Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore วารสารพุทธศาสตร์ ฉบับก้าวหน้า เดือนเมษายน 2505

วารสารพุทธศาสตร์ ฉบับก้าวหน้า เดือนเมษายน 2505

Published by กอศจ.ยศ.ทบ., 2022-11-09 23:32:34

Description: วารสารพุทธศาสตร์ ฉบับก้าวหน้า เดือนเมษายน 2505

Search

Read the Text Version

en. ‘H a a w f x n lâ w n a m s à js if it f m ÀÀ A ™ ts A lUQQun md u.n. os yn^tfiwnwTsnïQÎni'aQi lUOMatmîS in n d u iin m :w io ü » îa viT.^m ïT iïoiu d T m n iM fu d u im m ïfa sin ï ï m im iM ci'MQÎTtyiai'Mrf Qilnyi«ijm ;ntuiJniTUBW i5fi^nm M OU14U4 lïW ,(1T^mHWT;T1ÏQifïDJ111J!JflQ1!jlQ0'1V11U^nawlviri«lî1 Y ITS TIïM Jlw lu V lO ^M S W Iflrfld W lO lh M lll'ïU VlT^dWWTSVÎüMfimiJ , J' ✓ 1 « ✓ ^ . *v nQ ijjdinn^tiauM rtw nneonvm w iSum sîm ii iitisyiTauuruinunTfl IwriTîîTTWQVai LWTUUVJTQiJRQLIVJTïntU-BTTkl llO îm S W lîT T lJ O ÏÏN c51faeb mwyiimTVJuiJîiQiiffi^iJîîRirir\\i'BiJTtm v u lflyiîa p m am iiviiù d n c u v n fo a ilîu 'n in Q ijlu w T ^ 'n îprn T im ^ m u H ^ 3 4 im u iQ a 'iw «<i u In v iN iJ T m T n iïn m rfa a v iïu m T W ïU Q T W v iiirin d u iiiJ U H m il - J i ox 1l 1 •A ^ M R iJ jïliJ 3 w u n w ï|,n iiiü :tin îu i^ riîQ jJ i^ iN ^ iîi rç ttm îs m iJ T ïîto n ^ tv itiQ v < î*ïîiJ to m w T ï(l3 ïiT i3 ii'8nviT:îi'3piwu lQ iiîuviim jvi(Sfim Ti)s5n tu QPIlJQTÛlQrtQVIITâLjllJîKJrncnnU ^viTJW TïnTtuiliJTRm tnliJTfm TïViufiulM nufiviTsnüT^iw ay c' nQn«\"lîîiJTTfnrf»uniirtM’amiJTTnïpinîiîîrtn iio: i !î : suïuvÎq1iJvitiij vn nuu lfiu ^îri‘BiilT:^'3ffnîTQulumîviî:Tn3in1fiîiu nliJim ntn *i wt; nïvnwmsiJTUTiïiutyiPilviîQURQy «f. a m a a m s iJ iM iiS u in n iâ a a e U m ifln a fl'H fi d A* À CftJlRWSUI^miJTUnîUWlfl Ll^fl'ÎWTÏ^TünonTLlJUVllJTSmj IrçyuirmQUûciu ‘IwnTTQpmwi^R^vjTsuTvidwiR^'WTSi'vim.iiiQ liJ A1 ^ lüou^iviTikHSaufDwrififMSnîiivi^viw^luupiTaïriQT ilTSivirfihndfnu A as A A lUOQUri H.fl. 9 Î 45


m uiJîsim u uririiiliiludiM TiisncifliiJotiwiJidQjjifiJiynw cSïqifi vtîaWntflufl^mvniikn tm m o m v m flim e m ïin y m iv ic i ^j t * mcnnQiHWTsturmuiJguJimtnartmH iiQQvinnfifiTQjWTïinviwiiMU nqawTSuiniiIcnm tftfm n m u n m tin M Q iN ia im m ilï*u îJ d fn w , lOMUïnQWdMJUlMWli îm s iT H IQ fIT M m S IM n N IflW IFmU a^ . nw^lilM iM m fiim ïiQî4Ôw«tnwiiiiiv«l^vîn liioîiiStiQm im Dj W TïQ ^lm ^^lilyiQ Fiw îïiw ^Tddiw nfi^ ‘ amua” nQimaiBJihndniu wîSBoaaîJfianîBWîsinviBBn lioq &v o ** is fniuwm uwTïuiniiJcn PlîmiQQ Viîït îvnjujiuumTi.idM nonMDimiDauiMiJisïjmuSoainn A «/ 2^ a y o - ' X \\j> îJTsmïuïmlincSfnw'lwunTOîdQT Im ^ iu n jîB ^ u v imu n în !/ « 2^ ^ ci 2> 1 a> t m m m o « w : i J i : w i IviavutiB w t s b m w iïin vK S jJiam N iïin o yvn A 1, Iriw viTînïâinSm jfJjïw rilijT'julw ^iu tlOQWUVIOlJlTOÏlISnWJ ôivintuvi^'îiQQomuvia^^iJ^JTïtjiJunwianmHîJUPiT IwÉhivma r1iti- idw îBoosrioT lu itu s im iQ m iu u mamndJJviniiivl^QsriDT Inn31o mtnrmïJT*ih'icia'j “lunicrchâuiî” b ip ÎqüÛ u lu m u n a m a o îd a T «r. a fla . m j ■wu. d s s t f i i m w î m ^ y i f u t i ï n i i a î j î n a H molvimTm«rïTty iiGrtrioVlWflVhTlflUflmîjmiJnaiiJN* HMMioïlwm m iB^BurtnrtuiiiTürtonnoBinunqiuq^uifm iifl^ YiUQiimmiQifH im jü m irin H iT ivn iu n ^ Im h n iT n n Q jn ^ n m m r m à~ 1 nvniun inaamjfmiJîîchU'aiunu u o s lii eju. ViWQuma 1 n i î i j awHi^yi^iTa'üQ^vnl^lMiJgij^Fnw- 46


Q iunvm nuuga iw a w n ilïîd u a u n tiw viioiw Q ^inp^^ilptivivnviâiijnnpinfiPifi iSuuoty In a w d id w in iîîjliln u iJ ïiü m fjy w maiJaniJcïau m a »A tS *ea 61 ?A « Q^s> I M| fg m m a n i^ iw n n h m u n Q îim riîm m u m î iJ p i'filfmîunQW lu g ^a u w lw m a w e riîiïfm b. mîiaautLmwfuntnQ ainTsmrnalwviwQiJ m a lw m u a Inm njjjnuam vm QSJ l u n i m w ^ m a n j n i î f t wu. nwganaw upi m Q ilgL^idnuoQ liTTna^iw «a\"naijnjïi1uQ nTïuTna^;m fiT:M ila * . u o n iîiJ jy u ln lm im iw lw o rfi. d m m m uTStum i art. nu. n a w u us «o nos ne «•> b. ta n a ia a ii^ iH in a iia w i * i u u r m lu n tiiu adn. nu. (awriidw'vviTüfiaw’v'iun) A 1 «4 *4 A) 1 is A m p gaw d^tilo üw n w in n^m iiiJrm d im u u 0& u u adn. m a «a WTLl FucialiJw «. w.pi.wm q^ qîsïu afin. nTuniTnvnTdaîhT iuw bpW, naw cinvw w i b. t .a. Id a nm nwnn artn. naovicin « mw orfu. m u À rm n vm d ad iî ». t .o . idxu n u n m adn. iT m ü u u im a u m ïn tn a u m tn ,* iuw adn. na^ncin <> d. î.a . uiydu i i w l i a rti. ijw tiT n T n in in iiiic is im n ju m i adn. <Mvn*îimmunowu1} mw atfn. lîm a w w ia îa u m ïnir'ia u m c n 47


AA i> 4 J &. i.n . pq riiiJi u s im o rfi. ntMWtmvnTWi m u Brin. t»fua m îY im m u A Q> ^4 v?. t .b . im u nunuqpiî a r fi. w tu'novivm ijnri w m u a r ia w1 A |Ü e »/ nTuunm B jm irfuîim TH nm ow ruiYiu i It iîu l it *A « i1 é. t .b . n o bI uqob o r ia n îw u tiu n mm m u o ria u w m o m im iw i » d. t .a vîrîtH u l i orfanTkiunm a^u rfu a rn iu n m < M A < îj Al o<^ nm m u i Jt i î u u î j 4- À H uu rm w nm cu ^ «*. t .pi. 1 mu a rta nîwuâwvi ^ ' ds a A l «, cSt u v iî rfj'M a ea d a n T H u n^n u yipiimu;;.îJniuiJi mu nrfa niw anirfm nviinTun A À 4 «o. t .vi. nuo îu uin T rfi a ria m mrtwvi «« mu aria n îjju n n ij riuatm unniojnm tviu iln t u u î «i. * - -J 'A4 A t .vi. tfgwo auriTBfiw B ria îiîwwduvi & m u o ria mu UtfNVl i ai 11 «b. t .vi. i Jts**yi Îi ) Intfono a ria n o ^ w a ilu ly in ln o d lB itn ria iu et ^ ® mu Bria nrutj^jjn & £ ** -*» ô^ •>*. i .b . dt]tfg (iv iîin î a r ia TiTJJBvi-EPlntnviVhTun m u a ria nojflQuulntijRQrtBiînrfaiu Av A ié.. m HTna-3 Q im a n rfa n ikm v m tô B th î mu nTiiai atrim naim un i&. t .pi. tfpiHnn jji n r t î o r ia n iw lT ^ iT a u u riu am T u n n ifM A4 A n m m u i Jî i î u i j t m u B rfa T m jT m m vm S o d iT 48


<3 *t4 ■w.a. u n î<i>tiin u a o 1/ » if O 4 M ‘w s t n î n n j ï n a n a u i n i i u u t m n a a s b ? w a i w i u Q ÊJm tM ni «U t J q çf <§/ •*> ffuamrunmn^miitiu V fiQ u v ifiïs w îj^ lw lm îlu v iH i: îjiw ew °] n in jflo fln îfw in ïîïfl fiu jfn s w jjîi f m i m l u ffisfuiiN niïw w iîilw 5 flm )fljjfiiiiin n i'rq ju îis n tju iS im v h iw o o s lï tn ljjiîiu s lflln ij iw rc iw fl tta uîm gtifi 9 eu tf A < I A m îvnîQnjwinuuupmwmvivm] b m m no m. lîüTnniMlnçjuQa Iwmvinoi^tyiwSwQ^iowviwinu iiosw«viT^RmQrâjQiniwiîQqjiTil^lîiQi'iviitylwniTri|i:i]05f lviths 49


ïQniojuuQïôimnnQiiuusiT'Vï'iti tna^omncn enai ow ioibu B uvity^niTaUiimjo mas b. o u iu liu in ï dewlîiTQi iNoimuaMOJiilauuSdü S ,s Irçna n g im a a im ililm u n g o n iwelHuijQïWDiJjpÎQ'liJiTilwrindwi I i A, i. & Is U JA t £l d'iumTminariTiiasi'jaumauPNami njuinTamauTi m n o m n iim in a 'n tiiiT iY m tu m iiifla ltta s im in m flîn n û lîi ? TAIîi “1 ST3J HT^ÎWWl fyt v v m r u n n i ^ n m i r m ïifm n u iJ fiT ie s lï in n ü m e sfo fivm rm ^ t| &1 T l/i ^ Il ^ o q 2/ ^ u r n s m I f l o t n m i i iu f im m iI m 3j y y iu y n im j Il TJ I a/ 3/ ^ « a u tm T n a<i n m i n noîpiTridQ aîfuiii TnnQiwmiiTsiumjiTüuToa (asn n m iîu a^ T irm n u n n iT m iîu n u “ A w & w \" n a s nium naria ism auiiBUToa Iw lïn q u m iv iu n ) — n u T ir n if ilijlïn iiid a immunwn iia srh ïo *j w a o n u tu isjw oà»nlnantlsDifulïfnM iïduïoîj vriaNvrâiiiru rïçiiru ucin ! îm n 50


V ^ lfl <f ■** d ts A as U 'as — niQUinTQi lnTtuum iTim iP i nMMnnnQmiuw wmvitis 3J 31 nmTHQtm tn iu w fÎQ niTw m irN 'iu (lîtnniTtiuTtm viTfilij fn eïsoianlfl m u Im n iio n u d ^ m y ilï ^sîSnnwinviTOMoa'ljj^imy qintwSonHcnaoH'M im m iu rm o ^V ta ivn u ÎJSâlUM'ÎSUîillJfsâlîJIliîJl^H'MW fl ? W fiVm il JJ. VU4 a© </ L- d fw v m in m ïi n •bjmjj V1 m iîT ï W W B W iiï ï ï d liim f iiJ iu 3Jfimntu*n q <U ^ «N a/ rmJ n iïii8 îïîi^ W îs n ijj'ji4 in fim o !i8 îT T ifl fia u im itia q oI 2^ « a > l ^ ^ o i/fe <4 mdQWVIQl mrihWUllîïTlQUWU ihwijTSTîQUU IDUimU H1(SQUÏQ^m^0lWüW!JWn^!flWMVlCV3 iviiwti iTfMnqiwîaiiïfwnQlQTi lanirnt1tinluln Qiimiïu ûuuti i Jt ï^ituiijuptu qitÎuqi cnwiudum w iîd iv ia tu m m î m1 as 4 I4 d 2 ^ ^a a s *L d A f wt]Vid fin i id iî Pi'unkKSiJîï'viQumdu wniîfNW'înnuiT'mitn im < v A m *] wunurtirmQnuuvmvio: i^îiiJcHudnBtm rm ou IwuniimiinâHuintJtifl'ld oulnuiSywiidîjliJ jw in n in rçutviu InT îdw u inu m nîi wnuailiviuuundiRou 51


tiBWTriJïsïiTMmHSflumi dA H ü A k*d Tïuu^nw iw am ïih^lviw nnvuuu wï mwTBwnainrmfluBfiQiîJ MuanvmaMn a in liln a m m n m w n a f^ ic ü Q i iii«i:noVlw îim hf fe A d «a J ls A viTïiIi'3wuili'3u îlTsifm Q Tm rim uu vitïutj m s m m ï M m sn 51 % ^TVlflJPTQEJUlQ^ÏQulviQ “VidQ-13” V5TQ “INTS nu iso im n îlu rtm a ia m b u b m i lu oim viw riT rfn nu vuioQ lîim finQ iw 31 î1B rrô flïu w l i d i n a m a m u f i a nnarçi wsflMwuiijiW TsiJTS'Viqu w it s iu b nauuuucifiolfiàviTS m w n m ÎB W T ^ a u l^ v iN B u n w dA A iinnucjuuumnouv1iii wisiJTïâiQ^muwTïil^ijiialaanawîi^nwâ^ ^ . ÎS «ft j f « v> tf ** & et i rqb mïnilhioawummvuj auîhQ îaflB w am sm m îfaw isitnïnufiî* Imy iioqw T sw w ii^tdM viîliJaam iinïiB a'î îdauw liJïfm îm im n 1 ï SI tiiw nnm i twonavumn rn a viîsim n în r m im n r tiH n n iiJ u iiQ rja B m njuw r iï w alviQ W T:iJiïîiQ aiJi4iJiicilciam iiBli nominru m s a s in s m ilu lfï wnanjuciQniâul^ v1m ïlin 1n r i uwnicaicmnS vnïih ^ihiota anlQ iJïi upînmjlilfBuwTïwnniJTn y rrn u m n a a ai lUUTiaa^TnQiwniam swiiin'i vit: 51 11 1 «I «5 *A IJ /=> ' IMQYIIThmitlllltiwi iNaîmnnî'iliJTRiiinTïTi^TO iTiîinQTiiîtyioapnwwTroonifiiw A” I la m u m i t'A d na î«nitum suosm pim noviin l «n m mutiown lîf lw m iïi “ Y icw riatiinali ” w ûaüimjaumi wviitiHmMichlwwqi wT:Tsi ilviw^aaanii«-rm i Ir m 52


v iiïy1iv iîsîiJ îw liJ lîilïJ iJ ^ o yi m w w T fi i4w Q iïlm jïiiIn ^ i vitïuu ï ujuMStfnwy'in uunT4unviTSfffifivi4iiii<a w olm iium sw iiiTiJyi w s c m ïiü im liJ e h n n rm jQ i “ w irv im u d u ia \"j nQiwliijJViTOüS S “U ?” mwnutmünâooyUnromQcnTicMiî vm ^m im eSnJ riM cm v n o ^ n lw J lillu ii Î u m ü u g u lu N ïm /U w ifi cjwâfiQÏlviQ “ w w l ) ) I / L£ & a/ d *L wodimi oinow nmmiownu flu u u w is w<n sisl ilu im ifla 1/n 2/ ï .o. i i ï ï v i e u w n u in fl91 ,fla in a n s f« n iîiV lfl ? ^ydmrrvnrvuhtÿ m v j -H - / 4 n -s m im iW ïs w y iB ïilu n m ifio (m s irn a s ) m s W fiW ïsinïo-iW nïguJiliJ iw oiuw vjw ïiw ïïafn ^ «^1 ^ Qy l/l i | m m w m im im Q ^ rN n is^ n m ^ im is im n u lim e n in m iin v N ci m im s mQiv ïiJ41iiQ U fiQ m o w n o t<!U lu n ïg iîin S o ? na u n i-n u h oàiliJm nwiiîfu 4 iTB^nwmiWTïiiîQWRoliJilovjwnwawuw o iiw tu io a n n j wwmwnwwamjîyï w n n T ï'iam m îO ü u w lvu iw T ï îlîSrumw y âm w jjnw Tslfl 53


* J* \\nts A m lu u tjjw a •*] NOüvnmninivnuu ne m m m u w ;lQ m a rmun isnoQimviwTsinTfijmQwl'ilîiTrcnriov'iTSTnwpiîa ma irriQQi muwTïif’iTQ^Ti^ïfi'JîOJiTQ^mjmilvîiîiiiiPiQiîJFil^rfiQn micKiitmntiïnnj Invuuu itrrnQiwwiwniJnwmdo^OH'M lu vmîo^msmfojnumilîiln fnnnwmiviwnviinT'iiniTMTa ^ uimjfijjiTi viiïnjj^EJOuviunmuiui cjwmuwivnruioQ M<hmy InuîQuviTïmo ufi ” ivinini WT:ïQîilwinnlniî« *] liiflinn d <k !/ nnuflu iiia çn N aïu iatiw stô lis'lfla ^w ia ? il w a v irm flfflr. lu w n n fü ij-a flîifn fliv î m m i w s v m irn n s/ dJ t ^ i V im u s ïiM m T iflïfl'a in ijn îm iu n fliïim fn iJ T i B iu m iu n m ijB ih flï ^V Gi u B s iïliu jw B iijflilifllï irn fifu ? f t a u t m ii if i9 AI *“» *i t/ ^ l <4 i Aa ivipim f'ifimT^iunTïiifi^^nviQ'îRPifinutiu wfmti »j noun l i î i n w r m i J t1i i im u m u û fa i h t q iu u w u iw îq ^ piI ^ tiTsitîfan iv m p n u u lu n o iiJ n fiin n n n u filv in u Q u w p m « t1fi m lîiliiT iiy u viuimuidùv) mluînuwiMnniivîirta iïu pimniîïu:l^nurm 54


êmrm a tm iïu vu svw m ^n m u sim u iw în î ntm îililnTQ H m u^uiîuuQuuiiQQivlinîsuchmuflmmm^Tlumsuu una <ha *]muauinlsm miam/lu wxn usiîo lîinmuntfifilciTvi *] n l« «h iT ^ ilis la m v m a u n u uinm iTn^îW jlvJ^nio^lviîjinU t î i pîoviT'îWfiTïiitSvniTiliJlMvîo iiaoniJcioiJW-îi'aivnlvl iriîrn n d n fi I n m *] Q LUTPiW TnjJïtîoliJlfi Q ilîiu n m n n o n a \"j nu W l ï mtjjumrtniiAyfiwui Q im m ünlinuio^'ia ^ m i^«niuiiuity d tk e\\ M ts !t f V* À m o n v n T in n u n fli m ïirowwnlvigwTsdgniJUPinBuiTiueu nun iiyiunningii ^mJTSCtonniWBlmlnlg mamlflmaQinflumûaua un su: u ^ a tâ ^ a s ih fliA im u tfla a iV 'b ? w a v m iï flfflr. f la im - m ia<1 ^ u n m iu a m m Q w lïî ? n u nu tiga us uupm nuaaûa ü il vniaa (to a m u u a situ T iJ o à 'w iïu i^ m a s a ^ u lu a n u m u lil lu tia u in u liJ wma ^ a a n u iT a n n i tàga (Squjijjus na rm u n iO M u « u vin iîq jli 55


fmjjflQii îmnuroj unnunlviw iwmimdNiJpmTiJïin utym nT m m j m im u i oi^m m ilflyinnu In ilw m n tw w nuctau *\\ u n nwlflâinnQiwriwniJiintiQü lu în u ! dqimltoiiîpi °] liiw îd k iîin iviWQWRQnlwwtmââQU urîItiunaunau « ij ivm rusM J lîif n a w lt f n Q i IciTâoy I n î n w î u u i h n u n »j ^ jjo u m m tis u w h m w dir m ij riu m id w n o n ^ in n q r M in in n*m i à » m n ursuiTtnn viw m s v m m ^ n î4 flB iiQ îtfîn fiQ ik m u Q i ncudrnfloniJ'i'Vin IrnwlnUfluiavi w ^ wsifiq 'iin ii/ln w :u< toaim tnrm u1n won ^ m y lw n iT m lv il^ ^ ^ ijiiiu p iQ T ii^ lQ b m in fiq «. r m ir a w M n iTiinQi rBwfi nu b. n q im fa u li ruTunQi I t l M i s n o n w tritmU «îrran*ta îVrçn îh u *U n î y i Q i n n i : j i w l il « Q y n d n îw p ilrtn iïn ’i m m n u u m lrn W lfio u n u u o îm W u jn b eunu muumnnu dd 3! Mil ^^ v <f D^ifUJianWcYîJUQEJ iîJ T Ifm m=um a n ïW tJ , V- ^ <vm - niivwuum 56


îw w aïqilfij ii in v n o fl a' 4 ^ *1-5141 irn n a fn w n^vi^ivi •/ d ^ warei tru m innn e ti onsruiin n iv m lî WaBÊJHUfl m snrni o m u n i f i f i i/c/?)i£/7 ï m i i î d u dl nn%v/tou iiBfltiVN YinnuwnvîJ iim ifn ihlnî îu w b fl'n u f'n h ? n m v n iv UV abuueNmj l a i s i -h a y ItJUUIfl o/l/i 9^ o O/ iH H flH lt) uu ln uon Ü llfl n n n a u n a itj A* tvav ia u ii' UJUÏfl lnVlUVï ! Mv *. -s •Mil»! îfifm fiait) iuivnm si? tfnum 1illu u n >c , >^ V Irvf) mm® h r m rniv ® 1T W f)lTBUt)U y /> K l » 1JJBùi YNtiTm JtiU O/ O/ m iu ii uw tnum fi «u u BMffWî V uG tim j fi a u a i h a i G) & ^ m vunfl Ifl 1 t/1V 'laisma YUfifJWî iu iv itn j l^i vw ia y n u ma etn lna-ieu. Îrlim s-M a. r t» a ia


cwm^fiDei^fmily* ^ « ■JtlW flM W rtH i.


fisftsjmflfiwiŸivmun ( n w » 1' ”


c mw T?JTiuw5«waau5uninl»iuiiTJ5 ~ mnmm. ~ •hy u


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook