Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore BUSiNESSDiPLOMACY-S9_clone

BUSiNESSDiPLOMACY-S9_clone

Published by merveozkan654, 2020-10-01 15:09:05

Description: BUSiNESSDiPLOMACY-S9

Search

Read the Text Version

TURKEY'S BUSINESS DIPLOMACY JOURNAL YEAR 2 ISSUE 9 ISSN 2667-7199 HEAD OF DIGITAL TRANSFORMATION HOW WERE BUSINESS OFFICE UNDER THE AUSPICES OF PRESIDENCY COUNCILS INTEGRATED OF THE REPUBLIC OF TURKEY INTO THE DIGITALISATION DR. ALİ TAHA KOÇ: PROCESS? TURKEY AS A WE CANNOT MISS OUT ON THIS REVOLUTION TECHNOLOGY PRODUCING COUNTRY TEKNOLOJİ ÜRETEN BİR TÜRKİYE | İŞ KONSEYLERİ DİJİTALLEŞME SÜRECİNE NASIL ENTEGRE OLDU? | BU DEVRİMİ KAÇIRMA LÜKSÜMÜZ YOK

CONTENTS İÇINDEKILER WE WANT TO PAGE /SAYFA INCREASE THE TRADE VOLUME 26 WITH EUROPEAN PAGE /SAYFA COUNTRIES 30 AVRUPA ÜLKELERIYLE TICARET HACMINI GELIŞTIRMEK İSTIYORUZ HOW WERE BUSINESS COUNCILS INTEGRATED INTO THE DIGITALISATION PROCESS? İŞ KONSEYLERI DIJITALLEŞME SÜRECINE NASIL ENTEGRE OLDU? TURKEY AS A PAGE /SAYFA TECHNOLOGY 34 PRODUCING COUNTRY TEKNOLOJI ÜRETEN BIR TÜRKIYE PAGE /SAYFA COVID-19, INDUSTRY, AND PRODUCTION 46 COVID-19, SANAYI VE ÜRETIM GAMING AND ESPORTS PAGE /SAYFA ARE BECOMING BIG 66 BUSINESS IN TURKEY TÜRKIYE’DE OYUN VE ESPOR BÜYÜK BIR HIZLA BÜYÜYOR

YEAR:2 ISSUE: 9 SEPTEMBER-OCTOBER 2020 ISSN 2667-7199 businessdplmcy Owner in the name of DEİK DEİK Adına Sahibi SYNERGY Nail Olpak Secretary General PAGE /SAYFA TÜRKSAT 5A AND 5B Genel Sekreter SATELLITES WILL SHAPE Caner Çolak 82 THE FUTURE Chief Editor Genel Yayın Yönetmeni TÜRKSAT 5A VE 5B UYDULARI GELECEĞI Adem Dönmez ŞEKILLENDIRECEK Broadcast Coordinator Yayın Koordinatörü INTERVIEW Muhammed Özçelik Design Coordinator PAGE /SAYFA WE COMPETE PUBLICATION MANAGEMENT YAYIN YÖNETİM Tasarım Koordinatörü AGAINST WORLD’S Banu Bulacak 88 GIANTS Corporate Communication Kurumsal İletişim DÜNYA DEVLERIYLE REKABET Buket Erdat EDIYORUZ Hatice Gülbahar Hepsev 0212 339 50 00 (Pbx) www.deik.org.tr [email protected] River Plaza, Büyükdere Caddesi Bahar Sokak No: 13/9-10 34394 Levent/İSTANBUL WAVE MEDYA Group Publishing Director Grup Yayın Direktörü Mustafa Özkan Publications Group Coordinator Grup Yayınlar Koordinatörü Merve Ay [email protected] Publication Editors Yayın Editörleri Cem Eker Gültuğ Erdöl Serdar Ergün Visual Director Görsel Yönetmen Merve Aktaş Digital Media Specialist Dijital Medya Uzmanı Meryem Özkan Proofreader Redaktör RDS Tercüme LTD. ŞTİ. Group Business Director Grup Ticari İşler Direktörü Ömer Arıcı Advertising Sales Supervisor Reklam Satış Yöneticisi Şeyma Fidan [email protected] Finance Officer Finans Sorumlusu Mine Demirkan Print Baskı MATSİS MATBAA Tevfikbey Mah. Dr. Ali Demir Cad. No:51 Sefaköy / İstanbul / TURKEY Tel: 0212 624 21 11 Sertifika No: 20706 This is DEİK’s corporate communication publication. The articles in Business Diplomacy journal do not reflect DEİK’s official opinion unless otherwise specified. The opinions expressed in the signed articles are under the responsibility of the authors. Without the permission of DEİK, the publication cannot be quoted, and the logo of the journal cannot be used.

WEBINAR LIVE DEİKTalks INTERCONNECTED BUSINESS SERIES TAİKTransatlanticTalks BalkanTalks EUTalks DTİKTalks PPPTalks #DEİKWEBINAR BalkanTalks PPPTalks EUTalks TAİKTransatlanticTalks DTİKTalks DEİKTalks INTERCONNECTED BUSINESS SERIES #BusinessDiplomacy /deikiletisim www.deik.org.tr #İşimizTicariDiplomasi

BAŞKAN’DAN | PRESIDENT President of DEİK Nail Olpak DEİK Yönetim Kurulu Başkanı We are starting to talk about glocalization more Concepts Of The than globalisation now New Period: Supply Chain, Accessibility, Artık globalleşmeyi değil, çok daha Digitalisation, fazla glokalleşmeyi Localization, And Trust konuşuyoruz Yeni Dönemin Kavramları: Tedarik Zinciri, Ulaşılabilirlik, Dijitalleşme, Yerelleşme Ve Güven D uring and after the COVID-19 outbreak, we COVID-19 salgını ve sonrasında, günlük yaşantımızdan iş see that many things in our daily and business hayatımıza kadar birçok unsurun eskisi gibi olmayacağı; lives will not be the same, and many topics will yeni normalde, ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerde de be re-established in economic, commercial, birçok başlığın yeniden tesis edileceği görülüyor. Öyle and political relationships in the new normal. In fact, we ki, artık globalleşmeyi değil, çok daha fazla glokalleş- are starting to talk about glocalization more than globali- meyi konuşuyoruz. Ekonomik rekabette öne çıkan ölçek sation now. We are discussing the risks of dependence ekonomisi kavramından, tek kaynağa bağlı kalmanın on a sole source from the concept of scale economy. We risklerini tartışıyoruz. Lojistiğin hayatımızdaki yerinin tek- again question the place of logistics in our lives, feel the rar sorguluyor, yakınlık veya uzaklık kavramlarının yerine importance of the concept of “accessibility” more than “ulaşılabilirlik” kavramını daha çok ön planda hissediyo- proximity and distance. We live a period when Central ruz. Merkez Bankalarının alışageldiğimiz rollerinin dışına Banks starts supporting Investment Credits by leaving çıkarak Yatırım Kredilerine destek vermeye başladığı bir their accustomed roles behind. dönemi yaşıyoruz. SEPTEMBER-OCTOBER / EYLÜL-EKİM 2020 5

PRESIDENT | BAŞKAN’DAN As DEİK, we have been sustaining our works in the digital environment from the beginning of the period In this period, as I mentioned several times, we foresee that Bu süreçte birçok kez belirttiğim gibi bu dönemin kazananı- the winner of this period will be those who could sustain nın, ‘’tedarik zincirini’’ bozmadan sürdürebilenler olacağını without breaking the “supply chain”, and the keyword of ve dönemin anahtar kelimesinin de ‘’güven’’ olacağını the period will be the “trust”. öngörüyoruz. As business world representatives, we were talking about Biz iş dünyası temsilcileri, başlangıçta daha çok salgın ve the pandemic and the related problems in the beginning, salgına bağlı sorunları konuşurken, Mayıs ayından itibaren, but we are now happy to start focusing on current and hem devam eden, hem de gelecekteki işlerimize odaklanan future business-related topics. gündemlerle çalışmaya başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. As we talked about it in our journal, it is an undeniable Dergimizde de işlediğimiz gibi, bu yeni gelen düzenle birlikte fact that the trademark of this new order will be digital dijital teknolojinin daha çok ön plana çıktığı tartışılmaz bir technology. Adopted to maintain social distance and gerçek. Sosyal mesafeyi korumak ve teması en aza indir- minimise contact, the remote working model was a great mek amacıyla başvurulan evden çalışma modeli, işlerin help in maintaining businesses. aksamaması için tercih edilen yöntemlerden biri oldu. As DEİK, we have been sustaining our works in the digital DEİK olarak da, sürecin en başından beri duraksamadan environment from the beginning of the period. On July 29, çalışmalarımızı dijital ortamda ve ara vermeden sürdürüyo- we presented the first stage of the updated new version ruz. 29 Temmuz’da TAİK ve BCG iş birliğinde 100 milyar $ of the report we prepared in cooperation with TAİK and ticaret hedefine ilişkin hazırlamış olduğumuz raporumuzun BCG, regarding the $100 billion trade target in an online güncellenmiş yeni versiyonun ilk aşamasını online bir ba- press conference. And we now operate in 3 strategical sın toplantısıyla sunduk. Şu anda içinde bulunduğumuz areas: America, Europe, and the Asia Pacific. Our aim is süreçte de, 3 stratejik bölge olan Amerika, Avrupa ve Asya to direct our trade in these important areas... Pasifik’te 3 ayrı çalışma yürütüyoruz. Amacımız bu önemli bölgelerdeki ticaretimize yön vermek… Our meeting series called “Interconnected Business Se- ries” continues at full speed. In July, we had our Togo, “Interconnected Business Series” adını verdiğimiz toplantı Thailand, the Democratic Republic of the Congo, Azer- serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Temmuz ayında; Togo, baijan, Mozambique, Oman, Jordan, Chile, and Vietnam Tayland, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Azerbaycan, meetings. We started August with Ukraine, Guinea, and Mozambik, Umman, Ürdün, Şili, Vietnam toplantılarımızı many other countries. gerçekleştirdik. Ağustos ayına da Ukrayna, Gine ve diğer ülkelerle başladık ve devam ediyoruz. On the other hand, in the online meeting called “DEİK Talks with Trade Consuls: Turkey’s Outstanding Sectors in Diğer yandan, DEİK Talks with Trade Consuls: Turkey’s the New Normal” on July 9, 2020, we came together with Outstanding Sectors in the New Normal”, konulu çevrimiçi over 20 Trade Consuls from Europe. Dr. Abdullah Çele- oturumda 9 Temmuz 2020 tarihinde 20’den fazla Avrupa kçi, Chairman of DEİK Outbound Investments Business ülkesi Ticaret Müşavirleri ile bir araya geldik. DEİK Yurtdışı Council, made a presentation for the guest Consuls on the Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Çerekçi, konuk sectors that stand out in Turkey after the Covid-19 period. Müşavirlere COVID-19 sonrası dönemde Türkiye’nin öne DEİK olarak sürecin en başından beri duraksamadan çalışmalarımızı dijital ortamda ve ara vermeden sürdürüyoruz 6

BAŞKAN’DAN | PRESIDENT We operate in 3 strategical areas: America, Europe, and the Asia Pacific. Our aim is to direct our trade in these important areas We will continue the “DEİK Talks with Trade Consuls” çıkan sektörlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. “DEİK meeting series after the summer by focusing on sectors. Talks with Trade Consuls” toplantı serisinin yaz sonrasında sektör odaklı olarak düzenlenmeye devam edeceğiz. We have also rolled up the sleeves to minimise the dam- ages suffered by our country’s bread and butter tourism Ülkemiz ekonomisinin en önemli sektörlerinden olan turizm sector due to the pandemic. As DEİK family, we used sektörünün pandemi sebebiyle yaşadığı hasarı en aza our trade diplomacy channels in this period and sent a indirmek için de kollarımızı sıvadık. DEİK ailesi olarak bu letter to the related Ministers of 21 European countries süreçte ticari diplomasi kanallarımızı kullanarak, hâlihazırda with restrictive measures by our related Chairpeople of kısıtlayıcı uygulamaları bulunan 21 Avrupa ülkesinin ilgili the Business Councils. In the letter, we pointed out our Bakanlarına ilgili İş Konseyi Başkanımız ile birlikte bir yazı country’s successful fight against the Covid-19 pandemic ile birer mektup ilettik. Bu mektupta, ülkemizin COVID-19 and stated that we secured a healthy and pleasant holiday salgını ile başarılı mücadelesine vurgu yaparak hâlihazır- experience for our citizens and international guests. We da uygulamada olan önlemlerle, kendi vatandaşlarımızın requested their support for flight clearance to Turkey. ve ülkemizdeki/ülkemize gelecek yabancı misafirlerimizin sağlıklı günlerde keyifle tatillerinin gerçekleştirmelerini gü- We conducted our DTİK Regional Committee Meetings in venceye aldığımızı belirttik. Bu kapsamda, Türkiye’ye uçuş July with the attendance of London, Dubai, and Vietnam izni sağlanması konusunda desteklerini talep ettik. Ambassadors and Trade Consuls. Then we continued our DTİK Investor Meetings with Bulgaria, France, Australia, DTİK Bölge Komite Toplantılarımızı Temmuz ayı içerisinde and Azerbaijan. As a part of our July 15, Democracy and Londra, Dubai, Vietnam’daki Büyükelçilerimizin ve Ticaret National Unity Day commemoration activities, we conduct- Müşavirlerimizin katılımlarıyla gerçekleştirdik. DTİK Yatırımcı ed a webinar called “Turkish Diaspora in The Democracy Toplantılarımıza Bulgaristan, Fransa ve Avustralya’nın ardın- Fight” with the participation of Deputy Minister of Foreign dan Azerbaycan’la devam ettik. 15 Temmuz Demokrasi ve Affairs and esteemed panellists. Milli Birlik Günü anma etkinliklerimiz kapsamında, Dışişleri Bakan Yardımcımız ve değerli panelistlerin katılımıyla, “De- I would like to thank our DEİK family for these and many mokrasi Mücadelesinde Türk Diasporası” başlıklı online other organisations that I haven’t been able to mention. semineri gerçekleştirdik. We will continue our operations with 146 Business Coun- Tüm bunlar ve sayamadığım daha nice organizasyonlar cils with all our power and patience, without resting on için DEİK ailemize teşekkür ediyorum. our laurels and letting our guard down. Önümüzdeki süreçte de 146 İş Konseyimizle birlikte, reha- In this month’s issue, we talked about the compulsory vete kapılmadan ve tedbirleri elden bırakmadan, sabırla ve digitalisation brought by the pandemic as well as digital- tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. isation, artificial intelligence, and technology in education, healthcare, agriculture, and furniture sectors. Enjoy your Bu ayki sayımızda salgın süreciyle beraber gelen zorunlu reading, and I wish you days full of health. dijitalleşmenin yanı sıra, eğitimde, sağlıkta, tarımda ve mobilya sektöründe dijitalleşme, yapak zeka ve teknolojiyi işledik. Keyifli okumalar ve sağlıklı günler diliyorum. 3 stratejik bölge olan Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik’te 3 ayrı çalışma yürütüyoruz. Amacımız bu önemli bölgelerdeki ticaretimize yön vermek SEPTEMBER-OCTOBER / EYLÜL-EKİM 2020 7SUNUŞ | PRESENTATION NOTHING WILLEVER BETHESAME Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak Chief Editor Adem Dönmez Genel Yayın Yönetmeni N othing will ever be the same now. You have seen @ademdonmez or heard of this sentence many times from mov- ies, books, or people. But it has never made this Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Birçok filmde, kitapta much sense as it does today. We may not have ve günlük hayatta bu cümleyle karşılaşmışsınızdır. Fakat felt it, but all our lives have been transformed incredibly. In fact, hiçbir zaman, şimdiki kullanımı kadar anlamlı değildi. Belki this change started with the coming of the millennium. Every hissedemedik ama tüm yaşantımız bir öncesine göre akı- part of our childhood now seems like a distant and nostalgic lalmaz bir dönüşüme uğradı. Aslında bu değişim, milenyum piece. Technology brings and sometimes imposes a new ile başlamıştı. Çocukluğumuzda sahip olduğumuz her şey, output into our lives almost every day and our social lives, şimdi nostaljik bir öge gibi görünüyor. Her an hayatımıza careers, educational lives, and cultural worlds are transformed. teknolojinin yeni bir çıktısı giriyor ve bu sayede; sosyal ya- şantımız, kariyerimiz, eğitim hayatımız ve kültürel dünyamız değişime uğruyor. We have to keep up with the change. Because either we Değişime ayak uydurmak zorundayız. Çünkü ya değişim surrender to the wind of change and lose ourselves or we rüzgârına kapılıp savrulacağız ya da değişime yön vererek lead the change. yolumuza devam edeceğiz. The pandemic made it necessary to have intense changes Pandemi süreci ise her alanda olduğu gibi dijitalleşme nok- in the area of digitalisation. Aiming to open the horizons of tasında da keskin değişimleri gerekli kıldı. Her yeni sayısında our businesspeople and contribute to Turkey’s diplomatic iş insanlarımızın ufkunu açmayı ve Türkiye’nin ticari diplomasi activity with each issue, Business Diplomacy now discusses faaliyetlerine fayda sağlamayı amaçlayan Business Diplo- digitalisation that especially accelerated with COVID-19 in macy, elinizde bulunan 9’uncu sayısında ise COVID-19’la this 9th issue. birlikte hız kazanan dijitalleşmeyi farklı boyutlarıyla ele aldı. And Ömer Eren, General Manager at Altınay Technology, shed Bu kapsamda Altınay Teknoloji Genel Müdürü Ömer Eren, light on the topic of digitalisation in the industry and new forms yeni sayımızın kapak konusu olan sanayideki dijitalleşme of production, i.e. the cover subject of our new issue. Then ve yeni üretim biçimleri başlığına ışık tuttu. Konunun deva- Alp Köksal, Turkey Director of Khan Academy, talked about mında ise eğitimde dijitalleşmeyi Khan Academy Türkiye digitalisation in education, Prof. Dr. Nebahat Bulut talked about Direktörü Alp Köksal, sağlıkta dijitalleşmeyi Prof. Dr. Nebahat digitalisation in healthcare and Ali Ekber Yıldırım, Agricultural Bulut ve tarımda dijitalleşmeyi de Dünya Gazetesi Tarım Columnist at Dünya Newspaper, talked about digitalisation Yazarı Ali Ekber Yıldırım değerlendirdi. Yine belirlediğimiz in agriculture. In order to enrich the subject, we talked to and dijitalleşme konusunu, oldukça değerli bir isimden de görüş listened to the opinions of a very esteemed person in this alarak zenginleştirmeyi hedefledik. Bu kapsamda dijitalleşme regard. We had the pleasure of talking with Dr. Ali Taha Koç, noktasında Türkiye’nin yatırımlarını ve gelecek hedeflerini President of Digital Transformation Office under the Presidency T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali of the Republic of Turkey, about Turkey’s investments and Taha Koç ile konuştuk. future goals in digitalisation. Takdir edersiniz ki DEİK de COVID-19’la birlikte keskinlik As you might guess, DEIK also got its share from the digital kazanan dijital dönüşümden nasibini aldı ve tüm toplantı- transformation that gained speed with COVID-19 and con- larını çevrim içi ortama taşıdı. “İşlerimizi Askıya Almıyoruz” ducted all its meetings online. Setting off with the motto “We mottosuyla hareket eden DEİK’in dijitalleşmeye sağladığı Are Not Suspending Our Works”, the Chairpeople of Business uyumu ise İş Konseyi Başkanlarından dinledik. Councils talked about DEIK’s adaptation to digitalisation. Dünya genelinde pandemi ile yoğun bir mücadele verdiğimiz We are here with a new issue that we think you will enjoy read- bu günlerde keyifle okuyacağınızı düşündüğümüz bir sayı ing these days when we are fighting a pandemic worldwide. ile karşınızdayız. Enjoy your reading... Keyifli okumalar… SEPTEMBER-OCTOBER / EYLÜL-EKİM 2020 9

TOPICAL | GÜNCEL LARGE AVIATION TURKEY RANKS THE SIXTH IN THE CENTRES ATTRACT EUROPE’S AUTOMOTIVE MARKET ATTENTIONS Türkiye, Avrupa Otomotiv Pazarında 6’ncı Sırada Büyük Havacılık Merkezleri Cazip Hâle Geliyor Turkey has been the only country that increased its automotive sales in Europe during the first half of 2020, Large aviation centres such as compared to the same period of 2019 Istanbul Grand Airport where social distance can be maintained have A ccording to The European Automotive Market Evaluation Report data, become more and more important all European markets including the EU and EFTA countries and the UK narrowed down in the first six months. On the other hand, putting up an A ir traffic has started to revive with the nor- effective fight against the novel coronavirus (COVID-19), Turkey has also malisation process after the COVID-19 witnessed an increase in the automotive market. Turkey rose to the 6th rank pandemic. Large aviation centres such as Is- in Europe’s automotive sales in the first half of 2020. tanbul Grand Airport where social distance can be maintained have become more and more Türkiye, 2020’nin ilk yarısında 2019’un aynı dönemine important. Therefore, in terms of tourism and göre Avrupa’da otomotiv satışlarını arttıran tek ülke oldu economic potential, airports with large terminals attract more attention compared to the smaller Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirme Raporu’ndan derlenen veriler dikkate ones. Starting its operation at full capacity on alındığında, Avrupa Birliği (AB-26) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) April 7, 2019, Istanbul Grand Airport’s main ülkeleri ile İngiltere’nin dâhil olduğu pazar toplamında göre, ilk altı ayda tüm terminal building extends over a 1,400,000 Avrupa pazarları daraldı. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile başarılı bir square metres area. mücadele örneği gösteren Türkiye’de ise otomotiv satışları artış gösterdi. Türkiye, Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 2020’nin ilk yarısında 6’ncı ISTANBUL GRAND AIRPORT’S MAIN sıraya yükseldi. TERMINAL BUILDING EXTENDS OVER A 1,400,000 SQUARE METRES AREA THE CHARGING INFRASTRUCTURE WORKS FOR THE DOMESTIC CAR HAVE STARTED Sosyal mesafenin sağlanabildiği ve operasyonun kolayca yapılabildiği Yerli Otomobilin Şarj Altyapısı İçin Çalışmalar Başladı İstanbul Havalimanı gibi büyük havacılık merkezleri, giderek önem The charging infrastructure works for the first domestic car, kazanıyor expected to be on the roads in 2022, have started in Turkey COVID-19 pandemisinin ardından başlatılan S tating that they started works for the charging infrastructure of the domestic normalleşme süreciyle hava trafiği de hare- electric car, Fatih Dönmez, the Minister of Energy and Natural Resources, ketlendi. Sosyal mesafenin sağlanabildiği ve said: “We are planning one charging point for every 10 cars. This leads us operasyonun kolayca yapılabildiği İstanbul to 250 thousand charging points approximately.” Dönmez said they will use Havalimanı gibi büyük havacılık merkezleri Turkey’s energy in Turkey’s cars and pointed out the importance of electricity de giderek önem kazanıyor. Dolayısıyla tu- in the digitalising world and added that TOGG will support any kind of artificial rizm ve ekonomik açıdan potansiyeli olan intelligence-based technology. küçük havalimanları yerine geniş terminal- lere sahip havalimanları daha cazip hâle Türkiye’de, 2022’de banttan inecek ilk yerli otomobilin geliyor. 7 Nisan 2019’da tam kapasiteyle şarj altyapısının kurulması için çalışmalara başlandı çalışmaya başlayan İstanbul Havalimanı, 1 milyon 400 bin metrekarelik ana terminal T.C. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, yerli elektrikli otomo- binasında hizmet veriyor. bilin şarj altyapısı için çalışmalara başladıklarını belirterek “Her 10 araca bir olacak şekilde şarj noktası planlaması yapıyoruz. Böylece yaklaşık 250 İSTANBUL HAVALIMANI, 1 MILYON 400 bin adet şarj noktası oluşturacağız.” bilgisini paylaştı. Türkiye’nin enerjisini, BIN METREKARELIK ANA TERMINAL Türkiye’nin otomobiliyle buluşturacaklarını kaydeden Dönmez, dünyada BINASINDA HIZMET VERIYOR dijitalleşmeyle birlikte elektriğin öneminin daha da arttığını söyleyerek TOGG’un her türlü yapay zekâ temelli teknolojiyle eşleşeceğini ifade etti. 10 SEPTEMBER-OCTOBER / EYLÜL-EKİM 2020

U-ISOBAG prevents the risk of infectious viruses and bacteria, protecting the pathogens spread transmission during patient transfer. NEGATIVE / POSITIVE PRESSURE ISOLATION BAG www.u-project.eu

TOPICAL | GÜNCEL TURKEY AND ITALY’S PARTNERSHIP WILL GET STRONGER Türkiye-İtalya Ortaklığı, Gelecekte Daha da Güçlenecek TRADE VOLUME T.R. Minister of Trade, Ruhsar Pekcan stated that Turkish and Italian companies can BETWEEN work together in many sectors with joint investments and production TURKEY AND ITALY WAS T .R. Minister of Trade, Ruhsar Pekcan met with Italian Foreign Minister Luigi Di Maio via video con- $7.5 BILLION IN ference. The topics of the meeting were economic and trade relations, transportation, and logistics, THE FIRST HALF contracting and consulting services, the EU’s protective measures on the import of steel products, OF 2020 and updating the Customs Union. After the meeting, 121 businesspeople from both countries came together online to talk about the private sectors. In the meeting, Pekcan stated that Italy was among the most important trade partners of Turkey in Europe and the 4th biggest export market. “Turkey and Italy’s trade partnership is already strong, and I hope this will grow to higher levels in the future. We will continue to support all kinds of private sector initiatives between the countries,” he said. He also talked about how Turkey prioritizes the digital economy as well as high added value production, export, medium-high technology investments and added, “In this regard, Turkish and Italian companies can work in many sectors together with joint investments and production. Contracting sectors of both countries can also work together in the third countries.” Italian Minister Maio also noted that the institutions of the two countries were very important in that businesspeople of the two countries had great potential for cooperation in third countries. T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk ve İtalyan şirketlerinin ortak yatırım TÜRKIYE-İTALYA veya üretim yaparak birçok sektörde birlikte çalışabileceğini bildirdi ARASINDAKI TICARET HACMI, T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile video konferans yön- 2020’NIN ILK temiyle görüştü. Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, taşımacılık ve lojistik YARISINDA konuları, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri, Avrupa Birliği’nin (AB) çelik ürünleri ithalatı üzerin- 7,5 MILYAR $ deki korunma önlemleri ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gibi konular ele alındı. Görüşmenin OLDU ardından iki ülkeden 121 iş insanının katılımıyla özel sektöre yönelik bir toplantı düzenlendi. Pekcan; toplantıda yaptığı konuşmada İtalya’nın, Türkiye’nin Avrupa’daki önemli ticaret ortak- larından biri ve en büyük 4’üncü ihracat pazarı olduğunu ifade etti. Pekcan, “Türkiye ve İtalya, zaten güçlü ticaret ortakları konumunda yer alıyor ve umarım bu iş birliği gelecekte çok daha yüksek seviyelere çıkacak. Ülkelerimiz arasında her türlü özel sektör girişimlerini desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Pekcan; Türkiye’nin katma değeri yüksek üretim, ihracat, orta-yüksek teknolojili yatırımların yanı sıra dijital ekonomiye de öncelik verdiğini belirterek, “Bu çerçevede Türk ve İtalyan şirketleri ortak yatırım veya üretim yaparak birçok sektörde birlikte çalışabilir. İki ülkenin müteahhitlik sektörü de üçüncü ülkelerde iş birliği yapabilir.” diye konuştu. İtalyan Bakan Maio da iki ülke iş insanlarının, üçüncü ülkelerdeki iş birliği için çok büyük potansi- yele sahip olduğunu kaydederek bunu harekete geçirmek için iki ülke kurumlarının çalışmalarının çok önemli olduğunu dile getirdi. 12 SEPTEMBER-OCTOBER / EYLÜL-EKİM 2020TOPICAL | GÜNCEL 7 TURKISH COMPANIES IN DEFENSE NEWS TOP 100 4 YEARS AGO, THERE WERE Defense News Top 100’de 7 Türk Şirket ONLY 2 TURKISH COMPANIES IN Turkish defence companies proved their success to the whole world by taking place in the THE DEFENSE world-famous Defense News Top 100 list NEWS TOP 100 DEFENSE T his year, 7 Turkish companies found themselves a place in the Defense News Top 100, the most prestigious defence NEWS TOP 100 industry list in the world. 4 years ago, there were only 2 Turkish companies on the list. This year, ASELSAN, TUSAŞ, LISTESINDE ROKETSAN, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, HAVELSAN, FNSS Savunma, and BMC companies 4 YIL ÖNCE successfully took place in the list. SADECE 2 TÜRK ŞIRKETI Türk savunma şirketleri, dünyaca ünlü Defense News Top 100 listesinde yer alarak başarılarını YER ALIYORDU tüm dünyaya duyurdu Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen Defense News Top 100’deki Türk şirketi sayısı bu yıl 7’ye yükseldi. Dört yıl önce söz konusu listede sadece iki Türk şirketi yer alıyordu. Bu sene listeye girmeyi başaran firmalar ise ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, HAVELSAN, FNSS Savunma ve BMC şeklinde sıralandı. 44 TURKISH COMPANIES IN DOMESTIC COVID-19 THE WORLD-FAMOUS LIST SCREENING TEST HAS BEEN EXPORTED TO 21 COUNTRIES Dünyaca Ünlü Listede 44 Türk Firması Yerli COVID-19 Tarama Testi, 21 4 4 Turkish companies, 30 of which are DEIK members, took Ülkeye İhraç Edildi place in the World’s Top 250 International Contractors lists of Engineering News-Record (ENR). ENR journal is prepared in O perating at Ankara’s Anatolian Organised Industrial August each year by considering the activities of the leading actors Zone, Oncosem Onkolojik Sistemler produced COV- of the construction industry in the past year. The World’s Top 250 ID-19 screening tests. Erol Çelik, Chairman of the Company’s International Contractors list, which covers the entire construction industry in the world, published by the magazine, is an indicator Executive Board, said that they could now of prestige for the sector. produce 100,000 pieces a day and added, 44 Turkish companies, including DEIK members, took place in the World’s Top 250 International “We have produced a domestic and national Contractors List product with a 96.8% accuracy rate. We have 30 OF 44 TURKISH COMPANIES IN THE WORLD’S TOP 250 INTERNATIONAL exported them to 21 different countries.” THE ACCURACY CONTRACTORS LISTS ARE DEİK MEMBERS Approved by the T.R. Ministry of Health, the RATE OF THE product provides quick diagnosis and con- COVID-19 TESTS Engineering News-Record (ENR) dergisinin Dünya’nın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi listesinde 30’u DEİK üyesi venience to users. olan toplam 44 Türk firması yer aldı. ENR dergisi, her yıl Ağus- tos ayında inşaat sektörünün baş aktörlerinin geçmiş yıldaki “Oncosem Onkolojik Sistemler” IS 96.8% faaliyetleri dikkate alınarak hazırlanıyor. Derginin yayımladığı company produced COVID-19 dünyadaki tüm inşaat sektörünü kapsayan Dünya’nın En Bü- ÜRETILEN yük 250 Uluslararası Müteahhidi listesi ise söz konusu sektör COVID-19 TARAMA için prestij göstergesi olarak nitelendiriliyor. screening tests using domestic TESTLERININ Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi resources %96,8 DOĞRULUK listesinde, aralarında DEİK üyelerinin de bulunduğu ORANI VAR 44 Türk firma yer aldı Ankara’daki Anadolu Organize Sanayi DÜNYA’NIN EN BÜYÜK 250 ULUSLARARASI Bölgesi’nde üretim yapan Oncosem MÜTEAHHIDI LISTESINDEKI 44 TÜRK Onkolojik Sistemler firması, COVID-19 tarama testi üretti. FIRMADAN 30’U DEİK ÜYESI Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik, günlük 100 bin adet üretim yapabilecek potansiyeli yakaladıklarını söy- leyerek “Ortada tamamı yerli ve millî, yüzde 96,8 doğruluk oranı olan bir ürün var. Bu ürünü 21 ülkeye ihraç etmiş durumdayız.” diye konuştu. T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı ürün, hızlı tanı süresi ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Oncosem Onkolojik Sistemler firması, yerli imkânlarla COVID-19 tarama testi üretti 14 SEPTEMBER-OCTOBER / EYLÜL-EKİM 2020TOPICAL | GÜNCEL THE TRADE VOLUME GOAL BETWEEN TURKEY AND VENEZUELA IS $1 BILLION Türkiye-Venezuela Ticaret Hacminde Hedef 1 Milyar Dolar Ahmet Altuğ Oğuz, Chairman of Turkey-Venezuela Business Councils, stated that the two countries could reach $1 billion trade volume A hmet Altuğ Oğuz, Chairman of Turkey-Venezuela Business Councils, stated that the trade volume between the two countries could reach $350 million with the Trade Development Agreement, and said: “If we solve the issues in the banking area, we can reach $400 million mutual trade volume this year. We can also increase our trade volume by up to $1 billion by 2023.” He added that the economies of both countries greatly complement each other, and Turkey’s high industrial manufacturing capacity and vol- ume are what is needed in Venezuela. Oğuz also reminded that Turkey primarily exports processed food, cleaning, and cosmetics products to Venezuela, the country with the biggest oil and 3rd biggest gold reserves in the world. Talking about the webinar they conducted with the Minister of Foreign Trade and Tourism in Venezuela, Oğuz said: “The Minister said that they take Turkey as an example in tourism and need serious tourism investments. Nearly all year, the country is in the spring season. With its climate between 18-23 degrees and its long shores, Venezuela carries great potential for tourism investments.” He also stated the infrastructure investment needs of the country and added: “They are open for collaborations in the healthcare system and hospitals. They also have great potential in food and agricultural production.” Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı Ahmet Altuğ Oğuz, Türkiye ile Venezuela VENEZUELA arasında 1 milyar dolarlık ticaret hacminin yakalanabileceğini belirtti HOLDS THE 3RD BIGGEST GOLD Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı Ahmet Altuğ Oğuz, Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması’nın RESERVES OF etkisiyle beraber Türkiye ve Venezuela arasındaki ticaret hacminin 350 milyon dolara ulaşabi- THE WORLD leceğini belirterek “Bankacılık işlemleriyle ilgili sorunların çözülebilmesi ile bu yıl, 400 milyon dolarlık ikili ticaret hacminin sağlanması mümkün. 2023 yılında tekrar 1 milyar dolarlık ticaret VENEZUELA, hacmi yakalanabilir.” ifadelerini kullandı. DÜNYANIN 3’ÜNCÜ Oğuz, iki ülkenin birbirini tamamlayıcı ekonomiler olduğunu söyleyerek Türkiye’nin sanayi BÜYÜK ALTIN ölçeğinde ciddi üretim kapasitesi ve hacmi bulunduğunu, Venezuela’nın da bu kalemlere REZERVLERINE ihtiyaç duyduğunu söyledi. Türkiye’nin Venezuela’ya özellikle işlenmiş gıda ürünleriyle temizlik SAHIP ve kozmetik ürünlerinde çok ciddi ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Oğuz, Venezuela’nın dünyanın en büyük petrol ve dünyanın 3’üncü büyük altın rezervlerine sahip olduğunu anımsattı. Venezuela’nın Dış Ticaret ve Turizm Bakanı ile webinar düzenlediklerini hatırlatan Oğuz, şöyle devam etti: “Bakan, turizm alanında Türkiye’yi örnek aldıklarını ve ciddi turizm yatırımına ihtiyacı olduklarını söyledi. Venezuela geneline baktığımızda ülke, tüm seneyi ilkbahar gibi geçiriyor. 18 ile 23 derece arasında iklime sahip, çok uzun kıyıları ve turizm yatırımına uygun büyük kapasiteli bölge olan Venezuela’da turizm yatırımcılarını özellikle bekliyorlar.”. Oğuz, Venezuela’nın altyapı yatırımlarına da ihtiyacının olduğuna işaret ederek “Sağlık sisteminde ve hastane tarafında iş birliklerinin yapılabileceğini düşünüyorlar. Aynı zamanda özellikle gıda ve tarım üretiminde önemli bir potansiyelleri var.” yorumunda bulundu. 16

GÜNCEL | TOPICAL “TURKISH DIASPORA IN THE DEMOCRACY FIGHT” WEBINAR WAS HELD Demokrasi Mücadelesinde Türk Diasporası Webinarı Düzenlendi “Turkish Diaspora in The Democracy Fight” Webinar was organised by DEİK and DTİK TURKEY WAS TESTED FOR ITS F oreign Economic Relations Board of Turkey (DEİK) and World Turkish Business Council (DTİK) held NATIONAL WILL a webinar called “Turkish Diaspora in The Democracy Fight”. Deputy Minister of Foreign Affairs, ON JULY 15, 2016, Yavuz Selim Kıran, President of DEİK, Nail Olpak, T.R. Ministry of Foreign Affairs Foreign Promotion AND INSPIRED Assistant General Manager, Umut Acar and SETA Berlin Coordinator, Zafer Meşe participated in the THE WHOLE webinar and talked about the reflections of July 15 treacherous coup attempt and Turkish diaspora’s WORLD fight all around the world. The webinar was moderated by Journalist Hakan Çelik. Stating that the Turkish nation was tested for its democracy and national will on July 15, 2016, and inspired the whole 15 TEMMUZ 2016 world, Yavuz Selim Kıran said, “Turkey triumphed in this test against FETÖ’s treacherous coup attempt GECESI, TÜM and won the whole world’s approval.” DÜNYAYA ILHAM OLACAK BIR MILLÎ WE NEED TO PROTECT OUR UNITY IRADE SINAVI Stating that we need to be careful against the effects of that treacherous structuring, Nail Olpak said: VERILDI “We need alertness, active fight and unity to eliminate the global effects of FETÖ all around the world. This is also quite important for the diaspora representatives who do not have the same methods and infrastructure in our country. As the business world, it is our duty to support them more for this reason.” And Umut Acar emphasized how they needed civil society abroad more than ever in the fight against FETÖ. DEİK ve DTİK organizasyonuyla Demokrasi Mücadelesinde Türk Diasporası Webinarı gerçekleştirildi Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), ortak bir orga- nizasyonla “Demokrasi Mücadelesinde Türk Diasporası” konulu bir webinar düzenledi. T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, DEİK-DTİK Başkanı Nail Olpak, T.C. Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Umut Acar ve SETA Berlin Koordinatörü Zafer Meşe’nin ka- tılımlarıyla gerçekleşen etkinlikte, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dünden bugüne yansımaları ve Türk diasporasının dünya çapındaki mücadelesi ele alındı. Webinar’ın moderatörlüğünü ise Gazeteci Hakan Çelik üstlendi. Türk milletinin, 15 Temmuz 2016 gecesi tüm dünyaya ilham olacak bir demokrasi ve millî irade sınavı verdiğini ifade eden Yavuz Selim Kıran, “Türkiye, FETÖ’nün hain darbe girişimi karşısında gösterdiği örnek duruşu ve takdir toplayan mücadelesiyle bu sınavdan zaferle çıktı.” dedi. BIRLIKTELIĞI KORUMAYA İHTIYAÇ VAR Hain yapının etkisini ortadan kaldırmak için dikkatli olunması ge- rektiğini ifade eden Nail Olpak, “FETÖ’nün küresel etkisini ortadan kaldırmak için dünyanın her yerinde hâlâ uyanık olmaya, aktif mü- cadeleye ve birlikteliği korumaya ihtiyaç var. Bu ihtiyaç, ülkemizdeki mücadele yöntemlerine ve altyapısına sahip olamayan diaspora temsilcileri açısından da çok önemli. İş dünyası olarak daha fazla destek verme görevi, işte tam da bu noktada ön plana çıkıyor.” dedi. Umut Acar ise FETÖ ile mücadelede, yurt dışındaki sivil toplum aya- ğına her zamankinden çok daha fazla ihtiyaçları olduğuna vurgu yaptı. SEPTEMBER-OCTOBER / EYLÜL-EKİM 2020 17

OPINION PIECE | KÖŞE YAZISI Deputy Secretary General at DEİK @merihx Merih Kepez DEİK Genel Sekreter Yardımcısı WENEEDTO STARTPLANNING OUR FUTURE Geleceğimizi Planlamaya Başlamalıyız Turkish companies are looking for new Türk firmaları; daha fazla üretim markets and partners for more production, yatırım ve ihracat için yeni pazarlar, ortaklar arıyor investment, and export W e have been witnessing history dur- WE HAVE BEEN 2020 yılının ilk yarısında canlı tarihe tanıklık ettik. Bir- ing the first half of 2020. Many things WITNESSING çok şey değişti. Ama büyük trajedilerin ve süregelen have changed. However, inside great HISTORY DURING belirsizliğin içinde yeni küresel ekonominin genel hat- tragedies and ongoing uncertainty, the THE FIRST HALF larının belirginleştiğini görmeye başlayabiliriz. Ülkeler outlines of the new global economy have been taking OF 2020 ve ekonomiler, esnek olmaya ve yeni adaptasyon shape. Countries and economies have had difficulties in becerileri bulup test etmeye zorlandı. being flexible, finding, and testing new adaptation skills. ÇOK FAZLA ŞEYIN DEĞIŞTIĞI Dünya çapında birbiri ardına başlayan sokağa çıkma The lockdown all around the world has substantially yasaklarıyla, geleneksel tedarik zincirleri ciddi boyutta damaged traditional supply chains. Most companies 2020 YILININ hasar gördü. Çin’deki fabrikaların çoğu kepenk indirdi, have shut down, traditional parts and products supply ILK YARISINDA alışılagelmiş parça ve ürün tedarikleri ise kesintiye has been interrupted in China. It was followed by the TARIHE TANIKLIK uğradı. Bu durumu Batı’daki seri üretim ve montaj closing of mass production and assembly lines, re- hatlarının, perakendecilerin ve turizm sektörünün birer tailers, and the tourism sector one by one in the West. ETTIK birer kapatılması izledi. BUSINESSES HAVE BEEN TESTED DÜNYADAKI İŞLETMELER BÜYÜK WORLDWIDE SINAVLAR VERDI Businesses around the world have not only tested all Tüm dünyadaki işletmeler, her türden acil durum pla- kinds of emergency plans but have also been tested nını denemekle kalmadı, bizzat kendileri de sınandı. themselves. And we had to reconsider how business Bu da işlerin nasıl yapıldığını, kimlerin tedarik edip, was conducted, who were the suppliers and who was kimlerin bu ürünleri sattığını yeniden düşünmemiz selling these products. anlamına gelmekte. Turkey is no different in this regard: Most of our textile Türkiye de bu konuda farklı değil: Birçok tekstil üreti- manufacturers were brave enough to step outside their cimiz cesur davranıp ürün portföylerinin dışına çıka- portfolios and manufacture PPEs (Personal Protective rak dünyanın en büyük ihtiyacı olan KKD’leri (kişisel Equipment), one of the biggest needs in the world. koruyucu donanım) üretmeye başladı. Devletimizin Despite our state’s great support for employees and çalışanlara ve işletmelere verdiği büyük çaplı des- businesses, we are also facing economic challenges teklere rağmen, biz de diğer ülkeler gibi ekonomik as in other countries. As companies strive to leave this 18

Most textile manufacturers were brave KÖŞE YAZISI | OPINION PIECE enough to step outside their portfolios and Birçok tekstil üreticisi cesur davranıp manufacture PPEs ürün portföylerinin dışına çıkarak KKD’leri üretmeye başladı crisis behind, we also need to start planning our future. We need to reconsider how business is conducted, who zorluklarla karşı karşıyayız. Firmalar, bu krizden çıkmaya are the suppliers, and to whom we sell our products. devam ederken bizler de geleceğimizi planlamaya baş- lamalıyız. Yani işlerin nasıl yürütüldüğünü, malzemelerin SMALL SIGNS OF AN ALTERNATIVE FUTURE nerelerden alındığını ve kimlere ürün sattığımızı yeniden düşünmeliyiz. Most of the changes we have seen in this period have been the acceleration of existing trends rather than the ALTERNATIF GELECEĞE DAIR KÜÇÜK unexpected revolutionary breakthroughs. The international İŞARETLER rules-based system for trade has been under pressure for some time, not least because of Chinese belligerence. Açıkçası gördüğümüz değişikliklerin büyük bir kısmı We see the same situation occurring in Hong Kong. We beklenmedik devrimci atılımlardan ziyade var olan yö- saw that things didn’t have to go on in the same way nelimlerin hızlandırılmış hâlidir. Alışılagelmiş uluslararası and got the hints for small signs of an alternative future. kurallarla örülü ticaret sistemi ise yalnızca Çin gergin- liğinden dolayı değil, uzun bir süredir baskı altındaydı. TURKEY IS READY TO INCREASE ITS Hong Kong’da da aynı durumun yaşandığını görüyoruz. EXPORT IN MANY SECTORS İşlerin bu sisteme göre yürüme mecburiyeti olmadığı gibi, alternatif bir geleceğe dair de küçük işaretler gör- I actually want to evaluate the situation for Turkey. Last meye başladık. year, as Turkey-USA Business Councils (TAİK), we started an independent study on the most likely areas to grow TÜRKIYE, BIRÇOK SEKTÖRDE İHRACATINI between the two countries. And we found out that Turkey ARTIRMAYA HAZIR is ready to increase its exports in many sectors, primarily in the automotive side-industry, furniture, white goods, Ben biraz da bu durumu Türkiye açısından değerlendir- and other domestic appliances. As one of the biggest mek istiyorum. Geçtiğimiz yıl Türkiye-ABD İş Konseyinde industries in our country, the textile sector can also be (TAİK) iki ülke arasında büyümeye en yatkın alanlar revived. All these products are currently produced in üzerine bağımsız bir araştırma başlattık. Araştırma, China mostly and they will continue to do so in the long Türkiye’nin özellikle otomotiv yan sanayi, mobilya, be- run. However, this situation does not prevent a possible yaz eşya ve diğer ev aletleri başta olmak üzere birçok change. It’s a good thing for many markets to diversify sektörde ihracatını arttırmaya hazır olduğunu gösterdi. the supply chain, making themselves less vulnerable in Ayrıca ülkemizin en güçlü endüstrileri arasında olan the event of extreme situations. Manufacturing, pharma- tekstil de canlandırılabilir. Tüm bu ürünler, hâlihazırda ceuticals, and agriculture products are just three sectors Çin’de yapılıyor ve uzun vadede birçoğu da Çin’de that need diversity the most. And Turkey is not the only üretilmeye devam edecek. Ancak söz konusu durum, country that stands out in this regard. değişim konusunda herhangi bir engel teşkil etmiyor. Birçok pazarın, tedarik zincirlerini çeşitlendirip kriz ve şok WE SUPPORT THOUSANDS OF JOBS IN THE durumlarından daha az yara almaya çalışmaları güzel USA bir gelişme. Çeşitlilik ihtiyacı; kendini en çok imalat, tıbbi ilaç ve zirai ürün sektörlerinde gösteriyor. Bu konuda öne We can see other rising manufacturers in Mexico, Viet- çıkabilecek tek ülke de Türkiye değil. nam, and India. This level of diversity is good for many of the world’s biggest markets, mainly for the USA and ABD GENELINDE BINLERCE İŞE DESTEK Europe. As the representatives of the Turkish business VERIYORUZ world, we need to spend our time and energy to improve our relations in the USA. Turkey-USA Business Councils Meksika, Vietnam ve Hindistan gibi ülkelerde de üretici- (TAİK) members employ thousands of people in the USA. lerin yükselişe geçtiğini görüyoruz. Bu çeşitlilik düzeyi, We are proud of trying to improve mutual trade and in- dünyanın en büyük pazarları olan ABD ve Avrupa başta vestments. We will continue our efforts by increasing our olmak üzere herkes için bir nimet. Türk iş dünyasının meetings with the American administration, the Congress temsilcileri olarak ABD’deki ilişkilerimizi geliştirmek için as well as with the business leaders of the states that are elbette zaman ve enerji harcamaktayız. Türkiye-ABD the centres of trade. This kind of business diplomacy is İş Konseyi (TAİK) üyeleri ABD genelinde binlerce kişi- vital for spreading opportunities and promoting growth. SEPTEMBER-OCTOBER / EYLÜL-EKİM 2020 19

OPINION PIECE | KÖŞE YAZISI Türk iş dünyasının temsilcileri olarak Amerika’daki ilişkilerimizi geliştirmek için As the representatives of the Turkish business elbette zaman ve enerji harcıyoruz world, we spend great time and energy to improve our relations in the USA We can build new relations, exchange ideas, and create ye istihdam yaratıyor. Üyelerimiz adına ikili ticaretin ve opportunities for all sides in this way. yatırımların gelişmesi için çalışmaktan gurur duyuyo- ruz. Amerikan yönetimi ile Kongre’ye ve ayrıca ticaretin $ 100 BILLION TRADE TARGET BETWEEN merkezi konumundaki eyaletlerin iş dünyası liderleriyle TURKEY AND THE USA görüşmelerimizi arttırarak bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fırsatları yaymak ve büyümeyi teşvik etmek We also welcomed the recent renewal of commitment to için böyle bir iş dünyası diplomasisi yürütmek hayati boosting annual US-Turkey trade to $100 billion by our bir önem taşıyor. Bu şekilde ilişkiler kurabilir, fikirlerimizi President Erdoğan and President Trump. Turkey is also yayabilir ve bütün taraflar için yeni fırsatlar yaratabiliriz. well placed to buy goods from the USA, particularly in the energy and agriculture sectors. We know that we aim TÜRKIYE-ABD ARASINDA 100 MILYAR really high but as the representatives of the Turkish private DOLARLIK TICARET HEDEFI sector that operates at world standards and is open to innovations, we will give our support in any way we can. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Baş- kanı Donald Trump’ın ABD-Türkiye ticaretinin yıllık 100 OUR GOAL HAS NEVER BEEN THIS milyar dolara çıkarılmasına yönelik hedef taahhüdlerini REALISTIC yenilemesini memnuniyetle karşıladık. Türkiye, özellikle enerji ve tarım sektörlerinde ABD’den mal satın alma Where we stand today-with the changes that have oc- konusunda iyi bir konumda yer alıyor. Oldukça büyük bir curred in the global economy and in the thinking of eco- hedef olsa da, dünya standartlarında faaliyet gösteren ve nomic decision-makers over the past several months-our yeniliklere açık Türk özel sektörünün temsilcileri olarak goal is more realistic than ever. Turkish companies want to bu hedefin yılmaz destekçileriyiz. produce, invest, export more and they are looking for new partners and new markets to achieve this. Now it’s time... HEDEFIMIZ HIÇ OLMADIĞI KADAR GERÇEKÇI THE TRADE BETWEEN THE USA AND TURKEY IS AIMED Küresel ekonominin gidişatında ve küresel karar merci- lerinin düşünce sistemlerinde son birkaç ayda gerçek- TO BE INCREASED leşmiş değişiklikler göz önüne alındığında hedefimizin TO $ 100 BILLION hiç olmadığı kadar gerçekçi olduğu söylenebilir. Türk ANNUALLY firmaları; daha fazla üretmek, yatırım yapmak, ihracat gerçekleştirmek istiyor ve bunun için yeni pazarlar, or- taklar arıyor. Artık vakti geldi… ABD-TÜRKIYE TICARETININ YILLIK 100 MILYAR DOLARA ÇIKARILMASI HEDEFLENIYOR 20 SEPTEMBER-OCTOBER / EYLÜL-EKİM 2020OPINION PIECE | KÖŞE YAZISI Chairperson of the Turkey-Tajikistan Business Council Cihangir Fikri Saatçioğlu Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı @SAATCiOGLUCFS TAJIKISTAN WANTSTO BENEFITFROMTURKEY’S EXPERIENCE Tacikistan, Türkiye’nin Tecrübesinden Yararlanmak İstiyor We are working to reach the $1-billion Önümüzdeki dönemde Türkiye-Tacikistan arasında trade volume goal between Turkey and belirlenen 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için planlı bir çalışma yürütüyoruz Tajikistan in the upcoming period T urkey and Tajikistan’s trade volume was TURKEY AND Türkiye ile Tacikistan arasında 2019’da 355 milyon $355 million in 2019. Both countries attach TAJIKISTAN’S TRADE dolarlık ticaret hacmine ulaşılmıştır. Siyasi iş birliği ve importance to the political cooperation and VOLUME WAS $355 stratejik ortaklığın önemli olduğu iki ülke arasında 1 strategic partnership and have made it their milyar dolar ticaret hacmi yakalanması için bir hedef goal to reach a $1 billion trade volume. In August 2019, MILLION IN 2019 belirlenmiştir. Ağustos 2019’da Türkiye-Tacikistan Mustafa Varank, T.R. Minister of Industry and Tech- Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) nology and Nematullo Hikmatullozoda, Tajikistan’s TÜRKIYE ILE 10’uncu Dönem Toplantısı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Minister of Economic Development and Trade attended TACIKISTAN ARASINDA Bakanı Mustafa Varank ve Tacikistan Ekonomik Kal- the 10th Joint Economic Commission of Turkey and kınma ve Ticaret Bakanı Nematullo Hikmatullozoda Tajikistan. The countries signed a new protocol in the 2019’DA 355 arasında gerçekleşmiştir. Söz konusu toplantı kap- meeting. It needs to be pointed out that this protocol MILYON DOLARLIK samında yeni bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol; brings about a very important opportunity to transfer TICARET HACMINE yatırım ortaklıkları başta olmak üzere sanayiden tekno- the Turkish industry and contracting experience from ULAŞILMIŞTIR lojiye, tarımdan enerjiye, ulaştırmadan müteahhitliğe industry to technology, from agriculture to energy, from ve eğitimden kültür-turizme kadar geniş bir alanda transportation to contracting and from education to Türk sanayi ve müteahhitlik deneyiminin Tacikistan’a culture & tourism to Tajikistan. aktarılması konusunda çok önemli bir fırsat olduğunu vurgulamak gerekir. THE VISION OF NATIONAL TECHNOLOGY, STRONG INDUSTRY MILLÎ TEKNOLOJI, GÜÇLÜ SANAYI VIZYONU The SME cooperation plan between the countries is predicted to contribute to the economy and mutual İki ülke arasındaki KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki trade volume of Tajikistan. In these circumstances, the İşletmeler) iş birliği planının, Tacikistan’ın ekonomisine two countries have made it their main goal to achieve ve ikili ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacağı high value-added and technology-oriented production öngörülmektedir. Bu konjonktürde; iki ülke arasında with the vision of “national technology, strong industry.” “millî teknoloji, güçlü sanayi” vizyonuyla yüksek katma Turkey has become the global exporter of the automo- değerli ve teknoloji odaklı üretim, ana hedef olarak tive, defence industry, telecommunication, textile, and belirlenmiştir. Türkiye, son yıllarda otomotiv, savunma electric-electronic sectors in recent years. Substantial sanayisi, telekomünikasyon, tekstil ve elektrik-elektro- nik gibi birçok sektörde küresel ihracatçı konumuna 22

Our main goal is to achieve high value-added KÖŞE YAZISI | OPINION PIECE and technology-oriented production between Türkiye ile Tacikistan arasında yüksek Turkey and Tajikistan katma değerli ve teknoloji odaklı üretim, ana hedef olarak belirlenmiştir plans are made to adapt this SME model to Tajikistan. gelmiştir. Bu KOBİ modelini Tacikistan’a da uyarlamak We should also point out that Tajikistan also has a similar için ciddi planlamalar yapılmaktadır. Hatta Türkiye’deki organisation to Turkey’s KOSGEB (Small and Medium KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Enterprises Development Organisation) called State Com- ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) benzeri yapının Taci- mittee on Investment and State Property Management kistan Cumhuriyeti Devlet Yatırımlar ve Kamu Mülkiyeti under the Republic of Tajikistan, and important steps will İdaresi Komitesi adıyla faaliyette olduğu ve önümüzdeki be taken in Tajikistan with the visit of our President Recep dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Tayyip Erdoğan in the upcoming period. olası bir Tacikistan ziyaretinde önemli adımlar atılacağı belirtilmektedir. TURKEY RANKS THE 4TH IN TAJIKISTAN’S TRADE TÜRKIYE, TACIKISTAN’IN TICARETINDE 4’ÜNCÜ SIRADA According to 2019 data, Turkey ranked the first in Tajik- istan’s exports. Now, Turkey ranks the 4th in Tajikistan’s 2019 verilerine göre, Tacikistan’ın ihracatında Türkiye trade. While gold is among the most exported products ilk sıradadır. Türkiye de Tacikistan’ın ticaretinde 4’üncü of the country, unprocessed aluminium, cotton, cotton sırada bulunmaktadır. Ülkenin en çok ihraç ettiği ürün- yarn, cement, electrical energy, zinc, and lead ores are ler arasında altın yer alırken; işlenmemiş alüminyum, also other prominent products exported. Tajikistan wants pamuk, pamuk ipliği, çimento, elektrik enerjisi, çinko to benefit from Turkey’s experiences in many sectors from ve kurşun cevherleri de diğer öne çıkan ürünler olarak energy to textile, from agriculture to aluminium produc- sıralanmaktadır. Tacikistan; altından pamuğa, enerjiden tekstile, tarımdan alüminyum üretimi ve alüminyum ile THERE WERE pamuk işleme alanına ve inşaata kadar birçok sektörde Türkiye’nin deneyimlerinden yararlanmak istemekte- $200 MILLION dir. Özellikle Tacikistan’dan Türkiye’ye pamuk ihracatı önemli rol oynamaktadır. Son dönemde maden ve altın WORTH OF TURKISH INVESTMENTS alanlarındaki bazı Türk şirketlerinin takı üretiminden IN TAJIKISTAN IN THE LAST TACIKISTAN’DA SON 10 YEARS 10 YILDA 200 MILYON DOLAR ÜZERINDE TÜRK YATIRIMI OLMUŞTUR SEPTEMBER-OCTOBER / EYLÜL-EKİM 2020 23

OPINION PIECE | KÖŞE YAZISI Tacikistan, özellikle baraj ve hidroelektrik santralleri Tajikistan wants to benefit konusunda Türk firmalarının from the experience of tecrübesinden faydalanmak istemektedir Turkish companies especially in dams and hydroelectric power stations tion, aluminium and cotton processing, and construction. fayda sağladığı da gözlemlenmektedir. Öte yandan Tajikistan’s cotton exports to Turkey especially play an yabancı şirketler, Tacikistan’da hidroelektrik santral- important role. In recent years, we see that Turkish com- ler kurmaktadır. Ülke, özellikle baraj ve hidroelektrik panies in the mining and gold fields have started jewellery santralleri konusunda Türk firmalarının tecrübesinden production. On the other hand, foreign companies start faydalanmak istemektedir. Orta Asya’nın yüzde 60 constructing hydroelectric power stations in Tajikistan. The oranında su ihtiyacını karşılayan ve kendi elektriğinin country wants to benefit from the experience of Turkish büyük kısmını hidroelektrik santrallerinden temin eden companies especially in dams and hydroelectric power bir ülke olan Tacikistan, müteahhitlik ve enerji sektörün- stations. Meeting 60% of Central Asia’s water demand and deki Türk firmaları açısından ciddi fırsatlar içermektedir. supplying the majority of its electricity with its hydroelectric Tacikistan’da en önemli sektörlerden biri de tarım ve power stations, Tajikistan carries great opportunities for the hayvancılıktır. Buna rağmen ülkede yüzde 10 civarında Turkish companies in the contracting and energy sectors. modern tarım teknikleri uygulanmaktadır. Türk makine Agriculture and animal husbandry are among the other sanayisinin tarım sektöründeki deneyimini, Tacikistan’ın important sectors of Tajikistan. However, modern agricul- tarımsal havzası olan Sugd Bölgesi’nde uyarlaması tural methods only make up 10% of the sector. There are açısından önemli fırsatlar mevcuttur. Bununla birlikte important opportunities for the Turkish machine industry to içecek, yiyecek, otomotiv, boya, pamuk ipliği, deri ve show its experience in the agricultural sector in Tajikistan’s tekstil perakendesi üzerine birçok Türk markasının aktif agricultural basin, the Sughd Region. There were $200 olduğu ülkede, son 10 yılda 200 milyon doların üzerinde million worth of Turkish investments in Tajikistan in the last Türk yatırımı olmuştur. Türk müteahhitlik ve teknik mü- 10 years in beverage, food, automotive, die, cotton yarn, şavirlik firmaları ise son 20 yılda 50 projede 600 milyon leather, and textile retail sectors. Turkish contracting and doların üzerinde iş üstlenmiştir. Dolayısıyla Tacikistan’da technical consultancy companies have undertaken $600 yaklaşık 80 Türk firması aktiftir. million worth of business with 50 projects in the last 20 years. We can say that there are 80 Turkish companies İŞ BIRLIKLERINE HAZIRIZ operating in Tajikistan currently. Önümüzdeki dönemde Türk sermayesinin Tacikistan’a WE ARE READY TO COOPERATE daha fazla yatırım yapması ve iki ülke arasında belirlenen ticaret hacmi hedefine ulaşılması için Türkiye-Tacikistan As the Turkey-Tajikistan Business Councils, we are working İş Konseyi olarak planlı bir çalışma yürütüyoruz. Rakam- to increase the Turkish investments in Tajikistan and reach ları arttırmak bizim elimizde. Birlikte çalışarak ülkelerimiz the trade volume target between the countries in the up- arasındaki dış ticareti daha yüksek seviyeye taşıyabiliriz. coming period. We can increase the figures. We can raise Gerek T.C. Duşanbe Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği ile the foreign trade between our countries to a higher level gerekse Tacikistan Ankara Büyükelçiliği ile uyumlu bir through cooperation. We act in harmony with the Commer- şekilde hareket ediyoruz. Pandemi döneminde online cial Counsellor of the Turkish Embassy in Dushanbe and toplantılar ve farklı platformlarla Tacikistan ülke tanıtım Tajikistan Embassy in Ankara. During the pandemic, we günleri ile etkinlikleri düzenleyerek ülkeyi tanıtma gayre- held Tajikistan introduction activities and online meetings on tinde olduk. Böylece Türk firmalarının dikkatini Tacikis- different platforms. I can say that we drew the attention of tan’a çektiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Önümüzdeki Turkish companies to Tajikistan. And I would like to say that dönemde de bu tür etkinlikler düzenlemek için diğer we are ready to cooperate with other institutions to conduct kurumlarla iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek similar activities in the upcoming period. Tajikistan has one isterim. Zira Tacikistan, Orta Asya ülkeleri arasında en of the lowest tax rates among the Central Asian countries. düşük vergi oranlarına sahip ülkelerden birisi. Ayrıca In addition, the Turkish quality has been internalized in Türk kalitesinin Tacikistan’da içselleşmiş boyutta kabul Tajikistan and we are ready for cooperation to introduce gördüğünü belirtirsek, ülkeyi Türk firmalarına tanıtmak the country to our Turkish companies. adına iş birliklerine her zaman açığız. 24 SEPTEMBER-OCTOBER / EYLÜL-EKİM 2020WEBINAR | WEBINAR T.R. Presidential Spokesperson WE WANT TO INCREASE THE TRADE İbrahim Kalın VOLUME WITH EUROPEAN COUNTRIES T.C. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Avrupa Ülkeleriyle Ticaret Hacmini Geliştirmek İstiyoruz @ikalin1 T.R. Presidential Spokesperson T.C. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın attended the İbrahim Kalın, DEİK ve EPC tarafından düzenlenen online online event held by DEİK and etkinliğe katıldı EPC T .R. Presidential Spokesperson İbra- AROUND 45% T.C. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, him Kalın spoke at the “Turkish For- DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) ve Brüksel eign Policy in an Age of Uncertainty” merkezli düşünce kuruluşu EPC (Avrupa Poli- online meeting held by DEİK and tika Merkezi) tarafından düzenlenen “Belirsizlik the Brussels-based think tank EPC (European Policy Centre). The program was started by OF TURKEY’S Çağında Türk Dış Politikası” başlıklı online et- Zeynep Bodur Okyay, Member of DEİK Board FOREIGN TRADE kinlikte konuşma yaptı. DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Bodur Okyay’ın açılışını yaptığı of Directors, and moderated by Amanda Paul. CONSISTS OF THE programın moderatörlüğünü ise Amanda Paul Kalın stated that they conducted an active EUROZONE üstlendi. diplomacy in Libya and agreed with Russia on TÜRKIYE, DIŞ Libya’da aktif bir biçimde diplomasi yürütül- creating a working group to focus on reliable TICARETININ düğünü belirten Kalın, Rusya ile güvenilir ve and sustainable truce. Reminding that Turkey YAKLAŞIK sürdürülebilir ateşkes üzerine odaklanacak bir was invited to internationally legitimate Libyan YÜZDE 45’INI çalışma grubu kurulmasında uzlaşıldığını an- Government of National Accord, Kalın pointed AVRO BÖLGESI lattı. Türkiye’nin uluslararası meşruiyete sahip out how Hafter still continued its offensive and EKONOMILERIYLE Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin (UMH) dave- aggressive behaviour. Kalın also talked about GERÇEKLEŞTIRIYOR tiyle Libya’da bulunduğunu anımsatan Kalın, the Suheyrat Agreement signed for political Hafter’in saldırgan tutumunu sürdürdüğünü consensus in 2015 in Libya and said Hafter vurguladı. Kalın, Libya’da 2015’te siyasi uzlaşı was violating it. amacıyla Süheyrat Anlaşması imzalandığını da WE DON’T ACCEPT GREECE’S hatırlatarak Hafter tarafının anlaşmaya aykırı MAXIMALIST POSITION davrandığını söyledi. Kalın also talked about Turkey-Greece relations YUNANISTAN’IN MAKSIMALIST and said the two countries were allies in NATO POZISYONUNU KABUL ETMIYORUZ as neighbours by sharing a similar history and culture. Stating that Greece was making Etkinlikte, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de Maximalist claims in the Aegean and East değinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Mediterranean, Kalın said: “We cannot accept Kalın, iki ülkenin benzer tarihi ve kültürü paylaş- the 40 thousand square kilometre continental tığını aktararak NATO’da müttefik konumunda shelf claims, which is almost half of the Gulf of iki komşu ülke olduklarını söyledi. Kalın, Yunan Antalya, of Meis Island that is two kilometres tarafının Ege ve Doğu Akdeniz’de maksimalist away from Turkey and 580 kilometres from iddialarda bulunduğunu vurgulayarak “Türki- the Greece mainland. This is against logic, ye’ye iki kilometre uzaklıkta, Yunan ana ka- against geography, and against international rasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan Meis 26

agreements. Thus, we don’t accept Greece’s maximalist WEBINAR | WEBINAR TO WATCH position.” THE ENTIRE Doğu Akdeniz’deki tüm doğal WEBINAR.. He also noted that Greece overreacted to the activities kaynakların adil biçimde of Oruç Reis Research Vessel in the East Mediterrane- paylaşılmasını istiyoruz an and said they didn’t wish for any military or political tension in the area. He also talked about how Greek Cypriot Administration of Adası’nın, Antalya Körfezi’nin neredeyse yarısı kadar olan Southern Cyprus was acting the same way as Greece and 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı iddiası used EU membership as a negotiation tool to put pressure kesinlikle kabul edilemez. Bu mantığa, coğrafyaya ve on Turkey and said, “We want all natural resources in East uluslararası anlaşmalara aykırı. Dolayısıyla Yunanistan’ın Mediterranean to be shared fairly. We are only there to maksimalist pozisyonunu kabul etmiyoruz.” değerlendir- protect our rights. We can never give in to their threats mesinde bulundu. and sanction statements.” Kalın; Oruç Reis araştırma gemisinin, Doğu Akdeniz’deki TURKISH AND EUROPEAN ECONOMIES faaliyetine ilişkin ise Yunanistan’ın aşırı tepki gösterdiğini DEPEND ON EACH OTHER düşündüklerini kaydederek Doğu Akdeniz’de herhangi bir askerî veya siyasi gerginlik istemediklerini söyledi. Stating that the EU failed to fulfil its responsibilities in the refugee agreement between the EU and Turkey, he Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin de Yunanistan gibi dav- added: “We want to work together with the EU to solve randığını ve AB (Avrupa Birliği) üyeliğini Türkiye’ye baskı the refugee problem. Everyone must recognize that we amacıyla pazarlık kozu olarak kullandığını hatırlatan Kalın, carry a greater burden here. Turkey has been hosting “Doğu Akdeniz’deki tüm doğal kaynakların adil biçimde around 4 million refugees for the last 5-6 years due to paylaşılmasını istiyoruz. Biz sadece haklarımızı korumak humanitarian reasons. We need to share the burden in için oradayız. Tehdit veya yaptırım söylemlerini asla kabul these times. You cannot be fair if you don’t share our etmeyiz.” diye konuştu. burden of refugees and other matters.” TÜRKIYE VE AVRUPA EKONOMILERI Kalın also talked about how Turkish and European econ- BIRBIRINE BAĞLI omies are dependent on each other and that 45% of Turkey’s foreign trade consisted of Eurozone economies. AB ve Türkiye arasındaki sığınmacı mutabakatında, AB tarafının yükümlülüklerini yerine getirmediğini ifade eden He noted that visa liberalisation needs to be provided Kalın, sözlerine şöyle devam etti: “Sığınmacı sorununun for Turkish citizens and Turkey-EU refugee agreement çözümü için birlikte çalışmak istiyoruz. Herkes itiraf etmeli needs to be updated and said, “We want to complete ki burada daha büyük bir yük taşıyoruz. Türkiye, insani the Customs Union update negotiations.” He concluded nedenlerle son beş-altı yıldır yaklaşık 4 milyon sığınmacıya by saying that they wanted to increase the trade volume ev sahipliği yapıyor. Külfet paylaşımı, çağımızın bir gerçeği. with European countries and fight against common threats Sığınmacılar veya diğer konularda yükü paylaşmazsanız, like terrorism together. adil olmazsınız.” We want all natural resources in Türkiye ve Avrupa ekonomisinin birbirine bağlı olduğunu the Eastern Mediterranean to be aktaran İbrahim Kalın, Türkiye’nin dış ticaretinin yaklaşık yüzde 45’ini Avro Bölgesi ekonomileriyle gerçekleştirdiğini shared equally dile getirdi. TURKEY HAS BEEN HOSTING AROUND İbrahim Kalın, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağ- lanması ve Türkiye-AB sığınmacı mutabakatının güncel- 4 MILLION lenmesi gerektiğine de dikkati çekerek “Gümrük Birliği güncelleme müzakerelerini tamamlamak istiyoruz.” diye REFUGEES FOR THE LAST 5-6 YEARS konuştu. Avrupa ülkeleriyle ticaret hacmini geliştirmek DUE TO HUMANITARIAN REASONS istediklerini vurgulayan Kalın, terör gibi ortak tehditlere karşı birlikte mücadele edilebileceğini de sözlerine ekledi. TÜRKIYE, INSANI NEDENLERLE SON 5-6 YILDIR YAKLAŞIK 4 MİLYON SIĞINMACIYA EV SAHIPLIĞI YAPIYOR SEPTEMBER-OCTOBER / EYLÜL-EKİM 2020 27

WEBINAR | WEBINAR . DEIK WON’T SUSPEND ITS WORKS DEİK, İşlerini Askıya EN Almıyor EN DEİK WEBINAR DEİK WEBINAR “Climate Change in Asia-Pacific #Türkiye - #Jordan Region: Sectoral Risks and Changes” Interconnected Business TR TR DEİK WEBINAR #TAİKTRANSATLANTICTALKS #Türkiye-#Azerbaycan Seçim Sonrası ABD Ticaretinden Interconnected Business Neler Beklemeli: Ticari partnerleri TR/ESP etkileyecek tarafsız faktörler DEİK WEBINAR TR Turkey-Spain Virtual Business Forum DEİK WEBINAR Foreign Economic Relations Board (DEİK) transferred all its meetings over to digital media after the novel \"Ticaret Bakanı Sayın coronavirus (COVID-19) and realized a series of RUHSAR PEKCAN ile Avrasya ve webinars to shed light on the business world. Here are some prominent webinars... Sektörel İş Konseyleri Buluşması\" 28

TR WEBINAR | WEBINAR DEİK WEBINAR #BalkanTalks “Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması İş Fırsatları” EN EN DEİK WEBINAR DEİK WEBINAR “Back to Business: What Does New #Turkey - #Thailand Interconnected Zealand Offers for Post-Covid World?” Business EN EN DEİK WEBINAR DEİK WEBINAR Resilience of Turkey & Africa: Past EU TALKS \"Back To The Future: Turkey Challenges & New Partnerships & The EU In The New Normal\" EN EN DEİK WEBINAR DEİK WEBINAR #PPPTALKS “Global Perspectives of the EUTalks \"EBRD and TURKEY: The Way Covid-19’s Impacts on PPPs” Forward\" Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisiyle birlikte tüm görüşmelerini dijital ortama taşıdı. Bu kapsamda iş dünyasına ışık tutmak adına bir dizi webinar gerçekleştirdi. İşte bu webinarların öne çıkanları… SEPTEMBER-OCTOBER / EYLÜL-EKİM 2020 29

EVALUATION | DEĞERLENDIRME HOW WERE BUSINESS COUNCILS INTEGRATED INTO THE DIGITALISATION PROCESS? WeaskedtheChairpeopleofDEİKBusiness Councils how they adapted to the new digital business ways after the COVID-19 İş Konseyleri COVID-19 sonrası dijital kanallarla yürütülen yeni Dijitalleşme iş yapış şekillerine ne şekilde uyum sağladıklarını, Sürecine Nasıl DEİK İş Konseyi Başkanlarına sorduk Entegre Oldu? T he novel coronavirus (COVID-19) has imposed Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile birlikte hayatımızın a voluntary or mandatory digital transformation her alanında zorunlu ya da gönüllü bir dijital dönüşüm process on all aspects of our lives. The effects süreci başladı. Eğitimden sağlığa, alışverişten ticarete of the concept were felt in all areas from edu- tüm alanlarda etkisini hissettiren bu kavram, iş yapış cation to healthcare, from shopping to trade and brought şekillerinde de yeniliğin kapılarını araladı. Bizler de pan- novelties to business ways. And we asked the Chairpeople demi süreci boyunca “işlerini askıya almayan” DEİK İş of DEİK Business Councils who “didn’t suspend their Konseyi Başkanlarına, dijitalleşme sürecinin onları nasıl work” during the pandemic how they were affected by etkilediğini ve bu süreçten elde ettikleri verimi sorduk. and what they gained from this digitalisation process. 30

DEĞERLENDIRME | EVALUATION Chairperson of Turkey-Kuwait Business Councils Ebru Özdemir Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Başkanı THEPANDEMIC PAVEDTHEWAYFORTHEHIGHLYNEEDED DIGITAL TRANSFORMATION Pandemi, İhtiyaç Duyduğumuz Dijital Dönüşüme Vesile Oldu We are especially at a point where Dijitalleşme ve teknolojik çağa ayak uydurma it is now inevitable to keep up with açısından kaçınılmaz bir döneme girdiğimizi digitalisation and the technological era düşünüyorum W e all had to fight against an invisible enemy during the Pandemi döneminde hepimiz görünmeyen bir düşmanla müca- pandemic. At the same time, we didn’t “suspend our work” dele etmek durumunda kaldık. Bir yandan da “işlerimizi askıya and continued our operations. In this regard, I see the pandemic almadan” çalışmalarımıza devam ettik. Bu çerçevede ben, pan- period as a turning point for the business world. We are especially demi dönemini iş dünyası için bir yol ayrımı olarak görüyorum. at a point where it is now inevitable to keep up with digitalisation Özellikle de dijitalleşme ve teknolojik çağa ayak uydurma açısın- and the technological era. dan kaçınılmaz bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. I represent the construction and infrastructure sectors where the Sektör olarak dijitalleşmenin ağır seyrettiği ve teknolojik uyumun digitalisation progress is slow and technological adaptation is low. düşük olduğu inşaat ve altyapı alanlarını temsil ediyorum. Ben bu I believe that this period will pave the way for the highly needed sürecin, sektörümüzün ihtiyaç duyduğu ve maalesef geç kaldığı digital transformation in our sector. dijital dönüşüme vesile olacağına inanıyorum. However, our activities at DEİK show us how we have rapidly DEİK çalışmalarımıza baktığımızda ise sürece hızla adapte oldu- adapted to the process. Our webinars have made the concept of ğumuzu söyleyebilirim. Mesafeleri anlamsızlaştıran webinar’la- “distance” meaningless and will light the way to our future initiatives. rımızın, gelecekte gerçekleşecek çalışmalara ışık tutacağına inanıyorum. SEPTEMBER-OCTOBER / EYLÜL-EKİM 2020 31

EVALUATION | DEĞERLENDIRME Chairperson of Turkey-Bangladesh Business Councils Hülya Gedik Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı @hgedikofficial THEPANDEMICCEMENTEDOURPERCEPTIONOFLEADERSHIPANDADAPTATION Pandemi, Liderlik ve Adaptasyon Algımızı Güçlendirdi W e have adopted an unusual working order during the outbreak. Salgın döneminde alışkın olmadığımız bir çalışma düzenine geçtik. We have taken the necessary measures in our factories and Fabrikalarımızda gerekli önlemleri alarak üretime devam ederken, switched to a part-time working system on the operational side. operasyonel tarafta da kısmi zamanlı çalışma sistemine geçtik. Much as it was challenging, COVID-19 also increased our resilience COVID-19 zorluklarına rağmen dayanıklılığımızı artıran ve ders and taught us all a lesson. For example, digital transformation imme- çıkarılan bir süreç oldu. Örneğin dijital dönüşüm ivme kazandı. diately accelerated. Institutions that invested in their technological Teknolojik altyapılarını önemseyen kurumlar ise büyük avantaj elde infrastructure were the advantageous ones. I also actively participated etti. Bu dönemde ben de İş Konseyi Başkanı olarak DEİK’in dijital in DEİK’s digital meetings as a Business Council Chairperson. This mecralarda gerçekleştirdiği toplantılara aktif olarak katıldım. Bu digital environment cemented our perception of leadership and ortam, liderlik ve değişime adaptasyon konusunda algımızı güç- adaptation to change. I also believe that some of our habits will lendirdi. Salgın sonrasında da bazı alışkanlıklarımızın değişeceğine permanently change after the outbreak. We will improve our skills in inanıyorum. Etkin karar alma, doğru kişilere ulaşma ve farklı öneriler effective decision-making, accessing the right people, and offering sunma gibi yönlerimizin gelişeceğini öngörüyorum. different solutions. Chairperson of Turkey-Ghana Business Councils @TuranKocyigit2 Turan Koçyiğit Türkiye-Gana İş Konseyi Başkanı DIGITALMEETINGS SAVEDTIMEAND COSTS Dijital Toplantılar, Zaman ve Maliyet Tasarrufu Sağladı T he pandemic process has speeded up digitalisation, which Pandemi süreci, hâlihazırda hayatımızda var olan dijitalleşmeye hız was already present in our lives. We also achieved important getirdi. Ayrıca bizlere önemli kazanımlar sağladı. Bunu yoğun bir things with it. I also experienced this in Business Council meetings. şekilde İş Konseyleri toplantılarında da deneyimledim. Söz konusu With these meetings, we had the opportunity to meet people and toplantılar sayesinde yüz yüze görüşemeyeceğimiz kişilerle dijital exchange ideas in the digital environment. We also came together ortamda buluşma ve görüşlerimizi aktarma imkânı elde ettik. Tica- with our Ministers of Trade, Foreign Affairs, and Finance through ret, Sanayi ve Teknoloji, Dışişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlarımız online meetings held by DEİK. Again, in this period, we held our ile de DEİK’in düzenlediği online toplantılar vesilesiyle bir araya Executive Board Meetings in the digital environment without any geldik. Yine bu dönemde, Gana Büyükelçimiz ve Ticari Ataşemizin problems, and our Ghana ambassador and our commercial attaché katıldığı Yürütme Kurulu Toplantılarımızı da hiçbir aksama yaşa- also took part in these meetings. Additionally, we held B2B meetings madan dijital ortamda gerçekleştirdik. Ayrıca, Gana Sanayiciler by bringing Ghanaian and Turkish companies together organized by Derneği organizasyonunda Ganalı ve Türk firmaları buluşturarak the Association of Ghana Industries. Although these meetings were B2B toplantılar düzenledik. Bahsini ettiğim bu toplantılar, klasik not as efficient as the traditional ways, they still ensured significant görüşmeler kadar verimli olmamış olsa da ciddi manada zaman time and cost savings. ve maliyet tasarrufu sağladı. 32

DEĞERLENDIRME | EVALUATION Chairperson of Turkey-Mozambique Business Councils Süheyla Çebi Karahan Türkiye-Mozambik İş Konseyi Başkanı @cebikarahan ONLINE MEETINGS HAVE BROUGHT EFFECTIVE COMMUNICATION WITH THEM Online Toplantılar, Etkin İletişimi Beraberinde Getirdi T he pandemic has pushed all sectors towards a new working Pandemi, tüm iş kollarını yeni bir çalışma düzenine itti. DEİK de buna order. And DEİK has started conducting webinars with all busi- kısa sürede adapte olarak tüm iş konseyleriyle birlikte uluslararası ness councils for international business opportunities. The aim of iş fırsatları webinarları yapmaya başladı. Söz konusu toplantılar these meetings was to keep DEİK member companies within the aracılığıyla DEİK üyesi firmalarımızın uluslararası tedarik zincirinden international supply chain. Also, DEİK members and the administration kopmaması hedeflendi. Ayrıca DEİK üyeleri birbirleri ve DEİK yöne- have reached a more friendly working environment. DEİK members timi ile daha samimi bir çalışma ortamı yakaladı. Dijital toplantıların also could express their ideas there and then take active roles in diğer faydası ise DEİK üyelerimizin fikirlerini sıcağı sıcağına belirte- the business processes. President of DEİK met with all members bilmesi ve iş süreçlerinde aktif rol alması oldu. Bu dönemde DEİK through digital meetings. Each member talked about the problems Başkanımız, dijital toplantılar aracılığıyla tüm üyelere ulaştı. Bahsi they encountered during the pandemic. Thus, the companies found geçen toplantılarda her üye, pandemi sürecinde yaşadığı sorunları the encouragement they needed to continue their production in these birebir aktarma fırsatı buldu. Böylece firmalarımız, bu sıkıntılı süreçte challenging times. üretimlerini devam ettirme yönünde cesaret kazandı. Chairperson of Turkey-Belarus Business Councils Yılmaz Soycan Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı @YlmazSoycan DIGITALISATION INCREASED EFFICIENCY WHILE DECREASING MEETING HOURS Dijitalleşme, Toplantı Sürelerini Kısaltırken Verimi Artırdı Ithink that, with digitalisation taking up more space in our lives due Pandemi sebebiyle hayatımızda daha fazla yer alan dijitalleşme to the pandemic, a new common language has been discovered sonucu, uluslararası ticaretin her seviyesinde yeni bir ortak dil keş- in the international trade arena. People started believing that they fedildiğini düşünüyorum. Bu sayede ticarette fiilî görüşme olmasa could soundly conduct their businesses even without coming together dahi işlerin sağlıklı yürüyebileceği konusunda bir kanı oluştu. Farklı in person. One of our group companies operating in different fields alan ve ülkelerde faaliyet gösteren grup şirketlerimizden Çağ Lojistik and countries, Çağ Lojistik AŞ has already been conducting all its AŞ de zaten uzun yıllardır tüm işlemlerini online/telefon sistemiyle activities online or by telephone for a long time. Whereas we visited yürütmekteydi. Pandemi öncesi şirketlerimizin yurt dışı ofislerini ve the foreign offices of our companies and business partners every iş ortaklarımızı 10 günde bir ziyaret ederken bu süreçte haftada 1-2 10 days before the pandemic, we chose to conduct our businesses görüntülü görüşmeyle çalışmalarımızı ikame ettik. Toplantı sayımız with 1-2 video calls a week. The number of meetings increased; artmakla beraber toplantıların süresi kısaldı ve daha verimli geçme- however, the meeting decreased with more efficient results. We also ye başladı. Ayrıca zaman kullanımını, daha verimli hâle getirerek started using time more effectively and had the chance to utilise new yeni fırsatları değerlendirme imkânı da bulduk. Seyahat masrafları opportunities. And we definitely had tremendous savings in terms konusunda ise inanılmaz bir tasarruf sağladık. of travel expenses. SEPTEMBER-OCTOBER / EYLÜL-EKİM 2020 33

COVER INTERVIEW | KAPAK RÖPORTAJI TURKEY AS A TECHNOLOGY PRODUCING COUNTRY Teknoloji Üreten Bir Türkiye Merve Ay Head of Digital Transformation Office under the auspices of Presidency of the Republic of Turkey Dr. Ali Taha Koç T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı @AliTahaKoc We listened to Turkey’s digitalisation investments Türkiye’nin dijitalleşme konusundaki and objectives from Dr. Ali Taha Koç, Head of the yatırımlarını ve hedeflerini, T.C. Digital Transformation Office under the auspices of Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Presidency of the Republic of Turkey Başkanı Dr. Ali Taha Koç’tan dinledik 34

KAPAK RÖPORTAJI | COVER INTERVIEW T he novel coronavirus (COVID-19) accelerated 193 COUNTRIES Yaşadığımız yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemi- digitalisation both in private and public sector. WERE si, tıpkı özel sektördeki gibi kamudaki dijitalleşmeyi de We had a conversation with Dr. Ali Taha Koç, hızlandırdı. Bizler de Türkiye’de kamunun dijitalleşmeye Head of the Digital Transformation Office under EVALUATED IN verdiği önemin âdeta bir simgesi olan T.C. Cumhurbaş- the auspices of Presidency of the Republic of Turkey, 2020 UNITED kanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin Başkanı Dr. Ali Taha Koç an icon of Turkey’s digitalisation initiatives, about many ile merak edilen birçok konuyu Business Diplomacy issues for the readers of Business Diplomacy. “There is NATIONS okurları için konuştuk. Başkan Koç, “Dijital dönüşüm a direct positive correlation between the digital transfor- E-GOVERNMENT ile büyüme arasında doğrudan pozitif bir ilişki kurul- mation and growth,” says Dr. Koç and adds: “We aspire DEVELOPMENT maktadır.” diyor ve ekliyor: “Ülkemizin dijital geleceğinin to work in close cooperation with all shareholders by inşasında tüm paydaşlarla yakın bir sinerji içerisinde establishing a synergy while building the digital future INDEX AND çalışma arzusu taşımaktayız.” of our country.” TURKEY RANKED Yakın geçmişle bugünü kıyaslamanızı If we compare the recent past and today, 22ND IN THE istesek pandemi öncesi ile günümüzdeki what can you say about the interest in and ONLINE SERVICE dijitalleşmeye olan ilgiyi ve beklentileri nasıl expectations for digitalisation before the değerlendiriyorsunuz? pandemic and today? INDEX AND 23RD IN THE Hayatımızı, yaşam şeklimizi ve alışkanlıklarımızı etkileyen Affecting our lives, lifestyles, and habits, the COVID-19 E-PARTICIPATION COVID-19 salgını bize, telekomünikasyon altyapısı ile outbreak reminded us how important it is to use digital birlikte dijital teknolojilerin kullanımının ne denli önemli technologies and telecommunication infrastructure and INDEX olduğunu ve krizden çıkış için yeni fırsatlar doğurduğunu opened up new opportunities to get over the crisis. As BIRLEŞMIŞ bir kez daha hatırlattı. T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönü- the Digital Transformation Office, , we essentially aim to MILLETLER şüm Ofisi olarak da temel amacımız; dijital teknolojilerin ensure the integrated transformation of human capital, 2020 E-DEVLET kullanımı ve geliştirilmesi yoluyla ekonomik ve sosyal business processes, and technology in order to increase GELIŞMIŞLIK refahın artırılmasına yönelik insan, iş süreçleri ve teknoloji economic and social welfare by using and developing ENDEKSI’NDE unsurlarında bütüncül bir dönüşümü gerçekleştirmek. digital technologies. 193 ÜLKE DEĞERLENDIRILDI Dijital teknolojilerin kullanılması neticesinde salgının kont- We also aim to gain a control over the pandemic and VE TÜRKIYE; rol altına alınması ve şiddetinin sınırlandırılması, temel restrict its severity with the help of digital technologies. ÇEVRIMIÇI hedeflerimizin arasında yer almaktadır. Bu süreçte iş Using digital services to ensure business continuity and sürekliliği ve esnekliğinin sağlanması amacıyla dijital flexibility has been more important than ever during this HIZMET hizmetlerin kullanımı, her zamankinden daha fazla önem period. Talking about the digital services, e-Government ENDEKSI’NDE kazanmıştır. Dijital hizmet sunumu denilince ise e-Devlet Gateway is the first thing that comes to mind. As to sum 22’NCI, E-KATILIM Kapısı aklımıza gelen ilk şeydir. Zira yaptığımız çalışmalar up our work, e-Government Gateway has reached 49 ENDEKSI’NDE ISE neticesinde, 28 Temmuz itibarıyla e-Devlet Kapısı üze- million users, and 5,108 services from 667 different institu- 23’ÜNCÜ OLDU rinden 49 milyon kullanıcı sayısına erişilmiş olup 667 tions are offered by e-Government Gateway as of July 28. kuruma ait 5 bin 108 adet hizmet, yine e-Devlet Kapısı aracılığıyla sunulmaktadır. Dijital Türkiye Portaline 2019 yılı As Digital Turkey Portal, we received 1.2 billion visits in giriş sayısı olan 1,2 milyar rakamına, 2020 yılının ilk yedi 2019, and we have already reached this number within ayında pandeminin de etkisiyle ulaşmış bulunmaktayız. the first seven months of 2020 due to the pandemic. Bazı hizmetlerin kullanımında da salgın öncesi döneme Compared to the pre-pandemic period, 10-fold increase kıyasla 10 kata varan artışlar olduğunu görmekteyiz. Dijital has been experienced in the use of some services . We Türkiye Portali üzerinden tüm bilgilere tek bir sayfadan continue to work for providing our citizens with integrated ulaşılabilen ve herhangi bir yeni bilgi-belge ibrazını gerek- services where all information can be accessed from a tirmeyen bütünleşik hizmetlerin vatandaşlarımızın kullanı- single page over the Digital Turkey Portal and which do mına sunulması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. not require submission of any information or document. Video konferans görüşmelerinin arttığı, What can you say about Turkey’s management of uzaktan eğitime geçildiği ve dikkatlerin this period, when the video conferences, distance sağlık teknolojilerine yöneltildiği bir evreden education, and expectations for healthcare geçerken Türkiye’nin bu süreci nasıl yönettiğini technologies have increased? How effective düşünüyorsunuz? Ülkemizin yerli ve millî have the domestic and national solutions of our çözümleri, söz konusu kriz yönetiminde ne country been in managing this crisis? derece etkili oldu? We went through a period of travel restrictions, lockdowns, Toplumun ve kişilerin sağlığını korumak amacıyla so- distance learning practices, restrictions in sports, and arts kağa çıkma ile seyahat kısıtlamalarının, uzaktan eğitim activities to protect the health of society and individuals. uygulamalarının, sportif ve sanatsal etkinliklere getirilen In order to minimise the effects of this rapid change on kısıtlamaların gündeme geldiği bir dönem yaşadık. Bu social life, the use of digital technologies increased ex- hızlı geçiş sürecinin toplumsal hayata etkisini en aza ponentially, and such concepts as remote working and indirebilmek amacıyla dijital teknolojilerin kullanımı hız- distance education gained more importance. la arttı ve uzaktan çalışma/eğitim gibi kavramlar, daha SEPTEMBER-OCTOBER / EYLÜL-EKİM 2020 35

COVER INTERVIEW | KAPAK RÖPORTAJI We started testing open source video Tamamı yerli ve millî yazılımlarla oluşturulan conference systems, all created with açık kaynak kodlu video konferans domestic and national software, in reliable sistemlerini, güvenli ortamlarda kurarak test etmeye başladık environments da önem kazandı. Pandemi sürecinde dünya genelinde Video conference applications intensively used across the yoğun olarak kullanılan video konferans uygulamaları, world were seriously tested against security vulnerabilities artan trafik ve kullanıcı profilindeki çeşitlilik sayesinde and overloaded due to the increased number of users ciddi bir yük ile güvenlik testine maruz kaldı. Bu testler, and the variety in user profiles. These tests showed that yaygın hâlde kullanılan yabancı menşeli video konferans foreign video conference applications used widely could uygulamalarının; kişisel verilerinizi başkalarının eline ge- leave your personal data to the hands of others and çirerek mahremiyetimize zarar verebileceğini gösterdi. harm your privacy. This led to the examination of some Bahsi geçen durum; bazı yabancı menşeli video konfe- video conference applications and even prohibition in rans uygulamalarının incelenmesine, hatta kimi ülkelerde certain countries. yasaklanmasına neden oldu. T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak pandemi sürecinde video konferans We, as the Digital Transformation Office, started testing sistemlerine duyulan ihtiyacın artması sonucu tamamı yerli open source video conference systems, all created with ve millî yazılımlarla oluşturulan açık kaynak kodlu video domestic and national software, in reliable environments konferans sistemlerini, güvenli ortamlarda kurarak test as a result of the increasing need for reliable video confer- etmeye başladık. Bu bağlamda T.C. Sanayi ve Teknoloji ence systems. We launched a project with the T.R. Ministry Bakanlığı ile birlikte tüm yerli ve millî video konferans uy- of Industry and Technology to assess all domestic and gulamalarının hem fonksiyon hem de güvenlik açısından national video conference applications in terms of func- değerlendirilmesine yönelik bir proje başlattık. Proje kap- tionality and security. Within the scope of this project, the samında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu technical specialists of the Scientific and Technological (TÜBİTAK) ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Research Council of Turkey (TÜBİTAK) and Digital Trans- teknik uzmanlarınca tüm çözümler detaylı olarak incelen- formation Office have been meticulously investigating mektedir. Çalışmanın ardından oluşturulan raporlarla da the solutions. With the reports acquired from the study, ilgili ürünlerin gelişimine katkı sağlanmaktadır. Bildiğiniz we contribute to the development of relevant products. üzere kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı hizmeti veren işletmelerce uyulması gereken Bilgi ve İletişim Gü- As you know, the Presidential Circular No. 2019/12 in- venliği tedbirlerini içeren 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı cluding Information and Communication Security Meas- Genelgesi, 06.07.2019’da yayımlanarak yürürlüğe girmiş- ures, which should be taken by the public institutions ti. Genelge doğrultusunda T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital and organisations and businesses that provide critical Dönüşüm Ofisimizin koordinasyonuyla ülkemizin bu alan- infrastructure services, entered into force on 06.07.2019. daki ilk referans dokümanı olan Bilgi ve İletişim Güvenliği . In line with the circular, Information and Communication Security Guide as the first reference national document in this regard has been published recently in coordination 36

The steps and measures we ! take today are essential for us to be a country not merely INDIGENOUS TECHNOLOGY IS IMPORTANT following but leading the technology We set off to produce technology instead of solely consuming it with our “National Technology Initiative” with the Digital Transformation Office. Information and motto and maintain our efforts towards disseminating Communication Security Guide will support our coun- domestic and national technologies in all sectors including try’s production potential by disseminating the use of especially public sector. In these challenging times we go domestic and national cyber security products through, we saw that problems wouldn’t go away as long and solutions, namely pave the way to pro- as we stay dependent on foreign sources, especially in duce technologies that are capable of information systems. In order to avoid that, we develop competing globally. In an era where strong economies and advanced domestic and national products and attach great technologies gain importance, importance to mainstream their use. It is also worth noting the steps and measures we take today will allow us to lead that producers, consumers, and supporting authorities technology, not merely follow need to shoulder responsibility when we enter global it. Our priority is to keep our market with our domestic products. country’s data within our national borders. In this Rehberi de hazırlanarak geçtiğimiz regard, our Office sup- günlerde yayımlandı. Bilgi ve İleti- ports domestic software şim Güvenliği Rehberi; yerli ve for branding them across millî siber güvenlik ürün ve çö- the world. zümlerinin kullanımının yay- gınlaştırılmasını sağlayarak Especially the increasing üretim gücümüze destek number of digital health da- olacak, yani siber güvenlik ta allowed improvement of alanında dünya ile reka- diagnosis, test, and treatment bet edebilecek teknoloji- leri üretebilmemizin önünü ! açacaktır. Güçlü ekonomi- ler için güçlü teknolojilerin TEKNOLOJIDEKI önem kazandığı çağımızda YERLILIĞE ÖNEM VERIYORUZ bugünden atacağımız adım- lar ve alacağımız önlemler, yarının dünyasında teknolojiyi takip eden değil teknolojiye yön veren bir ülke olabilmemiz için ol- dukça önemlidir. Bizim için öncelik, ülkemizdeki verinin ülkemizde kalmasıdır. Bu kapsamda yerli yazılımlarımızın Ofisimiz tarafından desteklenerek dünyada markalaşacak ürünlere dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Teknolojiyi sadece tüketen değil üreten bir Türkiye Bugünden atacağımız adımlar olmak için “Millî Teknoloji Hamlesi” sloganı ile ve alacağımız önlemler, yarının çıktığımız yolda; geliştirilmesini desteklediğimiz yerli dünyasında teknolojiyi takip ve millî teknolojilerin, başta kamu olmak üzere tüm eden değil teknolojiye yön sektörlerde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımızı veren bir ülke olabilmemiz için sürdürmekteyiz. Devlet ve millet olarak geçirdiğimiz zor oldukça önemlidir dönemlerde özellikle bilişim sistemlerinde dışa bağımlı olduğumuz oranda sıkıntı çektiğimizi gördük. Bu durumları yaşamamak adına yerli ve millî ürünler geliştirmekte ve bunların kullanımının yaygınlaştırılmasına da çok önem vermekteyiz. Yerli ürünlerimizin global pazara açılımında hem üreticinin hem tüketicinin hem de destekleyen mercilerin elini taşın altına koyması gerektiğinin de altını çizmekte fayda var. SEPTEMBER-OCTOBER / EYLÜL-EKİM 2020 37

COVER INTERVIEW | KAPAK RÖPORTAJI AS OF Dijital sağlık veri JULY 28, 2020 miktarının artması; Increasing number of THE E-GOVERNMENT tahlil, teşhis ve digital health data has tedavi yöntemlerinin allowed improvement GATEWAY gelişmesini de of diagnosis, test, and sağlamıştır REACHED treatment methods 49 MILLION USERS methods. As the Digital Transformation Of- ACTS AS A fice, , we work on artificial intelligence-based MEDIATOR FOR innovative solutions in cooperation with our PROVISION OF Özellikle dijital sağlık veri miktarının artması; healthcare workers and universities in order tahlil, teşhis ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi- to minimise the effects of the pandemic and 5,108 ni de sağlamıştır. T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital inform the society on the issue. We want to SERVICES FROM Dönüşüm Ofisi olarak pandeminin etkisinin put our own values in this transition period azaltılması, virüsün tedavisi ve toplumun ko- called digital transformation and bring life to nu üzerinde bilgilendirilmesi amacıyla sağlık it with innovative technologies that will be çalışanlarımız ve üniversitelerimizle iş birliği advantageous not only for our country but içerisinde yapay zekâ destekli yenilikçi çö- for all humanity. zümler üzerinde de çalışmaktayız. Adına dijital Parallel to the advancing technology, 667 DIFFERENT dönüşüm dediğimiz bu geçiş sürecinin, bize public services are becoming INSTITUTIONS özgü değerlerle harmanlanması ve sadece digitalised more and more in today’s ülkemiz bireylerine değil tüm insanlığa faydalı world. And the pandemic has no olacak yenilikçi teknolojiler ile hayat bulması doubt accelerated this transformation. hassasiyetle yaklaştığımız konuların başında Can you give more detail on Turkey’s yer almaktadır. latest situation considering the public and Günümüzde teknolojinin gelişimine paralel citizens? olarak kamu hizmetleri de büyük oranda internet In the research of the United Nations (UN) for determin- ortamına taşındı. Yaşadığımız salgın süreci de ing the e-Government development levels of the mem- şüphesiz bu dönüşümü hızlandırdı. Türkiye’nin ber countries conducted every two years since 2001, bu noktadaki son durumunu hem kamu hem de a systematic evaluation of the use of information and vatandaş ekseninde detaylandırır mısınız? communication technologies in order to increase the Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2001’den bu yana yak- effectiveness, transparency, and efficiency of the public laşık iki yılda bir üye ülkelerin e-Devlet gelişmişlik düzeyini sector is presented. belirlemek için yapılan çalışmada; kamu sektörünün etkin- As a result of the studies conducted with public institu- liğini, şeffaflığını ve verimliliğini artırmak amacıyla bilgi-ileti- tions and organisations in coordination with the Digital şim teknolojileri kullanımının sistematik bir değerlendirmesi Transformation Office,, our country advanced 40 steps sunulmaktadır. T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm compared to previous year in the United Nations e-Gov- Ofisimiz koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşla- ernment Development Index 2018, Online Service Index rımızla sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde ülkemiz, and ranked 27th among 193 countries. Recently, the UN Birleşmiş Milletler e-Devlet Gelişmişlik Endeksi 2018 yılı published 2020 e-Government Development Index. Ac- değerlendirmesi Çevrimiçi Hizmet Endeksi’nde bir önceki cording to the report including 193 countries, our country yıla göre 40 basamak ilerleyerek 193 ülke arasından 27’nci ranked 22nd in the Online Service Index and 23rd in the sırada konumlanmıştı. Yakın zamanda ise BM tarafından e-Participation Index. The e-Participation Index focuses 2020 yılı e-Devlet Gelişmişlik Endeksi yayımlandı. 193 on the facilities of information-sharing from the govern- ülkenin değerlendirildiği rapora göre ülkemiz, Çevrimiçi ment to citizens via the internet (e-Information Sharing), Hizmet Endeksi’nde 22’nci, e-Katılım Endeksi’nde ise mutual interaction with shareholders (e-Consulting), and 23’üncü sıraya yükseldi. e-Katılım Endeksi, internet yoluyla integration with decision-making processes (e-Decision devletten vatandaşa bilgi paylaşımı olanakları (e-Bilgi Making). In this regard, it is a significant achievement for Paylaşımı), paydaşlar ile karşılıklı etkileşim (e-Danışma) us to be awarded with23rd rank among 193 countries. ve karar alma süreçlerine entegrasyon (e-Karar Verme) Our country has also achieved great success under the noktalarına odaklanmaktadır. Bu doğrultuda 193 ülke title of “user-centricity” in EU 2020 e-Government Index arasından 23’üncü sıraya yükselmemiz, büyük önem arz etmektedir. 38

28 TEMMUZ 2020 KAPAK RÖPORTAJI | COVER INTERVIEW ITIBARIYLA Digital transformation E-DEVLET KAPISI Dijital dönüşüm alanında yapılan investments are regarded as the yatırımlar; ekonomik iyileşme, indicators of economic recovery, 49 MILYON istihdam ve büyüme indikatörü KULLANICIYA olarak görülmektedir employment, and growth ULAŞTI Henüz yayımlanmamakla birlikte AB 2020 Yılı studies, yet to be published. In fact, Turkey rose to 4th rank from 24th among 36 countries e-Devlet Endeks çalışmalarındaki kullanıcı in one year. This achievement is not limited to the benchmark of user-centricity. TOPLAM 667 odaklılık başlığında da ülkemiz, çok büyük bir başarı kaydetmiştir. Nitekim bir önceki değer- We have risen from 21st rank to 9th in the cat- egory of basic infrastructures , to 13th from the KURUMDAN lendirmede 36 ülke arasından 24’üncü sırada 26th in the transparent state, to 22nd from 31st in olan Türkiye, bu yıl 4’üncü sıraya yükselmiştir. cross-border service delivery, and to 13th from 5 BIN 108 ADET Üstelik bu başarı, yalnızca kullanıcı odaklılıkla 26th in general index. Moreover, France ranks 14th, England 22nd and Germany 26th in this evaluation. da sınırlı değildir. Temel altyapılar kategorisin- de 21’inci sıradan 9’uncu, şeffaf devlet kate- What can you say about the contribution of digitalisation to independence and national HIZMETE ARACILIK gorisinde 26’ncı sıradan 13’üncü, sınır ötesi economies? YAPIYOR hizmet sunumunda 31’inci sıradan 22’nci, Endeks genelinde ise 26’ncı sıradan 13’üncü sıraya yükselmiş bulunmaktayız. Yine bahse konu değerlendirmede Fransa 14’üncü, İngiltere 22’nci ve Almanya da 26’ncı sırada yer almaktadır. Dijitalleşmenin bağımsızlığa ve ülke ekonomilerine katkısı hakkında neler söylemek istersiniz? Digital transformation investments, which are among the Küresel rekabet gücünün en belirleyici faktörleri arasında determining factors of global competitiveness, are seen as yer alan dijital dönüşüm alanında yapılan yatırımlar; ekono- indicators of economic recovery, employment, and growth. mik iyileşme, istihdam ve büyüme indikatörü olarak görül- Hence, there is a direct positive correlation between digital mektedir. Dolayısıyla dijital dönüşüm ile büyüme arasında transformation and growth. da doğrudan pozitif bir ilişki kurulmaktadır. BM tarafından 13 Mayıs 2020’de yayımlanan Dünya Ekonomik Durumu In the World Economic Situation and Prospects Report ve Beklentiler Raporu’nda bu yıl, COVID-19 nedeniyle of the United Nations published on 13 May 2020, it is küresel ekonominin yüzde 3,2, gelişmiş ekonomilerin ise estimated that the global economy will shrink by 3.2% and yüzde 5 oranında küçüleceği tahmin edilmektedir. Küresel the developed economies by 5% this year due to COV- talepte keskin bir azalma olduğunun ve tedarik zincirinde ID-19. The report underscores a sharp decrease in global bozulmalar yaşandığının vurgulandığı çalışmada, bu yıl demand and disruptions in the supply chain, and predicts uluslararası ticaretin de yaklaşık yüzde 15 oranında da- that international trade will shrink by approximately 15% ralacağı öngörülmektedir. International Data Corporation this year. The Research Report published by International (IDC) tarafından Mayıs 2020’de yayımlanan Araştırma Data Corporation (IDC) in May 2020 foresees a decrease Raporu’nda ise donanım, yazılım ve bilişim hizmetleri in the field of hardware, software, and information services, alanında düşüş öngörülmekle birlikte, altyapıya yönelik but a growth of 3.8% for the infrastructure. yüzde 3,8 büyüme tahmini yapılmaktadır. Affecting our lives, lifestyles and habits, COVID-19 out- Hayatımızı, yaşam şeklimizi ve alışkanlıklarımızı etkileyen break reminded us how important it is to use digital bu salgın; telekomünikasyon altyapısı ile birlikte dijital technologies and telecommunication infrastructure and teknolojilerin kullanımının da ne denli önemli olduğunu ve opened up new opportunities to get over the crisis. krizden çıkış için yeni fırsatlar doğurduğunu bize bir kez daha hatırlatmıştır. Yenilikçi teknolojiler sayesinde üretim Innovative technologies rapidly change the production yapısı ve hizmet sunum biçimleri hızla değişmektedir. structure and ways of service provision. Today, we are Günümüzde küresel olarak her alanda olduğu gibi dijital competing in digital transformation just like in every field dönüşümde de rekabet hâlindeyiz ve bu noktada ancak globally, and at this point, we can only achieve success yerli ve millî teknolojilerle başarı elde edebiliriz. Üzerinde with domestic and national technologies. We aim to con- çalıştığımız yerli ve millî teknolojilerimizle sağlık başta tribute to our country’s digital transformation in many are- olmak üzere birçok alanda ülkemizin dijital dönüşümüne as, especially healthcare, with our domestic and national katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sözlerime son verirken, technologies. Ending my words, I would like to express my ülkemizin dijital geleceğinin inşasında tüm paydaşlarla desire to work in cooperation with all shareholders by cre- yakın bir sinerji içerisinde çalışma arzusu taşıdığımızı ating a synergy in building the digital future of our country. vurgulamak istiyorum. SEPTEMBER-OCTOBER / EYLÜL-EKİM 2020 39

JOURNAL | GÜNDEM NEW WHAT WILL BE THE GLOBAL ECONOMIC ORDER LIKE AFTER THE PANDEMIC? Pandeminin Ardından Küresel Ekonomik Düzende Neler Olacak? We are heading towards a world with newly emerging trading blocks and regional value chains, subject to more flexible rules Daha esnek kurallara tabi yeni ticaret bloklarının ve bölgesel değer zincirlerinin arttığı bir dünyaya doğru gidiyoruz Lecturer at İstanbul Bilgi University Prof. Dr. Ege Yazdan İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi 40 @ege_yazgan

GÜNDEM | JOURNAL The pandemic will pave the way for THE Dünya dış ticareti, 1980’lerin sonundan itibaren hız stronger anti-globalisation discourse ACCELERATING kazanan küreselleşmeyle birlikte çarpıcı biçimde ge- GLOBALIZATION nişledi. Çok sayıda gelişmiş veya gelişmekte olan ülke, The accelerating globalization has dramatically uluslararası iş bölüşümünün ve üretim zincirinin yeni expanded the world foreign trade since the late 1980s. HAS bir örgütlenmesi çerçevesinde genişleyen ticarete ka- Numerous developed and developing countries joined DRAMATICALLY tıldı. Küresel değer zinciri (KDZ) olarak bilinen bu iş the expanding trade within a new organization of the bölümünde; bir malın üretiminin aşamaları ve nihai international business division and the production EXPANDED ürünün çeşitli parçalarının operasyonları farklı ülkelerde chain. In this international division of labor, known THE WORLD gerçekleştiriliyordu. Büyük finansal kriz, 2009 yılında as the Global Value Chain (GVC), different stages of FOREIGN dünya ticaretini çökerttiğinde bu ticaretin yarıdan fazlası the production of goods, different parts of the final TRADE SINCE KDZ içinde gerçekleştiriliyordu. Dünya dış ticareti, kriz product, were carried out in different countries. When THE LATE sonrası kısmen toparlansa da giderek artan küreselleş- the Great Financial Crisis broke down world trade in me karşıtı gelişmeler karşısında zayıfladı. Söz konusu 2009, more than half of this trade had been carried 1980S zayıflamadan en büyük payı KDZ aldı. Dünya ticaretinin out within the GVC system. Although the world trade payı gerilerken, ticaretin içinde KDZ’nin payı da gerile- partially recovered after the crisis, the increasing anti- DÜNYA DIŞ di. Yine de COVID-19 salgını başladığında KDZ, hâlâ globalisation environment around the world weakened it TICARETI, dünya ticaretinin önemli bir bölümünü teşkil ediyordu. again. GVC, naturally was affected from this weakening 1980’LERIN the most, and as the share of world trade decreased, SONUNDAN Dünya Ticaretinde Düşüş Bekleniyor GVC’sshare in trade decreased as well. Nevertheless, ITIBAREN HIZ Salgından en fazla etkilenen devletler, dünyanın KDZ when the coronavirus outbreak began, GVC was still KAZANAN merkezleri konumunda. Bahsi geçen ülkeler, dünya tica- an important part of world trade. KÜRESELLEŞMEYLE retinin yaklaşık yüzde 70’ini kapsıyor. Dünya ticaretinde BIRLIKTE hızlı bir düşüşün gerçekleşeceği ve GSMH’deki (gayri- Decrease Is Expected In World Trade ÇARPICI BIÇIMDE safi millî hasıla) yaşanacak düşüşün misliyle üzerinde Interestingly, the countries most affected by the GENIŞLEDI olacağı beklenen sonuç olarak görünüyor. KDZ’nin bu coronavirus pandemic happens to be GVC centers yeni çöküşünün, 2009 örneğinde olduğu gibi daha derin of the world and they make up ofapproximately 70% hâle geleceği açık. Oluşan şokun büyüklüğü de dikkate of world trade. Based on past experiences, a rapid alındığında, 2009’dan daha büyük bir dış ticaret çöküşü and sizable decline in world trade is expected and yaşanması ve daralmanın kalıcı olması büyük olasılık. this decline will be much higher than the one in Gross COVID-19 şoku öncesi tırmanan küreselleşme karşıtı Domestic Product. It is clear that the collapse of eğilim ve güçlenen yerel motifli popülist hareketler, kü- GVC will be more profound, as in the case of 2009. reselleşmenin geldiği noktanın sürdürülebilir olmaktan Considering the magnitude of the shock, it is very likely uzak olduğunun bir ifadesiydi. Harvard Üniversitesin- that we will experience a larger collapse than that of den Dani Rodrik’in belirttiği gibi küreselleşme, mevcut 2009 and the contraction may become permanent. hâliyle yerel politikaya çok az hareket alanı tanıdığı için saldırıya uğrarken, mevcudiyetini sürdürmesi için The anti-globalisation trend that escalated before the gerekli uluslararası kurumsal yapıları da oluşturamadı. coronavirus shock, the populist and localist movements Pandemi de küreselleşme karşıtı söylemlerin daha da getting stronger were proofs thatglobalisation was güçlenmesine zemin hazırlayarak var olan küreselleşme far from being sustainable. As stated by Dani Rodrik karşıtı eğilimi güçlendirecek. from Harvard University, while globalisation is currently attacked as it gives little space to local policies, it has Yerel Değer Zincirleri Ön Plana Çıkabilir not been able to establish the necessary international Salgın sonrası üretim zincirinde oluşan aksaklıkların institutional structures to maintain its existence. The ve mal kıtlıklarının sorumlusu olarak KDZ’yi görme coronavirus shock will also strengthen the existing eğilimi zaten başlamıştı. Bu ortamın küresel yerine anti-globalisation trend, paving the way for stronger yerel değer zincirlerini ön plana çıkararak dış ticaret anti-globalisation discourses. karşıtı politikaları güçlendireceği de aşikâr. Zaten kü- reselleşme karşıtı dalga altında zayıflamış olan KDZ, Local Value Chains May Stand Out pandemi şokuyla daha da zayıflayıp yerini yerel ağlara GVC has already begun to be seen as responsible for bırakmaya doğru yönelecek. Bu durum, gelişmekte breaks in production chains and resulting shortages olan ülkelerin elinden hangi fırsatları alacak ve eline of goods in the post-pandemic period. Obviously, hangi yeni fırsatları verecek? this environment will contribute to strengthening local, Savunucuları, KDZ’nin gelişmekte olan ülkelere gele- rather than global, value chains and policies against neksel ticaret aracılığıyla elde edemeyecekleri fırsatlar free trade. GVC, already weakened by the ongoing anti- sunduğunu belirtiyor. KDZ ürünün tümünü üretebilecek globalisation discourse, will be further weakened by the coronavirus and may be replaced by local networks. Pandemi, küreselleşme karşıtı söylemlerin daha da güçlenmesine zemin hazırlayacak SEPTEMBER-OCTOBER / EYLÜL-EKİM 2020 41

JOURNAL | GÜNDEM bilgi ve teknolojiye sahip olmayan ülkelere, ürünün küçük parçalarını üretmesi olanağı sağlıyor. Bu şekilde elde GVC has already begun to be seen as edilen tecrübe, en azından uzun dönemde, tüm ürünü responsible for breaks in production chains üretebilecek teknolojik gelişmenin yapılabilme şansını açıyor. Bazı gelişmekte olan ülkelerin, özellikle de Çin’in and resulting shortages of goods in the KDZ çerçevesinde oluşan yeni uluslararası iş bölümü ile post-pandemic period küreselleşme dalgasını kendi yararlarına kullanabildikleri ve bu düzen içinde gelişmiş ülkeleri “yakalama” fırsatı While this new development may create some new buldukları yadsınamayacak bir olgu. Ancak bu örneklerin difficulties to developing countries it may also provide sayısının çok sınırlı olduğu ortada. Geri kalan ülkelerin de some new opportunities. Its advocates state that GVC üretim ağlarının çevresinde kaldığını ve aynı üretim-öğ- offers developing countries opportunities that cannot be renme çizgisini yakalayamadıklarını gözlemliyoruz. KDZ achieved through traditional trade. GVC offers the chance içerisinde katma değerin daha yoğun olduğu yüksek to produce small parts of products to the countries that teknoloji, dizayn ve marka oluşumunu içeren bölümlerde, don’t have the knowledge and technology to produce gelişmekte olan ülkelere düşen pay oldukça düşük. En the whole product. This practice may well stimulate the başarılı örnek olan Çin bile bu alanlara son zamanlarda required technological progress to produce the entire girebildi. Karşı karşıya kaldığı ticaret savaşı gibi engel- product itself, at least in the long run. It is an undeniable lemelerin de bu performansı etkilediği açık. fact that some developing countries, especially China, have been able to utilise the globalisation trend and Uzak Doğu Asya Bloku Önem Kazanacak resulting GVC order for their own benefit and they have Diğer yandan Çin’in başarısının küreselleşme içinde the opportunity to catch-up with developed countries. küreselleşme karşıtı politikaları uygulayabilmesiyle ilişkili However, such examples are limited in number. The olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bunu başaramayan remaining countries are still only in the periphery of diğer gelişmekte olan ülkeler ise küreselleşmeden Çin’in core production networks and cannot benefit from the elde ettiği yararı yakalayamamış durumda. Ancak bura- associated production-learning curve. Moreover, the dan yola çıkarak COVID-19 sonrası dünyanın gelişmekte share of developing countries has remained low in the GVC sections containing high technology, design and Salgın sonrası üretim zincirinde oluşan brand formation, hence high value added. Even the most aksaklıkların ve mal kıtlıklarının sorumlusu successful example, China has only been able to enter olarak KDZ’yi görme eğilimi zaten başlamıştı these areas recently. It is very likely that many obstacles, such as trade wars, faced by China are related to this performance. 42

GÜNDEM | JOURNAL IT IS VERY LIKELY THAT WE WILL EXPERIENCE A LARGER COLLAPSE THAN THAT OF 2009 AND THE CONTRACTION MAY BECOME PERMANENT The Far East Asia Bloc Will Gain olan ülkelere daha fazla bağımsız politika uygulama şansı Importance vererek daha avantajlı bir ortam sağlayacağını da öne On the other hand, it has been repeatedly noted that süremeyiz. Tüm dünya aynı korumacı refleksle hareket China’s success is related to its ability to implement edeceği için dış pazarlara erişim eskisi gibi kolay olmaya- anti-globalisation policies within globalisation itself. cak ve korumacılık altında büyümenin sınırlarını iç pazarın Other developing countries that have failed to implement büyüklüğü ile finansman koşulları belirleyecek. İç pazarın similar policies, have not been able to obtain the benefits büyüklüğü, dış talep tahdidini hafifletse bile finansman that China achieved under globalisation. However, it is sorunu yatırımları sınırlayarak büyüme potansiyelini dü- arguable to suggest that the post-coronavirus world will şürecek. Dolayısıyla küreselleşmenin ve dış ticaretin provide developing countries more advantage by allowing getirdiği faydalardan tümden vazgeçileceğini beklemek them to implement more independent policies. Since the yersiz. Daha esnek kurallara tabi yeni ticaret bloklarının whole world will act with the same protectionist reflex, ve bölgesel değer zincirlerinin arttığı bir dünyaya doğru access to foreign markets will not be as easy, and the gidiyoruz. Bu dünyada kuşkusuz Çin merkezli Uzak Doğu size of the domestic market and financing conditions will Asya Bloku giderek daha fazla önem kazanacak. determine the limits of growth under protectionism. Even if the size of domestic market eases the foreign demand 2009’DAN DAHA BÜYÜK BIR DIŞ TICARET constraint, the financing constraint will limit investments and reduce growth potential. Therefore, it is unlikely to ÇÖKÜŞÜ YAŞANMASI VE DARALMANIN KALICI expect that the benefits of globalisation and foreign trade will be abandoned altogether. We are heading towards a OLMASI BÜYÜK OLASILIK world with newly emerging trading blocks and regional value chains, subject to more flexible rules. Undoubtedly, SEPTEMBER-OCTOBER / EYLÜL-EKİM 2020 43 the China-based Far East Asia bloc will gain more and more importance in this world.

TOPICAL | GÜNCEL NEW FAVOURITE ÖZEL OF PRIVATE TEŞEBBÜSLERIN YENI GÖZDESI ENTERPRISES UZAY SPACE DIGITALISATION THE BUREAUCRATIC AND CREW NASA’NIN KURULUŞUNDAN IN EDUCATION STATE-CONTROLLED “OLD DRAGON’S ITIBAREN DAIMA AND THE SPACE FLIGHT HÜKÛMET ELIYLE YAPILAN FUTURE OF SPACE” CONCEPT THAT LASTED 19 BÜROKRATIK VE DEVLETÇI EDUCATION HAS ALWAYS BEEN IN THE “ESKI UZAY” KAVRAMI BIR HOURS KENARA BIRAKILDI 54 GOVERNMENT’S HANDS SINCE THE ESTABLISHMENT CREW Elon Musk’un sahibi olduğu SpaceX şirketinin DRAGON’UN altı yıldır üzerinde çalıştığı Crew Dragon kap- OF NASA WAS PUT ASIDE UZAY YOLCULUĞU sülü geçtiğimiz aylarda iki astronotla birlikte 19 SAATTE uzaya fırlatıldı. NASA ve SpaceX’in sosyal EĞİTİMDE T he Crew Dragon capsule, on which Elon TAMAMLANDI medya hesapları başta olmak üzere birçok DİJİTALLEŞME Musk’s SpaceX has been working for six televizyon kanalında da canlı yayınlanan fır- VE EĞİTİMİN years, was launched into space with two as- latma, ilk insanlı test uzay yolculuğu olması ile GELECEĞİ tronauts in the past months. The launch was büyük ses getirdi. 19 saat süren yolculuğun broadcasted live on the social media accounts ardından başarıyla yörüngeye kenetlenen of NASA and SpaceX as well as many TV chan- Crew Dragon, ABD’nin uzay macerasındaki nels and attracted great attention for being prestijini hayli artırdı. the first human test spaceflight. Crew Dragon orbited after a 19-hour flight and increased Crew Dragon’un ABD İçin Önemi ve the prestige of the US in space adventures. “Yeni Uzay” Kavramı NASA, 2011 yılı itibarıyla insanlı uzay uçuşu Crew Dragon’s Significance for projelerini askıya aldığını duyurmuştu. Bu ta- the USA and the Concept of “New rihten itibaren de ABD’li astronotlar Rusya’ya Space” ait Soyuz adlı uzay araçları ile taşınıyordu. In 2011, NASA announced that they would sus- Böylece Rusya’nın uzay teknolojisi anla- pend their human spaceflight projects. From mındaki üstünlüğü bir bakıma kabul edilmiş that time on, astronauts from the USA have oluyordu. Aynı zamanda ABD, Soyuz’u kul- been taken to space in Russia’s spacecraft lanacak her astronot için 85 milyon dolarlık called Soyuz. This also meant acknowledging ödeme yapıyordu. Ancak Crew Dragon’un ba- Russia’s hegemony in space technologies. şarılı bir şekilde fırlatılmasının ardından ABD, And the USA had to pay $ 85 million for each Rusya’ya ödediği meblağdan kurtulmuş oldu. astronaut that would use Soyuz. However, af- Daha önce uzay yolculukları için özel bir ter Crew Dragon was successfully launched şirketle anlaşmamış olan ABD, uçuşun ta- into space, now the USA is free from paying mamlanmasıyla birlikte dokuz yılın ardından money to Russia in this regard. Having nev- ilk defa uzaya insan yolladı. Bu sebeple de er worked with a private company for space SpaceX gibi özel şirketler, Amerika’nın uzay flights before, the USA sent a human to space alanındaki saygınlığını yeniden kazanması an- for the first time after nine years. And private lamında öne çıktı. Böylece NASA’nın kurulu- companies such as SpaceX have come to the şundan itibaren daima Hükûmet eliyle yapılan forefront to give America its reputation in the bürokratik ve devletçi “eski uzay” kavramı bir space industries. Thus, the bureaucratic and kenara bırakıldı. Dinamik ve devlet dışı özel state-controlled “old space” concept that has always been in the government’s hands since the establishment of NASA was put aside. 44

The concept of “new space” was adopted, with actors THE USA şirketlerden oluşan aktörlerin başrolde olduğu “yeni consisting of dynamic and private companies. And how SENT A uzay” kavramına geçildi. Peki, devlet kararı ile ötelenen did the spaceflight projects, which were put aside by HUMAN TO uzay uçuşu projeleri nasıl oldu da özel teşebbüse kapı- the state, attract the private enterprises? How was the SPACE FOR larını açtı? Yani uzay nasıl özelleşmeye başladı? Tüm bu new space privatized? As I said before, all these actually THE FIRST adımlar az önce sözünü ettiğimiz üzere dokuz yıl önce started nine years ago. The US Government decided to TIME AFTER kendisini hissettirmeye başladı. ABD Hükûmeti 2011’de, include the business world in their space activities and iş dünyasını uzay çalışmalarına dahil etme kararı alarak, established the NASA “Commercial Crew Program” in 9 YEARS NASA “Ticari Mürettebat Geliştirme Programı’nı” oluş- 2011. With this program, the aim was to fly to the low turdu. Bu program ile dış uzayda, dünya alçak yörünge- earth orbit in outer space and to transport astronauts and ABD, sine uçulması ve Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS), materials to the International Space Station (ISS) through özel şirketlerin ürettiği mekikler aracılığıyla astronot ve shuttles produced by private companies. And with this, 9 YILIN malzeme taşınması amaçlandı. Böylece NASA, uzay NASA transferred the space flights to private companies. uçuşlarını hususi şirketlere devretmiş oldu. ARDINDAN The Unpreventable Rise of Commercial ILK DEFA Ticari Uzayın Önlenemez Yükselişi Space UZAYA INSAN Ticari uzay kavramı; dünya alçak yörüngesine ve dış The concept of commercial space emerged for trans- YOLLADI uzaya ekonomik değeri olan mal ve hizmetleri, ekipman porting goods and services with economic value to the kullanmak suretiyle ulaştırma şeklinde ortaya çıkmıştır. low earth orbit and outer space using some equipment. Bu hamlede uzay endüstrisine ait tüm ürün ve hizmetler, All products and services belonging to the space in- devlet kurumlarının yanı sıra özel teşebbüsler tarafından dustry are offered to the use by the private enterprises da kullanıma sunulmaktadır. Ayrıca bu şirketlerin gön- as well as state institutions. In addition, the information derdikleri uydulardan elde edilen bilgiler, “Büyük Veri” obtained from the satellites sent by these companies is adıyla toplanmakta böylece internet sağlama hizmetleri collected under the name “Big Data”, making internet kullanıma sunulmaktadır. Maliyetleri diğer iş kollarından provisioning services possible. With a cost higher than daha yüksek olan ve son teknolojiyi içeren bu sektör, any other business and including the latest technology, bilim dünyasıyla iş birliğini gerektiren ve sürekli teste ih- this sector requires cooperation with the scientific world tiyaç duyan bir alandır. Ancak özel girişimci ve şirketlerin and continuous testing. However, including private entre- uzay çalışmalarına dâhil edilmesi, yönetimlere maliyet preneurs and companies in space activities is regarded ve zaman açısından tasarruf sağladığından bilimsel as a scientific gain as it saves cost and time. açıdan bir kazanım olarak görülmektedir. The US Government decided to include the ABD Hükûmeti 2011’de, iş dünyasını business world in its space activities and uzay çalışmalarına dahil etme kararı established the NASA “Commercial Crew alarak, NASA “Ticari Mürettebat Geliştirme Programı’nı” oluşturdu Program” in 2011 SEPTEMBER-OCTOBER / EYLÜL-EKİM 2020 45

COVER THEME | KAPAK KONUSU 46

KAPAK KONUSU | COVER THEME COVID-19, INDUSTRY, AND PRODUCTION COVID-19, Sanayi ve Üretim General Manager at Altınay Robot Technologies Ömer Eren Altınay Robot Teknolojileri AŞ Genel Müdürü The most important concept brought by COVID-19 salgınının bizlerde yarattığı the COVID-19 pandemic is the “future” en önemli kavramı, “gelecek” olarak tanımlayabiliriz SEPTEMBER-OCTOBER / EYLÜL-EKİM 2020 47

COVER THEME | KAPAK KONUSU Robots were multidisciplinary and Bireylerin çalışma ve özel hayatında kendi çemberine complex structures and encouraged hapsolduğu bir dönem geçirdik. Üstelik bu dönem, gelecekte neler olacağı konusunda da hepimizin soru engineers to move forward işaretlerini arttırdı. İnsanlar her zamankinden daha fazla geleceği düşünmeye ve sorgulamaya başladı. Ancak bir W e went through a period where each of us farkla, kendi pencerelerinden bakarak… Hayatı kendi was trapped in our private lives and cir- ihtiyaçlarımız doğrultusunda kurgulamaya çalışırken dış cles. And this increased questions about etkenlerin neler olacağını, çevremizin nasıl şekilleneceğini what would happen in the future. People ve gelecekte bizlere neler sunulacağını düşünmekteyiz. started thinking about the future more than ever. There Buradan yola çıkarak yeni tip koronavirüs (COVID-19) sal- was a difference, though... People were looking through gınının bizlerde yarattığı en önemli kavramı da “gelecek” their own windows... While trying to figure out life in line olarak tanımlayabiliriz. with our own needs, we think about what external factors will be, how our environment will be shaped, and what BÖYLE ORTAMLAR, FIRSATLARI DA the future will hold for us. From this point of view, we can BARINDIRIYOR say that the most important concept brought by the novel coronavirus (COVID-19) was the “future”. Peki, biraz da işin sanayi ve üretim tarafına bakalım. Burayı nasıl anladık? Nasıl anlamalıyız? İşletmemizi veya THESE ENVIRONMENTS HOLD kararlarımızı nasıl şekillendirmeliyiz? Maalesef tüm bu OPPORTUNITIES soruların, henüz net bir cevabı yok. Şu an tüm paydaşlar; durumu daha fazla algılamaya, muhakeme etmeye ve Now, let’s look at it from the industry and production neler yaşadığından yola çıkarak çeşitli öngörüler üretmeye sides. How did we understand it? How should we? How çalışıyor. Şu da bir gerçek ki böyle ortamlar; riskleri ve should we shape our businesses and decisions? Un- belirsizlikleri içerdiği gibi fırsatları da barındırıyor. Bizlere fortunately, there is no clear answer to these questions. oyun alanı açarak esneklikler getiriyor. Şu aşamada verilen Now, all stakeholders try to understand and judge the situation better and produce various predictions for the Robotlar, altlarında birden fazla disiplini future. It is a fact that such environments contain risks and barındıran karmaşık yapılardı ve uncertainties as well as opportunities. They open up play mühendislere ileri gitmeleri için cesaret areas for us, bringing flexibility. After remembering that veriyorlardı the decisions made at this stage will affect our future, it 48


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook