Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore วารสารเดือนธันวาคม

วารสารเดือนธันวาคม

Published by warunyupa. wk, 2023-03-08 07:52:07

Description: วารสารเดือนธันวาคม

Search

Read the Text Version

วิทยาลัยการอาชีพสอง SONG INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE วารสาร ธันวาคม วิทยาลัยการอาชีพสอง งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพสอง

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้นายกิตติพงษ์ คำปาแฝง ผู้ช่วยหัวหน้างาน แนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยตัวแทนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ตัวแทนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวแทนแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาการ บัญชี แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ออกแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพสองได้เปิด สาขาวิชาเพิ่ม จำนวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร และ สาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทาง วิทยาลัยการอาชีพสองขอขอบพระคุณ นายไพรัช ทีฆาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก และบุคลากรทางการศึกษาที่ให้ การต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้นายกิตติพงษ์ คำปาแฝง ผู้ช่วยหัวหน้างาน แนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยตัวแทนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ตัวแทนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวแทนแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชา การบัญชี แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ออกแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพสองได้เปิด สาขาวิชาเพิ่ม จำนวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร และ สาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทางวิทยาลัยการอาชีพสองขอขอบพระคุณ นายบุญมา ศรีระวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) และบุคลากรทางการศึกษาที่ให้ การต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้นายศักดิ์ดา สิมเสมอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาและนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกับสโมสรโรตารีสอง ปล่อยปลามหากุศลและร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณเทศบาลตำบลสอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสอง

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้นายก่อศักดิ์ จันทร์ดวง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และจัดหางาน พร้อมด้วยตัวแทนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ตัวแทนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวแทนแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ออกแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บํารุง) ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพสองได้เปิด สาขาวิชาเพิ่ม จำนวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร และ สาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทางวิทยาลัย การอาชีพสองขอขอบพระคุณ นายพงศธร พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บํารุง) และบุคลากรทางการศึกษาที่ให้ การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน สอนหลักสูตรระยะสั้นรายวิชางานเชื่อมเบื้องต้นครูแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน สอนงานอาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรงานบริการรถจักรยานยนต์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 25

ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ นายอัศวิน กิ่งจำปา ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สอนหลักสูตรระยะสั้นรายวิชางานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 25

ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ สอนงานอาชีพหลักสูตรระยะสั้นรายวิชางานบริการรถจักรยานยนต์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 25

ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สอนงานอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ร่วมกับโรงเรียนสองพิทยาคม

ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ นายชยพล มโนเมือง ครูแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สอนงานอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ร่วมกับโรงเรียนเวีง เทพวิทยา

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้นายก่อศักดิ์ จันทร์ดวง หัวหน้างานแนะแนว อาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยตัวแทนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ตัวแทนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวแทนแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ออกแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพสองได้เปิด สาขาวิชาเพิ่ม จำนวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร และ สาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทางวิทยาลัย การอาชีพสองขอขอบพระคุณ นายศรายุทธ แก้วเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) และบุคลากรทางการศึกษาที่ให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่น

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ นายซักดิ์ดา สิมเสมอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมโครงการ “ครู ๕ นาที” เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องกฏหมายจราจร การปฏิบัติตามกฏ จราจรอย่างเคร่งคัด เพื่อลดการอุบัติเหตุทางถนนเและทรัพย์สิน ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพสอง

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ นายอัศวิน กิ่งจำปา เป็นประธานในการเปิด โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ของชมรมแผนกวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับลูกเสือและนักศึกษาวิชาทหาร ณ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ นายอัศวิน กิ่งจำปา เป็นประธานในการประชุมออนไลน์ โครงการ \"อาชีวะ อยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ\" ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริม โอกาสการเข้าถึงการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และการศึกษาเพื่ออาชีพ ตลอดจนเป็นโอกาสให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาได้ปรับ เปลี่ยนบทบาท และการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพควบคู่กับปริมาณ ตามนโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมอินทร์นิล อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสอง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา สิมเสมอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง คณะครูบุคลากร นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมเทศกาลแห่งการให้ WOW!! & CAKE ของขวัญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ \"สุขใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ\" โดยได้รับเกียรติจาก ท่านกรภพ วรรณกูล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง อำเภอสอง มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเทศกาลแห่งการให้ WOW!! & CAKE ของขวัญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ \"สุขใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ\" พร้อมสาธิตการแต่งหน้าเค้ก รังสรรค์เค้กก้อนปฐมฤกษ์ และนายดิเรก คุ้มเนตร ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยหัวหน้า ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้มาร่วมเปิดกิจกรรมและให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสอง ภายในงานนอกจากจะเปิดตัวเค้ก&คุกกี้ และ ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพ พร้อมสาธิตการทำคุกกกี้คอนเฟรก โดยฝีมือของนักเรียนนักศึกษา ณ หอประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสอง

วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นประธานเปิด การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ นายกฤษฏา โพธิรังสิยากร ควบคุมนักศึกษาวิชาทหารทดสอบภาคทฤษฎีออนไลน์นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่​๓ และชั้นปีที่๕​ ณ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสอง

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบโล่ประกาศ เกียรติคุณสถานศึกษาต้นแบบ โครงการ FIN ดี “SICEC SAVING” ให้กับตัวเเทนนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการ บัญชีและแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครูที่ได้เข้าร่วมโครงการFIN ดี สถานศึกษาต้นแบบ “SICEC SAVING” ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตัวเเทนนักเรียนนักศึกษา ตัวแทนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และตัวแทนนักศึกษา วิชาทหาร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และสวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา (หรือร่วมอธิษฐานจิตตามศาสนา ของตน) โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ หอประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสอง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้คณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตัวเเทนนักเรียนนักศึกษา ตัวแทนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และตัวแทน นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมร่วมกิจกรรมปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดร่องเย็น หมู่ ๓ ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง ประกาศผลรางวัลสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทำการแข่งขันเมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ระดับอศจ. อศจ.แพร่ เพื่อนำผลงานร่วมแข่งขันต่อระดับภาคเหนือ วิทยาลัยการอาชีพสองได้รับรางวัลจำนวน ๔ ผลงาน ได้แก่ ๑. เครื่องบำบัดข้อเข่าเสื่อม รางวัลชนะเลิศ ๒. เครื่องประคบร้อนสมุนไพร รางวัลชนะเลิศ ๓. เครื่องอัดแก้วกาแฟ รางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง ๔. เครื่องปอกคั้นน้ำมะกรูด รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง นายศักดิ์ดา สิมเสมอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิชาการบัญชี แนะแนวนักเรียนระดับชั้นปวช.๓ ทุกแผนกวิชา เพื่อชี้แนะและแนะนำ ให้นักเรียนเลือกเรียนวิทยาลัยการอาชีพสอง วิทยาลัยใกล้บ้าน ประหยัดค่าใช้จ่าย ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพสอง

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม วัน CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2023 ของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เพื่อมอบของขวัญและของรางวัลในการ แสดงให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยทั้งนี้มี นายศักดิ์ดา สิมเสมอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ สอง พร้อมด้วยคณครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมมอบของขวัญให้กับนักเรียนนักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพ สอง

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสี SICEC GAME ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นายศักดิ์ดา สิมเสมอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร ทางการศึกษา ร่วมเปิดกิจกรรมกีฬาสี SICEC GAME ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยทั้งนี้มีนายพูลสวัสดิ์ เหลาแตว ครูแผนกวิชาช่างยนต์ เป็นนักกีฬาอาวุโส ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา สิมเสมอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน ครูทำหน้าที่รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสาวมล ธิกา ฤทธินนท์ ครูทำหน้าที่รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายทรงสิทธิ์ ดีต่าย หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการ ชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดหน่วยเฝ้าระวังและจุดพักรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอสอง โดยมีนายศุภชัย บุญทิพย์นายอำเภอ อำเภอสองเป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณ ด่านนางฟ้า ตำบลทุ่งน้าว อ.สองจ.แพร่


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook