Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore เล่มจริง1 Food & Drink จริง

เล่มจริง1 Food & Drink จริง

Description: เล่มจริง1 Food & Drink จริง.

Search

Read the Text Version

ก คำนำ ชุดฝึกทักษะเพื่อพฒั นาการอ่านภาษาองั กฤษเพื่อการส่อื สารสาหรบั นกั เรยี น ชน้ั มธั ยมศึกษาปที ี่ 1 กลุ่มสาระการเรยี นร้ภู าษาตา่ งประเทศ จัดทาขึ้นเปน็ นวตั กรรม ประกอบการสอนรายวชิ าภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน อ 21102 ระดบั ชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีจุดม่งุ หมายเพื่อพฒั นาทักษะการอา่ นภาษาองั กฤษที่ใชส้ ื่อสารในชีวิตประจาวนั เร่ือง Food and Drink ชุดฝกึ ทักษะเพอ่ื พัฒนาการอา่ นภาษาองั กฤษเพอื่ การส่อื สารสาหรับนกั เรยี น ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 1 เร่อื ง Food and Drink มเี น้ือหาที่นา่ สนใจ มภี าพประกอบที่สวยงามเพือ่ เป็นการสรา้ งความสนใจใหแ้ กผ่ เู้ รียน หวงั เป็นอยา่ งยิง่ ว่าชดุ ฝกึ ทกั ษะเลม่ น้จี ะมีประโยชน์ต่อครูและนกั เรียนในการ จดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ และเป็นการสนองนโยบายการจัดการศึกษาที่ยดึ ผู้เรยี นเป็น สาคญั สดุ ำรตั น์ นำเมอื งรักษ์

ข สำรบัญ คานา....................................................................................................................... ก สารบัญ.................................................................................................................... ข คาชแี้ จง................................................................................................................... 1 มาตรฐานการเรียนรู/้ สาระสาคญั /ตัวชวี้ ัด............................................................... 2 สาระการเรยี นรู้....................................................................................................... 3 แบบทดสอบก่อนเรียน............................................................................................ 4 เฉลยแบบทดสอบกอ่ นเรียน.................................................................................... 6 Vocabulary........................................................................................................... 7 ใบความรู้ท่ี 1........................................................................................................ 10 Exercise 1.1........................................................................................................ 11 Exercise 1.2........................................................................................................ 12 ใบความรทู้ ่ี 2........................................................................................................ 13 Exercise 1.3........................................................................................................ 16 Exercise 1.4........................................................................................................ 18 Key Exercise 1.1- 1.4...................................................................................... 19 แบบทดสอบหลงั เรยี น............................................................................................ 25 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน................................................................................... 28 แบบบนั ทึกคะแนนแบบฝึกทักษะ.......................................................................... 28 บรรณานุกรม......................................................................................................... 29

1 คำชแี้ จง ชุดฝึกทกั ษะเพื่อพฒั นาการอา่ นภาษาอังกฤษเพื่อการส่อื สาร สาหรบั นักเรยี น ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่อื ง Food and Drink จัดทาขน้ึ เปน็ นวตั กรรม ประกอบการสอนรายวชิ าภาษาองั กฤษพืน้ ฐาน อ 21102 ระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี 1 การจดั กิจกรรมการเรยี นรู้แตล่ ะครัง้ นกั เรยี นควรอา่ นคาชแี้ จงการใช้ชุด ฝึกและปฏบิ ตั ขิ น้ั ตอนการใชด้ ังนี้ 1. ศกึ ษาจุดประสงคก์ ารเรยี นรแู้ ละคาช้แี จงให้เข้าใจ 2. ทาแบบทดสอบก่อนเรยี นและตรวจคาตอบดว้ ยตนเอง 3. ศกึ ษาเน้ือหาสาระในใบความรู้ 4. ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่กาหนดพร้อมตรวจคาตอบจากเฉลย 5. หากคาตอบถูกตอ้ งเหมอื นกับทีเ่ ฉลยไว้ ใหน้ ักเรยี นศกึ ษาหน้า ตอ่ ไป แตห่ ากคาตอบไม่ตรงกบั คาตอบท่ีเฉลยไว้ ใหน้ กั เรียน ยอ้ นกลบั ไปศกึ ษาเนอ้ื หาใบความร้เู ดมิ อีกครงั้ เม่อื เขา้ ใจแล้วจึง กลบั มาตอบคาถามใหม่ 6. ทาแบบทดสอบหลงั เรียนพรอ้ มตรวจคาตอบจากเฉลยเพอ่ื วัด ความก้าวหนา้ ของตนเอง 7. หากมขี ้อสงสัยให้ถามคณุ ครูผู้สอน

2 มำตรฐำนกำรเรยี นรู้ มำตรฐำน ต 1.1 เข้าใจและตคี วามเร่อื งทฟ่ี ังและอา่ นจากสอื่ ประเภทตา่ ง ๆ มำตรฐำน ต 1.2 และแสดงความคดิ เห็นอย่างมเี หตุผล มีทักษะการสอื่ สารทางภาษาในการแลกเปลย่ี นขอ้ มลู ขา่ วสาร แสดงความร้สู กึ และ ความคดิ เหน็ อยา่ งมี ประสิทธภิ าพ สำระสำคญั นักเรยี นเรยี นรูค้ าศพั ท์ การออกเสียง โครงสรา้ งประโยค หน้าท่ที างภาษาและ วัฒนธรรมเกยี่ วกับอาหารและเครอื่ งด่มื เขียนประโยค ถาม ตอบ เกยี่ วกบั อาหาร ที่ชอบและไมช่ อบ สรุปบทอ่านเกย่ี วกับอาหารและนาความรูไ้ ปใช้ใน ชีวติ ประจาวนั ต่อไป ตัวชว้ี ัด ต 1.1 ม 1/1 ปฏิบตั ิตามคาส่งั คาขอร้อง คาแนะนา และคาชแ้ี จงงา่ ย ๆ ทฟี่ งั และอา่ น ต 1.2 ม 1/5 พูดและเขยี นแสดงความรสู้ กึ และความคดิ เหน็ ของตนเอง เกี่ยวกบั เรอ่ื งต่าง ๆ ใกลต้ ัวกจิ กรรมต่าง ๆ พรอ้ มทงั้ ใหเ้ หตุผล ส้ัน ๆ ประกอบอยา่ งเหมาะสม

3 สำระกำรเรียนรู้ Vocabulary : food, salad, pizza, pasta, chicken, ham, cheese, soup, hamburger, hotdog, french fries, pepperoni, rice, orange juice, milk, beer, tea, wine, coffee, fruit, vegetable, mango, watermelon, durain, rambutan, lettuce, bean, tomatoes, cucumber Structure : - Verb “like” - Countable and Uncountable nouns - Singular and Plural Nouns - Does she like hamburgers? Yes, she does. / No, she doesn’t. - Do you like chicken? Yes, I do. / No, I don’t. - Active / Passive voice Function : - To describe food you like and dislike. - To give information about ice cream. Culture : -Table manner. - Eating tools.

4 แบบทดสอบก่อนเรียน Pre – test Directions : Chooses the best answer. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Read the passage and answer the questions.( 1-2) In North America, Australia, and Europe there are two or more courses to every meal and people eat with knives and forks. In China there is only one course, all the food is together on the table, and they eat with chopsticks. In parts of India and the Middle East people use their fingers and bread to pick up the food. ทมี่ า: Student’s book New Headway / Liz and John / Oxford University Press 1. Where do the people eat food with knives and forks? a. India and China. b. America and India. c. America and Australia. d. China and Thailand. 2. How do people eat in the Middle East? a. They use their fingers and bread. b. They use knives and forks. c. They use chopsticks and spoons. d. They use chopsticks and knives.

5 Read the passage and answer the questions.( 3-5) Many people think that the typical North American diet consists of fast food hamburgers, hot dogs, French fries, pizza, fried chicken, and so on. It also includes convenience foods, usually frozen or canned, and junk food – candy, cookies, potato chips, and other things without much nutritional value. So we should eat healthy food Such as noodles, milk, cake, fish and salad. 3. How are candy, cookies, potato chips similar? a. They do not take time to cook. b. They are all fast food. c. They do not have much nutrition. d. They are frozen food. 4. What does italic bold word “It” (line2) refer to ? a. fast food. b. convenience food. c. frozen and canned food . d. typical North American diet. 5. Which is the healthy food? b. potato chip, coke a. cake , coffee d. noodles, milk c. hamburger , soda 6. A place where people eat is a … …………….. . a. bank. b. school. c. market. d. restaurant. 7. Every morning, we have ……………..at home with our parents. a. lunch b. dinner c. supper d. breakfast 8. An ice cream is a kind of …………………… . a. fruit. b. drink. c. dessert. d. main dish. 9. Where did French fries come from? a. New Zealand. b. America. c. Belgium. d. France. 10. Watermelon and rambutan are ………………. a. drinks. b. fruits. c. desserts. d. vegetables.

6 Key : Pre – test 1. c 2. a 3. c 4. d 5. d 6. d 7. d 8. c 9. b 10. b

7 Vocabulary Food salad pizza pasta chicken ham cheese soup hamburger hotdog fries pepperoni rice

8 Drinks orange juice milk beer tea wine coffee Fruit and Vegetable mango Watermelon durain rambutan lettuce Bean tomatoes cucumber

9 Desserts Ice cream cake chocolate canndy Iollipop donut muffin banana split

10 ใบควำมรูท้ ี่ 1 Countable noun คือ คานามนบั ได้ คานามท่ีเราสามารถนับเปน็ จานวน 1, 2, 3, 4, … ได้ ไม่วา่ จะเปน็ ส่ิงน้นั จะเปน็ สง่ิ ที่เราจบั ตอ้ งได้ หรือจบั ต้องไมไ่ ด้ Countable noun in singular = a banana, an apple, a mango Countable noun in plural = bananas, apples, mangoes

11 Exercise 1.1 Match the given words in the box with the correct pictures. ( 10 points ) beer wine juice fries hamburger soup coffee pizza hot dog chocolate pasta salad 1. _______________ 6. _______________ _______________ 7. _______________ 2. _______________ 8. _______________ 3. _______________ _______________ 4. 9. _______________ 10. 5.

12 Exercise 1.2 Directions : Put the words into the correct column. ( 10 points ) soup tea chicken ham hamburger tomatoes pasta wine pizza rice pepperoni Ice cream mango lettuce coffee beer juice bean milk soda Countable noun Uncountable noun ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………

13 ใบควำมรทู้ ่ี 2 Verb like Affirmative Negative I like Hamburger. I don’t like milk You like You don’t like We like We don’t like . They like They don’t like He likes He doesn’t like She likes She doesn’t like It likes It doesn’t like Example I like hamburger. I don’t like milk. He likes hamburger . He doesn’t like milk.

14 Question Short Answer Do I like soda ? Yes, you do. No, you don’t. Do you Yes, I do. No, I don’t. Do we Yes, we do. Yes, we don’t. Do they Yes, they do. No, they don’t. Does he Yes, he does. No, he doesn’t. Does she Yes, she does. No, she doesn’t. Does it Yes, it does No, it doesn’t. Wh-Question A : What does Jack like ? B : He likes ice cream. A : What do you like to eat ? B : I like to eat soup.

15 Active voice ใบความรู้ท่ี 2 Passive voice Active Voice = S. ทำเอง Passive Voice = S. โดนทำ โครงสร้างประโยค Active Voice คือ ประธานเป็ น โครงสร้างประโยค Passive Voice คือ ประธานเป็น ผกู้ ระทากริยาในประโยค ผถู้ กู กระทา โครงสรา้ ง = [S.+V.] เชน่ เชน่ [S.+V.] [S. + be + V.3] He stole my money. My money was stolen. S. = He

16 Exercise 1.3 Directions: Tick the corresponding answer in the given choices. Check whether the statement is true or false. ( 5 points ) It’s Lunch Time I always have my lunch break from 12 noon to 1 o’clock in the afternoon at the school canteen. There are things that I must do before and after eating. I always wash my hands before and after a meal. I always stand in line to buy food, and I always choose healthy food. While I am chewing food, I don’t talk because it is very impolite. After eating, I put the used plate and glass to their proper place. ทมี่ า Diana Goodey and Noel Goodey. หนังสือเรยี นรายวชิ าพนื้ ฐานภาษาอังกฤษ ช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี 1 Messages 1 หนา้ 79 1. The writer has one hour for lunch break. True False 2. He doesn’t like to eat vegetables. 3. He has good manners while eating. 4. He follows school rules in buying food. 5. He washes his hands before and after meals. Work in pair. Ask and answers the question. ( 5 points ) Example A : What does the panda like ? B : It likes bamboos. A :…………………………………………………………………………………… B :…………….…………………………………………………………………….. 1.

17 A :…………………………………………………………………………………… 2. B :…………….…………………………………………………………………….. A :…………………………………………………………………………………… 3. B :…………….…………………………………………………………………….. A :…………………………………………………………………………………… B :…………….…………………………………………………………………….. 4. A :…………………………………………………………………………………… B :…………….…………………………………………………………………….. 5. Good Job

18 Reading Exercise 1.4 Directions : Read the below passage carefully and answer the questions. ( 10 points ) Ice cream was invented by the Chinese more than 3,000 years ago. About 2,000 years later, a man by the name of Marco Polo brought the recipe for ice cream to Italy. Today, ice cream is eaten all over the world. In an ice cream factory, the ice cream is made by mixing milk, fat and sugar. After that, flavouring is added and the mixture is then pasteurized. This is to get rid of germs. The mixture is beaten and frozen after that. The ice cream is cut into different shapes. Then, it is packed into boxes which are kept in big freezers and delivered later to supermarkets ที่มา www.eslprintable.com 1. Who ate ice cream first, the Chinese or the Italians ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. In a factory, what is the first step in making ice cream ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. What is done to the mixture after flavouring is added ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4. What happens to the ice cream after it is beaten and frozen completely ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5. Before the ice cream leaves the factory, what is done to it ? …………………………………………………………………………………………………………………………………….

19 Key Exercise 1.1 - 1.4

20 Key : exercise 1.1 Match the given words in the box with the correct pictures. ( 10 points ) beer wine juice fries hamburger soup coffee pizza hot dog chocolate salad pasta 1 hamburger 6 juice .. 2 hot dog 7 fries .. 3 coffee 8 pizza .. 4 9 beer wine . . 5 1 chocolate . soup 0.

21 Key : exercise 1.2 Directions : Put the words into the correct column. ( 10 points ) soup tea chicken ham hamburger tomatoes pasta wine pizza rice pepperoni Ice cream mango lettuce coffee beer juice bean milk soda Countable noun Uncountable noun tomatoes soup mango tea ham chicken hamburger pasta pizza wine lettuce rice bean coffee soda beer Ice cream juice pepperoni milk

22 Key : exercise 1.3 Tick the corresponding answer in the given choices. Check whether the statement is true or false. ( 5 points ) True False ̷ ̷ ̷ ̷ ̷ Work in pair. Ask and answer. ( 5 points ) Example A : What does the panda like ? B : It likes bamboos. A : What does the kid like? B : He likes chocolates. 1.

23 A : What does the rat like? B : It likes cheese. 2. A : What does the goat like? B : It likes carrot. 3. A : What does the cat like? B : It likes fish. 4. A : What do the children like? B : They like ice cream. 5. Good job

24 25 Key : exercise 1.4 Reading Directions : Read the below passage carefully and answer the questions. ( 10 points ) Ice cream was invented by the Chinese more than 3,000 years ago. About 2,000 years later, a man by the name of Marco Polo brought the recipe for ice cream to Italy. Today, ice cream is eaten all over the world. In an ice cream factory, the ice cream is made by mixing milk, fat and sugar. After that, flavouring is added and the mixture is then pasteurized. This is to get rid of germs. The mixture is beaten and frozen after that. The ice cream is cut into different shapes. Then, it is packed into boxes which are kept in big freezers and delivered later to supermarkets ท่มี า www.eslprintable.com 1. Who ate ice cream first, the Chinese or the Italians ? The Chinese ate ice cream first. 2. In a factory, what is the first step in making ice cream ? The first step is to mix milk, fat and sugar. 3. What is done to the mixture after flavouring is added ? The mixture is pasteurized. 4. What happens to the ice cream after it is beaten and frozen completely ? The ice cream is cut into different shapes. 5. Before the ice cream leaves the factory, what is done to it ? The ice cream is packed into boxes and kept in big freezers.

25 แบบทดสอบหลังเรยี น Post – test Directions : Chooses the best answer. ( 10 points ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Read the passage and answer the questions.( 1-2 ) In North America, Australia, and Europe there are two or more courses to every meal and people eat with knives and forks. In China there is only one course, all the food is together on the table, and they eat with chopsticks. In parts of India and the Middle East people use their fingers and bread to pick up the food. ที่มา: Student’s book New Headway / Liz and John / Oxford University Press 1. Where do the people eat food with knives and forks? a. India and China. b. America and India. c. China and Thailand. d. America and Australia. 2. How do people eat in the Middle East? a. They use knives and forks. b. They use chopsticks and knives. c. They use chopsticks and spoons. d. They use their fingers and bread.

2627 Read the passage and answer the questions.( 3-5) Many people think that the typical North American diet consists of fast food hamburgers, hot dogs, French fries, pizza, fried chicken, and so on. It also includes convenience foods, usually frozen or canned, and junk food – candy, cookies, potato chips, and other things without much nutritional value. So we should eat healthy food Such as noodles, milk, cake, fish and salad. 3. How are candy, cookies, potato chips similar? a. They are frozen food. b. They are all fast food. c. They do not have much nutrition. d. They do not take time to cook. 4. What does the italic bold word “It” (line2) refer to ? a. typical North American diet . b. convenience food. c. frozen and canned food. d. fast food. 5. Which is the healthy food? b. potato chip, coke a. cake , coffee c. hamburger , soda d. noodles, milk 6. Every morning, we have _______at home with our parents. a. lunch b. dinner c. supper d. breakfast 7. A place where people eat is a … …………….. a. bank. b. school. c. market. d. restaurant. 8. An ice cream is a kind of …………………... a. fruit . b. drink. c. dessert. d. main dish. 9. Watermelon and rambutan are ………………. a. drinks. b. fruits. c. desserts. d. vegetables. 10. Where did French fries come from? a. New Zealand. b. America c. Belgium. d. France.

Key : Post – test 1. d 2. d 3. c 4. a 5. d 6. d 7. d 8. c 9. b 10. b

28 แบบบันทกึ คะแนนชุดฝกึ ทกั ษะเพ่ือพฒั นำกำรอำ่ นภำษำองั กฤษเพื่อกำรสอื่ สำร สำหรบั นกั เรียนชั้นมธั ยมศกึ ษำปที ่ี 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ( ภำษำอังกฤษ ) เล่มท่ี 1 Food and Drink Name…………………….……….……..……………………..No……………Class M.1 แบบฝึกทักษะ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ ผลกำรประเมนิ แบบฝึกทกั ษะที่ 1.1 10 แบบฝกึ ทักษะที่ 1.2 10 แบบฝกึ ทกั ษะที่ 1.3 10 แบบฝกึ ทักษะที่ 1.4 10 แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ผลกำรประเมิน ก่อนเรยี น 10 หลังเรยี น 10 คะแนนแบบทดสอบ : คะแนนเตม็ 10 คะแนน เกณฑ์การผา่ น 8 คะแนน ลงชอ่ื ……………….………...……….ผูส้ อน (นางสาวสดุ ารตั น์ นาเมอื งรกั ษ)์

29 บรรณำนกุ รม กรมวชิ าการ. กระทรวงศึกษาธกิ าร. คมู่ อื กำรจดั กิจกรรมกำรเรยี นกำรสอนกลมุ่ สำระกำรเรยี นรภู้ ำษำตำ่ งประเทศ. โรงพมิ พ์ครุ สุ ภาลาดพรา้ ว : กรงุ เทพ, 2551 กระทรวงศึกษาธกิ าร. (2551). หลกั สตู รแกนกลำงกำรศึกษำขน้ั พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551. กรงุ เทพมหานคร : โรงพมิ พ์ชมุ ชนสหกรณก์ ารเกษตร แหง่ ประเทศไทย จากดั . สานกั วชิ าการมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตวั ชี้วดั และสำระกำรเรยี นรู้แกนกลำง กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้ภำษำต่ำงประเทศตำมหลักสตู รแกนกลำงกำรศึกษำ ข้นั พน้ื ฐำนพุทธศกั รำช 2551. กรงุ เทพมหานคร : โรงพมิ พ์ชุมชนสหกรณ์ การเกษตรแหง่ ประเทศ ไทย จากัด. Diana Goodey and Noel Goodey. หนังสือเรียนรำยวิชำพ้นื ฐำนภำษำอังกฤษ ชน้ั มัธยมศกึ ษำปที ่ี 1 Messages 1. สานกั พิมพ์ บรษิ ทั พฒั นาคุณภาพ วิชาการ (พว) จากดั : กรุงเทพ, 2557 Manuel Dos Santos. หนงั สือเรียนรำยวิชำพืน้ ฐำนภำษำองั กฤษ ชนั้ มธั ยมศึกษำ ปีท่ี 1 My word 1. ไทยวัฒนาพาณิชย์ : กรุงเทพ, 2558 Michele Crawford. หนังสือเรียนรำยวชิ ำพ้ืนฐำนภำษำองั กฤษ ชน้ั มัธยมศกึ ษำ ปี ท่ี 1 World Wonders 1. สานักพมิ พ์ แมค็ : กรุงเทพ, 2556. Virginia Evans and Jenny Dooley. หนังสอื เรียนรำยวชิ ำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ช้นั มธั ยมศึกษำปที ่ี 1 Access 1. อักษรเจรญิ ทศั น์ : กรงุ เทพ, 2558 Liz and John. (2000). Elementary Student’s book New Headway. Oxford University Press. http://www.eslprintables.com 2008