัล การเล้ียงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น พนกั งานตอ้ งปฏบิ ตั ติ ามระเบยี บการปฏบิ ตั งิ านเกยี่ วกบั การให้ หรือรบั ของขวญั ของกานลั การเลย้ี ง รับรอง หรอื ผลประโยชนอ์ ่นื ท้งั นใี้ ห้ยึดหลักการต่อตา้ นคอร์รัปชัน และต้องใชจ้ า่ ยอย่างสมเหตุสมผลและ สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บรหิ าร พนกั งาน และบุคคลในครอบครวั ใหแ้ ละรับของขวัญ ของกานัล หรือผลประโยชน์อื่น แก่คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจน ผบู้ งั คบั บัญชา ผู้ใตบ้ ังคับบญั ชา และเพอื่ นรว่ มงาน การใหข้ องขวญั ของกานลั หรือผลประโยชนอ์ นื่ แก่ลกู คา้ คู่คา้ ตัวแทนทางธรุ กจิ หรือผูม้ สี ว่ น เกี่ยวขอ้ งกบั ธุรกิจของบริษัท กรณที ี่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัท การให้ตามประเพณีนิยม เทศกาล หรือ กรณเี พอื่ สง่ เสรมิ การขาย สร้างความสมั พนั ธท์ างธรุ กจิ หรือในโอกาสแสดงความยนิ ดี แสดงความขอบคณุ การตอ้ นรับแสดงความเสยี ใจ การใหค้ วามชว่ ยเหลือตามมารยาททถ่ี อื ปฏบิ ตั ิในสังคม สามารถทาได้ กรณีหากของขวญั ของกานลั ทีอ่ าจมคี วามเสี่ยงทเ่ี กดิ ความเสยี หาย หรือมีคา่ ใช้จ่ายในการนาส่งท่ีสูง เกนิ จาเปน็ ให้จัดทาทะเบียนการรับของขวัญ ของกานัล และพิจารณาจัดสรรให้พนักงานในสายงานอย่าง เปดิ เผย เปน็ ธรรม ทั่วถงึ และนาส่งทะเบียนของขวญั พร้อมระบวุ ิธกี ารจดั สรรให้สายงานทรัพยากรบุคคล กลาง 10

การเล้ียงรับรอง ห้ามมิให้มีการเลี้ยงรับรอง/รับเลี้ยง กรณีที่เป็นรูปแบบที่มี เจตนาเพ่ือสร้างอิทธิพล มีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือเพื่อ สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ขัดต่อกฎระเบียบ เข้าข่ายติดสินบน เว้นแต่เป็นการเล้ียงเพ่ือติดต่อทาความรู้จัก ให้ความรู้ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ เล้ียงรับรองเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าท่ี ตามความ เหมาะสม และไมฟ่ มุ่ เฟอื ยเกนิ สมควร ทัง้ นี้ ไม่อนมุ ตั ิคา่ ใชจ้ า่ ยทเ่ี กดิ ขึน้ ในสถานทไี่ มเ่ หมาะสม เช่น สถานบรกิ ารทมี่ หี ญงิ บรกิ าร (อาบอบนวด) หรือสถานเรงิ รมย์ นโยบายและ ระเบียบการให้ การรบั มาตรการตอ่ ต้านการ ของขวญั ของกานลั การเล้ียงรับรอง หรือ ทจุ รติ คอรร์ ปั ชนั ผลประโยชน์อ่นื ใด 11

การเปดิ เผยรายการความสมั พนั ธก์ บั นติ บิ คุ คล / คคู่ า้ / ผู้รบั เหมา กับ บมจ.พฤกษา โฮลดง้ิ และบรษิ ทั ยอ่ ย บุคลากรทกุ ระดับของบริษทั ฯ ตอ้ งไมม่ ีสว่ นเกี่ยวข้อง กับกระบวนการจัดซ้ือจัดจา้ ง การสรรหา หรอื ไมม่ สี ว่ นเกย่ี วขอ้ ง กบั กระบวนการทางานกับผรู้ ับเหมา / คูค่ ้า เช่น การควบคมุ งาน ติดตามงาน บังคบั บญั ชา ตรวจรับงานของนิติบุคคล / บคุ คล QR CODE ญาติ หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยพฤตินัยหรือโดยการจด ทะเบยี นตามกฎหมาย เชน่ • บดิ า / มารดา • พ่นี ้อง • สามี / ภรรยา ทั้งทางนติ นิ ัยและพฤตินยั • บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบตุ ร 12

บริษัทฯ จะคุ้มครองผู้ให้ ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการ แ จ้ ง เ บ า ะ แ ส มิ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ค ว า ม เดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็น ธรรม กรณีผู้แจ้งเบาะแส พบว่า ตนเองไม่ได้รับความปลอดภัย ห รื อ อ า จ เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย สามารถร้องขอใหบ้ ริษทั ฯ กาหนด มาตรการคุ้มครองทีเ่ หมาะสมได้ บริษัทฯ จะปกปิดข้อมูลผู้ แ จ้ ง เ บ า ะ แ ส โ ด ย เ ก็ บ ข้ อ มู ล ดงั กล่าวไว้เป็นความลับ และจากัด ใ ห้ มี ก า ร รั บ รู้ เ ฉ พ า ะ ผู้ ท่ี มี ห น้ า ที่ รับผดิ ชอบเท่านน้ั 13

“พฤกษา” สนับสนุนคู่ค้า ร่วมเป็น เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน ทุจริต (CAC – Thailand ’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) โดยบรษิ ัทฯ มนี โยบายการต่อต้านทจุ รติ เปน็ รปู ธรรมอย่างชัดเจน รวมถงึ การ สง่ เสริมการดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล นอกจากน้ี ยังใหค้ วามสาคญั และสรา้ งแนวรว่ มในการต่อต้านการทจุ ริตแกค่ คู่ ้าของบริษทั ฯ เพอ่ื สร้างและ ขยายเครือขา่ ยการประกอบธรุ กจิ ทีม่ จี รรยาบรรณให้กวา้ งขวางและแขง็ แกรง่ ยงิ่ ข้ึน 14

แนวปฏบิ ตั ทิ ี่ดใี นการดาเนนิ ธรุ กิจ เพ่ือรกั ษาและสง่ เสริม เกียรตคิ ณุ และช่ือเสยี งของบรษิ ัทฯ การรกั ษาจรรยาบรรณ บุคคลทม่ี หี นา้ ท่ีต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ - กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้วยความเข้าใจ ยอมรับและศรัทธา ระมดั ระวงั และหลกี เลย่ี งมใิ หม้ กี ารประพฤตผิ ิดจรรยาบรรณ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ อย่างเครง่ ครัด การฝ่าฝนื หรอื ไมป่ ฏบิ ตั ิตามจรรยาบรรณ และกฏระเบียบของบริษทั ฯ จะ ถูกพจิ ารณาโทษทางวนิ ัยตามที่กาหนดไวใ้ น “ระเบียบขอ้ บงั คบั การทางานของ บริษทั ฯ” เมอ่ื มขี ้อสงสยั หรอื ข้อซักถามเกีย่ วกับวิธีปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาและ/หรือฝ่าย ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล แ ล ะ / ห รื อ ห น่ ว ย ง า น Corporate Governance and Compliance (CG) และ/หรือเลขานุการ คณะกรรมการบรรษทั ภิบาล (CG) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ 15 ทราบ เมือ่ พบเหน็ การฝ่าฝนื หรอื ไม่ปฏบิ ัติตามจรรยาบรรณ ใหค้ วามร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ กับหน่วยงาน หรอื บคุ คลทบ่ี ริษทั ฯ มอบหมาย

การปฏิบตั ิตามกฎหมายและการรักษากฎระเบยี บของบรษิ ัทฯ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางราชการ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับฯ และต้องหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรม ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของ ประชาชน การใช้พนักงานหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีผิด กฎหมายเปน็ เรอ่ื ง ตอ้ งหา้ มโดยเด็ดขาด การปฏิบัติตอ่ ผถู้ ือห้นุ บรษิ ัทฯ มงุ่ มน่ั เปน็ ตวั แทนท่ีดขี องผ้ถู อื หุน้ ด้วยตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้น คอื เจ้าของกิจการ ดังน้ันในการดาเนินธุรกิจบริษัทฯ จึงมุ่งม่ันสร้างความพึง พอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคานึงถึงการเจริญเติบโตและการสร้าง มูลค่าเพ่ิมแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมท้ัง ดาเนินการเปิดเผยขอ้ มลู อยา่ งโปรง่ ใสและเชอื่ ถือไดต้ ่อผถู้ ือหุ้น การปฏิบัติต่อลกู คา้ บริษทั ฯ มุ่งดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ท่ีจะให้มี การสร้างสรรค์ นาเสนอ และบริหารจัดการสินค้าและบริการแก่ลูกค้าอย่างมี มาตรฐานและมีจรยิ ธรรม 16

การปฏิบัติต่อพนักงาน พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยในการทางาน อีกทั้งมุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและ บรรยากาศการทางานที่ดี การว่าจ้าง แต่งต้ัง โยกย้าย พนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐาน ของคุณธรรม การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่คานึงถึง เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือ ความเช่ือ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ เคารพต่อความ เป็นปัจเจกชน การทางานเป็นทีม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ บริษทั ฯ การสรรหา จัดซื้อ จัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่คา้ และคสู่ ัญญา บริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เป็น ธรรม โดยมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนา รักษาสัมพันธภาพที่ย่ังยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มี วัตถุประสงค์ชัดเจนในเร่ืองคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค มีความเช่ือถือซ่ึงกันและกัน รวมถึงการช่วยให้ความรู้ พฒั นาศกั ยภาพ และยกระดบั ความสามารถในการผลติ /การให้บริการใหไ้ ด้มาตรฐาน การปฏิบตั ิต่อค่แู ข่ง บริษัทฯ มุ่งดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้ประสบความสาเร็จอย่าง ย่ังยืน และดารงความเป็นบริษัทชั้นนาในธุรกิจ โดยมีหลักการปฏิบัติตัวต่อคู่แข่งทาง การคา้ ภายใต้การแขง่ ขนั ในอตุ สาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม สนับสนุนและ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือ กาหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทฯ เท่าน้ัน และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทาง การค้า โดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซ่ึงข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อ จรยิ ธรรม 17

การเกบ็ รกั ษาความลับ การเก็บรักษาข้อมลู และการใช้ขอ้ มลู ภายใน บริษัทฯ มีการกาหนดชั้นความลับของข้อมูลและการปฏิบัติเพ่ือ รกั ษาความลับ โดยเอกสารสาคัญและข้อมูลท่ีเป็นความลับจะต้องได้รับการ ดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่กาหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภท ของข้อมูล รวมท้ังมีนโยบาย และปกปิดข้อมูลผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดย กฎหมายให้เปิดเผย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือ คณะกรรมการบรษิ ัทฯ อนมุ ตั ิใหม้ ีการเปดิ เผย การควบคุมกากบั ดูแล และการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ มีการจัดระบบการกากับดูแลและการตรวจสอบภายใน โดย กาหนดใหม้ ีการประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสมซ่ึงเป็นการประเมินความเสี่ยง และการกากับดูแลให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท และมีระบบ ติดตามและประเมินผลที่ดีเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบมีความเหมาะสม มีการ ปฏิบัติจริง เกิดผลสาเร็จของงาน รวมถึงมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม กับสถานการณ์อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยมีหน่วยงานอิสระรับผิดชอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่อย่าง ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ทาหน้าท่ีตรวจสอบภายในอย่างมี ประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และยึดม่ันใน จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน การใชส้ ทิ ธิทางการเมอื ง บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะ พลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ วางตวั เปน็ กลางทางการเมือง 18

ความรับผดิ ชอบตอ่ ชมุ ชน สังคม และสงิ่ แวดลอ้ ม บรษิ ทั ฯ ประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงการสร้างคุณค่าให้กิจการควบคู่ไป กับสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน ด้วยตระหนักดีว่าบริษัทฯ เปรียบเสมือนส่วนหน่ึงของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและ ส่ิงแวดล้อมเพ่ือความย่ังยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดาเนินกิจกรรมเพ่ือชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ ภายใต้นโยบายความ รับผดิ ชอบตอ่ สังคม (CSR POLICY) ความรับผิดชอบในความปลอดภยั สุขอนามยั และส่ิงแวดล้อมในการทางาน บริษัทฯ มีนโยบายท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกับการดูแลเรื่อง ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสาคัญกับความ ปลอดภัย สุขอนามัย ชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักว่า เรา เปรียบเสมือนส่วนหน่ึงของสังคม ท่ีจะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน และสังคม อย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจภายใต้ความ รับผดิ ชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม 19

การทาธรุ กรรมของบริษทั ฯ 1. การทาธุรกรรมระหว่างกันของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) กับบริษัทย่อย หรือ บริษัทย่อยกบั บริษทั ยอ่ ย การที่บรษิ ทั ฯ ร่วมดาเนินธุรกิจทีต่ อ้ งทาธุรกรรมระหว่างกัน เช่น การให้บริการ การซื้อขาย วัสดุ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ บริษัทฯ จะดาเนินการทารายการระหว่างกันอย่างเป็นธรรม ไม่ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง บริษัทในกลุ่ม และคานึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ กฎระเบียบของบริษัทฯ หลกั เกณฑ์และเง่อื นไขตา่ งๆ ในแต่ละทอ้ งถ่นิ ท่ไี ดก้ าหนดไว้ รวมถึง นโยบายบริษทั ฯ เร่อื ง ระเบียบ และวิธีปฏิบัติการทารายการที่เก่ียวโยงกันการดาเนินโครงการหรือธุรกรรมต่างๆ ต้องปฏิบัติให้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการท่ีกาหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดย หน่วยงานรัฐอยา่ งเครง่ ครัด 2. การทาธรุ กรรมระหว่างกนั ของบรษิ ัทฯ กบั บุคคลหรอื บรษิ ทั ภายนอก การทาธุรกรรมกับบุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่นนั้นต้องดาเนินการด้วยวิธีการอันชอบ ธรรมและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงกันไว้อย่างตรงไปตรงมา ควรหลีกเล่ียงการทาธุรกรรมท่ี อาจก่อให้เกิดความเดอื ดรอ้ นเสียหายกับ ทั้งบรษิ ทั ฯ หรอื บคุ คลภายนอก 3. การทาธุรกรรมกบั รัฐ ในการทาธุรกรรมกับรัฐ บริษัทฯ ต้องหลีกเล่ียงการกระทาท่ีอาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงาน ของรัฐดาเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่การทาความรู้จักหรือการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกันในขอบเขตท่ีเหมาะสมสามารถทาได้ เช่น การพบปะพูดคุยในท่ีสาธารณะต่างๆ การไป แสดงความยินดใี นวาระโอกาส เทศกาล หรอื ตามประเพณีปฏบิ ตั ิ เปน็ ต้น การประกอบธรุ กิจในตา่ งประเทศ การประกอบธุรกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการต้ังบริษัท โรงงาน สานักงานสาขา ตัวแทน ผู้จัดจาหน่าย หรือการนาเข้า-ส่งออกสินค้า การร่วมทุน หรือการทาธุรกรรมใดๆ ของบริษัทฯ ที่ เก่ยี วขอ้ งกับต่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ยังต้อง คานงึ ถึงสภาพแวดลอ้ ม ขนบธรรมเนยี ม ประเพณี และวฒั นธรรมในแตล่ ะทอ้ งถ่ิน 20

ภาระหนา้ ที่อันพงึ ปฏิบัติ บริษัทฯ จะตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี เกยี่ วขอ้ งเป็นระยะเพอ่ื ให้แน่ใจวา่ มีการปฏิบัติท่ีถูกต้อง และจะทบทวนและ ปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจน้ีอย่างสม่าเสมออย่างน้อยทุก 1 ปี เพือ่ ให้ทนั สมยั และเหมาะสมกบั สภาพแวดล้อมทางธุรกจิ คา่ นยิ ม สง่ เสรมิ คณุ ธรรม นาความย่งั ยืน 21

การตอ่ ต้านการทจุ รติ คอรร์ ปั ชัน บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการเป็นสมาชิกแนวร่วม ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต จึงได้กาหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชันขึ้น พร้อมท้ังประกาศใช้นโยบายฯ ดังกล่าวต่อสาธารณะ และการสนับสนุนให้บริษัทคู่ค้าจัดทานโยบายและร่วมดาเนินการเข้าร่วมเป็น สมาชกิ แนวรว่ คม่าปนฏิยบิ มตั สกิ ง่ เาสรรตมิ อ่ คตณุ า้ ธนรทรมุจรนติ าคดวว้ ายมย่งั ยืน จรรยาบรรณของ บมจ.พฤกษา โฮลดิง้ และบรษิ ทั ย่อย 22

ข้อบังคบั พนกั งาน บริษทั พฤกษา โฮลดงิ้ จากดั (มหาชน) และบรษิ ทั ยอ่ ย จานวน 9 หมวด หมวด 1 คาจากดั ความ หมวด 2 การว่าจา้ ง หมวด 3 วัน / เวลา / การลงเวลาทางาน วันหยดุ หมวด 4 วันเวลา และ หลักเกณฑก์ ารลา หมวด 5 การทางานล่วงเวลา และทางานในวนั หยุด หมวด 6 วนั เวลา และ สถานท่จี า่ ยเงินค่าจา้ ง หมวด 7 วินยั และการลงโทษทางวินยั หมวด 8 การร้องทกุ ข์ หมวด 9 การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน และการ จ่ายคา่ ชดเชย 23

การประพฤตผิ ดิ ทางวนิ ยั ทพี่ บเจอบอ่ ย ขอ้ บงั คบั ท่ี วินยั สาหรบั พนกั งาน ข้อมลู ประเภทวนิ ยั 1 วินยั ทพ่ี นักงานต้องยึดถือ พนักงานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการ ทว่ั ไป และปฏบิ ัติ ทางาน คาสั่ง นโยบาย ประกาศ จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของบรษิ ัทฯ 11 วินัยเก่ียวกับการบันทึก พนักงานต้องไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือทาลายหลักฐาน รา้ ยแรง เวลาการทางาน มาสาย การลงเวลาทางานของตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนกระทา ขาดงาน หรือ ละทิ้งหนา้ ที่ การแทนตน 14 วินัยเกี่ยวกับการบันทึก พนักงานต้องไม่ใช้เคร่ืองมือ เครื่องใช้ ทรัพย์สิน หรือ ทั่วไป เวลาการทางาน มาสาย อปุ กรณ์ตา่ งๆ ของบรษิ ัทฯ เพ่ือธุระส่วนตัวหรือของบุคคล ขาดงาน หรอื ละทิ้งหนา้ ท่ี อ่นื ซึ่งไมใ่ ช่งานของบริษัทฯ 15 วินัยเกี่ยวกับการบันทึก พนักงานต้องไม่ใช้เวลาการทางานของบริษัทฯ ไปทางาน ทว่ั ไป เวลาการทางาน มาสาย ใหแ้ กบ่ ุคคลอ่นื หรอื ทางานของตนเองทไี่ ม่ใชง่ านของบริษทั ฯ ขาดงาน หรือ ละทิ้งหน้าที่ 23 วินยั การปฏบิ ัติต่อลูกค้า พนักงานต้องไม่รับปากหรือตกลงจะให้หรือจะทาการงาน ทว่ั ไป ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้ า เ กิ น ก ว่ า อ า น า จ ท่ี ต น ส า ม า ร ถ อ นุ มั ติ ห รื อ ดาเนินการได้ตามนโยบายของบริษทั ฯ 56 วินัยว่าด้วยจริยธรรมและ พนักงานต้องไม่รับเหมางานจากบริษัทฯ หรือลูกค้า ไม่ว่า ร้ายแรง จรรยาบรรณของพนกั งาน ทางตรงหรือทางอ้อม รวมตลอดถึงผู้รับเหมาท่ีเป็นนิติ บุ ค ค ลซึ่ ง พ นัก ง า น เป็ นก ร ร มก า ร หรื อ ผู้ ถื อ หุ้น หรื อ เป็ น หุ้นส่วนในนิติบุคคลนั้นด้วย เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบ โดยมตขิ องคณะจดั การหรือมีการเปิดเผยความขัดแย้งกัน ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 57 วินัยว่าด้วยจริยธรรมและ พนักงานต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกระบวนการจัดซ้ือ จัดจ้าง ร้ายแรง จรรยาบรรณของพนกั งาน หรือไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับการทางาน เช่น ควบคุมงาน ติดตามงาน หรือส่งมอบงานแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่ค้ากับ บริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวพันกับพนักงาน เช่น ครอบครัว ญาต หรือพนักงานเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วน ของนิตบิ ุคคลนน้ั 24

การประพฤตผิ ดิ ทางวนิ ยั ทพ่ี บเจอบ่อย ขอ้ บงั คบั ที่ วนิ ยั สาหรบั พนกั งาน ข้อมูล ประเภท วนิ ัย 65 วนิ ัยเกีย่ วกบั เอกสาร พนักงานต้องไม่ใชเ้ อกสารปลอม รา้ ยแรง รา้ ยแรง 66 วินัยเกย่ี วกบั เอกสาร พนักงานต้องไม่ทาเอกสารเท็จ หรือรายงานเท็จต่อ รา้ ยแรง ผูบ้ งั คับบัญชา รวมถึงการใช้เอกสารเท็จดว้ ย รา้ ยแรง 69 วินัย เกี่ย วกั บ กา ร ใ ช้ พนักงานต้องไม่ใช้ User Name หรือ Password ร้ายแรง คอมพิวเตอร์และ/หรือ ของพนักงานคนอื่น Log in เข้าระบบคอมพิวเตอร์ ร้ายแรง อินเตอรเ์ นต็ โปรแกรมหรืออินเตอร์เน็ตของบริษัทฯ ยกเว้น รา้ ยแรง User Name หรือ Password ที่ต้องใช้งานร่วมกัน ของฝ่ายนั้น 80 วิ นั ย ว่ าด้ วย การ เป็ น พนักงานต้องไม่ปิดประกาศข้อความหยาบคาย ปฎปิ ักษต์ อ่ บริษัทฯ เขียนข้อความ โพสต์ข้อความลงบนอินเตอร์เน็ตไม่ ว่าจะเป็นเฟสบุ๊คหรือไลน์ของตนเองหรือสื่ออื่นใด ในลักษณะเป็นการวิจารณ์หรือด่าบริษัทฯด้วย ถ้อยคารนุ แรง 88 วินัยว่าด้วยการเปิดเผย พนักงานต้องไม่นาความลับทางการค้า ความลับ ความลบั ทางธุรกิจ วิธีการประกอบหรือกรรมวิธีการผลิต เปิดเผยแกค่ แู่ ข่งหรือสาธารณชน 95 วินัยว่าด้วยการทุจริต พนักงานต้องไม่ทาการทุจริตต่อหน้าท่ี เช่น ตอ่ หนา้ ท่ี ประพฤติช่ัว โกง ไม่ซ่ือตรง รวมถึงการแสวงหา ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับ ตนเองและผอู้ ื่นด้วย 97 วินัยว่าด้วยการทุจริต พนักงานต้องไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ต่อหนา้ ท่ี อันส่อเจตนาไปในทางแสวงหาผลประโยชน์โดยมิ ชอบใหก้ ับตนแองหรอื ผอู้ ่นื 25

การประพฤตผิ ดิ ทางวนิ ยั ทพี่ บเจอบ่อย ขอ้ บงั คบั ที่ วินยั สาหรบั พนกั งาน ข้อมลู ประเภท วินัย 98 วินัยว่าด้วยการทุจริต พนักงานต้องไม่เข้าไปร่วมมีส่วนได้เสียในการทา รา้ ยแรง ร้ายแรง ต่อหน้าที่ ธุรกิจรว่ มกับลูกคา้ หรือคูค่ า้ บริษทั ฯ ทว่ั ไป 99 วนิ ัยต่อตาแหน่งหน้าที่ พนักงานต้องไม่เซ็นเอกสาร Payment หรือ ทว่ั ไป เอกสารประกอบ Payment เพื่อทาเบิก-จ่ายเงิน ทั่วไป ให้แก่ผู้รับ เหมา โดยงานนั้นไม่ถูกต้อง เช่น จา นว น ง า น แล ะ จา นว น เ งินไ ม่สัม พันธ์กัน /ง าน ไ ม่ ตรงแบบงาน/งานผิด Spec ที่ใช้ในการทางาน ทั ้ง นี ้ใ ห ้ห ม า ย ค ว า ม ร ว ม ถ ึง เ อ ก ส า ร ที ่ใ ช ้ใ น ก า ร ทางานทุกประเภทด้วย 100 วินัยต่อตาแหนง่ หนา้ ที่ พนักงานต้องควบคุมงานผู้รับเหมาทางานให้เป็นไป โดยถูกต้องตามแบบทีใ่ ชใ้ นการก่อสร้าง รวมถึงงาน อ่ืนๆ ทม่ี แี บบหรอื มีมาตรฐานกาหนดไว้แล้ว 101 วินัยตอ่ ตาแหนง่ หน้าที่ ผู้บังคับบัญชาต้องกากับดูแล การทางานของ ผู้ใตบ้ งั คับบญั ชาใหเ้ ปน็ ไปโดยถูกตอ้ งตามแบบหรือ มาตรฐานท่บี ริษัทฯ กาหนดไว้ 102 วินยั ตอ่ ตาแหน่งหน้าท่ี พนักงานต้องปฎิบัติตามระเบียบ คาสั่งและข้ันตอน การทางานของ BU/SBU 26

กรณศี กึ ษา 1. กรณพี นกั งานตง้ั นอมนิ รี บั จา้ งทางานบรษิ ทั ฯ ในงานโครงการทีต่ นดแู ล LINK https://bit.l QR CODE รบั ชม Video y/366GcmR รับชม Video 27

กรณศี กึ ษา 2. กรณเี บกิ คา่ จา้ งพนกั งานรายวนั เกนิ จรงิ LINK https://bit.ly/ QR CODE รับชม Video รบั ชม Video 3mOI4qW 28

กรณศี กึ ษา 3. กรณเี บิก Payment มากกวา่ มลู คา่ งานทที่ าจรงิ LINK https://bit.l QR CODE รบั ชม Video y/2I3ucdF รบั ชม Video 29

กรณศี กึ ษา 4. กรณนี าเศษเหลก็ ของโครงการไปขาย LINK https://bit.l QR CODE รบั ชม Video y/3oYefWH รบั ชม Video 30

กรณศี กึ ษา 5. กรณพี นกั งานทางานใหค้ ่แู ขง่ ทางธรุ กจิ LINK https://bit.l QR CODE รบั ชม Video y/34VQ1o3 รับชม Video 31

สาระนา่ รู้ Video E-Learning เรื่อง เนื้อหา ทม่ี า QR Code โตไปไมโ่ กง การไม่เขา้ แถวซ้ืออาหาร โดยการให้ กรงุ เทพมหานคร ตอน โดนทั ค น อื่ น ที่ เ ข้ า แ ถ ว แ ล้ ว ซื้ อ ข อ ง ใ ห้ (GTH On Air) ตนเอง ถือเป็นการกระทาท่ีไม่ ถูกต้อง และคนอื่นๆ ได้แสดง อาการไมพ่ อใจต่อการกระทานนั้ 32

สาระนา่ รู้ Cartoon E-Learning เรอ่ื ง เนอ้ื หา ที่มา QR Code นิมนต์ยิ้มเดลี่ คนดี ตอน แย่งที่ เป็นการแย่งท่ีจอดเรือ สนง. ไมค่ อร์รปั ชนั โดยมีคนติดสินบนเจ้าหน้าที่ ซ่ึง ปปช. ตอน แยง่ ท่ี เจ้าหน้าท่ีผู้น้ันไม่ยอมรับสินบน และ ตอน รบั ไมไ่ ด้ จับตวั คนที่จะใหส้ นิ บนไปลงโทษ ตอน ทาบุญบูรณะวัด ตอน รั บ ไม่ ได้ เจ้ าหน้ าที่ เข้ าไป ตรวจสอบสนิ ค้าแตเ่ จ้าของสินค้าไม่ให้ ตรวจและจะมอบสนิ บนให้กบั เจ้าหน้าท่ี ซึ่งเจ้าหน้าที่คนนั้นไม่ยอมรับของ ดงั กลา่ ว ตอน ทาบญุ บูรณะวดั วดั มสี ภาพเสื่อม โทรมซึ่งมีคนมาช่วยเหลือ บริจาคเงิน แต่ต้องให้พระท่ีวัดพูดจาหว่านล้อมให้ ชาวบ้านขายทีด่ นิ ให้ตนเอง หกั เหลี่ยมคอรร์ ปั ชนั การทุจริตคอร์รัปชันในการซ้ือวัสดุ สนง. ก่อสรา้ งโดม ปปช. 33

ตดิ ต่อสอบถามขอ้ มลู ไดท้ เี่ บอรโ์ ทร CG : 02 080 1739 ตอ่ 48208 Compliance : 084 555 2364 E-Mail : [email protected] ตดิ ตามขา่ วสาร CG จากส่อื ประชาสมั พันธภ์ ายใน อาทิ EC News Digital Signage Screen Desktop Roll Up / X-Stand และอน่ื ๆ อีกมากมาย 34

บริษทั พฤกษา โฮลดงิ้ จากดั (มหาชน) 35 1177 ช้นั 24 อาคารเพิรล์ แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0 2080 1739 เว็ปไซต์ www.psh.co.th


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook