Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore วารสารพุทธศาสตร์ ฉบับก้าวหน้า เดือนเมษายน 2505

วารสารพุทธศาสตร์ ฉบับก้าวหน้า เดือนเมษายน 2505

Published by กอศจ.ยศ.ทบ., 2022-11-09 23:32:34

Description: วารสารพุทธศาสตร์ ฉบับก้าวหน้า เดือนเมษายน 2505

Search

Read the Text Version

mimm tnun YZMimyn4w1u n1 4 Immun ufTitluuTv»n laisinti lV4JllïfSlOUTUMflMÎI v0niq v^tfM nfimity U>1TU'3fg;'33J 11ïitnlviv «4'laïui'Ha IVVUÎf) UU icjun/hî m v v nmuvu uuiuww ùwuav i m j a u m v IflnTtvuJ rum mjf\\fnm ImMlWUO1lfl lW/-li4lmJTîi^flt4MaV/T<Mu v IwWsïmlfWMNÎW-KHîJnmfiyfl uiufm twnoam* oy Y^NU|h3) nrüivm IhjjIu visitas^ nofimu lüvntilu & a/ nminiiw mm nlhw lUlUM naurftv -3u m m m v - la snia m ! __mrvfîfiî ...... ••— miriitiv mIû r i vamirlnm


niwnhdtré auunrDWui 4 mm n îta s tîn » a iit m /n =J « i> <! 1 lîia iJ îl'tf'H B ÏIlîl'll'M s 'lîia u a n iia w in n iiïi m ira n t un iis la - ï laîïlMip lUBUîfl îJnlw a *j e en H in u il \\ S u r n v iQ '3 wennami ti ih s m t f isasjfnJa î m t i i t i w«»i i m i î T w î «'*> malt lenJgmn î t u i ï ï m : u a g jwMw jjw î'w u m i 0/ a9i a T a m a t”Um f j m : t u i î f m vmums <U </ ^ a/ rm iu i ïannuiîifltivia ^ a/ d an î i i m ^ i î i h i w î i w'UD^ims in tm iïfu an a q » ij a tim a îi iH fn jn jn lymufifmlvifliuusûi fn w M u in tîn MUIWlffB û-î fiïWOViBfrnHivivmun U Q ^ U D U lu îllJ L I I 3 TU nBaoufriaim no niJJUYiEftfiîn wiolvnJ ÎS(T end vivmun {îuuifrjH jfrî i i o w n i l ï :rmUU dd ‘4mWfl€U^iano W îïUflî lu i . rfo)8»sn d£ * ^«1 ho& învi oh & f D ^ iH u im n uat EuiaiflÉmia u rjw ism iB fn au i d.n. uiofiïîua iMuiuwaiinom i fia itiîï^ ti «j i h w u N Ji i f i d i s y y u h ? . i m 6 mauijtjjvn V).€. 1JV1


w v iflm â flT iin îu T1 4 tm itu fm n , w iaffiaaiam m naml«mu«?iaam?imnyù«tn ivmswaiîmaui “ •juiMaïun” m uuu aaialiau wuiaa’liJ “ uivîviaî” m a lia u vmti’liitu a u i nan « m u u n u u w iH « m uunim noin^iialîîuafiusü’rias im iia o ! wyib- R iam uin a^inaiB m m alîâu aiam ldiaatravynalî ?” îm v n u a iîîw a lu lii nas !iliîïSwwîViBiluvjvi5fria?i5muul?! oanauusniii ualÜliJi^a'iw âiaaajIii auiaanau i^ai'i vhuwiniîwn^nari'llm i\"nndiî:a$flijaaniî3\"flvmiîfliïauuuBm m w am jiw w nnuînnum ltilum ïviviîfnaw i, amjauwmîwilauw uasasiaîM n'jijJi‘8ilîa “M«îïH'3HRinuniia'3pnHWi?i,i i \"| iu u ru o ifirm u WYiBfnaniO'j waiQi«iümJiniaojiiviwiwavi'wyiBfnaumiaïiwai4ï i u iBifî lua*îm*fmmiJiiJavM IwimatnowiÆ ïmiflfluumnfîfnauiaijna.aflin ^ d ïïà n ija à iu n uViw ««\"uanaBiùaHU^lwmiaa^uüa^luinuiwa^iîi u a s m a m a n a iu a a 'u n rm n n uuluHilvtua^wavnm 'Saïuunna'ainn a’iiJaaovi'alinasMinb'Wuw v n lw in in a R ia u iS ^ u la o ld n m a ^ fa flaa'-ana'-nuna \" la lia u ” ouawwflîvi Ivtt) ï« n o itî\"jin a lflO fm im aa i vau -i uionvsuuaiüïauu wa-jujùvijjwviîiï aB unuiiaïdnm JnulM M uaaulinaaiï'^-îW unnuussâiiîîaa'W liJ'la -main uionîjuuB inarm ^avai^aaiiim ujjaîim îiauivl aanmi w m aem n/ i ** bvia iianJîïBnimvmflUYifitha ~ t ^11 lua^îifinjanw nuRiaw î aiuauajjninjîjjlna^afumuaavm'ivatj 3/ 25 1 1 j; ^ Utva aauuvm il isBiuafliïnîBumîilîTudîisjailawRRiM'iviH na wa.w.a. ilis ia ifl î l n w . la^aBURaîîJRnB-jii «au«filvlniafniîJî'3»jja<ifm îaiîVjviB fnanita a jiîi IvÎBiia'IiHHMWtia^ajIviHiiasnowiJnawiistàaîinaiiaTNSRlvilviHU laviuasiYivm lUviî^ulRBvnajfîu laam u^iuviwijannjiîW im nYjYifiRiaRsüa^îfiaa'jiîa-iï a m jw la ld m i5 a v iu V8JViHiîv■>infiB^îaBvnïiBiaiaiia“f i ï wviBfnamnivni iiaiïonjaaulutffln^nnniJïtaanniaam uanuu-nu iw a^ ia a ia u i îa im m ila n iiim u jja ^ D n iiv n flu U B a unnimlMfliuuafjjïg'iu'n vm H àiU B im îtlyaïM aaa jjfim m jT iaam vn fn n aiiîjin jw aiu iïm u u d îsvîd aa*a'm M a«H a$fiR lvîn a‘imnviîa auJiîao‘iia i5w lî‘BaoMDja‘vs£HajHa ViiyjuînnariBwaBiaami/ia^nàiiuUlllRîtlia’â ÿ* t îia a îi aui^nvifivliUüawdef'JMlwfmiJviWîgnwfmJJauaïlünjnfrawaiJîguufna • ** tn a rn u.n.


5 wVhwiw™ n u f m iv ilf iîn f lul'iiî'm l'j ly iu m s m m fftN 4 13J0 k >4 iw .ü . w .0 . î m j j<ini m i n iS rfjjm w m wap i n m e n « ita s ia rj î î l M f ï T0\\1 <1 o îîu S fiïiJ flm u lîs m w n .u .tf. w .0 . üw i t' m u iJ is n w u rn u iî té., Is 51 d n o t m l j Vlfl 04 TU ‘‘u m m ” ilïsIiiKBW iîj.0. o& wa.w.a. v m iflu e s fiu uci: llnuilTlim 'U tiW PM ib siaîf niaTiHaumstuiifî jafr?. IhW ? 3


iJnw nùoiiiifuw iînnlfiunT^iiïM inyiinoaiim lu a i\" i J'iuîm m îim ufiîD R nTw m TQ ^ im ln a n m i îJnm JTiuüiiâviî •*» as m um îilîim Jnu o iïty in T T u ln iiw jliJ im iïn tn o sn 'u û u T m vn FnufmiJti^numTiJTiiJilTniJ llQïm TlJIlJR Tnm m imIl n^ u lih^w i’lRtJoiSwIiliTtu num i u u n î n^lnuw nm diun^un(n^iJTiiJiJT'W jyi idwnnlw lnHrau uivuToiulnunuiS fiTTum T A u t/ n u ïvn m T u n u Q -B L m n T u m îQ n m u iJ îïîiu îJisnounQaoîuajo^iJoîinTsyiTQj u c ïtjim u v iU Q îim m în n *\\ n m ü Q îtN m u n T T ii n u mutiolîifmTQjjjjfiiJTstfiu^umuliJlna I n o î n â m B L u lin m iJ m unaiw iS niifM rB iw inin îiJiiu nyiluîiiîiÎD jm iiJTiiJilTijjünitfw nnlnlvm u nwnQiuviWnlififjlwuQu ivm : tniiJTiuiJn«nislw innnfiuu nîsmlntnniu luvm vionQ în^unlïniQ i “ naiinu” imum qi “ H î'iuilnw ” it lfla n u w ü iH m T o *n u în w eiiluiJTW im nirîn uitfvinnviunlviîJinnîum uyiun d a u lu m u n u ^ AS 2-s ts d 8^0 ! iJTimJnwHonciou uni uosumvuna mm n n, SJ s UlJQIllJWfmS n v iu rW ljiu m ] iw n s m iT iK m 4


^f un r u n im u S nnu m nJT ïntm fnïtyin T T U ' & <t L' < , aim au m unuoi iJîïm T iim tm iJiïTiflD tnï^nnTTJJoàioowwvi lna:ünnüBi4n o w n q u a a ix ✓ Ai 4 A^ itiu H iü H T B in y m 'i! h w il iu u m m iasm un u o s iD in w ^ im in v n n n im niTm initiuinnlu A ox A A t/ /A nf ^ ^ 1 wpiQUidumuviTQinvifiîvi'i siinjuinvm QiunaiQ IvmviîBTQjiTuunei'viMuivi N O tw inuutm îJTïfim jm ïtyinTTjjfiànQM m wm idi s iin n n u MToonmfviy w nisiSitm oann *\\ iJîingaij 4* , A /a m v jT i^ iu r i^ ; v 3^^wtiiiTiinQUTiT:mûnln iim té ■& A «4 d; tv IBBUONB VITBUUVJllJÏVIHnTJJJBW \"] HJUPIU up im îniïm û nlum T fri uaïniîiivm m niïS w nnlwlBWiJnlijijTfi^TBBn^ncînQw tu liln q im i niTn^iwuniîrm oBBfriîJiirtwnnlîilvitfwnnTîm n iT Q B ^ijiiu u n iT iïo iila ^m in q iiîQ io iioïumu a o <=> A 4* A A iu?jw T n T F n n jw tn iiJ n w J n H ^ jm u iiB iy m in o iLn nniïu flü n n u a îm tfiT Q n uSJn tm ’n rçiM uiB B iirôw nltf Iv m T O tô iu ^ iu iJ îiiJ ijîik i B iitivinnlîilninifl'O rtM fjB m îm iJnng qiu m uni riT iiln «îlTrTniBJiTivnnnniTQ i bu I wwb ittffijQ i u n T s â iû n lim in îim io L io iî * d s d IfiV I Àl' a u tiu n iT uosvnw nrui: m u ln 01 n iîv iu n T ïv n 5


A6 1*4 o f «p w m iJîïQ ^B jm vivn yim î^'uvj m ^vnnm TQ W irtïm iiw iJTîQ ri'iiB^ unTsiriûn A£ * ! o> as J* £ %£> m w oîJO îj-m nm Jitm onïoinm îm tiyQ niiïuw 3) îjîiiiju n o a ln f ijn Q iiJ Î'3 H « o |iin iJ i5 ïiïu u ln c i J' *4 îm vw niTtu lu n iîm m ^ T iQ ïh îP iB m v m v i 1 mutinpitpriPiQB 41 üiidvipm lîfiviHvi n.iJ.cS. tfwl'HJinwrtwlniJTSiyiri W.0. 1)14 Iflü L m m jflB ïÛ filp i ? V lfl.n .O . llîS . , î ï i f tn itfw p ilv ily iH n n.iJ.t). tiu'U jjinvidfi'lw \" a• k1 LH^UW PIB id lîflW iw n r in w S w n fiiïn u n io fl isuifioaiiflTVim a«in Im jyvm w fm u Q u lii À is* J. 1 uW iflB w m uuvhtiîB M dlîB um rad'lTflw iti'w r r n W ia in n inirtvipifiSMPiMiJpmuTiîJiiT'îBüi^ 4 t> I «'ri <=> I V ruSn n iu iu n o iW Q Jw w i r u tvn u o s n m in ndiuw <no m do ivn tdlTBuvncmivudiJTiw aiiB4 iiQîtipiutyqjiüiBJUicSvjBüunMn aidwÂn idlîBw isijTiom ailTnlm iJB tluTQ fiii'i n u o> a ffj £ £** 1m as À* PIQ134TUEJPIÏBU IPI »| VmSU UÏQPIBB lllQWViW-3 »] BBI^lliwPlQlWMimi ^ PTfl'Oîn^TBsBBîJI'Jl^BQBB'lîl 'Im d lîQ w u nâvim iw w imïmBidviPipuiciQ r m inHilw viiîjîpiL[«piiiflnriTïiîilpi1piîiaiTiîJ^ wan nnw uu^ilTifigQ i tni«îwpinîMFm l«T:uimTi 6


IIJ «1 ' m A ts Î^ÎS li! lu H U* iÉ M ïu îo m n o n n 'ja v u m m ir r m u n f in : u o ju o :SnI n o o o 'M lîîm « în m w 0 u « u u lu im ij u n.il.tl. ^ c iu lm jfu m n J T iu iln w tn ^1 i À 41 idwnFilwlwH id litm m w râ n W.0 . UU i pnvicmwnFimwîQ^mw fliu n n lvm q irin T îtM - « îs 51 ïiwonimoiüiTinQLHiidWMflUMflw uosiri oWnlfiotm’li? m « .a . i b s m î f muvunlwowiviQomwQi r f n i i o j n f i o i i l ï t n id w ?ifii«fiujîim tiinln noïntfiilTinguiiioQ t) A o as A esl luorm ïhW îiJiJîïinriciu *] m u lrm m m in mTl^u^lwy^^nTnuitüuviLTünQn “ dtonnu mu memwniTijfiwmciiîilîimRPiQivjflfiwim i A» TrtfiTsdnunitfluiJntnflidiinofl (SiHTmlxsmrf In iim vîw T^iJianw M onJiuiïQ iiw Q iirilTQ w n jw iitm m n tK m o H ûtaw to n rç;itau t1f în i w i t M îlT ru n m liiin n iiQ S iîew m aitinoiuuuruM a îJîïm rig h P i îolR niiH urm ci^lviH ünTrm ûfi fA UltlQQ A otrwinaumn vm nm i a n m w T a iirtv m filîfim iJ U viOTi^iijtm aîidi «« / •M w tannrviïRoorm im u rm u tK ii’ioiJU'Judn menues nonwiJiin-a ifmJTïiyirtthii iû t iIi ï ï i - îijtwuucîo ^nomuniîmnalnoüiowliJwTBJj 7


ax tx U * <4 o Vit' ax I SS» «llxfi nuflQti Y u u m o in n u Inruncm u lu l î Iw rm ïiTïVJw S viunTrti^üw iudiiîtfqityi *^w—Trtirtfti u n.rt. siæ^ o uciï pi.H. «li'&d m o V lu m î * o y v iî]j|Vtti uosmoimjûwopmviWLmwTTPi i i1 nouHQwâpiluijTSinripi'u ^ lu n iîo u c v m ^ in o fc! 1 A✓ îfmJTïmriww m u lnauo^nTmrtvmionTîunT c£ 2^ A IA a> dîna iijwtjuvnnvi luïm daidTU îm cm ooijm t* i ^ u iid iw fllw lvm m n ciQ u W.0 . i l u m u it e m u •] mtiQmimTisinwfM d iiQ Q T iü ïû fiM u o Q At lu ^iu ïn vn u m yn iT o n m v iw rm m n iv n m m uiiviQ jw iflnvniw îo lu ? m ra v w ln ? ' W fi.n.e. it a s i î ï if ^m ^V lfincnQ uiiiaQ Q i c lin p w îiu lw lïu iid iN JinlîilifiM m um T o^iW nfannN U üum T an qi donnum u g : uu iim ^ i^ ijn Q iu iÎQ j'ltiw in T H iiy in M im îiu fith « w im iïv n n v iH iT ^iijw w i r n w i n tîîu tiliT riH io îiJ ln tra fH ïip î n tn w i mwvnd'DB^iEilTQwuoQ n a s u iu u d n jn jitu îia lw n iT în in n Q iu jJW B '3 ilo a fim i u o s o îillm i df l ^ &A itm JTSivirf ^ ïiv iu q i n B w fa n n w la n n n v ) k> îy ijw lm iw B m d^B Tium u n u iu n n u mu chnu 8


uîn IwaonoDu^tJwviotimTililîiü mam cntKjwnw rtcm m iio:itiriiiTfnv<iw<sSrM iw in w n Q ijjQ Q m iQ m o m c 5vm iT ^ ivin m jQ i Àt wwLuwnf)^ ^ « î / «(• m î « u u H innviiî'ïow pm B jflTiiLium d î q ^ieI I tbu niiow iiîinum w niTm n'îfiTiiîS lîî riKSBTiQîio^ùSaBnTiH m i l n w iilis v m mu jjyiîQîQ^otmuPuliiJifiîJQ Ifiy lu w lQ m d lîQ ïi ^ lA tx piqiwt n o u iîh v m f) m n u n e J u ic n im jm iri h natiioü tjsww lu jiw : v m v ii^ ilm n y m j'3 m iiw w 'lu m am m *l« n m n fM îim iiw o ü n ^ W.0.ÎJ14 <B» «A A fjg/ uinnoïuwiü(SuviTQWQmnT w m w wpmiJ T Q W lJB im m w lR B ÎJI^ÎLI^lvin iT LQ ^m i? ~ fc* W fl.fl.0 . L ta s irfs j divinjfnw m iijQ ^m iM u îm iilw n th q in L iG Q a i viiJW PTQ ^lrinjfi^iiJTO ww e^inilJïïïnîu Ifluvîoîi] n w v m jim T în tS iT tiT in îtu s m ^ ^ lïumnSawri QminTïnaiSm m«uf pm «1 i m rm îQ U W Q l^H w iP iam um iôw filîilvtH B Q y tii aà m uijnnaïvniiürtiJViTfiw ovivnTpnviiJîyvnvinjj uu an ^ n aiw T aw w Q lw fn w n iT iÎQ jm i'lfilfiy 9


m nQ NN otfoflîim iw îiQ th i un u m m jm y ïi viTQ iriViuivi n i î t f y î '^ n t t i m i f ’m m olvî WTïViv^n^lnyn^^ajiJni^^innmQTïvÎFiTî^ylM nos n iîu u s in f^ m a u m a u ^ • tyirlup'iî uln o im IwpiTïViunmlriHmi'îia^inidw^ i TQkimm? ïu h uu;^umdwRFianiictQlMiîinjniTijinn vï ^ïlaanrgw nli^nw lnlfiaiJn^ïP'ialil^ia * ^i fn th mandintLiilîîn'iTmn n^nwi^nlnTaiQ l' f| À$& dj» ^ ^ a ^ ri A *=* î t u Lviww n fla lfiü iIn ra%n K m & jn IwLTO^mTwcipn n iîfv i u îiïn iT ^n n w n a n 'n ^w p ilv ilra wn enrtti u a u a i'j ânîwcmw nu •nnunna lu ipitq-3 im upra V V Cl v nzuu m w m d « - 31 d n ja w flm H c n y i \\mi*m*4ëii^a*?)^ 1 ^nçqm Ihüj unüîstnpf w q n m ï tu çft n a n w en a n n w m 'u a s ft anuvnVlini fuiisîlflnjfnimiuîjoîijj Sy T liirmiimsHituvfaviînüIflyvnmj.


vj.o . m i ïj v im in qq H îN m in n o iin v i^ iin n iiu fifN v îitiîiij m tn ü/ * nitu s yi w ?z n i cfn i w n u s ma 31r i n i a <3 im m n îJ ïs m w w T S îim iJ in ffin u n îfiJ uq ïw îu m s n v n n Q 4 4 3)3/ a/ “H a/ ^ fyi 2/ ^ unm m m u u j0 « f n n f i In u Tv n *] r n w i l u T n u a i m î i v m s n t t t q n u ' i l i i w s iH iï^ ü n s m jn i0 '3 iN ïs iAi,r iïï0 ^ m 5 e j? n o n j j im îi ^ T^ uan a fu iiJ î^ ^ u îis iu B ïn m u Q iiiiJ îo s n lijln ■U 3) T d | 3J s u u u u m u n iijw in « iS tw Im ^ n is ln u lc ifiu im jrfio iq i “ lilr m o u 2/ ,, t <4 m a in ... upim roiouuni! Rüwid^ivicinviMioii «unnuQ m i w TîH idm l^fâvhw num onw vilq iioqnnjdflQ i “ îin e u ln u fin n iJ iifie s ” îîolylftnT^OîDnüivunwoqi ivm lm nsfnm 4Viî'J p îfn in ju v i^ m iv m nwowvi^^uuqolnQirnwqiioq vit; *=* %s a> a> I 2/ a/ ^ )) fu n u T u ti'jn u iîfm u q * ïnifffin 'jiîttJ Y iîfD S 11


H n îfl« v 7iM !ï77 m l m w w r ÿ f l i n f i r i i w j n n i n i m u n m i v i i i v v v n i ] jà m î v u ' u m i f t y it d iw t i'w z u m T d v h w m îliid v iiJ tiW d M v u în ru n n F m jJîw d W v , ^ ' l* u r i h w v j n m M i N üj r m jt m n i M u r i h v h i n t n u l j n ï f l î i t ijr i w v»ï ry f i u v i i ï i l ü v û i w i j l i J l v u i t is a n ie n v u u ifiîiu m m jQ iim w Y iW T ÿ m ü h v rim 'li] A. f,e* t A 1» Ui »A A utHwnnAnuinn imiQniJwswiiiiTîn vimuyiuinioa WTsrfitim î i 4 ’ fcÿ IvaNyiQnwTîRiTdiwii^imwwnMwnwvmiuilRQin^lT uo^mvinlfn^piTÎiiTiiTivi^M«Qi “ wqj ” lüîM üum îwlutîjîn M ruHcna ^ |y 1/ tv ls d ) V* tm ïlm rT ta iJtp w 'itm n u c is iw m N m v ii'W w-nspitu ûinQnijriQ^îQJVi^4inuv^wnicii^miïn iHTirmiwviQ^îOfliîBwu mwnioîuiüWTïiNWMÎaiBylwnc)fÎQüiiQQ ^ «■* A A rj A n o ïo iJ g T n n tnnitaqtlQadnfaiflïfljntiviijfiriiiViiH lumen uw iiormufliQMaifluluifanuthMruVNü1fluu npilmnüViin'liJnn inWBÜ1«nQlJllJUlQQ1TQlldlUlJlT1ttOQ A ~ A 1i <A ^ ^ i/ « i> ci lïenifmuo&Qi iHBiJgimnimniufldnuujinmnQUBotîBn u tfn jn Q iu m o sm u ii^Q ïm tm u 'ifi lïuiRüQniJiNBimvifrion^n flÿiawtini:mmnwlurti4îiviïi m in flm T n rm iW lqlu inu tu pirrnw <aifad1n iViUQw^ïlujjQulMdiiiimTiEumunuïiulfiulomduwcujtiiwliJ uuthviimeni'BBioü iiernf^înm indjnunG nm uuu^'iulnïj ^, * b iliu m luu1fim tfyii:lfi(^cîTîm u]ïit)lw uannnwflijunmnoi 12


A j, ^ is u lo n itln n n o n ^ o n n u w Mu^nnt a ifiü n u lïw v ÎD im ’l Q l ' i o i o l ^ d f i 4 C\\is £ M \\ \\é nitivnrmTTD Im m nî-jpiîiQ tvnuu i]gi^iTinwM^l^[iîymiJQîiLintiâ(nTyi1v io i^ ( ,ririQylwJiu;QîJn^ n o S oiT o oioovity^iQ ^oidw Jiw rm m nnn^rnO iQ lw lm 'inm j <4 « X& a a *L i> niamuciti u o n n n Inînwviw^m^nwiRiJQVîuwisiiJunwmuonvivUiWQn n m u u o o t1io iio n iïin n n Q iîJ O jjn T iT i'ln T liJ ïia iîti iidïm o cu^loT ri u m n is T n ln ilu n o u w o îm d M Îo li m n ;no'liJ«loîn(lyii:\"lR À1 ^ TNumwnîiowrtuifnumTiQiuw uoïuoQnoïViwmwmjTîiliJ m m u i Q^o iü iiîJV iin lQ lM vlo im Q ^p iîïn o iijvjtf’iTB^oiJim w l i n i s m i o a 3) . £> a> A dA «] îig in n n iiiM lil luvnuew im ieunu YiuTm iO fim îuim Tdnioi] h ntmimwmnwfri iiojmorimwwiiQ^T^nlÛTnàouiiilimiiQj nQ iH Tnio^ilgioiTiiijM nQ iiJTnflijriiTiJ iW lu tn iv w u e n iTo^vnmnvlmivilf) iMi:do$uiJ^mmno^iOJiîOViiuludimoomM I* nQif’miJTn w^mwliJlwtRiniîQ^ïlwî^nQwîwjjowlmiBsnurÎLJiiy * «! tf U| ,«| m*' * nuînlfimumcju iiuuiJimmnpiTin u m tïn ,Ds;5î]riB0'u1?i?î4ui<itî^fiiiqyi5ffi f n i u i n l j ] in u fln u 'ifliu ffîfw ri uashknu Sy fiflflU fliu n m e n 'iu v M u ije ii•un iiîïs ^ in ^ ifn m J îfifitJ B iJ i^ o m iW lfl ÂivinjiTo^M aiJgiiiiiTiiiTiioinio^icli^fuotiiQ oiw mi 13


i:m tm Q i«H fi«w iiififiuiB U Q m Q n o iiu n ô T ^ s n Q a u ^ Q U T u u fifiQ ti nrBol«li)T«ïQ!iTÎwnKW lîunoiJgT^nTn'l.npTfiSwliVîwQQn^nninwpmu n w x n lil V)îakimjriQ'Bti^îw»qQ^y!W!]|,i;TQ iJTQ W w ilijlfi 5au u o s iw evm ^iniJiï^m w liiïÎQ ow oriïQ ^nw TniiciQ lîB îB n Q iîQ P im 'U 5 A ' 1 %& dnimfIQ'MIQ'MOs'iTBü’MUU im noiinQ im m viflï tiBjonrtm nuTaim M m jJU ïiîiluQ iny b » Àv 51 À 51 iH u n tim j vÎQ iîiïB ulaliinw i m lu flim n w ililv im iG Q n T itm fl* ^K HBnfl4H«nmî«inm<jflcn HJjmflBïnnîniinQ lammuihtmiffcf b! A A * & 11 w ^ ifliuuflisirn lïliIvrM B u ^ n u a m ittifi^ u m ^ L u n v iin tfowwimicîq “ w ïiü ” u u iiW M ïn o iiitim “ cornu” lu u jf lir im n u ïf 'a ^ jJgwnifl'JinBültnJTïmyinwÉîfivüJOJjQitiMi iM nslR|Tnvwrïo- ît t w iJi ï ^ i I ^ û B îiîB ifl^nm w n M jjvnlivliw ijnB lî B T m m w *\\ Iw lïûitw ijjPw m w m iw fnivtüQ diM Q l^ïiü îJoB ülw iT T riim lm n iQuoqnnnQBflniVM iw am inapiQ liIm îJQ cH iîfl^tuw viîiw i i o l i i ln m iflà u iiM m BUQ ïQ UiîBViw lilBiim uiiwuniiiwwBn mBümÂu 1 t rf« A * iwlNnufmii]Ts<hnwinn njBnûuflpnuim li] tn c n o itlm liJ ...... UV % i]g iw n m fiflM B « u tiîn *] fllîilflw iflB î'lîN iri uannn nl'iM ^slrîw îjiaiTJTnB B nîJiiïyîij iinnnm TTnim nyifi^iQ oinoflB în v m  n lm flB u l^ lv H îa m v h r u n u m T îJ lïwiRiiam jvina^piîVKj IcnlR rm piaw w iucK ) MwnBm im BiB^onlMMBolHviqi-itJiijwim ûriri^ 14


t/ A A ^ «J fW iufm iifuP'M uci'! nw ntim snîU Tifm nTfnum tJU 'JLnR m oi iJgi i fej > n n o o tiiJ in îq « E ÎQ m u iiQ ia n « lH ? iitio ijlilv iiïJ o ii« imuoQvuri nTTQciiïiQU w n T S M n o B n o n m n u iJ im im j o n n w iv îiim ^ ïtffiw ^ im ïim : Y«yiu™nuvitf8 'jn m m n n m u tiiiJ îO s u n M n G riïm iiü n a iJ in u lw ln nTw nw lnaTW w m w 'îivna ^ spigsbcIilti d iiiîQ n n o B m n u v m n a lr>â d w in iwüQ1WBQ^EÎQQ1 Wson m îiR u vm n iriJim h tiF iQ iR ^ u n T ïm lu îS im îfiB T ^ w iJ ilîiv jw m ] nrourmnu ^w ydiw îQ ^vjin ^T m fri-jnulu T ioW iQ iP ltiîn w B À 1 51 iim wa^nnoM MU lijwQ^BQinim HQiJî^iivi^fiBnitiW B^wiirt^ïQwviiîJ m nm uiiQ u n o u m a iiù n o ïjtijiw flo jift iioïlwîilwwiunmPiElupin ÏU Iulm ÿim ïU B M llT Ü O llm Y m flW rçS S fflT lN lîin î^M ailg'l'Iiri % Bîruviunvm 'H ^BWllCIQn m BVlW W I^Jl^IlllTQ lJTlQ îU l l g n i l î l ï B l w h N Î B U î f l oojt«uliIw ilijlum B flïlT<SriB ài4iiM 0B W B 'iïniij^onw B yijlîitfioriM i Â1 nnïhaelii ^iflrom Yinv^nm B anV W cfios lîavîojflUQ TOIlinTSlMllWJIHIlJVlUOH^lTItlIlJtlflO UQnw'lîi n m j ^ w n isiw P in «n «im iciQ n tw ll i i j 4Q iw '3'3iü Q ii: tiw iw i I u tsyiÔu Bmo^TBBBwtiownTîUïïQiinniTVJLwijQuriiulwnîTmB^un^âBBn un; *k. 11 ci l A Ii H G B ^fliJgi'riîinflC flflonm una^nQ ivium icïC hB yuiim flU Q fnt] iîb \"Iw w q îb w U G ïliiw vnw ^ïm B jIfionw fiîvnnw lnTionw B îjl^TB ^iw À 1 À# tfnnTnnoiuuiiuîQ ty . ^m u n au iW N fiîU JjR U u rçunîïvudcm&lu 15


^anfltirihGa îJ g iiiT i^ S u liw a W iw ia m jtfn rl'iïtlfiu iriQ ü is iv iti'l'i QycinvjQmRWP'nuvnm 1ï . i ix 4\" ts hsA « i &f im u tiQ i‘Bouviu|,iïm uG W G vim îiu n m iim t M t f iu m n n iit n im H ’* Q iJvilnvjpTÎjlym ^ini'BQ lw nfim Ti^ni!jlvi}JinTiiwïÎQ«QVivnii^fi^n 1 ^ ^ k is A m lflfln fld T w yn an n iB i lu m ïy in iG ^ n în n a w in n jlîJ iru m o i D f^ liivn n o ijd u Ivîm ü iiG ïG n iJ g i^ in m G ^ ’wl'üîQPiTUGQnviTRinoG^ t n ^ “ m ^ïgpi ” w iîa ^ m ïQ P ilw itG Q T'iGnrapm uTn m iw w m n n iiG ïfm w m u îQ ^ n n o tim w n u nqiiJirfTn<tanlniÎQijmi à MoliPiGQFUQGivnioîSiJU'imjiy ly lw f liim îin N iiG iln n n n t ia 11 4, bit m olRG?iiJgi'iinnBîinifiwviiJïJjtftfiTwri m u n Q iw m liim j A ï>  ^ d ^ ts ^ À as A —» UDin^vii«Q«onmaontinin^^^fmimi in T W Q M tM TO nouiT fnijfn 1S t 11 s ^ ^^ ulm m nai m iin u m ^ în ïifm tn n G a liJ fm T vnisinrum m Q^TQBnmüWnnUGQ UB^mWM. .QT^WÎQJWQlWQOsflîlFlWGÏt^vJinmlM ! I X ts as * f 2^ d iJ g w T in o ü îtin n îs ilîn T ïiiIn îu u 'iu 'u ïQnuGîvrmmivn'uuiîan l ï l f i n n i i i r i J J 'i î f n L i f n i i B i ï M î U i r i ï U T i f l r i1t u i i y iiG ^ m^ s n lu o n 1d ÿ]l^ 1 yu n n iw i: IfiiijnQ iiJoiiouTinpntnti l'StIJJB'JfinTÏLidUllwilUWl U ,1 o^TBWTrtGQi'iïlviGiîaQnQiiJnmGGUBîj im tnG iyw nBiîQ Piuinüon K Iw m w li iwTiro^QTm uwim innTionw im a iin 'iïm jjn G jn lu G fim ij T 'iqww imnB^mT^Qiniîm enw^BB^GB^GBtnwGivniîiigliJwTBiJnw ii Htll I A a-* ^ «1fc'A 1’ a BTIWGIFIWG^ ImJOBflfll) «^UM lIgTlTTTl^llJGnm jm llIîlllTfnilJflBtJ'JW tÎ bw iiGQnw'iGfiBwmrtTiwvJinlil W B n a u w a lu u iia ^ n m io n n M a n Il 11 Qi'jlaiJwcriBaw PTQio-3T u n c ijitiJTiJc1)innwlpi 16


À aA îtu ïm iifio a1n o ijn ^n c m in w S In ijiv ia a Q M V iîm ja fla n tn v h o YA dd * as ! fn m îm w c n w iiîa m ji n iu u iiviû irin itiM *] uoweüiJunGMJununQi iffunfluiwa N w ItjiK n ld B îm îQ m T Q ilg n riT ilm ju itia w n îB 'j uw viqnoirnffaupin'lg umnliJirtauQQ G nuQ ütinnfnîfl'Jiïolîw n d *k i is ^ ts i ^ nT-3iciu'3,Q^tV5ayQ lviqjm tj<2w'liJuwviQ0’m(>nf]ViuTP‘îf]pi'r!DQ'3LîQ ilg i- ^ t ! \\ y &x tk |« A ts iiiiü maT isvii^iîj«M « Q ii^viiiüQ T iiin naan iiItfim S it]m^ w cm n îflîo ^o nQiïJïgmvicrofiànliiwnQnwiiijiti nTtilncSpînnjnoijliJvnonciwlpi à2 um tnviw w cim m Q ^aHm viW Q -jm yum Q 'îlQ îm ïjlunlw lum ja rmn » .^ , i j, i Q iim nan < m ij^in vn u w lîia a g o n jlriiB 'jiJg i^iT n ^m o sg a müJpn^iBLQQüiniîQ^BQjjiiîygiQ-iiivl ufliiG Q im w sM rnnoiJfli *^ f^ ^ uiuiuïihcSaiîou iJ g m îilw w v n w ^ ïïQ a lfim i nTiutnim m uiion Iw an’SQ-iiîBBnntiwviujn^wMialijlwnTïudwiP'iQMuiP'iam uutin ôiStiiîfl y iln iis ïQ a m ÎB lîî (( 1 I?J af *=> t* Ai£ ax » 111/ A vi QUu luuvm'HdpmiaîBwnf'ittnrtuWQo lo rtB ig v n m , ^, 1 ^1 BVimojJviBimiiJîQBT'JïQnnQ umuBWiaiMjloTuScnauoQnwinn ûnruviflim iJgn^innQ^tîiuwvioflGaîunîslgwflniiQgnnsniagiu ^irm n B fln g * im n u iJ i4fl? m n î4m nT3fl p n w v m v i'iïiT ilild iiiB * d io a n (înpiîViw^uisilm^iJifiQmfl^JwîviiBwdQHyii^BBriwi 1) it m tiim m z Y ifln îs v iv iiQ 'i U V V » ____ 1 _______ | _______ 11______ 55 64 flîUîUfîW BUJJTIBfl ïia u u w a v iu iîw iJ B J iJ g irç im o a n iN n m ilT a *) q i b u v i fiia u ” 17


i l 3> o VI T I VI III ■=» a/ | d| g n m i n a s uQ riH U © £j i3j fla in J g 'm ï'iiy u am ig ^vrm ” ^^ ^ ■y n m n r ô 'iîjm n fm 'W îtn li ïu-oliJyimcunfiTWViwinurini^vi^ % ^ T ** siutfrm m iioQ noün<tanünqïum tN <fa w cnw riQ i “ f l t u m i u î f ” i 2; 4 31 u n u “ u tn im jie s lïm jw o u ïin iQ 'J îru ?” “ m j j g f W d u f l n l v i t yu vnum m u iin ie *flîu v ig fim 1 1 <1 u j jS i e f lfnlwu f ln w f lr ô w w m ia 'j” ^ w lw m n s T in n i iig irin w n îjtfQ in iu Q i “ ua'Jinflto'fluü ?” Il 1 le I ^ t il S> I “H II S1 w v I U 4 lu h i n « iw m u u m îo u la w w iJ Y n u m îffW 'm ü fn v i «>4 ÿ nv 1 îcuj invmB'î IflnhümMifmmulilimnunMÎMSflguuiJi ifltmm gmmmnmîigmflsnguyVhas ?” îJ g in n Q v n w lfim iR ü Q Q i w g m ... ! m j .......i” usQ nw jn m iwutfnBQ Iw iQ llîflU lîlQ s ljp îtlIlJ uosiw oqïI t im nfloucigtyîlQ wgikiïQijnwm Qi^m j'Bwiîiija îlg v n n ^^ ^ fL ^ ci • iw ïqjw rôuïQ flium jflvim iioq îj'tynQ ^nonînîinolilviiîO Q j'liIm vi rrwSîiMüunQw ^ w n îïm lilla n jn im i^ in ^ T :H i^ fin aiiQ'5iTnQi “ ue $ & ^ a/ ^ A <5» s•um ip ^n it f m ia î s :^ <^mrâmn m iviciîynM iufnviaiîfm jgi'nnuM id^diT m tulnviT'iinîfu \\ & as * * * * (£ %s I nA k im nunnriQ «ainn4i:ii«n(Sfl<Jim uYiinyi«nyiT!nm nT luiîoow 5) i^m nuclflO ü'N lT ma^ôiminiiRüQnyiilvmwviiiiui iw n s n m im * u un ” *lwvionQSim-3^(nïO'3Hi<Sun i m t m i n l u c h ü m îQ M w îo li] m w iio n w v m rîitfu u io iiQ n nnnqiJTflefinucm 18


Q niw iüiJiïiQ V jïm iilfiuçiQ m iw w ^vijjFiviQ ^iîunlïlpi' m a iT u rm m w in lA WV &* it A *> n w în îQ ^ iJg iiin ^liJn rB W vn i iijwummya^^Pi\"w\"lm JM tS i ia j t- OîrwtlTMVnUU .1 n w Q î Q ^ î e H o l i iM io Y iT iT a w iM o mïi o a Q i ‘‘m i i . . 0 8‘Ul m j - ? ” A & *=> QX Is *•*»<k A A m Q i:tTiin^PiîtioiJginnnQ uiîidQ nilnfim :'rfitifn 'm J îïr n im ï n iid iT tin d i “ u o ^ d g i m n .......” 5u :uw oiim lrçfai0üQ ivniîuvi î l g n i i T i n i w n f u r m m ï f r a t i u ’^ i ' * *1ts& AJ6Ï a> n t m in m nurtn Iwumiw - •« . tJ ^%s v*/ inf)Vdiiii]mîwuuYiiTvunfiriitti mviTvnnudînii • fc/ ^ aV ■V *V •N f îUYirm uîm t/fjn m n m ff'lilu m fiv'jm in viM fifn i fi'iiv r n iiîfim jm h ù tm n utnnfoif'iniitffwunTMi ^^ f^ <vj ^ M M M iw -v m M iiiM fa v iT v iim ijiw i'i udovwium d f 2S i ^ o «✓ » o ri t& v u m m iim iim uniuuîm iim uwdm iujvivnm 'intj fnv îw vw viiw niiiivw iïduiiiilîW V M aii. ï i w i i Iïij u im ïj b u o im f f, m su rn T i, m o m N i i f i m j 1 m =11 W î f i j j i ï m J aum j i u l u e i f n p f l u f î ï s u m n m 0 UW fi0 4 U f l a u l « . w n -n 'jJ M tn u im 19


nwu^flnnLiiNfiJjnti SL» Co « 4 ua^ la i'H is în M iiîi^ a a S ii'u ii'n s îia «J 4 5^ ^ nJ *S{ ç'I 4 4 4 /4 ucw2i t i f J ^ m i i i ^ n i f l n ^ u i n i ‘W i25f n i SHcM ScHliafifti?i </ a/ </ î 4 e'M £ u *i D0UV4Î1 s fq w « ï ï u s f w a a n l u v i | Ç^j ^1 V “ n iïM M in d ïs iv ifm u m w i 4 «i l u m i a ï u f i H T i nswé'jvTîwinfni... ” iJirmuavfavîWariio s/ I s/ I ! I a< I îO M O 'M f m f f m n iu n \"j i a i ^ n m i i b i i i m m i îf0imu3nw'iluîî«iîiju..uwiaiiSuwQsmnu I T 4| liJ l u o i f n f f ..... u u fiïs y w flO ïJ i u .a . î m m a r n a îijJ w n îiifm n ïS T m 'jfffiM iîfm l« u « e q jfiw w u OÜ CJ lO ffin îm o w 'iu u fliu a s w iB o m îlm w u ^ o v, U^ u iw îJ T w ....... n i n i Q m M Q ï n i w i l o n m î m f i a n n m 4 «î i w o o f l M i a s f m i f l f n i f M t t m Y i i 1 1 1 0 ........... u .n . 20


à .IBBU. (ffutn) n é Qun ............... T.n. ob mflBswiasoowilwsiJiMdmnauJnmïmiejj m î r f n tm i m v u im j v u m Tlci*q nîJiuw m o îin j no îTeininetJn © îfBMlmJîswqwîetln © Nnvfflfurntjltf «tf| ^ ^ o a/ c£ ? A i ?** i â <t/ ^ lU U VM u n m u im ittO tn * © tm rfnm vu « otrwu aiinviefin Iw wîTtyvnm ilw m u f l^ T ^ îf l4n ^ B m iM a in a în fl$ B B U v u ai b b h mmuunHn imairurmcSBu tiQunnîrtfluâïimiJUB^iBilin^Büliicrç » fil *> I d as (/J | J i « Àh£ f» e\\fs daufnîunviflT'Nmîimu liJîJîïfamïncnQ Iwviw uprâqurmtisvi Lvi ilTïvjqwS M^iîumyviinniooTiTfiooylwilisivirfrtaivi uoïmwiftyvn im ^vnQî^m î^^Qwlvim wfjo lajoim um i nfiinntfQuinnnàiQw ^ B fllu im im i wmw'aaânmynQifiiT^ew 1 i« !O o im o v iQiü Wl «n rqîj i m n s t V1i f w m l N n l m q Bm q ^î i f i w î51l w q i f l y m iu ln iin u u u lu iiT s w q n n u lîin ViTentîijm ipm wînwtilm wiPiTti^i SJ 1 SJ 1f e as fi % ^ - dj À m *-» ? A |/jt> c£m l y i t 'ï i ^ c' ïQUvnpiQiuïQ Im m u r m u n i n n LmcniTUu Lan lu In Iv iiIïs Ijjïu a> ri ! i *^<4 as ^ <& ef\" & f ri 2s o as ou Inuninm cisim uflu nom uulvm noiuumTOMQü IvmfmovMQ iM lm jîi^nQ inu^lîiynQ isjT^ïnTïvii m n flïm ily n iîrin y im u u ^ Q i & tiiT H n H i^ n ü im w tin m yriQ ifiL io Q u m üludQvjwqnnTmintfBUüinmi m n :iiW Q itm rfn iT iiia 4tmtfoM lijlïB a im fm n ïjn ijn n n n n K S B u 1i * *' cjo^'UT^osjurimrhnciijpiT^riJTSviqnR M uW rm iOQliiiJTSW iîîri V ^ aS d. „ fc,1 1 ■*. ✓ ,vts- 1 , V11 A, k. 1l) nQUiTBBMWwnvn Im JT ïhm m nuBTB lu ivw1tiïuw T m tfow iîm u lu 21


lîJiîüMisliinwimnQiJPiTl^QniTQUTiüowlwlf! tninnQTiiTai 111 uiüinuïoouaïnQUiflHinijlnaTBîjîûJnQunîUMilïj (fonQiY'nmîin 1 3 11 si ïB^*QlBTlVlWey^1ÏÎQ!jlinïQllflBriîÎRQlBnC)B!J5IlulîJ PTQflîmvmü *1 31 1 » lïunululTMTau'lfldou imïmwliilMiwfiwiBinwvitiiu *\\ m u n'| ucï liilvmsn ijm îju m j iRnijiQoiM^:î3* nwBQioal*wîBij^niJMiwüjQWQ5 k> î q lm •^mmQcnaamjf'iTvilî^Ttm nîuncm lilinu <3Sidin:m s 3) QimjBin^T um u iim n ina IwTtànaim wunVlulî'Sm iu m a s^ lwTBnQic3iB‘Di'3ijiwpnT|3ïvnwiJnu YitfinyirmyunüSmualmmB* B 31 uosnwlfiüTOiJüJiîiBanliJiviMitfümBmilfi unviunm'iuilîswt]fldQu ^'3BiwâB}JBQ^BaB^mlMnnTâBwlulT>3iTau's5:lHucidiiî'3lRa^alwlfi 3) ÎS AA A «t A I A |rt»>i I îÿ è 1 ivipntîswnciijpnTviîJpnTîn^n?] ^-jitntTawrtnm innnQimiïwiciQ sumaa i i ii n J dÀ « sf ' fe A J- 4, 1 ** iiimJnPi nmflpmiiBî'JiuuBaGîu <30tuuutyvim rçïtfirmdBU t WA ls A M I ' ç{ I ||jfc/ I BUH lTU15PIBlJ3IOn lNtà'nTl3l2WU Ifl tiQUPlQIWlJîïVmP1lVlWCï JïTintl ncm *] BaQi^tiôwlilimmniimdîiiHwow^FÎrilîjiwfiQBiiwwmMniT uvWvimauQ iT^TawnB^ïdBwaauidmiIwntwlRlvmcid'iiT^ijTiJTîu , 3) 31 iviTisivun^ndiQuca iwDitnToinluiJismrfTioudifnTiTD^wnnJou 3 3! nuoàifllT.nuciiviij'îimiJBà^tfiaQmi'lijiSosliiiiJoîi'lwriTsnoüS piq-iu l^ ?V ^âawiîuwnaowmwkii^iriyiiJiunowtclaBn liiw u lih 'in w n wnviun niirtounQiiJiJïïwqîiïinwüoiJiijwlviîii 'monwtmQiinwiwa^lfi arm dowiînm wtlniiüuiiiuiwnlm jodiiïiiJiTi flniTrîntfiaouwo<hiT<3n 22


yâ » HowmninmiJUiiTTiJm nm w r m r fw im i o id it <e»UJ A a a w p iQ iu ijT ïn q w l^ w ifiïii^ T irM niiom w yulnm utiîJio *] fN im nu naatna » IwpiTsn1)oMWMuuciïtK1!Sjc^lil nouninlîîninQ iw do rtou nijiw lilm iipîm n u ^ m iin iQ o in u tQ G iu o u liliv m o à im îîim T ijrn ^ w ij / j f ri i w iw *> o^» «✓ ^ fnndiQimQ •uani oiujffiîvi lu Inoai lunisn*oyinutiw tu iMtounown IÀ A as rs « & « A » - ' I J[ iiü u h im anvm « dnunwnQHidfmm nom ju*iiw iuuuvm cifm Incu m m Iw a iu i ï u tiimSprâautRn ritm 5 nwT:T'M m cidoyutH mwmi uo; qw *j mTvivmvntSoiïvjwnPi im w m nsw m m viw Q i f’m viiBa nîQ ^tJaQ iulFiauiniîm cQ lijlw n'M D Vincm u W ln T^is n F iîifl rm tfou nalîilîViüuifn'Bfi^Q uuu ^ m ’Id lin u iiT o im ifin m u u ijn i Htnu IwiJwviwiaïQiQi'tviuiijwB^nQTWLiaijJtiïtQVitaiw ^ I hwiuw 3 ^ Q îw m m N iJ îs w ^ lw lflw tnlnüvnnlw am uiïaw wiTrôeiïu uunwüQn fwIlJlinnQniJiinwTfM aluuott*nT<in3iJTs<l<anuu<ln e n a im « A /i A^ A• ^ tiounQiiiyirfin nowTSiviriwmmw m iiufiu u m viw îijn Q im u u u o Ê J aa a ^ riw iid g n ^ ïiT il^ u o îia u n 'k 'ta Qivnudau m o lv iin iJî:viî]flP)ui 1UJSJWM Q üâ^w tilan Inavil^riiQ ^uïM m m iidliJilT iT tiM iatyviij rtQTînaài^Rao ^w ow m ïiîiliQ iniTw m ivirfw irail^tnnQ iiJiicï i]TSM)^muwumuiJîi) iwoliJfnapmuvicjuSaiîWMuoQ Uîü I ü ïu ^ rim nQ iwijnviîo^dflnôiQ iioQ nüDijlijlnlriüuîiJTtu muriQümtn 1 I A A ^^ II d v ||J 1 ts as ls À QirmdoïniouriTiiainîiviîJiriiv'iiW æ e im irn u m m kunînnifuvi 23


11 ^ N 'im ^w R Q y mcn -i q i n ^ in iv iw ld B W în B îm îic m *] w uw em m vm B ivim ao'uli] p m m o in w l ^ n n i H i n w l y o y i ^ i ï i î i W ^ ' i ! ] «n imlvmSnQn î) I U muviw^dBiTyviWBlviTTil^Qi^iMnjiTiiw tiiM î^m lïflB w lviiJT :ï'it]p i m m o *\\ vicnfiQ njJiw oB lunB üniw lniTiïiïu unnoeu iio svio n m iu vio ^^iïtïiliQ iw ^iJT :u w w Q m u lR ^u d o îT m iQ Q m tjlw vf3i i o ; l i j l â l ^ uuititi m o lîiu lv iîÿ lm Q iIiJ lïB iw wujjwu« i i ]bü •) « w lîÎT d n n T S flin lu fiQ iîw iB 'j uciîBWRlwvn^R' lîiiLUWMimTWoiüliJ mo R ïlflm w in T B jflR V i w w n iT r fn y iîfljnioiijn T ^ iT ü W B H! lw ln i T ü w bbI w i i T w rîiam w Jjm o^ràünfalvidM3Jw om iT W W J R ^n q iN iIîîto n T N m i ww n îw jJ iw fliW îw r îi^ T ^ v iw in liJ io m ïB T in L ifllîu T y w u w v ia A1 feX mwmiMQWWB'lïlUWTlllw R-jlflBRWNMCmiîBÎWÎW iJîSdumJPIQ'W I 11 îJTïcfaflfllflm iiJ^niJW G m aiJflw'uiiciînriflqüm cn 1 Qn^rmR*l^uvMT VlCnJjlllFnnOIWllTîd^WW aflORQIIïm W ljTrlüïU^To'Uj ^k lJflW M w ^o w u ln v îjJ v îIrtiiiio Q ^W TïW BîiTiîflW JîTiïviiwyiam cn 1 1S k , vk ^^ « a flQIBUTWTBURQBirmUiyWlOU « B'îW RïnQ Tllîïm i IF) HBWTSinîH ^ rf AÀ aJnmcn -) luwnm BQTWBQTlltvilimïVlT'îWTîTîlTîUllllTRmcn *3 in im v im r w i m p i'jfs; 24


IMnWflfm'T.MR'IUUSWI (an) T.d. u n i M ' i m ï n u lanBfliïnîimt IwufmnJaowinJa-iauijjJifnJioyfjyn^snwifïîMjflî aataiflu aiijaiJaauudaMmijliJaB'iMims-jjj'ifl sminsavaaum'lwanîmn 1!nj?nm lM flUtnj ih n m i wuu °i lü «nalwinaEJaiaüaa'Hmnuia a tu u rm jJuyaauvujB îVlflûjflrm autan\"uea^ni*rim Vluiïîîiiv enaivmu vjvib fnafmMajicTua “ lYifiiïnmilrîfl-musûi” na^ 5 .a. viuji rn d -iv m a w nJiJîïloBiuaimîa^uuijmua'jî laaiflwiïaamwaaHuiMvnjuuïuaiuatm js v. uia-miavwvtaia fiaan&iiJnniaa n.n ^piâviLinmwQïnnQnwQij W f ) f lf m 3jn j£ m ju u u fn îR R ïir i'U nt)RTinufrM *\\ I rr luoymjniT^tiHiiJci^iwuciïvivinti'îwtiRnTTVi iv ia iiK iiu iT i'lifitin n fu im w iQ rianTw w onM sdiim nim 'liiinTiM üuflnelnm dulfl irm m u ra w n T iN T O u T u o q oü'uoîitmR'lvnîtM J ^ o l; à n l s o o r f t *k as’ IRTtmiWR îiQW uvnviuin Irmn-iiuïmnnuiRüQîiu rqiwîqut lw Q îi^ m v iîJ i^ :ïQ !jlv ii,i i i m r i i î i i r i l sii îlnjiJTJURcInfnwnwtiwlR • »- </ 11 mi'MnnntMtllJllTlU


/ M ve m u niîm ïm uulwB^uwïwiM W iJnSviîfiiTjlBuu U« lî in i mjsuTisnwiS il ». f m u î m J î x i M u ». fm viJT 'iîcim iyiîih vivim iJîtiM u luniTim- vtuvniin m. f m v m h l u n v î T t i M i i d W M d i i m i i f n v n n Vt VUhm'HB7 <*. f i v v m h m ù f i m î l m i i i u x ü i u M n a / i i t n f i hfiT îvitm îvim rnrtm iiiuxùi ^ivifijluQ^m TvivnTww m elnvivnTm vitniilutfiknTrunl'i! m y v n m j ^ irniluviw'Jü viTQmülwnTQijnTQriiBjmMQiiPiwiQJticÎQ twQwwnviiTijnmiTioijjJimQTJfi'idwiiiTy ïO îo /lw ïQ m iu siiu Q vm 1 Ah n iîiJ g ^ iftn jiN lu n iT im lîm y m îQ fl fiQ^wtnvnnutntiü^tlQiww ^rmwncnîjmjQT liîu m îiid ru o tm T U n iîn n flfiy m n m fl^ a iJ ‘u a ^ Y m m iv m iip îa i^ iT îu n m ifitJ i^ c riT i^ ^ iJ iia o iîjv jn iT u ^ B ^ ■u ^ ^ o o n o ï m m 'ï u l u f n u f m ù ’b r u l î u a s m i u w b ïj w 1 u ? n e w fn tn m iïü f u m jI w vivuSo n îo m r m noorniun *À * j o m î m i t m «•©-& ( p m . flto -s ) îio iq 1q'3i “ ........ a w f h d î n a i i a ç£\\ A d A* l u u u9f l f i a n u a9c^u in ç ia i1if jf ia t9in n m ia, îîil l i n j i a n a m a i r u a ^ n n*• lu n a tu m ïl^ w m im J n fO în n a s ïl'u iiin a ia fln M liin l a ...... ” Iw m TPÎiiw w nnîlîiâiiiw ïw iuu ulw niuuïM innnHn’wTsaîioü 26


w m n iQ c m i ‘ S m w i n i Q M u m i 0 0 n W i m H f l o i J f i f i a l i i ’î l i ^ n o 1^iiÎM ngm !J^iiQ ï^Ln«vifiàijm T ^nT «yit|fiQ niJT :niT M w on m m î l H f l i u u » i 4i l f i *| u u î s f l 0 ^1m ï l u m i i i 4êi4iv iîis n 0 lH inflwatiJU fm m gm i m n fm ijn fl m u w d g îîn w m jîjiiia *U0^lJïS lM ff m T lw niiiusiîinoostî ? n iQ i ,‘n iT l^ n iu v i: u i,, y iïiiQ ïiîy lu > ]iw â i'3 iu flîiniw!JiijlQ^-3w •>. «T. QTmSvi Iv im W ü lU Q I “ ......... m i 6l^ f n u w i5 'u in a a w, w u s a i m s i î i 'i s i s fi i f l a e ï a i i*f i f i a . a m n a a in m itiim fia ê i 4+ <s 3 , 1« «*4 » <a 'H iH a u fy m in fn iu u a s ;ïifm în J is fl« flîia s îja fm îJ 3 iia i.îîa a *• A )) a m a n u fifia 'H ïH ..... i^ b. E hîîim u Ivim ûinw Q i W us jn m iin n i'n 'n in 'tm a ft i ,H aa‘î a a s ? m a i n l i l ' H â i m i s î i i « la w w B ê u m a ïJ 'w u t a f n â t i ^ î] Vv a s i ! a a i î J a a ^ f l n u i a n 6l î i a i ,u n a <:l <H M « a a ti*liJ l u m u n f m il i m a iw 'n jf m m a in ju m ijf ia n /n w a 'u ïm w ..... ” n n n iM in u n n o n im m iM U in w Q n n W lm ia q q i nîsuqu n iilH n iiitiîû iis m a ïu n n o iiJ o iiijn n o o iu îty ii^ m jifty v in ïQ ri nas iftyviii^i^iiitQ ^yaiuiînm niiunlîR Q iiP nw iQ vilfi in is w im n Q om iM utyvhïqp'iln M o ik o l« n jn iiiiisM i'iiT itjlîifliiiw :û i tu o n J[ A Jk ck 0 t**L$!* m u Q wi ? 1 i a i m i T ü V i j Q i m p i c i Q u v i m v u n v i w 1 27


m ilîîn n iia siîiiS i mu “ f i ï s u i u m ï U H ^ f m i ï i J u ï ” (Learning Process) m n an t a i n m u w : w i w ! n a i w n i ! TmlH;Eu^ A> 4/ v n « 1 bl m iq\"j wuuMQf)Qnwpifiuî);ntumvi^VitnîJ A ,„ ~ x 1^ n m tu lw iîV U u iN ïfi lîiinmiwQnQiun«ii'ÎHî?iîw v i n i j m v i i w n u n im Q iJnjiJTaw w tti^lH m m jîQ iviw ^ vifontuni nmîanw à J à„ 1 (social Values) IllU liT lîL lfU m illitK n U F m jj^ iiS u â iM T ijfn îlK fîiiu is u i I u t s v iq u iq o i &o S r q w ij iÎ IfmijTmiiJoauiiiJoMiïl^inn u iu w lu m *rt$ n n iiQ :m u rtjH ÿ ii mnunJommiItwMmwîWfüm TQmTQunn iwiii^nT^nuiTiilTupÎQio-j'lwiTimj^niJmiJQywtiiJO'aliJ -à f (flV Iw'viu l iu innu lu o m iT u m m m m jto n iJ iin u n 'im q n mml%i ln üiw 2^ «a «1 1 1n *L ls 1 o> uu^n M funuüBijnnm j lu d rm s v m q1u chjûuu'um Jîïîm tsuïu ï uviciïfiTïijowniTuHaï^pi'BQ am iifim rinw “ o iJ îffi” im p iiq u im lq J. ~ fc? m iim îiNîntnviuoQW im nwicnm Qitnïïuïm jQ iJiSm jw ^ m m ifïu s m îiisii'îw m ntm rQ nnm ovivnnolil iin fn w in iT H fn ïïiu r'liilfl rm u nciFinau n q iim n î'iïo m iu u o ijlu 'U uiopiwnviwmjmQîLïïuwlwlHQ M nisvnm oofm lfm m T “ o w w iw in flfm jj” (Qiuyi'aumJHWi) 28


^ w w s T J O ^ i0l ï 0 v i ^ 5 w•u a n î i o i j û i i ‘u;i l i l l u n t ) v i ^ v i ï f ) v i ' t u (M f f n iu i s lio v iftB ^ lp r u m f f i j i^ u m t n m jîf u u h ï î : TJJ^n


t^ o ^ o ih fi^ ii^ a jlu 1iJ?ifiwuiiwum Iriü ib s f ia u r ï u ^ ^ ü lf lf ii^ t t a f^oilucîiimilo^iutaçYir)? laid muoynnîvunjjnoiGiwio id îîa n lu w intm w îim oM ÏÏb cny«miav)o id ria u rio l' id h ^u m drow iitofl Pl (H TflHÏol ^nvwyiuim oiiwufviîfitJfiQjjiî'iiI^ ffe rôuojfa ii'vtKri acrawtdTîQuviï ^inüottwwiuprnjjjfuflOYOoihw nas Itn nun d is w rô o n ld im b .


iflü-sifUTii lîM fjJ n îrû fv iîw w ç .id ÎT . 5u to w n ? (n W ? m m jn ü lflo » i iwnsf]Yi?ieu> Dom oin0ii?i4 iw u ln u w ffi- biftèîunmÏ nrm iw w M N o iB a w ÎT ju a n ih u itfO Y O ü w - lio r k m j jYiutlVowrfocieflîiism u ~u1V W itf toljJinufifioY oom n?^ * ♦ï h ifu n n m »


u ) î if u il cntJ *U0 4Ht ?f VNW9USÎ î 0 W


tnt/Ud a , îjj -w tiB U îh îO 'î »u w iaio w w ü iu ju n u m îj itKMun nisniim cis **L i * ls*k f\\ Is a> * ^ Q 4^ ^ ïn o îl^ îjT îtu p iiT ü iJiQ ii u o î f n r i l ï m i f i yi n i ï n i y t ^ i a 'i m u ïil fi'irliJdjM inisFnaiiosU fM w uft» m T m jv w n B m ^ ü o m n igwuîTvîwlwvivifmTtQy fîu iû m iN u vù ifd q rçîf^ m m lviw A tqu m T lîn ^ ü n ^ tiiu q u n W lm îiïIru vi ^ntn A nam iQ Q flunvîi'nw fw n «n «Snitnitnnu lïQ y m ju iîm w w liiln '1 1 R B ^ iJ n jiJ1T j^n o tflJ oï y im n à i^ s m n v jlîîiîim ju iijn w u lw u i^ n T ^ v n y iiQ ^ v iy i^ lf iiiQ iîiT Q i^ F in i^ v n n c if ) pncispi^ufi 1 >A A a>'ÇtW V qmnuviurôBtinimu uosniq^unTryu iPirynnuuoMn «] nu lu m n u ijîijfi ïjlv îr n n ïi iraliinqyifin cS iT vi^im u u ciïliJn im u m fw iT o a lm jin nïPTQ ouiTQ ^im ilTîm yiinyqnuiiuiJirtufilil iwo Iv iï»iîB m q m y q liH lu B P m v1in n îl I v d n l wum n T d n o fio m H T irîi1fi1ri 29


I1 !U V* « d et A et nSinqiam11dJJB im w a1flw jin m wmnnwoaamijFuviuïflii QSJQ1 u iu M M w h a iu w T ïiijiiii uosm^numu iipÎ pitw iioq^ *] u -m n in a til wu'iiMulvmw'Htviu v n a fiu lv m u Iw in u cîu lim iim jîïiiiu u d iT iJT T m n w v ^ d a lv ïliJ a y i'jlî tiim a énU iifw n cum H inliiiiTinT* i <=f uianu lvn ju'U inln Ticiy uinnRiviwQWQiaijlmuumatviWQÙmi lUWflU^D *] I v m m arn u 'U 'iiil1^ v in *] n u l i w i w i u n d i r m 'h pmudwlilwTîmîJuiTwwQUïi^ îaB nm u Q d îîu rip iu ia w in 'a u ou A et i ^ iM wwnaaim ïViLFi ncnviaw 'ia ^ în 'în ^ m jn m ^ w ^ w d ia i m a m n fiG an au n cn iv n u u iû lïiw a U'iiyiUQVMfi lu rirm » '] m > «t u ia ia « V h a vn a;tT m u im lijw flviu aalw m u lî ^w niTiaQ iîJm aïw luniTm aïlTV iTa â n a im lîn la u n w m fi'iiu n ^ viialw m y n n T 4 iw d Q W T Q W iu w d im y adnanjad^iaadQWPTQ it b ^ 'A lomTa'JuaalwQniTa-JBïlT niiuuiTB^QWPTQiiîiQ im m iu m î^a ■aa^lî aaa^illwqGivm-iu B T u ri^ m j^ iT îu in Q ik a n Q n iJ ïa ii’ MmaawaawaaTU *) lii Ipm i(Sn%nu1^^aî]n^ï ilumawmiiaaQuulîJwunjvi'i umluiaau da^liw im îiïlw lnjnlfiîa^ïlFim ian'j w yiaitnn^m iw aiJîifigQ ii'viw ialviiJ'iia^w lu yB w 'lw 'W 'la -, A % ts i îÿ A K u iflB im iG a iiu u flm fla q ida^uîijlw w el'iinm vnn'im IviTîViqn^w'ipnij^BiJijnjîfi umiriwiana^uoitia'lwuda^BimîqiîaaviîalwïaiJBïlT 30


nu y iïT Q iw WW m R B U T i u m|il v i w aw î m n u îf io i hn î u en y A ^ ^ ^ ^ vifjfmnnnu m n r tiB T ilv iu *] m a lijlm lm R B v m m a Q n im m u a i n a îlin u a n v n m m u u liJ Q u m ^ «] liiflTvnviTB v n jiIlv n jliJ 'liilfin Q w H ni<^iininiuiülm '3iiTQ }j(Sri?inii v n n w îa w n n u 'n ln m a m 'u cnnou uidianow nnnupinl'w ii m w Q im w ialiR is n o iM L u u n e ü m m lil ucinoflm itfiTTi iJnng QiitviiJvinniiijtififiîiiTilgüwJiwîSoviîJQU Iw rm v m osw w inntm IV V ^nuuQüf'iT'3 c n miim fltin n pim m e-a n'ViumapiTBu h n iJ îin g n iu n n u T m u m îB W fla n a iw ln n R m vnülw lw nm flB um citJ im f'im w naiiuiîunoQ iWTiïi'viwoafiwwtwîQuiNmjnn lïin lm u n n lî ils mi u w iW n rs ï i — 1 U] lïfio tn o l în In InTnliivm uîiTsîuiiQ fiW Q n mivnQi “ v n u ” n ie n m iîîu i n rn lm fm u lu ^ n w ïv im ^ T u lijlR y o w üQViüQvilTrtwT-ifinvj n n î n o o w t i lin n o a n iT U T S in R v1m n w in tio v(n Q iiiy n Q u n o i Iw'n^cn lom iunavincn m im io m la w m fm n o îiiïfn n Q M v n ü liJ R ^ ilc ÎR R 'ï vicnaam TW TTrtîQ jf’m w n tK i nQ unpinvirm au utisTQnnwlïJvm S 1 11 « I wrwu n î3 lR m jn u n Q i« f3 i i : l v i l f ,iT m jm lp im i4 îa ijl^ 1 vient] nuuan 4Mi i ï q i otuI i I iQtmnrç nas un f n l m uau wa ^ï mnswluiiwQinuiBMSiwîN imnxnnriûuiReu m b W ij n 'm a n ln y atinaunQti 31


îiaanm navwn^Q im uial^îrôf! iTuiitammilcwlmi qi( »i niu'iüluw m cm 'U im oy im iu w m jm ililtS m ionQ iuiuw liJitnufiy 11 1 ^ JJ 5J B IwmpmiJtijïifiyijInrîfiyiîJri uoîliiiviuimHin'lnTiC!] À ^' ts ts ts as ts ts as ts ouvnw iQcnim nrmulfinjniï^lm'inviQ'jiliîïw umrmiî] ^1 ( i ^ na T liim liJ îJ Ô o ü lH u Æ n i^ w n fitifitilM v m jili ïîwi wtj mnûYim u ^ ï ynvm'nTSQûnisQiu ^uîtïQP'irmi rmau 4 miMJo«QiimnStMni:iifmHTfl lo uw lnid rifiw viw n^smvinûn JJ ^ mmmo:nunjHw$ ^Q^lyiTQ^IîpmmiQsiPiwQîj^mca mu unMuwmiîniciatijQi Innwfl *] uiyjwiiiwimâii^nnQi i:lw^wwalwiJiïwt]RMci:viroi4 imswrinnijniQ^nfimrti^vjmitSyvjw niuianiInngnVluHÉN A^ i <i À i Jt î ï u n n n w iw iu m S fu m n s F w iilin o ü n iJn îi l«T Q T i:w iT tM 'm %1 O îlim m u <4 d %s IWttS imyinnunltuan matviuyiJMJiviuimijuf'iî'MTn * l> * A 1 m I ^ rm in tn u in o as m* , m ^io w n^in ï Uitntitiwioa “ vnu” ncm ^viPiomJîîïwdi À^ À “ mTniiîywiiJTïïyQMW nnQ üflO jninriidfljnaum ufivuviu e^» J>s£ J» <4 ym rm iJg iifii'iin rm 'iN 'iu riiiJ IvJaiFiiîan ^ im iauiw anau n t n m iic u a c n n m jn fn u rm w p ^lim o iw n w n vj Inalw'pTOjpîniwoumiioa” ‘‘ u w liiïa u Y iflm n I u' ïq u r I pit im m tiu olH vm riun F iQ i t m i : noijlvicjij^mjmyiiiPTQ^yian MTQnQU'îiJi’n fim n w w fi nonw fe! 4 4 ts as ts u n n T a ju u n Q T m u iJ a w o M n *] im vianm m uulviqjw aanw ucia 32


nqTmmuijuuiiiiiMflQiiM nT'Mnrimioiî'jifM un Wtnimi m nqifultffl'au Ifiu n îw tiM ïiiJ M u u iJ a ^ ^ m jiJ îy ïi^ n rlp iw m fw lw V ^ m a a îo u n aad ^m m Q iu ïo ijn Q iw lü ao u T O y^ n i] a> o>* IA *> Q > /S» ü ty n iWTiseiijafiiJiityïniliiitynopiQiTnoflwii «nm innm ow in Iw n S w Q P T u id U Q iJtn ü Q m ^U Q flwnwnqnuvm 'wiüUPNlim riuÆ *L <=»^ 1/ ^ yjJ> <i «A JJf'IQ'imJTÏ--------- \" ----------■\"*•“ ' ------- ' runcu iw o T tin n ^u ^m jiH ijïïU jd u 'lim w îw u flR q iw w u m n in jty îi rf«i^,, OT'n: n la “ i^ ? is îji s u^ w w y i i 0 3 J 9 i i<wy i n m j i m«Jj ct f ilv ! 3 jlH v*1if if iu 0 0 w lH D 0 flw iïm w D ^ 0 W m r3 i0 3 îs lflfiy flu lfiflîfl fla o fln a i w y w fD w d ifliD n flW fl^ iJ g D flflu lH fln m © m ^U îS D S H fN U y 0 0 y n i)§ ;lm iifm ^ in in n 0 n y ? i0 n y W D l ï j V l 0 * f l f l * f l Î M m f l 0 U 0 ü S w u a * 0 f ] MJJUOWflîfÛ «I iw tM ivhvi m ^ iD n A u m m ltim u n ^ w ia m J s s 'M w ^^ 2 2/ 2/ ** u a s n io o Q tim lm jfn u jM m iijiu ïtu u a s fm w fm m n îfltj 1 ■> u 5? 0 / o/ V llflU 1ÏÏ1® u m t e ù t v 2 7 W 1 r im h û u F m n m h nrnim vm fiuîvm h ïrtîiM wîivhJn'huu t $- /sn n — î n m w M m 1 33


ê A bihoumii ui!iaauinignofiuiinuiui:uiiflsiifudui lEifffsiiyfiiii' m o îm tw i W MfivîfMmiiQ^influmwQn b n w îu liJ in îim 'V i ^ et 81 ^ si « t À* J» numnmiiniumi tm m m u4m uHî^«iQ ihty Itifn tm fltrm u w tu r m d m lis ïiïin ^ w is jis 'îilv în iiiy s wnmi'nvivnvi In u iw S tu n w •awWTiviîjoijwiTjniioïiNiJ'anyji'vilfiiJij^iBtiipn'nJim] lîw ln îiu v iin n w tt A d A -e» a s < 4 UflB flîUIOViU 0. QVltà'U m S U T O U N tnotm vw dum n 1 as I as ^ 1 mjvnu H H 'ïsnjm w eiiulîi ” d fn w u T yn u lv im u isû i. AÂ ^ , , 1 ^ ’J 1 “ yu aniR îiifim jvnw ” Tnvunnm '3m M fm no5nt|H Iv î d1m n u1t1h r u ! viï m I n u o ij vnm m U iw pitijm ilTï- U« vliwiNRfiitfiQ5nt]wlp!m^wiJnn ” Hcnnli ‘‘tn rM im m îtiw in in * im v n lih tîiiin u ^ ïwï lw ln p m tu u n mvnwüunlHominomaïQ^nqHQWîTîTsrBQOQimji iTinfm tfwm n rniftmm ” kmîQQnwwQQnpTQiitiïijnilQ'JîiJiïiiTiwpiiiJînwiwiiiJ wnmifiîJiiiK) muS'WivnovaîjwrtnisîQjmniTwiiu 34


“ ‘naTnwinos n tu w jn o rfu S w m :!! ?” r i m r i m w “ H Q iijJio^tJjjuiifiQ flndw inTdinîiw ” uiüôntS w noufiL'N iiu \"] “im<hvinjui4moi] «i rçslviuljnotfiâuiB:lîBsn>mw mvmavi'tij i^ * mvnsEJWivnuu nwcSiJti*!MjiTwifUjQmjejjjmnwmwwntics tnfijmT 1f auîuwn lutoinncou uvi^vitnrfuSpiTnoalu^nu: oühejhmuounu QmnHi^mTkQnTiAicnviwQîQmi’il'mfi^HwmnnQn^wi” ‘‘oiniJiiwwRQynijîfinfiîifi^riîu wlunnîOMuiTiîiavimulij 1 pmjflmmiQRcaw nwtfwylviiJiiviijrini’iurÎQQViîinrfitfPiTtiîvjrfndui” 1 “ im üunm wQi anQ W uijfiB rf'iïhn ^ m u lilR Q ü m m ù n i) ijftnJTnmimFi^nn^upiwnmT'aiQ^fn'w'liJT'iui” Q w tiu n im iiiu iïM în ï 1« A * lun fn i nrîiduimwtiuTÎwHJjn m u y a o iu m EJFl i( ^^ ^ ls v m n c n Q O îm tifliw m w û â iia 'iîL ïw “ vmnu “ ‘û a ln y w ïi’iT ij” 1 * u u H u iu n -jr in t iM lu m n1nSiïîQ M m v h u ii tiiw n jY J1v iîftid v n ejuI ujj 95 n a iw iic iü “ fnPTQ'amTonpnwnntj'WR^^sT.Tipmujvn^yjvi'BHndMnufîpiîu” ' !EJUJNTQîJn^ïnjfrmwT^invnwFiQ!jnQiwâ\\4F]V)dfi” \"a 1/ “ noyau tn m m o fm in tu H S H n m m ôwinrf'rânTïtw'ituws it ,i pioq^ It ?” tiînm siÏTriyirfîo-jî'iw i'ri a na na aa TVs iw ^ ucnncm ai 1 U 4/ Id ts 6T\\ ts £ â> )) jjty w iM jn iM.W....U. 'is n tH H io c n n o' u m iM\"\"oHlUuJ* «*1j 35


“ 1ÙQ,” r i v a r i ^ u “ Q im J itiin n *n iT im iiM ü n rfid n T Iw T iaa: itmn iw nsîS 'iiQ viairi^nS piiiuw iTajtiTioîO uuin tiw J^ o in u in o jm T n o n i^ in n n q n iJ iJ fl *) îO ^ n ü irfu S n T im w w ” “ qm nrîidP'iTno- ” Q yito n cm o tm lim rçiw n fl “ â n n r im n Iwirm rupiQUi ii« tu iJnngmiïu mvicnu uwim muvuînlo tue &! AA A& À os ^ \\& tîu rm Positive Science nt ortnMidwgwoiüP'mimiuiimoü1) fiminuu nwmî^nwimjpioilwmïn^ïwiVionuwliJlîîJTïliJîwlwïïQPiilTsriou i| A« Ay I « as c{ )) UlTîlTWI Normative Science neHfliUd^yKlVKmifîllI^yîUVinQÎ^^UU “ rn o im w u wi v iîriitlM in i^ m jlîîiu jQ y ia iflid P iT ” A QvuSuwQ^Tnvui'MWQartiamiidwjfm ÏIÏQ “wmrinSuinofindpiTru^TiynmQvinunQiwiTJii^ï'îpi ma 1 ci feJ % fe V d* yimjfmwtToiioonPMiuwwonlQ umuttau Positive pionnwwnrinai s.% w ôîm sw nitilojunlïîQ nlîinîM viialmiVliJmiJOflNnnïvitoim* t.e *t < >* „ TOîfildWI UlLIUCfaU Normative uiüQrKSwmnrfTWïîwo^ïi \"j m um W flîe^iosiviuflQ ü ugq ncnq^m “i n d u W n n ! upiuiJTmfnuviMBümos dirmvnî'avivm winirtitiwiBwïiiijlwïQfiwwm MOiin^T ? ” “ ÏÏQPIQUllTïnBPRQLrtTîïniy (body) lirS^Plll (mind) U U oriHtUîrtifi^y <n îlismino QUDîVlwfiwurnQT nJmiwuikwoy pioomqaiMiimnfnumîi wrï^Vmuvm'B ilTwt3tio«31tpi iwwI iJwqü x9 1 d A tA -=» fs rmwmuilon nqijjmatinu RQUiaeumîm cmuviQni:vnü pidjpibij îJiijRiJTïf'iiJiJTïVi'iJjfiypioBRioona'Uf'ifii-liiw^mwdiJîvin-jviwni'îT 36


aiTünai onmviTo soui wpujb ^ a i ïa m in a iJ n n g n iî m ^ n w i h n fl lsa sd J as ^< f * = > s, as A fiwiPiwliJFiQumva iJ T in p iT m o u u m m JT ivim riïW W 'iu fin iJ ns 1 m Tnisioivnw fl vm 'm iu G S vm m t] «a^^M n iiw m m jiw n sn Q iH a A I Às a 1 À sa s l-amcnlaJ in Q iw iK U T o o Q ïîi U w n o M iw iw i i v u ï 'j n v i m : w n m |in yin n u m j” %à , ‘^BUiTB^n^wvndu'Uvnn” vnüQvnSuovnw 1 “uunntuQTV^lwi'inl^uiwm^ViQ mpiwn^siilTUULVitiijl-vrW'3 is • ' ,t , .A i inwlwinwTiw^iTion^^uij'JiiJvi^Qwlvity*\\la « «Sauna $quejîi tfau TN*linios<hmi dauîin Tnmauivwlwwânnumlu mlmimivin 1A As 1 AA' liiunanua fianwomuiviinlmjnnôimi uciscjcion aunaunuau iSAAA V AA' *i s iïuu îapuilTüijmwBU&Kilw nnmilTüuiviwoumiiGSQiPiu bqiiîi AA A A sa de Àa d sa A A «* % uJTiujtHNBunn mawBQïîh nvnnmi momnTîwnmwJïQfiiu îâ n â ilw m n a o jin a n auiaauli)i3uulkînTitfuiâF] u n o rm u iî* »i lim ïaw m u Positive” n iB îm a ïs w m ^ a w ilw V ia ^ n u u u ^ liJ u n !] ttom nm n u^û^vnfljliomln unvifliï^iiuaaïuiosvm nfm l ‘u w \"lk B in iriln ln tin iJ ii'!n Lvity ^ Ifi fK m îs u u m tfrm m d u h u m tm is n o w ita c n rin th Ivi iiVUfmiMîioüFfluln ” 44 À» <=» Am» lW Q^V)îfil^WlHnW1ÎQPflUUUW nniiM W Q iw o^îm m iQ yiai riK ta îla tm i ?” AA “ m lw oüisiiM uaum fm 'j ” ardunBimuau “ iiciadaumiju 37


Normative OmîlJ ?” «1 À -d l % et J et ^ Iw Jnw îv iw yiî^id w iiv iW Q iïQ W w m u yin î îQ P iiu w iJ T in g fn T m o v ilw m iln T n w n \"^■3i^wQnmTlîiJwïQpnLâu'lf)tifwmT^ nagilwpTÉn inn un l i a pmi nuenFialiJ t ÎN a m ia r i^ fiilîS ^ n m i W T sm îi'an ^ ^^ ii ^^ laQiwoniJgupqlQ<SiVinjlviua!JinwvjTinriiurîimviwi3J vicn u u iîan Q i Q Tüwiia «ïo iJo m lay «n JT îm in o nQiumwïoiJMTonnmi^ m i» o mX _^ 1 im n i:iîim T m m T m B $ m îwpiaimnnpiB'j mTmmT^iwa°unnpia^ ^^ U 3) ^ 31 ^ Il mTioajfQPia*unnpia3 m îvnnmaTvianaiwawfinnBJ 3) ^ 3J nn no * m îîW B n liD îlm in n Q -j m aflnJtw icnm vicm iM K i <n na j» * 1 , rfo lm m fm T rm im im n •jaïQwnnm Tm îQviaîQ dkm m îuneiu 31 u% W B flW lv ie ijlu fliim îJ ty ty in iT d T m d a fa iM B n 'J u iî lu lin n 'U fiT s u 'iu tm m m u is m v iu in m w m fltiiiju T iw \"} n n r ic ^ H u m lîi mcidtttiB^QiuirtiivnüaemjifnauBTi (J w iîirn iiw n io d lQ in iilu îp i W o s n ilv in iG tiB flu trw c u ifq jty n m v iu ^ n m u it^ ^ Q ^ n n |,îpifîi'nwwFi nanicrâ î^ w a Q îïiijjw tiim iilM v iiJ filil^ in ^ p il^ m aBQ im nnün'fl lilvmmioQ w a ^iw n îîw n v îw filil mewcNnTîu'Um fgpiviîavinî nluwcinpinlil iw ijow m i'lîÎTiiiintiM nniiuiuiitfüiiaQ o im in U u ïs,> nanucnUm wBîriirtwirtBMlM'ViniîmiïQPiBiii^u t( « i *LA 5j « ** I K' im iimnîmîviNivmwovrâfl qnûuncnqmMBU'N ,, i f ,i ^ , ntwiiJM<S«ôn<mtfiiifLtJHBawuia4 ivnrm^vnwaîiJiyvnuo:yitiiJvio ts 1 ^ ^ RiTiwBWQntNviîfliclwndBWQiïQfî-wmwyinïlîtviwnnj ?”i ïi ((I i <i» J) t/ «y uuMBMmrmQ Tnmnüuiiu 38


‘‘niQîJiJu^wnîriidunnmuûyiîviniiwîiij (pessimism) -ïiqwviî 4 u^ ' 1 n m i M n i u i i n1n i w f u lîi n i m l m w î i n c i s î p i n j ?” Uf IQfiSQUFinvÎQ *] Ilim 'U f lll'm J U im iïW V lîflltiU llîN fiU flQ J J vitra tioultfiviuïïQflmunauviri'B mTmnwiijïQPimuvinî tfaulîi iMultinm uvnTQwvinî iifin^lnrinw iw viîriitfriilîin.oQ ntfitjiio^s iv iM iiw îrfitiu ifllïn n iM îJ iJ irü iwTiïTNTïWTnîi^wtnviT^îlvinwiMw nnnïiiaQnvmR*jnSîJiwy^imMM wt T ïO ^ n ^?d O^M Q î^ ji^in ïm Q#lm jïT Q irl^ rmwiSifiQti ’tiiiJgypimiJQîmTîO^viiwTifîijyiTiTiiJTTOfi^tfïlR'iTA rn is n J iü u ï â ( ,intvi}jQWfiwuâi!JViu^4wnfulvJ.lviîÿî|n1ï'iO'3îiiintn^ nwvi rnpiwiRwliJfiil^lwTsiJfiTrQ^ iH o o liIm S m jlv Im ü O jjm rm n î ^A A ** i ‘ uA ' t- ’m WTïwvniiniilTîiuiviîJowmjwvinQiviijnTmnR liltnifmtB’i'j«ino*IvJ n e a ïlv in u in u im w u 'l^ iioQnuenrmifiuvionl^Mucina tncminu vianlv^iniwvii^m uïijarinlwlfiTuvinîim Qîlijlf) usvîvmvi'BrintiMi ^ ^ ^i 1 ^ Iw liv in îw y w iym :Nvm w cm ioiuv)nii Y W îrtiG Û n îu u lïfiu m i ii vj vitra nT^nviriiJJîiQwviîiiJunMTiiT'ayitSfilw'lan iw n : m î f î iiin ï urïîinrmviQnioîi^vinra omîüvnu 3iQwnîii)wnuî|,înlan la n li nnmiiMlcin nonlotilrmtmtfwnduiimSjjfi imioumiîviGfuio: «1 s nnmm^mTiawvImjticici nvImjficiatltiulnTijnQ'iULytamviôu^'in A l Um ifc\" *» 5) 51 1 nvnuuuintmnuvi mîfiPim ‘W viuflQiimjvnu” ôviâuncm “ cju^mpimuônnwlnamw nufimvi<Snihflviu$ awnn wpniviüomtnicîuMWflntiinnwlN ia *i rçîw in T M n T ü n n ^fa lm n u li] unm itutjm ua^vm 'irm viîtfifiui a> »« i nism niii 39


“«(tawoüimitfHÔumi lvjths 31 rm vm fa n rw aia nulviîiijîm ijpim ijlunTrçm W m w nQ nuvir.ïin lufucjîj y^mwîwuri7iQ7T!iïTTWinïQWMn!J^liifl-3 vnumuismjlNPiî nnmiuTrtnî vliM^ïTdn^Qaviiuricii'JiViîliîyiMfi^viiwm^ uwis Iw ijû m c ia n lm m ^ o p m in n !v in n u â u m :lM n iîïQ îitM O fii(liuQ!Ji'3 Àuîtiinïl^ mTvirmlviyijMdüTniT^uw ivm)îAuâtiTniwmlrçaQ^iml^ ndFi wviîriidinmvirii<faiitYMidîfi'i,N Iwwijviijnjtijpnlpi n in n ij Itfnwiïooa'iMvma lwwvi-BHi«SwiluwQiwi^noijînwQïiîwciiViuQ JÀ J ts as Jf ^ MU1 Bü1mjiiM’HisnflavmfmoQiiosütiunw, r^iiJ^UTndnoomnQ^ wuiwa pioflTuûnïoijfmio^ ninulntoviT fifli pimtqîq <taHTfmrmin \" *^ i 1^^ djiMÔiMlwuôiimcinflulfi *\\ viîiuaulvitfl vinnuina^m savuuii wviîrtuSMn^iijMriirtunim'înSijnw ïn N ïw m s v m m 'n u u Initia 1/llx n aam u o tfT ïN in m vn u u ” 31 c£ U» w w ^m u!I^^^virl^nî^ulHQ ^Q flv^w T^w vlîl'snQ^JW(^ln J ,, 1j i» un % qvkSu u i u î u “ c ji /lr m n im uNvnïtiaannoatiQfluunoaQOumïiNviii aolu'iiîu otfism w nliim n m s u M Q ttu o Hlîm jw1riii: Hoaw a1rm i: iict:<SQnww?iQjQawv|nï;” “ im m id Q m J u n iQ ^ n Q T in ii i ï ï ï m i Q M o y (prayer) vitq ^ ^ 1^ ^ lOTflaoïtininm sYivim ^ilw^iusiiJutiawônu'inâatiflYiinniJTïrnww J v^ îl^ 1 t viiodiiJii«1nT n nln m n!lQ m j«nM ^inQ TiTiiiw iFiiJjvi«iü « i Jîs A4 1 11 ^^ m i r a ®. y j v i m i n l u f i m i î J U N i j m s f l m o o W O T Q ^ m v i Y i E k>. (.vît) 40


s u ia n ifle u îte ifitu *i n m s m s w v m ri œ. iw q u» q^ u.s iu jflfm n u îis n '3 iïJ iJ ïiïtivii? iliJ ir4 ii!lo w ilJ u^**wt ijim »îf« '3 tf' A c 'A t sr f v n m n timSf3fiwvjpiîfmnwvi‘Bij^«iJTï^mmiiimww mvnufnun fmuvivmiriiQ^uyidofiwwpinïnviwïïlïdonmjiïiiicuiîivi ynumïTiea” “ tntronuu T1O îïn ijlM T ïcijm u iri ucirïiQwi niinijlîîiîîjtifi wi viîïOîn^yiiï*uiumn (aod)?” “ iijdniciu, m,i î^ï û^lï m ï t ni iju m^ vimîstiîummijn1nci'lw iJîïQ^flldflTPIUVm \" mwiNiJCh-BTTWRQypmummwuT viim nu « w w iïfu m tn ittiQ riT^Q ^Via^iJgij^iwQ i^ri^TiîîîTkilQ lu n c n AJ \\ A oA owtlijnQTWTïfi^nniti^nuîiJiilTMriwitj iwajjmumtosiJgiJflpmi e ^ ts «/ « K O M m r1n iîrtn tiu in m flm io ïn iim h f’n d fm n fu iN îs w m j'in m 'uujpm ïiQTN1,vuvumiT-j miTWw^naïïT;wi viîi|,nlw1nw:mwiJTwnTs > ^A «A A 4- i' t A «umiiJUTrtiTS(SïfnnîJVjT:uti|QJiTQuTQimti^(ifi imsijnQ'iUTiTiui II ^P 1 A * ’a 1j ïMiîfnadflQvmfiquvm witmniîWMuromflmTMQQnfmTSfMn 1 £ es A AI ^ lw^1W5lUMQ1M^ânCIU^ï|flVlQT«jT5VnWVIJVlîQ(Sllltlï^lnT \") W w I c£ A a>* ^ A fi ^a a/ ^ I a> ^ immJïiQiNi yiîiuw!niwinvir)f)^io/iî ,niïiiJinfarinn<Svi‘B uninuiiu nQiuiTiliiiQMijnno vnlïnonmiriiQowviîrfKSvn'lii” 1 «< 1 ^ “ n n i, uwmwnwlmi(Sf3mjimjm;wi yiiïiiilicn ni im utarm o si A / A < tA ✓ l îrununutHmniro ui^nwmjvicntitun tnjmMviuniTiiitmqi vjts ÂA 51 indiMMiuiitfjrfnfiSyiijQT^jQ’j^MnîiQwnnîJimmlw tmJWTîtmnu U (^uaQuwfiâj'tvlaanMTOQQniiP'ilwfin umiiDoioiivinwHUiiTwljjLTi A A 4* 1 îmvnjnQViTïiiuiJM vnuunQimviuotlno'lT ?” 41


lo m iw ioH Q d e' 1 M wTïWïiîi^imidwnmj^wij'liJuoQiiJviiQoinQi to o o u m wrm mj •« ? eii/i t A w A 1 À tfunflui'jmywos iTiHtmoMï Oü msw1mïJTJiJyiinnufüïjymtmu nonw ** ci a> ^ -a /a 1/ X o> {/| I I A wrmaQPifiïuvivn •ïanuiriîSî'MdTTriiiujrniviG* ImmsuiNvi-B 1 Ai rf ,, ^ 1 c h im in nI H w iv m o o iîiilu W iiQ Q n o o M rn w itia riïo Hïlu T P in1ïu ic m nI uu piQmJnunînt),nuiLi\\u^rDQ-3 fnQFimmuu *n w fn im rfn n tiv iî jj A ^ A ^ inSfia«olm JTingi,ïn n fu iiju i3 iM iifi!J H Q M lïu Q iw iip m jJ iïf u t n u iu iio j Q ^uni^îc^uw nio^^^inrtn^Q ^fiuw iiw w o fh im ô n o L A 4a n 1 ^ n n im cü fM n ^ôviyiflidflî^w cto'u'lw lfl m m -B Q iv n w w m s t ' X A * a xV 1 ^u as  *a u rs im s rin n S v i^îlp iia 'j vlivuiîîilyi in a^iïP iajfin fiS yiîiîiw Q w nw viH fi In ü t iin o M iffo m T itfm m iin m s n in iT u p m *] *\\ ItSniOlINVl-BQnM^lTllljlQluQWnlR *\\ mUSfUQIWTSOTnTljtVlÔlMW Q itfy n Q im ;v jv iîi|'n ^ t S iv n in m ü n v iy m îQ iu n lw fls u u tn n im a ^A 1 i 1 ayX X «i im irn tnwi]rayiT!TN1 nîTï ij'lw'<nw;[uw^rfnw5iTBvnjTT1iw1 nîQnvn,slQ n m w îm m liy a im n n w u n a luviiw îiijw a uTd iQ T L i^ M T ijfio rim 2^ ^ 4 ” û>A w isnîuiioflîiTrïm iiin fim um Tw unorn “ m ic iïn n j dnvinjtîQ'3i?m y w ijn a ^ lF !^ ^ w < im u ^ ^ anFidjrB w mviwQw^:ymuimjv)n3n^vinniMi m v tm in m s m ic u m tp tv î au m w Q iM liiijw iJT:«i#JniTw yiiM ri,l'iaîi^viw îO JiJW B a m adn] a Q iw v iQ ^ u rïa a n ijQ ijQ1u l^ lm in p T Q m ^ m w w n n u ln n in lîîn Q iw * *=* t 2 ^ 2 ^ <=* 1 ^ »a ^ A il> ^^ q u b u h n n f a i ï uuunniJuwSomiTiifaTimJTS mîuiVîWQwnu «u'i/lt-^ O-»* c=* ci fc* ‘\\innwiiinliJn^jliIdinnQiîJWQ^lQn^S^ianMtiünfMwu otm 42


oàiJdiiiîjiw oM nQ ivitfiniiojtiiinTsrîi'lîJ. pmuomj^jjiJTîuRQt] ✓ Atot' rf r31m m cim ri: vrnmIWi HlF) n m T iïfn ^ ü rm w 'iiü W M U w ii^ m rn v n j nQ im JoBflnainnm im m ^:wlRniwTi5Diriün'3ijjT0iJfitiiJT5«FiTïQ3 TfitnpÎQ vnlmnFiwmîiïviTîmi'DQW BiiuuuQnlw u ln n o q 'iijiu :iS 'À ' 1. ^ S iiiQütiünntiuoQ w nouw m nfitinQ iM iiTQ ti cJUMJW^Bfimmiu” yintrfiiSvndBwlvmonTiw nB îm nT:îiiiojm aB jiij«inTo^pîw 5« ^ f l ÏV ^ I a> Â o^ l ï n ï î M i f l M U i f l * $su Iv iT ^ n fqîjp'iq ib ^ vunuttn . nTSvnwmJwn t iv i &v A J[ A^ Btn-310-3 iw v w m s iiiG s n u Q u iu m m iv w u ïu fln w u m iiim u u “ v n u h n j, tiuTtifiQ TiîlRTiim w n'ny^Liiioim ujJiuiM W B ls ts Vi dUBQTtioo tnJisntMcnmucis r m r tu v iM im jv îiin îilv itjw ln n im u i TPiQiumlnlwnniirinrtTnjJiTniM îQ u w irn tu m w u in ” S i1 1A A A «4 is / “WmumTTumwmy nruânciw ! âumdüonnluntimnJnïty îiQm^ilTrmfiitffunm larndMcnQ^ ^ uimjmjBnws ” “ n iu u u iS H tn tn u ” wnaâvicHjuîiîmBw^B^'DiafiJJBlviQiioQn CsnnnmliJ iltîaa^wirilQlw^iiQ^oBWBwcîJiJNaiJBwifiaQ divinj 'A A riuoMBi'imMfnTivmvutiaiiiirtTilidufl un<SiWTuim«niî«uju BQfllOflnQllJitfl ? nisKmmiifiiîlQi u m sfuwiJî Il I ^ J I t* Vi ^ </ d A unHimod fluTuvnviîNynmfliicmBiflqiwdoijdii fm u îftD 13J3J ^^ ^ ^U TnaliIwiltnawB marnwn^oiim flQiiJfaiJtiM ^ilTSidT^nlwii lïuS Tnw i^sivm vuam nljj ? jjm ju w ifm n i'n iia s iffri i w i s ^ i i j h i w I ijV ïj h 'n «j i?fti urn -in w m îs im iiîiliJ ? (nionoiunaniTiitiui) 43


i l 'i t w *3sî W9t i 6 i ï i û i n l n u a s i l a n i l i s i w fi %5 y a. e m în a in d 'w n îa T n ïiw a n AA A ?S r fo y UJOirmuNinrMrfrm (SuiniïiiTstfjanïtlnciWTndl^inJiintin IfiyiT^mirifiiQidWTïfnTiyviîiQ^ tqu à n11i ns m iniu m 'uS «. msrîndultinu ( w t y (jQ*nnj1ii) QflUQlîîlQrf b. M s m n jT fim n i (tfodfi np im hli) muii'itnQuS TFIWVîrBlin1 en. wîïinnm-B (n u in H u ) u ju w tm ifa ^ iiB M ïin tu é.. wTïdQTTtuiuî (vin ê u n lî) m wirifm i^TRvim IT T M h îi çl U cZ r\\ ci k). â m a a w i i i a ^ i i î i i d a a a m a t i lonTT^inpiQ'uiFiyiJTr^'nJTSLyip'i'lviy In ih to T ^ in o o m n m ii itlinQiii(JviiMwi5(ii5aTiïiiiî«iJTSirirtlria iworXicitnriinnidMiiiiJU Quifmiioïi*lïwîitffn,wvmwTïHiyiîr^fitfM^i djJim v\\iî:^d^sim lRnnTu ninîuiuo5.nSRiitit»JilisiviriQwirmiioQ mooim «j ivitnau os o •> » * mviwfiiïilTïriiJOü tu îlîïivirtwuilTïuitu * dilmvi 44


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook