Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore สื่อการเรียนรู้เรื่องรามเกียรติ์

สื่อการเรียนรู้เรื่องรามเกียรติ์

Published by Ciraphanakhamul, 2022-11-12 05:04:14

Description: รามเกียรติ์

Search

Read the Text Version

รามเกียรติ์ ตอน น า ร า ย ณ์ ป ร า บ น น ท ด จัดทำโดย นายธีรพงษ์ เกษี เลขที่7 นางสาวจิราภา นาคำมูล เลขที่18 นางสาวนิตยา พลทัน เลขที่27 นางสาวนิภาพร ขำปิ่ น เลขที่28

ประวัติความเป็นมาของบท ละครเรื่องรามเกียรติ์ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เป็นวรรณคดีที่สำคัญและมี อิทธิพลต่อความคิดความเชื่อของคนไทยมาอย่าง ยาวนาน น้อง ๆ หลายคนก็คงจะรู้จักและเคยเห็นผ่าน ตากันมาบ้างตามสื่อต่าง ๆ แต่ทราบไหมคะว่า วรรณคดีเรื่องนี้มีที่มาอย่างไร และทำไมถึงมาเป็นบท ละคร มีความสำคัญอย่างไรจึงมาอยู่ในบทเรียนวิชา ภาษาไทย รามเกียรติ์ เป็นวรรณคดีที่ได้รับอิทธิพลและมี เค้าโครงเรื่องมาจากมหากาพย์รามายณะที่ฤๅษีวา ลมีกิ ชาวอินเดียเป็นคนแต่งขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต แม้จะไม่ปรากฏปีที่วรรณคดีเรื่องดังกล่าวเข้ามา เผยแผ่ในไทยอย่างแน่ชัด แต่ด้วยจากหลักฐาน ท า ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ก็ ทำ ใ ห้ นั ก วิ ช า ก า ร ค า ด ก า ร ณ์ ว่ า เป็นช่วงสมัยอยุธยา และในสมัยกรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินได้ทรงประพันธ์เพื่อให้ละครหลวง เล่น ก่อนที่ต่อมาสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ได้พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์เพื่อ รวบรวมให้สมบูรณ์

ประวัติผู้ประพันธ์ รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟู วรรณคดีของไทยขึ้นมา ใหม่ ผลงานที่พระองค์ได้พระราชนิพนธ์ได้แก่ บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ดาหลัง อิเหนา อุณรุธ นิราศรบพม่าที่ท่าดินแดน กฎหมายตราสามดวง นิราศอิหร่านราชธรรม และการชำระ พระราชพงศาวดาร (ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ) จุดประสงค์ในการแต่งบทละคร เรื่องรามเกียรติ์ สมเด็จพระพุ ทธยอดฟ้าจุฬา โลกมหาราช ทรงเกรงว่า ว ร ร ณ ค ดี อั น ท ร ง คุ ณ ค่ า นี้ จ ะ หายไป เพราะรามเกียรติ์เป็น วรรณคดีที่แทรกข้อคิด มากมาย นอกจากนี้ยังใช้บท ประพันธ์เพื่อเล่นโขนอีกด้วย

ลักษณะคำประพันธ์ ลักษณะคำประพันธ์ของบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ คือ กลอนบทละคร มีลักษณะ บังคับเหมือนกลอนสุภาพ แต่วรรคแรกมักขึ้น ด้วย เมื่อนั้น บัดนั้น มาจะกล่าวบทไป เป็นต้น จำนวนคำไม่กำหนดตายตัว คำขึ้นต้นบทประพันธ์ เมื่อนั้น ใช่กับตัวละครสำคัญหรือ ตัวเอกในตอนนั้น บัดนั้น ใช้กับตัวละครที่ไม่ใช่ตัวเจ้าเเต่ เป็นยักษ์หรือทหาร มาจะกล่าวบทไป เล่าเรื่องใหม่

เรื่องย่อบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก มีเนื้อหากล่าวถึงอดีต ชาติของพระรามและทศกัณฐ์ โดยที่ทศกัณฐ์เคยเกิดเป็นยักษ์ชั้นต่ำหรือยักษ์ ที่มีบุญน้อยชื่อ นนทก ทำหน้าที่ล้างเท้าให้เหล่าเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระอิศวร อยู่ที่เขาไกรลาสแต่เพราะรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดจึงถูกเหล่าเทวดากลั่นแกล้ง นนทกจึงไปเข้าเฝ้าพระอิศวรแล้วกราบทูลว่าตนเป็นยักษ์ที่ทำหน้าที่รับใช้มา นานแต่ไม่เคยได้อะไรตอบแทนเลย พระอิศวรจึงประทานนิ้วเพชร ที่เมื่อชี้ใคร ไปก็จะทำให้คนนั้นตาย เมื่อนนทกได้รับพลังนั้น แทนที่จะใช้ปกป้องตัวเอง กลับเอาไปไล่ฆ่าเทวดาจนล้มตายกันจำนวนมาก พระอิศวรจึงให้พระ นารายณ์ไปปราบนนทก ก่อนตาย นนทกตัดพ้อว่าตนถูกเอาเปรียบเพราะ พระนารายณ์มี มีถึง 4 มือแต่ตนเป็นยักษ์มีแค่ 2 มือ พระนารายณ์จึงท้า ให้นนทกไปเกิดใหม่แล้วมี 20 มือ แล้วพระองค์จะตามไปเกิดเป็นมนุษย์มี เพียง 2 มือ เพื่อสู้กัน หลังจากที่พระนารายณ์พูดจบก็ตัดศีรษะนนทก ต่อ มา นนทกไปเกิดเป็นทศกัณฐ์ ยักษ์ที่มี 20 มือ ส่วนพระนารายณ์อวตารลงมา เกิดเป็นพระราม


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook