Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน

Published by raiwin331219, 2019-02-23 02:08:10

Description: วิจัยในชั้นเรียน

Keywords: Teaching plans

Search

Read the Text Version

ชื่อเร่ือง : คำ้ ควบกล้ำ ชอื่ ผู้วิจยั : นำงสำวทพิ วิมล ปำนแดง ระยะเวลำท่ีทำ้ วจิ ัย ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ถึง ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๒ ควำมเป็นมำและสำเหตุของปัญหำ ภำษำไทยเปน็ เครื่องมือใช้สื่อสำร เพื่อให้เกดิ ควำมเขำ้ ใจตรงกนั และตรงตำมจดุ หมำยไม่ว่ำจะเปน็ กำรแสดงควำมคดิ ควำมต้องกำรและควำมรู้สกึ ต่ำงๆ ดว้ ยกำรสอื่ สำรภำษำไทยย่อมประกอบดว้ ย กำรอำ่ น กำรเขยี น กำรพดู กำรฟัง ดงั นันกำรเรียนภำษำไทยผู้ใช้ต้องมที กั ษะในกำรฝกึ ฝนจนเกดิ ควำมช้ำนำญ รวมทงั ตอ้ งใช้ให้ถูกต้องตำมหลกั เกณฑ์ทำงภำษำ เพ่ือส่ือสำรให้เกิดประสทิ ธิภำพ และใช้อย่ำงคลอ่ งแคลว่ จำกกำรจดั กำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำไทย นกั เรียนชนั ประถมปีท่ี ๔ โรงเรียนบำ้ นทงุ่ กระเชำะ จำ้ นวน ๑๙ คน พบวำ่ นกั เรยี น ๑๔ คน มีปญั หำด้ำนกำรออกเสียงค้ำทมี่ ี ร,ล,ว ควบกล้ำแท้ และค้ำควบกล้ำ ไม่แท้ ไมถูกต้อง และไม่ชัดเจน ดังนนั ผู้วจิ ัยจึงสนใจท่ีจะสรำ้ งแบบฝึกทักษะทีส่ ำมำรถช่วยสร้ำง ประสบกำรณ์ สรำ้ งทกั ษะในกำรอ่ำนคำ้ ควบกล้ำที่ถูกต้อง และน่ำสนใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะท่ีเป็นลำ้ ดบั ๕ ชุด พรอ้ มมรี ปู ภำพประกอบ ผูเ้ รยี นจะได้ท้ำแบบฝึกทักษะด้วยควำมสนุกและสนใจอยำกทจ่ี ะทำ้ เพอื่ ให้เกดิ ควำมรูค้ วำมเข้ำใจและมีควำมสำมำรถในกำรคดิ วเิ ครำะหเ์ พ่ิมมำกขนึ และน้ำควำมรู้ที่ไดไ้ ปใช้ในระดับทสี่ งู ขึน แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ วัตถปุ ระสงค์ของกำรวิจัย ๑. เพอื่ พัฒนำทักษะควำมสำมำรถดำนกำรอำนค้ำควบกลำ้ ๒. เพอื่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกำรอำนค้ำควบกลำ้ ของนกั เรียนกอนและหลังใชแบบฝกค้ำควบกล้ำ วิธกี ำรวจิ ยั กำรวิจัยครงั นีเป็นกำรวิจัย เพื่อพัฒนำกำรอ่ำนค้ำท่ี ร,ล,ว, ค้ำควบกลำ้ ของนักเรยี นชันประถมศึกษำปีท่ี ๔ โรงเรยี นบ้ำนทุ่งกระเชำะ อ้ำเภอบำ้ นตำก จังหวดั ตำก โดยมีรำยละเอยี ดของกำรด้ำเนนิ กำรศึกษำคน้ คว้ำดงั นี ๑. ประชำกรและกลมุ่ ตวั อยำ่ ง ประชำกรทใี่ ช้ในกำรศึกษำครังนี เป็นนักเรียนชนั ประถมศึกษำปีที่ ๔ โรงเรยี นบำ้ นทุง่ กระเชำะ อำ้ เภอ บ้ำนตำก จังหวดั ตำก

๒. เครอ่ื งมือท่ีใชใ้ นกำรวิจยั ๑. แบบฝึกทักษะฝกอำนออกเสียงค้ำ ร ควบกล้ำ ๒. แบบฝกึ ทักษะฝกอำนออกเสียงค้ำ ล ควบกลำ้ ๓. แบบฝกึ ทกั ษะฝกอำนออกเสียงค้ำ ว ควบกลำ้ ๔. แบบฝึกทกั ษะฝกอำนออกเสียงคำ้ ควบไมแท แบบประเมิน


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook