Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore คำสั่งแต่งตั้งสภานักเรียน

คำสั่งแต่งตั้งสภานักเรียน

Published by charadsi007, 2022-11-11 07:56:57

Description: คำสั่งแต่งตั้งสภานักเรียน

Search

Read the Text Version

คำสง่ั โรงเรยี นบ้านย่านตาขาว ท่ี ๔๐ / ๒๕๖๕ เรอื่ ง แต่งต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๕ ................................................ ด้วยโรงเรียนบ้านย่านตาขาว ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อพัฒนาองค์กร นกั เรียนให้เขม้ แข็งใหน้ ักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าทใ่ี นวิถีประชาธิปไตยมีกระบวนการคิดการเป็นผู้นำตระหนัก ถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอยา่ งมีความสุขเคารพกติกาของสังคมมีส่วนร่วมในการบรหิ ารและพัฒนาโรงเรียน อย่างสร้างสรรค์และเสริมเจตคติที่ดีต่อสังคมและส่วนรวมมกี ลไกป้องกันและแกไ้ ขความทุกขร์ อ้ นรวมท้ังเพื่อ ปลูกฝงั ค่านิยมและทัศนคติความเป็นประชาธปิ ไตย เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สามารถดำเนนิ การ ได้อย่างมปี ระสิทธิภาพบรรลวุ ัตถุประสงค์ตลอดจนสามารถขยายผลการดำเนนิ งานไดอ้ ยา่ งต่อเนื่องและย่ังยืน จงึ แต่งตงั้ คณะกรรมการสภานกั เรยี นดังนี้ ๑. คณะกรรมการอำนวยการ ผอู้ ำนวยการโรงเรยี น ประธานกรรมการ ๑.๑ นายวริ ัตน์ สังขมณี รองผอู้ ำนวยการโรงเรยี น กรรมการ ๑.๒ นางกชกร ไชยคำ ๑.๓ นางสาวจรญิ ญา วัตสลานนท์ รองผอู้ ำนวยการโรงเรยี น กรรมการ ๑.๔ นางวาสนา จิตบุญ หวั หนา้ ฝา่ ยบรหิ ารงานท่วั ไป กรรมการ ๑.๕ นางชุลีภรณ์ นาคช่วย หวั หน้าฝา่ ยบรหิ ารงานงบประมาณ กรรมการ ๑.๖ นางสมศรี พลประสิทธิ์ ๑.๗ นางสาวกติ ตยิ าวดี เทพทศั น์ หัวหน้าฝา่ ยบรหิ ารงานวชิ าการ กรรมการ หวั หน้าฝา่ ยบรหิ ารงานบคุ คล กรรมการ ๒. ครูทป่ี รึกษา ๒.๑ นางสาวจรัสศรี เพง็ รศั มี ครู ประธานกรรมการ ๒.๒ นางสมศรี พลประสิทธิ์ ครู กรรมการ ๒.๓ นางอุรา เปาะทอง ครู กรรมการ ๒.๔ นางสาวจนั ทิมา แหล่หู ครู กรรมการ ๒.๕ นางสาวนริศรา รอดเสน ครู กรรมการ ๒.๖ นางสาวกิตตยิ าวดี เทพทศั น์ ครู กรรมการและเลขานกุ าร มหี นา้ ท่ี กำหนดกรอบนโยบายความคิดให้คำปรึกษาแนะนำสนับสนนุ พร้อมกำกบั ตดิ ตามการดำเนินงาน พรอ้ มทง้ั สรุปและรายงานผลโครงการ ๓. คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรยี นช้ันประถมศึกษาปที ี่ ๖ ประธานสภานักเรียน นักเรยี นชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ รองประธานสภานักเรียนคนท่ี ๑ ๓.๑ เด็กหญิงสิรกิ ร จนั ทร์พุ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ี ๖ รองประธานสภานกั เรียนคนที่ ๒ ๓.๒ เด็กชายธนทรัพย์ ลสี รุ วณิช ๓.๓ เด็กหญิงสพุ ัตรา ฉมิ เพช็ ร


๓.๔ เด็กหญงิ จฬุ ารตั น์ แก้วจันทร์ นักเรียนชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี ๖ หวั หนา้ ฝา่ ยวชิ าการ หวั หนา้ ฝ่ายประชาสมั พนั ธ์ ๓.๕ เดก็ หญงิ กัญกมล ชชู าติ นกั เรยี นชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี ๖ หัวหนา้ ฝ่ายปฏคิ ม ๓.๖ เดก็ หญิงทฆิ ัมพร ชว่ ยมั่นคง นักเรียนชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ ๖ หัวหน้าฝา่ ยอาคารสถานท่ี ๓.๗ เดก็ ชายศิรวิชญ์ สารักษ์ นักเรยี นชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ ๖ หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก หัวหนา้ ฝ่ายกฬี าและนันทนาการ ๓.๘ เดก็ หญงิ จิรภญิ ญา พลประสทิ ธ์ิ นกั เรยี นชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี ๖ หัวหนา้ ฝ่ายปกครอง ๓.๙ เด็กหญงิ มนัญชยา เทพแกว้ นกั เรียนชน้ั ประถมศึกษาปีที่ ๖ หวั หน้าฝ่ายวัฒนธรรม หัวหน้าฝา่ ยอนามยั ๓.๑๐ เดก็ หญิงกญั ญารัตน์ จันเกตุ นักเรียนชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี ๖ หัวหน้าฝ่ายสง่ิ แวดล้อม ๓.๑๑ เด็กหญิงพัทธนนั ท์ ขันนุ้ย นักเรียนชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ ๖ หวั หนา้ ฝา่ ยรักษาความปลอดภัย หัวหน้าฝ่ายจติ อาสา ๓.๑๒ เด็กหญงิ กมลปรีดา พลหลา นักเรียนชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี ๖ หวั หนา้ ฝา่ ยโสตทศั นูปกรณ์ ๓.๑๓ เด็กหญิงศรันย์รตั น์ แทน่ มาก นกั เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เลขานกุ าร ๓.๑๔ เดก็ หญงิ พัชญช์ สิ า ตะหริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ี ๖ กรรมการ กรรมการ ๓.๑๕ เดก็ ชายศวิ กร ชาญวุธ นักเรยี นชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี ๖ กรรมการ ๓.๑๖ เด็กชายธนวนิ ต์ หยงสตาร์ นกั เรียนชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี ๖ กรรมการ กรรมการ ๓.๑๗ เดก็ หญิงอรรถยา นาคเลก็ นักเรยี นชนั้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ กรรมการ ๓.๑๘ เดก็ หญงิ ณชิ ารยี ์ ชชู นะ นกั เรยี นชั้นประถมศึกษาปที ่ี ๖ กรรมการ กรรมการ ๓.๑๙ เดก็ หญิงกมลพร นวนน้อม นักเรียนชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ ๔ กรรมการ ๓.๒๐ เด็กหญิงณัฐกานต์ เมืองแก้ว นักเรียนชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี ๔ กรรมการ ๓.๒๑ เดก็ หญงิ ศริ กิ านดา จันบญุ นักเรยี นชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ ๔ กรรมการ กรรมการ ๓.๒๒ เด็กหญงิ ณัฐธิดา ใจตรง นกั เรยี นชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ ๕ ๓.๒๓ เด็กชายธนภทั ร ค้วิ งาม นักเรียนชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ ๔ ๓.๒๔ เดก็ ชายบุรัสกร จนั ทรส์ วา่ ง นกั เรยี นชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๓.๒๕ เดก็ หญิงอัญรนิ ทร์ เดชอรญั นกั เรยี นชั้นประถมศึกษาปที ี่ ๕ ๓.๒๖ เดก็ ชายสรธร อโณทัย นักเรยี นชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี ๖ ๓.๒๗ เด็กหญงิ อมลณฐั หนฤู ทธ์ิ นักเรยี นชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ ๖ ๓.๒๘ เด็กหญิงกญั ชลกิ า นาทุ่งนยุ้ นักเรยี นชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๓.๒๙ เดก็ หญิงวรวรรณ จนั ทรป์ ระเทอื ง นักเรียนชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี ๖ มีหนา้ ท่ี ๑. คิดรเิ รม่ิ โครงการ/กิจกรรมท่ีเปน็ ประโยชนต์ ่อส่วนรวมนกั เรยี นสามารถปฏบิ ัตไิ ด้จรงิ และสง่ ผลตอ่ การพัฒนาโรงเรียนตามขอบขา่ ยดังตอ่ ไปนี้ ๑.๑ กิจกรรมสง่ เสริมประชาธิปไตยตามวถิ ีประชาธปิ ไตยทสี่ อดคลอ้ งตามหลกั ๓ ประการ ได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม ๑.๒ กจิ กรรมสง่ เสรมิ หลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอ้ งคุณลักษณะ ๓ ประการ ได้แก่ ความพอประมาณ ความร้แู ละคุณธรรม ๑.๓ กจิ กรรมสง่ เสริม/พฒั นานักเรียนใหม้ คี ณุ ลกั ษณะ ๙ ประการ ไดแ้ ก่ ๑) รกั ชาติ ศาสน์กษัตริย์ ๒) ซอ่ื สตั ย์สุจรติ ๓) มวี นิ ยั ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มงุ่ มนั่ ในการทำงาน ๗) รักความเปน็ ไทย ๘)มจี ติ สาธารณะ ๙) กตัญญู ๑.๔ กิจกรรมเตรยี มความพร้อมเขา้ ส่ปู ระชาคมอาเซียน


๑.๕ กิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกต้องกับเพ่ือน นักเรียนและเครือข่ายสังคม ๑.๖ กิจกรรมส่งเสริมตามหลักธรรมมาภิบาล ได้แก่ ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม ๓) หลัก ความโปร่งใส ๔) หลักความมีส่วนรว่ ม ๕) หลักความ รับผิดชอบ ๖) หลกั ความคมุ้ คา่ ๑.๗ กิจกรรมสง่ เสริมส่งเสริม/มสี ่วนร่วมในการอนุรักษธ์ รรมชาติและส่ิงแวดล้อมทัง้ ในโรงเรียนและ ชุมชน ๒.เป็นผนู้ ำในการปฏิบัตกิ ิจกรรมของนกั เรยี นเพื่อสว่ นรวมตามกฎกตกิ าขอ้ ตกลงของโรงเรยี นและสงั คม ๓.จัดให้มีการประชุมนำเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามบทบาทและหน้าที่ ของนกั เรยี น ๔.รว่ มประสานงานกับบคุ ลากรและหน่วยงานต่างๆทเ่ี กีย่ วขอ้ งเพอื่ ประโยชน์และความก้าวหน้าทน่ี ักเรียน ควรได้รับ ๕. งานอืน่ ๆที่ไดร้ บั มอบหมาย ทงั้ นี้ตั้งแตว่ ันท่ี ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สง่ั ณ วันท่ี ๖ มถิ ุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (นายวิรตั น์ สังขมณี) ผู้อำนวยการโรงเรยี นบ้านยา่ นตาขาว


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook