Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore เอกคง history work1 new.pdf

เอกคง history work1 new.pdf

Published by aekkong0150, 2020-06-05 05:16:52

Description: เอกคง history work1 new.pdf

Search

Read the Text Version

หลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ สมยั อยธุ ยาและสมัยธนบรุ ี โดยเอกคง สุวรรณขำ m.2/1 no.16 JB

สมยั อยธุ ยา

สมยั อยธุ ยา หลกั ฐำนทเ่ี ป็ นลำยลกั ษณ์อกั ษร หลักฐำนชั้นรอง พระราชพงศาวดารกรุงเกา่ ฉบบั หลวงประเสริฐ • เนอ้ื หาของพงศาวดารวา่ ดว้ ยเหตุการณเ์ กยี่ วกบั กรุงศรีอยุธยา ต้ังแตก่ าร สร้างพระพทุ ธรูปเจ้าพแนงเชงี ใน พ.ศ. 1867 ตามดว้ ยการ สถาปนากรุงศรีอยธุ ยาใน พ.ศ. 1893 มาจนคา้ งทร่ี ัชกาลสมเด็จ พระนเรศวรมหาราชคราวทีท่ รงยกทพั ไปองั วะใน พ.ศ. 2147 • ต้นฉบบั มีเน้ือหาเท่าน้ี แต่สมเดจ็ พระเจา้ บรมวงศเ์ ธอ กรมพระยาดารง ราชานภุ าพ ทรงเชอื่ ว่า น่าจะมตี อ่ จึงทรงเพยี รหา กระทง่ั ทรงไดฉ้ บบั คดั ลอกในสมยั กรุงธนบุรีมาเมอื่ พ.ศ. 2456 ซง่ึ มเี นอื้ หาเท่ากนั จึง ทรงเห็นวา่ เน้ือหาทเี่ หลือคงสญู หายมาต้งั แตส่ มยั กรุงธนบรุ ีเป็ นอย่าง น้อยแลว้

สมยั อยธุ ยา หลกั ฐำนที่ไม่เป็นลำยลกั ษณ์อักษร หลกั ฐำนช้ันต้น วดั ไชยวฒั นาราม • วดั ไชยวฒั นารามเป็นวดั สรา้ งข้นึ ในสมยั พระเจ้าปราสาท ทอง พ.ศ. 2173โดยเดิมบริเวณทตี่ ง้ั ของวดั แห่งน้ีเคยเป็นทอี่ ยู่ ของพระราชมารดาทไ่ี ดส้ ้นิ พระชนมไ์ ปกอ่ นทพ่ี ระเจ้าปราสาททอง ไดเ้ สวยราชสมบตั เิ ป็นกษตั รยิ ์ • เมื่อพระองคไ์ ดเ้ สวยราชสมบตั ิ พระองคจ์ ึงไดส้ รา้ งวดั ไชยวฒั นา รามข้นึ เพ่ืออุทศิ ผลบญุ น้ีให้กบั พระราชมารดาของพระองค์ และอีก ประการหน่ึงวดั น้ีอาจถูกสรา้ งข้นึ เพ่ือเป็นอนุสรณแ์ ห่งชยั ชนะเหนือ เขมรดว้ ย จึงทาให้มีรูปแบบทางสถาปตั ยกรรมส่วนหน่ึงมาจาก ปราสาทนครวดั

สมยั อยธุ ยา หลกั ฐำนท่ีลำยลกั ษณ์อกั ษร หลกั ฐำนช้ันต้น จดหมายเหตุลาลแู บร์​ • จดหมายเหตุลาลแู บร์ เป็นจดหมายเหตพุ งศาวดาร ทก่ี ลา่ วถึงราชอาณาจกั รสยามในปลายรชั สมยั สมเดจ็ พระนารายณ์มหาราช พ.ศ. 2230 โดย ซีมง เดอ ลา ลูแบร์อคั รราชทูตของพระเจา้ หลุยส์ท่ี 14 แหง่ ฝรั่งเศส ซ่งึ เขา้ มาทูลพระราชสาส์น ณ ประเทศสยาม ไดพ้ รรณนาถึงกรุงศรีอยธุ ยาไว้ อยา่ งกวา้ งขวาง

สมยั อยธุ ยา จนิ ดามณี • จนิ ดามณี เป็นแบบเรียนภาษาไทย มที ง้ั จนิ ดามณี แตง่ ข้ึนใน สมยั อยธุ ยาตอนกลาง โดยพระโหราธิบดี ในรัชสมยั ของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและยงั เป็นแบบเรียนเลม่ แรกของ ไทยดว้ ย หลกั ฐำนที่เป็นลำยลกั ษณ์อกั ษร หลกั ฐำนชั้นต้น

สมยั ธนบรุ ี

สมยั ธนบุรี พระราชพงศาวดาร ฉบับพนั จันทนุมาศ (เจมิ ) • พระราชพงศาวดาร ฉบบั พนั จนั ทนุมาศ (เจิม) เป็นพงศาวดารสยาม เนื้อหาเร่ิมตง้ั แตแ่ รกสถาปนากรงุ ศรีอยุธยาจนสิ้นสุดรชั กาลสมเดจ็ พระ เจ้ากรุงธนบรุ ี ตน้ ฉบบั เป็นสมดุ ไทยจานวน 22 เลม่ ในบางเล่มมี ขอ้ ความขาดหายบางสว่ น แตป่ จั จบุ นั พบวา่ เหลอื เพียง 11 เล่ม หลกั ฐำนท่ีเป็นลำยลกั ษณ์อักษร หลกั ฐำนช้ันรอง

สมยั ธนบุรี วัดอมรินทรารามราชวรวิหาร • ในสมยั กรุงธนบรุ ี สมเด็จพระเจ้าตากสนิ มหาราชโปรดเกลา้ ฯ ให้ บรู ณปฏสิ งั ขรณ์ แลว้ สถาปนาให้เป็นพระอารามหลวง หลกั ฐำนท่ีไม่เป็นลำยลกั ษณ์อกั ษร หลกั ฐำนชั้นต้น

สมยั ธนบุรี เครอื่ งถ้วยเลยี นแบบในสมัยอยุธยา • ในชว่ งน้ีการผลติ เครื่องเบญจรงคจ์ ากจีนใชส้ มยั อยุธยาเป็นแบบอยา่ ง เคร่ืองถว้ ยธนบรุ ีจึงมอี ีกชอ่ื หน่ึงทเ่ี รยี กวา่ \"เครื่องถว้ ยเลียนแบบใน สมยั อยธุ ยา\" แตใ่ นการผลิตไม่มีชา่ งเทคนิคไทยควบคมุ เพราะเมืองท่ี อยู่ในภาวะสงครามเกอื บทกุ รปู แบบและรูปแบบจึงดคู อ่ นขา้ งจีนและ เคลือบภายในเปลย่ี นจากสเี ขยี วเป็นสขี าว หลกั ฐำนที่ไม่เป็นลำยลกั ษณ์อกั ษร หลกั ฐำนช้ันต้น

C•R-wEwDw.IgToSogle.com • -www.youtube.com • -thonburiart.dru.ac.th • -benjarongdd.wordpress.com • -kamolwannun.wixsite.com • -asi.aru.ac.th • -th.wikipedia.org • -sites.google.com

ขอบคณุ สำหรับกำร อ่ำนหนังสือของเรำ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook