Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore วารสารพุทธศาสตร์ ฉบับก้าวหน้า เดือนธันวาคม 2505

วารสารพุทธศาสตร์ ฉบับก้าวหน้า เดือนธันวาคม 2505

Published by กอศจ.ยศ.ทบ., 2022-11-14 07:22:06

Description: วารสารพุทธศาสตร์ ฉบับก้าวหน้า เดือนธันวาคม 2505

Search

Read the Text Version

niiunniRui

ruhui? ausm m Tm wii auni'nlm n Tuama il/ 4 d s i/s itu n iJiaaiJsu tfi4nai>taa Y xj u 41 ism uaa uifm aaa n u atu m ia m n im in iJisan»1a <* <* *Y v n m iu u ii W L lV llId fM Q in iiv ii u rilm u a s m trn u v id m v U n u riH v rjv in ih n r n uum m h df r i à t i ^ ÿ im Ü B M IN fifu a'ûm m m a « « if lw im •a « u iu f lî iif m ^u am nni u ja n M a n iia * ànnisàu •H unm nV U «nw u tinainu * <4 « %j d îm r s a u liin o v a a iQ iH a u a u n (aiunaMaidnlu)

«msehtjn! . ‘I A,Ciow«* ***«4• îuiurm O IV t^ m JK jlO U 001: nA i«hnm naTti iJîstîn» a iitm m iin*v$ mOni*3 n ^ « «/ *’ a u v ru rj ■w a n s la a » u h n a in m in uiy4 mos ■waal T-tfaîia nua'HSînfmii ijf llu u e ^ la n u fln ■wman Tti lutinii^ Sênnufmwman un «unuei %j M «W 1S la a tn itasm ît llasîfiîJa îmtnilWllïfnîTflî q U ïitu iîfn i uîiswwjjnî'UMtui anauînuaaawiïï î iju U nvffuiff«i ^ yI ^ Z iie ^ r m a.a. asa ia /n a N m uim nnïïfm laaian m u a^iumwa HîflfVli to « ) u îa a a l diluai Qinxfa Mïtjjtyn 1311134 muaviBfrns-ivmmin uunyimis -'=J>”B< UVnOlîMJ'<Uf IUlf-lHOJ en mi O «J J a itlfm u naaaufntnmna nuiQYlSflrfiHi vivmun miwivias'm f’l lU8 II I W î ï U B Ï 1 m . rfo Jo a m W 8 0 1 U W I1 <*<* Aul Hï <a<£ U1V1 BU1£.UA«iai Bl îl8 uivjîïWviBaoff iJ.vi. îrntmija Imnuwa-nnafm W3Jwn73iMîjn7ii3aifi73}j 7n3. 7m e fiînuîïsîYt) w.a.llu i «auiïqvn <*®

J ... « vmitfinvTiYUfnm îuawYiBfnafiïïnTunau naaiîmhsSi w.a. o& uinjuaviiuiiaî uaïaNuinviiwauiînlaaiuMvnuaaj laaïQvntîflMHiaiiaawiviSa-ivnB fmviuliJtuMu nihtiImi vmauiîna»aomuïn<ivivififnam a«rnu?i « mu uatauiBanauialîiuai wu^laï'aalamawwajmîîaiirnîaiî w«viEfnanu! teêob Tja^iîTçîo'liJ ■wyiBaiaaBluffnlTiîj a:;lmiJaauiJmiasdÙjd5aaaa\\mimfiaa\"jJiJ »1 îmMimaxmmiiafmmaanni uaïnaiîBMfiîïîulîàuMwîjna'Ji Ivjwvib- aia?iî flu*'mJ2Uïlf'yS|J0^ ot> îïû-iLmanjjmaavmwaai Ibsb'uw auV «Hflfiîî» umJBSvTuBan*lauasiiilîflHTBajviv«iBaiawîvliWMMJ a-aiîîu uvnji viiuiiaulalnwnsvjviBaiasiilaBiQvnïiwBTflnJ «jmnuhvus: uauuvifniu,KïUuiM9>iudum0a6ntvpu%*uiljnvmi1flYf fnuaNi‘•H«n9. f!n<s),tH 0ffii li»nV anw^nBïlÜvmuMîanaîij iffuîiciuiâmniflli tniarujjawaaafi'lilua’i «wifmmim&jls lv!ufîv!i«auiînW5n^ajtiu aaai^aj “fhûm” una* vulrluvifl naa %« naiiiîvi wluwaiaaan liJimwulim'îBiâfnusfinJ rntmaYlihiui «) « i1 ■Huaaaw sslflîflwilariamxnsmjnia^ùimam âiiminiriafiiB nia“ilî •naviiuaa'-i’llnan mvn’auaa'ua’iafu ' îiaad MUBiadifniîaiîBîîUïîiiniM’lilManjjaiJmîïBieaviiviàaliJ *i ena uaïliJianem yiiaiiauuu’ao \"] u Dta-jurnw Mîaîttnawauaa ^uanmjvhuaimmmasvmi vmiSuHïnwilHHfl^islflwijmian. aiemanj u .a .

à L ï B 'î î m i f l n M “* 11.0 . nu u*tiinuo mwïzfiîiiaumyi'szaMïiv in njfyd}juMPi7w?j7vzmiiiFNfmuaun7zn& h s 7?iiu ??v i&va ieinM iiwawi?di uaz iiaitim nnw m i unudsinawiïwivani v aüinl.Yi'uwmmijatJ 7 m n a ih m in n u fanwniîiinfivamïînîj inufimjnÿiinrijJininlvHJ u ^ l n n e uirûtiùuiwriijniiidiî ihwmliif'iïnduiriTrdijh uimiunu

4 ivuriulmifin wvinfntTïiï omjfrnYiui nw'I«j/Mnwa^a»nl» -4 ruvnTiuunm^^d^umn „ ÀÀ il . ,J. ^ t . ei d+ <4 WTiÿuuvniîdimtiiinnvmiîn unnviwmînjhumniumfwfid mriiTfnTimimnnu ajjhnrw iiiïiM ununm dflulanuT) drtiFitnilTÿrm iwvisnwTVïïiinvï‘ii'BW7M7Viuiriivu r ilu ii «. A À N, ~ ^ f t , -4 - * , jnimnnv utitjimwwlmirmnulnMBlii fnfmlîifumnw'Jiu inwmmnuS'înwinuwnfm iimnmïimwfn njuynnm vnm in lïlm în lïmlvuj iiiu unn iim an lîWioqj flflOfiwmsvftuflnnuiïmunimim il 4 <\\ 4 ■=> ^ Aiun ifliuuiHftlviijniïHfinawîSfiâmi uîiinnsiai iinsirîim j viiîifnqi uflniiriîisîTi'îliJiiiîriiHnyÎYiilHniiuflnfm u i w mifiînj1iJfliï0flIîïfmfmuijfi?nü n m m u f m i j m w fia ^u 9/ » ^ lBfiYim0iffumpi0tiiijj'MJJiîOfliJ«Hîii«otiiiiJJOiifm notn «u 11 ^ Iflïflüîfm iH uîanfrÎM untnlfiîBtininsiiiwTîïfuifiu •u 11 ^ 19 / 9/ pf3jwaîiiiawviima^nia^vN0iuHu^auaî] lu n u e M ie in 9; ■** v 1 pnvrmia^ Yiiu^siiiuTfimuviU'ioifuimiiouiifiuiju iw is u a sli n ifisnsmfliinoïiuus um fiym ianuuïulH îin I 11 4 ‘U uuuflin8 WiuîHnummsfl~uwuTannim Yhufnisinuiui ni ^ ^ 3j0'3ivn4'm4nl0fim^00filil0fi ü^aiviiuimmuliloàu'uao^ f ni lu H î0 in400funn maoàlm asa^uu^mîfrm 'is ni

aminu b(ïo<£ aim j m m asîinnm ’m i Im g ü flN iiaw im iîaan T n lu ymw«miinjj flilmafifnaflldetiluvifli tnlHamTtmfn iio^m iaV ldotilnaîanuim vnlï innanismmNuîaniifiilinn ivhmi nfi'i-jiilfiïBtJifiîsiiiMÎafiliMrfl \"] uaslH vnfn m aua^Tanimnssviïanflia^lîJ^flalmuîaninn m m isim i îgnm g^mig g ni0 nmrîiuu10 ^ v 4 4 »¥ ci «i| 4 M Ira I “^ 4 iï0W '3iufm jjnï«am uiU 70«ïïïJ?n lu Ivyifjwgn mJamJï8Hîn«UHtHjSn0 s lï m ïviflugijlim niim iïanufiu T *u ,, mwisu&fhutoitMnniou'in m lifnunVhilm fljjyi uas 44 a» l / l 8 > § / e 2 \" ^ î r a 4 i ' !4 e 4 I V ^ to i îf'ïmsu-jflimi IPI14T403J00 iwyimiîfmuMîf'Jwuin fm ttnu lu ^ 'y y uwyioflwiwmmffîî'ifl'iiufmBüa^ fmviaflaaflinig^enasliJ iy » ni lifliin u liM i uuiiflnoufluiiasnoHqpnoiflUMi'iiO'Uin l/i Ira S> d S <y d l/| 8/ I Va o -* i 1/1 d l / l S> V luim m iiafim lanfilpi îriuNïflïsaownmiJoIïnifl enu iHfluiiMasnmfluuiinnîflimioùoünHÎw notnmfma'jui M l* ' 8/ 4 4 S/ 1 1 » 1 mymoofiljJwwiia'Jinnfitisuu'imIUuMViîf'j oiîiumwmIu mouomminlpi iiaiaùg^H innw ’Dsunggnmiflu'ilmhnu nsuuiuiuuîT'i'H niuî’ilu u îu o iu n u n w ïsn n u n u u flu IjJin 4 4 j,1 v vin IvmjgHa^vm nunnin'ifmstJUuviaf^imfmMa^vn^fi 4i^ »•• 4 4 H vi i i 4 uasnuiJafi0 fi0 0 n H m iwomimliJfjtiuiMflNinf] *i 8/ ^ *** ni / um U84?MUiflU4vm lm iiW lm H u u g s 1ïuuuiuflfmf) ^ ^ ni | jjin 14*00 IjjïiiW ï'îlM M iitm iïliifliuaoslï nm ounolm ilil

vnaifntrwî mnimiviui 00ViaiVlmi neiïItlSlHMlîlwBWlIU-ÎBMlStJ'Jfm'llJlIÎJffl 110301^111140001101000101400 îfljfiiJlî'JiTîifiwüsin'm n t 11 tlll40U13 0 0 1 0 0 01f0fJ 11001101111001110 11014014401101 n i0 3 fll4 0 Î0 0 U U l)S 0 0 a im 0 0 3 ll0 lm 4 0^0ll010fJ?îlîJ10 014 14U0003Jm ul0 0 U0 0 U0 0 JJ10 0110Î 00 01Ej1U0 lHU0140a'l4 Î 0001tl1l4V11114fl0 0 l4 014 aauum s m i4n iiiiii0044?j0irm iiî0 i400tJ0 iJsim0 Ei 0°u isaii ■U t ,7 11 4 w iI d h o w im 0*i1 r i i l î 0 i 04Hi4in 0 im ii0l i 4i 3ii0 iJ w m H 0 0 i i 0 u1 mi0 u 0* l 0 i <h?f304Vii4i i i 0 iJi4U0<h4i 30i i 3 m ■U 1 ^| 9/ ^ ^ çJ 8/ ^ 110011014110113 t ^ 0113l l 01441104H11014fU4VÏ314l4 0011114 ïïiiim a w n v iim 4i03 lilS m ^ iia s li^ iis K f^ 'lilîla io T i^ •u U T 110001101401110000 440041141001111110141111011-014110113 0 nNiisnn0 0 im u 0 0 0 0 0 i i 0 i0 0 llwi0 i 0°i40ut0 ^ 4u d\\ v v H01U01 0 140llll01J 1414lîflISJ110341i 14440 V'110S110301 -3 <\\ V d 0 0 0 1 0000^1 U 1 W 0 1 Ü 3tflll4l01jjjin «I 0300044010 « lu ! o/ ^ 1 S 4 ^ 4 4 1103111114400101440014011414 etf3mi100'ÏÏ000013H10n flll imm fîa i u«ftyi4mnl 0oimIiqnu0i4'DS'aeivfii4U0iJVLm0iV™LVm 0d1410o1 00U4111440010ijll0301iaÎ0001014001414403 00U0S1U01S01I S/ V U0310I1U03HVÛ 0i1mlD0un00ivii4U0Uin0 imiuo'lu

BUlinU haSoX 7 •v « i c 'i l g iii n C i^ la 4111100 mfjtuiJîsi?j<tfuufifiwvn «\\ Iili0 l0 001100110414 wiflflfluuBimmirmu 1m i4i 0 îTn]l0 mawisluiN40n)0 i 0 i q ln fliiw a^m w lflm ifl,1u m n su0 $?n uas1iÏ0 T]0 ii4i 0 l 0 fiiïwislum o'uoiîn mjitimijj'Jifmlmîi uhtffluiîiBsIï q » ' ‘=> 4 #4 q I 4 S> ri| (4 lmn«fmjjiHîïeïJîniiu lumiminuuüsiijiuHsnintnynn U 1004014 uasuiintisfiaiiJiïlMfnïuflfmtifi 1^ 0 0 4 1 0 ^ 1 0 0 0 wuuiiasYmiliiîamiflo îf4v!u4lii,utJ4fiwvîl!ininneîfijïjn 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 # ~ ? *t« 4 9) A 4 mflHjjiüïfm^flMwiïunSoBtimw ««uw lfiiîünÎBii i », & , , ï 4 ^ » «s d | 4 i^5d|o 0 0 1 1 0 iflunBMi 1 0 0 0 1 1 0 0 fnvuuuttf0 iHfnutuwfn0fJJU?i «5,y4 0011114 mimmivtB8liJîriJiJBauuiB4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 ^ 0 0 0 i Ï I u w i i Iu ^ I lIh u ^ 0 1 1 0 1 0 0 ^ 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 )0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 1 0 0 1 )1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 8 «j lita i ufliJîiBunïsBiifmliwBifluimiufiw'îfi BOflnarinimnflu 9) 4 3* 3/ v d | o V 4 <rf| un *\\ iwU'aflBUBi'VBumtfuufruiwmj 00111011)1 11114 8 M iifflw iilisi8 f m S 8 M fl0 im a i8 «\\ 1 8 0 1 0 8 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 000§;?f ^ 4 »/ 44 0/ Q/ ^ I^ 00011WSW00 01inm00im41414l0im01U000 4 T d 4 ? O/ d 4 ^ «/ 4 somvnuiuuofnifm 0 0 0 1 1 ^ 0 0 0 0 uimas M06Ü01011iJ0001d1h000°1 010101018^11001011011)10000 a/ ! 4/ 4 ^ 8 / i D 9> 9) >3> 4 9) 9> 0 0 0 0 | 0000W1 UB8 01401011111414 40TU1U001SÎ

8 nïUfnan/ auutnimn Tmiseuiïmfiïn mnufl* IfinflovîflimijymamiflnJuîilîJïiîJfl vq ^ fnvnmsunnlwinfutmeslî loiinnflMfliiîniuuiHBs m3> ^ i| l| d4l ^ 4 1 ^ os i> inlu nwifminiinHfl^ini'uifiUMiiunîffl fmeuïtnuiiJiuifi Il H W viî/ ï1 , «n d 4 a/ 4 t4l ^ «i ^ ifl i imdei wmswî)flfimjmH3j 0 i4m4 mmuflWflTm ivueimiJ ” vd ^ m jj«m in îjJ8iiB«flnîfvnivliMw lun^snotj *•) a m iu uas ijjofMiMWOîfjjfi'm u ï yioslïiiiufïïjjjfi a s î n i W w fmuufin«misviiliiTafmnfif)tJsf!eü ®] Hiulilio* u m n lm MfmffuijflBüjjimYnlï nnulu myiiilafi^sliJnudifîu rU » q 9/ muiuomiiTamiwmmiu^nflmsumoiflriJijfl'iimnunotJOfl ^ ni niviij0u m ufim h fl n n w M u aim iflu 0 3 I 1!hhtmI u 11000 fliaficmviumnnlijfln □ imnfltanu anianlanu Hfiaai ■U U uuninom um uîan itm sQslsnhflïan da v iu liinwii uanainnaiin^flunHUiifua*. j

9 J HJ s p 0J * i d ï» i n u (13 fi îj u a a u K ^’ d mu on il 14 Htinua 91 rnum nnTsriifm w uazunflnuwT'n nauauHM laias i^ au n ujaeiw ww w o « T Q Q hJ ifmjfniîinmntnîiiainQfiTîïnni'HHiaH luuiwuîkn^jtnuunanin îiuuHflnin d ** fhdufhâsiiuasiîïiusim n iA m iaita nniiia^laiiïoiuu^uïitîiuuitasî ç^ 3 î 1^ 4 uu Ifnluuntfuuuu wm ctnauiftuaiïifmu 4S I 4M1 „<S ^ ^ _ a uaaua în Im iaium iidnufm uâu la ^v ^ ^^ i snnulawiîjmtiiiayafla luutmfii'âiuin unfinm H« ^asiuuttuaiuasibsitiflîiia cli u ama® au*> nInau oiasi lm ïui uucal niïfi«o uaia tmnnmiaswnn aaaaissasnai 41 uas^ tu ‘K’ jj’uuwninfnaufInM4aSflssna uas-aamEiîuuvmviEnatnmijfnaflï a.fl. o&

10 HYisfnaï amjfvnmn n aiain am u m m HtAai'iHtffflliluâfM îhfjnailutiffm ^ amaaaua^ihîîinnt «. J a a H V* y * aaaiwasîâiNfm 91 ej ^ ^ ^T T ÎJ Cm âuUtiàfl iflîiîiWNfifln tniirm iaian 99 lau w itinttiliififiJifhaflS «îua^n ^ _4 J ivnjaunu em Jsiiiâfiiiim uJaniîjim ui a ^ a n u a n iuafl^4flu?mûnin*lu Ce H Qj a n n a le mniJOftiiniiemfni uas 9 *4 4 %j «p mla^as'lînw'iasMiaTwaniiM^ l a aa n nuiai îhjnmouu HulviioiioaQi k‘fliû u in u a w u v n m i” a lîiiTo^SwiwimwoliidoanQflamjrioiijnojnino^iiJ1Jw1Mu wnw  mnsrinijQi <fàiuïm*riirtin1utonwv1inwumwoàiVlnn4 iwola IUU1NMT1UluniTrfnknnunO'HÎQJUP’in lll fni4QfimJT5(S^nDfmH411U ^i A 1 1^ usoînVîinmîJ iTQorôiâu^umîmn^liitjjlyifi'iou'in liiwvnwis îJiïaialîînTunQMirmia Imqîmmn * ïqI nj u:\\ui i ^ optjiJtîiru fllJTÎÜiaiïQllinil'llJmiM <£ llTriWW nfl:—

nmnjj Wiiod 11 a. fm uH intjnitM n'm fnm n Isa. mnusiitMfttîfuiluîMnjjîNiiiiJU ^ ^ 5/ 0 1 . waTmlfiUDsmlmVflinfncï'm nos à. Æa^iin^iJismîlumîLJguiipnçïvn nnTDTTîjiîjnQiw'lwiJiJnfnTuu u^iNmîîuncm ^ rmlmn: ^rfidinlnrfitiinviwj iweuuifmnTn “m a in ” îqIwlijuouiti I iq i HH'mfuri'idvnPïu ^ violil a4 + pnafwinsasli ? wmuinyvinuTnm:p^^mnQiwiTil^lwuvl v it irfii an à i ïw fiomQuiimos^rîTtitnmjnkifni1muinuinnruuu mofnü1ümnu mn mJiîOJBU\") rulïrîitiunmvniiomdoknnimmTuni ituqîjh M J***' «f A 1ci <A v mt- A W'qnTQ'uiJUiTfMiiBuuEb up'imnnvnîuunfiQnnnnw In ivmou ük n i v & d> et’-' 4 ?, , «à iiioann lurwtnuuuiivios vu *) viirmTQ'UjuiDuiufUQn im m m : nnvumnmwNtmmi wBnnmTB^^iBuiiEJjuoQ unrinQiwiîVh é ÎK îouipig:nuni^u^lufiTomiosinln ^mvwluilîSlflUVmtm IA O I vi7i^:nRQii]jwiîQjmiiQmjQFi U'NnuTmioünonmrf'idin lutin Huit tmnnMuinvtviciaj o t d u i mil tuujiu inHinwMjrfuJui wnïiîunnfiQnriiBuinQniniTwmBwlilKQti tmümî lïuninJTîWîiJuuiun tm itintm im mîmltiurtitipiî

12 wurmn/«Tufmmn mfowmcuîcn mnlcinttfn fmiilwlvi'j *itn iioïmlià'Mfa 1 ? JL %s ç\\ \\ d twnunoriiâui inouï hQiii^ui^mjmoyncnimQiuiïonQ lurtitiui iwn:iHMQimmituiviaQlvia imwHunorfntSunwQiirmjjiünlmBj » î £ £ ^ %/ AO iwoiummuoiiyiMMriidin nnnnirfitlinniNin A^ moüitiism nnQiuvimîiîfurfuiivnniivi^miijnj^iti*)incroa A i/i •/ A MMjjiPioijutyvnQunrttiionQU noniunwinmuQiwvvvîviinotirit) q;1t ? vhurç;nomTiànf)!mlî oslimimiîuwvnQviaioti vioiJt ïïu wt ? vifemuM ? vifotSuiuvityi ? htonmféju ? molnsmio fiwmriliQnQR jjdtin I tmSqh mwrfidijimviâtiwn^nwmrilifîn^ MndiQttoQmwwviiQviîiioiiinjiQ^ num^VlrçiînuQïnoriitiinniHiJOu î^nMm^liQiiîfirtîiMiviffiQiiiTtJiuwiJViiQvianca uosnwmTiliQi niTilrmdnwiinfooai«o*3Mmiiriidin mHwowf^numîYUqifm idunwnoouin^viaioü lïu m n m îe îrmnndîuvtiauoQ mw sa as A A A Fi is a s ^ yj ts ^ NHiayiama wuanNiiiJîaïuviaiJiiNO mwnrtntnloimnihmofl nriifrim n wiHjjiuti^iiiJiuniifffiMiuîisiJgiiflfiijjni pfQuniQ^vitïfïicf^n lïwtRüQnwniinnQiîjmQviîjncii 5$Himifia 5ijQwniTrinHi*lwrfi<SpiJviwiiiQriîiioamviwpilQiviiMM dqutimum*ijJwt aA \\ àX j ■ ^ r f w a i i«1 £# bf HNii-aiTma li'jfianomuKJiijuîQoncn'j uutuuoslîLmnmwu won <t A A iin^ïijn^nTîiJQîJ^lfiQîli'jviw-ioyluwvniucKjiTimfîJTiïQifii iîu oânawunonuwmTrtnmïwwvmviHioü d A I a a> tTimTüfmwvmviînoii

BVnifUJ fa«o<£ 13 fnpiQtiJQriüwmiriiTHnHnQQntilidü IwivnîuiBiilwu mlmiju ï lî^vivm r^lwyiviiTQQn'liliêiilîifîiTQ'ii'onîJiQij yiunmulî^mîQ^ ï tnlîimîf^QQnliJiâîiwwwiniNTîmiivinMnBiiviw iwunmuQp] rn s dur tuiiïnïBBivoQiniBiùnlvraMwlqluiJTiqmu numuiirisrw liJ <nsiiîinnQ'i5JMnQVionc?tiV5TOPTQî4vnâviincîy^T-3 ^ îanawiij “h ilï '£ *L £ d A> as ~îk is *» }£ oandtnun iTtMrfKSmmviwGunu lUBuvnm^'rôUTW oantm t j> j , • 1 iTüwtiQSTmiJgiiPiiiTTH oiia«iio:iJgijniiiiiJoarilili«»iiîwTiwrii<Jwi fmmvj Ujdiwtb IwiUBvinIfi uofn'inwlurmvic'fmi rliwwnHntnpiQTiïlfiuanpiQiwvivny Mjmuijmid&BQii nofrm oviî îlîsmïu uosiJïïïyi 5 am« nilîimninmjuin Ak k *linwisï a a<£» ê fflflu i Inimmirinm nos iJgunm«m(So«îowiisrinS»n imiQmj ijty—îml tîri5 Immf’mwiïBrflâu \"j nwui IvmwTïrt'idm miiQ mjlincno itasiwm lm m ïuuîîm w aijm B',nînwowwwuin mao mjmdïu W mmuudi-mu

14 vmEfnfln/ Quuffnviin % myviitfin^nQT(SwlinQnQivim!iQminvi isviqh rf'ititnmjoriîi mnïWEjlïiJîiJwmiitSwQ iiîjtipîluQ^niirtnwim^riiduim^imrïnmfi s piQiutkiâulmuuQwmi lumnîiiQidiwrluilisfininnmioQ Usos) n4titîfi«injnoi1itfwim« *\\ la uoslu u^ïinyîorii(SuiMwl«ijrii(JMiîJ^QTQWoanati muinnlvi fTEUseja^U) m jrfidu iîG Jtinia^iim in ^o nilîian u u 'in lufltinntuaounj i1 rn “ï ^ d ’ murfuSinmn ynlvimucmmriiuu mîiïpnuîîmm riwiTiïvjliJ'iîwijriQrtiiSuiiJTï^iîQPilRm^rti^uiiRyQ isnonaumi Hcnarfidinluln unuijgunQ^waoMi mwnnowiiiiriidûnïvi&ha uvninwmuo-3 ma^iJgtyimflUQimumîmwnïQa namTÏÏa nonmpiaeuluiTQ^rmw HinaBanu fm m lîi dtin flcnmpiGOwlihin pmwwlfl iTnciQîïQîJTÎwTïrn 1^ 1 ti gj\" A O/ A I u e n n n u iN îfim m u *] rîfm in w w ilg ijp 'îQ yn iu iim ^ o m u m iiw tîuniTmrtoQntiTTwwma ^ mitnîiltwTfia piîulda tmnolifnG'us I SJ Im iH id P iî q r a m u ctjïi4n4TiTsmi uSuviaïutin m ilviQ u m rfiq ^ ^ (£ 2^ ^À a> *=sffj t <■» a^ » ri vit:™ m o iia u w m i ujuiTtuntuciynivudu u iM o ilg iJ H IwrtuSm iQcnSjiMiuauTiTm:rinS«nwwûniJin nnovnaiaiwïlM iJiïïiïwivSw QnoïlTiuwiwmîiTitNri'idin oslTmworiînwiiiQinifJ'Joa w n sia n ^ 1® * nomTï*lvinunovioiaTQio;lTiiTio:lTiyiay uosngivivînHinwwtwIï K iwTnïtjdQwlwTViTauanliinn um muîa^Viun'U mn:iiîjQiiTQ^ww

üVnfUJ to«0dt 15 mwmîJjo^mimîinlRpQilgimwiwnwuoQ l'inwHnmuciïmiwrtii*!^ weerntîn mnliJymiinijiiminnmQVîvi oiJiniviijaunwmu I1 ^ lS <& IA £) A Q> S*» ^ imtnnu'nnu itaQnTtinQnunoiwcbmamTOunumîmiümcnnw'Huu 51 ’ ’ %• iQcnYiomiimjvi lumouiïîdnQilwunqiHdna'wlnn'wmiuTMru'U S1 immjfmitmncnn m 31 miHQioimjin uoQmommjaTnu ruuur;wrmmTintwnjYu m 31 3) AA NinMTWBHin^rdinîflnntatineü'M pifimTviïiQ1wntrQoyiîuio OHi^nQUTUjriicSui iïwnew:nTwm{j^wmt3m;fiûi|,nvi tiivinjEiw 1 31 itumuoi vnmîowuluiwn^niTu^rBMïî^uflî^Binw nfMîi; iJocmliJmwHfvi'BiDQCEJiJgLm iw nrnw iniJw w flîj^W iJivinîni w m iu iïfim ilv iiriin w iwonitnl^üjfSQwnPTQomwyfiiviwyfî upivio l i i \") iW Q ^l^iim ii^lwvinj-BTTiJiiO Q iiiiniJotiîiQ nj'liJifiJ o m m u i« J1 i ix A si A B yiw m w nT B 'JijT tn flof’iu m M 'irîid in tm ;n J îm jm m jB u im J o n 31 fm lîjiïu iu w1viT flm3T iiw m oinw tîJ^Q Q vjinm Q ilw fiîi^Q w uiijriviori f] ts D|l/ 1 1/1Î-'I/J 1^> v; 1 I/J A I l / D i t - 2^ Imiuan laneu lu m km lunctoimciQma lilitly unwopmIwuu ^A A ci M n m iiu n w lv itp u c 'ilm fljiia Q vionwunlQnnoti *\\ uvnmjnliJifXJ rindinniiJTîiijiviwoMmilîj ^wcmîmjQili^MW QwvicmmTiijnlM m ilîjin i nnTmT^rliJiToT^viiQliwRHiJonmilwlîiiîiTiJtitiwvioTi 3J 31 ^A Ad ^ I ^ ruititi m ^nniim mwmnnQinîu iT flm in B o w iii'îin lm jT B ijrifiij A 4A aI «A iwn:iTQ'if1iCiwiiuwtTQ^orifi£ifiQQw m îvitJim m îB w vn n liIfluB an

16 nnsfinan/ «mjfnivnn ,A < & a .s  A ' «| û 11/ iT\\iTni;vnuwTiHîitnn1owumo^5:fintniTQ'3^Hi^wipiQ 11) lnb IflUBdfi iwumwnQi'imlvimTHnHimjnQilFiwofiîiw unnwnQimoHidwiPifN DQVionQi iTn^ïlviw^inmviwnwQtj^aîJ^fiynn^f'iQiîJ'iT^ *1 Ia / À% | a / a> ^ ^ tx au'KivnmD'îuuïm tii-3upin?nvimjâFnifi!JT,TQiwyiWQ hBamüWviM l ti l A o^A A 'A A A V-A •< <1 ^ I vm mmvnuu iîu u t^fi ^ utq^ *) v u eu m n ^ wutiinq hticiq irn uwiHînTiwmyomiuwviitwîJ^wtîlîi mn:}Juwlj!J'3('iQ^mivjm\\n^Pil^ 1 MMUlO^GflROÜ PTQ-JniT(,lQ11JljOOfl3TÉlll1UnîPlllllJUflî]nQ1V11'3 îhtviü dwiîi^PTtnîmwmvn^l^ uG:Tmii(fa'JoenîB$nattinoj mînntinnJwijriQoyiîriitiwivîwifiJ iwnïflSiîwiTmfmw1f1ilfifitno tn m h n ri rôntiuimfldnnnQiiJiwmnBoilTrîiïUBiraimiîa nomanurhaïuitSo riijmwiuQjlvi^o^viij^ty^BïlTnviinwQymiiQmjifQOM um uom o iQcnùnulihnmTi flndwiTiïJuvimnluyn^nQUdVK^i’iiJvnfnm Inuvi ImTi'lilUQviîViolwvn^dldîQJilTïïnïw n in n u n iT m asn io am unuauB^mjftrôvn ijniTumj^nljfl™rtnduiim Htmtioinmo^im t1nîunorfirtinm^mnpni m a m i^ n ^ ilT îl M u w d u iJ i'j mwi iwo ^ a 1/ y a donnulcinriTon b lpicuuciq s ^ n n iT d v iiln îiïn fld M î^ g ty tip dinoQ'idoaSviîviwyyïTniu luiJg^tyirtnnoMM ijui^Mwlîitfïiî «SimwmorfKSuiimjjwHarifmJrminw dBvirmuBiiioBnwîuBBrficSwi 1 i* i i

suimu te£o& 17 In m iiriiv u n o'nulaaurf'râinntn m o e m ljju u n o ri'id in ln ^ nln ijîo w fa m w h mîlMSnînSTjnwm-jrficSvn^ncliQ w im iuuuon ufîrfuJMim^ «] vnsmniîiummflnoîhjimmimnwnn imninidü a *4 JL 1 a* m yrm i m wnim tJnîm dnisym flitàinknnTiu TM SQ wm iJrm iju «4 I J f «H ^ I I 4 is 4 iTtwiiiuuwiiuunm iJuiHcn lïuuumuwiJTîiYirîLm iiaruDw m îfm ) m u n ImjomSyiîvnjfinSMi vn IviiTdnQ'uviinmTtuïiu *)i lunhw m n m«3 «n ïQ ^la n îjoviîWQïiioHiiSMiviwiivi04f)a«Qai(Suti u n lu rn tu / 11) Inm nw im lînnuinw iJTS ïiïuftaiM V G lw v itu m ïîm m fm u m :m immiwinuim'isivifm1Bri'iîSu'ipmrw ^ a> «A I f i JL noliJuiïu(SF»4miowMndwl^müQmjrfi<Swi1w^ni4if^iJM sm m iïh d S m im n lan mjnofnflrinwiiir <sko fnum i lüJtîoflnîrwinîffB &oo riiufm iTiinfmyrowîe t^oo m unu uunofnîfmoafaiij enoo enumi iTummiffuiaufi «oo tmimi v ©d aivifiw ©b fTrufiu uim gfnm nîulfl &t n u n u MiiSefnîTintJpn injfiofnîïwivfMf

18 WYiBfnerfi/ Qinjtnwui ngtoîu mTîfuwniS'iîQi uvurï'HSuwdn LinnuMwirt^nMniwwlîînciiQiir^lwpiQwmidi nu <i 4/ A 4/ « A ( -«a |J » ^O viwimQciviîii^^QuuâQwvnnnn^QiN1vi'DfiTrtwnïwyii^iuminu vnuuildiTQi tmmtmiuQuiJTsnntmwmiïuuu^noanîiiMt) uoQiitinafinmn 31 «*ULinowTïvinT4BHitfinnlîî imnwi,2)Qij1|3viiwEi JViviînimj(fiîQ|3iio:wi QQmwmiviT 5 -uîJUiJïslîHuuin ui^msiijumüw^ioîIflüilTïiJim d timu îiuiufnffumiHflfliïfinn'M «] ImJînvmlviEJ (‘BauaînfiCJafnsâinîiâTUï'IuiJîS'infii w.fr. feSomamvmiuimîifrîH^nîimoin?!) mn non iviuo achu îQNvmJTïinrt In TNiV1Î <H,bo *io oi,toms/, bs/s^ djÆ^mid,od& b,<ndd,dd*i lad,ao)m, odd bd<H,b«^m «,o ladjdtod Sdcnn «î<s^ffj,^«î o m,œlWd tf*dm oi,ddto «di?*,to&& <*» d nî®pi scJ&jmæJG^ mo,d&d do jodd dww b,®!si o s)o\\si lam«) moto m,dœ'd «10 aid o,&oi o *lœ!,dsi& *)o, o&to &ojolmto dtoo,lamd £ ,01<^<ï* beolj^o tn dtod ddtf» md,ndo  d,onmto tamia *im,<^dfli b,do le d,siaib <iilaal« d,ddto QU»’} cndb sî, o mon d&et luufnnui liin n ii

lUliniJ \\bSo& 19 À ^ ci flQiomid^umijrincinarBO^ium'iudnâncm tJnivm m fm iriTWjnauwshâ divin] “ rim a” nrflalaa^a^m m m aijQ m j wntmucn aowmarmiQiN1Yifuiayvny'iuuuiaj üulfiflRaatiioiiniJj umJmtpidimumtiKi nlnT^mitiu^QiwiJgijwoyiîïJiaQ^wiiw Jt **> J Ai J as I ^ muwviîaiflunïuvudu ufuJmtinuuunaummna au ua niu t1 • “1 ^muviîrçnnualuQjnnTrîriy'ivmrô'râu'iluiJîsmrô'tymiTi înmmmi fluw m ïtm uyuüufnEni w a m u m ii^ ia u m ^ m u u liitm lu JiMSîtnriidliii « «y uiiuuu diimJîîqjnSmQ'«iumîi?i ulnumTQrçiiTiuj'iu îmliroQ^iJTîïHwimlmj t naiN«UQ^mwutfitiuiuaïaQiwiïano TitmJîïShïululaîofmu îjuumuwiviu'icjQ3irçti lamcumîawdiTQa rfiduiiiosnqmionoio*iJTSfiïuoHi*ci:müfi mRQimnrmdiTQi idndulilmuuuu iiw ln ilîî'îiiïu ij’in mvmrmtfnHi niî A M« & «-/ «y unnTfu mTtrïîHjm ug:ou \"j nmwvi^fmwnjuiiiQïmTTnin rmuwwaorBQ^iJîïirifiRQi] ts 1 ay i AA |/j i A À *k o UîQWlâ'3inPfÎQflQü1'31lU’3 PIQWQf)lUNrfKitn TfoNTlUQUNin oy II * A ru fla,,«feJ<nau myaqio'iijanQ-itSQUN'inaavi-ufnaiviumiasmanîm ï a> « ri *> *2* ** 4 - c£ ^ nimmn mnurradijnQi mîoi]T:iyitfinmuiJTïmfliari \"j uoïutm rtuiJïS1uufiKSuiaîlioiawyimuncnuiuuriviuiuQQ luuia:uauuan rtiGuirurauinu imuw»aluînymîciïiaiifiuoQ mliQiasmuvnn

20 wiïfnB»i/ wîijfniMin m onoaiiosïm ia (num —ïn nsici) m iïuu utn iw n Q uiiT i hun vicnwou twTiïnw^Q^omtoïïiQiomiriuu'lRtiJrtJrtiTnjJiPi'QapimO'î % AA ucQ iJnngQiiîiuijnoaviîimQînoQmvivifmTnj noîJïtumnuv) uïn imimîîjnlvifm Qi ovmimjïOQifiü'ulî liuuoinnislow sï tiOfimnJT:mtmliJTQ«iJi:mvi 4‘ (mhïiu i5ti WJianoiJJQini ijrfidinviTQoviîoyi imiiiliJviTiijm iwu (tau1uYiu^on^tfidin'W \")1n noiswoüi inju'iuourîw mnïinnyiînuoiu>ioQQi nvmtiQi/lctfuavni mimfmjnoori'Biin'liJviaimtiriitfui «SQwwQnniJonQimnajriorinSMn unlvinnuQiriirtMirmMvajnQ 2^ <4 yi d**ê* *A «y irj 1 d is A %* ïm orfitim o slT nwonmimweunu un iufiumJuiTirmtMWLm as mQÔRQnndowTQîinn'iïiJîingQi îJTSiinTlnauunnrf'idin a/ A a / « .A tnviib MunQHitiwiQrttnumuvi^o-3 «..«*% (uimaonÎTi^t) O/ A « O/ A „.*»%) uuîiOP'hduinîcSfl .&% uimertitiuiau \"] îQwnu .«% uon Au t uuwlutu.«% inlmijwmTucS^KinjtSmvjîfi^^maluiJTîiviHlnîiio^iTi fm muMrinBiwülîwi f1irtuik<SQwmî)QMomj(^nywiTiutitimîJ^lfi walflVmflnîïin niîmTiüouilu^nfiriitfMiQimwtfiJijn daumn^oatonu uc:lnïQijnwmwiijiT«i3lQfiîj^iïviviinTuw lîilnnj ugiJt ïI ü ïu o ï'It ? Hîewru'iii QnrtitfwnlîitJOQïlTumTiin-î ? mu ijowMnrfntfiMiispîtunn im:un:mnnnfnjQÏjnnpTQ^lQ inn;

SUlIflU toio& 21 Îz8*» oo xs « s ii AA « n Ai A ^ «, {$ u q jvnw u u Q w im ^îiJm T fin iln a luvipm *\\ uirvau u o îiiJn inn n n i 4\" ^ ■*> ox^ i/ i/ « / lu w*u o in n *T fiQ 'iu iî'jn I fi im is n w ni n Q u u ïo ijm T n u fm ic r Q i'iT ïu ■4 I III î£ 4 . t'À . J i T B jr w m *\\ în m m m n o u w Q m in w fm iu w u n jM ik w n u m jim îy piw m w ui!jR î^nw sB ik m jH 'i^ w in lR ^ n ln m iiJ Q ik k i n m ilk O u n w n o u n iïijtjQ îtu rfitfw i îQ ^nQ ikiîil^lungow viW 'Jirttjnfiw Q n îQ -îinn^vinQ ilio^lw uam jîiBklm tîw islw viiw kw îJuciiviiTui I wI ïq i 50<3cS-3iRüQ'is*lvicjolp^jn1nyiin1nvn>3 vhwTn u ;u u t n îiiw is nïtic a o ^ ^ In n p îfU F ilM m in •» S w m s ’Iwjci tn ln T n û p iv u io Q lu m u u a m u u n Q n u sï I SJ ^ 111 1 1 *>» * « t/ ejr'sbjuw w iq ^ Q a r iiïu v n w iJ o n ïu w o y n n is n Q n m m im iu Lvicjci S S) S) SJ SJ HTBiilcîi m u i:w filw « ? n n o M v m a io jin i iw n s tiM fn m n « T i S kwoBnnvnj imjniTTsriMiSnTinHiMdi nwnwcuBamilîjwTnîn À' ^ ï homwij ntulmmiaunu iwinsniiîiiJonMunQUfîliJncitmafm s s si i b ^m i innlklmvlwuo pi^smrmnnim^BMïmw iwnrmumQ ^ 1s ^^ uulviucivirm ««mlfinlonofltiiiOQlsJnBawnmaBfiviTBnnnniul's ^T S^ mvnlînlkkowmïlmviw iwiirBBîiiîuBBnuoyiQimj lîuipm'inu SJ ^ ^ niînwoîfl'Jrtidu'infiBMiMnnn nifiunmtGQîflMÏlumucjc nstaîi S SJ SJ si viTB^ïîQalBBnîininflwiiTaviôîWwonwitfynBuimuu SJ riitiuiyinrtndtnmTwlilîiflqrm kTPimJTîdonlmmTjlwmi SS s idîktfnjnmîTTwlmjnflowwijno iwtiïîjïuw fmncjnftitSu'm’tu ^ S ^S 5J ^ ^ 31^ RVKTQC1W- BîlllllftBQR fl!nllJnvmMJHUYn3 VJTflmilQFmflU PTA-JP) 1® S S SI

22 wviiïfnfmï ifamifn-ivnn wnuimwu uoïmTfifiyvninlinïfiQnlpiT^QüMTotvirtQii (hQmciin QQWmOWQU RHVlTQüm unnoîrm <( m n m\"=Su hboiti m îi: rtntfwimwmnj(Sri^QiiJ«l(iinQ(iw « 4 a A A « iA A^ \"msîNoimjrtidin pwflginurmoriiduinviîBliiR 1) iTMOîrnQnvi«ntNnviMUiJifi«intiuTitnîjlwnmj *\\ inuituiOQ uoï’lmyyuwîmjionûiTnwin imneûunmjvnuQnnTOîiti *]Qi onwm:mT!inQi “ f\\ ” \"lupTo»ruiinomuijoçj d v t iQcnmTintun Ivîflcion v HV armoira iiii -U </ / AA as A 9 \\tS ®. emBimm QinjtunuiytiJinTQ^ilTïfiiJ TQVJVl^inTO^ lï itiîNf'i'mmwvm1Bü'i'j imdo&n ditidiOH uvnu îhntn vnwm TtMiin riTSinJnPO pioomu / A À * ~À *, A îmiun noîQvj *1Ipmviïflnuugiuuyi1dmjîviïHcuwn à i^A A rf «i ion(SjmoiwiuwmTfKiVim«T!fi'3nwR nowornw mi imjPKiln ^ umwnlvilduSQ’UQn vuavmfum BmnuvioYlvitÿ *) mJcn'Uiïfl'i'iEjmi ef A I Al tf d [ àx as luwnwR immorindmnim oimtutuwmü^QPin HTflMJBüiommrnuu ^:ioiujuir>TflM*nBü'u iiùuBuljJlflgilnîflViîalijfl dMTMnuwwunw

înnifuj bXos 23 u n jw n o a v iîa *— IjJ lïfm n u B tm jfw ln T n M ttio D Itftiiüd T B üW um S n S iJinn m jn n o ü vid ia d T Q S j JJ l/J f> t l x a - et (£ (fl » î « ✓ ÎS lu IrD^tDünnw ld d ifld T n tiu u m u u O T * lu u u q u u J) y u a a r in e iT i T u w î^ u w w Q iiliJ t iî iy ir if if’iw Q w nlw î î» w o in v iim iQ T ii'B iliJ fiîin lT 'jn j'iiw in lp ) J) JL d â JL t x A lïfljo im m m o rfid w i'w m ii'H iflJ iT 'm jiiu : w M v iïim o m ^ fn1w L T ü U T Q L i iio s lw u d 'M v n H 'A fiH - «& ti'JTPUVnUU 1 1 T i^ n i! im w î S « ij^ P i( ^ lm jiw n Q iQ n î iT î u *lucSntim i» . « r u n m u ï o n i Q l o î i v i Q l i J n w r i ^ ; ? i f i v n j u c is iJk t i 'm i It s j iu lu iT a ttiw n im iin n ru n ^ n o m im u in to ^ o rm In T n v jT o liJ n n u m î ijm n fio n H îu :n w d im m J T io vn n p n a à io M w u o 3J JJ o tm u u iü 'lT u û o â iliJ a û o m p i m o iu m u m j im v n o rfid in tW n i'W fv iîi m w iT Q ^ijq jy îin T T m im û lf im u m î a o ï r if lq ï lr iî lu u n a n v iT o lu S w w ta o in a tfu 'U m j m n n o n H tu r n u w i JJ iv m a u n u im is ljjtM m tfu iiU flF ) im n n a m u I H o m n u riii lïw w iu tia d n fiW iJ c n H E U s iiM jj a i ï t y i n i J i B ^ î i ï i T m ,ri< S U !jna w iîfM m j im nT U P Îe

24 wurntnM nmjfrnvm’i d A o < K A n ÎS u n n M k R n Q iu iiiQ m u im n iv m iu u uj U uQ cnutiu A ia a A ii 4 A a' lïe ri'id m Q a n tn a 'j n o u fm în m a ïu u m T B M R lu lîm W m u n u fln u itfiJ n n w im iu m J u fiQ iili m w e n n u m ijo u m » u r Q iïitn tiù o u n lT o a i Ivîuvm m ciH lim Q n o iîty in îiH iu n n u T iJ v ic ie n Q n i *> 1 • 1 in p u v ie n a iv n u n n u v n n m i n i e u M H *'] uph A 1A i ^ A A 1 •/ îJîsqpxnuy^nQ 'udm dE JO fi is o v m rt'rô u n flT m n îu n m f o j i J t p i T i T m m * l n i i : n i : i o ,3 0 t i w l i d m l u t î o r i i t f v n i J T ï m ü Q l w î i l i ............. u o q is q i u u I u uon ! u o s îo iio n ^ ü Q i w u u v w u lu lïiw n îQ i s p m m ïu o Q n iN n n w yn n u o w liilflQ tm u v j rm u I <±s 1 ls d Àx A A ax w w t iu io ^ iu o n T ^ a ^ v iiiuiu o a n v iiio iv iH m iT U i A kc( a/< ^ 1 1/ ék a ^ in a Q u m m iim u n n tw ijn *j \" m ïiv m ^4 2^ a JL « « w it ü iv i l« w rtM J ia iQ iJ iw rm M iJ i:m |n n o n ia i en. e m w u m v i t n n H im u S ru o fim J iv n ^ n o m a u c is n n Q iii rtm w u n n a iu lo w u n in iiu n iT tiu itm u n it o 4 • se «t iv in u iu u u n n n n u n T U irim u n n d n m y lu ô n n u iiT n riv in rtn tiin d u lrç u o s m lilid T iid in n o iu d rn 1 i n T a i n l v m n *o i î u r f i l ï w r m r f i d M i w iw i i n i i i j a Q a

mmnu fa*o« 25 îoijjinimTîinQirtQ ur:niitwïMiwiTynQTBîjîj tô su lm q W in m n h rîu m Toniaarni m n w ivuvnhnu niTHoancwmi Miamufniw31nTi niHiiiiJtnn^iiwslîimwyiTrmiJVi^Q^nwfDw mu 31 iilu m a «J<* muiwlndaHnttwivinfiiîSunSu tavnnwdn 1v \\ i iiOîuaosriidinnwiwviirBUTNânl^ajrfnciûn'lw 1 «A iA & îlTruSijynSn imnwT:rfid«iM*riitJuiuu*|nu O W lx uu: u i Iq onwtu:ânlia«wi»viTJrfw5TiQjrfidMi iïm ^ A ?] A c' A munuu niunmnitin urmwdmi urmuunnu jjnonuuimïu iiosunQiwnSîKlici:! fnmnounïo *f ls m um um A\\n ts | X t a A a/ A 1/ m w m fm cnoum idw oi Q-Bfiontrtusmio^miinnoofiiimion 31 1) . *1 Cl 2>* a / <=> *L^A | o 11 1 /^ ax A ^ A 2^ ^ m lilvn lu uosn IwvîQfi'O yiuvmriiduivn muuijnmiJunuFiuuTiM ï 11 I hvitiuqi âilmiiwnwwuiTînvifiuo^al^fi tmïncjaia'drf'uSin s d î> ^ npiOMyinNu^siMu 3) Tmvi^tSuidn-jaQiww^niiiQulvimjiTi nmuniTLhmtyntu iJi:laïuim tf3mjlnHfin iwTisiuanwmio^liJmarlTnnlaiiwvni mu unngmnana muumJnnïfunfl mui'iîB'vnîîjna mucwnmuiijaa

26 nvufnsn/ «uunTîMMi A ik i t# £ü 1> &/ 4* A a^(/} iMtx U fnmiooiiiMnwFiîioiiJimiciQ iTfMincnwimiTmonmuyfmfivmnj wlilIDW0Ï lîiJUniQIR lUIF) vdnmjmlismilufmi/guitfivjfnfiin îhsjfniânirm wïAaiasyadiny”anm intnuuntfnin'n A d* t< flim ilanaw im,fiïiim w î«H H 'utibi mii,l/^iîjafnijfi'âiws; ç^l ^ d d o « 1/ d tS d gajfhâvniutuia^cnciiionft in ImiiUfmiaasîivnft lias w aisim aiin an îm u m a a v y a ^ w n ia ^ n a a im în n fh d tn «d ! **4 d ' <H?aaiaujtfàifi?m uiijnij*nn m nugm njnafhâuinlafli- jistwarânuaftaaiiaïQi luaVtnsim aau âi m ini adémuni il ^ T 91 ^ tfiumiifia aiiniimitaiEiiinia'iâii'Uâninfhfliitfiâeni.i] iiaiftiviftm iaiim nfhâm m nasinnfm ïiiiala uasaia d ** V A cfl d lâafmwaVlata Himfhâiniijmhsmcnsîm'jSM Juaifiii naiâuîAitiruâHf] uasaassim aifhâinm im âam ^iJîiaii iijuaâ'jsunm '’liiaiü m ilu sin u fim iu ^ag i^aiag iflai lauafhâinna laisia^f^âiAatininiiasiJgjijnsiiiJiia* tfiduina a i'l» m a in a ‘u<uan^iauinaia34iaina<uti»nclNlu tnm asa im isfhâm aam iiiiiJ^unttim afA aiJauin ffimVfmiNMotjSdijfltniwtJuvhu ufls'ua^fju fimviui iannïïm ?jjMmn oi a o o/ ^ ^ n0 a«nu unfl fim vinnw0 n 9 9 a/ J^, * i %/ *J=^ fif<muv tiîisni0iJii?mi?nviît;1vifi'3i3jnîJ3J0iifîsBîjuîjSfiiJi 99 ffiîfuiuasTîwwïïïiïjflo’liJffnij a

Ü B 'jfïiîflfliu 'W w.si. cly laiqjisaw >u < r 9y4 ' -4 il man muNnwifmnmvitnti n«iij'iiiuniîinufniîJDï^ vnfmwpm «. 3 j s la m n u m u ufmuH-ifmiJisyiu'uinm uasumi ' o d| V »^ uw fm ijffiiïrm fu luuyMummvnflTUjjjfljJu <i ü ungfmjjffTwlîn lu u w u flu u w fm im l^ u UtiSfni3JmJtJPfQ^lîYsUQ'3cBl^l UBSmUYMUflU •U uvî'jfi'îiJjfnînîiniïwuijnB uas fmjjinaimiN fm yquin wrm iim wum fm wcm irityîlilu u«wuiî«fmwisnu'uy‘uu iïiu i7afluwuuff<aflTM iSniülufmjJUfliJUBiiïïfnï tnuntium flin fiiiUKliiimiHflîinlJlMYiiynîii-jfiiiïJoiJtjffop) i. uîîtnovmiviamr^noiâüJiivloilîïivifïlvio iwa &&n.u. o&

28 v*iTUfntrn/ niTutninui’ ?< uasîttijiifiîf/w fmuîfuiîisfmiJifmwWlM ai v)^3jna^fiuf]wyiuastna£j^cN,û^^'3itïii4ai)Q?fj- unnaîfiMm ufl’fmcnumnîiflîJnàîj «j eiau «j flOTiiiuwi ufmjJî’hiifrmîuu wunmjwuufinym ïsmnwim i«0uyjuaiwufi'3iïJîf'3i4laf'3uii'«t^n ifiQw^vifia.mjwuuinmiijj-HjfluueMiimï \"u\\|v4ums) m wuunn,3iïj«îîiimiiî'iiîflii08fl'3ijjifliïwîh Gl) fm* nnmivnHlul ufl1u^ 1umiuwuuflff miJBioJ/ iiifloffir 3/ ^ uasmiutiMUiinaufliM malma/nmi unmi nwuun'fniu uumu îu uin rm fmuîfiuîrmfu« wuun'inflfniiJjflMi uinnTifliiiarTNlïn wu uflflnueiJuffopiîf q ai HîowuuflmiufjtiuiinauflaNïJinfn'imijjffilflï uasiniirofuinB <!&<=» -=» o y e |m f lu'îiîUïïïQpiiEJïïiynucmîJ^^nî'ity rmudon U$q nanuK- \\^ W I «4^ o l ' î-/ iî^uciïfiQiumiTWîn^inuQw mwijqjvnchfnyQS mwficMim ni à ci A /=> o a>«=% l > <4 A ci ^s;iilniuniviW9,unuTnv]ni^Q-3fiQum!jT^^^nQiuiîQîjnn oü lunuu nuiTîiu LW!i<iuwwdRilîsnQ^WQwnî^lQlwnvyaLioQ imlwatu: -«s= KwieiîtymjrmuTrnuïu^M RQiuumjuoimra nQiuinliirlontf

uwian ofMMitn €6 & CV 99 n VitJYIV dM/d t twim V Nimj ^ v*

alu k , k n . & . o£ îfiamsunai narntivian i l ï z i a l î j j v j n r i ir, fo n w —m m w n i a i m i w u sivnu vziM uîium nw uw ivw

U flfn n n ü h HWUfiîvia IfllritïiniivuniiuMfiwfiflidhauîitjfotijriüiuui'ii w iia w vm lrid éviîiflvn u fln lv N U fliiu a iijn a v o im îiu w

■Huav^snaivmssü nilunaifianVÎ-n “miaanioimis*’ tuiîjwfmu'mifrua lumw-eaûa Sfiàmaliaulvi’nuaunu UMmdniduwvnaneauweonuiaii'jK

29 monanwqyîjimoiiFiï^uStiimywin nwdîaijmmjfliimijnn icjïqjmjinTD^nwî^iviQLi^nTîîwÎR nm: df ** • O/ A « » ffl OX A 1/J » Q > OX «Snnnjn^füj^nQn^^ larndu îfw w m alu ru mioumscjlniKhTi: 1k s îloQ^viTolwiJoQamiriiwuaiinumî^wl^ tnPTfiSwl^2finniIooaîiti nwnnw'QiojucisiUilnHd'iT tnpîfiduliîifinviiJiünQijjQi vmnvn pniojuostj2'ïfiîidiT Ifiwu^1a^uRQQwnmimwTîUïucKi AA Ai QiJcSîîciviTmnîQ^nrinuQtim^iivmiQPiijuin nunaïuwcnn vio^lwmTrtnin, lu r m u in Im n m r iî - n u VifanaïuumnQ^mîjQ m im ïnTfw îw rmjJiiuuQiiuosou^Dn îunnïwlnaljin'inÈJw no; 1«înnnQ Ti:i5isiijM iWQîQwiwîtymjmTQ^naîQi^tviclimitK) ma M 3 wl«fljnu«foiHJinfiaB « n u na — mm © ^ V* 4 IflîEJÎJînfvï VlHYl la ■^QS' V 4 vium m i mm m « wininuau tnauin n iT ia ia u rst n a lu a a îjâ iu u awvüîadu In a n a a i Icinum u A AA 4* A t i^ A-» A 1^ i> thnunî<vmaaifQpi mmamttafmfiflt5i ïonnaminoïS2 Piaawi cmlcwW InalïmiwTmMfîio^ naiiMoMütoînmumiisîîfla 51 51 1 m m *lïïmytynmwBiTD iiaïlïéâm^lànriBauB^mjBiQîfiaî na wirTiîûwwïlwwTîunvi^winawTri'ViflaMQTîmcin & an

30 wvijBrian/ ouuifmin A T llI? fillJîEJlJPntJ mîft mmau ai -u J 3> f<t»tîflfioifmMW fntïflîWO* llfUü fuimJîSfqlafN n u M fl’WÏ?mîj0v] 0T1B onum nnînflîfinjj fiM,nwisiQiuTiViW0uviViiTmjQm',îii luviniowiSTiJ nuw a fmiminnfirimiiT«uoî<jFî m vm aun^nvnnjn^m m luîjm nslw a A5*- »c' sp o<» A M «p ax av A ^ AA u loHutum im molwiKSwiiJivicnïijQ^nMW^ nw jPK m iîutftm m a wetofl im îifm n jn ji mvnjDwnuumT wthoM «injirulôvujoam i m imnnoiQiimïiJi:miilT5vnTfînT nainMisiommïMsIn üïvuj 1a f i r i m , f la im ij, uastfnîttjjtui ^flmwirmaflijolumnsrn îQ n n tiin tp d n t^ ^ À A A o> 1 A un lïto iH G im u m n îfM u tH S n iiB iJ d n n awmjflaiiij'UPiQuiiNiJî' u1 s i iiGsrmuowmj tànmTmaiïusa1iJtànnlflNîmuïluïïQfn KOQimu uinfuviiiîiQi}jî|îdnTinjl00i5jl?lpiQnwTïnw!DVisiiu mimjittfortQulM noumn viin,3iijT^lî|iwim«Q0lfiluLiBiuivijmnîJBiJyfiQRrt nas ia ilîstiu nQ iw m io snQ m n iîw lm tfiM iw n aiJjq yyiitG ïm oü fm A inondas rmviiÏÏîiYÎu aatîjâ yfiiJimlmiiJTSfmvmlQ^ «QüQ^vsaiJ nuliinou liooültfnuaümawïNflBJîïnvintti'U viTalwnmth/U a

BiniflU fe<*o<£ 31 \\s 1s <=»A e o> A \\s « ax jx £✓ t ' A 1/ yoviim flQüQîvnoianQfimfltJQim vncnyflQiBWQNvummio^fu A ' 51 mo iwoviwlviwwoiJtSTTnviw mwiJTnngl«viiniiT«rtfiwiJwiMQ^ ^ A«|*L rf «f i « ia « •flalunoifinncnuiuwtJii)mQyi-3 mmiM « * v m ïidiïi îm ïu n în u o u nol»(hBVMouroi unliiviwlijlviuuoïlijvrienî] «Qio-1 iiasnumnaQifH maaimwaitnumlîîaiJ vnuaM miiSii mnrmwviw iiPilvilïlriLnnjiînvîiij^l^mwoMQîM^ïiiT: im m MiwiJTïéin^Qii'DQ^wuiwi noivicnijio m iïiir u umiji^ wbîwu * A *> A as f| ftsA M «> ^ ui^ idlîeu ina iWQTr^mJîîânvi mmj lilïQf'iîiQ wavmflî)YïBmi m unQ iiJviojiïSuîuui npwmvicnliJfln Iwnd1maaiJoBün'îmu auifla uvmm^ïQyijiiJFinnümwQu ncmliJmynQiuvmïlwiimri 1 ,1 A A smA^£ d> (jf ^ W A A as A i^/ os ^ Cl rôuan Q}twnrKnüiu^wu»uw momvijjfjunu im m iin(iu luilîîivirtin unwlviaî^mwiQomwfiiîQl^üiQ^Lîi'îiuQwlwuQu nunmyvhflnaQ-Bu iMnoiamMMnwwwriBrtiiiEllîow’lil ^luvmviimlaMWfliiiJWuoo a«/ j y f ^ niflljniQUCIÏIO^TjlJlOOHIlflQMU as ** C\\ hs ^ fi | P AA Tmnntiu hvio m vmu ejwinT^s^iotni'Qvnsvn-avi « n a n iî sa ls A A*=> ls A A 2^ nwunoiJdTTciViToij^vnïQPifnîjTnTTNüiaivmu iwnsjjOMVinïu vin iwrt uosvinoîi luQ-iinnn îj au ïnau i ïiq Iî viam avnjfl viîbtÎ. T iïn iî n n n i vivmiiastîirhriyïïîBVitLN ImooîiQinmdimmn 'A A as À n u u v u a d m n ro n ru u m ia u dQ w uinûaw im iuyviiîQ am ianaQ fw

32 TNTlIffiafl/ ttUUfniYtUI a/ ii a/ ay l ^ ^Ani l û ^ i> iioswnirmjyupii^nwoi luuqtmmiosj'iavxf1a m ro w niu m aQ au vim tiw ni aim i nwuvinüino'imuwnuupmkâiüiliJîoPiT* nwioancnyiiiu ■niinoililïQnnQ flïuumKSmnn ^ûawpwdulrçuninyvnpwyqfu niTimîftiiviiîQwwQîiQîM ri^siiJTyijmviuQunijnnTfiuîJiTMu i Jqr nuwnmJqjwîu n w n n L m q i iqcmJqmieiïmjinîïoiJilqmmq îln n g q i m nw ilQ w vnylilw ^ imwominqviimn mlQnannru nutnlvm Qiii^MiîQiiIiJ imsnnnT-jnnwînTM'iiilQfi qvmm^îms VÀ «mcwmijihiîi] lîununmyn îmI iIa t> ïqI uj nuriTjn b ^sgr gwhmÎ o & vstq a ïqIu^ nuna 1 n ir c in o u n lît w » vsfa b sqI wo muanmj Rulund1fi Tï^jilQFilulmaa munululRnuin M^iwnïaiwuiiîwma^Tï^iJQ^LvIiMwlu'lifüiffiHi'ïjavni lîmJqmw ^ lùvn t] nniimuqjviiïQniwaiJi^innïnQüQîM mriue^RiiQnu J f éL o>\" y it s o <fl/J .VT1 '' mumüomîîMuilTSChvi Iqîqrtiq vn iHovirmuïit1Mi lil tflfqpitï \\ fjj i ( | i a A t s À ri « • «1*^ 4* a J ** ivnuuifn lu lïQmmnnnmM uas luvrâfwvn Ifliiranupimnidminn , 11 1 * * % 3 WRvumlnl«ain uvmvi^mwmninymi n nmj^smurmmunniïîJOïM ^ a ^A a i 2^ V r. numnywntd iTtMnuviiuiitmQi nw iiTninna1u hiw nstlou pin mauïQwliJnwmaimaunnaiu pinaVU^inumun luanunaa îJîingQivnanomT^ *] PioiniwounïQMQnoiviPinQiuaju noQvnlil tiuviij aauw nanm jïlann mlfîviROBrôiJfl îJnngTiMT* *\\ nmrmlîiGWflndwnflÈmiJBs mu îqpimuli] m u pioiuGh oaunono

sininu \\eXo&. 33 \\ À ** I <A ! ^ i | ÎS mmwo^nNBuuonQi v u w in n Q ru ÎQ H WQ^mwloîlÙiT iu T w m u ïîowan n a id lîa u u o ïm ta liJ d u n w irie u a n lîiu a n q im js n Q id iJ 51 ^ B viw<ito \"] Intfunn •) nu « ou *] or * nu Iwnrtfi meanmdliou nnqumuauqi lîoaiïtyminaQn^niTdBunnliJmufaton^frim’u ïqnîtaoiîiKSaiiQQ muitaaian unutymliiiJdiM^ïâmiinom ' «I <=> III ^ \"=> **> HÂ « i s)' 4 - «1 I / o b u it ? n a n :ln d ijid lT o u n n n T o ii8 a if!d u um uw ujvn Ivityu G ïn n i wm nnuannuBunnîumuivicu ôirmiTQ^wiim^un^w1vna n u m niu o lîiQ i n T w î m in wi n î iw r iï t ia iin n u o ïlm m a q a tv ic n in * u u in s td lïa u im îla u in v m ïiw n ïn m d lîa u n ïu n n Q a a ïtî ? vn n^n îfn w i'H Q M m n n / lt f p n p ia ijlw ln iw î i:e a lu G fr w i$ u in a q n u Iw n d R Îfm T iS M liliJ v n v m Q in o îo n iu w ïu iiio ïîo n jm iT fw i viwan Inu'qainoo im ô m r m iifi u p m iîa m p w ^ lo a ia iQ ïu iie u n n u A « *|* îsa-* MW'J lULin^1llUU v h u v u w n a l i l x n i w T f l n nSi r n q i m î n n n n m d lî a u u u l u lï m n s a à n a u iwnrm TPinfSw'ln 5<iiuB aui<vm niTdBijnm m *\\ n iîtiF rô u lw m u ^ îh m peto Q u im m n iî^ S u ln lu îm s riïq n ax ^ A | A *=» A A Î4» LCJïnjnuQildTTPi m u iq o iviu m vK S n iw m q a im a M in m p ia a im v iG S « s n i- rf ^ «f «*• d t ** — «f nnsvn m num u hînjuuiTW TBiiJUW T; u ju u tu w n luud m m iT H A A ,A Ai 1 1 ’ »v d x n w ta T m u n u n r u ïq w tq iijm o :1 îo u *] on mua*uqi m nnâu'Urm n c h u ix n u n a iJ G n m m ïiîtp ia q n lfl ninadulnun n lu th u iT n im lfl

34 wnsfriani ninjfrmiui wl m j'ifu a a u u u w ln i^ :io ^ « a ia < iîn iT ti4 iiw w iid « fiiîiv jü T1M û a iî iu m u û a iiilm i n n u liJ îittw c n tie u a n tio u tfc n u tiiJ *] n u m it o >j Af A A <i A Ài ^ ^ ^ w q i u m i b nu *] v n m o iJfî e n n u w w s îflli] ru b nuu iu u u n In v in m ia n u m n> u n a i J a n ^ u l a î i ^ i a V i i i l f l l n v i n wmmn É ta u u ia liî t n liS l^ ln v m v îfm ïu a n m b nu u ijÛ Q n d fim u a a« « as À hs • si ts « «A nucirm ijo Qumwrw b nuu n u n o o M itiu im o ^ m iliJ mo îJîsnouîTnrç w fiw tiJw unuriTrviQ unoiJvm m o m im uiiiiO Q m s n n a w u in u u n a iJ n a fin u h ilv iq m n : n n iu liiv iiî)f iv in ilw lt iv in n o Q w m ir m ^ w ît n L u i a l i j q i u w m u w ittw d n jm o w u n a m n o v iw vm nounufioTnviui im lw m im a j n a m n a M iN a i nam nouu liiuvm ucisn'âicia n a ijiip iw im jn o iio s T irn w u ^ im û u im u a n a i Av ’ * *' ^ 4 £ A Jr v ,n i v t ' j* *v i ' u «lum JW M H M u u iin w iu iu in ijln tiou m u lu n lw wnR Q in :lT lY m s m îU M ^ n o ^ n ^ m irn iiv m a u n u nnulnvinvîuvÎQ i uiunu un nwunoniwQViw^viWQwnw u n w lïm M Q u S v m a n Q « u n u M n ri n u v m w u u i o * n a n u li] «nî a a*e a n u u ^yvn_-a m jfi n a V kiviaîn nu n a liJ B n n u n jn a ^ w a n1iîfia a nï TtV iû * u c w i T u n u n a l i l a n w a ru MQnnouioa n a n in a m u m n u lu tU Y n rtm v m uwoipÎQnnu Inavi c1SnMQïa^inQiBjnnu 5 < im u t o m iju lijlu lf la n tu a m b nu ]n w n ~ dt - nu floîTa*n^rwimmiasno*iiPinuoQ n^lntiununnum unn %A dd Ka onytuïfialiJ laauiüliîniw^unauQi n n tu onw mumniH'M

iwiinu fe£o« 35 m w fiw v iu i im ldu^im jvîcuuu H U iü n Q n jjrn o în jtî ? u iu iln im n I At^ 1 1/ « ts t^ JL d À JL q i v iq 'in jfn v h 'J M u tm n v iu 'iu u n o m u n u •n v iu ju ^ iu î w o ih u n o 'u lu u în S iîti u n lîn iu yiîw u n u vm n n o to o n iT a u im û n rityn rto d T B im n J T ïliiïw in j n u iG o n fa u lT u n y iJ jo y fm u v iijfi iWGolQmtH v nou*oiHuivnuu vujiunQum m w w u t iiiw in îan sln nin oSm m u o rn in iJ ty n riG im w o u iu iJn w n n u n vw liJn n iJu n u liÎQ i iTOJHfu n t u c : v im u p m u Q iO L h I t ? w iü I ij w o u q i m m m u n u viw-a tviîjounu u ju n u iîa m n n im liiiîiijiin n u fis lT n u u n tiu iJfu n i îfw yjQ iiii lu u v u u ru o w tii* u ru o ^fm w u u uci:m viw îiicj<jT i âïurîum tnuu tiimutimm nrnisnmdliounQH ^wnTWiidwMW n e ^ o o iT n lo o n rtq u lîu 'im im ia a unnu^lîJviün uSnaiJT5M]Fifle l i l o n w m in^n^ninw vii^P TQ iQ ^w M w m ioQ u m u h im i1n m e io e n ctàutîU'ivivmiiQQ m n y in m m :v iR v j îo m w vio yDfn p H i m a m m ie : nunaliJannuviijRviîwu tiarjmjwoçjvmviw-j mvnmjQin^mnwôiPT^ 1V îQjWQiQo^oti) nurunaiiciQYiyflvînaunîViu^ iManum^iuuasluM 1 5) S yiaut uoa nnnau11vîrivnn Q insviiaù'ulînw ijnu ‘lunti1nnflRduln Q iw o jô fu lu a m n w l n n u l n l ï n a l i l itoQiTJJOfitcinîliJtiMoy tu m u t o u l iJ u a u o«u 'W a w n a u m v h m jq i n>3n'UTununQ?ÎQiQ'3 naliJiuruHQ iicîqnomrîj unaniOTmiUTOUiulif ivienno k nu ï/ » d dumimmadunqTuoqmanninnulil

36 wYiîfnain au'ufvntnn t -a» i 1/^ A ! tf À ^ YnuywvicntMtnBiîtiM uu lu n tu isn o Q iiu u iT ti^M a rm im in nmu imdivinjtjw noQiijpiïUf'hîSjvnn ifmslvuiiMnfiluTnTniN ^ 1* îQfllpiRrrâ1f) wtnaijmioïunülu InnsnodimuMlnvmnpmi tw tnJtmaimuiJïityiiïJirun mTi;^w^îfi^miwwliJRQt)i)î]Wîuilvi nmiricw il wuewMiîntj noimjuîitnu Huiraurh “ lïin«»nfm iis n o u H Îtu fiu o d îfîm iv N in fl IjjQ w lw m w m i'j iu q i w î q j m u ? n n i a a m m a f i p f à a u l ’D ï f l r a v m n o iâ is n ti v 1 *Sc)ï>4<$ «<l 4 ! ffl 0110^ u a s o tn n n iïf» j fla b flN J J u u ju iJ u iw a m iiJ iî) ^m aan^auliifl* aim m aw av uaivhuîslflfliiiJflflYiuiliJ l a f m j j i i m u ^ u a s f m jjf i în H iq i i i u m a u n u l ’D l u ■*4 W a flîs d ïs a iJ ^ 'B U S U V m m □ j U v o dd ît lîialfl'HIflîltfflUai ? e e{ c fa , u «asi sià11£anafim aVIw1 a ^?n-î>w»wt7-w*«>«w? »

îfiU flfilïU tliîiu ifM N By Stuart Chase i* g' i flUt51îf'3143Jlf1ÎJtlî§;5gîLn£J01ï3Jm<11114lfl04 00fimI^i£)fnîilg;vism0iiiii£j0U0w^<mu tn mu\"VfmmsuS /Tffl jnfnumT f4 Hi^ u•n=» fiHiiiuvmsosthe îSTnaiinivnfniJjm<1 tnn m ilim lîW w în u tnlflinn. luu n.ri. •>«'<!«! iriviunmmjmQ^uQvimo ynnwvnwmu . «- -Kt ' a « 2 > « , qi ^;mwQTit]0 mTm rm u o m n tiwIwimQtutnrnTfairiTiïViîuttQ tmovivn finimjnfjiJTSintu «ooo nimjDTo ^ «oo pitoupitq IwTiuQwwmwwlnî IniîiliJimonmiOîj'ilwoiriiT^JiriiimwlT'jwviiT ïQnTiQvnnow rnQnunîiifiwtmvÎQ'ti] nnQaofinricuiwitSsTNwIli

38 wnîifnam fmunrwuï ijT iü o iw Q ilm îirin iiiiv i^n v irîo m iiiiy v iM j iw sn n îB T a /lw liJïQ iJim 3À 1 «Sm wîm îu w vm io H io ^Q B ïw V ln iijto iiiv iu iv )< S u < to ttH ln îiJ fm unotinomiOQ i»& fiu liJ ^ n m n ilfliJ flQ U 1 i^ H in r » n tic iiQ l« n j:iQ w liJ n iw in u v iTiiv i( M T iim m M ü S ijn« i iI m ti q ' i n o iîjm o tifii3 v n o n fiin n ijQ t)i4 iT iu fiîjm w * ln u m io Q n id n îlîs ttc n a ln iw nîiJTingQ inQ iw î^inii'nnum 'îiüifaifnnw uQ üw nn nu û a iiw io s w In T W 9îin c îw n im ilT -jJ iE U tilo /i^ u n n u w*n q i  *4 t/ 4 « » «& «f ** I 0-* À A *?» T«j CiniQEJ *nI im n n u iT fK iu Q iic iîrm11v n m iJ U im T P ifln u m tiiiB fi À tf i î& u i <4 t ci 1 -=» «^ * m o iu u n u u o s liic n n no Ivim n n Q 'n jniiia n o ^u o r pi^lpitu^) q «* yîoli] ? •s i f e t (/ I i v a> ï> n T B ijn ïQ iv ia iu m '3 iN in u iiiium B ^m !JQ nu^fm \\iB um Q Ti!J‘îiti'3Q i- 61 « * fcÿ A | A e^«£> «1 l Kl L* J n iT tic ïfiu u lu u T n fu u u o n o u n ttu a nnonQiwn'jQO l if io m ir t m in «1 « o > t x ^ c' *-• I ' 1ü h b m i m i h lu ijT H v ic S T i^ n jB ^ u u lu Q o n tiîiiJ iitiQ n n Q ^ in oijJ îu M H«u u *A %s JL iÀ J» « f inpinQ 'iw îum ojouiuB 'îJJinniJîuvinfiaioB U T U B iinoiam urtnivin 1 SI 1 1 n o iu B jlîim B Q n îjP im jtu v n ^îB ïin lm v iw flu n u niTvii'3iuB îJi^TQ B :TQ îB ^t|v iv iu iv ilB îQ y 2 n fin iQ n iT m îJ 4 y in li] lâ îilR B iii^ u iïo m olw viTiuuoivif'im m nB T'îiioQ im v iu in n lfi 3J 1 n n m î !iiB jJ ii* 3 ijjB im îlM n ‘îiu n n m in J n T ïU F m *} Iw n iu n T u m n u u I m b îu 1uM (SfinQ iW !iJînnviwim nm FiviQ unvnylil

Bininu bÆo« 39 A î£ 4- X «> «/siJx d Jx A «£ «x .. uarnuuinTBandiu tvimwfsmjjnnpiBJ,îiQ^t]HgmEJQniJwr)p,i - n n w sfl3nuTUnm:unQnairîi(SnTiiMîJWiQinLioliiaQlflflîiinal'3flîm OïlBLfl [UMU'îâQîiQ Frustration and aggression ^? 2^ » •-•’A A Al ^ Tun'nwuauiiwivioitijjin nuin Iflflim ndaim iJflm niiiJim ciq £x x Iv o> ^ 1 «XI *x Ixfj d anwmlfiYjimiJutijvnrtQwpiQim'i ^ Miinrujim hfiaw imsuo^mw ormlvm *] IwniJunlïiftiiMiâopiJjwrtii’rtyiJi^iJTsnnJ w^nwnQtiiviouviiQinLnotimcImt^fi'jlQQi pmiiJînpinQiu î1wm o^îuciwjuofiQmjiiijwrmT1nnw •BoinwnT1uuiW'in rmw <4-=» Td A « lx i / m n !✓ A 2^ 3iwvm ï'jpiflannBm if'uifim na wiioQwaianw liJ ivmaifimnauu .1 ïi 11 BaufMiiwmTmnQijjtfsoifimu m i'm iuunfluviaQ nciBnnotm 1/ <£>$• tniylwu'iQlïiJJOBBnnnfliM BBwmuliJmungw tnulriTViîflto'ln uiaruQnia1ï1uvmiaS ismahQijj*ïSnwinojimri ©. n1m1 ùm nü wifinFéinnu w». f m a ï m i m n o * en . w n n m n j 1i f m u v ni > tîiijiTnQQi ijflslîm^ufmilypÎQ iniO'j tîiaiwiJiwiîilm BRwW innQ iNîUüintrim nfl'u *] lawin mSao vin *] min^inaiJjsdijmjnmiJîMinB^UMtiuwvino imnnnoo wiTrriQWîuTnlilpnwnwwimiJ ^ iiawMimnamunwînmTnnnu liiqiQjliJBai^iîn<iinno^BmjàiBy,Bijnio‘33iwwnîwlwBaBQij flQlll

40 wvufntiMï nmjnrjvnn 1À I r i I « « ^ V* ** a s mi n o ^ fljv n in s tiw m îf m i luvîtifflvnimnflflQUi in T m m u ïw %S #/ y A  <1 I nv IA | ^ a> I fiviniiTmjTTvmf’iviww ivitDWin^vîQi^rmvi«3Viw>3iïwiJviwiwvi m in s 1 Tijun^wviuitîiliJQiJi^vnmîi In y ’liiniM^ovmntiln ^ rm unm nm ïw«uiijum(nl1îimP)Q1uviQ1iviiniio:vicii!JTnin!J mvnwsTnàieslînneu »hiwulilluT:ijmlT:(hviimjvnw m vioi^a^itN nTïP iui ovnsinna YÎlJwWnililWlQo'lîl 9 ^ A O/ A 2^ A » it]f)n n v iîn în u m n n iin n aiw m n o w w o ii4:iJVioiBuiJii u n u u ijO T iirm iiT iiè w 'n u in icw tîu n iîà ftw m m u u o a n tiéjviGf) unituuoiw iuvm iîHw m icm jiuufl1navttoG ^ew nolvim R nQ iw ^ft inoowwlmjpm ttfooi'viïunwBuâoountwTiiîOMQîiiGîJ lîwrtiun inio^lîluu^wiîoiiumuiiJonHvninu^mîîjoyluuTiqtuuu lwiQGniî1QMtf'3fJ^11Jlimt]WGlJT'3QVJVIW^ S'Ulf’lUVlVnlfl Q’JOOTl li)nm Ji:m mw nîjm tijïnw pw ihnnT^U finî^O M m  uruunu 99 mwj m onm îipm uriia m tin u u lîîlîim iQ i iinlflïiacnrnuriTTîn 9 mtuimitu iim n w sin n iiai m na^no V libn fW fiuruw îjiuu un d u ifM n iiw ii & rmtsTn1n£u'lw4oiBo>3Tu1iiT<iuo:m4vn4APiT»MiGîJQl,ü m îî1n n u im ! IA w ^o n 'w a w m îm u a fu q -iviim viT m îu iG ü n fM im ilc m a tiQ O o m T ,& •B5 uîuaoannwirîa mnjwiTOflaQBfMliislîÎHSflun'nwâBJJiwînM

Bunnu fe«o* 41 4* I£ vA c( i a Q m u m iu u w m T T n n u i3üumuu Iw in m n i nouiimntMïim lu<S^ripi«m jîiHm jm TTnnw lïuniTHou^oufwlîJdviinrmiiJWflM »1 B uiJLrBt3^ n iT ^ in B o iio :n in1n iiM ljji4wl«iirtri^QmïMtujlwî'3ri VlVhî llKHUQQ 10. dfl*vhvlOT Wn^RWEJ*JJ ïflïlQQlVITnulwW^IJQI nMîomînVlufanTiunTiQmiGQ oquim jlilriqarm im iirm j nfio* i è « ,fe i dtyidaïQnodîSMwmTOu vimîmamiâmmnnTiwummjnou mfnjmyînmwRT^nnQ imluduiuiu nolumwwmniJumniJiJQIîi A^ y ] t ^ tfl * > I Bj I m n :m Ifinjoutyif) ImidmvqpinîîîJTnnunomrtn Ifiean-a fi uu .s à irwn «t. m a lummaoT iiviouflîîiuuw itm irlpiiiJm I a ïiit j * ^ (A A Iqqi tnn <*] luvjn \"] tSmnwmfîo^rnïiilMmfinQiJJîwtfiQ'i lu an <witaQ nmunmmaammjq iwojmnmiRn *\\ isnw ntiP iV lH ui mjaiiuii‘BTTwiwamJTïivim,iiQjiïQ3nflini *\\ niTfîfiSulimidonîy nToiiTnno^iFÎnnnoQTiïiîiQan^T IwmowtjfinTTVKSo^QànliJtn^m m ounulfi iwn mpfoalnT^niTdoulHT^nqniidso'ifi m im / « <t ' <T ^ d ïT fn mînwQivnTiuwiQm fiQivifiTofiQiaamiJMfiu fii. tuuû-NüOTncnqqn ulviqjnlTiTmnoMiy im irlw Tunm w mnQjiJifimwlijlwiWQiuuiRn tîlQT^mïsasifiulfniQ^iwn Ivimw Traünaaainuoacwlfl IfialîiriQiîJTnuasfm wiîiliimm HnniM muwiaoTlnfammHuqi wQimlyïwuyïwyi'lwnaai^TîymiaQiTa

42 vmifritrviiJ fnwjuPimniiPi îTTUwrniimjçin *] otiuwtionu ijjwwtîioTlnriciiQfmKnoMimj lùiluirivtouviujîwiiruijimîBOflun “ «W liJm niîïliJ ? inton nwm inUio'wmiM iu In MnQTian(iicS?iT<s5nwiiviomotîon flV h J w 'o u jj u tis fim flo ^ 0ÎuitJiit)M gfiiïirflinefl - im m un' inn uusiïunniiU Tm ino^Tnülurfo'iniriüHvBU a^ 4 4 Î /< S d 4* S> « M o, I m fM uin m M rcm im inn o fie flïîfn n m fm u 'U • y n in f M u f f f M f lie o n îJ iB f j 'if llî u j B i j l m ’lJ n !W t|n itn v m jj iin u m s n ^ n in iiiïlu fim n im in n 'iu BitHisnBflHumnïj'31 “ innifniîjwinB^ QsliHîQ ? lUBn'mwiJ'JifnrliuiB'jnia^nnBiilu M 0iiwtunT^in9^nniiniwîini0^0m'3i^Ej'3m4 moinwriQ'njmnfM wvicnavmriinQTiilciQimQiu^inQj Gontilln IfujliintummiTiTinii i l r e n m i r n i w m v i u v i r i m i i v i n» w v h v iiw r1iiIr s iiifiv N iT T li ytinfiMJdvtivmv uiditiiJMJiy nJiuunu m s i i l d t j m h u n l f l m w v e i i w v l R i f i d t i W T m m i i i g Yitjiijjm'JttnathtÊu mliJOiwiîriiiJoLimilo-iôjiMonwIn na^wm^tiownntiQw *] on mTQOtinir^mümwQîtjQwnlwtJowuinQüivmwo <uotm1iJ<S<Jqw

BiniflU tetfodC 43 ii oojaï viTtmfluu m îîu m « j:a s m a ln c i *\\ W M n n îs d B ijriT i!jlw ]î< m i4 w o fîîifm lw mwwmwpni T ïiT fi 4 . necuiuu w n w S n â u ^ lîity m ü itîilîiîir iiT i m o i vnm ciu iflm id im w tvjfn ti ivn n :iH U Q iiiju Q iïq u i< v ifm 1 nts *s T1finulnnunn Ivj^iuîiuwuni'îimj nu ^fiVimyi)^fiu^r)^mjTnilM^iNiiriinQR«nofitli'3iiT^dR ( m *] AA A i ü j,d 4 m A. niTowmmuu imvmmunQ'mw ) imwyiiîtnimttnamjîu Ijo rim îm ^n i^ îju in viiJ iL n iflB im o ü im u Ti W ü iu n iü w < Siri i *4 «■> A ^ (TIs A ci «\\ X ts • % fs 1/ imyi*isnfina«iMlFî flom aM ittiwnSnciina m u u i4 t1m u t i t m i da ^ 1/ A QiwwvjQririTlviUsiWQiinQiJJTiQli uo^nflnmoapirnoiidti lupio* m m T T1n n w lîim fin 'n u itiîJ v n îm n lp iT Î B ^ ^ ^ ^ iv î f iJ îî it J i v if i'iiîjn j0Viifl9^ n flO fm Y m iu nvm «j m îib s ïtJ'B U f n S 'ïîl'a f iiïiiia g în Iiiiiijjis îîiH îijf liu §/ V 9J hî^ i <> </*^ ^ m i °] s n m u n iis iflih s itJ ifiitJ M iu ïa n tin ïu m iM m tin iw 'îfiiiiiîo iu a z m i 9 vhuBinu i?ilûaiiJi7f)i)z7UfîâwridlmnFifmjj MmV 7 anBUJwnmtiéwlninifidu umrnyi&imam cftoV 2/ 1%i7&u7Uinnon9sv77mwnvlfîini fm m in u

44 HYiBffiain flinjfniMtn vdiiïn i n m m a m d i i ) vitiln i7iu?7 i n w n i uul® »?euijlvn nviïuln tvuilj zfovuvu utim now i mwmldin& inunimiiûziiiBuinulHnvu. l l f f * YUYm iU M.A. (M ioh) tllJ fl. m iltllU fl À a À ÎK » ('«l/ll «'A ^ imiTOwilomJiiNumQ mwiirf'HSnTomiiunTwi «4 «» ✓ ~ «4 i A Ss ciTiitSoj m olli; mïwri'UTnTrinin m o o iiu itm iiu iu ucq TiiwMiîmnnQiwTâniïMi^inmjuviQi ô m n tn î c' S X \\4 A rn«nmÎTiâïitnrfi<SninuwuiMliiiJ *] wu ijlnwoniHuo liJ'vmWTïTnrnrf'uSu'HGü. u.n.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook