Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด ตอนที่ 4 ระวัง!!! นักแพร่เชื้อ

ความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด ตอนที่ 4 ระวัง!!! นักแพร่เชื้อ

Description: ความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด ตอนที่ 4 ระวัง!!! นักแพร่เชื้อ.

Search

Read the Text Version

“ระวัง!!! นักแพร่เชื้อ” COVID-19 ตอนท่ี 4/14


โห ซื้อเยอะ ลูกอม ขนม ขนาดนี้เลยเหรอ ตุ๊กตา ของเล่น ยาวเป็น ใช่สิ นี่รายการ ของที่จ�ำเป็นทั้งน้ัน หางว่าวเลยนะ เลยนะ ก็น่ันล่ะ ที่จ�ำเป็น Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสู้ภยั วิกฤต


คิดๆ ดูแล้ว เจ๊จะจิ้ม ของซื้อของขาย ก็จ�ำเป็นจริงๆ ด้วย อีกนานไหมคะ ก็ต้องเลือกได้สิ จ�ำเป็นต้อง อย่ากักตุน ท�ำเนียน นเอิดงเดนีย่าว แบ่งให้อ๊อดอ๊อด ไว้คนเดียวนะ แย่งขนมอีกละ ด้วยล่ะ Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสภู้ ัยวกิ ฤต


... โอ๊ะ!?!? ไอแรง ป้าคนน้ัน! มากเลย! Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสู้ภัยวกิ ฤต


เจ๊คะ จะจาม แล้วเจ๊ไอแบบนี้ ไอบ่อยๆ ปล๊าว...!!! จะไอก็ต้องเอาแขน ไม่สบายรึเปล่าคะ เป็นหน่ึงในอาการ ปิดแบบนี้สิคะ ของโควิด-19 ซะด้วย ชั้นสบายดี Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสู้ภยั วกิ ฤต


อ้าว เพิ่งกลับมา ถ้าแอบไปอีก เอ่อ... จากประเทศกลุ่มเส่ียง ก็บอกชั้นบ้างสิ มาพูดตรงน้ี คนก็รู้ จะได้ไปด้วย ไม่ใช่เหรอจ๊ะ กันหมดสิ เห็นว่าไปท�ำงาน ได้เงินเป็นกอบเป็นก�ำ มาเลยน่ี Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยส้ภู ัยวกิ ฤต


โอ๊ย... อย่าไป ประเทศ ห่วงว่าคนอ่ืนจะรู้เลย กลุ่มเสี่ยง!!! แค่พวกต่ืนตูม บอกหมด... เจ๊ท�ำ รู้กันทั้งตลาดแล้ว อย่างนี้ได้ไง แถมยังประชดอีก Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสู้ภยั วกิ ฤต กลับจากประเทศที่มี ซุปเปอร์สเปรดเดอร์แล้วไง ไม่ได้ขอใครกินซะหน่อย เน๊อะๆ


ป้าไปเที่ยวแล้ว พูดอะไร เด๋ียวๆ เรื่องนั้นก็ส�ำคัญ ลักลอบท�ำงานเหรอฮะ โอ้ว!!! ไม่เข้าใจสักนิด ไอ้หนูเอ๊ย!!! แต่เอาไว้ทีหลังได้ ไม่รับผิดชอบสังคมและ แรงได้ใจ ประเทศชาติเลยฮะ Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยส้ภู ยั วกิ ฤต


รู้ว่าตัวเองเป็น พวกกลุ่มเส่ียง ท�ำไม ยังออกมาเดินเพ่นพ่าน อย่างน้ีห๊ะ ไม่สนไม่แคร์ Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสูภ้ ัยวกิ ฤต


ชั้นกักตัวเองแล้ว อ้าว เหรอ แต่ในเฟสเธอ เพ่ิงถึงไทย กลับมาก็น๊าน...น ง้ันก็แล้วไป เม่ือวานเอง เนี่ยโพสล่าสุด “ถึงบ้านแม่จะชอปปิ้ง” อยู่เลย แล้วด้วย ไม่เห็นมี โพสเร่ืองกักตัว สักนิด... Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสภู้ ัยวกิ ฤต


หรือมีโพสไว้ท่ีอ่ืน อ่ะ ใช้มือถือ ช้ันจะกัก หาให้ดูหน่อยสิ จะได้ ของฉันก็ได้นะ หรือไม่กัก มันก็ สบายใจทุกคน เร่ืองของช้ัน Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสู้ภัยวกิ ฤต


ถ้าป้ามีเชื้อแต่ไม่กักตัว ตอนน้ีไม่ใช่ จะเอาเชื้อไปแพร่คนอ่ืน แค่เร่ืองของป้าแล้ว ให้เจ็บป่วยนะฮะ มายุ่งอะไรเนี่ย!? เป็นกบไม่ใช่เหรอ ติดได้ด้วยรึไง Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสูภ้ ยั วกิ ฤต


สามัญส�ำนึกน่ะ ใจเย็นๆ น่า เจ๊รู้จักไม๊ ความรับผิดชอบ Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสู้ภยั วกิ ฤต ต่อส่วนรวมอ่ะ รู้จักสิ แต่ท�ำไมชั้นต้อง ล�ำบากด้วยล่ะ ใครจะติด ก็เป็นเวรเป็นกรรม คนน้ันไง


ได้เลย ขอแจ้งว่ามีคน เชิญขึ้นรถ เอิ้ว!? ถ้าคิดเองไม่เป็น กลับมาจากประเทศเสี่ยง ไปกักตัวในสถานที่ ท�ำไมมาเร็วจัง ท�ำเองไม่ได้แบบนี้ จัดให้! แล้วไม่กักตัวค่ะ ที่รัฐจัดให้ครับ อยู่บ้านดีๆ ไม่ชอบเน๊อะ... Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสภู้ ยั วิกฤต


เจอคนเห็นแก่ตัว พาให้คนอื่นเส่ียงไปด้วย แย่จริงๆ เลย Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยส้ภู ยั วกิ ฤต


น่ีป้าเฝ้าจับตา เผลอแป๊บเดียว ตั้งแต่เพื่อนกลับมา หนีออกมาเดินตลาด จากโน่นเลยนะ ซ้ือของซะแล้ว Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยส้ภู ัยวกิ ฤต


น่าสงสารร้านค้าท่ีต้องปิด คนท่ีไม่ยอมกักตัวเอง ท�ำความสะอาด แม่ค้าก็ต้องกักตัวเอง แบบเพ่ือนคุณป้า ต้องมี 14 วัน ไปด้วย เสียหายไปเท่าไหร่ เยอะแน่ๆ เลยค่ะ เพราะคนที่ไม่มีจิตส�ำนึกเนี่ย


ใช่ ทั้งๆ ท่ีรัฐบาลก็มี กฎหมายควบคุมแล้วนะ แล้วก็มี บทลงโทษเมื่อท�ำความผิดตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ ถ้ามีส�ำนึกท่ีดี รับผิดชอบสังคม ก็ไม่ต้อง ใช้กฎหมายนะฮะ Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสู้ภยั วกิ ฤต


ถ้ารอให้ เราช่วยกันดูแลสังคมได้ สายด่วน ที่มาจับตัว คนส�ำนึกเอง ด้วยการโทรแจ้งหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ป้านักแพร่เช้ือไป ไม่ได้... ที่รับผิดชอบโดยตรง เลยค่ะ เม่ือกี๊สินะฮะ เบอร์น้ีเลยนะ 1422 Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสภู้ ัยวิกฤต


ป้าไปก่อนนะ จะไป คนท่ีไม่มี คอยสอดส่องพวกเพื่อนๆ ส�ำนึกรับผิดชอบ ท่ีเพ่ิงกลับมาจากประเทศ น่ีน่าเบ่ือจัง... สวัสดีค่ะ กลุ่มเสี่ยงอีก Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสู้ภยั วกิ ฤต


นับทองภูมิใจ ป๊าเจ๋งอยู่แล้วล่ะ ในตัวป๊าโอ๋จังเลย ที่กักตัวเอง แต่ว่า... ตอนน้ีอ๊อดอ๊อด อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ หิวจังเลย Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยส้ภู ัยวกิ ฤต


เราไปหาอะไรกินก่อน ง้ันต้องหาร้านท่ีเป็น แล้วก็ค่อยไปหาซื้อหน้ากากอนามัย อาหารปรุงสุกใหม่ๆ ร้อนๆ กะแอลกอฮอล์เจลล้างมือเพิ่มกันเน๊อะ ปลอดภัยที่สุดก็น่าจะเป็น เพราะน่าจะต้องใช้อีกนานเลย ก๋วยเต๋ียวนะ Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสู้ภยั วกิ ฤต


Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยส้ภู ยั วกิ ฤต


หิวจุงเบย หรือเราจะคิดผิด ไปไหนกันหมดเนี่ย... ที่ฝากชีวิดไว้กับเด็กหนึ่งคน ตกลงจะได้กินข้าวเช้า กบพิการอีกหน่ึงตัว... ก่ีโมงเน่ีย Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยส้ภู ัยวกิ ฤต


หลังจากท่ีเชื้อ Covid-19 เร่ิมระบาด มีผู้ติดเช้ือในหลาย ประเทศท่ัวโลก ทุกประเทศพยายามควบคุมการระบาดให้จ�ำกัด ในวงแคบ โดยการแยกผู้ป่วย กักตัวประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ท่ีมีโอกาสสัมผัสเชื้อ แต่ความพยายามก็ไม่ได้ประสบความส�ำเร็จเสมอไป ท่ัวโลก ยังพบผู้ติดเช้ือเพิ่มมากข้ึนทุกๆ วัน หน่ึงในเหตุผลท่ีท�ำให้ทุกคน ต้องอยู่ในความเส่ียงก็คือ “Super Spreader” น่ันเอง Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยส้ภู ยั วกิ ฤต


Super Spreader หมายถึง คนท่ีแพร่โรคระบาด ไปยังบุคคลอื่นจ�ำนวนมาก ในอัตรา 1 ต่อ 10 หรือ 1 ต่อ 20 ตัวอย่างเช่น กรณีของอาจุมม่าที่เกาหลีใต้ ท่ีเป็นตัวอย่างของการเป็น Super Spreader ได้ อาจุมม่าไปเที่ยวอู่ฮ่ัน แล้วป่วยโควิด-19 แต่ไม่ ยอมตรวจโรค แล้วไปร่วมกิจกรรมในสถานที่ท่ีมีคน มารวมกันเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิดการแพร่ระบาด เพียง 6 วัน หลังจากกิจกรรมท่ีอาจุมม่าเข้าร่วม เกาหลีใต้ก็กลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 1,000 คน Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสู้ภยั วกิ ฤต


... พรุ่งนี้ก็วันท่ี 5 แล้ว ต้องรอดให้ได้ Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสภู้ ยั วิกฤต