Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore นาฏศิลป์

นาฏศิลป์

Published by chinanang.ing2007, 2022-11-17 12:39:58

Description: 3490E2AF-C64D-4BEB-BBBF-E54BEFE3B24D

Search

Read the Text Version

นาฏศิลป์ ศ31102 ครู ผู้สอน นางสาว สุธิษา ราชสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 2/2565

คำนำ เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชานาฏศิลป์(ศ31102)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/3 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์กับการเรียนรู้และ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทย ผู้จัดทำหวังว่ารายงานเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านหากมีข้อผิดพลาด เรื่องนี้ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย คณะผู้จัดทำ

สารบัญ หน้ า เรื่อง 1-6 7-13 1) วิวัฒนาการละครตะวันตก 14-19 2) ละครไทย 3) การชมวิจารณ์และประเมินคุณภาพการแสดง

วิวัฒนาการละครตะวันตก 1 นางสาว ชินานาง สุขช่วย ม.4/3 เลขที่23

ละครยุคแรก ละครกรีก 2 ละครโรมัน 2.ละครสุ ขนาฏกรรม •มีความตลกขบขัน 1.ละครโศกนาฏกรรม •พัฒนามาจากการขับ 1.ละครโศกนาฏกรรม 2.ละครตลกขบขัน •แสดงถึงชีวิตของตัว ร้องเพลงของขบวนแห่ •เรื่องราวเกี่ยวกับ •เน้ นตบตีแย่งชิง ละคร เทพเจ้าไดโอนี ซุส เหตุการณ์รุ นแรง หรือ •เป็ นละครเร่ •ความทุกข์ทรมานของ •สมหวังในตอนจบ สยดสยอง ความพยาบาท •ใช้ภาษาหยาบโลน มนุษย์ อาฆาตแค้น •นั กแสดงใส่เสื่้อผ้าน้ อยชิ้น •อาจจบสมหวังหรือไม่ •ใช้ตัวละครเหนื อ •เน้ นตลกแบบเจ็บตัว สมหวัง ธรรมชาติ •เปลี่ยนบทบาทด้วยหน้ ากาก •มีคุณค่าทางวรรณศิ ลป์ •มีคอรัสเป็ นผู้บรรยาย •ใช้ผู้ชายแสดง นางสาว ชินานาง สุขช่วย ม.4/3 เลขที่23

ละครยุคกลาง •เริ่มตั้งแต่อาณาจักรโรมันล่มสลาย 3 •เป็ นยุคมืด •ฟื้ นฟูโดยคริตจักร •ถูกยับยั้งด้ วยการต่อสู้ ทางศาสนา 1.ละครในวัด 2.ละครเกี่ยวกับศี ลธรรมและศาสนา •ทำให้คนหันมาสนใจศาสนา •ละครแสดงประกอบเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิล มากขึ้น •เรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซู เรียกว่ามิสตรี เพลย์ •ละครมิราเคิล เพลย์ เกี่ยวกับชีวิตนั กบุญและผู้พลีชีพ •แสดงประกอบพิธีอีสเตอร์ เพื่อศาสนา •ละครมอแรลลิตี เพลย์ เกี่ยวกับคนธรรมดาสามัญที่ •ละครเก่าแก่ คือ เคว็มคูอาริติส ต้องต่อสู้ กับทางเลือกระหว่างความดี กับความชั่ ว •ใช้บทเพลงแทรกในเรื่อง นางสาว ชินานาง สุขช่วย ม.4/3 เลขที่23

ละครยุคกลาง 4 โฟลค์เพลย์ ฟาร์ส(Farce) เซอร์คูลาอิเตอร์ลูด (folk play) •ล้อเลียน •เรื่องราวการ ความชั่วร้าย (secular interlude) ผจญภัยของ ของมนุษย์ •เรื่องราวที่จริงจัง วีรบุรุ ษ •การต่อสู้ หรือ ตลกขบขับ •ไม่เกี่ยวกับศาสนา นางสาว ชินานาง สุขช่วย ม.4/3 เลขที่23

ละครยุคฟื้ นฟู 5 ศิ ลปวิทยา 2.โอเปร่า ได้รับอิทธิพลจากโรมัน •การนำดนตรี การขับร้อง มารวมในรู ปละคร 1.อินเตอร์เมทซี (intermezzi) •ใช้ดนตรีเป็ นหลัก •เป็ นการแสดงสลับฉาก •มีการจัดฉาก •เรื่องราวจากตำนานกรีกและ โรมัน นางสาว ชินานาง สุขช่วย ม.4/3 เลขที่23 •ใช้ดนตรีและระบำประกอบ

ละครสมัยใหม่ 6 ละครแนวสัจนิ ยมและ ละครแนวต่อต้านสัจธรรม แนวธรรมชาตินิ ยม -ละครลักษณะนิยม : เป็นละครที่ใช้วัตถุหรือการกระทำเป็นสัญลักษณ์ เป็นละครแนวสมจริง สะท้อนความเป็น ซึ่งจะกระตุ้นและโยงความนึกคิดของคนดูเข้ากับความเป็นจริง จริงของสังคมในยุคนั้น และให้ความ -ละครเอ็กซ์เปรสชั่นนิสม์ : เป็นละครที่เสนอความเป็นจริงตามความคิด สำคัญกับสามัญชนซึ่งแตกต่างจากยุค ของตัวละคร ซึ่งอาจไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ปรากฏแก่สายตาคนทั่วไป ก่อนๆที่ตัวเอกของเรื่องจะมีฐานะที่ โดยใช้ฉากที่มีสภาพไม่เหมือนจริง ใช้คำพูดที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลนัก ร่ำรวย และสมบูรณ์พร้อมทุกด้าน -ละครเพื่อสังคมหรือละครเอพิค : เป็นละครที่กระตุ้นความสำนึกทาง สังคม จุดสำคัญ คือ ต้องการให้ผู้ชม ชมอย่างไตร่ตรองมากกว่าจะให้เห็น คล้อยตามเรื่องไป ละครแนวนี้มีบทบาทสำคัญมากต่อสังคมโลกและการ ละครเวทีสมัยใหม่ น.ส.รุ ธิรา อยู่คง เลขที่ 27

ละครไทย 7 น.ส.รุ ธิรา อยู่คง เลขที่ 27

ละครไทย 8 สมัยน่ านเจ้า สมัยสุ โขทัย สมัยอยุธยา มีการสมสานวัฒนธรรมอินเดียและ มีการแสดงละครชาตรี ละครนอก ละครใน วัฒนธรรมไทย มีการบัญญัติศัพท์ -ละครใน : แสดงในพระราชวัง ใช้หญิงล้วน มีนิยายเรื่อง นามาโนห์รา เป็นนิยายของ ใหม่ขึ้น เพื่อช้เรียกศิลปะการแสดง แสดงห้ามใช้ชาวบ้านเล่น เรื่องที่นิยมมาแสดง พวกหรือคนไทย ในสมัยน่านเจ้าที่มี ของไทย ว่า โขน ละคร ฟ้อนรำ คือ อิเหนา รามเกียรติ์ อุณรุฑ ปรากฏอยู่ก่อนหน้านี้ คือ การแสดง -ละครนอก : ชาวบ้านแสดง ใช้ผู้ชายล้วน จำพวกระบำ เช่นระบำหมวก ระบำนกยูง แสดง น.ส.รุ ธิรา อยู่คง เลขที่ 27 สมัยสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 โขนเจริญ รุ่งเรืองมาก มีละครเรื่อใหญ่ๆอยู่ 4 เรื่อง คือ อิเหนา รามเกียรติ์ อุณรุฑ ดาหลัง

9 ละครไทยสมัยธนบุรี ลลิตภัทร ทองวล ม.4/3 เลขที่17

10 ลลิตภัทร ทองวล ม.4/3 เลขที่17

11 การละครสมัย รัตนโกสินทร์ ลลิตภัทร ทองวล ม.4/3 เลขที่17

12 ลลิตภัทร ทองวล ม.4/3 เลขที่17

13 ลลิตภัทร ทองวล ม.4/3 เลขที่17

14 การชม วิจารณ์และประเมิน คุณภาพการแสดง น.ส.จีระนันท์ ละเอียด เลขที่ 22

หลักการชมการแสดงนาฏ 15 ศิลป์เเละละคร ศึ กษาความรู้พื้นฐานเกี่ยว ผ่อนคลายมีสมาธิในการชม กับการแสดงที่ชม •ปิ ดเครื่องมือสื่ อสาร •ไม่ส่ งเสี ยงดั งรบกวน •ไม่รับประทานอาหาร ปรบมือเมื่อการแสดงจบ วิจารณ์เรื่องที่ฟั งได้อย่างสร้างสรรค์ น.ส.จีระนันท์ ละเอียด เลขที่ 22

โครงเรื่อง หลักการวิจารณ์การแสดง 16ตัวละคร นาฏศิลป์และละคร เหตุการณ์ต่างๆชัดเจนหรือไม่ บุคลิกตัวละครคล้ายมนุษย์จริงหรือไม่ มีเหตุการณ์เข้มข้น เร้าอารมณ์ผู้ชมได้แค่ไหน การดึงดูดของตัวละครแก่ผู้ชมให้คล้อยตาม การจบเรื่องเหมาะสมหรือไม่ ตัวละครสมบทบาท ตีบทแตก สิ่งดึงดูดความสนใจ น่าติดตาม น.ส.จีระนันท์ ละเอียด เลขที่ 22

เเนวคิด หลักการวิจารณ์การแสดง 17ภาพที่เห็น นาฏศิลป์และละคร ได้แนวคิดอะไรจากการดู ฉาก การแสดง บรรยากาศ สิ่งต่างๆถูกต้องตามเนื้อเรื่อง บทมีคติ คำคม ที่น่าจดจำ มีความสอดคล้องกัน และเหมาะกับยุคสมัย แนวคิดที่ได้ เหมือนกับชีวิตจริง ตัวละครตีบทเเตก แสดงเป็นธรรมชาติ ตามความรู้สึก การแสดงตื่นเต้น น่าติดตามตลอด ไม่เบื่อหน่าย น.ส.จีระนันท์ ละเอียด เลขที่ 22

หลักการประเมินคุณภาพของการ 18 ด้านการเเสดง แสดงนาฏศิลป์ และละคร ด้านองค์ประกอบ มีประเภทการแสดงชัดเจน เครื่องกระทบการแสดง การเเสดง มีเอกลักษณ์ ถูกต้องตาม ระบบเสียงดีไม่มีความ แบบแผน ยุคสมัย ขัดข้อง มีความงามตามมาตรฐาน เพื่อนแต่งกายถูกต้องสมบทบาท ในการแสดง ผลงานมีประโยชน์ ด้านสังคม องค์ประกอบสะท้อนความสามารถและ ความรู้ของผู้จัด สติปัญญา อารมณ์จิตใจ น.ส.จีระนันท์ ละเอียด เลขที่ 22

หลักการประเมิน 19 การแสดงนาฏศิลป์ ลีลาในการเคลื่อนไหวถูกต้องตามแบบแผน จัดการแสดงบนเวทีให้สมดุล การเคลื่อนไหวแปรแถวมี ความหลากหลายไม่น่ าเบื่อ สิ่งต่างๆเช่น ดนตรี การขับร้อง มีความสอดคล้องกัน น.ส.จีระนันท์ ละเอียด เลขที่ 22

บรรณานุกรม Pinterest. บรรยากาศการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก https://pin.it/YlFAEMI . (12 พฤศจิกายน2565) Pinterest. Thai dance by hyamei on deviant art. (ออนไลน์). เข้าได้จาก https://pin.it/6F1YU5Q. (12 พฤศจิกายน 2565) Baamboozle - Baamboozle | The Most Fun Classroom Games!. ละครตะวันตก. (ออนไลน์). เข้าถึงได้ จาก https://images.app.goo.gl/uvPnavWB7RxEDjsj9.(16 พฤศจิกายน 2565) ศิลปะการแสดง ๖. ศิลปการแสดง. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก https://images.app.goo.gl/GMfBu8F11z6DUjDT8. (16 พฤศจิกายน 2565)

บรรณานุกรม Heartmade Frame. พระนามเต็มของพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 1- 10. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://www.heartmadeframe.com. (14 พฤศจิกายน 2565) YouTube. นาฏศิลป์ละครตะวันตกยุคเเรก. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก https://images.app.goo.gl/VZCQB1gUoJqavSxt8 (16 พฤศจิกายน 2565)

จัดทำโดย 1.นางสาวลลิตภัทร ทองวล ม.4/3 เลขที่17 2.นางสาวจีระนั นท์ ละเอียด ม.4/3 เลขที่ 22 3.นางสาวชินานาง สุขช่วย ม.4/3 เลขที่ 23 4.นางสาวรุ ธิรา อยู่คง ม.4/3 เลขที่ 27


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook