Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Project Assignment RMUTI KKC _V1(1)

Project Assignment RMUTI KKC _V1(1)

Published by i_ Thanavisit, 2021-09-06 02:12:09

Description: Project Assignment RMUTI KKC _V1(1)

Search

Read the Text Version

Assignment Project for Student Smart Electronic Engineering #1 : Application Tooling System ออกแบบโดย IT Programing

Assignment Project for Student Smart Electronic Engineering #1 : Application Tooling System ออกแบบโดย IT Programing

How do you manage tool life ? เรมิ่ ตน้ รับแบบการผลติ AP100 ทาโปรแกรมการตดั + Tooling + บอกจานวน Shot เปิด Tooling System บนั ทกึ ขอ้ มลู อายกุ ารใชง้ าน Tooling • จานวน Shot และการพยากรณ์ ? • How do reduce setup time ? How do we reduce crashes ? ทาเรอ่ื งการเบกิ จา่ ย งานเสร็จ ทาเรอื่ งการคนื จา่ ย บนั ทกึ ขอ้ มลู จบ

Assignment Project for Student Smart Electronic Engineering #1 : Application Tool Lifecycle Management 4.0 for NCT Tooling Process Problem Statement ปญั หา : เนื่องจากคา่ ใชจ้ า่ ยในการสงั่ ซอ้ื Tooling มรี าคา คอ่ นขา้ งสงู และเพอ่ื ลดตน้ ทนุ ในการผลติ และทางานไดอ้ ยา่ งมี ประสทิ ธภิ าพ รวดเร็วตามแผนการผลติ ของลกู คา้ จงึ มคี วามตอ้ งการ ใหน้ ักศกึ ษาพฒั นาวจิ ยั ระบบในจนิ ป่ าวซง่ึ ปัจจบุ นั มกี ารออกแบบ Software ชอื่ วา่ Tooling System ในการเกบ็ ขอ้ มลู ของการใช ้ ดู อายกุ ารใชง้ านของ Tolling เครอื่ งจกั รในจนิ ป่ าว แตใ่ นปัญหาปัจจบุ นั ระบบดงั กลา่ ว ไมม่ กี ารอพั เดท และ ระบบ Data Base ในปัจจบุ นั ยงั ไมส่ ามารถใชง้ านได ้ และพนักงาน ไมม่ คี วามรใู ้ นการใชง้ าน ควบคมุ Tool life ไมไ่ ด ้ เน่ืองจาก จานวน Shot ทปี่ ๊ัมไม่ สามารถดงึ ขอ้ มลู ออกมาได ้ Objective จดุ มงุ่ หมาย : 1, ตน้ แบบท่ี NCT โดยใหส้ ามารถแสดงผลอายกุ ารใชง้ านของ Tooling และพยากรณก์ ารใชเ้ พอ่ื การดแู ลรักษาได ้ 2, ปรับปรงุ กระบวนการทตี่ อ้ งใชก้ าร Manual ใหเ้ ป็ น อตั โนมตั โิ ดย ไมใ่ ชค้ นพมิ พข์ อ้ มลู ทกุ ๆ ครงั้ ของการทางาน 3, จดั ทาเป็ นคมู่ อื และสอ่ื การสอนพนักงาน 4, สามารถขยายผลไปกระบวนการอน่ื ๆ ตอ่ ไปได ้ *บทท่ี 1-3 Period (Starting 1st Sept.21 - Nov. 2021)

Assignment Project for Student Smart Electronic Engineering #2 : Manual to Editing & Program for Robotic (Re-Process + B2B) Application Problem Statement :ปญั หา ปัจจบุ นั มกี ารเรม่ิ ใช ้ Robot ในการทางานในกระบวนการ Reprocess ซงึ่ ปัญหาใน ปัจจบุ นั พนักงานยงั ไมม่ คี วามรเู ้ กยี่ วกบั การควบคมุ หนุ่ ยนต์ ทาใหไ้ มก่ ลา้ ใช ้ แกป้ ัญหาไมเ่ ป็ น และแกไ้ ข Alarm ไมไ่ ด ้ ทาใหเ้ ป็ นอปุ สรรคในการทางาน โครงงานนเ้ี ป็ นการพัฒนาบคุ คลากรโดยมจี ดุ มงุ่ หมายเพอ่ื ลดเวลาลดตน้ ทนุ ในการ ผลติ และลดความสญู เปลา่ ในการหยดุ เครอื่ งโดยไมม่ กี ารปฏบิ ตั งิ าน เพอ่ื เพมิ่ จานวนการผลติ และเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพตามแผนของลกู คา้ จงึ ใหน้ ักศกึ ษาทา การวจิ ยั และจดั ทาเป็ นมาตรฐานสอื่ การสอนประกอบการเรยี นรใู ้ หแ้ กพ่ นักงาน และใหพ้ นกั งาน สามารถแกไ้ ขปัญหาดว้ ยตวั เองได ้ โดยไมต่ อ้ งเสยี เวลาตามหัวหนา้ งานมาแกไ้ ขหนา้ เครอ่ื งให ้ Objective จดุ มงุ่ หมาย : ตอ้ งการใหท้ าคมู่ อื การสอนและการแกไ้ ขในการใชง้ าน Robot tapping อยา่ งละเอยี ด ธรี ะวฒุ ิ โนนแดง (ทอ๊ ป) ภายในระยะเวลาทกี่ าหนดตามบทท่ี 1-5 ของวทิ ยานพิ นธ์ Mr.Theerawut Nondang รายละเอยี ดหัวขอ้ ใหก้ าหนดตามมาตรฐานสอ่ื การเรยี นการสอน - Basic Knowledge - Micro Learning (VDO) - Trouble Shooting ขนั้ ตอนการแกไ้ ข Alarm ตา่ งๆ เพอื่ ใหพ้ นักงานเรยี นรไู ้ ด ้ กลา้ ใชง้ าน และใชง้ านไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ ง ปลอดภัย Jinpao Academic Cooperation Project *บทที่ 1-3 Period (Starting 1st Sept.21 - Nov.’21)

Assignment Project for Student Smart Electronic Engineering #3 : Spot Welding Current Monitoring Application Problem Statement :ปญั หา ปัญหาในกระบวนการ เชอ่ื มแบบความตา้ นทาน (Spot Welding)มรี ะบบ การตรวจสอบการป้อนกลบั ของกระแสไฟฟ้าในงานเชอื่ ม แตย่ งั มปี ัญหาใน การใชง้ านและขอ้ มลู ไมส่ ามารถสอบกลบั คา่ กระแสไฟฟ้าในการผลติ ผลติ ภณั ฑท์ สี่ ง่ ใหล้ กู คา้ ได ้ ซงึ่ ปัญหาทก่ี ลา่ วขา้ งตน้ เป็ นผลกระทบและเป็ นปัญหาหลกั ทล่ี ูกคา้ ได ้ รอ้ งเรยี น ในการดาเนนิ งานของการผลติ จนิ ป่ าว ซง่ึ สง่ ผลตอ่ ความพงึ พอใจ ลกู คา้ จงึ มกี ารมอบหมายงานใหน้ ักศกึ ษามแี นวความคดิ ในการทา โครงการน้โี ดยสรา้ งเป็ นระบบการป้อนกลบั การตรวจสอบกระแสไฟฟ้าจาก งานเชอ่ื ม Objective จดุ มงุ่ หมาย : 1.ตอ้ งการระบบการป้อนกลบั ทส่ี ามารถแสดงผลเป็ นการแจง้ เตอื นหรอื เป็ น Monitoring เมอ่ื คา่ กระแสไปในการ Spot ไมไ่ ดต้ ามทตี่ งั้ ไวใ้ หม้ กี าร Alarm เป็ นเสยี ง หรอื สญั ญาณไฟ เมอ่ื กระแสไฟฟ้าทเ่ี ครอื่ งจา่ ยจรงิ นอ้ ย กวา่ คา่ ทตี่ งั้ ไว ้ 2.ตอ้ งการใหม้ กี าร record คา่ ไฟจรงิ ทเี่ ครอ่ื งจกั รจา่ ยออกมา ทกุ ครงั้ ทม่ี ี ศริ วิ มิ ล สรุ ยิ ะชยั (ไขม่ กุ ) การ Spot Ms.Sirivimon Suriyachai 3.เพอื่ สรา้ งความมนั่ ใจใหพ้ นักงานทท่ี างาน และสรา้ งความเชอื่ มั่นใหก้ บั Period (Starting 1st Sept.21 - 14th March 2022) ลกู คา้ Jinpao Academic Cooperation Project

Assignment Project for Student Smart Electronic Engineering #3 : Spot Welding Current Monitoring Application

Assignment Project for Student Smart Electronic Engineering #3 : Spot Welding Current Monitoring Application JINPAO PRECISION INDUSTRIAL Spot Control Chart แผนภมู คิ วบคมุ (Control Chart ) : X bar - S ชอ่ื กระบวนการ : กระบวนการSpot ขอ้ กาหนดเฉพาะ ชอ่ื ชน้ิ งาน : Flare length (ความยาวแฟร)์ หนว่ ยวดั : แอมแปร์ หมายเลขเครอื่ งจกั ร : SPOT_001 เครอื่ งมอื วดั :SPORT #GL_001 วนั ท่ี Shift A,B เวลา ผลู้ งบนั ทกึ ค่าวัด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 ผลรวม คา่ เฉลยี่ (X) คา่ พสิ ยั การแกไ้ ข รอยขึด(4) 0 3

Assignment Project for Student Smart Electronic Engineering #3 : Spot Welding Current Monitoring Application

group 1 2 3 45 6 7 X bar Chart sample 10.47 10.2 9.9 10.4 10.26 9.99 1 9.94 9.51 10.07 10.28 10.07 10.34 9.53 10.70 2 9.99 10.15 10.27 10.13 10.42 9.75 9.67 3 10.01 10.03 10.43 9.87 9.90 10.50 4 10.10 10.04 9.55 9.77 9.97 10.04 10.04 0.75 10.34 10 9.89 0.87 Average X 10.30 X bar 0.53 0.66 10.04 0.66 10.10 CL 0.66 10.04 10.06 10.21 10.04 0.59 10.04 UCL 10.04 10.52 0.66 10.52 9.90 LCL 10.52 9.56 10.04 10.04 10.04 9.56 9.70 9.56 0.66 10.04 0.66 9.50 0.66 1.50 0.79 0.43 0.65 10.52 1.50 1.50 0.00 0.00 1234567 0.00 0.66 0.66 0.66 9.56 Subgroup Number 0.66 10.04 10.04 10.04 1.50 R Chart 0.00 10.52 10.52 10.52 2.00 9.56 9.56 9.56 0.66 0.66 0.66 1.50 1.50 1.50 1.50 Range 1.00 R ) 0.00 0.00 0.00 0.50 A2 D4 D3 เป็ นคา่ constant แปรผนั ตามจานวนชน้ิ งาน Table of Control Chart Constants 0.00 Sample Size 4 D4 d2 D3 1234567 Subgroup Number 1 2.66 3.27 1.128 0 2 1.88 3.267 1.128 0 3 1.023 2.575 1.693 0 4 0.729 2.282 2.059 0 Process Data การหาคา่ Cpk การหาคา่ Ppk USL = LSL = 11 1.04 1.18 9 1.00 1.13 St.Dev.( 1.09 1.23 St.Dev. (Indiv.) 10.04 1.00 1.13 0.66 0.32 cpk ความผนั แปรภายในกลมุ่ นอ้ ยกวา่ ppk ความผนั แปรโดยรวม/ระบบ 0.28 เยอะกวา่ ppk ความผนั แปรโดยรวม/ระบบ ไมค่ วรจะเป็ นเชน่ น้ี cpk ความผนั แปรภายในกลมุ่

Assignment Project for Student Smart Electronic Engineering #3 : Spot Welding Current Monitoring Application Critical Material / Product / Process Characteristics / Parameters (Critical to waste, Critical to Quality) : To be defined in control plan To Define Critical Process Parameters To apply SPC To be prepared / considered - Training to related staff - Manual For Monitoring (Cpk > 1.66 for longer than 6 consecutive months) - Pre Control Chart - Cpk, Cmk as options For Controlling / Improving (Cpk < 1.66) ศริ วิ มิ ล สรุ ยิ ะชยั (ไขม่ กุ ) •Control Chart, Together with OCAP Ms.Sirivimon Suriyachai •Continuous Improvement of Standard & OCAP •Cpk, Cmk Study as Indicator Jinpao Academic Cooperation Project Management Review Period (Starting 1st Sept.21 - 14th March 2022) : To Re-Define in Control Plan •New Target (Annually) •New Item (If any)

Assignment Project for Student Smart Electronic Engineering #3 : Spot Welding Current Monitoring Application เงอ่ื นไข  มี 1 จดุ ตกนอกขอบเสน้ ควบคมุ บน(1 point higher than UCLX)  มี 1 จดุ ออกนอกขอบเสน้ ควบคมุ ลา่ ง (1 point lower than LCLX)  มี 7 จดุ ตดิ ตอ่ กนั ทอ่ี ยดู่ า้ นบนของเสน้ กง่ึ กลาง (7 points continue above Center Line)  มี 7 จดุ ตดิ ตอ่ กันทอ่ี ยดู่ า้ นลา่ งของเสน้ กงึ่ กลาง (7 points continue under Center Line)  เมอื่ มี 7 จดุ มแี นวโนม้ เพม่ิ ขน้ึ ตดิ ตอ่ กนั (7 points is trend to continue increasing)  เมอ่ื มี 7 จดุ มแี นวโนม้ ลดลง ตดิ ตอ่ กัน (7 points is trend to continue decreasing) โดยกอ่ นทจี่ ะถงึ 7 จดุ ตอ่ เนอ่ื งกนั นัน้ โปรแกรมจะทาการ Pre-Warning กอ่ นที่ 5 จดุ ตอ่ เนื่อง

1, Internship Practice &/Professional Skill and Project Guideline (Period Program ; 21st June 2021 - 14th March 2022 ) Project assign guideline a. Assign with clear scope b. Explain the required result c. Provide the knowledge / tools / guidance / manpower assistance to internship d. The assign project must comply to Productivity / Quality / Bottle neck / New technique solution. ( 1 of them) e. How to prepare the presentation, section manager and university professor must guide and review accordingly. f. University professor to be coach of student by on site or on line review in bi-weekly & monthly. Type of Project (1)Small project / Case. Complete within 1 week. (2)Medium project. Complete within 2-4 weeks. (3)Main project. Complete within 4 -12 weeks. (4)Project Assignment *Complete Lesson Chapter 1-3 on Nov.’21 Jinpao Industry – RMUTI KKC Academic Cooperation Project

Schedule of Internship Practice &/Professional Skill (Period Program ; 1st Sept 2021 – Nov. 2021 ) Actions/ Goal Sep'2021 Oct'2021 Nov'2021 Activities (Measurabl RAG Subject's/Code Status e) 2137 100% of Pass 2138 Practice 2139 2140 NCT/Applicatio 2141 n Robot/Spot 2142 (as same as 2143 Upskill Testing) 2144 2145 100 % of 2146 Completion 2147 Lesson part 2148 1 ,2 and 3 (31-407-361-403 / 31-407-361-404) NCT/Laser/Punching/Acies Practice on Smart Electronics Engineering 3 Robotic of reprocess and B2B Apllication Practice on Smart Electronics Engineering 4 Stud/Spot Welding Robotice Stamping process Application (31-407-361-409) Find problem in process for study and opportunity about making the project Smart Electronics Engineering Project 1 Feasibility study about making the project Find sources of information to support the project. Source of the problem Objective Project variables Benefit Sample/Population test Scope Project paper lesson 2 about referance theory of project. Project paper lesson 3 about plan to operate project. Presentation project (lesson 1-3) to sending before presentation. Sending proposal project (lesson 1-3) file and PPT file. Presentation proposal project to Jinpao MT Board (End 1st term)


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook