Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore วารสารพุทธศาสตร์ ฉบับก้าวหน้า เดือนพฤษภาคม 2505

วารสารพุทธศาสตร์ ฉบับก้าวหน้า เดือนพฤษภาคม 2505

Published by กอศจ.ยศ.ทบ., 2022-11-09 23:35:31

Description: วารสารพุทธศาสตร์ ฉบับก้าวหน้า เดือนพฤษภาคม 2505

Search

Read the Text Version

tm iirm in m


☆ is ls e u îjww (© ) « f m a r iu S- V A A A »)0 y M lv im iu îïu ifia fliu e fu u a m i'j (o>) mJflWflflmïmrnïïQuiwa (es) iis n a \" u H ^ S rin u im m iY i ivmwuvniwùiHnU n VWBO A I ^^ À ivnJdvnrmMiidiiînjntnYnw jj dvinivuunitimnninvi MrdïruunhJlviatm ^ -H i ^ a , fmiJOlPIflBflOPIllllJBMWllJïW m^1uflyiuiinü a amvaiflfimv h a niB'avmm1vua lu«4,uubi^iJ| iila ivm l'Hijuj^nîjiu^Vîi^amMi'aiaa” <? j uînirm m m m irflîinvni f/^ 1 j/^4 ^wfifwhwrwwwnwrwwiiwy 'ïsYifinVl'ir1/u'iffiîmmFiv im uiitifnjQ fnr) I uvw vïbi ? ÎJtyeiU


TU Ü JniO îfim 44 “MiJin»! waTti îtastfn» auim.ni **S ^ O ^ uaeis iaan mnifiimiuu luivm 'm n u a a i liïa 'u fl nuaiïçiafm M fmïiîmvmsïieiîa'j îJnlw ■wtuan iiilas w«i/uan îMni utin9Jiiîdi yO ui^viO'j m W Q iuiüm i ofl/iarn-ima i «lO la a T u i b s u i i f i l a s a«ii l f l îmu'vmmwlnynij•a+îjïvfnnfiimJi 4 QJ îiïîn n B fm uîisw■u^jj^T^iytui a.a. nid Tanin w^ounfuiïïfm l*'jumuufiïiB tom y oJ <o ^ a/ mwmnmrM Hunwifrs ïam an im i fta ïu n n ifl wunîifm îa a a l fllna^ m ilia mfnjnjfi rm« mafs^ ta«rd a i nîuqviîiaffmnymmm •m•»î-fi<maiiiîmJu tofff 4 <u OX? a°iîi^n iT U fUNOMfnenmunJ tmiOYisaA,ffiin HO'îtJT3lJî8î 1ïimj vivrmjn awwiviaa^iî ^naaùtntj (naw<0 f1l I0U l l l vnsuaï Ivu, d&ioasn nmnninmtiif4iioH-af;ml jfnmn &O auas bdc uin BvntH*fniajs.io iJ.vi. uunîïua \"Iwtnjjiyâiuioan ÏÏlimhlMiJW71l?d1fi77}J 7n7. 71866 fiaïuartefu w.a.uui Bauiltjjvn <ZcC


Wt1 VIflFnflflTllîlQJ tmitufm'w, nIauvn1wtfifl'râinJî «u<Lu* my. 0& * tA 0^6^ M3 ^soonït&i,chijpma-jmu^titm>An Muencw ^ qi uuîtinviwn h w ^ mn:iT04iicsîdicuvnn<So HJOÜMUlJOollJnfUWlJlIOlünQOJJM Bïlîlim mT^îfinPlBCn Q1 ^X ^ f ft U “ w1n-BfiitfPiTiny'îuuni itfliJîingQivnvrôjmnwiri d as À as nnl^vnii w ’m îe w t 'j ^ ^ïQQfiîiviTaaamTQ Im n u w W iJ î ihrmu îBnmiKSuiînmliimTm'ri iiarinmT-j’U id tw J (v] niîmiQNw1nîriidnTtmunau #liinQinîüUTBî] mnsuihü nisfn»lucivn1viiviii vhui^nîwyviftfninvivmun m.v\\. ilîrvTrm mwnm ailTnyiQiKSiiw^v1i'Brtiâ^PiT^ ^ ni1wnijwvimülHîotomfl lUQI vnnlïmQijfnïmTyuTayfinQ'ii^iînmviu^T^mwmw rnaîau I !/] ^ msnmlunQnuviwnîowiulq mlarnchjFiQy •tïmurtTiQlïn^a^viîHi^piîmviTaayn^Tluvmu maiîiw ,1 A «s J (<n« w.n. o&) vnwitlwiïmTîiTuanîrtnBnvivnTijn to.pi. Ismm ti(unw^ mn^nu rmf Jîntfianmwviw Inn,îinnliJnd^iiÎTmuïmi^rinSpiT vhulîHifo'oânmuiiGïniiiHïûmmn ^cmmwnMninwu Piau mnmuricmài “ .... ejuiwwqi oijdniyinîfinSaimwviMortoymu nmnim^pilrçfjijuviûs ^mjfllïïTOiTOuTOuw eyinlmuii'uiitis ii1WT>ViaiyjjinnQ>iîus.... „ 1 » *\"«1 ! iS/ f as i %£ ^ « a I f'inwmpipmawnua mtyvwSa'jvnupuncnQu murfnuumiw fioiuiiTiyrmwïnuoïiJvif'i^ïOowntfiitinT TNUNLOoofilwlnmsiTiiJ nQiwî»»d-'Anw5lsQUJUPicJsiirAmQ ^ ffTBffl u.n.


M W.0. iru annuel u io n o u lm «i nw itm t n i m i t n # m s r n u îfmsmtfni woüi'jwlHuliJiyiü'jilniIïSfnHufi iminm'iüfl/lüfn'iiîTo 3) 1 d -S d ivmsuijuflifmojjjjon « TT n iîfoiJM n o ^ îiutf n ’i t•M> ......... u f lf n u m n mÿ a t j a■»j i •“ im u m «taflu m «in w n \"0flu a sH 0itjflT a n'n ,4 * q 0W ^l'3l0f0cT0^0tîf03J^0W0gM010H0^ 1108^13 <3 3) D3?y UWllfilm'l 0<i'33JW îl00'ilt00DK «11in3^tmilsVVym tM o/ s/ s/il ! f fn ïsn jo flïju iîi r a m lutfitj i« m i ie im n iJssivmlviïJ^mlmfifj fÎMDiJmntu uwumÆî 3


iim ufm ilïiuiflB wymnerm fluumivnn t *S u'muitannmiJi'iutJsuuij uu uiwSuBiiiliJvmumBfni sju'mpiQ^fJA ? mt^JQim v4im muMiili u1u5 m4a Gh)**mTu1/l1uI n*>u îujuu » 3> uiuflufhm a s> ej« iü i ï b M 'îu b s fn1iiïAfo -5J Z l4 y y H 1' uu jjunotnfn»» ? mI uwS'm4 lîISfnflffnou^eonjJinBIMfiUBUUQuJ mum nalfiï i\\N9'î)s:lmi,pf^^fiiiig;1u|iunnnuiîluu mumimlna liwiïaQtni inoviJîviyiîi^ni^Qw l^TïïiïW T^HiHaîQ vivvi O/ ! U 2v «& a>* HTOîOI'UhQinUlT'UTîJfimuSU *| Q1 TlflÛn WW UPlWMQlTIÎim Mfn f tx rf VJ ! <ü <*» ox «À « Avj»-»*4»*c5c£w\\n»I lu tefuQtJ muliJQiiTfMnumcnuuiTOMîM wnsnuviTBlunumH M v m tiiiv m iflîlr i î b ^bu ^ iSumuTntiuT^ndiunijQTiiütDS iïm <4 i »i i î£ lîew ijn B m îicm o rm'mwcu iiorniTiGmivwvnmirmiJiviinw mumi wiiïiBilüM^ulQluSovniipinluvniJ imuoQmnlilwmTfi 3 numcn ^m m îfiuonndim utm i ^ nQi«unnfiotii3umvi5fiwmj lT03LJl3l1BnQ1L^BWUlB3 mVIWnVIlilfl ^ iwn:uMtüjMiTB3n^:PTfl3 ^^unwfiQBmcuQBi iiBïRQBniTlniViWEJBrui^uiiiJuciïfinpiB^ Linw ^ï ^ ’* m:i]ciB!i1nm3nwm3BBiBiiB3 rj & £À i i id t/ ^ ^ luvmivwuGMi mwyiiimvioBmimmiyimwrfoîiQvniuuiiQj nnnnuon mîiïlwlRMiTmiBQinuuiBlwriQfi3 lilnm oiriy *] iiBQiHBîaumwmwfiuiViîn iiQQnwriQifimvjpiwvimtJfiHci'înmf’iw 4


W.fl. \\e&o& ininncnlnoncinQmviQi Viiolwnmwl^i^wiwnirilomîJnnwmwwTQW ^ ( k- \"^ A^ \\À miMnnutilotn^ownrn upmmumu BW, (î1îiiia:ivini^vm?sBan idîjjlwiQ^il^o^wwuiijwniTyni^Qüi^B^^f'is^mwivîiww lu i* mw c&nlilvit1in—mttnJif*klBlsimtsnuQ f]wumlsuSpsTQS<ktm1îlos ln*hlilTAfld»^jm«=.>p2vi 1 Ji QlrfaïUJJCWlUîQWUtmWVmB [wVnUQVlWUByHBlRBQnQîBVlVn kmyiiw&wr,ivvnwATriiJW^ QB1Bi^îB^a'jvnwRoy à* ‘nayi « nuanQiYhîJsn ^ laa ^ mvi b nuBTiQiTiwanviTvimBB *] tibv) <r nutmQiVhiim ûnlumuiBB *»] aîovi <i nijanrnmwwmvUtfla *\\ imcisraalurnw TïiJ1îflp'i/QJlvB£îJi-ajslQQ! iiïBtsQBijlî iinvmuin^BflmvnuinfmflnïBfa <4 çp ax A^ flOJlMQmunQtlülMQll mu mfloijmnun'iTWiTHiWMMuinci iîuiQ<3 tvmîiumifltfnntywin u B n rin M m m m n ’nvUuT^llnTIÎKSWD nqiUmHU1UflUflW3B$riCMUflQi]'n ' \\£ Y 14 IvmvmBim ^ofntdBiriliJimQB'ilviojjpTQ I iSqiB^wwiïiuwwi mu as ^ ij' l/t A sf ** d tsia bqu muund luulBîïivm vuBiuBrtoîB^niJiciüQnmiJ tnmuu BllJBf11JlîlllllBPMllQQ'S:Bl*lmilJT:ïJiyiCWnQ WttimUU UOQT1 InTlïlTüMlîîyiTlUBQlldl B1Q1 “ FIN” mniiilcmiiinfnïniJiouu ! <4 nQnwMWiBluB^nlûmni^l^fTulvjfiiHilriBmRiJQ bbbiq'ibuI u fnailviBiTiViuiLfionîinmBîJ ^ nGuâJflmttiTnmlijlutnnB asm lïMBUinviTBBuiy'un lîunQimj imaqiNViNiaBmwsvnufiBfiBBn A « i |iinmHiiJimiCQiB;iiJilïlwvn'3rfi(S«iîni nnQiflNWNiîjmfm o ci ri À « tsm i/j fri » f t l£ÀÀ (/]ts tsJ* vn Iwfa lil lu Lïiti'wnsupnnwiynw^yîfiuj lu uin lOTUJOjluiniioQiJii FimewirnliJluiuBtn nlinidi nulfunuounu


vmBfnsrni Biftifmvnn ^ 3) A 3>d vim yn Q iijQ itn ïn iîu in 3J4 “S ei 'S 3) <S[ <1/ \"S a/0/ MUT!!I mH3J0l4fU4 13JT) wfim\"HuimiJ amirsi/hmJi flfmnnhJ m^oynim^ ins’ illiJisIiuymqlfi nm mm i m wraoQiiTtUMiwm iJjiîfiwiiâR^iMuon iw uiîum m ivî W M4rioioiii^iiuiun4rîiviitfwrt^idwwfilwliiHyi1noai4mimj t* I 1 V> I ls mal aîananQiwviuiaBonBa'iou'mmatmuimQ ucisme A V*A tsd d iQcnnÔQflHiîjanSiinQ lav^vilwrfîiïQwvhni^uiïVijjfi'îonicim 1 d! A rsini^LTi;t!Jiïâiiiîunan4iviQ^n^im*QTiT:w5 uctsnimstwiocnmri isicinnFm “ njrtdiovniQwln *] ” nulmioq ialviirijnw<viTîin nai^Tjn^walilanuaïwanQniJiT^riwlvmifirawlil iSSaouri k* wuinw vulcÎq i m i aianiJïjanîwiwl^fiMnQiumiviwïuï'li îB^nurmQUîQNvîwnu Iw n iiT ïiim tim fa n w fam T iïi iiim ïin n U As riicndunîmi yîiwnîîiQimaiJTïïyauü^lvitijMWklifi^wQi <cmîJ n?ii^in^m â0inuîfiH fiJfiiîM iJW iiJiî4tîJ0^ e th irn îm lîJ iu lu D in iflrîm o à•Su n m e j ” ^ nm ^ iïB ulrçâiDw aw vn^uiw vj wm nauimT^ïuormciiQnQiiJ^T^lviunmjiiciîmilwwinadmm nnQTiïm asii^ïuîaMiwuosâiâaulwrfidwiniviWBwmi l o m w a waài^Tn^iîïwiHalminii»ÎQmi isl^ûnoiTmiaaiioQ ma unQiiTAa^fme aitQwanwmwiîïïiQQR ïiQinu'UimXa^'j nl51wnn Xnnn ucnmTisijonfiM


W.fl. \\aâto£ îü rniïwwutnwi^nQîJin^îijQniinviiwmf'iiî'Wîn VKmvmuci: viaiTQvj woew^wvinvinwTonnwyîClvjl^Rfi^iw^wïQ^TÎvuriQi flfj d is ' a- A k Q^piTi!jviîisjLiî^iMQwinT^^sîiQ<3ïinlyii)iin:ïiQlviiJin1wmi injw iSonSaMitm na ©. ninmiunia^fla^vwîïiwfl nos fe>. ni? 1 4 ^’ tsA , , A, ^SJUl^nJQ'atsllQW ^WL^tQ^iniQtljlFlwdQWÎQlJlViaQ^IW'ilOni^ InoïPivudfMrm nevmifoon^rtflîW'm'in tiosmoLfa^miirilrou f InîlnmuDîlï *n vioiuoilu \\uyoQnmnnvnsufmlîîmijyinunQnjJT31 1I ânlwliHQ^?nj'3iQwwnürï0^ïifim(lQJvn^«wîiiiïïQ ^ nu ma mi loutniiilmwQumi u fifn w flfiflfiiiJ J H iT n liJ U în T n w iiiH u 'fi W nïm nuiflu h jjifuïluwiffki im isiîû’ifnïîfiîiu'üO'j ^ 3/ 4 U A 0*w <m *înnu uin M tni!îj d -Wffiïïfl «\\ inmmifmwnnuuîn uoungmifmuoflluln J/ o/ 3) ^^ I 4 0/ ^ «n w n u ^ u iflfu tfu u ïn wousîwjjonuou fjw m u u m u enjmifiijmfiQüràivim) SornS «\\ nrimmîj'm awans eqw lulî u«fTfm'u iiJimn,u k> flmaîiamfumîuhl'ûwifi aJii timinamafi °i awïfiïstnuliJlflnfiminfuiiîfl trilm flu Iflînuiqiilduîwuwniti'tfifia'aiîjMflw c] dsmiuVI* usina i ^ <o umnffmniQWfl nnimînîjlQfïisaafi Msenanfm iibaui i *! «H q s/ 4 T ^ ^ BurmmiYifuni'j 0 0 * 1 0 0 0 lHH04iqsBTUffl30miiïttW0 fu »' & N ^ da ÿ i4 i& y ■=» oanimou’uu vmïfifi mmum ufl07ii004ua?mjqi0'3 w\\iaa\\iiîilHlîni0^0wfla0w m 0'3iïlui?i iHuîtaiïluifoiJ liJri'N *| 7


YMBfnam «mjfniMvn y1in^winnio^motiWQyiînijmo^jïTÎn^vjMJ ÇVtfuS^vnimm'lï mo^iJ^nijliîiiimQiüPiîoijriTQ IwvnonvumiJ Itf^viavmivi tic: Tum'iviTvyaSwmuîQ'jî^ nn^iïwwwLiràwwfil^lviHTiüimPia irilîawnwiiTiliJ^sa1iRyQnuJulïViîolii nmsnwuùtmn'iliJfÎFi irilîQui^ito^^ïfin3î)iaî1anw*viiJiJMQl^m^afi^o51rit5J!Juci;T(NQuiJ>iia'3(inw iQ4 îiw ii’iiivnsiiJwmil^ooM imnmunuTWlmnnoü» Iviinann QiiïT04lMiwin:iîiwawiilwd4Wwmiïwfila imimrmniuulTnîÎH *é\\ *>A i tiiru îB U fw m rm u m ii îm^nmnnoimdn1fa<5S1m1ipiti4(hT un moiJitmviunuflnmiîumBïOJirilîfWoQïm^wnlNOon î i n i i i aownrtianmYiîBjlH imVîwiJciBüldoeniJiivmouuvitija npîm ncnnüuuimoslilluMW î^mwQïTB^lMaài^îiviiiTiai rnwi'Viy iT04<Sïmowl(s m iT W c m i n ro lu fm ii*ïi]n o n1 n o lv îrm N ïQUiviaa JtX -=» O I if f1  #4 <& ffl numinpi himmannrviTiiiiJjsiiiym up'iwmiimviiMritfsinfiwh À1 1 wirrntfia nauu«iTinwviMJWivnnTiin wrmcn4nT04lvmtn4 umch ï I mymqi iinmwfiQuiJJcïinm#iifiüQ ehN, nvhïqp'ilmiQQ wÎMïikm* U4i cnlviwm° 1um47i3ni7^d4i^iîauafïiî4im.i aiwvmï uïoniufu iTiymQviaioaucQ l^inîhlamitmruonww^Nifao5)ri a1ni7tMFi anlviuiwmuuMiô'naitui ufmiMmnWmri^ou pîooaonnnmj ifau iioQpiinltiwuiiïilijîaidlToiHSij Irrçunîsalmilijultf n ^ i *« riiQimjmim unTo-aiTtimmQi “ o” î^ipilwiJimWmmuoü i$7i iip^iiwnTB^lii^iiJTnHiMiTon^^wi'ri ts'lfltS tS CL x iv a rita muognapivn 8


W.fl. \\e&o& TCulîllwIn Ü^WQnMai!JlTQ^>jmQTQUnQiyuaQTlVlirilMUQl idlTBuuimasna n2fluwuiQwiîwicyiîmîmfu Qiantjuumjj'uîiw.nu as • ff| î s £ iS d * f t tL JL as in iwriswuvn Ivifnauwuiyî^QitucimwüiviUQwnw s & ks d À tk 1' l s M is is fj A ts À is uciîrmi vuuuniuiuTtuyi wsiwi ïiiivhwiruQ ugqlurfontmvn wiij^wniciQCîiniînijQnlmTnîiioQQi fio^QvivnuuIwlMBvnwuiJiJ pirn^wQB 4 v t) u *'vp i U utisiiJwmnjtincn'JTiii ivutit [qq-i Îyiyi*imi 0\"umiy/immînmlmuyu^ifl ” atimim* 'lutimi vinufiîÎQidQN'irmQ'itiu vjWQna1jiJBniTirliiLoritinQiiâQl^fiui!iii miïTMiz iiràiij*Fiwijn(>TQ^âîjniHtiifiT'tijlMaJ 1J'lt,v''1U5’QyîjTllJ tu......... lîumtiQnw waQB^wliMïiQloritutmMvilviy'iiîi^tJiiciWR îWRvînlîiciwpTQ uQsmw^niTRW^yiâilvinwawi^lmiJWïQ'jdwri yj:;TOi îQ-3nnmj^ruu liîsmrtQti'u imaMi Tm^fljJ'j iwchuvi murm vntiusTimm tumjtinmuwMvmlvitÿ hmjI uvÎiîb iinmiin ïmnntu iStifntffnnîlvi TjuiomufQ1ti iJnuâ^Miulgly riciioin & M t is ! *=> t s A« ts1& is is À ci i-/ wwLmïmwBüîiQic^uînwinviüiulil mnîuswM T iw v w m tiw B Im vliwîQtinwnFiQi -^a I -*$ s/ ? - tnw i t m n ipfs 2/ ^ 3) I -infiffinunn 0 ^ 1 S>A 9


\"« w.0. î■4m1 u1n1nufdl 44 msfnîï?nii0*m m w 0 mflu*fnîUîï?Mf]Yiiï uflij^n«nfl0flyiï«iil4'Jwf]riî ffu uhinunnavi5 fnarin îiiwamSüflfiiïîSniïiJiuüfluhiJîiiifyijji %% ? d «■ 3/ c/ S/ j/ vnînuymiînü unimnïnfim«i?miisfnjwymnB ii 11 eün iofum nim iB U fm fM iïm io w i'in w m îs iîfu o mçmninïtufloliJu ••ujnQiuwimiijJiiTn wtSo.-iIwriio w'Nfnf’mïTwooniojfnn wmmviQiJ lni5w^iJTif^vii4ilT^îyiu^lvininTQijnTQViu^ mu îîmJMîyiwuQvwmtJ vnfHiQiHQ'jvnnMuunDvnn dtHumJTïtyi «oiwüijonwQiinwvnnM muviîîj^fiu no tiw lom iin ucstioi nutinvîtMmuïiaïB t iw : v)^mnwlwnjniTmürifinQïniJTïqjilQ QîiiomunQiSvni im:wQimnl^QîQ^lmuw«SuQïiulaQàilM^ty mu wimmvii^n^nm^HmQViTnOTîvi tinmljaUntiiQtinuuummjnj îhnnijwoukm lïHiUQlwituuiJTftyiim nomlfnmymn^mjtpiîj 10 fet.


Vl.fl. feuïoÆ mîniilRïïwîinwn^ïiiQWiuyiiîîiîiiimi unrnïiiJwmîfwvrnijQîn'iïtiiQ ^4 * t f ff| lu6 dolsu n w m n^dnnvd no^wmwuuu AnoasnrmjiJ«îrtvn iuw hli viiüq icluionïïQnviwwumviuîjlvitywinwvi^iîJiicnliJMiw ^ nu du cjci^^liJntiifnwîîdiîiJînT lafl^nïyEjQmtiiJumjmyqji riuîn viQntichQliü^Qlaîînjmnuvnu mwnufiwlîilîl ucsdou'lfiviuflm nooo rhmu viiwmWQi “ asluaa wm ?” os os os Is os I » VJ f l/j 1s tmnimJu^iWQiivioijrntfiJOflViuiTmoomnin *) ntmlNln ÀÀ <L ! wrtiQdpnmjunmvima^iynw îidiüwWïiüdrivîfu chéris Mwsnninuipm mtulvirfiG inlmuntfiiîniTiiumjiJfityniM Nu^rfnHimwîiuQUTQNflunu ^lMT^(^Q1^1î{J(^^n:WVlfiQQniLUllQfl,!lQ'3Unilî1ïîyiimlv)- rtia uciîWïQitiiJ^^liJvKJiifiTwôîï ii')iuunuyiui»iiTtijrivif»siaiupv3 lnTni>jmymo:tafloijlfivi]jfl imntnuw^ immimaeulnT nu uundunnwnaîhwynmviÎBunu lïtinntm tniinuimnlurntulnu os J * iTitinï n^lRQQnMw^SowumawnQoljuafiiiüqjviiilTï^iQwl^tijwM \\ tk À GunduiuvumiQ 1 is upiwI pit*j nimdhins'n ïiJTdiTwmti'N nninuumunn *\\ owTL<h^n:iQ^nî^dïiwudOQiidikiïiliJwQii nm îildrhfnfunu ï^w^âmynjijJinuimviaQmu nwmnwliInlwTSnmuiî'j'jPTQiQ^ mïwnnjnim-i^wiviMnnQiîJTlu^lQtvllviQ noQPÎiiriJÎ itiantu il


WYiEfnem/ aiiufmHui lMonrtwyïQiin^ieniTianwfiT^(^lQ,iMmwiilT'iï‘r] o s r n n *\\ ivmirn nmtnqi “ Bm um iiiUB'iJJifi ” unwQTmï<tauvnnmnff& oV JL av A 2^ Ai im îY m im o m jfm Lilon iTQ^ïQWwwuîionfunsiwyKiwmniîis r p Inr*]iiiüntio^iJiiqiijiJgiJmiliDriiiTtj imQnnwiîifn^mqiuintn imi:aïmtînmw nooriiQaiviHnwïJin^lwijwnio^lnqiviïnw iKyiirlnMOinTîHhinïln ^inna^nijwnowl^muniînriviifiulpi A ,1 nmilwlri R^^:ivi«QwniJwriwqijliid^vii?tiïn'lwlfiB!ii^viTjnTïw3 2^ 1 A <■* piîwquwi viTïrfnûmwvi'BsnT'JtTU^HilîSfnrtfinSTn main ✓ .4 ^ A •’ A «t nwîOWTîQomuumQowoliJfumojtYiriqom itmisoaittuluiÎM IpmaiimijVh nueamm viîîrfidfnwvitïüQfflT^ *] •h'MÎmiiïSu l^ïQOfniiTü(^in:win aainlwuajHnnuwTïf1i0fii;,iriîïtfnafjViW'3 F|t'*\"' o ^ av A A ! «& av ion IviïîRiTï ii^nmâanqi WT5ri'i(Smv1wfl:viTf]<!h,,m; rnTiriumion îliîtyoluuuwnMïviwviqiJ iDiliiTJitwulmimlijlimtonw nounMUJWDviwinŸinumi » c' IV A ai anriîachrçnsrçîlflmîwn^Mswmm qîmîmjpwaa^m Iflvn « 4 l>A onnwüooninuvnjdsnfiTaüBTkiimmjilTïmririitiimoawTswviîmrio *^ ^ ^i WTSiNviîinMSr.iliJiKSwînimliiw viaitiPiiicaliJimq wancf^^nsn lilnuw wimw^qiwqtijlîimiviTïTOîiTi iinmtnuoqmntMrnîvns rtfiunfuTnQn wîîw1 m^dauoïlîiru moirTqjJîtiwsoiviciiwtimno lunnmw novwsrfidrnmf'rm'lHln womTLWPiqwîowuciq tf^ m r iw o in n U B»«IUlfl^ïB* J5 12


W.fl. feSoS fiTïkl RQuvivj^rgiLJrviïT*U* JWTîHidmmSitiQnoAti^aislîviïnijnTdïânnPîi) riau vnuo4wnuqym:un!NumiJüu îku^n-îquïTm^nîrmen TQumumTQwinîQJidunfiu (^nïmanamflîBonTjMîîhqnmiju !jQ^iunilnitijinuvi^luTO‘0f1ndui f'iawjsoîWi iv w lm ifm a a n ££ a m m e -a ” m jMsoctàï fiMmwicarmîS|âiQTiTi!Bu ui^nwe^ 'Vinoi itnlfltiuTtiaqqi vn-iuatytyi u a ^ n n w ^ iq liJ^ iJîïq fn ïB W îtfiîiJ P iî iirolnviî'iij qi V)T:^iTijpnîuumwnmwontoaïwv?qn:^‘Da-3B^iTadtiiîa uph*IiJ rçimjFKmâiWFiwMîB^dïda^thuBi idaaenaqïlwiNTïwvi-Bfindwi ritïuwunmjiaFmuqi viT:a\"tlôf^:?îa^ ££hwaphu ’ a;lî «foajmmuuu uarmmntoq m:a^âSimmmî^unm:mq^q^aîJ MDamjWTïviyiîi^iTAaayiP^imnawi^iT^T l^flMBslîmnauMï nn*îvaiîh~^nsic>iABniJTt SPmkm~Liv,nu fl'iîau1piîp'*n t1o-eoi A mnstiïu^u lfibu Mîa^imunnTvnqil “ siufiîQs” anpmitiq a>* «=» ^ i/J !a« C, ïs ’ « Ai y* ms ^^nïlrîmHwamjrigviqnViw^ liJFmviLiWîsa’M i laatww rnTuasamnaff]m*'”'2>i'may m<4amjuatsqdnîa^iBTntffium4|/njvii nnrmml £t flyiS u ijq^tu w ^ïS fniu usH T ^Q s 55 ~ * * •m iijym îm i a «4 A rf ïUFmTrmi vnn HTaviummij iNT:B^^ï?iBuqi ££ m im i.w Q m ifiw îm w v n 'u ” U i> I ^ a/ T U^ 55 ^ U u î n u i ’ïQ t J ^ u v n ^ n D s l^ îî'n ? tfmnîae^ ms i n u m i ” fi | <^ 3/ f m m ciuïj'uin^'m)s;,n a tuin«ucvn ^ m m a jn u n o B1îm jm ic q vnu ” vjîïa^dïFiau 13


wwBfnaffiï sujDfvmiui (hinsiiwqn “ n m sIflm fliim m u rnn lH fliinn Ivmnwin uflVnfunPiH'MiBifmiJîjii wmsiïiulillfltiï 1*? IHflVtoflflMiu ” msôîi<lînôiQimQi “ m s fn p rfli^ m ljjlflm irm t f i? 0 0 iu t t iiiiu <in li) L m is . . . ” diinsliiüoiJm fviBîiniiîicuvnu imwVliIwrniwmflmjviQn on*r»ôm1 m1 U udniVm| uats uenuîynn| Mlu’Mlfi2f/rm i JJ (SwnsowtBiM1 HNiHMWiTUQ^imiviiima Qunn^ïiTQn WTÏWi Vima iIllWîlÎKSlQTlI'ÎQItlünlT WQnTUOQims nil!JUifl^«P1QlljQ1 îm iitftfliuïhîis îmtauiiaiJiîflNïwwwiii ?” VC6IÎ'mSsO0lmfitTn0viS/sw\\MPpwliQaJlijJmQIun“*nBnmfi hlWfUej flfl flfîJIfl UOuJfulJI ” w s'ïmlflTÏïBn îtiLinniimm ““ fla flQ iiflU i^ m iU B in ifs v n îJ m »4 ff]jiïï0 0 H0 ?0 li)lm îii0 'j îjqjtyinQ 0 ijjnj0 vmi*oiiqji0 m i i m i e N n n i l m i m i m o w w r<mv ift 011*001 ” ^ (fans wîiiJiwtîfiwiniionriiiir1fHaDnQi “ im^n liifl 00000011011111101 03J1B0 llwnillUlllJ1 liqjqjlOUI'JVlTIllll a>V! TV| 2/ »l JJ I Is d «s \\« *s | u 1^ ^ T n H iu ifl in ym i QiuoimiMiiJwnnuWTïmTïQi ilg ii0 0 ün U1JM140011Ï 00MH1J0 l0 0 m ui0 0 U01im«}ïJ0011 ” “ i 0 svTmi0 0 v n jliiv noQFioiariïrafluiiowrrfidfniira dJ ^ a JL miuoQ cS'nnïnvnonrtHünou'liJlwfiio intm^utmîîipiviïïriKSwi rîoliJ 14


W.fl. \\ssXo& îJTïïiïum wa^W lvirt'ir imwMTfllnmnïu frunitnio Q^nu^iJratylnnjmtorçnwîîpu^mi 5^m?iQiiïw,iiwyimQ^vifins nwîQ^ch^nïEjynwiu ^uriTtmrnaQtntJiwliJ'A'QdwnQT nîîtf-itfpn üifi^inlF)ûn!auQUilT:m^wT;^iduniTÎ^i»afi>3Ww IfmliJp’i^iiTîMJ tu îj'ikimow lumwnmmajmilîun EÏi!jfiti>3iïuTîîKiïh^n: niTUilTslnumumî'lviqj unufmn o e\\ i À \\nis fj i o> et m a h w w lflmmîiJTsmîWTOtenîui<sm a ^ Ivity îh^nsn o <=» ^ i «^ ï-'*» A pi'3wrniiQWfiyasa^Qwwimuwv)Qni^iîi^'nQmwFi}Jiï'3ViTïrtidm mw «/ =« «4 1 rmvnma lîlriviîîB^f’mctoVliJ tu nia nnmciQ Q w ntnuw m îîBnounîJim iriTwwwviTï^ndai t^a^iTiliJLitu'nLnalwiwB'îln^ici m a u a a im ^ s ilh a r i mw tiuqu wm ia3jQwtcB^£^^n:nmwRkii5^TBylil mBidmaan^nswB^ unu a 1 ^ ^ <À nwîîHiûairçïn^mwTîtiiQnnG^mlwdiuntàmnBiîtomioïmiB'iVhî mmJnâ uavnlanï^miîwviwlu wTsoonlawimrrt^aii'JïviMijlîjiLvl^ À’ * 4• mninaiJumiTu T^ûVlïiMSfaanîïmn^ni ïu vnîu hStiikjq nnî4ilîsmf1iinwîsetosi nos nQntmnsaoamuilîsiraunflnmkmiQi Tsa^m sT^wni;lnîrtyviitm Bi^iTy.<H(ifiïu r Q (iwnîïinSviiîïwifrt iJîïimfwpî^ntfotdü«aaa^^3ünQnwpujipni m îm n u ^ ^ f ia n n a iijm u iïG ^ îw nwivitîiwumiarinwmwda^ma notJiatfwiutiwvjwiïrinSm m jE Jian an i^ ^ n rtin in ia 1, ^ t, ' *, V ts I zs j <Hins 5^m ïw w naiJi,3nîJiw3iEj5qjviwi(inam:nn(rTnTî— didaiaa%iioQ SnnQïw iwjilciotimoriTrinQioTiMoti mwvhwaMi 15


vnufntrm nmjfrnvnn lïlwutytyiTJj^iSjjriiiviyîu^QyluinQmvjlmîïnQn t/ et ucnnntmiu iftyvnmwniTCfniîoQi “ m n ifn im lu fn flru 'm iiïï wnîoijgijnjjiniiiïoîffi ivnb ? ” WTrniîifiouQi “ sri3Jf)CJi<a yiiwîfimn» ” “ aiJjem wseslîiÎMfis vrwîfinjjs ?” uTïfiholiJ “ Sa Sa M b uasiftucjtiCnJ ” vmFiTftoeii tH^nsmiiüjjÛRViwQîJ iwnsiBfinQQi pmm^ijiyinnn nu mwifiiWüwimlRQQ^ioivii^inviTïoîl^ïiiJfiQuntiw uoïmWQucq I ts V> a BV yi A ?£ QiisnouwTïh'NSmm u sfi vin1nu cj/ ^ d ucym na^âa ^insidwfinifmjlviiTQ^oriow imTiiïïniNmoflüirmiiw ho mnmumtnïlnwwiïhitSmQi î^iynrfGlqtwiviNiïdNNinn'n % V et ! M iîu n m m n flcm n im ^ ^ ^ g/ ^ WTsriidnnnT^qi^ïB^îoimuwiuîfaimsethdiiïijn ” iTim uiiioo liîinwuooïlT iT'mVlmcm (a) ünnmrsnJs, jîhuàlnfna, aîîiinaTuma, îJastmious, {fgiTonagsiJflî uatüniuauigiJnî. 16


Vl.flf. feSoS unricfluriiiJinitwiT'ni nWuoiJplwlRwauuuou “ Iflwaosli ? \" «hinsiiNuin , “ wtuiiJWQîiÎQ^nwQniHcQPinlfi nonuijin'jliluwn'nijnn iiunitnliou «i oîIh * e* A «. mw'îfm nni!tifnjlîiaifn3 on«Î3iflu b. wîninviQPm nfi<i:cn^tJoiiyrt4TinQitioafi nos n. âwth'jp'in pimijüfilUinjRQiJQiwnlwviïiionyin ‘IniTnwirtrîo^finSuwïiîiioQ ânnnmwtiiwfmnwiïlwmn lu«ihntMt*i*u&u n 9j£ ^^ ^ viî:^Kl(noiJumRlil^ïfifi>i!fiTiniiiQJd%|inïiïiViQR ammj uviormwliJfiqMWth'îrin itîjwvnlwiTtyviimjwTSrfitininT^uunmii: iTfuuim rnmuwQuniTîiriQi «hinîrnfi1uvro^Gil'i-o^ unmoîi Ai “ fdllîJItfdf’UU1lJf1ifl'U4 ” MQU4PTQtfGUOSJlMflll]vlQ1 wTïHiîlfiilwviT^iJoQiilQnn^lmïnR^p’ÎQlri numunwiQii msfratf “ uilan^ vhuflVûîis:,' miymyniwnïnyjjetj’nwM imlnuîn înneu lumsu mmau imisasuu nuibs uinyiw^nmîjvm îwiiiîmîiflsiviesmiifrj iHjjaenu ” ^nsïfilulvi mTiïnoiw^nnmuiîuuu fwimitunime lïn iioQÛn'liJwiiiQTuntiintllaiSou •) nmttAmroJudiim* *\\ un ^«louifrm “ ufnvhiiîfiflîjsîis ?” vmriidrnnTUGnu^QîoonlMdwnsuoïnumvicnün wan I (<lll I dirons im ^ 11 PITîSqt 17


wiifnani «mjfvnvn/i ilTïîiïulviîQjQQQ^lwîiiïwï'iiQfflTïviinîi('ri j ttwtmidwn:; mS mmosriiur1iimiifumNüiiiviuoumHliJ^flî«VM U ï^«i|fitiiiini!iiQii«riiH’iiîni!!JjQüiJiiJJTaiüQi “ umiflsuuu A« n a q u is “ lîfNyhflrjjiSîrè n'iwTnnjJs m im tm lm fn n iîi ?f3JTs u m iînM flfim flm îftm m iJuij'uijuiJoiiJniJ «Sun: y3)iermifloli] a/ wTsrfmSmnTttQT “ t<iun um viiuffains ÿ, fiurnnifTï<a^lj/ii?3) »> Tc^t ^V îwififnmmnlLmiJirM umiwfmîJWfl'imMuutfM nm fl t' d SlUtllJQUflflîffM ” ucnnyiî'îUQwmvj^^^nïQi “fiufiyiiîfïJiBMuiîjuiîifmHjj?iïiÎ0 vi'mîmfië?” K^Vl ^ 1 •1 y«y ,, jj n iim im m uvnvm ^mnsncwfiu (( v ^ d mnii0fîjimili4iïfifinuîn vrm ‘u o u n u îT f l'm îAnms«efT3finiO'jiïirr w iflin îflm iflm iju fiiia M u im D jj ^ a>^ i 1 y i ii luHTulinpnfjîîinïïïïJ liiîuTiijyuiiinioiifus 4„ frnsu MïimsfnTCSu eh^nïmwf)ur3i1îi“B!JiitJcimiLm*Q{j^imi4 “ njfl uw a” Injj'idLonnQü iwn;p^unto^nnn<M]jniwtypÎQiijwriQniiiii mnmaQTSTiwlnTQîJiviuQumi 18


W.fl. l£3<£o£ 'uiWTïniTîî îlTïKHvjwirîvilviTwrtTBmTQnpiTJ uuorttolvi A 303iJî:ïiïM iuw ^L tfm m w V taîe3^n:iittm unnn;m fllci e|/ «|> utym uajuqjqp niTQiJiQunnwrifiïoTinÆ . ïm^iotnnMüNdiuQiivm'fi *\\ ci ffj J> *k o <£ * a won *) wiunimi Iwtu h iWTisïmsniiaiiniuTTHiMTowoa won iiQOitfîHlxQm1jnio^nitivifi2nxmTïnryîjJQt •ü d pioontifmjnmG'JUi cto^n: « CC^ 55 I o> wLiuiWflouwî2fjhâmmwMmuâ'Uî‘i tinpim: usfi iirmou Ml ’ rnvinfl'râfli flu” in5ofin»ivjnv) d^inïyniQimyMiiîQ^ijtytyirfTiHiîuiJiioofiiiJQn “ 114150*3 miiJiivityîîüjüjiwvis vm4Î 0 ÇWsm3?ï0u lH m iflflflii iil nvmi fTtijüJi efoini lïlufm^mwuuWmsliJ ?” “ fuinufn i^m m fis’’ Msnidnoij ‘‘eunniHjjiufmjjii jjVhJliniouriWliiiJ ?” “ fmum” mspiQu “ m üili40n 3JH03w^n)0 ^iiii4i030i 3vn0 mnsiJfnfi'm wliilii'üQ* *i m uaïuüiu^suullmîsiLm^mli fmiîiw« 0gV13JlOUn4UJ03U01VJ5SnslîlD£03lviïJlllH14 tm nflîlJfM ^Ui la ! î> rt^'insw3)fiiwwîîtiüiwwni nnôi^lni^um srintlflim m 'ii *\" IICV3 uîîfnHiw1^HU5if)'3Ch^nïiî}JViî1jm,i^n Imwmîiufnvinilnvh 19


wviBfna»|n «uiifrnvnn “vnutfàinï niT^vinwoi-JienTnîmu^'îifi^ imuÂumQiJunmmBij vînwmvjdiTiJmiJQyl^riiûpifigviwniJViî; ninnculvmîilmüouuu u^immiTflv\\i^ÛQmuoîJ* nQiiwovuîi ✓ tuntuw iî'um üuu m m lflu o ^ m w m n jrn îjlN imcuwu*n unrçp'i'Upnwin «^ 4 /À ” m:Hi£i?nviîuQQyM;fm^VîuoBvnn m uoQnjîT^oliJQn “viivi^nfis trmrm wim?iJ0um\"w0m40■u0^mmlN0™'mtemü?n m,srm tîm ci^Iviijî^fnDtnnQ•ufjmslîJ ^usioiî'Nfnüviî'nmifnliJ v 1 ^ V| I ? î5 dywnsviG u0+0m mhjivonuuin “nms^momuunio^wii'mfl uasfnïfijoiqji u?n mnlfflfli4i'j1l1ijImO îits ?11 ** «x ' tx 1^ A ts ^ ^ dwn^sinnwviuiMiJiJinsïkMnny^^nu liii«^sn»cinmjQiQüiali i-jvioofj miuw^WQuntTîinQi “firnTu” mucn l*JîüîHWndUAilU ^ ~& . «✓ ✓ yîiwuoi«nji:îil«Qi iîun%irôwsrfitlniMunli]nTNiuun£ wutmnumj yimtnwQiiOQ WQnwwwymiîmwlfimjwiiOQVilrtlu riidiiiiîJM'îiH'3iiinmtosnoannfnviïiï:riT<lfnlil*l«Tifln \"j nu tm tiun'iuununuhia^inunQ no iobaiqu lunnQwwjsrfirtmlnnoij iTiyvnmj^n:wmiiuounu ÎJkwymûnmiMWimfiBWQîJ modiiîiswtniotiwnu w^itfpmT^moulvîmvw wvunu 20


VI.fl. IsSo* fi d ts d 1/ d mi m » vi d niiGO nîovi b nttGQ nun * tiliciq thinsluwri iwnslu TsIÎW«flQïl viulnuu IwjliJjjlnTmfitni DwyîjiînHiofiRTOvinwHu^nTï ^ A Lv is <& A ix ^ »/ w nuijuïinndun: UQornn^wt]Pi:wmJi:numsjwotiyimQiQ I ^ a> c'*^ av ^ ■u w ilîJ u^fi^QimuîîfiMtJwow^înw innï'lniildtfiinïQn a»? w«UJaiflinu •Bw«u»ljJVwAfiv^laî»sfiïInuwn J5 iinmîriitirnviîMniivimtiüfiouqi “ lUlwhufM ninS uain'iMO'jffQUfliuwuüîW'Nlï fleiniîiJfMnitji^uîdj|u i t: -s ’ •uo^m oti'M iun ? d AA nnmilpiuniiîwmTtfiivivn iviwviTSHicSfnviîoiilmnjiTO'3 j^^n;naurtfiïw*wviwf3!j unncnoijQi “ fimmi vhuîflflus: miHmi■uJïiflfiitiniofllfjîiïluniofylniiuu uasflflUfJtrNÎΔ ‘‘n tn y lim iiu iiïiJ ï^ n ifJ u iïlv iiJ B fliîiu u u fn yIi u î s imsu asuu nijinI3Jta V SU InlaS^l/Iivîîj ?_ d <foin:wauQn 21


winfnsrwï îsmifrnmn lîüiJiiiiyiviUQu'ljJw^Tiîfifjriww wTïriirtPinviiomuQi(Siin;diwnwrilmiciQ rçmomrfuiûadou pîoliJ Iw^fiîh^nîWTQWRQiiiJTQiTl^iJgnjnîu^wwLinQ'WTïviriî «i V rtidui tu nuuiQj J* as «s ns & £ <4 l niîri<tainsflONTiJuijnBrfi(SuifïTau mwuommwiïwviîrtitSin othw imis<h^n:iuuBinTiilviq)îQ^ijTTmnimTüQ^n'5 min d I a> wTsowïuriinmynnijrmuïiinQuwviwuFiuuitN vion^iurm rfitluwîîïiwnlQQimuMiuïnTjliiqiâo * lu d n««MWT:rfiiJfn inwiiilïiïÎMQiiituiwiJmiJ uon<nnîQiîiiUQi lumjmgm ouQi«QmiQ^u îQrmiMSiHSuQuiQtiuuin ^w rw ijT otiiiuqu nSülmJ Ivifhumicstfun iiosilisniTrtinîylîimuuônu«B4iviu ïuiÏMfmwsrfKfaitiTsnMu nTi miothlïniY*inluicïluo'utwQn muwîîTmiQiusmuBUTin iipnimiupiiomnicn^uiioQ uesliJïwiSmrm niTBBuifqjmîO'ii'VitîfiîJV'îUBPiQiiJ ms tfntimm^ilîsiflumiSiami WnonoiwmdionQnuîfi uinn fmuiwin iiasimflfTwlMrmrîwfl limilMDMl| tflfllfi Seslïimj u iifliis M iliJ ? ffliiij^ u iF rfn u fn iY M îrii t t- 4- w n —i!w v w i w m 22


^ <■» -'NiÎIQ Uv îi'l— A A T<mm mïtyiiîyvnïQpi QU^Vlwfl •*] ViOU'lTEU iTO^Liirmo vwi~u « rnjinvi w iîa tiN m T in m B 'u 'U w îï'a a ^ îB maji-BBLiBnQ'iu RQW^IllJWQÜinTüFÎQUllOîCÎimylj^lwïQP'l ita ïflfu lïû u n mjinv! Tntiu ^IciTîQpmunTîuitiu'lfdfi miaau iiîn^îTuuiknpiulw me nîunnviwn iwÀtiuliwTrt'JwwiifwiïpÎLViyîun IfmlwmÀu^wmwwkoniJij A# ^ 2S ^D ^ HTQV|Rnjcjoi]TïlîiïwuwimwQ!J QniFiQUifiuQn^îRiumviww^^uim'i iTQ^ndQ^Viwnm'n[TQ>3UTn muviïï^ionviiîQl^QiHijoyîJiim wsuRwlviuj'uu n w ^iiiM u w atilm u w n u a'u m uii im ios tv A \\s »l d e ,C (] i uoa *] envicnunu ^flfmsivuTîfni vnummnîflQi^mmu lwiTf3<j rm ûw M aum viflufK m 'im nDn u w iîtJw u n liiâ iu iîm :m ^ w w iln n B w a w m k in iV îu a lf! a m n a u i a a ' 3m ; m j a < U y t i n w B « iTa^nâiumviWBW^îJ^unm'imew n a a iïa lw jiu ïm n ii^ n laûnlw^iwQwviw-jïD^winulillîlwiTB^Qiki^iiijwmoinvj Iw 23


nviïïfnaFn ainifmmn mQwviin^wmTUQwiwim^îUïTiTTumTïfilviw fî-uia'Wâ'iNiTrim 1 d 1i i\"y^1vinTij'!î'iuQUMifi,lijIfuiitinfn^nTiyTQjlwf,t^i!nn:n fiQaîavn mi TPiRQVivnvi •3'3wviQ^^ïPTa'3iéiJïQiliJpnCTQR$QPn murmpiflBinriPi itîiïfilk'nemïPiQ^PiPim^ T'jwmnf’iQi i^QwMvnïi^uwiptBwwmQwnfi^iVinjiiQfiïlT } ^i À ,A iïuwvj iiBomn^HiJuicButiiaflBnliümG^lmqoiiüLitimij'lrii infirmai iii^piivikQuiJw^ïLi<imu}ii-5[riwiViio!Ji-3TQ^iîovitffi 1 d * J, i À t; „ % ,«t 1 i-BQmwoiQ-BiRiiQrnïuniJîymQwinIriQ-3mwnQnïQP,i ucmurmi ly ay a/yit/ s*A c£A ubu \"îb^ îq ^îvnwmiyviwnîfljwwl^ nfiB-.-nna tmnulcin upîlR^ Bwnnw»BmiQi niTaiPTrjpinatmjiiiiJvswriBtJioâ^ tYtTisfisuu nouiwrmuijmQinrfuuirtnuinÏM lîorçrnBwintnjJiutfan'riw chimrmflimiitymInijlR RQiwwmilwlfBQiîjSRBîlTïBJiîflwiriwn rçîâimunQ'iw ^ A. fc! i , nyuwimnBTiïnnnuimvwrmrm ivinîmnniymiiaspiauiN'SQj 1w |5) 1 1 i iiomwiiiWnij'îLlutQoilTiTümi fiîuvIbiijwI tbiiqI i pibV1î]b& A ci 1^ * lum ninn b inBwmw îm:wBQnunuoQimni^^^QBiwiiîiij*rimvj ilïïr i mîBBlT^winuitiww^îBBBBUBwimnlR umîBnlu<hm?n 51 | ^ 1 1 ÀA ^ vmwntuwfiliJQtjludnwiïUMw'lfi îwnaVliJoMÎfMviitiîJÛu îoiïti * i / 'à t# » ^^ nutuwBîtîîuf_l_uwiiBji»inlTowyiinmjwiB^ nituiiHnwowmMîwjJiDnmi nus viiwmuo>3iJw1fiiioïwoifi?iriti^winTrfin,iiiMniRw!u1,Fi pîtntn *^ I «y l ^ ay^ ti A fa iTwyiincumnijnîuwf) mowiatD^nQiwviwnQ^VKîVicnanTSfiwwivi iiBnwm£i'3nti'3Q^imiviiwwviiïio^ïJi mfllïrçimmjmiwvilTayraiinG 24


W.fl. lsaè!o<£ TQiiiwmtiiviiJuciïfiiidiiJüWîQoucMiofi <v] lîonO'jminnBth^vhv) Rnivjenmtminijmlw^ivjïi^vivnnTQiinîg *lwcSjJtiiavînuy3n *] 0 0 ‘IwïHSmnwiiosvifinînüEJinliJlijnmpîi h n^ncmiicw uniïw U1 ^ # I ^^ wu noiNrçimuluniîlî|,nîi mwuNinïunmifln^VlilvmuaytjBu îqWninNUÎ0^mnwmi0m 3flï01J0yVllllï0Q4Vm iniîQiiîwnurtTürtnüvl^imiivioiîiJJ moiriûulillïluvm'Ui iuwiJtsI üïm n«i^:mMwlnQilKrtT^nQiwm0«T0wlvîiinpv3i0^ irn ivinmTtuluï'înw«viww'liJm»ânî0jnTTviotSi^w trwilTîîumto QI it4im* nw|/Jm?<Kî>dn\\nl^tfmam-' jn im:ui!o«wufM*luiJtimtw too inn piîuwQuoïnîuimnoii nnluwüiuiciiKV] iinnmimt^mwl«rw^naiw0nmQ:lîVi«nliilR nilïîiüTwwrhaiîajwdDM'iu niicniTümnaijlvmïOJUBMon*'] vu eniquru2^m»mÀ i*) oà nT&sOüuiJAn^iu4M” im^0iiu4uv\"ï^2ô^^M vournuu^mn winiïtnTauiiNmj ntidininMWjnliJotiuMmiQ ucîronsinathVlT nwmjivmmituinoMViMi ^mn^aon^ininu naMWMU nooan il v 51 mnrluïJWMislï'îiïiiciii TwniwiSuWiJvilîWU'iiJia libanî'-iiimanlvirniiwito imalfidnn i.i. ndPumvnjoisniWM^ilîi oîhouWlmluvndn noo-doo unvi na^vioowl^lil^wnrli'iïTi^RQVJiJVinâwnfl'DnsiViwi ls o 4* ^ A A *s  F) A «* î-' ua:tn|THijinsnD«'iüioormn<Snviu ma Inodmnouwnirpio^tiou TwmîathulQÎînviünntffimaiTj \"î InmiililQinumifwidiiiSGsmt) 1 ^ 1( ^ ^ viauimufia BînaiïÎMiriüBüaIiuo:?5fin:no iqcnuiîOHONKStMViHn vmeim îBiÂa^lHtlnjJiTfiiiijfinnTïnanmTlaamiikiiciïwa^ *ntulîi 1 1> 1 25


wviïïfmwi ainjnrivnn vtiXuTïUïo4/ijiJi'j§u&«.miSMIfmS m» un vikiQijQnQ'nctofinTiJ’aQ^i-BOuvninn uoîlïfnTlnn münani OlflillOQ ^ A ci ÀÀ as l ucïlum :m «nvi^uvnn5w njfm tn m :i A i <*» m nic^PTQ^riiTioofiniilwîQiJïôpilQ tmwiflmcjôqjluwûins ^QiîiQFiliJîQîjcn rçntwjîyvhiîanîu'ïuuian îÿiumfîtufnîuvj tiîJüiîKiifmliJWilwvi^îïQDï^ün umvjîiîivKnmm’iio^FinlwlFi'DfD TD>jQipivminm mmuuiîo^l^ulîJwrmi-J mnsmtijuf’i'uatnm 1 uQ:mruiju<w *] m ^T ^tnunan^lvniJcn Aw ^ ni a/ l/i| ^ «1a I ^nnwwT^mmj^iïihumwnQirçïrimcisn IfmjflTiQas <noo- <ioo invi p m u ^ T ^ m u l^ n m «so ru hoo umynuu nos ^SfîfUlTUÎÏÎJsliJru « taourçm^iïiaaflTia'lflafi loYlqumiJaiJu vmattastrt^mja'upu'm ! uw'BmiflnmNimiuT'ium metfyaiâulilvîeu FionïiüjpiT \\ m 1) itawiuwatyï miu b 3 invi u fn rn îm a a F iw ^ lïïru boo inn iTw^viiLmyviiîj-îlvinjivicifimw “ fm u ^ m lu W fm a v n tn m m iÊ jlü ueimuanuif) isumnyiauvmuflliJ is,ooo un i iim m irm u fiifiiiu - U4üu r n tm a n i^ p n ‘ uasm m njfta a n a u la u a u iîu 5^ fsflQsmmi m^Hu^uuauuPi^niviü'ias” îiwfn hdwTïîn maunrui^anaumuiîpnMmflaQm-BB Til3Jlïmn:uqjMiiîuifi!jQnliwfiQrimB i-Ba^f'ianjTinîJitiBfl irn nncm^îuiranwvilyyilw^ï'iiîjniioQfiiTian iianm k h lu m ïu u u^mjvmadniïarçïCScttiGOPilFiatunfl 26


W.fl. ladtoS «nmtmiiîwimïïQpiîQ'îinnuoïimiRn as « dA |/|1/ 2a J* e£ ts A mawoflymimmmiinHooniiiQlQ *00 m.n. lîenTtinvmuiR riQjwouiNnfiywnu^noülHiunciiinw InuTulnaslmaiiU'i uennn ^ ^^ ^ ^^ JL ts piQO'iiâmifumn,aivîwTiM mnsljJiiuîowoiïîWTmjîrîiymn^ntu iiJ!]Riâîj«üwm!jnn^iio:tw\\iwQiiïUviw5viTfi'lii Gj f & lq Ij] M o/ ^ iB0 iJnjjhmi h n uuiiïeMWinfïouliiIiJfnimua'J (d *U^ T » *U umïïonüflIlflïiuuînfluoufo m4ym iïTrii« iij0 tuim jfm ij *1 •uifiunmumfiinmjiiïo im^rnijlioaina imn^iuirinlilwijtyviiîQPiic^iîfinwin munqwnisviîiïÆunnfilijlîï molilnunu T•J^umni^îuoulntitu îlîiJinïinmi'lnTiQti inoulvmlno^ninVtiihni) MmvioooanGfluoiiouvmfiuin ts \\ Vf 1 d& 51 îtinnuijolunfH•UUN ^oü^iKNîQmnmoomu£ * mm nnlviQOfiQiiîQ^iînotmliPuiifiwintiu'liiji won ^innfiiJWMDaKomÎQliTïrin ts i ^ 1 •^ en & otwîfMirmulmj T^winîflViiJntnoümaoaitilwQn *\"A i ^BnaiLîQmtnmwlî pÎqîqu vnaitnnîfm UGîdnn^fldnnû'l'WtN fBtinTfiwmnTïQunTSQiîiliiiîfiüliltidifnmTvmmii lîQPTfmitiw'fiWQQnlillviwlwlR nwnnnjiJismiitniiDd'lfiîii nmjuJnumioQnvioijliJ m:uumuiQcniJiü ifin5'] nÆ^inl™TwifwvivmuG^m*iGu <31nnunuau5Jrni4ijnu ^nîMïM<iiwniiiciiwwnwimiQ^,3iw»iijuinu iJon ^ ^ «Wï/ I « o a-/ |/J 1 î-jum lfmulnuimyidiQmo^^ulî 27


wviîfnani fluiifrnvtin (A A nufnmiiufl'rtiidtMiJonituutw *) minuimm ifm Iflflsfnnmiiuosuuî q «u JMfnîurn'încH mowojivliinsnQiwutu HuuliinrMfiîmn WQ'jQi immuilvjncuviTQiîwiNFiRQOituuvilïn^lw^mjHriiovi « n <l îwnimylîTaowninuliJn wolRntinulMUTntuoonviifnSiJmT ndi'Md wiJ'intn1jJun^'aviiPifiIwtyI m4\"udwXiuïnnu ^ is e>iwp' ujuumd u\\nIiJrl*qu iiciq miviflfw 5jn^q:wviHwntmmwiiM AA m ts îs â V Taumruufu *] «mon wimlwownnn'jtirmvmupi nQiwidü ls ^ ^ î-'' 4 ^ ^ O A X ÀV ‘TnTwmuaQ HNnîwmauMwuuTdnî um do: imwnrî Hwnmoiineuo: «s nnj ma « mn « ntmsWUru d mn u^oiîiymwîOJtmnirlm^wmnriQ'iwu TOMmwoq:Tctiin^luiTQJwwn noj n^i]T:mmrhm*wJiiùu ,i y ï *A , , ; , 1 ! fmlufiuiipuluuu ^:uuonimmnrhuduinvi mIvm (A A f ^ ÎK i ^ l rrnwli Ujumoamnoy uwïiiniriJTnisiiJiiiummiJTSVicnfi iiQTimliluonnwHonaumuoQ i^Nunaiwuquiimaaroion0nuli] ïQiQoiliitnuun lîomntmninoij «■fluu'nTluGïiOüunlvitij noijwiRQü iîal«tiJano^îiaiijwîaomiimTiwd:diJNUitiJumnriM mwo Innmninn milfiriOMinw fmlïviwlmdT^dwliJnQwduiRQU iifiiiîuu wwmîoonvifnüViMuuin Twmwnlulrçamduoqi “ tn lm iim s ïïîiîjljjffiuiwiJïSîVjq^BïïîJ fiumintnlîJîtîQ'îniQ^tBQ lu’ SJ ^ 1 * ll?nJî§;^^u}J^0m^lB0uvlv40U,, 28


lumw : «U- «a. ®oi ï - vîw« fliajüuauviuiUîfmJaQWfm)jS?imi4fvu0Ufnavnîi5B (w.o.ilw 1 ) inaia\"iJbî)jMiiï0 i‘i)'îîjjiia£nia’'\\il0 sü0 oviviiî luflïTîtmfnnfmiijluin ------ a u f l i È l i n a n i a e n w l i l n ^ i n i


ibsjjyi 1111? uwiraiwMisfnijjînn vrm ib: via. n.0. l mOa»>ii


I Ü Î î BW àJflSI 9f ^ OîfiMnwflfNfltuffu *^ ^ ^ iSilBmmtJlHfiQ l.lJ.îT. </ *ï «I ifll*


l Tl HVn^stflfJfU4î(lï'3î fm (nime^nmavlîijlmiaï^iifreulvfiJu^iKUKij)


ISIS fltU ^ Q \" m u l u îjcyâii murça.... uwnmnatw cm inninosnniljJlïoii cmin \"j viotiuuinulMounwonviQ^uoïinaîJRnïLi^wiTil^'wwtiViîiï miyni«M & *À a 1' A wnuïtiwnllafliîtinmifiiilujnailmiinmnüniwiQ ntuoiuî ntunu « «j - A 1 1 niuma1u1ni filîUQon( fiiîuhbu nanlnvioitmi imüUdwnTiian n1tuia iwn:H«oaïlîiorfiaï^iT:mwmo3CiwuT malaJruf iauiivi2w^ nîu^Qimmvinmvii'Jiviyisrtuyi'sriTynRai^finSLW *] ucuvmmmuu lîanothwuiio^iwmnfliJiJtuiu ïgalifioninflauosoiaauMïiJFi C'A à •* aa a nm^a njutfnQiaaT^tnwviasijianoiLncijnLinMmnruaaQ itia unminaïQliJviiiaBîWBidliJÎa iiosmTuviTmuQrtüviuHaliJin^iwiuw armuumnsat1u^a wTiJi:^o:jJianoiaricîamjnwiJnnoî!i^«wio>3^4 ♦A a îJnngainïuiOHuauimnaQMflnunaoaunmimB iicismvmainsfln 29


WYiifnafl/ îiinjfniviwi SA ïinnnmmidti^îJ__ di^iuiFi\\îni]îi3qîvii^Qriairfnd?iTritfM*l^iJ r^Hmïi^ntîiiwwtnwAwin.iïin uii À i A nniTot»i rumj piovicniKSw^fmviiiiQWM-ojliJQn nmqfluiivmrnonufriiîmtMnu I^ f | ly Siv v^ujiypiQiwQnmjiAnunnyîjmnnitu'iQ uwYMmQioimuut^n nwcu fiv)*aviV5‘unurfl>3 itnMfnmioumfl UBîqinôiflT$dnnTsnn<îwviQ03TJ ï A* ' A 1* ch* iduifnïfiQîJTn^ïiïQL^Toyi'mjQwrm iv im m u im \"-j aîmu *y« <2f» Vjtyfi 1/ cf* 3Juoo^iîfurifnmm4nQiMMa3viiv)atilQalŸiftiîruaiitfTfun<ln uosonwjJjj nT;ijn<SMVio3nmQ^M m im iio m m *\\ iGOüüiooonliJdmiîuvivu cïti noisflmioomnmpmvm n nn o vitq n u ___ v n d m u n ^ À J ,1 5wi«î]mjiiQ3nmi*QmîjQïniîQt)mjilT;Qpiïi?iuutfü!Dtnm nus lvüjqw ,1 *, AA \" , A » 1 nu nunîrvuiJnngQi Nm o^lvitÿm oW M ïB ^ouinaluim ij^ mu £ tA A ÎS A < â iA A/ « A A mD^outfioTaiflïiHimiTnntmfi lutD^ujJîtmmo^wrTiwilTs no mowHiTYiTsnwiîmiYici: nulmjwpiumnTEMniimiiTFi m nsnnijn Qinmnouijnuin^n^ü<iiMwljlunTriiQmv!GOWT:uinüWiJniJîMy AA « ts i (A a/ / 1I A A♦ \\nts nouimuuuiwtMwm1 r^um iïiiifu ijn y a m«fu u nuuoni unouiiiicirln ï^uiJniJîIriHlviviwnrtunruiclufiulil iw nsw uu nmueuQicfunQT ncSmioQ vi nnümwtulwmuiytu outfîîutii vinjmüTnntu noontuiQ «f1 j ay j | ay 1 1. Aj m <=i» «a1 A 1 • njuiTQ^Q^nQ'ikinPityîy^uiTniQiniTBii nunhJmu'jouimiwimicn *4 A fc ÿ A di myQ^miwyiviiîWTniwQi^QîivUÎQlijvîlmQ^tfîiBQü^ nnwno lOiiumwoMmTuiurinu51wu5t1y7n1mn'oïiMuiuiyO'jnTîiu itno: uwisîQTiHyiîiatiJiimutio^nîU'iQnmQjmiiJuluuflnQi u^lmpiotiiridancnuoïuifnmty 30


w.fi. ksod; À ruiiiilu imîwîïfnîîpiüîwTwviQiJitDt^tjluvj naMoijumnn . ,1 O a> ' O «' fl *=* *4 * 2^ jej ^ (jf* dimyoa mwmuiuMJïïiflnjihmntînQi ïumpiajiluuuiflkyuuu sj^ n«*aw«fmllviW1Qo>*uiiii.[yymInjH*iun%,aom*3 'iriom> Afljm«Pij'uiAj«uryAimAikOJI Aimiwj,r»uin<& nu fnjmQ^unlRVJuuaïmfnTQunîQ^vnwnvinwwu kïatîarm “ aïk-ilus a m n n s ” (amano Yashimata) BUVl^î'JlkB'SfnJVnjlk lïviTnn'j'miIch wmïqnqiImi iiWII nMfnLTflmv«ir■i>jiIinrç:iîî)BM(/sBaUruWtaJhQiknon\\)üusAflTy,awiJ: nnwF■\"mimuuvMI iioa A *?■ »1 . mumîj rmivm uaiIwnifufiviwmjjQumi MMnwQowinTirojliJ nWoao^HîumiiidinsnTia ivwwlvw tou#tïtadvilfl iim* a n &viin y1 ft^iMnivutiQjanitn^lïvmciSQmiijRQiKmvîonTiii miTDümiiNwmi 1 «t A IkkWiciadnawiflBQmsnaiilîïthuîhammj^1iTmiWlfi qitmi I f 1/ rfA OJ' c7 à> bbuth ihimEllns Tibmvivnmnna nslwuanH uum^ imQUïfulio'lTnpnumrfi; wumwiTQ^a^mmïPTti^viwa^wsy outrai mQ(S3PiTiw5<!Wvm«umFiîWT;vidn ThîpndlnïtmîQijnîQ^ 8> 1 S iriw mj TiQvnuwïlvm ahîmrilnsnamiJî^lufiBiniJ uosiJnng dilnaowp^mwïnQmimwMWi onmwiuviw^ntlnivi!JuaanlilvulQii nancmQi lutmami ubmulmuuu wo«iiTnwQMiQwiitfaiii^:iltiaüîjüiuLBaiioQ nilîing I 1/ Xl^ | ;; -e,’*- ^ y? Qijj«ncnviity«viu4HiïQy «ncnvntyuwïQQi qw lus u in ms (Uzumino Mîkoto) muwqnïiqmmijawmi iiflmuïiqmiiîïirmïij ïqnoni mwyimnaan^^ï^a^wn laaiflvnïoauâfltfnvinjifiQwivi^ a9if1klwï wlntaï ïîimnuSïa (Si«iïiulnijnTfn1d'Insa4*irioai4 31


YjYiBfnfrn^ amifrnwvn usa , numu iicïinwliwiTfiiidlnïwi'wintuïîiQmlilüORuiiRu Q(ii m<m )( E s u z u g a w a imïïnQmnlm‘innjQijf,iJQ<i?i^iiJUiJîîiyi«i h'a tyiJwdijimMTinQViw lufljnniihif*nrilns wumTînonm^fim^iiiJwlwmiiuïîun fiQmuwilviw5'3mupni(inTïnciïf)^nQti|i|u iiosüfwfwowiujwrn îo j I ï Hiimri'ïnïUQSiuiTÎviî nt«i1üJivj;lviiuwwwv^Hnwn!i«Tîi)lî IvuinïiQtyiiwvKiviQiii m nsTnim dltisiiJiniiim Stim iinO Tiiju mnnnMifwnnuAiAirtiimvicna 'vmucuvmoü>u^uuvio; nonjJiLJu1 iiQ1l/1i] A ^ 1 A A O , J A 'A v t A A ~ lîiiwoviîPiQiviiîtifiQilTï^iïinBEiQ!ViViw^mionijnîiu^tD pio nenu QIFlîU^QWQIVn^wHMlJT^IPTQ dlWlTOni^UOîlJfl^nUOUWTlîJlin nn&iurfirç£}m£>vitnîj1/l]tnS m2>und| uîmafuùNU'iuu'MCill>>q d<4 \"j ïiQtncOyi i\\>jum irîi ij^riîinn’ ^mô^WuwiQulwidu ^ifiurii^vimymTNQ^îUfiiimTwyîriM fnMitnnlQr[viun(nnpnntu^fiwwiB^ nnmnmwïïQüm^iJfliih rfitAiiidjrfiim&vicniji/mj »riItms nnosrinnütnan\\lnnts titmiin2ku5 «vAu%dottn/ in<Aaifu upi>ip^i«nn^i:«TiSJn1îuiQÎfn?ifiQyï MiowuniïmlntiiviTijld nsnimnï<fAnn-nJiM. ifoTQayirdin nd «ni:ijiiJniu,ioiSn n imnrmti lu À ÀA A * 1 ^ J viu^ b iïh o iI qqi lunnQnuwmiHîFnvnuooîR dndvn itiejbtq^ \\6 A ,1 31 unTiulwuu iJnngQi IflmjiiQîNiflwnJnmdoBünGimùuîjijn dofluoumwiiLiTniJiiiinTo^lîludQüilTs^iWQÎfiniriui’iTfi^unT b A« K I II t î ÿhf I »hl tfïWTulurmuQuim...inQiTiuQi nJfmnovmKninvicnuu usn nmjm■AnwwuitnnT^iu«urinTAO'îfi^un.uynBuAuyrtT'îuluuiMfc-vnvona'uwnmmIinan y 1/ t/ i AA X m A ^ À t/ A A vnvicnmicn tuurmvmvminwvicm'iuo^lilfinîuviu^fnü nnurrnw 32


W.fl. b(So(S mnüQi TiJnwiowudiuiTnïQalnnfiMticïni^û^inooMïQTiii ioqv)Tninauflnlmjinriyifldq/tilln....i;mtmmDlufltïJy]riLi im mnqnmm innqjiluuumnunviwi fwinu^aavjlmÿnVlufltu nTïviijIwinytîniiilsiSîn ImuSewiRnlvimn îanumjïwiîtiQmw iHoutfwvilnoînnwviwnviui mmJîrowvinciiQHiw qm^Qn^:itfw^iTmjîiQ^3Jwlw?iQw iiwtiTn imnQiJilfinon^iÎHHwv^aniMinwnwinaïiQtyijwQtjlywoy uiwrunîïini n^Su1naoB^*oiwqnSSvtfit~i^lut nJ~il1u îwluAa. ai mAaîvjAniq.i1 ♦£ nîinaiomuuauTin îinncnwQTiu ImmijnnoiJTrinYiviwfnîvnMBa /' À '1 A\" A1 A numiuid^—hqü naidanoKQmuuûaniJTïnBUMSinqjMioafnïW Imin^iWQniînnnnriîwn^iWBmani'lT. wnrmwmj vmîfwiuinuwii 1/ 1/ 1/ 1/ I ISA a> I 1/ a/ U] îiwqimit ucisimitunumpm *] WQnwfiBunviwiQi mQiuwu wa^i]inw«niQintu^aaatiliJiiQQ maulnTmiaannqiflmdalîiln 1) ^ 1 rf A 1 A au avjuwvi^QiJs3îQaua63îuijae2in'liJiînj idnmînnîwntvma«fiB4HMOQ4 MonmonuSawoaRTw nTinuSurnquuu mvmauimîuijpmGU i; k o ^ ^1 nociwirviri1uiiu^i] (hHnjm'uamum 'ir«luiTNaviu**iUîîinmwa^tvniün ^ i i^cj i un IwTTUioaaoQU ŸuuwtïwwniviTiîQi maintuni lufmniyiJuuu ImmrnQi hit (saru) tmqnmqi ani mlnmjiaiwntuio imatfMifiüQ uuurmNVMitm m lo V5TB maiilidatiu (To go away) RQU mnSflSMJ WQnQ-JÏQPlaJTÏ'îlTWmJ “ido-'iïQa” rçVlvmajjwï)fifrich but mudwnn VhnumiawîimwtiioBm*vjm: 1 a n B J v m r n n tu d o n iis w n n T f iu u m i n a ir iQ i “ ’q ( E té ) n -a n n u ip is 33


w%yisfnfr?)/ «injfmwtn nu!fi.....iioïmmnum uBnmnwnnnnid^QmvichuuiiiKi mw unnaBnmvwnviu^nBu^nflViuiljJyBuwfilNBmnmmm K ir ion ’ *a ^i % njuoumFi u1flflamv'innummmriQmmmQVHMcn?j u%f^ounnmtîu A V'^ *| * 6t fif” 0 ^ ^ «A fl^WlW^ÎQ^OïUQIJl^ïQi ^lCîQ^ViQ^ FHQ1 ‘ÏÏlîï lUWmQ)UIVlQn^QÜVî d1Frâ'ivimm vnnwï FiBBnliJwBlFitiumki'niaQ im thQ ^Bum îiH wcnFinulil luuwQwlmïasiJiaBmFiaQ tyJuliInTo^imvsofinuiu Fi^ïlilriLviOFinàiuîînjilTriviîu OîtîlQiJu^uuFiuf’nij^îjnTnfnjiv'iuuuinwimNfiFifmmwfiunu tis^riB At A diS S '* \"• X QnîQ'pmntuijumcnîTîuûi'ïQnuijiju nuBUBm-îon'fljluimvitipiqb «A ^ bA uwlFinniJtîB'Jumnihnm î b ^ iF in n jlïim im v io nBuviuiymlFi mu lîB^uluviu^fi imiml^mmOTînQiwiïorQouutim^nrQu nm ^ïFiQUFmwîn^Fim uw ^ïliJm fiÛ B l^m Q m unuFim m m m uutB o upicjun’fln'ifuk'vnu i^eiînm il^m ucnm rijpQ iîiiîîulFiiiiTiJniï'im piiiu^q im m B n n iîivm n u 'w m lw ilumijQiiFiQynQnwlnî'Binti^ FimiiniJQiuuliJ^'nJuï^'înlMQiiufiu'îîQiiBmjuuiiMciï mimcjuT^n itfî/taknnBmDviwflunu 1> niî^îu'B1n'ïumulil «L lyunm flm m ïariniio; àL V V A ^A t mimui hw u1flu pwsb InHUQiMJ^miflmmiîiJQ ^ UBnmmjninviFm *i nntu^BwmüQmiîflanimQnjiJuüciQ nm 1 ^t 1 ^à <iBB4iJiimji«Mj “ viuBmim” suiüüudiviTutSmuBiTfiïntyîJu BnFiQu m n c in n u m luduiinau ijrfnoimion *] 3Ûfiviu<3bîjvîq îlTSinrf lu riim rim tn u WTilifupiîU'ÎBOtiiiüïmBüQ motipiîpiulpiîj 34


Vl.fl. kstfod; nTTni’m iQM ispiaQnniïliJâjfiiQm ïum j liim n iîn n iiliv jijï3ï)'iiic i; tf  <4 ** a.s is d & & rtQMWUMfmmmjjniïuQii m fiidî^rm ;nînjinvj n^SfioitnTiJuti r sjy 53 ts, ^ nm^ancujiJTWfiQy ib '/Ii IpioI 'w j ip 'iêuubu iNfimBîhwuuo'î n i TQ^QniQcnnoQfmn^ïâïRQmiQïâuiü m n ïm 'j'im iN T n pieu4b *^ * 1 mwtffiQiJTrirmnnDnoiMiiii'HSniJiîmnviMj iQomoQPilwuowiviTTQM S1 VlîQJflsIîlCil imUWOwlîfmîQViW-J'31 lUOrtPITHWWnOQRamTtlUTOÜ uoq nirniMimialiJun1wioncmIîJlQmmj uciîinQ^imwnwQTiTaiJ viumqh nmwiriviyQwt^QiTilisiWinîU1'iQP'ÎQwijliJatDfioîi1i1JiQnPTQViw^ uvubo J* I A i a1 A ^ uunuin, neAwfUi-nQon^iJviavm ^ BtUaT_tinqiiJUonBijTïiv^irfïimiJ*iJ1u QMMhntyey fis nwnti]iwQ^3JwDiin^^in(ncîriviùfiEn:tviw(ii muimtiuvjlumB^Fm ^ vîqI i I ^ïwu^Mwtftmmwniyiinwifidiijm «s à . g| ^ !A X % <4 A À rfA iJTîPiMjivinQlil MMUMîBîmtu muïatiarminvitfflnflflrnw rtorilwmviwQïa^iJTrpiQiniJVîo^Mw^Q^QFilpilfnummQownltiï mu *a a II k A mwtionn1maodiwpÎQiviiJoufîvi uPif1imaBvuthuviQiu twlïpmi ^avi iiitlo^vînislFinlofiimiliJniwiTTiJïifiM^riitu'io vnminmunittu <3QvioylwQimJnTiJiiijwilTrfiiii?iQwrtpinM nanm^ouMQ ptomu-j *A XA A 1! ht lontaMJaijrmr PTavmiBiÊiflMJBimihTi annQWwoupm nm^avi^ Aa ÎS A a a1 U A <hNv>ma3Mn1n:u jjvîfiarfwiaTainmao'lviaviaiaavuwwawnwvililtviw jjiiiOQUiiciQnwifw mw^oiJîtfo^nliJB^viimwlaiwHWJîB^~ni1ilwiîi imnwin^PiwnmjwiiNPiQi liJmioqnmu'rmfl imWnfltiinlinQiw 35


WYiBfnsffi/ «niTurniviui d &A 1 ^j mBjûnlnsuîislfllihvmRQamwiivmeumj Mana^ammuiaiwi «4 tx tx A r f * '/ I *4 o> I dA mtiMiinuriQti vuiTficjîjnTnQiîJViîJimmîonJvmuonivmiw nunrH 0« ^W*-' ü» «/ S rf l(fl? «/13 e* » W»4\" <=>/ . lîînulnvmmi aa nam nailcm lufi LmvmuiJcmUjm îiRihn 11 , 1 rft' , % A1 ” A A anntalwwwIlR«4\" rm11vnuw »twTSIÔn1n1ïUi'ÎBi2i^ninQa!^fiî^l*=n»TViTearlTA mmw o> l«« mm nos lum a?jf)tmuumim<)ïifl uasmvmoimjwn 1) ^D îi ^ ^U wiwvitnaîQînâuwHauoQa,Qa umualaaiiaïQ^lwviiwtfauciïFini ^' À ÀV atuiüilTînanmmNvmBti wauvutoinpiïqflîflW'ionjiluiinri I ^i i « o «is l;1J* JL ts 1 * M ■ ts nTdnqitysJmTNhntyuvimflijq hoiütbüijjjiiioq mnwwinîdeu rfoîTTviiintiiînTwilwamidJjaiioïmaiiw îm'immiSiion umîauuri Ta1vioiüa4dvil^i;ânlaWa>3awliiTituî!a^5îJuiîi nTuimam mvidtmn1îu^awdiîjawl^B nam naihn, nav*i V• V J A^ A «4 ' eauu uwimcïaa lildmaî tiawrfcitTJjJdTBiTturîo^^jîJmin nîuaavmrim nna nîU^ariiïimlalviïQLdnwmBwl^nMdi ists 0 i hl Oufi-iMiTi n uSm/T ï0«* tj îl^nJm naoth1wti fliîo 'j/itj4f ^îlmMüiu' n -H -^ ll A I 9/ i) ©mmnosmt^J iNoimibse<unmiEjmaui «<i mLbsf<luuiafîJ Ifiuïn 1u0unmfliiï0W5imflimi3jflsiliJlmiu8;mfltn 5*miiiau mrrnq wutJBJj^riJTnfigtjaaBriiJimwnQ'ind^ijdiiTüijTBa'BB'i^mj âi1îianiawBaT*QwnwlaB!j^tJidîiid<iiJiaaiJiTüiJTaa ucirmaniioliJ tmlTswrfîhfi iiwt)?ilT:iarfîi?îi;0cmiTîyTjiTOj ivinsmwiJTsinri îiwawitPinwâluVwlilaamjnQWîQ nwvililmo^njiJuij'Hioq Wqi 36


5 VTfl. nu«rQutmnviTOfi:Qvinn ' wn^ïû?jwiiwïu1urioi}j^o#)jjiitiïdniiN A i-» ’ J %! «=» A iTüüTOüîfMïntu^iJ1M nuTmiumruuo nwimi m:tmm wonu d> &/t\\ I |fl !A A I •aiuîo^mNîiijmianm Iviqjvuvicny mwicüvwQwtàuivhQ vnvm mnülcfïoM wonn1nmrftfûuiriyviooQslT Qüinn:ûniviootnuQi hsA A «a % ^ C^ A « «> îiiinou'oyiinwuiiniiJClifioTdoMrioiiTiiJdiinnus fltu^oehupiQuu A <f d> d d dd J f as& «/ iwism wruTomiJfiifBwn nvnnnJoiiKufiOünTfm.....nnQwurirmu a1 * i* wnwSfinwviwifi^TQ^viQi nmnunwîoamoiîîuiTe^c-finknQiufl lù1 mculitâ*nQuiïQ nolviiTiiJiF5i1nvjtînwùtiümfiïQi munuuviuvm vÎQiJiwvÎQmQ^ww uliJtimoîdeurtGïîTunomnevnmnoi/Unuij™ Imj yinkwinuwwiîo^îiminîjlaywiï^uli^ulwlHVi^îQ m dnuiîjninw'iiîfli iioQnwiJuns»iulwîgQaotii4,lilvi'3 nowinToa nunilvmoiiififis ijionnQittotSaomîni'M* no nilwinnflmmw^i*iJnimno ^lu nimwiiJoànoMuifl rraiMia *j nonnnoiilflQi dwQOîi'ueuliiuuo n;unm unilnn ïnv*i mSounituno nwornlmvmounu imai monmmnTamluîMu îONTKhividuuriQi no niQi hit 5-j iitjjf«mo ÀnviwiiAi»tMntuf noio^«ij1uniwwt^AMnQiwvmitio1ancmin'nwHvna Iflamvnïmnürw noiunoa muiï^Tia oaiwndnQNiiiGQnln utiïumiuvujniiQi “ odi ” nln MoioinQumuiann *\\ tiasvhvm îOjnmnolumv'iddnuiîQumuîi nvjîyi|ummwîJon^^iTÎliJn-3Tni 37


wviBfnafn îuJijfrnvufi “ QtïlflfQ OlilVWÏQ OtmHÏQ ” HQ füi'rôu'Ultl _y <t »•' îQiuwm innws lïlMliitlllJ«!lmQT(SfIUrtClllTT«<SlinTtU5tlüHlS 0T1VIQ$HCllfi Iwml^nviluTitutyiJwnnnlR ^mriHo^îilTîmruoÿnwu^vj oviî iJtsiviîuqwu no ovmJTïiWîUuStinfmwim^ïâi») niQihmnqmï liîufm tlO M llw îfl^lJU H IlTlinQ I “In iw '3hU l” (Koshin-sam a) T ÎÎSu ïifiiQ « irin ÎQ fiS iin iitin q i ‘’ l n î u l u i r m : ” Koshin-mode) QUYlvîlWîTlUlîüTlTU “ ÊfitUtnhT ” ( Hinoyesaru ) ‘WOnnnOIMU « w a id lm u K ii ïio ^ iju n u lu n e fln Q in m w m i nsunanTiltion n1m n o m ih iJiJT ïfly °'fàiu lQ tu u v iu1i)m u o Q v1in n u ltm T o ijf'iîQ iio : ^ -=* 1 i/t i wi A iWQw31EJ4i2iJIiïwI wSuiJïiua;f3î1fiiQlnüfvisinwiQyDp,îOfiRVî^nw[uviaulîJWQw mnonuQi Tilâonntunovnchu nu fnQlnîuinmuMmwQviviiwQM * .1 , imiQmj n.wmulnrn itvîuiÎMviûoTiiijim*Jciitu^QM^rtiuwtuînMtnj lîjjnnVUnvîotiJQi mruîîu InSu^iinimrcumj I -^ ■**\"* ■% S «t'* «/ m v fm îfn l u il v J i^ iid n t r im iiJ i T m n n y il 'jn uuvu y ® ï \\ v v m Q ] i n n r t w h m r t i m i w \\ i m r m l v v 1 j/ y *7 t i t / y Hvh ihuh^fi'nuThîiu^viîntJ wwvwhwuviwîiï fmaiiîfivlnvinnvinuu fflviîtiiwrtim uldiïniiviiv fiiiumn/lfrdvwiiùudu 1 v i w u y uuvtmnjilumd nu 1nu nmv. 38


ABiHaum u tn o a u u iia n o H U ifliu u m iu in a iih ïd u i Ib ih r s s s p tp ir es: unoîiww iwoiîwoiîiiTi^itfniTïïiJTDaiioQ ™ r m m ij et uînmipru *1 cuTuuwt flflnaflGsldlunauGQnanmiijniJUiJTim j % j, • 1 ^ d vm ü n n^m n îîutivn m juina nw vm itcnncwnnwninunH lita'wiuulvitjJ pi^l^^^al^iJ^iTTfiiJW(niJî'^0im^ltil|SnviQRrtîïiJT oumi lnSivi«mTtutwwiirinfitSi4Viwmfiî« iTo^m uaim lîm ïty M ii ^wi^inT^Qiil^Tulîjri^rwwTaiîiyvinlFiii(Snîyi|,i5«iwiJi urî » Ad lA A\\% A^ ncnùiwliJilTïwitu <i0 învmtwlîiwTmn mnînW lilvmïimjT ms mwrmshiQol ^mrçwnq^tiiJniNnBoniinümnà'iu dNnvmiciiJU min««ijtfm5ninnni4 «n M m ™ a u u ^ a n ^ lu la n itfm « n tîw 111 1 ,u mwiJnnrnm^tiulrçlu(Sfn5niJin mnïmwQ'iiuwiiQPifWvinfiviu ’ 1^ * lîüwnawnciQOQfimjnQîlutifiQu^innQiMT rmwnmiasiittdrifnTfu u w fin uîîtfm5nnsiijmQnQn«(S« * \\ iinniin'nHtioiflcimniicismii ^ ! a>A a t> ts ts ls naïunn nfinuncnwviwrtomjrtmHnn *| m nyumnsnfun'in 39


wnBfnam îjuufrnriMi dwinvmoommntQmivi duiemmcimi îm^VlïiwwntfimyflÂnno nwmtiîwiQOiviciîiiJiioïwi^fiPTCiliJyiniimMw iqgtÎh ^ n nonoon wiiiormfiQiwlfiLWpÎQ^icQnviin mRVUJ^môpiuvilMwnQiwviijmw 1/ û/ i i a/ itiwirunuu w üi i nw pif i nur m jjv m iiiiQ^H MiiJ TîJ uivi î i ul>ïwAn u fm iJ*T>51 A** ** ^ ri ** 2^ A » UQSïQPUfMnittOMumnnQ'iwTupinmu lu(SniHnijnuumiflQi$mmin ^ îk 1 4 ^ tinu riTiQu w om n(S ui nw nT iw nU w utifm 5 fiiiv iv iw jy m w in n « r f m W11'in P m flU U jm h 1MM|H UflQ'lJJQl Forgive others but yoursclf neverp îatmtulolîm nlwomjunfmtm unotlilMemuifi <u 1 «nrômeNiuweuinfl (jmSmjyiïdQuliniilîîïiJTti ivmiîûiviîij uwflisuntlunulîiiijwnun nnnutimjjnfmîi^tiQinuoii moînflwn »^ ^ i A it-k inmmpiuluvimnTtu IwnomvivifiQnucjwaQ^ww im ic*jiralraM^ mj nlnî'BirmVUiwtfta uvJViuQTfnwunviTQ^uwviann^T'îtTWTOvit^WQ rnslHomnmmj mQmwdinumiQOmtirinQnjJTrtfiQnwoiioQ % ÀS À îiminswwiJîmJTMulwnH* *] ■îu I i Ioîi unoaildTTnmid'inqjti^n ^Qi^QiwiiîtymQViinumÎQn uu^rmunity mowu«njnwîfw «Mnmiîtfwiwnonuotj nQiîoQimunQiuidüMiiifitluTiuiin uoqtu i«u5tiiJnjiJ«iniw InLQîwîQW^^îqjmQVivnliJliJviîJWJjl arinun^owm^ViiiflïMntu momôqlîfàmdiKiîfleuflfn A & 1 <t d / * UQQjJiunlno mQOQfiliJuwwQ^nimjîfimiinlRîJdiTmiviûjniojutîw A ^ ^ 2% WTVinvn^muciwiJT inwi^bnwQtDuluîituwdtytyimlmnvibfiQbij mniînmitm»ÎQli] uoQni^lilüHÎnivinMuooîilîîtfiviiifinj upîmi 40


W.fl. fados nîïm'aQwmrilijInwG Tnlnafhjn^ulmfluuiwHw^iimiiliJflîm luoiotiltifi im^iawiJOwiHTrn^wwlitowaiJâitirn nnouliJw'i w*n tu ninw nG1jjmnâRiiivi^nQiw1numoiliiTîJutif'iTQuii^Pili mwin imîiwimnwinüiwwiMidülflüniTwnmjflQioiQi ion 4 4 «/ as l|X I iu u m u 0 « f i jJtTviBViîSD^fmnmtiniQinni^vinQfni nn DsntJfifulflïnlHumeljj üojjiîil«mjjiJïs?f^n u u îm iWfjinmmumiiJHU^ iV h jîjm im m n y llfl =1 im ieiti „t ' X■ •1 nuvnuflu milans in iim ■4 1)^ i «• </ 55 î f l i l l J l S 1£JC1Î14 Forgive others but yourself never ntunon «o win Tnawnonn^munuGWîn mmrmon'liJîJu Intiqityitunourwwmuiny uGïînmiwwniicîwùiu^wi'Vi'liJmiJiriü ‘\\TimnnmiijuniTi<SMqGinrç:Hü1n^Wî:twiJ*oimn!]Qficnwm” tiw- im iiTiinm jw iitu “ n^iïnjjnnjny^iJiiwQi'iï'lnnilniidiiviTolw îaMduliuclutnw'liJidti molüoinulrmdiTTNViu'i nawviTfinwQw y #i *L isuciwAnuHu^ililitntd^ünao<ua mnnnniiormnmtG'inliJViîifinjiTi Y1 1 iwîiîmvmnnj mnliiiJwwnilmMliilmn ” iNDTtinun «. îJnngiwmJGiiinwu mwmnoonlijltttiîytijiîu niwirm im n iiQ w tîn im m m liJ w o m w w m n iw 1^ tuunQnuwoS*lfi ^ inti iWTiîiïQmiJ^n^niGwuiwîiwimliIiMWQu b minou imunn Gr/iiTilwnindwnw*ni:inFi*iiulmdwfi îJîingmTnüunnuutf'lnf’ifm *i d *| ^^ ’ i ^1 îïGQf’lQIWlTQUGOI'IflPlWJOîllIIlVlWrDlWm TiwinTiiîwliJw*4fiQwma is d À «/ A as f e A ^ Is sL ^ as À sL TnuaQîfinoannviuv) TtinuwwnwlniKJuwoümn woimiiwinfiDWHw^n 41


WYiBfnemï aiHJfmwui invitifininmi’i 1 •i ^nvltm iimsTdnwm ïîu;waBuuuTfi m winîtiîr -=. ez,sn1is C\\ls m /=i» s InnnriQ'iucjnviln 15 iiîmTmim:wo^ iTtinTQ-awwPiouumi uarpÎQici>a liiiJîàinoaiiuiirîdnumifmSü'i imnwflQ^BüQiinannuîUTtiuos ^# *& À nwmutffmnfm<iï«1idj <iiîunQimutymj«T:<SnnT^ inn:« l i i l ï <=4 tstots o J* ^ ÿj I d I n ttu m n im ii lirimJTWirm wvicnanMyiinlfiadiTlij mum l?m(hîiin3m^imniîm«nsiuîBa^wi^ymYm:innnmnu<5nnafl inwiwvnmarim'vi uciïwnvu n wwnvttfiBaluihn 3) I 5J “ lomlmuJiinotinnj niinr'liJflalvm ?” “ O*O•<dTSUi I«-”• W'IIWIOU vmnvinnj » u “ fnmjiliiijMUpifimiotJ ” ^M^fiBiimwnoiiJUJima inn nwtn^ijtfm^n/WQjSn,^wi|virKJü(lnt]mii^fi<inQiH^1w^j iioïpmwlii wo*li “ mau «hwinvinlfi «worilvKStiauiïi” mnchovKM(vimauijfiii -à * nîviua 3! , , , ^ ^ d \\± \\y “ BtnQ'iiinthiJinmGti imtmtîmamnHaonrojnnluwlvi mu msmmi™:tBiiîuvioam«rinlviu unàifliiJtp^mïdnriîamBsus ” numijtfmanjJBf aB3)iiu^îiwi'viBîJïnTVDiwaiioQïniviTnliJwïlnwiJon ntmi “ Qlla arm WTïyi'iwlwjJiâuriilRBCiiT ” itiaaflunaioam m*iîînulniMSiTfm •) MNiNflairnwimmiriiM nuwnanumnmj mvînmnmiB>3i'BnpidlilPicn£jmjIijl«HWi«Uj>3i>i5lTnjuBmiB<amaniJClm’3n un^wi^<^inpitMuiîianwflïoiîwvii<StyiyiîuïWfiHMaimnwmijflnian 42


w.n. fagoa; A 11 l d ts onnivuMnain innvitmfMimym 3J ts 1J> tf \\ ^ ty (i J ts ts ts “ tnlijmSm^nviiwpiQjQwnTti ” nmmjâm^uanîim'Viriqü Va o vnitsaoudrutnim “ cimku 3 m ij^ ih w m îm ilH 0 iro jil« ü < h T iJ i ” a m w i f l % ts 1 À vioiMnncnmmnijumucsîmcN'vimfl mïnmrii'mBwm'viaa lîifunu TfilfinTïïïitiQQnmwiiTo îîilîîiiïiwiirtiivionflUTjiijcij'liJ mjwu imWlîÎTijnQiwiiuiJQnfisli ' lwwdi «î^fimiwvin^inlil ^m^ivii'TtixluQi n1w/ iwAiiQiJwnwwficioiJi ma DnEiluBBTvnniQTiîaiJTBîi ünviirinaBniâuvn^aliJ “ludmm1ntfno tnlwUTmJWPITnllAl ” 1im<inij^CïBlJ*hPT'jlB*^ “ WTSV1IVI^'fimitôflVllJîn nlwii^iQRQüViTîuivi înMNmuTïürvmpwfla *] lui isasrm ^nunodisiJîlîJfu «o riïompiT tiioinmtSfl^îo^iTitwuuîuTîu T <4 1^ Itju^mncmkviBfiBmâiJ” monnWw îmiinpîridu'liimnuvm lijciTïuîwQBivn BQnw^TjmTnB^uw^ïlM^V(i'înlaîJ(l'iT'liJaQii n liJiiii:nT:nuTiTsmti«nBuoiJi:lü3fMîB4inupiBÙi4ln iviTnsuuTn Wf'iwlmjdiTOtiliIwnnw imvîSim^liJMijBnnuHiia na*wviTMflaa onpiwmiJia tnmnutninyii'vi'lQ imrçslvilnûuny^lfmtyWrfci niTriLïilH^vinir^oiiflimTB0w'lwâmw iimrmiSa mnswii Uf M f lt- ' r f U1 V] ^ A ix Vw mm ijqjmmfl aaoiwslriimJidanQa'ihli] ^viiTniâwliIfsiîyâfi1iJmufiîiiJiiFiaB\"uTBwiiî'3ii^i^oimao îiqi isîinfWQiflUfWumTmpiu im^nmuliJiiJUTrasmVlnowBlï * & is * d mîUïwwT^fiQiBimrtîflwiuiimHH nqiii^ntuîBuîiJnqiiiînirn 43


wviïfneifni ïnnjfvnmn ummisinMmrimmmmvnmylumuuonwBnmîoumri unn ff| -& S <& wI 51 <*<& 1 mu iMnormiJTiuinfiotvmsstinlofljnnTn tinflmuuonnflmipmmri wi:tnîinapicimmi'3'3M'3UMu îmmmnmNfi^iinflmuluflQüniîlï nwucimuriimiiJgijnwi ^vii^iliiwSriîfiïlTmyoïiirinwMu m w ^ À d A || ^ 0> dSk A tmo^ynieaQmTmjiQ^m<iNQVnNVjlilLC!j^uuci:nTf)ufÿiTQ msjurmj MfinMwlîiiîuumnmwopin mmmlsJw^ulvuri nlwf'IQîlljlï nooioflin moÎMloJlïnmuniiïoiJuiÎQmiwlôeu immniîloyiT:^»Q^mrici^fiQUQimTliic\\mvj nammnnQiu H hÿ À I dA i *4 mnmnTnnrmiJmomomtMu nïeq'iiTmpmnmnj mivnnn niumiH nonutQ piwîQPiQnu(niiJtiPivinicî3iRijliJtfilifiiViQOfi m 11 auiïuuaunoTlRnjnqiu*fatbî inm i mo^murm'liltSnqumuirî t f ^ tf iT in m n n Q ir ii s lilln T îin tu n i Forgive others but yourself never iturnnioflnmvintiomôutiinîS vmqqtwâmtf^Tnaupîflahqqwi 1 1* ^ nnimufM ninoiiîiw^iliJwumimQnwnRyi'iïvniliJwfi^ immun lâusaîunuum'lil malmnnummciumwlacteaQmvnuu imaihovi ^nmmiflancnqmiiGQ notiMinlîjnfllNuu mwnmfmlmfaia Tfiuwwn^w^wi^lwiml^duwuoHmw^wmliIiijwTïUïmsiljimîJPiT uo^nuqsiimaflTNvnfl i)Tingmlwlïîfiuu?ilfiiirtiTiJTîmvm mu Âts 4 immniwiiTîiJm m a*aiw iru iu lilm m3Q<3TrH'3iuumanvnT ht ~ X «, a ts ïwuiüwutOfmwMu>3iuRiJTï«iroamjiüUTn^uon *A “ muislillnurinj ?” iiian&lMQnoiflniijfiQtioinnîWutm 44


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook