Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด ตอนที่ 2 ระหว่างเฝ้าระวัง

ความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด ตอนที่ 2 ระหว่างเฝ้าระวัง

Description: ความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด ตอนที่ 2 ระหว่างเฝ้าระวัง.

Search

Read the Text Version

วันที่ วันน้ี “ระหว่างเฝ้าระวัง” มหอง๊ะเหจน้า้ลาทูก�ำบไิดม? 2 แล้วล่ะ ตอCนOทV่ี ID2-/1194 กักตัวเอง ไม่เห็นจะล�ำบาก

ป๊า... ป๊าโอ๋... นับทองแขวนไว้ ข้าวกลางวันค่ะ ข้างนอกนะคะ โฮ๊ะ!? นับทอง... Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสู้ภัยวกิ ฤต

ตาเอ้ย... คุณยายข้างบ้าน ยายวางข้าวไว้ ก็เรียกคุณตาแบบนี้เลย ข้างนอกนี่นะ ตอนมีงานที่วัด... เหรอ? นหิน๊ะเทจา้าออะ๊อ?ไดรปอ๊อ๊าด อ๊อดอ๊อด คุ้นซีนน้ีมากๆ เลยอ่ะ Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสู้ภยั วิกฤต

...แต่ก็ไม่เห็น วันนี้ป๊าโอ๋ ก็ไม่ ป๊าสบายดีลูก ว่าคุณตาจะออก เป็นยังไงบ้างคะ ยังไงนะ ปกติทู๊กกกอย่าง มากินเลยนะ ข้าวกล่องน่ี อร่อยดีแฮะ Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยส้ภู ัยวกิ ฤต

กินอะไรก็อร่อย คนท่ีติด ไม่แน่หรอก แบบนี้แปลว่าป๊าโอ๋ ไวรัสโควิดน่ี ต้องมี ต้องรอ 14 วันก่อน อาจจะติด ไม่ได้ติดไวรัสแน่ๆ อาการยังไงบ้างฮะ น่ีเพิ่งวันท่ี 2 เอง หรือไม่ติดก็ได้ ใช่ไหมฮะ ถ้าติด อาการที่ น่าเป็นห่วง ก็คือ Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสภู้ ยั วิกฤต

มีไข้ อุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการผิดปกติอื่นๆ เช่น ไอ ปวดเมื่อยเน้ือตัว เจ็บคอ น�้ำมูกไหล คัดจมูก ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงคือ อาการหอบเหนื่อย แน่นหน้าอก ถ้ามีอาการพวกนี้ ควรรีบพบแพทย์ทันที แต่ผู้ป่วยก็ไม่ควรเดินทาง ไปโรงพยาบาลด้วยรถสาธารณะเองนะ ควรโทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาลใกล้ๆ ก่อน หรือโทรหากร1ม4ค2วบ2คุมโรคที่เบอร์ Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสูภ้ ัยวกิ ฤต

แต่นี่วันที่ 2 ถ้าป๊าโอ๋ปกติดี ไม่ได้หรอก เป็นประชาชนผู้มี ผ่านไปวันนึง ก็ออกมาพาลูกๆ เท่ียว ป๊าต้องรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม แล้วนะฮะ ได้แล้วฮะ ต่อสังคม มโนธรรม อ๊อดเบื่อ จะแย่แล้ว Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสภู้ ัยวกิ ฤต

ทนเปล่าเปลี่ยว ไปอีกต้ัง เดียวดายเพียงล�ำพัง 13 วัน ในห้องแคบๆ นี่ ป๊าสู้ๆ ต้องทน นะคะ เหงา!!! Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยส้ภู ัยวกิ ฤต

หรือเรา เราคง ใจเย็นป๊าโอ๋ จะติดแล้ว? ติดแล้วแน่ๆ อย่าร้องไห้ฮะ... หรือเรา ติดไปแล้ว? ว่าแต่การกักตัว 14 วัน น่ีต้องท�ำอะไร ยังไงบ้างคะ Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยส้ภู ัยวิกฤต

ผ้ทู เี่ ขา้ ข่าย มีความเสยี่ ง 1.อยู่ที่บ้าน 2.รายงานตัว 3.งดเย่ียม คนทีไ่ ปในประเทศ สถานที่ พนื้ ที่ ทม่ี ีการระบาด มผี ตู้ ดิ เช้ือ หรอื ไปสมั ผสั ใกล้ชิดผตู้ ิดเชอ้ื ก็ต้องนับ 1-3 ก่อน โห แค่นี้ ยังไม่หมดสิ เองเหรอฮะ ง่ายๆ ป๊าแค่เกริ่นๆ แล้วก็จะมี “หลักการปฏิบัติตัว จะตายไป ระหว่างการกักกัน หรือคุมไว้สังเกต ในท่ีพักอาศัย” อยู่ว่า... Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสู้ภยั วกิ ฤต

ใช้หน้ากากอนามัยแล้ว ท�ำความสะอาดสถานท่ี ไอ-จามต้องปิดปากปิดจมูก ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ ถอดท้ิงในถุงที่มิดชิด ด้วยน�้ำยาฟอกขาวผสมน้�ำ ดว้ ยกระดาษ ทงิ้ ในถงุ ทมี่ ดิ ชดิ ถูมือให้นานอย่างน้อย แล้วท�ำความสะอาดมือ 1:99 หรือแอลกอฮอล์ 70% แล้วท�ำความสะอาดมือด้วย ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 20 วินาที สบหู่ รือแอลกอฮอล์ อันน้ีล�ำคัญสุดๆ Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสู้ภัยวกิ ฤต

ฝ่ามือเพลินสัมผัส พลิกสะบัดไล้ซอกนิ้ว ประสานพร้ิวผุดผ่อง ว่องไวคารวะ โห! แต่ละชื่อ “กระบวนสบู่ 7 ฝ่ามือพิชิตเช้ือ” ใครคิดฮะเนี่ย ป๊าคิดเอง... ธรรมดาโลกไม่จ�ำ หรอกนะ บิดงวงคชสีห์ ปลายดรรชนีสุดสะอ้าน แสนเบิกบานองคุลี Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสภู้ ัยวิกฤต

ในท่ีโล่งห่างชุมชนและผู้คน ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อ่ืน ท�ำความสะอาดส่ิงต่างๆ ด้วยสบู่ เปิดห้องรับแสงแดดและอากาศดีๆ กินอาหารปรุงสุก สะอาด ร้อนๆ ผงซักฟอก ยาฆ่าเชื้อ หรือน�้ำร้อน ท�ำเอง กินเอง ล้างเอง อย่างสม่�ำเสมอ งดซื้อกินอาหารจานเดียวจานด่วน ไม่ต้องเถียงกันว่าฆ่าเชื้อได้ไม๊ เอาว่าสดช่ืนไว้เป็นดีละกันนะ Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสภู้ ัยวกิ ฤต

ห่างผู้อื่น 2-4 เมตร ถ้าจ�ำเป็นต้องออกจาก นับทองจะจดไว้ ใส่หน้ากากอนามัย บ้านจริงๆ ก็ไม่ควรใช้ บอกให้เพื่อนๆ ได้รู้ ไว้ตลอดเวลา รถโดยสารสาธารณะ กันทุกคนเลย หลีกเลี่ยงการ ใกล้ชิดผู้สูงอายุ สาบานสิ หรือผู้มีโรคประจ�ำตัว ว่าน่ันลายมือ ... Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสูภ้ ยั วิกฤต

อืม... แต่พวกเราก็อยู่กัน นับทอง แค่สามคนเอง แบบน้ี สองคน คอยเตือนๆ เจ้าอ๊อด อ๊อดอ๊อดว่าไม่รอด กะอีกหน่ึงตัว แน่ๆ ฮะ หรือเปล่า? แล้วใคร ไว้หน่อยนะ อยู่ดีๆ ที่ไม่รอด? มาแช่งกันแบบน้ี ได้ไง Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสู้ภยั วิกฤต

ไม่ได้แช่งซะหน่อย ไม่ต้องห่วง นับทองดูแลตัวเองได้ อ๊อดหมายถึง ถ้าป๊าโอ๋ น่าอ๊อดอ๊อด แล้วก็จะดูแลอ๊อดกะป๊าโอ๋ ขังตัวเองไว้แบบนี้... เองด้วยล่ะ เร่ืองท�ำอาหาร ใครจะดูแลลูกๆ ล่ะฮะ แกงถุงที่ซ้ือมา ไว้ใจนับทองได้เลย ก็หมดแล้วด้วยอ่ะ อดตาย กันแน่ๆ อยากกิน อะไรก็บอก ได้นะ Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยส้ภู ัยวิกฤต

เอางี๊ดีกว่า อแรน่อ่นยเอหนาะ นสับู้ๆทอสงู้ๆ ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว ชิมฝีมือนับทองตั้งแต่ม้ือน้ี กันไปเลยดีกว่า Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยส้ภู ยั วกิ ฤต

อ๊ะ แย่ล่ะ เผลอเชียร์ไปซะแล้ว ต้องมีใคร เดือดร้อนแน่ๆ Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสู้ภยั วิกฤต

ด้วลยวไกฟ!สแ!!รุกงสูง นคะอุม๊อไฟดใอห๊อ้ดดี ห่ันๆ ไหม!!้แ! ล๊ว แล้วก็คลุกๆ เคล้าๆ Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสภู้ ัยวกิ ฤต

ยส�ำมไบูรวณBรy์แบัสนบับจสท้า.อ.ล.ง าย ไม่ให้เครดิต อ๊อดเกือบสุก อ๊อดอ๊อดบ้าง เกือบได้ย�ำอ๊อดไปด้วย เลยเหรอ แล้วนะนับทอง Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยส้ภู ัยวกิ ฤต

สุดยอดเลย นับทองใส่ครบ แถมด้วยสูตรลับ แค่ได้ยินเสียงเคาะกระทะ ตามธงโภชนาการเลยนะคะ อีกอย่างที่ใส่ลงไปเยอะแยะ ป๊าก็มั่นใจแล้วว่าอร่อยเหาะ สารอาหารและพลังงาน คือความร๊ากกก.. อร่อยแน่ๆ อัดแน่นเต็มเปี่ยม ภูมิใจเสนอ สุดๆ เลยค่ะป๊า Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสู้ภยั วิกฤต

อ๊อดอ๊อดว่า... ไม่ใช่แค่ไวรัสท่ีสลาย ใครกินก็สลายฮะ ยาพิษ ชัดๆ นี่ของกิน จริงดิ่!? Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสู้ภยั วกิ ฤต

มีอย่างอ่ืน เลือกเลยฮะ ให้ป๊าเลือกไม๊ ถ้าป๊าโอ๋เลือกที่จะกิน นับทอง ก็ท้องเสียตาย หรือถ้าเลือก ไม่กิน ก็อดตายฮะ จ�ำไว้เลย นะอ๊อดอ๊อด Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสู้ภัยวิกฤต

อีกสักครู่ โปรดติดตาม รักเล็กๆ กดไลค์ “ขอช้างนอนไ๊ะอมเ่ใฟดช้ย่ปอ!๊า๊อด” การกักตัวสุดหรรษาวันท่ี 3 รักใหญ่ๆ กดแชร์ กับป๊าโอ๋สุดหล่อของอ๊อดอ๊อด เลยฮะ ด้วยนะฮะ ขอบคุณ ลูกไเปม็่นเคกยบมี สสส. ด้วยฮะ Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสภู้ ัยวิกฤต