Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ภูมิปีญญาสร้างเงิน

ภูมิปีญญาสร้างเงิน

Published by ลักขณา ผิวเหลือง, 2019-12-20 01:46:44

Description: ภูมิปีญญาสร้างเงิน

Search

Read the Text Version

Naklang District Non-Formal and Informak Education Center สถานทตี่ ้ัง : กศน.ตาบลเก่ากลอย 042-364-433 อ. นากลาง จ.หนองบวั ลาภู 39350

ภูมิปัญญาเหล่าน้ีเป็ นความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษไดส้ ร้างสรรคแ์ ละถ่ายทอดมาใหเ้ รา คำนำ ความรขู้ องชาวบา้ นท่เี รียนรมู้ าจาก ปู่ ยา่ ตา ยาย ญาตพิ ี่นอ้ ง และความ เฉลียวฉลาดของแตล่ ะคน หรอื ผมู้ ีความรใู้ นทอ้ งถ่ินต่างๆ ภูมิปญั ญาชาวบ้านเปน็ เร่อื งการ ทามาหากนิ เช่น การจับปลา การจบั สตั ว์ การปลกู พืช การเลย้ี งสตั ว์ การทอผ้า การทา เครื่องมือการเกษตร ภูปัญญาเหลา่ น้ีเป็นความรูค้ วามสามารถที่บรรพบุรษุ สร้างสรรคแ์ ละ ถา่ ยทอดมาให้เรา การสร้างรายไดท้ มี่ ีความม่นั คง ยง่ั ยืน จะเกิดข้ึนในชมุ ชนไดน้ ้ัน จึงต้องอาศยั ความรู้ ความสามารถท่ียง่ั ยืนจากภมู ิปัญญาท่ีมใี นท้องถิน่ ทีเ่ อ้อื ต่อการผลติ สนิ คา้ ท่เี ปน็ ภูมิ ปัญญาประจาทอ้ งถิ่นบวกกับการสร้างเอกลักษณ์ของสนิ ค้าดว้ ยเทคโนโลยที ่เี หมาะสมด้วย กศน.ตาบลเกา่ กลอย สถานทีต่ ้ัง : กศน.ตาบลเกา่ กลอย 042-364-433 อ. นากลาง จ.หนองบัวลาภู 39350


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook